Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

88. Museum Midtjylland - Årsrapport 2019

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - Årsrapport 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender årsrapport 2019 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands årsrapport for 2019 er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. marts 2020.

 

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner, og består af afdelingerne; Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter, samt Palsgaard Skovmuseum.

 

Årets resultat for Museum Midtjylland udviser i 2019 et overskud på 691.426 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 1.503.906 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 2.195.332 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på -691.426 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Årsregnskabet for museerne i Herning Kommune udviser et 2019 et overskud på 660.360 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 1.391.269 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 2.051.629 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 660.360 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Museet har aktiver for 15.771.308 kr., og en egenkapital ved pr. 31. december 2019 på 13.546.627 kr. inklusive henlæggelser.

 

Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således:

 

Egenkapital primo

1.988.895 kr. 

Henlæggelse, gældsbrev Ejendomsselskabet Textilforum A/S

4.000.000 kr. 

Henlæggelser til museerne i Herning Kommune

3.150.616 kr. 

Henlæggelser til Transformation, Herning Klædefabrik

3.625.090 kr. 

Henlæggelser til museerne i Ikast-Brande Kommune

782.026 kr. 

Egenkapital i alt pr. 31.12.2019

13.546.627 kr. 

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune har i 2019 ydet ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 4.323.000 kr.

 

Museum Midtjylland har i 2019 haft 29.570 besøgende, hvilket er en fremgang på 19,76%. Museet har afholdt 196 arrangementer, herunder 176 på museets besøgssteder og 20 uden for museet.

I 2019 har Museum Midtjylland åbnet 7 særudstillinger; Fra knipling til strik, Midtjyske tæpper, Glitter, glimmer og pailetter, Tørveeventyret, Modernisér, Loops of identity og Det fjerde sted.
Museet har i 2019 foretaget 47 små selvbetalte forundersøgelser, 27 større bygherrebetalte undersøgelser og 5 udgravninger.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapporten for 2019 godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

  • Museum Midtjylland - Årsregnskab 2019 - underskrevet