Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

85. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg.

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Kvartborg Vestergaard

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 

Samlet set forventes et mindre forbrug på 16,522 mio. kr. vedrørende drift og et mindre forbrug på 25,341 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2020 – drift:

 Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 16,522 mio. kr. (mindre forbrug) som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 på 14,091 mio. kr.

Det budgetterede mindre forbrug på 16,522 mio. kr. kan henføres til flg.

 • 1,9 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
 • 4,9 mio. kr. vedr. aflyste eller udsatte events, hvoraf 2,650 mio. kr. vedr. aflyste events forventes at blive tilbageført til eventpuljen (ØKE) ved regnskabsårets afslutning. Resterende 2,250 mio. kr. vil blive søgt overført til 2021 til gennemførelse af udsatte events eller arrangementer i henhold til Velfærdsallianceaftalen med DBU mv.,
 • 3,6 mio. kr. vedr. forenings- og idrætshalområdet,
 • 6,1 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner mv.

  

Afvigelserne dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

Forventet afvigelse 2020, drift – fordeling:

 Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

  

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2020 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindre forbrug i 2020 på 25,341 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • 10,4 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 5,9 mio. kr. vedr. Holing-projektet - halprojektet mv. gennemføres i 2020/2021
 • 1,7 mio. kr. vedr. Sydbyprojektet (tidl. Timeline)
 • 0,8 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner
 • 0,8 mio. kr. vedr. Lind Outdoor
 • 1,5 mio. kr. vedr. etablering af Tennishal
 • 1,6 mio. kr. vedr. tag og fag
 • 1,0 mio. kr. vedr. erstatningsbane ved Herning KFUM / Herning Gymnasium
 • 1,6 mio. kr. vedr. øvrige mindre projekter

 

Det skal bemærkes, at det forventede forbrug i 2020, vil bevirke, at overførslen fra 2019 på 52.613 mio. kr. derved forventes at blive nedbragt til 25,341 mio. kr. ved udgangen af 2020.

 

Bevillingsmæssige ændringer:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

 • Jf. KFU-møde den 03.02.20, punkt 2. Bevilling vedrørende Centralbibliotekstilskud i 2020 fra Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne. Der meddeles indtægtsbevilling på 378.000 kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på 378.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020 og i overslagsårene 2021-2024 jf. økonomiskema.
 • Jf. KFU-møde den 03.02.20, punkt 3. Bevillinger til følgende tre biblioteksprojekter:
  • Til projekt Bibliotekernes Læsespor meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020 jf. økonomiskema.
  • Til projekt Digital transformation og partnerskaber med skolerne meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020 jf. økonomiskema.
  • Til projekt Vinter- og Sommerbogen meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 750.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020 jf. økonomiskema.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • KFU Drift F3