Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

93. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2021-2024

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Kvartborg Vestergaard

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding. 

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2021-2024 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 4. juni 2020 fremsende budgetforslaget til Budget med henblik på videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2020-priser, 1.000 kr.):

 

Serviceområde 11 - 14 - 15

Regnskab 2019

Budget 2020

Budget 2021

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

108.754

106.387

107.482

Serviceområde 14 - Biblioteker

41.045

43.111

41.836

Serviceområde 15 - Kultur

53.071

55.016

54.051

I alt

202.870

204.514

203.369

 

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2020 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden. Der henvises til ændringsskemaerne vedr. ændringer i budgetrammerne mellem årene.

Budgetforslaget indeholder:

 • Mål
 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskemaer

Økonomi

Levende Musik i Skolerne

På møde den 3. februar 2020, pkt. 7, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte 100.000 kr. til en etårig forlængelse af Levende Musik i Skolen (LMS) for skoleåret 20/21. Det skete i samarbejde med Børne- og Familieudvalget som også afsatte 100.000 kr. til formålet.

Forvaltningen fremsætter forslag om at tilbyde professionelle koncerter til alle skolebørn i Herning Kommune, i første omgang ved at indgå en treårig aftale med Levende Musik i Skolen.

Udgiften foreslås finansieret med 100.000 kr. om året fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 100.000 om året til det formål at tilbyde professionelle koncerter til skolebørn for skoleårene 21/22, 22/23 og 23/24, under forudsætning af at der bevilges et tilsvarende beløb fra Børne- og Familieudvalget,
at udgiften på 100.000 kr. om året i 2021, 2022 og 2023 finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb,
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2021-2024, og at forslaget herefter fremsendes til Budget til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Målbeskrivelse 2021 - SO11 - Åben Skole og Fritidspas
 • Målbeskrivelse 2021 - SO11 - udnyttelse af faciliteter
 • Målbeskrivelse 2021 - SO14 - bibl.
 • Målbeskrivelse 2021 - SO 15 Kultur - bæredygtig kulturudvikling
 • Driftsbemærkninger - SO 11 Idræt og Fritid
 • Driftsbemærkninger - SO 14 Biblioteker
 • Driftsbemærkninger - SO 15 Kultur
 • Ændringsskema - SO11 Idræt og Fritid
 • Ændringsskema - SO14 Biblioteker
 • Ændringsskema - SO15 Kultur