Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

87. Herning Musikskole - Årsregnskab 2019

Sagsnr.: 20.07.00-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Musikskole - Årsregnskab 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Østergaard Johnsen

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender årsregnskab 2019, revisionsprotokollat, virksomhedsplan samt budget 2021 og overslag 2022.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab og virksomhedsplan til godkendelse, samt budget til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

 

Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen.

 

Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.

 

Musikskolen opfylder sit formål ved bl.a.:

 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i et fællesskab, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent
 • at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen
 • at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

 

Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højest.

 

Herning Musikskole har følgende mål for sæsonen 2020/2021:

 • Musikskolen sigter efter en fastholdelse af det nuværende, stabile elevtal for den kommende sæson. Det kræver et særligt fokus på tilbud til førskoleområdet samt sjældne instrumenter. På bagkant af Corona krisen forventes der også brug for en særlig indsats ift. både fastholdelse af eksisterende elever samt rekruttering af nye.
 • I de kommende år prioriteres det at få mere musikundervisning ud i hele kommunen. Den decentrale undervisning opgraderes med flere tilbud - særligt samlet på Kildebakkeskolen, Kibæk Skole og Lindbjergskolen. Målet er konkret at løfte elevtallet i de tre områder med ca. 30%.
 • Et mål for det kommende år er en fortsat styrkelse af samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet med skoler, daginstitutioner, boligsociale indsatser, talentnetværk, andre kulturinstitutioner og spillesteder giver mulighed for at nå en større målgruppe, samt at ramme en gruppe, der ikke normalt opsøger musikskolens tilbud. Samarbejdet skaber derudover relevante faglige tilbud for de elever, som vil dyrke musikken på højt niveau og musikskolen bidrager dermed til det professionelle musikfags fødekæde. 
 • Musikskolen vil fokusere på at sætte retningen for de kommende års udvikling gennem en visionsproces. Da musikskolen i 2021 samtidig fejrer 50-års jubilæum, benyttes denne anledning til at positionere skolen som en synlig og markant kulturinstitution i kommunen, og et relevant og attraktivt tilbud til kommunens børn og unge.
 • Det seneste år er der arbejdet fokuseret på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne. Der bygges videre på de gode resultater, og der er fortsat fokus på at sikre god trivsel og godt arbejdsmiljø.
 • Musikskolen vil styrke de musikalske fællesskaber blandt eleverne, fordi sammenspil udfordrer dem på den faglige indsats, og knytter dem sammen i et skabende fællesskab. Dette øger fastholdelsesgraden, såvel som glæden og meningsfuldheden i den musikalske udfoldelse. Der er særligt behov for at styrke bands og rytmisk sammenspil.  

 

Herning Musikskoles elevtal ligger på nogenlunde samme niveau som forrige år.

 

Regnskab 2019

 

Herning Musikskole havde i 2019 samlede indtægter (inkl. driftsbevilling og overført tilskud fra tidligere år) for 11,745 mio. kr. Den primære indtægtskilde er driftstilskuddet fra Herning Kommune. Dernæst elevbetalinger, kulturaftalen og diverse indtægter og tilskud.

 

I samme periode var der udgifter for i alt 10,857 mio. kr., hvoraf langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger, samt I, inventar og materiel.

 

Det giver et overskud i 2019 på 0,888 mio. kr., som bestyrelsen foreslår overført til 2020.

 

Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 6,911 mio. kr. i 2019. Hertil kommer en overførsel fra 2017 på 0,305 mio. kr. og en overførsel fra 2018 på 0,590 mio. kr., hvilket resulterer i et korrigeret budget på 7,806 mio. kr.

 

Der er via rammeaftalen til musikskoler i Kulturaftalen blev givet knap 1,200 mio. kr. i statstilskud.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Herning Musikskoles regnskab er optaget i Herning Kommunes regnskab, selvom Herning Musikskole er en selvejende institution. En overførsel fra Herning Musikskole påvirker dermed Herning Kommunes regnskab.

 

Budget 2021-22

 

Herning Musikskole har fremsendt budgettal for 2021, samt overslag for 2022 og 2023. Dette for at skabe overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden.

Budgettet udviser et overskud på 155.000 kr. i 2021, hvorefter det balancerer og går i nul i 2022 og 2023. De budgetterede resultater er eksklusive overførsler fra tidligere i år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2019 for Herning Musikskole godkendes
at virksomhedsplan 2021/2021 for Herning Musikskole godkendes
at budget 2021/2022 for Herning Musikskole tages til orientering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Herning Musikskole - Årsregnskab 2019
 • Herning Musikskole - budget