Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 29. oktober 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.01.10-P21-1-12 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Regler for fornyelse af udlånt materiale på Herning Bibliotekerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Cassøe

Sagsresume

For at holde materialerne i cirkulation, ønsker Herning Bibliotekerne at fastholde et loft på maximalt 3 fornyelser af et materiale.

Sagsfremstilling

For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets materialer, kan lånetiden max. fornyes 3 gange, hvis de ikke er reserveret til anden bruger.

 

For de fleste materialer betyder det en samlet lånetid på 12 uger, og for spillefilm en samlet lånetid på 6 uger. For KVIKLÅN gælder særlige regler. De kan hverken reserveres eller fornyes.


I forbindelse med at alle Herning Bibliotekernes materialer skulle have påsat chip (RFID) i stedet for stregkode som identifikation, viste det sig i flere tilfælde at nogle materialer var udlånt til den samme bruger i op til 5 år. Derfor indførte Herning Bibliotekerne en max. fornyelse på 3 låneperioder, så andre brugere også kan blive inspireret af materialer på udstillinger og hylderne på bibliotekerne.


Der er præcedens for begrænsninger i fornyelser af udlån i det danske biblioteksvæsen. Det varierer fra kommune til kommune. F.eks. tillader Viborg og Skive Kommuner brugeren at genlåne materialet 2 gange og Vejle og Silkeborg tillader genlån 3 gange.


Efter indførslen d. 1. februar 2012 har der været 1 negativ brugerhenvendelse til vicebibliotekschefen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget fastholdeler makimalt 3 fornyelser af et materiale.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.14.05-G01-614-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Egely Rideklub søger om lokaletilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Sagsresume

Egely Rideforening v/ Zenia Jørgensen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder lokaletilskud i forbindelse med indgåelse af nyt lejemål med Egely Ridecenter, beliggende Remmevej 20 i Herning.

 

Sagen har senest været behandlet på KFU den 24. oktober 2011, pkt. nr. 119, hvor foreningen blev godkendt. Beslutning om evt. lokaletilskud blev udsat, idet udvalget ønskede en status for rideklubber i Herning Kommune, som blev fremlagt jf. KFU den 18. juni 2012, pkt. nr. 78. Her blev det oplyst at, det samlede tilskud til rideklubberne udgør kr. 2,5 mio. inden bevilling til Egely Rideforening er givet.

Sagsfremstilling


Egely Rideforening er en interessegruppe, som har til formål gennem udøvelse af ridesport og tilhørende sociale og kulturelle aktiviteter at fremme kendskabet til denne idræt og understøtte medlemmernes sundhed og trivsel samt styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer.
 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling i efteråret 2011 og ønsker at være et åbent tilbud til alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.
 
Foreningen tegner pt. 75 aktive medlemmer, hvor der afholdes rideundervisning 5 x 3 timer ugentligt.
På længere sigt har foreningen planer om at udbyde flere hold, såfremt medlemsgrundlaget er til det.
  
Jf. udkast til lejekontrakt omfatter lejemålet leje af ridehal, rytterstue, sadelrum og toilet. Årlige leje og forbrug udgør 87.000 kr. v/ 66-80 medlemmer.
 

Antal aktive
Årlige leje
Forbrug
I alt
73%
10-25
57.000
8.700
65.700
47.961
26-50
67.000
8.700
75.700
55.261
51-65
77.000
10.000
87.000
63.510
66-80
87.000
11.300
98.300
71.759
81-100
97.000
12.600
109.600
80.008

 

Foreningen søger jf. aktuelt medlemsgrundlag om årligt lokaletilskud på 73% af ca. 98.000 kr. svarende til ca. 72.000 kr. til nyt lejemål.

Klubben vurders gode udviklingsperspektiver med plads til ca. 150 medlemmer i alt og gode faciliteter/ udvidelsesmuligheder, der gør, at den kan overholde alle krav i forhold til ny lov om hestehold også efter 2020, hvor loven er helt indfaset.

 

Såfremt ansøgning om lokaletilskud imødekommes udgør årligt lokaletilskud anslået 960 kr. pr. medlem. Til sammenligning ligger Herning Rideklub på 4.068 kr. pr. medlem, Kærbo, Hammerum og Åskov på ca. 3.000 pr. medlem, Rind ca. 2.600 og Hodsager på 1.582 kr. pr. medlem.

 

Set i relation til verserende dialog omkring udvikling af ridesporten i Herning Kommune og masterplan Holing hænger en evt. støtte til Egely Rideklub fornuftigt sammen med de overordnede planer for ridesporten i Hering Kommune.


Forvaltningen oplyser, at der efter folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.
Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen.
 
Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et årligt lokaletilskud på kr. 72.000 i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser/gældende lokaletilskudsordning for området.

 

at der er budgetmæssig dækning for udgiften som afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud Idræt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-4-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til ny multibane i Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Haderup og Omegns Borgerforening v/ Heine Kusk Madsen søger om tilskud til etablering af multibane i forbindelse med Haderup Skole og Haderup Kultur- og Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Lokalområdet har gennem længere tid haft et stort ønske om etablering af en multibane i nærområdet. I skoleåret 2010/2011 gennemførte 8. klasse projekt "Multibane", som mundede ud i et forarbejde med indhentelse af tilbud mv.

 

På baggrund heraf besluttede borgerforeningens lokalråd i samarbejde med skole og idrætsforening at støtte op om ungdommens store interesse for projektet og bære projektideen videre.

 

Der er efterfølgende udarbejdet budget og finansieringsplan på i alt 600.000 kr. ex. moms, idet projektet ansøges om momsfritagelse.

 

Finansieringsplan:

Landsbykontaktudvalget
100.000 kr.
Haderup Forenede Sportsklubber      
  70.000 kr.
Borgerforeningen                                
   30.000 kr.
Byfestudvalget                                    
   40.000 kr.
Feldborg/ Haderup Idrætsforening      
   50.000 kr.
LAG  
155.000 kr.
Herning Kommune
155.000 kr.
I alt  
600.000 kr.

 

Der er evt. mulighed for ligeledes at søge om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, såfremt projektet udvides med integrerede opholdsfaciliteter.

 

Multibanen er af størrelsen 18 x 32 eller 16 x 32 m. med asfaltbelægning. Der kan dyrkes en bred vifte af idrætsgrene på banen, som endvidere kan overrisles om vinteren og fungere som skøjtebane. Endeligt kan banen danne ramme om kulturelle arrangementer, skoleteater, koncerter mm.

 

I samråd med Haderup Skole ønskes banen placeret mellem skolen og Haderup Kultur- og Idrætscenters hal.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. KFU den 18. juni 2007, pkt. nr 99 er bevilget et tilskud på 75.000 kr. til etablering af multibane i Vind (samlet budget på 266.000 kr. incl. moms) og jf. KFU den 26. oktober 2009, pkt. nr. 138 er bevilget et tilskud på 63.500 kr til etablering af mulitbane ved Ørnhøj Hallen (samlet anlægsbudget på 312.000 kr. incl. moms).

 

De væsentlige billigere løsninger skyldes dels, at banerne i Vind og Ørnbøj er væsentligt mindre og dels er banderne etableret i træ og banen rummer kun håndboldmål og basketkurv. Haderup ønsker en bane etableret i et mere slidstærkt og vedligeholdelsesfrit materiale og en løsning, der rummer mulighed for at integrere mange forskellige idrætsgrene, aktiviteter mm.

 

Multibanen i Haderup er således et forholdmæssigt større/ mere omfattende projekt, hvor der søges om en kommunal medfinansiering på ca. 26%, hvilket ligger tilnærmelsesvist på niveau med den procentuelle kommunale medfiansiering i de øvrige multibaneprojekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der i lighed med Vind bevilges et tilskud på op til 75.000 kr. under forudsætning af godkendt byggetilladelse

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.14.05-G01-1-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

DDS, 1. Hede Gruppe søger om tilskud til udskiftning af tag på foreningens spejderhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

1. Hede Gruppe, som er en del af Det Danske Spejderkorps, søger om tilskud til udskiftning af tag på foreningens spejderhus på Fenrisvej.

Sagsfremstilling

DDS, 1. Hede Gruppe har foreningslokaler på Fenrisvej 22 i Herning. Huset er bygget i 1965 og er løbende blever renoveret ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

 

Spejdergruppen består i dag af 50 aktive spejdere og 10 ledere.

 

Spejderhuset ligger nabo til børnehaven St. Blicher, som lejer sig ind i spejderhuset i dagtimerne. Spejderne benytter selv huset stort set hver aften. Denne daglige brug af lokalerne giver stor slid på lokalerne.

 

Foreningen ejer selv spejderhuset, hvorfor der kun ydes lokaletilskud til forsikringer, ejendomsskat og lejrudgifter. Dette tilskud beløber sig årligt til ca. kr. 15.000,-.

Spejdergruppen modtager herudover husleje fra børnehaven St. Blicher.

 

Taget på spejderhuset trænger til at blive udskiftet. I forbindelse med en sådan udskiftning stilles der i følge bygningsreglementet krav om efterisolering.

 

De budgetterede udgifter til nyt tag samt ekstra isolering beløber sig i henhold til indhentet tilbud på ialt 188.400 incl. 10% uforudsete udgifter. Beløbet er incl. moms. 

Kommunale Ejendomme har foretaget en byggeteknisk vurdering og konstateret, at tagbeklædningen har revne-dannelser og små huller fordelt over tagfladen, hvilket giver anledning til vandindtrængen forskellige steder i bygningen.

Prisen på det indhentede tilbud skønnes at være i overensstemmelse med de faktiske udgifter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der beviles et tilskud på op til halvdelen af udgiften på 188.400 dvs. kr. 94.200. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

 

at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06

Beslutning

Udsættes til næste møde.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-15-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Vildbjerg Wolves søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Wolves(rullehockey) v/ Jesper Dejlov Andersen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Wolves er en nyetableret forening pr. 31. august 2012, som har til formål at fremme interessen for rullehockey i Vildbjerg og omegn for herigennem at styrke medlemmernes mulighed for at udvikle sig sportslig samt fremme fællesskabet og det sociale liv i klubben.
Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen tegner pt. 9 aktive u. 25 år alle bosiddende i Herning Kommune.

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling (pt. 400,- kr. årligt).

Vildbjerg Wolves holder til på hockeybane på Vestergade 37 i Vildbjerg.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 • § 9. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt i 1. kvartal.

 • Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

 • Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlig annoncering eller opslag.

 • Hvor mange bestyrelsesmedlemmer skal vælges? Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år.

 • § 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når minds 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 • §11 er ikke opført.

 • §12. Tegningsret og hæftelse. Optagelse af lån samt køb/ salg kræver generalforsamlingens godkendelse

 • §13. Regnskab. Revisionsforhold skal fremgå.

 • §15. Opløsning. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Evt. formue skal ved opløsning tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 2.850 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07 aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-481-11 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Kulturfestival Bølgen 2013 - kriterier til fordeling af midler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fremlægning af kriterier til fordeling af midler til aktiviteter i Herning Kommune i forbindelse med Kulturfestival Bølgen 17. august til 19. oktober 2013.

Sagsfremstilling

Kulturfestival Bølgen åbner i Hvide Sande den 17. august og afsluttes i Herning Kommune den 19. oktober 2013. Festivalen arrangeres i regi af Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland.

 

I forbindelse med godkendelse af kommunens budget for 2013, blev der afsat 250.000 kr. til en pulje til gennemførelse af aktiviteter i Herning Kommune i festivalperioden.

 

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til kritierier for støtte:

 

Hvem kan søge penge fra puljen:
Institutioner, foreninger og ildsjæle i Herning Kommune.
Man behøver ikke at være medlem af Kultursamarbejdet.
 
Hvad kan der søges til:
 
Kulturelle aktiviteter, der foregår i Herning Kommune i forbindelse med Kulturfestival Bølgen 17. august til 19. oktober 2013.
 
Kriterier for tilskud:
 
Kultur og Fritidsudvalget vil prioritere kulturelle aktiviteter der:
 • Har Bølgen som tema
 • Er tværkunstneriske og / eller tværsektorielle og / eller tværgeografiske.
 • Er den enkeltstående gode ide
 • Har en international dimension
 • Er synlige og åbne for publikum
 • Er ikke-kommercielle.
 • Profilerer Herning Kommune
 
 
Hvordan søges puljen:
 
Ansøgningen sendes til forvaltningen pr. brev att. Kulturkonsulent Anne Juul Andersen eller pr. e-mail: bekaj@herning.dk.
Der er intet ansøgningsskema.
 
Ansøgningerne skal indeholde et budget, hvor medfinansiering fremgår. Ligeledes skal det fremgå, hvordan arrangementet bliver markedsført.
 
Det er Kultur og Fritidsudvalget i Herning Kommune, der tager beslutning om, hvem der skal have tilskud.
 
Ansøgningsfrist:
 
1. runde ansøgningsfrist: primo januar 2013.
Kultur og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne på møde februar 2013.
Ansøgninger om evt. restmidler behandles løbende af Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at kriterier for støtte til kulturelle aktiviter i forbindelse med Kulturfestival Bølgen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-P24-3-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Fonden for Blichermuseet på Herningsholm - fremtidig drift

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Fonden for Blichermuseet på Herningsholm ønsker en tilkendegivelse fra Herning Kommune, fordi fonden påtænker at bruge en 1 mio. kr. af fondens bundne kapital for at sikre fondens fremtidige drift. 

Sagsfremstilling

Fonden for Blichermuseet på Herningsholm er en selvejende institution, der er stiftet af foreningen Herningholms venner i 1976.  

Fondsbestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er udpeget af Herning Byråd.


Herning Kommune er fondens nærmeste tilsynsmyndighed, derfor har fondsbestyrelsen rettet henvendelse til Herning Kommune og bedt om kommunens holdning til bestyrelsens fremtidige dispositioner for at sikre fondens drift.  

 

Fonden for Blichermuseet på Herningsholm har de sidste 2 år haft et driftsunderskud. I 2010 var fondens årsresultat -9.518 kr. og i 2011 var årsresultatet -3.731 kr. jf. årsregnskab 2011.
Begge år har fonden valgt at overføre underskuddet til fondens disponible kapital.  Efter årsresultatet er overført er saldoen for fondens disponible kapital pr. 31. december 2011 39.987 kr.

 

For at sikre fondens fremtidige drift, vil fondsbestyrelsen have frigivet fondens bundne egenkapital på ca. 1. mio. kr., ved at sælge ud af fondens obligationsbeholdning og indløse fondens bundne bankindestående. Fonden oplyser at Fonden påtænger at geninvesterer en del af beløbet for at få en højer rente.

I 2011 er fondens bundne aktiver på total 6.314.045 kr. Heraf udgør værdien af ejendommen Herningsholm og matriklen ialt 5.260.306 kr. (jf. årsregnskab 2011).

 

Fonden har i 2011 haft indtægter for total 20.554 kr., som er renteindtægter. I 2011 har fonden ikke modtaget nogle tilskud fra fonde eller andre sponsorater. 

 

I 2011 har fonden haft udgifter for total 24.285 kr. Derudover har Fonden for Blichermuseet oparbejdet en gæld til Museum Midtjylland. Museum Midtjylland har de seneste år betalt nogle af fondens forbrugsafgifter. Gælden er på total 94.784 kr. i 2011. (jf. årsregnskab 2011).

 

Museum Midtjylland har meddelt Fonden for Blichermuseet på Herningsholm, at museet har planer om at flytte Blicher-samlingen fra Herningsholm. Det har betydet, at fondsbestyrelsen er gået  igang med at drøfte fondens fremtidige formål, og hvad Herningsholm kan bruges til fremadrettet.

Fondsbestyrelsen ønsker, at Herningsholm fortsat skal være tilgængelig for offentligheden. Derfor planlægger fondsbestyrelsen at afholde et idé-møde om Herningsholms fremtid 2. maj 2013.

 

Fonden for Blichermuseet på Herningholm har ved fondens stiftelse i 1976 modtaget ejendommen, Herningsholm og det omkringliggende parkareal på 37.950 m2, som gave fra Herning Kommune.

Ved fondens ophør skal bygningen Herningsholm tilbydes Herning Kommune vederlagsfrit. Derudover skal Herning Kommune være villig til at overtage fondens aktiver og passiver med forpligtigelse til at anvende nettoaktiverne til formål der slutter sig til fondens formålsbestemmelser.

Hvis Herning Kommune ikke ønsker at overtage Herningsholm vil ejendommen tilbydes til Kulturministeriet. Ønsker Kulturministeriet heller ikke at overtage ejendommen, foretages likvidation af et likvidationsudvalg. Et ved likvidationen fremkommet provenue skal overdrages til Herning Kommune med forpligtigelse til at anvende beløbet til fremme af kulturelle formål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget er postitiv overfor en reinvestering af fondens egenkapital på ca. 1 mio. kr. med henblik på et forbedret afkast.

 

at udvalget tilkendegiver, at Fonden for Blichermuseet på Herningsholm bør have særlig fokus på at genskabe fondens egenkapital og styrke fondens drift ved hjælp af ekstern finansiering.

 

at udvalget forholder sig positivt til fondens planer om et ide-møde om fremtidig anvendelse af Herningsholm.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1272-08 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Skolehallen i Vildbjerg - tilskud til fortsat drift 2012/13

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøger om fortsat tilskud til drift af Vildbjerg Gl. Skolehal for sæsonen 2012/13.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har siden 2007 forestået driften og administrationen af Vildbjerg Gl. Skolehal på 1-årige bevillinger.

 

Centret er villig til fortsat at drifte hallen på de nuværende vilkår, og med den almindelige fremskrivning på halområdet vil udgiften beløbe sig til 168.000 kr. i tilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og 168.000 til forbrugsafgifter mv. - i alt 336.000 kr. som er reserveret på halkontoen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der for sæsonen 2012/13 bevilliges 168.000 kr. til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter for drift af Vildbjerg Gl. Skolehal.

 

at der for sæsonen 2012/13 bevilliges 168.000 kr. til forbrugsafgifter m.v. som Herning Kommune afholder.

 

at udgiften på i alt 336.000 kr. finansieres fra serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen (374 00 221-04).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-254-11 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Trehøjeudstillingens Kunstkort - tilskud 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Kunstforeningen Trehøje fremsender den 27. september 2012 ansøgning om tilskud på 15.000 kr. til Trehøjeudstillingen 2013.

Sagsfremstilling

Kunstforeningen Trehøje søger om støtte på i alt 15.000 kr. til gennemførelse af Trehøjeudstillingen 2013.

I forbindelse med udstillingen vil der være udgifter til annoncering, trykning af kunstkort og rejselegatet.

 

Foreningen har fået et tilsvarende beløb i årene 2007-2012, legatmodtageren var i 2012 Annelise Jensen.

 

Til orientering kan det oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 26. november 2007 besluttede, at legatet ikke skulle føres videre i Herning Kommunes navn efter kommunesammenlægningen.

I stedet modtager Kunstforeningen Trehøje et tilskud, således at Kunstforeningen selv står for uddeling af legatet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 15.000 kr. til gennemførelse af Kunstforeningens Trehøjeudstilling

 

at udgiften på 15.000 kr. afholdes af Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb i 2012, hvor der resterer 391.517 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fermaten - godkendelse af budget 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Fermaten fremsender den 27. september 2012 budget for 2013 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget for 2013 til godkendelse af Herning Kommune. Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsendte budget på sit møde den 26. september 2012.

 

Jævnfør det fremsendte budget for 2013 forventer Fermaten en videreførelse af den ansvarlige økonomiske drift fra foregående år, idet man påregner at hensætte 269.000 kr. til vedligeholdelse jf. plan og generere et lille overskud på 35.000 kr.

 

I forhold til regnskab 2011 og budget 2012 er der følgende markante ændringer:

 • Fermaten har i 2012 købt Bethaniagade 17A, 1., for at undgå lydproblemer. Dette giver en stigning i lokaleomkostninger på 74.000 kr.

 • Der er budgetteret med en stigning i honorar til musikere på 319.000 kr. i forhold til regnskab 2011. Der er i 2013 budgetteret med samme antal bookede koncerter som i budget for 2012. Det kan tyde på højere kunstnerisk kvalitet.

 • Der er budgetteret med en stigning i lederløn på 62.000 kr. fra 2012 til 2013. Dette er en stigning på 14%. Jf. niveauet for Danmarks øvrige spillestedsledere, vurderes lederens løn for værende rimelig.

 

Der er i 2012 indgået en ny regional spillestedsaftale gældende for perioden 2013-2016.

 

Som tilsynsførende myndighed skal Herning Kommune ifølge driftstilskudsloven inden den 1. december 2012 indsende Fermatens budget for 2013 med indledning samt Herning Kommunes godkendelse til Kunstrådets Musikudvalg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget for 2013 godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30.09.2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalgets område på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2012.  

Sammenfattende viser opfølgningen, at der på driftsbudgettet forventes et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og på anlægsprojekterne et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i to hovedområder: drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:  

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 6,9 mio. kr. (mindreforbrug) i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at man forventer at nå de samme overførsler/genbevillinger ved udgangen af 2012 som ved udgangen af 2011.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:  

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes et samlet anlægsregnskab 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget på 7,7 mio. kr.
 
På baggrund af forbruget pr. 30. september 2012 er der efter 3. kvartal kun forbrugt 43,1% af det forventede forbrug i 2012.
Det skal dog bemærkes, at der forventes et forholdsvist højt forbrug i 4 kvartal 2012, idet en række anlægsudgifter skal afregnes ultimo 2012.
 
Det forventede regnskabsresultat giver en samlet afvigelse på 5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf ønskes 4,8 mio. kr. overført til 2013. De væsentligste afvigelser skyldes, at nogle projekter enten er udskudt eller fortsætter i 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012 og i Byrådet den 20. november 2012.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-913-11 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af rådighedsbeløb til idrætsanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted, Bo Eyro

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2012 på 102.000 kr. til diverse mindre anlægsopgaver på idrætsanlæg.

Sagsfremstilling

Midlerne prioriteres i samarbejde med stadioninspektør Bo Eyro og driftsafdelingen.

 

Til det samlede rådighedsbeløb på 102.000 kr. er der registreret følgende anlægsønsker:

 • Etablering af sti på Lind Idrætsanlæg

 • Mindre renovering af ejendommen på Gilmosevej vedrørende Tjørring Tennis og Tjørring Cykelmotion

 • Lysanlæg til Herning Hawks

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 på 102.000 kr.

 

at finansieringen sker af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 102.000 kr., samme stednr. til forbrug i 2012

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-33-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Mødekalender 2013 for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet har fastlagt sine møder for 2013.

Sagsfremstilling

Budget og Regnskab gør opmærksom på, at møderne skal fastsættes i forhold til budgetopfølgninger m.v..
 
Mødekalenderen forventes at tilgodese Budget- og Regnskabs ønsker vedr. budgetopfølgninger m.v..
 
Møderne fastsættes til mandag kl. 8.30 til senest kl. 12.00.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender mødekalenderen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget