Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 29. marts 2016
Mødested: Gullestrup Hallen, Trælundvej 4, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Besøg i Gullestrup Hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Gullestrup Hallens bestyrelse forestår rundvisning og fremlægger oplæg til om- og tilbygning af Gullestrup Hallen.

Samlet anlægsøkonomi udgør anslået 15,2 mio. kr. incl. moms. Hallen forventer selv at kunne finde finansiering for ca. 1,5 mio. kr.

Herning Kommune søges om et anlægstilskud på ca. 13,7 mio. kr. Hertil kommer et afledt årligt bloktilskudsbehov på ca. 200.000 kr.

 

Repræsentanter fra hallens bestyrelsen deltager på udvalgsmødet i forbindelse med fremlæggelse af sagen.

 

Sagen er senest behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 7. april 2015, pkt. nr. 40, hvor det blev besluttet, at ansøgningen ikke imødekommes for nærværende. Projektet indgår på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over emner til kommende års budgetdrøftelser.

  

Sagsfremstilling

Gullestrup Hallens udvidelsesprojekt har til formål at opgradere eksisterende halfaciliteter til et moderne idræts- og kulturcenter, som imødekommer nye og tidssvarende behov for samvær og aktivitetsudfoldelse.

En opgradering, som sker i størst mulig synergi med skole og daginstitution, og som åbner sig mod byen og byens borgere.

Halbestyrelsen ser hallen som en vigtig aktør i arbejdet for styrkelsen af den sociale sammenhængskraft i området og borgenes sundhed og livskvalitet.

 

Projektet består i hovedtræk af en af ny multihal på ca. 400 m2 med tilhørende støttefaciliteter. Hertil kommer en udvidelse af det nuværende cafeteria og et samlende indendørs bytorv.

Der er endvidere indtænkt en ny og markant hovedindgang plus lys og transparens i den eksisterende halgavl ud mod vejen, hvor ved hallen fremstår mere åben og indbydende.

 

De nye rammer indrettes fleksibelt og multianvendeligt med henblik på at tilgodese mange forskellige behov og give rum for såvel organiserede som selvorganiserede brugergrupper.

Samtidig giver en naturlig sammenhæng med skole og daginstitution gode muligheder for implementering af den nye skolereform og mere bevægelse i børnenes dagligdag.

 

For at understøtte de nye intentioner i projektet tiltænkes halinspektøren i højere grad en rolle som samlende aktivitetskoordinator og omdrejningspunkt for de mange aktive i hallen, multisalen og bytorvet. Hallen ændrer navn til Gullestrup Kulturhus for at understrege en bredere anvendelse.

 

Anførte anlægsbudget på 15,2 mio. kr. incl. moms er excl. etablering af ekstra p-pladser og udgifter i til arealoverdragelse i forbindelse med evt. bygning over skel. Det undersøges, om der eventuelt kan søges momsfritagelse på byggeriet.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at oplægget tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.08.02-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Orientering om Herning Bibliotekernes indtægtsdækkede erhvervsservice

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekernes indtægtsdækkede erhvervsservice er afviklet grundet manglende indtjening, og vil i 2016 blive erstattet af et nyt gratis tilbud til lokale virksomheder og iværksættere, som ét element i understøttelsen af Herning Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekernes Erhvervsservice har eksisteret som indtægtsdækket virksomhed siden 1989, og har under navnet ”Infogate” hørt hjemme i Innovatorium siden 2002. Infogate har i denne årrække solgt informationer til virksomheder både lokalt og nationalt, og har haft et årligt indtægtskrav til dække af personale- og søgeudgifter mv. Men grundet et fald i indtægter over de sidste år, og et markant fald i 2014, har der ikke været grundlag for at fortætte Infogate på samme niveau som hidtil. Herning Bibliotekerne har derfor gradvist nedjusteret tilbuddet, og medarbejderstaben er i processen blevet reduceret fra tre til én.  

 

Herning Bibliotekerne vil fra 2016 yde en ny og ikke indtægtsdækket erhvervsservice rettet mod lokale virksomheder og iværksættere. Infogates servicetilbud vil fremadrettet bestå af aktiviteter der understøtter Herning Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018, med tilbud som bl.a. ”Book en patentsøgning”, Rådgiverbørser og Iværksættercafeer, ”23 ting for iværksættere og små virksomheder” – som er webkurser i gratis online redskaber til brug i den daglige drift, markedsføring og salg mv.

 

I 2016 vil Infogate endvidere være en part i Væksthusets iværksætterprogram. Allerede i 2014 indledtes dialogen med Væksthuset omkring deltagelse i programmet, og infoGate blev indskrevet i deres ansøgning til Regionen. Programmet er rettet mod iværksættere fra hele regionen, hvor der ydes en udvidet service til iværksættere med at finde information. Væksthuset betaler for denne ydelse, og hvis servicen bliver en succes, vil det evt. blive indarbejdet i kommende programmer.

 

Infogate har fortsat adresse i Innovatorium.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager til orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Speedway Klub søger om tilskud til reparation af baneanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Speedway Klub v/ Lars Jepsen søger om tilskud til reparation og dræning af banebelægning

Sagsfremstilling

Herning Speedway Klub har til huse på baneanlæg i Uhre, hvor den selvejende institution Uhre Motorsportscenter stiller baneanlæg til rådighed for 2 brugerklubber hhv. Herning Motocross og Herning Speedway Klub. Uhre Motorsportscenter er ejer af matr. nr. 1, UR Gårde, Karup. Matriklen er erhvervet ved tilskud fra hhv. Herning og tidligere Karup Kommuner og overdraget gældfri til motorsportscentret.

Jf. gældende vedtægter udpeger Herning og Viborg Kommune på skift et medlem til bestyrelsen.

 

Uhre Motorsportscenter råder over 2 speedwaybaner og et motocross anlæg, hvor alle plan- og miljømæssige forhold er i orden. Baneanlægget lever op til sportslige krav, dog er en ny belægning og dræning af anlægget påkrævet jf. fremsendte ansøgning, som ligeledes er tilsendt Viborg Kommune.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 180.175 kr. incl. moms. Anslået udgift er ex. egenfinansiering på 5.000 kr. samt værdi af eget arbejde svarende til ca. 100 timer og sponsorater i form af lån af entreprenør maskiner og diesel.

 

Herning Speedway Klub råder over nogle af landets bedste ungdomskørere (U18), som deltager både ved EM og VM. Klubben har indgået aftale med ungdomslandsholdstræner Erik Gundersen om at bruge ungdomsbanen til talenttræning. Klubben har mange dygtige ungdomskørere, som deltager i holdturnering både i 80 cc og 500 cc. Klubben ønsker at dette positive arbejde kan fortsætte, hvilket kun kan lade sig gøre såfremt træningsforholdene er i orden herunder gældende lovkrav til sikkerhed/ sikkerhedshegn.
 
Herning Speedway Klub er hjemmehørende i Herning Kommune og tegner jf. seneste indberetning 23  medlemmer, heraf 8 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på ca. 50.000 kr.

 

 Klubbens formueforhold jf. regnskab 2014:

 

 • Årets resultat: 41.731 kr.
 • Egenkapital: 777.853 kr. Likvid kapital: 0 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. svarende til ca. 1/3 af de samlede udgifter under forudsætning af, at Viborg Kommune bevilger tilsvarende
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Vildbjerg Sportsrideklub søger om tilskud til ny ridehusbund

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Sportsrideklub v/ næstformand Sven-Erik Bak søger om tilskud til udskiftning af ridehusbund.

 

Den eksisterende ridehusbund er anlagt i 1977 og består primært af bark og savsmuld. Bunden er ved flere lejligheder vedligeholdt med træflis og andet træmateriale.

 

Ridehusbunden er imidlertid nu så nedslidt, at det er nødvendigt med en udskiftning, såfremt den fortsat skal kunne benyttes.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til ny fiber baseret ridehusbund og materialer til ny barriere mm i alt anslået 224.222 kr. incl. moms.

 

Udgiften er ex. værdi af eget arbejde, anslået 200 timer, i forbindelse med bortkørsel af gammel ridehusbund, udskiftning/ reparation og maling af barriere.

 

Vildbjerg Rideklub indgår som en del af Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, som modtager et samlet bloktilskud til drift af centret.

 

Rideklubben har pt 75 medlemmer, heraf hovedparten under 25 år.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2014:

 

Årets resultat: -63.420 kr.

Egenkapital: 211.798, heraf 31.865 kr. i likvid kapital.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et ekstraordinært engangstilskud på 112.111 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06 Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Der bevilges 125.000 kr. til projektet efter konkret vurdering.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Haderup Borgerforening m.fl. søger om tilskud til udendørs fitness

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Haderup Borgerforening V/ Tina Højager søger på vegne af foreningen, Haderup Forenede Sportsklubber og Feldborg Haderup IF om tilskud til etablering af udendørs fitness i tilknytning til Haderup Skole samt Haderup Kultur og Idrætscenter.

Sagsfremstilling

En lokal frivilliggruppe har sammen med Haderup og Omegns Borgerforening taget initiativ til at forbedre mulighederne for udendørs fitness og motion i nærområdet. Et samlingspunkt for aktivitet og samvær, som kan bruges af alle borgere og besøgende.

 

Projektet opføres med afsæt i 4 cirkulære områder med professionelle fitnessredskaber i form af styrke- og kredsløbsmaskiner med kunstgræs som underlag.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 257.000 kr. incl. moms.

 

Forventet finansieringsplan:

Landdistriktspuljen

75.000 kr.

Haderup Forenede Sportsklubber

32.000 kr.

Feldborg Haderup IF

10.000 kr.

Haderup Borgerforening/ byfestudvalget

35.000 kr.

Indsamling

30.000 kr.

Herning Kommune

75.000 kr.

I alt

257.000 kr.

 

Der foreligger tilskuds tilsagn fra Landdistriktspuljen og de lokale foreninger. Herning Kommune søges om et tilskud på 75.000 kr.

De resterende 30.000 kr. søges tilvejebragt via lokal indsamling/donationer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 62.000 kr., svarende til det samlede bidrag fra Haderup Forenede Sportsklubber, Feldborg Haderup IF og de folkeoplysende foreningers andel af de lokalt indsamlede midler
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Kirkes Drengekor søger om tilskud til korrejse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kirkes Drengekors korudvalg sender 26. februar ansøgning om 10.000 kr. i tilskud til korrejse til Østrig i juni/juli 2016. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om der skal ydes tilskud til korrejsen.

Sagsfremstilling

Herning Kirkes Drengekors korudvalg søger om 10.000 kr. i korrejsetilskud til korets rejse til Østrig fra den 30. juni til den 10. juli 2016.

Formålet med korrejsen er primært at præsentere dansk korsang på et højt niveau i Østrig. Rejsen indeholder derudover koncert sammen med lokale kor, ligesom koret skal undervises i jodellingens svære kunst. Rejsen er tjener også som dannelse for koret, og der vil være vægt på det sociale sammenhold.

 

Der afholdes koncerter i følgende byer: Mülln, Hallstadt, Salzburg (Salzburger Dom, St. Paul og Stephansdom) og Krems.

Der deltager i alt 50 udøvende kormedlemmer på rejsen.

 

KFU har tidligere besluttet at yde 200 kr. i tilskud per deltager til korrejser i Danmark og Europa.

Økonomi

Budgettet for korrejsen viser udgifter for godt 500.000 kr., hvoraf de største poster er pakkepris (turomkostninger) på 280.000 kr., mens rejseomkostninger er på godt 110.000 kr. Dertil kommer mindre poster til forplejning.

På indtægtssiden udgør deltagerbetalingen på 170.000 kr. den største post, mens der kalkuleres med mindre beløb fra servering, sponsorater, fondsmidler, korrejsetilskud osv.

Der er ved indsendelse af budget en underfinansiering på ca. 260.000 kr., som Herning Kirkes Drengekor regner med at have finansieret inden afrejse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. i tilskud til Herning Kirkes Drengekors korrejse til Østrig i juni/juli 2016.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 10. marts 2016 resterer 250.000 kr. inden forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015, forventet 177.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Musikskole søger om tilskud til Beatles event

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole sender 10. marts ansøgning om tilskud på 30.000 kr. til en Beatles koncertevent i maj måned. Udvalget skal beslutte, om der skal ydes tilskud, og i givet fald hvor meget Herning Musikskole skal modtage til gennemførelse af arrangementet.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole planlægger et større musikarrangement i Herning Kongrescenter den 22. maj i år. Arrangementet er en koncert med temaet "Love is all you need" med fortolkninger af sange lavet af The Beatles og gruppens medlemmer i øvrigt.

Det er musikskolens lærere og elever, der sammen står for den musikalske del, mens Per Wium binder arrangementet sammen. Han er i øvrigt er en af Danmarks førende Beatles-eksperter.

Herning Musikskole har valgt at invitere Dansk Røde Kors med som co-arrangør. Det er primært for at sætte fokus på de mellemmenneskelige sider af den situation Herning, Danmark og Europa også skal forholde sig til. Der er ikke tale om en velgørenhedskoncert, da der ikke er tale om en indsamling eller fordelskoncert. Fordelen er omtalen, og så vil Herning Musikskole og Dansk Røde Kors senere på året afholde et musikarrangement særligt for syriske børnefamilier, som bor i Herning Kommune.

 

Økonomi

Budgettet for arrangementet viser udgifter for 165.000 kr., hvoraf de største poster er teknik, lyd og lys (45.000 kr.), t-shirts (30.000 kr.) og annoncer (20.000 kr.). Dertil kommer en række mindre poster.

På indtægtssiden budgetteres med entréindtægter for 65.000 kr., 30.000 kr. fra henholdsvis Herning Kommune, Kulturelt Samråd Herning og egetbidrag, mens der kalkuleres med 10.000 kr. i sponsorindtægter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 15.000 kr. til Herning Musikskole til afholdelse af Beatles koncertevent
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 10. marts 2016 reserer 250.000 kr. inden forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015, forventet 177.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Kasper Ravn Fredensborg kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-2-16 Sagsbehandler: Elo Christensen  

EM i Cricket - Kvinder - 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro

Sagsresume

Herning Cricket Club ansøger om tilskud til gennemførelse af EM i Cricket for kvinder i 2016. EM spilles i perioden 3. - 8. august 2016, og der bliver deltagelse af 6 hold.

Mesterskabet hverves gennem Dansk Cricket Forbund og ICC - International Cricket Council, og det er første gang det gennemføres i Danmark.

Kampene skal spilles på Herning Crickets Clubs to baner på H. P. Hansens Vej, som er kommunalt anlæg, og i den forbindelse kræves en opgradering/renovering.

Til markedsføring, mesterskabsudsmykning og renovering ansøges der om kr. 115.000.

Sagsfremstilling

Herning Cricket Club blev stiftet i 1950, og har siden midten af 90'erne løbende vundet danske mesterskaber- og pokaltitler for både senior og ungdom. Samtidig har HCC historisk set altid været leverandør af landsholdsspillere til danske ugdoms- og seniorhold. HCC har ansøgt om at blive vært for EM i Cricket for kvinder 2016, og klubben vil bruge EM til at lave et større arbejde for at rekruttere nye medlemmer.

 

Kvindernes EM i Cricket 2016 får deltagelse af 6 hold fra Norge, Italien, Frankrig, Holland, Tyskland og Danmark.

Turneringen spilles som en alle mod alle turnering, og der er derfor match hver dag i perioden 3. - 8. marts. Deltagerne bliver indkvarteret på hotel og vandrerhjem, og der er i alt tale om ca. 120 spillere og ledere.

 

For at få turneringen op på det rette niveau, er det nødvendigt med en opgradering/renovering af Herning Cricket Club's faciliteter. Pitchen (det område, hvor kasterne kaster boldene mod gærdet) på bane 1 ved klubhuset skal forbedres, der skal etableres midlertidig Wi-Fi på området, klargøring af kastegården, ekstra toiletfaciliteter ved bane 2, bedre resultatformidling samt en generel udsmykning på området.

 

Der bliver opstillet telt ved HCC, hvor forplejningen af spillere og ledere finder sted, og samtidig bliver det basen for festaftener og anden social fællesskab for deltagerne.

I samarbejde med Dansk Cricket Forbund står HCC for alt planlægning og organisering, og de leverer alle de frivillige, der skal bruges i forbindelse med gennemførelsen af EM. Det betyder alt fra vedligehold af banerne, bolddrenge, turneringsassistenter, til personale i forplejningsteltet.

 

Eventen passer godt ind i Herning Kommunes eventstrategi, og viser at det ikke udelukkende, er de store mesterskaber med store budgetter der prioriteres. Derudover vil EM i Cricket 2016 være det EM, der står på Herning Kommunes eventreferenceliste for 2016.

 

Økonomi

De samlede udgifter på kr. 115.000, heraf udgør pitch og klargøring af kastegården kr. 85.000, i forbindelse med gennemførelsen af EM i Cricket 2016 foreslåes finansieret fra konto for særligt lokaletilskud, kontonr.: 374 00 203-06

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges kr. 115.000 til gennemførelse af EM i Cricket 2016
at udgifterne finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Konto for særligt lokaletilskud 374 00 203-06

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Frigivelse af anlægsmidler til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  x

 

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum (CHPEA).

Sagsfremstilling

CHPEA er nu nået til sidste etape af renoveringen af museet; museets udvendige belysning og tætning af Prismesalen.

 

Belysning

Ved museets opførelse i 1976 samt tilbygning i 1993 er der etableret udvendig belysning således at varetegnet også i aftentimerne byder gæsterne velkommen til Herning. Imidlertid har der gennem de sidste mange år været problemer med de gamle lamper. Størstedelen er blevet ødelagt i forbindelse med græsslåning og står ikke længere til at redde. De eksisterende lamper produceres ikke længere og samtidig har to, uafhængig af hinanden, elektrikere anbefalet, at der laves ny ledningsføring, da den eksisterende ikke er udført efter gældende regler.

En udskiftning af lamperne vil betyde færre udgifter til tilkaldelamper, men overgangen fra halogen til led vil betyde at udgiften inden for en periode på 5 1/2 år udlignes på grund af besparelse på elforbruget.

Midt i marts påbegyndes gravearbejde i forbindelse med etablering af en stikledning, og dette gravearbejde kan udnyttes, og der behøver ikke graves igen til udskiftningen af lamperne.

For at pengene kan række til vedligeholdese hele året, deles udskiftning af lamperne op i faser

Samlet koster udskiftning af lamperne 258.166 kr.

CHPEA søger idenne omgang til første og anden fase, hvilket beløber sig til 166.612 kr.

 

Ved samme renovering vil det være muligt at udskifte eltavlen i Angligården, da den heller ikke lever op til gældende regler.

Flytningen beløber sig i 25.000 kr

  

Tætning

Prismesalen har to utætheder. Henholdsvis ved en nødudgangsdør og en utæt rude i det store ovenlys.

Begge dele kan løses for 55.000 kr.

 

 Alle i ansøgningen nævnte projekter er besigtiget af Niels Mønsted, Kommunale Ejendomme.  

 

 

 

  

Økonomi

Der er på investeringsoversigten på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat rådighedsbeløb til mindre renoveringsopgaver på CHPEA. Rådighedsbeløbet for 2016 er på 164.000 kr og med de uforbrugte midler fra 2015 på 121.000 kr. er der i alt 285.000 kr. til rådighed, hvoraf 65.000 kr. er frigivet.

Forvaltningen anbefaler, at der bevilges 235.000 kr. til ovenstående, således at der er et restbudget på 50.000 kr. til uforudsete udgifter på museet resten af 2016 - hele restrådighedsbeløbet søges frigivet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 meddeles anlægsudgiftsbevilling på restrådighedsbeløbet 220.000 kr., således at der i alt er frigivet 285.000 kr.,
at der til CHP-museet bevilges 155.000 kr. til udskiftning af udvendig belysning, 25.000 til udskiftning af eltavle og 55.000 kr. til tætning af utæthed i Prismesalen - i alt 235.000 kr.,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2015 er der for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.
Der ansøges samtidig om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2015 til 2016 vedrørende drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedr. drift og anlæg til det efterfølgende regnskabsår.
I forbindelse med regnskabsafslutning for 2015 har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigt og forslag til overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2015 til 2016.
Beløbene er specificeret og begrundet i bilag vedlagt sagen.

 

Driftsregnskab:

 

 

Bemærkninger til overførsler vedr. driftsbudget: 

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. søges overført til 2016.

3,3 mio. kr. af mindreforbruget kan henføres til selvforvaltningsaftaler vedr. svømmeanlæg, Kousgaards Plads, Team Danmark Elitekommune og events.

1,2 mio. kr. kan henføres til driftsbevilling vedr. nyt 50 meter bassin ved Herning Svømmehal. Beløbet søges overført til imødekommelse af opstartsudgifter samt usikkerheden omkring driftsøkonomien.

0,6 mio. kr. kan henføres til bevillinger vedr. ikke afsluttede aktiviteter og renoveringsprojekter på forenings- og halområdet.

Herudover 0,5 mio. kr. vedr. afledt drift af TimeLine (ikke igangsat), som ikke søges overført.

  

Serviceområde 14, Biblioteker:

Et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. søges overført til 2016, 0,5 mio. kr. til 2017 og 0,2 mio. kr. tilgår likvide aktiver.

Mindreforbruget kan henføres til vakancer, udskudt kursusforløb, færre udgifter til vedligeholdelse samt ekstraindtægter på 0,5 mio. kr. vedr. gebyrer og erstatninger

De 0,5 mio. kr., som søges overført til 2017, er disponeret til etablering af selvbetjening i biblioteket i Kibæk.

 

Serviceområde 15, Kultur:
Et samlet mindreforbrug på i alt 4,6 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. søges overført til 2016.

Overførslerne vedrører museer, Musikskolen, Kultur på Hjul, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Huset No7, Kulturama, Alhuset samt andre mindre kulturelle opgaver. Der skal gøres opmærksom på, at der hovedsageligt er tale om decentrale institutioner, som har automatisk overførselsret vedr. uforbrugte budgetbeløb.

Overførslen på 0,481 mio. kr. vedr. Herning Musikskole søges overført til forventet anvendelse i 2017.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.

 

 

Anlægsregnskab:

 

Bemærkninger til overførsler vedr. anlæg: 


Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Der ansøges om overførsel på 12,6 mio. kr.

Der overføres bl.a. beløb vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg, renovering af Herning Isstadion, etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, Timelineprojektet, Fodboldeksperimentet etape 2, diverse haludvidelsesprojekter, 50-meter svømmebassin ved Herning Svømmehal samt renovering af tage.

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Anlægsregnskabet for det nye hovedbibliotek i Østergade blev godkendt på byrådsmøde den 15. december 2015, hvor det blev besluttet, at de uforbrugte midler på 3,237 mio. kr. tilgår de likvide midler.


Serviceområde 15, Kultur:
Der ansøges om overførsel på -7,1 mio. kr.

Der foretages en negativ overførsel på netto -13,7 mio. kr. vedr. tunnelprojektet ved CHP-museet. Projektet er ved at være klar til afslutning, og Herning Kommune vil i 2016 få tilført et beløb svarende til udgiften.

Herudover overføres væsentlige anlægsbeløb vedr. CHP-museet, øvecontainere, renovering af Museumsgade 32, Huset No7 og midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.

 

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet og de ansøgte overførsler med tilhørende bemærkninger godkendes med henblik på viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet,
at der overføres 1,600 mio. kr. fra drift til anlæg, Serviceområde 11, Idræt og Fritid, vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, stednr. 035094,
at der overføres 0,839 mio. kr. fra drift til anlæg, Serviceområde 11, Idræt og Fritid, vedr. fremtidig vedligeholdelse af Kousgaards Plads, nyt stednr.,
at der overføres 0,515 mio. kr. til budget 2017 vedr. selvbetjent bibliotek i Kibæk,
at der overføres 0,481 mio. kr. til budget 2017 vedr. Herning Musikskole

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog således at udvalget anbefaler at 0,5 mio. fra drift af TimeLine søges overført og således at arbejdet med selvbetjent Bibliotek i Kibæk igangsættes så hurtigt som muligt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Opfølgning på mål for 2015 samt forslag til nye mål for 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Pia Trab Worm, Pernille Schaltz

Sagsresume

Kultur og Fritid har i forbindelse med regnskabsafslutning foretaget opfølgning på de politiske årsmål for 2015 og i forlængelse heraf udarbejdet forslag til nye mål for 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning og udarbejdet forslag til nye mål for følgende serviceområder:
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker
Serviceområde 15 - Kultur
 
Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man har opfyldt langt hovedparten af de opstillede mål, og at det er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer.
Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2015.
Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets område bliver behandlet i særskilt sag 29. marts 2016
 
Med hensyn til nye mål for 2015 er der udarbejdet forslag for de tre serviceområder, og der henvises til bilag vedlagt sagen.
Udvalget bedes gennemgå forslagene og godkende dem med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2017-2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2015 godkendes
at forslag til nye mål for 2017 godkendes med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2017-2020

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Med faldende bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Perspektivnotater for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Pia Trab Worm, Anette O. Nielsen, Pernille Schaltz

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2017, og i forhold til den overordnede tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen i april 2016.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har således udarbejdet forslag til perspektivnotater for:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker
Serviceområde 15 - Kultur
 
Hvert perspektivnotat indeholder 5 afsnit med hovedoverskrifterne:

 • Faktaoplysninger - fakta om serviceområdet i punktform
 • Fremtidsperspektiver - fremtid, historik, ny lovgivning, nye tiltag/målsætninger
 • Nøgletal - relevante nøgletal for området
 • Økonomi - regnkabs- og budgettal 2014-2017 i tabelform
 • Effektiviseringsmuligheder - beskrivelse af evt. effektiviseringspotentialer
   

Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte forslagene og overveje, om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til perspektivnotater for Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-P27-2-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Team Teatret - Egnsteateraftale 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

Team Teatret og forvaltningen har udarbejdet ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020, som skal sendes til Kunstrådets godkendelse. Udkast til aftalen for 2017-2020 er tidligere godkendt af Byrådet i marts 2015 i forbindelse med behandlingen af aftalen for 2016. Forvaltningen blev i samme sag bemyndiget til at forhandle aftalen for 2017-2020 færdig inden for den givne økonomiske ramme. Aftalen foreligges hermed Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2014 ny lovgivning på egnsteaterområdet, som betyder at alle egnsteateraftaler fra 2017 skal indgås med samme ensartede 4-årige kadence.

Den medfører blandt andet, at den variable statsrefusions-procent kan fastlægges for 4 år ad gangen, hvilket vil betyde større budgetsikkerhed for kommunerne, idet kommunerne modtager en statsrefusion af det tilskud, de giver til godkendte egnsteatre. Der er en årlig pulje, som fordeles blandt teatrene i forhold til det kommunale tilskuds størrelse og antallet af godkendte egnsteatre. Herning Kommune kalkulerer med en refusions-procent på ca. 40. Procentsatsen for 2015 var 38,5 %.

 

Egnsteateraftalen mellem Team Teatret og Herning Kommune udløb 31. december 2015, hvorfor der sidste år i marts blev indgået en et-årig aftale for 2016. Denne aftale blev indgået efter de nye retningslinjer og lovgivning. Den danner således grundlag for den gældende aftale.

 

Aftalens formål er at sikre Team Teatrets fortsatte drift og virke.

Aftalen forpligter Team Teatret til at producere 2-4 forestillinger årligt med høj kunstnerisk kvalitet, ligesom publikumsudviklingen, større nærhed i lokalområdet og udvikling af det lokale og nationale kultur- og scenekunstmiljø er højt prioriterede områder.

 

Team Teatret indkøber desuden forestillinger i løbet af året for på den måde at præsentere et varieret program for det midtjyske publikum.

 

Team Teateret vil arbejde med lokal kulturel udvikling i Herning, styrke byens teatervækstlag, øge tilstedeværelsen i de offentlige rum og samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og kulturaktører. Det vil teatret blandt andet gøre via det ensemble, som sammen med freelance skuespillere spiller teatrets forestillinger. Byrådet har udpeget Marianne Bjørn Jensen og Lone Nielsen til Team Teatrets bestyrelse.   

 

Strategien og den kunstneriske plan for Team Teatret binder godt an til udkastet til egnsteateraftale for 2017-2020.

Forvaltningen vurderer, at Team Teatrets fokus på det lokale og det høje kunstneriske niveau er et mix, som er udviklingsorienteret og rammer ind i de nationale tendenser med publikumsudvikling, lokal forankring og ikke mindst børne- og ungeformidlingen i Åben Skole regi. 

Økonomi

Økonomisk betyder aftalerne en fortsættelse af Herning Kommunes engagement på uændret niveau i forhold til i dag.

Team Teatrets drift finansieres dels af Team Teatrets egne indtægter, dels af Staten (i form af det tidligere amtstilskud, som ikke har noget med refusionen at gøre), og dels af Herning Kommune. Herning Kommune modtager efterfølgende delvis refusion jf. teaterloven.

 

Der er i aftalen kalkuleret med en fremskrivning på 2,2 % per år, hvilket er et gennemsnit af KLs forventninger til fremskrivningsprocenter. Tilskuddet til Team Teatret er angivet til 6.540.000 kr. i 2017, hvoraf 38-41 % forventes i refusion fra Staten.

Team Teatret betaler en årlig husleje til Herning Kommune, som fremskrives med samme procentsats som tilskuddet. Huslejen udgør i 2017 1.188.586 kr. Huslejen må maximalt udgøre 15 % af det kommunale tilskud.

 

Forslaget skal politisk godkendes og fremsendes til Kunststyrelsen senest 1. april. Kulturstyrelsen skal efterfølgende godkende aftalen.

Det er en forudsætning at Herning kan modtage statsrefusionen, at egnsteateraftalen godkendes i Kunststyrelsen.

 

Der er i forbindelse med behandlingen af sagen i marts 2015 taget følgende forbehold i bevillingen:

 • at udkastet til egnsteateraftalerne godkendes af Kunststyrelsen
 • at tilskuddet er betinget af at ordningen med statsrefusion fortsætter
 • at tilskuddet er med forbehold for eventuelle budgetmæssige ændringer

 

Forvaltningen blev i samme sag bemyndiget til at forhandle aftalen færdig inden for de gældende økonomiske rammer.

 

Støtten til Team Teatret afholdes i henhold til de i budgettet for 2016 og overslagsårene afsatte midler til formålet. Midlerne er placeret på Service Område 15, Kultur.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om udbetaling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 1. januar til 15. marts 2016

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen udbetalt flg. i perioden 1. januar til 10. marts 2016.

 

Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:

 • Foredrag og dialog om ytringsfrihed af, for og med unge. Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Ejvind Hansen vil tale med de unge mennesker om sin nye bog "Kugleregn møder Kuglepen". Arrangøren regner med 50-100 deltagende unge, og han vil blandt andet besøge ungdomsuddannelserne for at reklamere for arrangementet, ligesom der vil blive aktivitet på de sociale medier. Foredrag og dialog finder sted i april, og det bliver sandsynligvis afviklet på biblioteket. Honorar og gebyr til forlag udgør 5.000 kr. Der er gratis adgang til arrangementet.

Der er bevilliget 5.000 kr. til Max Pedersen.

 

 

Der er ikke tidligere bevilliget tilskud i indeværende år.

 

Der resterer efter udbetaling af tilskuddet 45.000 kr. af Ungepuljen for 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget