Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 29. februar 2016
Mødested: Sørvad Kultur og Idrætscenter, Vognstrupvej 11, 7550 Sørvad

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sørvad Kultur- og Idrætscenter søger om tilskud til etablering af motoriklandskab og ungdomsmiljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sørvad Kultur- og Idrætscenter v/ Anja Bendesen søger om tilskud til etablering af motoriklandskab og ungdomsmiljø i centrets foyer.

Sagsfremstilling

Sørvad Kultur- og Idrætscenter er et velfungerende samlingssted for byens borgere og der arbejdes aktivt på at videreudvikle centret til aktuelle og fremtidige behov.

 

I den forbindelser har der været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de lokale foreninger og institutioner ud fra ønsker om at skabe bedre rammer for, at børn og unge frit kan mødes til bevægelse, leg og samvær.

 

Projektgruppens arbejde er mundet ud i forslag til en omforandring af Idrætscentrets hjerte, hvor ankomst og foyer opgraderes til at rumme dels et motoriklandskab for børn og et samværs- og aktivitetsområde for ungdommen.

 

Jf. vedlagte skitseforslag udgør budgetterede udgifter anslået 2,286 mio. kr. Det forventes, at centret kan bidrage med en egenfinansiering på ca. 286.000 kr. via egne midler og indsamling.

Der søges Herning Kommune om et tilskud på 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2017-2020.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Der oversendes forslag om at 1,7 mio. kr. medtages i budgetforhandlingerne for 2017-2020. Det forventes, at restbeløbet egenfinansieres.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.00-A00-11-15 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Plan for samspil mellem det nye hovedbibliotek i Østergade 8 og kulturinstitutionerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. det politiske arbejdsgrundlag for 2014-2017, fremlægger KFU et forslag til konkrete initiativer, der styrker samspillet mellem det nye hovedbibliotek og de øvrige kulturinstitutioner i midtbyen.

Biblioteket i Ø8 og kulturinstitutionerne i midtbyen samarbejder på mangfoldig vis, og laver både store og små projekter, aktiviteter og events i fællesskab. Foruden at biblioteket fungerer som (markedsførings)rum for de enkelte kulturinstitutioners tilbud.

Sagsfremstilling

Jf. det politiske arbejdsgrundlag for 2014-2017, fremlægger KFU et forslag til konkrete initiativer, der styrker samspillet mellem det nye hovedbibliotek og de øvrige kulturinstitutioner i midtbyen.

 

Med åbningen af det nye hovedbibliotek i Østergade 8, er der kommet en ny kulturaktør, et nyt rum for kultur og oplevelse i Herning midtby, der på forskellig og mangfoldig vis spiller positivt sammen, og samarbejder med de andre kulturinstitutioner i området, og dermed bidrager til ny kulturel diversitet og nye gode kulturelle oplevelser for borgerne i Herning. Herning Bibliotekerne har en særlig målsætning om at kulturelle aktiviteter og events skal laves i samarbejde og/eller god dialog med relevante eksterne aktører.

 

Institutionerne der geografisk ligger i en kort radius af biblioteket er: Museum Midtjylland/Tekstilforum, Huset nr. 7., Billedskolen, Musikskolen, Den Jyske Sangskole, Heart, Historiens Hus, Swinging Europe, Kulturelt Samråd, FOF, Carl Henning Pedersen Museet, Fermaten, Team Teatret, Scene 7, Team Teatret, Ensemple Midtvest og Kultur- og Fritidsafdelingen på rådhuset.

 

Desuden samarbejdes der med Cityforeningen og Herning Folkeblad.

 

Biblioteket samarbejder med kulturinstitutionerne- og aktørerne på forskellig vis:

 • Alle kan vederlagsfrit reklamere for deres events på bibliotekets storskærme i gågade niveau.
 • Alle kan anvende biblioteket som rum/scene for egne events, udstillinger, koncerter mv.
 • Der samarbejdes om markering af specifikke mærkedage eller kampagner, som f.eks. ”Forskningens Døgn”, ”Spil Dansk”, Unicef by 2015, Børneteaterfestival eller når der spilles håndbold i Boksen.
 • Der laves en årlig ”Kultur i mørke” i samarbejde mellem biblioteket og i institutionerne i ”Kulturgården”.
 • Kulturinstitutioner og biblioteket samarbejder om enkeltstående arrangementer, f.eks. børneteaterforestillinger
 • Der laves specifikke både store og små udviklingssamarbejder – og projekter de enkelte institutioner og biblioteket i mellem, både med og uden ekstern finansiering.
 • Et nyt forum hvor dem der planlægger aktiviteterne og arrangementerne på institutionerne, mødes og informerer om og evt. koordinerer og samarbejder om den kommende sæsons borgerrettede aktiviteter er endvidere undervejs.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at planen for samarbejde mellem det nye hovedbibliotek i Østergade 8 og kulturinstitutionerne i Herning tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ser gerne en opfølgende orientering ultimo 2016.

 

Sagsnr.: 01.03.03-P19-17-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Hammerum Hovedgade 8 - Landzonetilladelse og minimering af støvgener

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Helle Rasmussen

Sagsresume

Hammerum Kølkær Rideklub v/ fmd. Erik Pedersen fremsender ansøgning om landzonetilladelse vedr. ejendommen Hammerum Hovedgade 8 i Herning.

 

Sagen har senest været behandlet på Teknik og Miljøudvalgets møde den 30. november 2015, pkt. nr. 239, hvor der er givet landzonetilladelse i henhold til planlovens §35, stk. 1 til ridebaneanlæg og med vilkår om, at de anviste beplantningsinitiativer etableres for at minimere støvgenerne. Udgifter hertil afholdes og driftes af ansøger.

 

Sagen fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hammerum Kølkær Rideklub har siden 1997 lejet Agroskolens ejendom til rideklubformål.

 

I den forbindelse er krav om landzonetilladelse ikke kommet på plads.

 

Jf. støvklage fra naboer/ nabohøring er opmærksomheden blevet henledt herpå med løsningstiltag til følge.

 

Hammerum Kølkær rideklub råder over 3 ridebaner, som er placeret tæt på skel. Banerne er opbygget af ca. 20% ler og 80% sand. Banerne er etableret i hhv. 1998, 2004 og 2007 i dialog med professionelle baneentreprenører. Der er samtidig investeret i vandingsmaskiner, der bruges til vanding af banerne i tørre perioder for at modvirke støvgener.

 

Dette har dog ikke været tilstrækkeligt til at forebygge støvgener, hvorfor der har været en løbende dialog om problemstillingen, og hvordan den kan løses:

 

1.       Flytning og reetablering af baner

2.       Udskiftning af sand med muslingeskaller

3.       Etablering af afskærmende hegn

 

Flytning og reetablering af banerne er meget bekosteligt og udskiftning af sand med muslingeskaller kan ikke anbefales, da skallerne jf. oplysninger fra banebygger er meget skarpe og kan forvolde skader på hestenes ben. Det efterlader etablering af et afskærmende hegn, som den mest oplagte løsning.

 

Teknik og Miljøudvalgets har jf. møde den 30. november 2015 besluttet, at der gives landzonetilladelse i henhold til planlovens §35, stk. 1 til ridebaneanlæg og med vilkår om, at de anviste beplantningsinitiativer etableres for at minimere støvgenerne.  Afskærmning etableres dels på rideskolens areal og på del af kommunalt stiforløb mod, at ansøger betaler udgifter til og drift af beplantning. Beplantningen skal ske i et samarbejde med Herning Kommune.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.07.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Ønske om delvist selvbetjening på lokalbiblioteket i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Som en del af Herning Bibliotekernes landdistrikts strategi foreslås det at der pr. 1. januar 2017 indføres delvist selvbetjening i Kibæk. Der vil være adgang til biblioteket alle dag fra 9-21 med betjening i følgende tidsrum:

Mandag: 9-15
Onsdag: 10-16

Torsdag: 11-17

Sagsfremstilling

I forbindelse med Herning Bibliotekernes landdistriktsstrategi foreslås det at omdanne lokalbiblioteket i Kibæk til delvist selvbetjent bibliotek i lighed med de øvrige lokalbiblioteker i kommunen.

 

De nuværende åbningstider i Kibæk er:

Mandag: 10-16

Tirsdag: 11-17

Onsdag: 10-16

Torsdag: 10-19

 

Som delvist selvbetjent bibliotek vil registrerede lånere have adgang til biblioteket alle dage fra 9-21.

Der vil være betjening i følgende tidsrum:

Mandag: 9-15
Onsdag: 10-16

Torsdag: 11-17

 

Da Kibæk er det eneste bibliotekstilbud i den sydlige del af kommunen – mod både Aulum og Vildbjerg i Nord som tilsammen har åbent 4 dage om ugen, foreslås det at bemande Kibæk med 3 dage om ugen.

Herning Bibliotekerne ønsker med bemandingen i dagtimerne at skabe aktiviteter og samarbejde med børn og deres dagtilbud og skole, og med bemandingen om eftermiddagen at sætte aktiviteter i gang for unge og voksne.

 

Lokalbiblioteket i Kibæk har eksisteret siden april 2008 og har i hele perioden været et nytænkende og oplevelsesorienteret bibliotek med materialer formidlet på sjove og underfundige måder og en stor grad af formidling via digitale muligheder. Behovet for materialer har personalet dækket ud fra den enkeltes behov, og de har taget de bestilte materialer med fra dag til dag. Det vil der ikke længere være mulighed for i samme størrelsesorden og med en forventning om, at der vil komme mange flere brugere, forventes der en forøgelse af materialebestanden, for derigennem at skabe et større udbud for brugerne. Desuden vil der blive etableret rum og siddemuligheder for netsøgning og søgning i bibliotekets søgesystem og hjemmeside.

 

 

Økonomi

Økonomi

Udgifterne til etableringen af delvis selvbetjening i Kibæk forventes at udgøre i alt kr. 320.000 kr., hvoraf udgiften til den tekniske etablering på 215.000 kr. ønskes medtaget i udvalgtes budgetdrøftelse for 2017. Det resterende beløb egenfinansieres af bibliotekets midler afsat til inventar.

 

Etablering af SOLsystem – indlogning og sikring af biblioteket

Tilbud fra Cordura, Biblioteca og elektriker

 

 

215.000 kr.

Nyindretning og tilkøb af moduler, reoler, søgearbejdspladser

samt ny formidling via skærme.

 

105.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektet indgår i udvalgets budgetdrøftelser frem mod budgettet for 2017, eller alternativt

 

at projektet budgetlægges for 2017 finansieret af mindre forbrug på Serviceområde 14 i 2015.

Beslutning

Udvalget indstiller, at projektet budgetlægges for 2017 finansieret af mindre forbrug på Serviceområde 14 i 2015.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Idræts Klub søger om tilskud til renovering af lokaler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Idræts Klub, HIK Fodbold v/ kasserer Bett Brandt søger om tilskud til renovering af klubhus.

Sagsfremstilling

Foreningens klubhus, beliggende på Teglvænget 6 i Herning, er bygget i 1970 og senere ombygget i 1977. Klubben har løbende renoveret klubhuset, men der er fortsat mangler. Pt. står klubben overfor følgende tiltrængte renoveringsopgaver:

 

 • Renovering af omklædningsrum til dommere
 • Renovering af gulvet på klubhusets 2 toiletter

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 103.000 kr. incl. moms, hvortil der søges om tilskud.

 

Herning Idrætsklub tegner pt. 106 medlemmer, heraf 23 under 25 år, og modtager et årligt lokaletilskud på 148.000 kr. (2014).

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2014:

 

 • Årets resultat: 12.292 kr.
 • Egenkapital: 1.021.495 kr. heraf 466.918 kr. i likvid kapital

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et engangstilskud på 51.500 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.20.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Indtægtsbevilling til forlængelse af projektet e-kurser.nu

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

I sin egenskab som Centralbibliotek her Herning Bibliotekerne ansvaret for en række løbende projekter i samarbejde med statslige parter. Herning Bibliotekerne har i oktober 2015 modtaget tilsagn om fortsat tilskud til projektet E-kurser.nu på i alt 929.496 kr. i perioden 2015 til 2017

Midlerne anvendes til drift af projekterne og modsvares af en samlet tilsvarende merudgift på 929.496 kr.

Sagsfremstilling

Projektet har til formål, med udgangspunkt i den allerede udviklede e-læringsportal, at sikre borgerne en samlet adgang til e-læringsressourcer, som gør dem i stand til at udnytte de digitale muligheder på nettet, der er vedkommende i hverdagen. Samtidig udgør portalen en platform, hvor bibliotekerne i samarbejde med andre myndigheder kan koordinere indsatsen for et bredt og opdateret grundlag, som kan øge borgernes digitale kompetencer og mere overordnet kan understøtte de nationale læringsstrategier. E-læringsmaterialerne kan stå alene, men kan også indgå som et element, der supplerer fysiske kurser.

 

Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Bibliotekerne i Aalborg, Vejle, Aarhus, Roskilde, Randers og København.

Indtægterne fra Danskernes Digitale Bibliotek til projektet modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutningen af projekterne.

Økonomi

Danskernes Digitale Bibliotek yder et samlet tilskud på 929.496 kr. til projektet, som løber over fra medio 2015 til medio 2017. Alle indtægter og udgifter afholdes i årene 2016 og 2017.

Den samlede egenfinansiering på 575.744 kr. i projektperioden afholdes blandt projekternes deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på Serviceområde 14, Folkebiblioteker.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til projektet e-kurser.nu meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 457.248 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2016

 

at der til projektet e-kurser.nu meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 472.248 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2017

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2016 til Byrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Fonden for Herning Isstadion, vedtægtsændring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Fonden for Herning Isstadion fremsender forslag til vedtægtsændring til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for vedtægtsændringen er, at formanden for Blue Fox, Claus Sørensen, ønsker at udtræde af fondens bestyrelse. Som erstatning for Claus Sørensen ønskes det, at direktøren for Blue Fox, Torben Skovsgaard, indtræder som formand i fondens bestyrelse.

 

Dette er ikke umiddelbart muligt jf. de nuværende vedtægter, hvor ordlyden er som følger:

 

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen skal bestå af følgende personer:

 

 • 2 fra Herning Skøjteløber Forening, formanden plus en af denne bestyrelse udpeget
 • 2 fra Herning Ishockey Klub, formanden plus en af denne bestyrelse udpeget
 • 2 fra Blue Fox, formanden plus en af denne bestyrelse udpeget
 • 1 udpeget af Idrætsrådet i Herning Kommune

 

Herudover deltager følgende som observatører:

 

 • 1 fra driftsherre
 • 1 fra Herning Kommunes administration

 

Forslag til ny ordlyd

 

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Bestyrelsen skal bestå af følgende personer:

 

 • 2 fra Herning Skøjteløber Forening, begge udpeget af dennes bestyrelse
 • 2 fra Herning Ishockey Klub, begge udpeget af dennes bestyrelse
 • 2 fra Blue Fox, begge udpeget af dennes bestyrelse

 

Herudover deltager følgende som observatører:

 

 • 1 fra driftsherre
 • 1 fra Herning Kommunes administration

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til vedtægtsændring godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget