Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 28. juni 2021
Mødested: Sportscenter Herning, Holingknuden 3, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-21 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning Sportscenter Herning og Talent Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der vil være en rundvisning af Sportscenter Herning og Talent Herning.


Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.00.00-Ø39-2-21 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Herning Bibliotekerne - bevilling til biblioteksprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har modtaget tilsagn fra Slots- og Kulturministeriets Demokratipulje om tilskud til projekt Kan det passe?

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilsagn om tilskud på 150.000 kr. til projekt Kan det passe? i perioden 1/6 2021 til 16/11 2021.


Formålet med Kan det passe? er at udvikle et tematisk undersite til Herning Bibliotekernes hjemmeside i form af et digitalt "demokratibibliotek" for unge. Demokratibiblioteket skal samle viden, værktøjer og ressourcer, der skal øge de unges bevidsthed om fake news og hjælpe dem med til at kunne begå sig online med demokratisk omtanke i en digital virkelighed.

Økonomi

Tilskuddet udbetales i 2021 og anvendes til udvikling af sitet og er betinget af egenfinansiering på 50.000 kr., som afholdes inden for budgettet på serviceområde 14 Biblioteker.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til projektet Kan det passe? meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 150.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2021
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 30/9 2021 til Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-S49-1-21 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af lokaletilskud til aftenskolerne 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til ny fordelingsnøgle til lokaletilskud til aftenskolerne på grund af ændringer i forudsætningerne i den nuværende fordelingsprocent.

Sagsfremstilling

Iflg. folkeoplysningslovens § 23 yder kommunalbestyrelsen lokaletilskud med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt børn og voksne sammen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, såfremt der kan anvises et egnet lokale.

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddets størrelse, og der er ingen øvre eller nedre grænse.


Beløbet til fordeling i 2019 lød på 585.057 kr.


Den afsatte beløbsramme dækker kun en del af aftenskolernes lokaleudgifter set i forhold til de faktiske udgifter. På den baggrund er der lavet en fordelingsnøgle, hvor


FOF, AOF og Herning Aftenskole, som står for hovedparten af lokaleudgifterne, hvert år får bevilget et beløb, beregnet ud fra denne fordelingsprocent.


Fordelingsnøglen blev sidst reguleret i 2013, og eftersom der de seneste år har været betydelige ændringer i de faktiske lokaleudgifter, foreslår forvaltningen en ny fordelingsnøgle.


Der er indhentet oplysning om de faktiske udgifter til lokaler i 2019, da udgifterne i 2020 ikke er retvisende på grund af Covid-19.Udgifter i 2019

Tilskud 2019

FOF

674.701 kr.

278.160 kr.

AOF

129.412 kr.

139.080 kr.

Herning Aftenskole

365.662 kr.

139.080 kr.Den oprindelige fordelingsnøgle lød på:


FOF 50%

AOF 25%

Herning Aftenskole 25%


Med udgangspunkt i aftenskolernes faktiske lokaleudgifter i 2019 foreslås følgende fordelingsnøgle:


FOF 58 %

AOF 11%

Herning Aftenskole 31 %


Dette giver en fordeling af tilskuddet på:Beregnet tilskud 2019 efter ny fordelingsnøgle

FOF

322.666 kr.

AOF

61.195 kr.

Herning Aftenskole

172.459 kr.Til de øvrige aftenskoler reserveres forlods 25.000 kr. af rammen til at dække 75% af deres faktiske lokaleudgifter.


Ændringen træder i kraft med virkning fra 1/1 2022 og bliver herefter revurderet hvert 4. år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det nye forslag til fordelingsnøgle godkendes med virkning af 1/1 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Søby Brunkulsmuseum søger om tilskud til færdiggørelse af Festpladsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Søby Brunkulsmuseum har i 2021 påbegyndt en renovering af Festpladsen, der er museets samlingssted med scene samt borde og bænke. På grund af afslag ved ansøgte fonde samt eftervirkninger af Covid-19 nedlukningen, ansøger museet nu Kultur- og Fritidsudvalget om 77.000 kr. til færdiggørelse af renoveringen.


Sagsfremstilling

Søby Brunkulsmuseum har i 2021 påbegyndt en større renovering af deres Festplads. Pladsen blev etableret i 1997, og især de opstillede borde og bænke var nedslidte. Med et ønske om samtidig at gøre pladsen mere brugbar i forbindelse med blandt andet skolebesøg samt museets egne og udefrakommende arrangementer, valgte man derfor at få opgraderet området med inddækning af scene, elektricitet, nye borde og bænke samt planering af terræn, så det nu skråner mod scenen. Således kan pladsen nu rumme 500 siddende gæster.


Museet valgte at ansøge Friluftsrådet samt Lokale- og Anlægsfonden om tilskud til projektet, men har nu modtaget afslag. Derfor har museet selv finansieret de 150.000 kr. som renoveringen har beløbet sig til frem til nu. For at Festpladsen kan blive færdig mangler der dog en række opgaver:


 • Vandinstallation til levnedsmidler
 • Hegn ned til søen
 • Flisebelagt grillplads
 • Faste bænke i yderkanten af pladsen
 • Natursti med skilte og plancher
 • Indkøb af pavilloner til brug ved regnvejr og arrangementer generelt
 • Lys på stien fra museet til Festpladsen
 • Udendørslys på Festpladsen
 • Lys i kunstnerrummet
 • Fast installation af strøm til lyd- og lysteknikere


Alle disse opgaver anslås til en samlet udgift på 77.000 kr. Forvaltningen bemærker, at der til naturstien er bevilliget et tilskud fra Friluftsrådet på 25.000 kr., såfremt museet kan skaffe en matchende finansiering til formålet.


Museets årsregnskab 2020 udviser et overskud på 100.666 kr. Dette overskud forekommer på trods af et fald i solgte billetter fra 2019 til 2020 på 4.216 stk., der dog tilskrives Covid-19 nedlukningen. Museet oplyser, at det positive resultat på bundlinjen blandt andet skyldes regeringens sommerpakke 2020, hvor regeringen betalte halvdelen af billetprisen til museer over hele landet hen over sommeren. Dette betød, at museet i sommerferieperioden oplevede en stigning på 63% i den samlede omsætning ved billet- og kiosksalg i forhold til tidligere.


I år oplever museet dog et særligt fald i antallet af solgte billetter. Fra maj 2019 hvor der blev solgt 2.250 billetter på en måned, blev der i maj 2021 kun solgt 950 billetter. Dette giver et fald i indtægter på ca. 65.000 kr. for maj måned alene. Museet budgetterer jf. årsrapporten med et forventet overskud på 120.000 kr. i 2021, der dog er afhængigt af at billetsalg kan opretholdes, samt bidrag til den øvrige renovering.


Festpladsen benyttes i øjeblikket af museet i forbindelse med det årlige Søby Træf samt arrangementet Musik på Scenen. Desuden benyttes pladsen ved større besøg som flere skoleklasser ad gangen. Der arbejdes i øjeblikket på, om pladsen måske kan indgå i forbindelse med aktiviteter i efterårsferien samt "Jul i Den Gamle Kulby". Ligeledes er pladsen tidligere benyttet i forbindelse med kulturelle arrangementer som eksempelvis koncerten med Laura Mo under Kulturfest Herning 2019. I år er pladsen blevet benyttet til Brande Rocker, der også var en del af Kulturfest Hernings program. Museet oplyser, at man også gerne vil tilbyde pladsen til andre initiativer som Moorjazz Festival, KMF 336 - Klassisk Musik Festival, Herning Operafestival eller teaterforestillinger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 50.000 kr. til renoveringen af Festpladsen, hvoraf 25.000 kr. øremærkes til færdiggørelse af naturstien
at de 25.000 kr. øremærket til naturstien er betinget af Friluftsrådets tilskud på samme beløb
at tilskuddet finansieres af Serviceområdet 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 21.06.2021 resterer 593.425 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om etablering af hybrid tennisbaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Tennis Center og Herning Tennisklub på H.P. Hansens Vej i Herning søger om konvertering af 3 udendørs tennisbaner til hybrid tennisbaner med LED lys samt konvertering af reserveret tilskud til tennishal til frigivelse til nyt hybridbane projekt.


En etablering af hybridtennisbaner vil muliggøre udendørs aktivitet året rundt med træning for alle aldersgrupper.

Sagsfremstilling

Etableringen af hybrid tennisbaner tænkes etableret ved at omdanne nuværende bane 5,7 og 8 med hybridbelægning.


Anlægsprojektet indbefatter opgravning af eksisterende bane 7-8, herunder deponering af forurenet jord, håndtering af rødgrus og slagger samt fjernelse af vandingsanlæg.


Hybridbanerne anlægges herefter med ny bund med dræn og etableres som redplus eco baner. Eco plus baner er miljøvenlige, 100% genanvendelige og designet specielt til det nordiske miljø og med en unik drænflade, som kræver mindre vanding.


Banerne etableres med LED lys og vand til vanding af banerne. Hegn og stolper til lys reetableres.

Økonomi

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 2,139 mio. kr. inkl. moms. Beløbet er inkl. udgifter til opgravning og bortskaffelse af forurenet jord, bortskaffelse af belægning og miljøhåndtering af plastgræs mm.


Herning Tennis Center og Herning Tennisklub forventer selv at kunne bidrage med 0,550 mio.kr.


Herning Kommune søges om et tilskud på 1,589 mio. kr.


Årlige driftsomkostninger til drift af banerne afholdes af Herning Tennis Center.


Tenniscentret oplyser, at såfremt projektet realiseres vil hybridbaneanlægget fungere som showroom for leverandører i Jylland, hvilket afspejler sig i favorable priser i indhentede priser på anlæggelse af banerne.


Forvaltningen oplyser, at der i budget 2015 blev afsat et anlægstilskud på 1,500 mio. kr. i 2018 (nu fremskrevet til 1,549 mio. kr.) til etablering af en ny indendørs tennishal. Bevillingen skete på baggrund af ansøgning behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. juni 2014, pkt. 91. I den daværende ansøgning fremgår det, at den eksisterende tennishal ikke kan dække behovet for indendørs træning. Det har ikke været muligt at rejse den fornødne egenfinansiering til etableringen af en tennishal, særligt på grund af prisudvikling i byggepriser og -materialer.


Herning Tenniscenter og Herning Tennisklub mener, at anlæg af hybridbanerne kan løse en del af samme udfordring, idet banerne vil kunne benyttes året rundt, selv om de ikke er indendørs. Derfor søger Herning Tenniscenter og Herning Tennisklub at konvertere bevillingen til en tennishal til det udendørs hybridbane projekt.


Herning Tennisklub tegner jf. seneste indberetning 196 medlemmer, heraf 38 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 353.320 kr. (2019).


Formueforhold Herning Tenniscenter jf. regnskab 2020:


 • Årets resultat: 118.440 kr.
 • Likvide beholdninger: 294.297 kr.
 • Egenkapital: 236.314 kr.


Formueforhold Herning Tennisklub jf. regnskab 2019:


 • Årets resultat: -9.374 kr.
 • Likvide beholdninger: 352.577 kr.
 • Egenkapital: 282.213 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter, om man vil at fastholde ønsket om, at der skal etableres en tennishal i Herning eller vil anbefale omdisponering af midlerne.

Beslutning

Med henblik på drøftelser i grupperne udsættes behandlingen af sagen til udvalgets møde i september.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Landsbycenter Vind søger om godkendelse af ændret projektplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med henvisning til budgetforligsbeslutning af september 2020 søger Landsbycenter Vind om udvalgets godkendelse af alternativ løsning på flytning af ventilation og udskydelse af renovering af klubhus.


Der søges om, at Herning Kommune med coronasituationen in mente anser de anførte projektændringer og målet med den samlede bevilling på 670.000 kr. for opfyldt.

Sagsfremstilling

Jf. indgået budgetforlig er der i budget 2021 afsat 670.000 kr. til Landsbycenter Vind til gennemførelse af 3 delprojekter på i alt 1,104 mio. kr. mod en forventet egenbetaling på 434.000 kr. hhv.


 1. Flytning af ventilationsanlæg til over tag for at tilvejebringelse af lagerplads: 340.000 kr.
 2. Udfasning af oliefyr og installering af 2 varmepumper: 375.000 kr.
 3. Udvendig renovering af klubhus med nyt tag, efterisolering mm.: 389.000 kr.


I foråret 2021 besluttede bestyrelsen for Landsbycenter Vind i lyset af coronasituationen at droppe punkt 1 med flytning af ventilationsanlæg over tag mhp. på tilvejebringelsen af lagerplads.


En beslutning, som blev truffet på baggrund af en udfordret økonomi og den kendsgerning, at bestyrelsen i 2020 øjnede en mulighed for i stort omfang at løse lagerudfordringen med en udvidelse af et aktuelt projekt med et offentligt døgnåbent toilet i forbindelse med de mange udendørs aktiviteter (fx. krolf, fitnessanlæg, legeplads mm) i tilknytning til centret.


Byggeriet beløb sig til i alt 340.000 kr. og er gennemført i 2020. Byggeriet blev finansieret via landsbykontaktmidler, overskud fra landsbyfesten i 2019, lokal sponsor samt frivilligt arbejde.


Bestyrelsen besluttede endvidere, at planen for gennemførelsen af projekt 2 med udfasning af oliefyr og installation af varmepumper igangsættes medio 2021. Der er ingen ændringer til dette delprojekt.


Endeligt besluttede bestyrelsen at udskyde delprojekt 3 vedr. renovering af klubhus. Dvs. en projektændring som består i ønsket om en udsættelse fra 2021 til 2022 foranlediget af økonomiske årsager på grund af Covid-19 og den seneste tids store lejeindtægtstab og manglende indtjening/overskud på arrangementer på tværs af foreningslivet. Hertil kommer afledt stigning i byggepriser og -materialer og udfordringer i forhold til leverancer.


Landsbycenter Vind søger om udvalgets godkendelse af ændring og disposition ift. projekt 1 samt anmodning om overførsel af tilskud til projekt 3 fra 2021 til 2022.


Der søges om, at Herning Kommune med coronasituationen in mente anser de anførte projektændringer og målet med den samlede bevilling på 670.000 kr. for opfyldt.


Tilskuddet på i alt 670.000 er forholdsmæssigt fordelt på de 3 projekter med flg. beløb:

 • Projekt 1: 206.000 kr.
 • Projekt 2:.228.000 kr.
 • Projekt 3: 236.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forholdsmæssigt reserveret tilskud til projekt 1 på 206.000 kr. bortfalder, idet udfordring med tilvejebringelse af lagerplads allerede er gennemført og løst i 2020
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 228.000 kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031084, til projekt 2, udfasning af oliefyr og installation af varmepumper,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 236.000 kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031084, til projekt 3, renovering af klubhus til gennemførelse i 2022,
at udbetaling af tilskud er under forudsætning af dokumentation for, at egenfinansieringen er tilvejebragt, og at Landsbycenter Vind har indhentet de nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse,
at den samlede anlægsudgift på 464.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2021 på samme stednr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Hodsager Rideklub søger om nyt lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hodsager Rideklub v/ Rikki Abel søger om nyt lokaletilskud som følge af huslejeforhøjelse ifm. eksisterende lejemål samt ansøgning om tilskud til rengøringsløn.

Sagsfremstilling

Hodsager Rideklub er en godkendt folkeoplysende forening, som har til huse på Birkkjærvej 5 i Hodsager. Foreningen tegner jf. seneste indberetning 149 medlemmer, heraf 107 under 25 år. Foreningen modtager aktivitets- og lokaletilskud i henhold til gældende tilskudsordning for idrætsområdet.


Hodsager Rideklub søger om godkendelse af ny lejekontrakt, som indbefatter en årlig huslejestigning på ca. 53.000 kr. primært vedr. depotrum til springmateriel, værksted og kontor. Hertil kommer en årlig udgift til vedligehold af ridehusbund på 24.000 kr. samt en merudgift til rengøringsløn på 86.000 kr.Nuværende lejeaftale godkendt af KFU 18/6-2007

Ny lejeaftale
Antal medlemmer

105 heraf 75 u. 25 år

149 heraf 107 u. 25 år

Areal m2

1.400 m2

1.639 m2
Årlig leje

164.000 kr.

217.464

Årlig udgift vedr. ridehusbund

-

24.000

El og varme

40.000 kr.

40.000

Rengøring

10.000 kr.

96.000

Alm. vedligehold

8.000 kr.

8.000

Driftsudgifter i alt

222.000 kr.

385.464 kr.

Årligt lokaletilskud (73%)

162.060 kr.

281.389 kr.


Jf. ovenstående indbefatter den nye lejeaftale en forhøjelse af de årlige driftsudgifter på ca. 163.000 kr. og en ansøgt merudgift for Herning Kommune på ca. 119.000 kr.


Rideklubben har gennem årene haft en god udvikling og et godt samarbejde mellem medlemmer, forældre og udlejer har været medvirkende til flere nye aktiviteter, hvor klubben har været en vigtig aktør i forbindelse med etablering af rideskoven i Hodsager og udvikling af nye ridefaciliteter i området. Klubben oplyser, at rideklubben til trods for corona er inde i en god udvikling med stigende medlemstilgang.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.


Hodsager Rideklubs formueforhold jf. regnskab 2019:


Årets resultat: 90.338 kr.

Likvide beholdninger: 131.764 kr.

Egenkapital: 287.339 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgning om nyt årligt lokaletilskud på i alt 281.389 kr. imødekommes iht. folkeoplysningslovens bestemmelser
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P21-2-21 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Godkendelse af videoovervågning i Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRxxXØvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Der søges om tilladelse til etablering af videoovervågning i Sportscenter Herning i forbindelse med udvidelsen af sportscenteret og etablering af Talentklasser.

Sagsfremstilling

Sportscenter Herning udvides i øjeblikket med to idrætshaller, herunder en opvisningshal, styrkelokale og et nyt ankomstområde. Sammen med udvidelsen etableres Brændgaardskolens talentklasser i Sportscenter Herning. Udvidelsen udføres af Herning Kommune, og det er planen, at driften skal forestås af Sportscenter Herning, som i forvejen har driften af den øvrige del af centeret.


Sportscenteret har i en årrække benyttet sig af videoovervågning på centrale steder i byggeriet primært med henblik på at forebygge hærværk. Overvågningen blev etableret i 2003, hvor der ikke var krav om kommunal godkendelse.


Sportscenter Herning er et stort bygningskompleks, hvor der kommer mange forskellige brugere. Tyveri og hærværk begrænses helt sikkert ved oplysning om, at fællesområderne videoovervåges. Derfor har overvågningen en tryghedsskabende effekt for brugerne af centret. Optagelserne må kun gennemses, når der er foregået en kriminel handling. Kun meget få personer har adgang til optagelserne og log-systemet sikre registrering af hvem, hvornår og hvorfor optagelserne er blevet gennemset. I selve skoledelen etableres ikke overvågning i første omgang, da skoledelen er aflåst uden for skoletid. Der er mulighed for, at klasselokalerne kan bruges til overnatning ved stævner mv. Her vil vi også gerne sikre trygge forhold og derfor kan det vises sig hensigtsmæssigt at videoovervåge fællesområderne på skolen på et senere tidspunkt.


Der søges både om godkendelse af eksisterende videoovervågning og om godkendelse til etablering af videoovervågning i forbindelse med udvidelsen, som forventes opsat jf. principperne i vedlagte bilag. Efter etableringen kan der være behov for supplering eller justering af overvågningskameraerne således formålet med overvågning opnås.


Der opsættes samtidig tydelig skiltning om videoovervågning på hallens bygninger, og hallens brugere og personale m.fl. informeres jf. gældende retningslinjer om oplysningspligt/ persondatalovens regler.


Jf. Herning Kommunes gældende retningslinjer for videoovervågning har der i forbindelse med ansøgningen været en forudgående dialog med Herning Kommunes IT-afdeling, som bistår i anskaffelsen af det korrekte udstyr og brugen af det.


Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 16. februar 2009, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale ejendomme. Det samme gælder selvejende institutioner, hvor de selvejende haller grundet størrelsen af det kommunale driftstilskud betragtes på linje med kommunale bygninger. Det er direktøren for det enkelte forvaltningsområde, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde.

Økonomi

Udgiften til etablering af videoovervågning er indeholdt i anlægsbudgettet vedr. udvidelsen af Sportscenter Herning på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031079, Holingprojektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at ansøgningen om videoovervågning i Sportscenter Herning videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Mobil campingscene til events i hele kommunen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: Sune Madsen, Kurt Lauritsen

Sagsresume

I forbindelse med genaktivering af kulturlivet og events i almindelighed ønskes en mobil campingscene, som kan bruges til arrangementer i hele kommunen, dels af kommunen, dels af lokale aktører. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om der skal indkøbes en mobil campingscene.

Sagsfremstilling

I forbindelse med genstart af kulturlivet, et ønske om øget fleksibilitet i forbindelse afholdelse og afvikling af større og mindre events i kommunen, samt et ønske om at få kulturen ud og møde borgerne, hvor de er, kan en mobil campingscene være en god løsning.


Forvaltningen har været i indledende dialog med Fermaten, den rytmiske musikkonsulent (input vedlagt som bilag), Huset No7, Scene 7 / Kulturelt Samråd Herning og Kontrast, som alle ser muligheder og perspektiver for en mobil campingscene i deres eget virke.


Konceptet går ud på at indrette en (godt brugt, men stadig trafiksikker) campingvogn som en mobilscene, som kræver et minimum af arbejde og teknisk kunne at sætte op. Det vil sige, den ene side af campingvognen gøres fleksibel, så den kan lægges vandret og med understøttelse fungere som scene. Basis udstyr i campingvognen skal være opbevaring og et lydanlæg, som kan anvendes, hvis kunstnerne ikke selv har udstyr. Der kunne med fordel etableres mulighed for sejl/parasol, så de optrædende kan stå i tørvejr, selv om det regner lidt. Se fotos som illustration.Erfaringer fra bl.a. Præstø viser, at konceptet med en mindre, mobil og relevant udstyret og indrettet campingvogn i høj grad kan skabe muligheder for mindre events. De oplyser endvidere, at campingscenen fra Præstø er godkendt af relevante myndigheder til formålet.


Følgende steder i Herning kunne en mobil campingscene f.eks. finde anvendelse:

 • præsentation af musik / teater der, hvor borgerne er. Formålet er dels at kulturen kommer til borgeren, men også at præsentere borgerne for genrer eller kulturelle oplevelser, de normalt ikke ville indløse billet til (f.eks. verdensmusik til fodboldkamp)
 • kulturfest to go - det nye koncept i regi af Kulturfest Herning, hvor kulturen popper op i lokalsamfundene, vil være en oplagt fleskibel og nem måde, at sprede kulturen ud i hele kommunen. Den mobile campingscene vil også finde anvendelse i forbindelse med åbning og afslutning. Skabe en genkendelighed.
 • Herning Opera Festival og Moor Jazz Festival er interesserede i at bruge en mobil campingscene til pop up events i forbindelse med deres festivaler. Herning Opera Festival inde i Midtbyen, og Moor Jazz Festival på andre og overraskende lokationer, som f.eks. rastepladser.
 • HerningErMusik har fokus på at brede musikken ud i hele kommunen, og en mobil campingscene kunne være et godt redskab til at bringe koncerter / musik arrangementer til mange landsbyer / lokalsamfund i løbet af en kort periode.
 • Scenen kunne bruges i forbindelse med kunstneriske besøg på plejecentre mv. Det vil give mulighed for stor fleksibilitet og smidighed i forhold til en eventuel indsats med kulturelt indhold til kommunens ældre.
 • Børnehaver, vuggestuer og skoler kunne få besøg af kunstneriske forestillinger og formidlinger, og campingscenen vil kunne sikre ly og læ for kunstnerne i tilfælde af dårligt vejr.
 • Kulturgården viste sig i årets kulturfest sig meget egnet som ramme for intime koncerter og arrangementer - også for børn. Der vil en mobil campingscene passe godt ind, og være et nemt alternativ til opsætning af "rigtig" scene, hvor lyd og teknik osv. skal lejes fra gang til gang. Det vil formodentlig gøre, at der vil komme flere publikumsrettede arrangementer i Kulturgården.
 • Spil Nyt netværket (Fermaten) vil kunne bruge scenen i forbindelse med events og "undervisning" i det at lave koncerter. Og på den måde give projektet en yderligere dimension.
 • En mobil campingscene vil kunne bruges til at skabe opmærksomhed om Herning Kommune, f.eks. i forbindelse med events om bæredygtighed, uddannelse, affaldshåndtering og så videre.
 • Flere idéer og samarbejdsmuligheder venter på at blive foldet ud.


Fælles for ovennævnte vil være genkendelighed og en opmærksomhed på, at kulturen er for alle borgere.


Den mobile campingscene skal kunne lånes af foreninger, kulturaktører og andre samarbejdspartnere med henblik på brug i det offentlige rum. Den kan evt. indgå i aftaler om artist in recidensy. Den mobile campingscene kan ikke lånes / lejes af private, og den administreres af bykoordinatoren.

Økonomi

Forvaltningen har været i kontakt med Vordingborg Kommune, som i 2020 indrettede en campingvogn til mobilscene. De opgiver, at der er brugt cirka 50.000 kr. på køb og indretning. Dertil kommer arbejdsløn til opbygning og indretning, samt godkendelse og syn.


Det vurderes, at der kan erhverves en mobil campingscene for 100.000 kr. Dertil kommer et robust og betjeningsvenligt lydanlæg inkl. mindre PA-pult, højttalere og mikrofoner til anslået 30.000 kr.


De årlige driftsomkostninger er anslået til 7.500 kr. pr. år til vægtafgift, forsikring og eventuelle reparationer og foreslås finansieret fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, og vil efterfølgende blive overført til en ny konto på Serviceområde 15, andre kulturelle opgaver, drift af mobil campingscene.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges op til 130.000 kr. til indkøb, opbygning, indretning og syn af campingvogn til anvendelse som mobil lokalscene,
at udgiften på op til 130.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål, Midler til genstart og reetablering af kultur- og fritidslivet,
at driftsomkostningerne på anslået 7.500 kr. pr. år finansieres fra , Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der pr. 21. juni 2021 resterer 593.425 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Lokale kunstnere søger om tilskud til promovering og deltagelse i SPOR KUNSTEN 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tre lokale kunstnere ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 10.000 kr. til promovering og deltagelse i det årligt tilbagevendende arrangement SPOR KUNSTEN - åbne værksteder. Arrangementet afvikles den 2.-3. oktober 2021.


Sagsfremstilling

Den lokale kunstner Birgit Kirke fremsender i samarbejde med kunstnere Hanne Schmidt Klemmensen og Ulla Gerd Christensen ansøgning om tilskud på 10.000 kr. til markedsføring og annoncering i forbindelse med deltagelse i arrangementet SPOR KUNSTEN - åbne værksteder 2021 den 2.-3. oktober 2021.


SPOR KUNSTEN er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er tovholdt af en Aarhus-baseret forening til formålet. Arrangementet tager udgangspunkt i, at en lang række professionelle kunstnere over en weekend i efteråret åbner dørene til deres private værksteder. Foreningen har eksisteret i over 21 år med deltagende kunstnere på tværs af Øst- og Midtjylland. Det forventes, at der i år deltager i omegnen af 75 kunstnere. I 2020 lå det samlede besøgstal for hele arrangementet på tværs af landet på rundt regnet 4.500 personer.


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 10. august 2020, pkt. 101 en lignende ansøgning om deltagelse i SPOR KUNSTEN 2020. Der blev bevilliget 8.000 kr. til promovering og markedsføring. I 2019 bevilligede udvalget for første gang midler til arrangementet, hvor der blev givet tilsagn om 5.000 kr. til markedsføringsformål. Sidste års markedsføring genererede et besøg på ca. 300 deltagere lokalt. Flere gæster kom fra Vejle, Aarhus og Nordjylland, og det anslås derfor, at der er en god synergieffekt i det overordnede projekt, hvor gæster fra forskellige områder også besøger kunstnere i andre dele af landet udover dem, som er aktive i deres lokalområde. Ligeledes giver arrangementet også aspirerende unge kunstnere mulighed for at få indblik i kunsten som professionelt virke.


Det ansøgte beløb på 10.000 kr. til promovering af den lokale deltagelse ønskes som tidligere benyttet til markedsføring ved blandt andet indfaldsvejsskiltene og annoncering i Herning Folkeblad. Der deltager i år tre lokale kunstnere i arrangementet. Den fjerde kunstner som deltog i 2020, er i år forhindret, men forventes igen at være med i de kommende år frem.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 10.000 kr. Tilskuddet ønskes benyttet til promovering, annoncering og PR. Der ønskes blandt andet annoncering på indfaldsvejsskiltene samt annoncering i Herning Folkeblad.


Kunstnernes egenbetaling til arrangementet dækker over 1.200 kr. pr. person som bidrag til det officielle katalog. Dertil kommer arbejdstid og eventuelle udgifter i forbindelse med de åbne værksteder den 2.-3. oktober 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 8.000 kr. til promovering og markedsføring i forbindelse med den lokale deltagelse i SPOR KUNSTEN 2021 den 2.-3. oktober 2021
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 21.06.2021 resterer 593.425 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kunstner Maria Malmø ansøger om tilskud til projektet "The Inevitable End" på HEART

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kunstner og projektleder Maria Malmø ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 50.000 kr. til det tværæstetiske vandreprojekt "The Inevitable End" til afvikling på HEART i efteråret 2021.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud til det tværæstetiske vandreprojekt "The Inevitable End", der vil blive uropført på HEART den 30.-31. oktober 2021, og som derefter vil indgå som en del af HEARTs udstillingsprogram fra den 31. oktober - 30. november 2021.


"The Inevitable End" er en koncertinstallation, der udforsker hvordan efterlivet kunne udforme sig. Installationen består af i alt fem rum, der hver især sætter fokus på en række forudsigelser om, hvordan verden ender. Mellem de fem rum møder publikum en række lydbilleder, hologrammer og skulpturer. Projektet skal slå en streg under kunstens stemme i samfunds- og klimadebatten, hvor både musik, lyd og video smelter sammen med arkitekturen for at danne den postapokalyptiske ramme for publikum.


Foruden at bidrage til debat samt at røre publikum, er det også projektets formål at bidrage til udviklingen af kulturlivet. Dette sker blandt andet via projektets arbejdskultur, hvor der både inddrages upcoming og etablerede kunstnere, arbejdes på tværs af kunstarter samt inddrages større og mindre kulturinstitutioner.


Projektet ledes af Maria Malmø, der er rumdesigner og kunstnerisk leder for MALMØ Studios. HEART og Fermaten indgår som medproducenter på projektet, hvoraf Fermaten står for alt lokal administration. Foruden Fermaten og HEART bidrager også SPOT Festival, og der er endvidere dialog med ARoS og Music City Aarhus 2022 samt Den Fri Udstillingsbygning i København med henblik på at flytte udstillingen dertil i henholdsvis maj og august 2022.


For at skabe en yderligere dimension på den lokale forankring er projektet i samarbejde med rytmisk musikkonsulent Martin Damgaard i gang med at finde skoler i Herning Kommune, der vil få mulighed for at følge kunstnerne og processen under opstilling af installationen. Denne model forventes kopieret i både Aarhus og København.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 50.000 kr. til projektet.


Der er med ansøgningen fremsendt et arbejdsbudget, der udviser udgifter for 456.000 kr. til projektet lokalt men forventede indtægter for 313.000 kr. fordelt på billetsalg, fundraising og sponsorater. Der er for nuværende således et underskud på 143.000 kr. for projektet mens det opføres i Herning. Det oplyses til forvaltningen, at dette forventes dækket gennem fondsfinansiering.


Overordnet har Statens Kunstfond bevilliget 100.000 kr. til projektet, og der afventes i øjeblikket svar fra Bikubenfonden på 300.000 kr., Salling Fonden på 250.000, Region Midtjyllands kulturpulje på 145.000 kr., Århus Kommunes kulturudviklingspulje på 75.000 kr., Lemvigh-Müllers fond og Bestles fond på 75.000 kr., DOKS’ gramexmidler på 25.000 kr., Nordeas lokale fond på 50.000, Nordeas nationale fond på 200.000 kr. Derudover forventes det at være nødvendigt at søge en del fonde, der arbejder uden tidsfrister, for at kunne gennemføre hele den planlagte fremvisning i både Herning, Aarhus og København.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 25.000 kr. til projektet betinget af, at den resterende finansiering til lokal opførelse kan opnås
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 21.06.2021 resterer 593.425 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.02.01-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til lokal afvikling af Arab Film Festival 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arab Film Festival v./ Mazen Haj Kassem søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 10.000 kr. til lokal afvikling af Arab Film Festival 2021.


Sagsfremstilling

Den syriske skuespiller Mazen Haj Kassem ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til den lokale afvikling af Arab Film Festival 2021 den 6.-10. oktober 2021. Mazen Haj Kassem kom til Danmark som flygtning i 2014, men havde inden da fået sin skuespillerdebut på arabisk TV. Efterfølgende har han også deltaget i blandt andet The Neil Hilton optaget i Filmbyen i Aarhus samt være initiativtager til Syriske Filmdage samt Aarhus Arab Filmfestival der blev afholdt senest i 2020.


Arab Film Festival har til formål at fremvise den diversitet som arabisk kultur og film kan byde på, og de udvalgte film skal sætte fokus på det selvstændige, nyskabende og provokerende. Der vil under festivalen både blive vist arabiske spillefilm og kortfilm, lavet spørgesessioner med arabiske skuespillere, instruktører og politikere samt blive serveret arabisk mad. Arrangementet finder sted i BioCity Herning som en del af Nordisk Film Biograferne.


Den lokale del af festivalen er en forlængelse af Aarhus Arab Film Festival, og foruden Herning er også Køge Kommune ansøgt om midler til lokal deltagelse. Til Aarhus Arab Film Festival fremvises 40 film, mens der fremvises fem film lokalt i Herning.

Økonomi

Arab Film Festival 2021 i Herning har et budget på 31.500 kr.


Indtægterne består af et ansøgt tilskud ved Herning Kommune på 10.000 kr., et ansøgt tilskud ved Dansk Filminstitut på 10.000 kr., 5.000 kr. i forventet billetsalg samt en egenfinansiering på 6.500 kr.


Udgifterne består af filmleje og licenser på 6.500 kr., leje af biografsal på 8.000 kr., 2.000 kr. til musik, 5.000 kr. til transport, 5.000 kr. til markedsføring og 5.000 kr. til forplejning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til den lokale afvikling af Arab Film Festival 2021
at tilskuddet er betinget af, at den resterende finansiering kan opnås
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. hvor der pr. 21.06.2021 resterer 593.425 kr.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-6-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Aulum Krolf Klub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Krolf Klub v./ Verner Lauritsen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.


Sagsfremstilling

Aulum Krolf Klub er stiftet på etablerende generalforsamling den 28. juni 2012.


Foreningen har til formål igennem krolfspillet at bidrage til sundhed, netværk og sociale relationer samt at inspirere til et aktivt liv generelt.

Foreningen er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.


Foreningen har på nuværende tidspunkt 18 medlemmer, der alle er over 25 år. Et medlem er bosiddende i Odder Kommune, mens resten er bosiddende i Herning Kommune.


Foreningen falder efter forvaltningens vurdering ind under idrætsforeninger, og opfordres derfor til at søge om optag under Herning Idrætsråd.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§7 - Ordinær generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned, da regnskabet følger kalenderåret. Dette skal tilrettes.

Forvaltningen anbefaler desuden, at den ordinære generalforsamling skriftligt indkaldes med 4 ugers varsel. Dette bør overvejes tilrettet. Hertil kommer, at det anbefales, at dagsorden og eventuelt indkomne forslag skal udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette kan med fordel tilføjes, hvis det ønskes.


I forhold til den angivne dagsorden, da skal der under pkt. 4 angives, at budgetforslag er til godkendelse og ikke orientering. Dette skal tilrettes. Under pkt. 9 skal det angives, at der også vælges en revisorsuppleant.


§8 - Ekstraordinær generalforsamling:

Forvaltningen anbefaler, at der indkaldes hvis 1/5 af deltagerne fremsætter ønske herom jf. gældende praksis. Dette bør overvejes ændret.


§14 - Opløsning:

Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal en eventuel formue tilgå et alment velgørende eller almennyttigt formål i den hjemmehørende kommune. Det er muligt for den opløsende generalforsamling at træffe beslutning om konkret fordeling. Dette skal tilrettes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Aulum Krolf Klub godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at foreningen anbefales at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften til opstartstilskuddet afholdes af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-S55-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Den Jyske Sangskole - Årsrapport 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender årsrapport for 2020 til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Den Jyske Sangskole (DJS) er en selvejende institution, hvis formål er at udbrede sangen i Herning og i Danmark.


På DJS går primært børn og unge fra 3. klasse og op. Eleverne udvælges i et samarbejde med skolerne i Herning Kommune. De skal udover at være musikalske også have en speciel lys klang i stemmen for at blive optaget på skolen. DJS' primære fokus er talentudvikling, hvor Sangens Hus har et større breddeislæt igennem blandt andet projekter med fokus på sangglæde for alle aldre. Dog har begge institutioner et vist fokus på både bredden og eliten. DJS og Sangens Hus blev den 1. januar 2020 opdelt i to selvstændige institutioner, og har nu med fin succes kørt det første år med et fortsat godt samarbejde.


DJS har udarbejdet både en "Vision 2023" for deres talentarbejde samt en "Vision 2025" for deres breddearbejde. I 2023 skal DJS på deres talentindsats være kendt for arbejdet med at udviklede musikalsk skolede og dannede korsangere, Herning Kirkes Drengekor skal være Nordens andet professionelle drenge-mandskor med en international profil, MidtVest Pigekor skal have skabt en række nationale og internationale partnerskaber, der udfordrer grænserne for korsang og begge kor skal fortsat være attraktive samarbejdspartnere i professionelle sammenhænge pga. deres høje niveau.


I 2025 skal Herning Opera Festival som en del af DJS' breddeindsats være etableret som provinsens største operafestival. Ligeledes skal DJS have etableret nationale og internationale partnerskaber om temaer vedrørende sang og sundhed, og DJS skal i samarbejde med relevante partnere have udrullet en lang række initiativer, der giver borgere i alle aldre mulighed for at mødes om sangen som det fælles tredje.


Regnskabet for 2020 udviser et overskud på 0,357 mio. kr.


Der var i alt indtægter for 8,524 mio. kr., hvoraf de væsentligste var tilskud fra Herning Kommune, Kultursamarbejdet, Kulturministeriet, Ole Kirks Fond, Ege Fonden - Vibeke og Mads Eg Damgaards Fond, samt Det Obelske Familiefond.


Udover økonomiske tilskud, som i 2020 udgjorde 2,958 mio. kr., stiller Herning Kommune vederlagsfrit størstedelen af bygningen i Nørregade 7D til rådighed for DJS.


I 2020 modtog DJS 0,076 mio. kr. gennem Herning Kommune fra Statens Covid-19 sommerpulje til Aktiv Ferie, samt ca. 0,182 mio. kr. fra Statens Covid-19 aktivitetspulje til dækning af udgifter i forbindelse med MidtVest Pigekors Julekoncert, samt de fælles julekoncerter, som desværre blev aflyst grundet Covid-19 nedlukning.


Regnskabet viste i 2020 udgifter for 8,167 mio. kr., som består primært af undervisnings-, administrations- og projektomkostninger, og derudover af omkostninger til møder og transport, kommunikation og markedsføring, samt personale.


Egenkapitalen pr. 31. december 2020 udgjorde 1,916 mio. kr., sammenlignet med 2,313 mio. kr. året før.


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Den Jyske Sangskoles årsrapport for 2020 tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Status for arbejdet med HerningErMusik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HerningErMusik blev afviklet i uge 44 i 2020. Projektgruppen har evalueret gennemførelsen og drøftet perspektiverne frem mod uge 44 2021, hvor der igen i regi af HerningErMusik sættes fokus på musikken i hele Herning Kommune. I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling af midler til projektet står anført, at KFU skal orienteres om arbejdet. Projektgruppen præsenterer hermed status og planer for 2021 for KFU til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

HerningErMusik er samarbejdet om udvikling og præsentation af musikken i Herning.


HerningErMusik er musik i hele Herning Kommune, hvor musikkens fællesskaber, dialog med hinanden og publikum og spot på musik i Herning er i fokus - især i uge 44.

HerningErMusik vil gøre opmærksom på alle de musiske muligheder, der er i Herning Kommune. Det gælder både deltagelse i musikarrangementer, selv at udøve musik og sang, samt dialogen om musikerne og musiklivet.


Projektgruppen er optaget af den store gevinst, de har af at arbejde sammen om et konkret projekt, hvilket i høj grad kommer publikum og brugere til gavn. Projektgruppen har fokus på de steder, hvor samarbejdet giver merværdi. Målgruppen for HerningErMusik er således todelt: dels musikaktører, dels publikum / borgerne.


Deltagerne i samarbejdet er Fermaten, Scene 7, Swinging Europe, Den Jyske Sangskole, Dansk Musiker Forbund, Herning Bibliotekerne, Ensemble MidtVest og Herning Musikskole. Den nye rytmiske konsulent er ultimo 2020 indtrådt i projektgruppen. Forvaltningen varetager projektledelsen for samarbejdet.


2020 evaluering

HerningErMusik 2020 blev afviklet i skyggen af Corona. Det betød et par aflysninger, en del tilpasninger og et helt nyt tiltag. Foreninger og aktører bød som vanligt ind i rammen for HerningErMusik, og programmet kom til at indeholde 23 punkter.


Projektgruppen havde planlagt to tiltag i forbindelse med årets HerningErMusik: Musikmødet med dialog, fællesspisning og musik, samt to musikalske ture med præsentation af forskellige steder og genrer. En målrettet unge og en bredere udgave for alle interesserede. På grund af Corona blev Musikmødet afholdt i et andet format, hvor deltagerne sad spredt, i høj grad modtog inspiration og input fra oplægsholder og via LYT!-konceptet, som blev opfundet til lejligheden. Maden blev to go, da fællesspisning ikke var nogen god idé på det tidspunkt. De to musikalske ture blev aflyst, da det ikke var hensigtsmæssigt at blande deltagere på tværs til sådan et arrangement. I stedet lavede projektgruppen en landsbykonkurrence, hvor en landsby kunne vinde en bustur til en koncert på Fermaten. Det blev Høgild, der vandt turen og havde en god aften på Fermaten.


2021 planer

HerningErMusik 2021 afvikles i uge 44 fra lørdag 30. oktober - søndag 7. november.


Projektgruppen arbejder på at lave samarbejder med foreninger mv. om arrangementer rundt om i hele kommunen, lave egne arrangementer og iværksætte to HerningErMusik tiltag.


Musikmødet målrettes musikaktører i bred forstand, da det især i kølvandet på 2020-udgaven vurderes at være efterspurgt, udviklende og relevant - og det findes ikke i forvejen.


Skitsen for Musikmødet (mandag 1. november) indeholder musikalske indslag, oplæg/inspiration, dialog på tværs, LYT! om en ny genre, fællessang og -spisning og netværk. En arbejdstitel er foreløbig: En aften i MOL.


Idéen med de musikalske ture genoptages, og der arrangeres to ture torsdag 4. november. En målrettet unge og en bredere for alle. Publikum vil i løbet af eftermiddag og aften besøge tre-fire kultursteder og blive præsenteret for et varieret musikprogram primært udført af lokale aktører. Aftenen slutter med en koncert på Fermaten.

Økonomi

KFU bevilligede i 2020 50.000 kr. per år i årene fremadrettet til HerningErMusik. De anvendes til honorering af eksterne musikere, oplægsholder, lay out af plakat, forplejning, busleje, Koda, markedsføring og kørsel.


HerningErMusik realiseres i høj grad i kraft af de deltagende aktørers engagement og vilje til samarbejde. Det betyder, at aktørerne i høj grad bidrager ressourcemæssigt (personale, økonomi) til arrangementet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har bevilliget 5.000 kr. til et event for unge i Herning. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) orienteres om den administrative bevilling fra Ungepuljen.

Sagsfremstilling

På baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen vedtaget af KFU på møde 18. marts 2013, har forvaltningen bevilliget følgende:


SNASK sætter strøm til Herning Bibliotek. I forbindelse med udgivelsen af SNASKs debutalbum, laver det elektroniske band et installationsprojekt på Biblioteket i Herning. Esben Aarup vil sammen med SNASK og SYNKRON lave en enestående og unik oplevelse for publikum i forbindelse med Kultur i Mørket 20. november. Ud over at musikken vil kunne høres og opleves overalt på biblioteket, vil der være opsat masser af lys og projektioner rundt på biblioteket. SYNKRON laver animationer og visuelt udtryk til eventen. Der er udarbejdet budget for arrangementet, som har udgifter for 58.000 kr. Der er allerede lavet sponsoraftaler med forskellige lokale partnere, bl.a. Meyer, Herning Bibliotekerne og SNASK. Også Kulturelt Samråd Herning søges om tilskud til projektet. Esben Aarup søger om 5.000 kr. i tilskud til projektet. Administrationen har bevilliget 5.000 kr. til projektet.


Der er i 2021 tidligere bevilliget 5.000 kr. til Musikalsk Festshow.


Efter ovennævnte bevilling resterer 40.000 kr. af ungepuljen for 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at KFU tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 17.04.00-I04-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Godkendelse af fordeling af midler i sommer- og erhvervspakken 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
X


Øvrige sagsbehandlere: Katrine Korsgaard Jensen, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har som følge af Covid-19 indgået en aftale om en sommer- og erhvervspakke. I denne pakke er der afsat 32 mio. kroner til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge. Af de afsatte midler vil Herning Kommune modtage 488.979 kr. som en del af kommunernes bloktilskud. Midlerne kan anvendes til førnævnte formål frem til udgangen af 2021.


Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om godkendelse af forslag til fordeling af midler til trivselsfremmende aktiviteter jf. sommer- og erhverspakken 2021.

Sagsfremstilling

Den 15. juni 2021 modtog Herning Kommune som en del af sommer- og erhvervspakken besked om, at der tildeles 488.979 kroner til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge. Midlerne skal benyttes til trivselsfremmende aktiviteter såsom sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole aktiviteter og lignende. Det er op til den enkelte kommune selv at beslutte, hvorledes de afsatte midler skal fordeles og prioriteres lokalt. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne skal dog tage hensyn til, at elever med særlige behov kan deltage.


I Herning Kommune er følgende områder blevet prioriteret i tildelingen af midler fra sommer- og erhvervspakken:

 • Aktiviteter der styrker fritids- og foreningslivet
 • Aktiviteter der har SSP-sigte
 • Aktiviteter der henvendes sig til børn og unge, som ikke ellers ville have haft planer i perioden


Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til fordeling af de 488.979 kr. som Herning Kommune har fået tildelt:


 • 100.000 kr. til sommerferieaktiviteter under Aktiv Ferie. Midlerne benyttes som supplement til det nuværende budget på 235.000 kr., og vil dermed tilgå yderligere aktiviteter i sommerferien. Midlerne benyttes hovedsageligt efter samme model som den nuværende, men kan også benyttes til andre initiativer, der ikke tidligere har kunnet muliggøres inden for det almene budget (KFU),
 • 200.000 kr. til Terminalen. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede på møde den 1. februar 2021, pkt. 5 op til 100.000 kr. til, at Terminalen kunne holde åbent med gratis adgang to uger i sommerferien. Den yderligere tildeling betyder, at Terminalen kan holde åbent i alle seks uger af skolernes sommerferie. Tildelingen sker med målet om at gentage succesen fra sommerferien 2020, hvor Terminalen havde ekstraordinært mange børn og unge igennem på grund af gratis adgang (KFU),
 • 140.000 kr. til UngHerning. Formålet med denne tildeling er, at UngHerning kan afholde Åben Ungdomsskole hele efterårsferien (BFU),
 • 48.979 kr. øremærket til eventuelle foreningsaktiviteter i efteråret som en styrkelse af Aktiv Ferie i uge 42 (KFU).


Eventuelle overskydende midler vil ligeledes blive fordelt til foreningsaktiviteter i løbet af efteråret.


Sagen vil ligeledes blive behandlet i Børne- og Familieudvalget.

Økonomi

Tilskuddet på 488.979 kr. skal anvendes inden udgangen af 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet på bloktilskudsaktstykket for 2022. Det bemærkes i den henseende, at kommunerne vil kunne disponere over midlerne i umiddelbar forlængelse af den fremsendte skrivelse af 15. juni 2021.


Der vil blive fulgt op på det tildelte tilskud i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Der stilles i den forbindelse ikke krav om udarbejdelse af regnskaber eller særlige redegørelser.


Tilskuddet på 488.979 kr. fordeles som beskrevet ovenfor, således at Børne- og Familieudvalget får 140.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalget 348.979 kr. til de beskrevne formål.

De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 30. september 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til fordeling af midler til trivselsfremmende aktiviteter jf. sommer- og erhverspakken 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-21 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget