Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: Jyske Sangskole, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Generel orientering om Den Jyske Sangskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Generel orientering om Den Jyske Sangskole.

Sagsfremstilling

Generel orientering om Den Jyske Sangskole ved Mads/Dorte Bille.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Den Jyske Sangskole - Årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender årsrapport med bilag for 2017 til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og den daglige ledelse den 20. marts 2018.

 

Den Jyske Sangskole er en selvejende institution. Der er ingen driftsoverenskomst eller resultatkontrakt med Herning Kommune. Den Jyske Sangskoles formål er at udbrede sangen i Herning og i Danmark.

 

På sangskolen går primært børn og unge - fra 3. klasse og op. Eleverne udvælges i et samarbejde med folkeskolerne i Herning Kommune. De skal ud over at være musikalske også have en speciel lys klang i stemmen for at blive optaget på skolen. Den Jyske Sangskoles primære fokus er elitært, men med Sangens Hus (Sangkraftcentre i Danmark) har det også fået et breddeislæt.

 

Den Jyske Sangskole har udarbejdet følgende "Vision 2018", som de ønsker at realisere i 2018:

 • I 2018 er vi et fysisk sanghus i Herning, som rummer Sangens Hus, Den Jyske Sangskole, netværket SyngDanmark og andre sangaktører, der ønsker at fremme sangen i Danmark. Huset er anerkendt som et kreativt, attraktivt og visionært fællesmiljø for sang, fysik såvel som organisatorisk.
  Sangens Hus: Vi har gennem et stærkt og fokuseret arbejde skabt et mærkbart løft af sangen i Danmark, der har ført til en forankring af Sangens Hus som en national institution.
  Den Jyske Sangskole: Vi er anerkendt som et talentmiljø i sang på internationalt niveau.
  SyngDanmark: Vi er et langtidsholdbart, inspirerende og energifuldt netværk af lokalt og regionalt forankrede sangkraftcentre, der tilsammen dækker Danmark bredt.

 

Regnskabet udviser et overskud på 485.522 kr. i 2017.

 

Der var i alt indtægter for godt 19,5 mio. kr., hvoraf de væsentligste var tilskud fra Herning Kommune på godt 4,87 mio. kr., Nordea Fonden på godt 3,45 mio. kr., Ole Kirks Fond på 2,25 mio. kr., Kulturministeriet på godt 2,16 mio. kr. og Det Obelske Familiefond på godt 2 mio. kr.

 

Udover økomomisk tilskud stiller Herning Kommune vederlagsfrit størstedelen af bygningen i Nørregade 7D til rådighed for Den Jyske Sangskole.

 

Regnskabet vist i 2017 udgifter for godt 19 mio. kr., som består af projektomkostninger på 6,5 mio. kr., undervisningsomkostninger på 4,6 mio. kr., kommunikations- og markedsføringsomkostninger på 3,1 mio. kr., administrationsomkostninger på 2,8 mio. kr., møde og transportomkostninger på 1,3 mio. kr. og personaleomkostninger på 0,7 mio. kr.

 

Både indtægter og udgifter var højere end forventet i budget 2017.

 

Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2017 1.425.012 kr., hvor der samme dato året før var 939.490 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapporten 2017 for Den Jyske Sangskole tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.30.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Midler til ny 4-årig periode med Den Jyske Sangskoles talentklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole har i samarbejde med Herning Musikskole og Skolen på Sønderager siden 2014 udbudt musiske talentklasser. Den nuværende bevilling udløber ved årets udgang, hvorfor der nu søges om en fornyet bevilling til en 4-årig periode.

 

Sagsfremstilling

Ønsket om musiske talentklasser udsprang i 2013 af et allerede stærkt talentudviklingsmiljø inden for det musiske felt i Herning Kommune. Herning Musikskole (HM) har længe udbudt spire- og fokuslinjer, og Den Jyske Sangskole (DJS) har gennem snart 20 år arbejdet målrettet med talentudvikling og –pleje inden for sang.

 

Med etableringen af musiske talentklasser blev der skabt en samlet mulighed for, at unge musiske talenter kunne realisere deres potentiale i et fokuseret fællesskab samtidig med, at de også fokuserede på deres skole. En musisk talentklasse blev oprettet til opstart i skoleåret 2014/2015, og den nuværende ordning kører til og med skoleåret 2018/2019. Formålet har været at udvikle og kvalificere eleverne til videre uddannelse inden for deres specifikke genre – eksempelvis gennem optag på Musikalsk Grundkursus (MGK).

  

Den nuværende ordning har kørt med mulighed for optag af 12 elever pr. skoleår fordelt på 7.-9. årgang, dog med mulighed for fleksibilitet og justering i forhold til gældende budget. De musiske talentelever er elever, der har et talent der som minimum sandsynliggøre, at de ved folkeskolens afslutning vil kunne optages på MGK. Alle ansøgere skal have en udtalelse fra deres sang- eller musiklærer, og vurderes på både kognition, psykologi, sociologi og motorik.

 

For de elever der er blevet optaget, har der været krav om, at de fortsat fulgte deres hovedfagsundervisning, fortsatte med at indgå i ensemble, kor eller orkester samt fortsatte med at gå til undervisning i hørelære og nodelæsning på enten DJS eller HM.

 

 

Evaluering på den forgange periode:

 

Den musiske talentklasse har de sidste fire år vist sig på succesfuld vis, at kunne understøtte de unge talenters oplevelse af en sammenhæng mellem en omfattende fritidsinteresse og en hverdag med almindelig skolegang. Via talentklassen er der skabt et stærkt samarbejde mellem både forældre, skole, den musiske fritidsinteresse og eleven selv.

 

Elevoptaget har i den forgangne periode fordelt sig således:

 • 2014: 12 sangere fra DJS
 • 2015: 8 sangere fra DJS, 1 guitarist fra HM
 • 2016: 3 sangere fra DJS
 • 2017: 6 sangere fra DJS, 3 instrumentalister fra HM, 1 teaterelev fra SPLYF
 • 2018: 5 sangere fra DJS, 4 instrumentalister fra HM

 

Eleverne i de musiske talentklasser har i den forgange periode hvert år modtaget følgende udover almindelig skoleundervisning:

 • Morgenundervisning med sang, spil og bevægelse, musikorientering og brugsklaver tre dage om ugen – 30 uger om året
 • Juniorlederforløb á 10 uger + praktik
 • Kulturkundskab: Fire ture ud af huset med musikalsk og kulturelt fokus
 • Fremførelse af 2-4 koncerter årligt
 • 3-4 workshops på gymnasiet i samarbejde med deres musiske talentlinje
 • Gruppesamtaler og individuelle elevsamtaler efter behov
 • Jævnlige netværkssamtaler

 

Der er løbende foretaget evaluering på projektet omkring talentklasserne. Den seneste evaluering viser, at eleverne har været meget glade for morgenundervisningens fag. Dertil er der sket en markant stigning på stort set alle parametre fra det første års elever og frem til nu – det gælder både på trivsel, elevernes opfattelse af egen musikalske grundforståelse, på elevernes færdigheder og ikke mindst glæden til musikken.

 

I den indledende periode havde de nye musikelever svært ved at se deres talent i tråd med sportskulturen på Skolen på Sønderager. Dette skyldtes blandt andet, at de musikalske elever var i fåtal i forhold til sportseleverne. Der er blevet arbejdet indgående med kulturen på skolen samt lavet årlige koncerter, så de andre elever har fået en bedre forståelse af, hvad de musiske elever kan. Tilsammen med tiden der er gået, har det resulteret i, at eleverne nu svarer, at de trives rigtig godt.

 

I forbindelse med evalueringen er lærerne på Skolen på Sønderager også blevet involveret. De oplever generelt, at eleverne fungerer både fagligt og socialt. I forlængelse heraf er det også lærernes vurdering, at elevernes fravær pga. musikalske aktiviteter ikke er en hindring for deres faglige udvikling.

 

Som en del af arbejdet med evalueringen på den nuværende ordning, blev der den 29. januar 2018 afholdt et visionsværksted med repræsentanter fra DJS, HM, SPLYF, Team Teatret, rytmiske og klassiske studieledere fra Det Jyske Musikkonservatorium, afdelingslederen fra Dansk Talentakademi samt repræsentanter fra MGK.

 

Med afsæt i erfaringerne fra de tidligere år, var målet med visionsværkstedet at skabe en bedre sammenhæng mellem indholdet i den musiske talentklasse, og de forventninger som eleverne vil møde længere oppe i uddannelsessystemet. Der var blandt andet enighed om, at eleverne ville have gavn af fremadrettet at skulle have større fokus på performance, evalueringskultur og kunstnerisk mod.

 

Endvidere var der enighed om, at samarbejdet mellem hovedfagsunderviserne og morgenunderviserne skulle styrkes endnu mere, samt at man gjorde en indsats for at tiltrække unge talenter fra nærliggende kommuner, da det i stigende grad er oplevelsen, at elever i den musiske talentklasse opsøges af andre musiske talentmilijøer i landet.

 

På baggrund af en gennemgående positiv evaluering fra både elever, forældre, lærere og samarbejdspartnere er ønsket nu at fortsætte de musiske talentklasser, hvorfor der søges fornyet bevilling.

 

 

En ny periode:

 

Den nye ordning med musiske talentklasser vil tage udgangspunkt i alle de gode erfaringer fra de tidligere år, men vil også foreslå ændringer og tilføjelser.

 

Udover elevernes almindelige skoleundervisning, vil eleverne igen modtage målrettet talentundervisning, der dog ønskes udvidet:  

 • Fortsat morgenundervisning med sang, spil og bevægelse, musikorientering og brugsklaver tre dage om ugen – nu 40 uger om året. Som tillæg indsættes også et fag med fokus på performance
 • Juniorlederforløb á 10 uger + praktik
 • Kulturkundskab: Ture ud af huset med musikalsk og kulturelt fokus. Der ønskes at skrue op for antallet af ture mens man fortsat har fokus på at styrke elevernes kunstneriske udtryk, pirre deres kulturelle nysgerrighed samt skabe møder med professionelle kunstnere
 • Fremførelse af koncerter. Der ønskes at skrue op for antallet af koncerter med udgangspunkt i elevernes sang, spil og bevægelse – dels for at eleverne har et mål at øve hen i mod, og dels for at øge kendskabet til tilbuddet omkring talentklasserne både internt på Skolen på Sønderager samt i eksterne miljøer
 • 3-4 workshops på gymnasiet i samarbejde med deres musiske talentlinje
 • Gruppesamtaler og individuelle elevsamtaler efter behov
 • Jævnlige netværkssamtaler

 

Undervisningen tilrettelægges igennem året således at sang, spil og bevægelse, brugsklaver, musikorientering og kulturkendskab med ture ud af huset er gennemgående fag mens juniorlederforløbet og det nye performance fag er projektbaserede. Elever fortsætter som før deres deltagelse og undervisning som solist såvel som i kor, ensemble eller orkester.

 

Derudover er der ønsker om følgende tilføjelser til den oprindelige ordning:

 • Ressourcer der skal styrke samarbejdet mellem hovedfagsunderviserne og morgenunderviserne. Dette for at sætte et skarpere fokus på den enkelte elevs engagement, motivation og ansvar samt skabe en sammenhæng mellem kompetencer i de forskellige fag
 • Samarbejde og vidensdeling med andre musiske talentmiljøer i landet – både for elever, morgenundervisere og projektleder
 • Muligheden for at kunne rekruttere fra omkringliggende kommuner, der ikke har lignende tilbud

 

Ovenstående ønsker til udvidelse både i forbindelse med elevernes talentundervisning og talentklassernes generelle udvikling ligger til grund for ønsket om en forhøjet bevilling for en ny periode.

 

Udover samarbejdet mellem DJS og HM omkring de musiske talentelever, så har også teaterforeningerne Teams Teaterskole (Team Teatret) og SPLYF oplevet en øget interesse og efterspørgsel på et udviklings- og læringsfællesskab for særligt dedikerede teaterelever. Derfor ønsker disse to foreninger også at indgå i et samarbejde om en eventuelt ny 4-årig periode.

 

Målgruppen og regelsæt for optagelse vil fortsat være uændret i den nye periode.

 

Der forventes et optag af 10-12 elever pr. skoleår.

 

Der vil fortsat være løbende evaluering på projektdesign, informations- og optagelsesprocedure, dagligt samarbejde, valg af fag til morgenundervisning, ledelsesstruktur med videre.

 

Organiseringen vil fortsat ligge hos DJS, der er projektejer og varetager kontakten til Herning Kommune. Der sammensættes en styregruppe med repræsentanter fra DJS, HM, Team Teatret og SPLYF, og der indgås en ny samarbejdsaftale mellem de fire institutioner med udgangspunkt i den tidligere samarbejdsaftale mellem DJS og HM.

 

Økonomi

Der blev i budgetforliget 2013 bevilliget følgende midler til en 4-årig periode med de musiske talentklasser:

 

2014 (2. halvår)

2015

2016

2017

2018

180.000

443.000

444.000

448.000

458.000

 

På grund af et lavere elevtal end beregnet, er der overskydende midler til at betale 1. halvår 2019, således at skoleåret 2018/2019 afsluttes.

 

Der ansøges nu om en ny og udvidet bevilling på baggrund af ovenstående evaluering gældende fra 2. halvår 2019 til og med 1. halvår 2023.

Der ansøges om følgende:

 

2019 (2. halvår)

2020

2021

2022

2023 (1. halvår)

266.655,50

609.102,50

609.102,50

609.102,50

360.447

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager ansøgningen til efterretning
at ansøgningen ikke kan imødekommes på nuværende tidspunkt

Beslutning

Sagen fremsendes til ØKE til orientering og evt. videre foranstaltning.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

MidtVest Pigekor søger tilskud til korrejse til Canada

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

MidtVest Pigekors udvalg fremsender ansøgning om tilskud til korets tur til Canada i oktober 2018. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om der skal ydes tilskud til rejsen.

 

Sagsfremstilling

Midtvest Pigekors korudvalg søger om 16.000 kr. til korets rejse til Canada den 11.-19. oktober 2018.

 

Formålet med rejsen er at indgå et musikalsk samarbejde og kulturelt møde med Shallaway Youth Choir i Newfoundland og Labrador provinsen i det østlige Canada. Rejsen til Canada er en naturlig fortsættelse af korets internationale virke, hvor koret igennem årene har samarbejdet og udvekslet med elitekor i blandt andet San Francisco, Paris, Milano, Berlin, Filippinerne m.fl.

 

Under besøget i Canada deltager MidtVest Pigekor i koncerter i byen St. John's - både fælleskoncerter med Shallaway Youth Choir og solokoncerter. Koret møder også lokale børn og unge, når det afholder workshops med elever i skoler og gymnasier i lokalområdet. Som et højdepunkt på turen deltager MidtVest Pigekor i fejringen af Shallaway Youth Choir-organisationens 20 års jubilæum. MidtVest Pigekors musikalske program på turen tager udgangspunkt i Carl Nielsens værker, men vil også inkludere nyere danske sange, skandinavisk folkemusik samt samisk joik.

 

På turen indlogeres MidtVest Pigekor privat hos lokale, hvilket også gør sig gældende for Shallaway Youth Choir, når de besøger Herning til marts 2019. Her vil korene igen sammen afholde workshops for lokale børn og unge i Herning Kommune, for på den måde at udbrede kendskabet til kormusik i eliteklassen samt endnu engang inspirere hinanden i forhold til metode, repertoire og formidling af musikken.

 

Der er i alt 45 deltagere på turen, hvoraf 40 personer er sangere mellem 12-23 år.

 

KFU har tidligere besluttet af yde 400 kr. i tilskud per deltager til oversøiske korrejser.

 

Økonomi

Budgettet for korets rejse viser udgifter for 475.000 kr., hvoraf de største udgifter er rejseudgifter til fly og bus på 340.000 kr.

Hertil kommer udgifter på 60.000 kr. til forplejning, 25.000 kr. til hoteludgifter til korets personale, 10.000 kr. til PR samt 40.000 kr. til diverse såsom værtsgaver, uforudsete udgifter m.m.

 

Indtægterne udgør den 11. maj 2018 356.000 kr. med en manglende finansiering på 119.000 kr. Disse søges finansieret af fonde og sponsorater.

Indtægterne udgøres blandt andet af en egenfinansiering fra korsangerne på 190.000 kr., koncerter og cd-salg på 100.000 kr., servering ved MCH-arrangementer 50.000 kr. samt det ansøgte tilskud fra Herning Kommune på 16.000 kr.

 

Den manglende finansiering forventes indsamlet inden afrejse.

 

Det ansøgte beløb til KFU lyder på 16.000 kr., hvilket svarer præcis til 400 kr. per deltager.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 16.000 kr. i tilskud til MidtVest Pigekors rejse til Canada i oktober 2018
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 19 april 2018 resterer 509.002 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.00-K07-1-18 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune - Årsberetning 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Den kommunale indsats i forhold til de 14 lokalarkiver forvaltes inden for serviceområde 14 Biblioteker. Lokalhistorisk Arkiv/Herning Bibliotekerne yder faglig råd og vejledning, varetager koordinerende funktioner, kompetenceudvikling og stiller it-værktøjer og it-infrastruktur til rådighed over for de enkelte arkiver.

Sagsfremstilling

Årsberetning 2017 giver et indtryk af aktivitetsniveauet gennem antal besøgende og antal henvendelser på de lokalhistoriske arkiver i Herning. Beretningen viser de 14 arkivers aktiviteter.

 

Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Herudover har nogle af arkiverne tillige genstande. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, udstillinger, arrangementer og formidling på digitale platforme, særligt arkiv.dk og Facebook.

 

I 2017 har der været 4.312 henvendelser til arkiverne (pr. mail, telefon eller personligt fremmøde). En lille stigning i forhold til 2016, hvor antallet lå på 4.090. Det ses tydeligt, at digital formidling og online kanaler har stor betydning for borgernes brug af lokalhistorien. De personlige henvendelser til arkiverne er faldende, hvorimod online besøg og klik på arkivernes Facebook sider, Arkiv.dk mm. er stigende. Dette ses f.eks. af den store stigning i antal visninger på arkiv.dk. I 2016 var der samlet set for arkiverne i Herning kommune 96.000 visninger, hvor der i 2017 har været 142.759 visninger.

 

Det digitale aspekt afspejler sig også indadtil i arkivernes virke, hvor der gøres et stort stykke arbejde for at digitalisere især fotos og artikler. På arkivet i Herning er der løbende tilknyttet seniorjobbere og personer i praktik/arbejdsprøvning, som arbejder med registrering i Arkibas af især fotos og avisartikler. På de øvrige arkiver er der udover arkivlederen i varierende omfang tilknyttet frivillige og personer i arbejdsprøvning til at varetage digitaliseringsopgaven. Dette ses bl.a. på tilvæksten i antal registreringer i arkivernes registreringssystem, Arkibas på 22.366 i 2017. Udover at komme borgerne til gavn, har digitaliseringen også et bevarende perspektiv. Eksempelvis gøres der på arkivet i Herning en stor indsats for at digitalisere samlingen af glasnegativer, idet disse fotos via digitalisering bevares og restaureres, så de er tilgængelige for eftertiden.

 

I 2017 har arkiverne haft ”erindringer” som fælles indsamlingsindsats og som en del af dette deltaget i det nationale ”Giv det videre” projekt.

  

Lokalhistorisk arkiv i Herning har i 2017 fortsat arbejdet med at videreudvikle Historiens Hus. Arkivlederen har her funktion af daglig koordinator for Historiens Hus og er dermed ansvarlig for, at få samarbejdet mellem foreningerne i Historiens Hus og de fælles fysiske rammer til at fungere. I 2017 flyttede Sygehusmuseet ind, og således er Historiens Hus nu fyldt op fra kælder til kvist med foreninger. I 2017 er der blevet investeret i fælles skiltning, og foreningerne har samlet sig om én fælles ugentlig åbningsdag: torsdag, således at besøgende har nemt ved at finde ud af, hvornår huset er åbent med aktiviteter og at foreningerne har nemt ved at mødes og indgå samarbejder.  At samarbejdet foreningerne imellem trives, ses også ved, at foreningerne i stadig større grad bakker op om hinandens arrangementer. Således har næsten alle foreninger deltaget ved Husflids forårsudstilling, ASRAs 4. maj arrangement og sommerfrokost i Museumshaven med Landsbylauget-museet. Hertil kommer den nu etablerede tradition for åbent hus arrangement for hele Historiens Hus i september og 1. advent arrangement i Jens Nielsens Bondegaard.

Historiens Hus danner også ofte ramme for udstillinger, kurser og foredrag. Eksempelvis har huset haft en længerevarende udstilling med fængselsmuseet fra Kærshovedgaard. Historisk forening og Slægtshistorisk forening fylder ofte foredragssalen med foredrag, ligesom sidstnævnte oplever stor søgning til kurser i slægtshistorie. Endelig har Historiens Hus dannet udgangspunkt for projektet ”På tur i Hernings Historie”, hvor foreningerne med biblioteket som tovholder gik sammen om at udbyde et forløb til seniorer. Forløbet blev en stor succes og gentages i 2018. 

 

IT-supporten til Lokalarkiverne har i 2017 bestået i generelt vedligehold af eksisterende IT-udstyr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermaten - Årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender årsregnskab til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt årsregnskab inklusiv opgørelse over koncerter fordelt på kategori, ledelsesberetning og revisionsprotokollat for 2017.

Årsregnskabet for 2017 er godkendt af den samlede bestyrelse på bestyrelsesmøde den 28. februar, samt på Foreningen Fermatens ordinære generealforsamling den 14. marts 2018.

 

Fermatens mål for 2017 var: Inddragelse af lejlighed til administration, igangsætning af etablering af en lounge, fortsat stram økonomisk styring, forbedret markedsføringsstrategi og konstant udvikling af Fermaten, herunder bestyrelse, personale og frivillige. Planerne om inddragelse af lejlighed og igangsætning af etablering af lounge er ændret på grund af ydre omstændigheder og udskudt til 2018. Alle andre punkter er opfyldt.

 

I 2018 er Fermatens mål; lejlighed udfases fra administraion og udlejes, nyt administrationsområde med backstage 2, ny scene 2, Tuborg Lounge, investering i ny teknik på Fermaten, fortsat stram økonomisk styring, udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige og videreudvikling af markedsføringsstrategien.

 

 Fermaten havde i 2017 indtægter på alt 10.028.185 kr., hvilket er knap 1 mio. kr. mere end 2016 og knap 2,5 mio. kr. mere end budgetteret. De væsentligste poster er entréindtægter på godt 4 mio. kr., tilskud fra Herning Kommune på 1,773 mio. kr., tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg på 1,6 mio. kr. og bardrift på godt 1,5 mio. kr. De øvrige indtægter kommer fra sponsorer, medlemskontingenter, udlejning af lokaler og øvrige aktiviteter.

 

I 2017 havde Fermaten udgifter på i alt 9.392.495 kr. Heraf udgør direkte kunstnerrelaterede udgifter 4.010.741 kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end 2016 og knap 1,5 mio. kr. mere end budgetteret.

 

Både indtægter og udgifter er væsentligt højere end budgetteret, men der ses dog en fin sammenhæng mellem de to. Afvigelserne giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

 

Årets resultat inden hensættelser er 635.690 kr., mens resultat overført til egenkapital er 20.892 kr.

 

Fermatens egenkapital udgør pr. 31. december 2017 3.249.284 kr., mens der er hensat 1.849.393 kr. til udstyr/vedligehold jf. vedligeholdelsesplanen. Revisor vurderer at den nuværende egenkapital udgør et sikkert grundlag for den fortsatte drift under forudsætning af, at der stadig opnås de statslige og kommunale tilskud.

 

Den regionale spillestedsaftale, som er indgået mellem Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune for årene 2017-2020 forpligter Fermaten til pr. år at afholde 110 koncerter, heraf 42 små koncerter (under 50 solgte billetter), 53 mellemstore koncerter (50-300 solgte billetter) og 15 store koncerter (over 300 solgte billetter). Fermaten har afholdt 144 koncerter i 2017, hvilket er 4 mere end året før. Der er i 2017 afholdt 53 K1 koncerter, 67 K2 koncerter og 24 K3 koncerter.

 

Det samlede antal publikummer i 2017 udgjorde 25.814, hvilket er en stigning på 3777 publikummer i forhold til 2016. De 4353 gæster var i forbindelse med en outdoor-koncert med Kim Larsen i Sdr. Anlæg. Fratrækkes publikum ved outdoor-koncerten samt personale og fribilletter, var der i alt 17.703 betalende gæster på Fermaten i Smallegade i 2017. Dette er 1203 betalende gæster mere end det fastlagte i rammeaftalen.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Herning Kommunes godkendelse af regnskabet skal sammen med regnskab, ledelsesberetning og en række andre opgørelser fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 30. juni 2018.

Herning Kommune er ansvarlig for, at indsendelsen sker rettidigt. Fermaten fremsender de krævede dokumenter i en samlet pdf-fil, henholdsvis til forvaltningen og Kulturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen Fermatens årsregnskab inkl. årsberetning godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Swinging Europe - Årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender årsregnskab for 2017 til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe er en selvejende institution, som siden 2009 har haft hjemsted i Herning Kommune.

 

Oprindeligt var projektet en årlig workshop/opøvning og turné med talentfulde musikere fra hele Europa, med EBU som primær samarbejdspartner. Finansieringen kommer primært fra Kulturfonde og foreninger samt Herning Kommune.

 

Med udgangen af 2017 var projektporteføljen og den medfølgende finansiering som følger:

 

 • InVitationLab
  Indtægter på 70.000 kr. fra Herning Bibliotekerne til projektledelse.
 • Off Road / Migrant Music
  Indtæger på i alt 34.500 kr. fra Off Road Festivalpuljen og andre fonde. Udgifter til musiktarif samt forplejning og logi på 35.555 kr.
 • Sound Becomes Life
  Indtægt på 41.817 kr. fra Tandem - MitOst samt hensættelser fra 2016 på 20.000 kr. I alt udgifter for 47.238 kr. til rejser, eksterne løn, kost og logi samt produktion.
 • Culture Shox
  Indtægt på 137.026 kr. fra Erasmus+ puljen, samt hensættelser fra 2016 på 156.997 kr. Heraf er 45.000 kr. hensat til 2018. Udgifter på i alt 294.037 kr. til Orginasational Support, aktiviteter i Danmark, rejser, partnermøde og diverse.
 • Nimpe
  Modtaget tilskud på 24.657 kr., hvoraf 10.000 kr. er hensat til 2018. Udgifter på i alt 14.964 kr. til rejser, hotel og forplejning.
 • Play!Ground Live Nordic
  Indtægter på 135.000 kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fond, 103.500 kr. fra Nordisk Kulturfond, 50.000 kr. fra Egefonden og 50.000 kr. fra Statens Kunstfond. Samtidig var der hensættelser fra 2016 på 92.000 kr., hvoraf 91.500 kr. er hensat til 2018. Udgifter for i alt 338.969 kr. til kost og logi, leje af turbus, rejser, ekstern management, PR og marketing m.m.

 

Projekterne i 2017 resulterer i et overskud på 38.234 kr.

 

Samlet set udviser regnskabet et overskud på 43.676 kr., som er overført til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter -245.919 kr.

 

Trods et overskud i 2017 er det endnu ikke lykkes Swinging Europe at reetablere den negative egenkapital som de tabte tilskud i 2013 medførte. Swinging Europe arbejder på at opretholde den positive udbikling ved fortsat indtjening gennem nationale og internationale projekter, mens de samtidig skærer organisationen ind til benet. Swinging Europe forventer et overskud i 2018.

 

Tilskuddet fra Herning Kommune udgør i alt 648.000 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2017 for DSI Swinging Europe tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Heart - Årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsregnskab for 2017 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

HEARTs årsregnskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 22. marts 2018. Årsregnskabet for 2017 udviser et overskud på 305.000 kr., mod et budgetteret overskud på 350.000 kr. Der er ikke foretaget henlæggelser.

HEART har aktiver for 9.768.103 kr. og en egenkapital på 1.492.000 kr. efter årets resultat er overført. Sidste års aktivmasse udgjorde 3.720.000 kr. og egenkapitalen udgjorde 1.187.000 kr. Forbedringen ses i en væsentlig stigning i tilgodehavender og likvide beholdninger.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

HEART modtager i en 4-årig periode fra 2015 et forhøjet kommunalt driftstilskud på 500.000 kr. Herudover har Det Obelske Familiefond sikret en flerårig realisering af udstillingsprogrammet HEARTfuture.

 

Udstillinger

I 2017 blev følgende udstillinger afholdt:

 • Socle du Monde: 7. udgave af biennalen med titlen; To challenge the Earth, the Sun, the Moon and the stars blev den hidtil største med fire gæstekuratorer og mere end 60 kunstnere.
 • Ingvar Kronhammer - Design: æk
 • Jannis Kounellis - In Memoriam:
 • Mathias&Mathias - Artie:

 

Formidling

Formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge har vist et mindre fald i 2017; der har været 2.242 børn og unge på besøg i undervisningstilbud, sammenlignet med 2.480 i 2016.

Der har været fokus på følgende:

Alle børn på vej til kunst og kultur, pilotprojektet, der giver gratis transport for folkeskoler til kulturinstitutionerne i Herning Kommune.

Museet i den åbne skole - som er et nationalt projekt, men i HEART regi. Flere kommuner og institutioner arbejder sammen om at udvikle læringsaktiviteter til brug på museerne.

Socle du Monde; uarbejdelse af app med undervisningsspor målrettet voksenbrugere, grundskoler og familier.

Desuden gør museet en særlig indsats for at imødekomme ikke museumsvante brugere i form af events med kunst, mad og musik.

 

Besøgstal

Årets besøgstal var 31.339 gæster mod 29.662 gæster i 2016. Det er en stigning på 5,7%. Antallet af børn og unge er faldet.

Økonomi

Herning Kommune har i 2017 ydet et driftstilskud til HEART på 7.340.000 kr.

Driftstilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder drift af Socle du Monde, inklusiv udearealerne samt vedligeholdelse ad udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården samt lokaler til Ensemble MidtVest herunder administrations-, øvelokaler og koncertsal (kr. 1 mio.).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2017 for HEART godkendes
at HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Kulturstyrelsen inden den 1. juli 2018

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-S55-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsregnskab 2017 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsregnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 23. april 2018. Holstebro Kommune er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten.

 

Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner; Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.

 

Årsregnskabet for 2017 udviser et underskud på 529.039 kr., som imidlertid er kalkuleret og godkendt af bestyrelsen. Egenkapitalen er herefter positiv med 153.272 kr.

Teatret arbejder med budgetterede over- og underskud inden for rammerne af egnsteateraftalerne med henblik på at bevare størst mulig kunstnerisk fleksibilitet i forhold til nye produktioner m.v.

 

I 2017 er egenproduktionen "Er Gud hjemme" genopført vist 22 gange for 2.600 publikummer i hjemstedskommunerne, ligesom den var på turné i hele landet på grund af stor efterspørgsel efter forrige sæson. Ydermere blev nyproduktionen "Snehvide", som er skabt i samarbejde med Den Jyske Sangskole og Balletskolen i Holstebro, vist 7 gange for 1.600 publikummer.

 

Teatret har i Aarhus 2017 regi arbejdet sammen med Den Jyske Opera om Grow up!, som er en operafestival for børn og unge. Derudover har teatret bl.a. arbejdet med Musikdramatisk Talentskole og medvirket i kulturaftaleprojektet Kulturspirerne og Kultursamarbejdets festival Off Road.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Tilskuddet fra Herning Kommune på 923.000 kr. i 2017 er korrekt medtaget i regnskabet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2017 for Operaen i Midten tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Musikskole - Årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender årsregnskab 2017, revisionsprotokollat samt budget 2019 og overslag 2020.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab og virksomhedsplan til godkendelse, samt budget og bemærkninger til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

 

Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen. Forvaltningen orienterer om, at bestyrelsens formand er Marianne Vihøj, der er valgt for perioden 1. januar 2018-31. december 2019.

 

Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.

 

Musikskolen opfylder sit formål ved bl.a.:

 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i et fællesskab, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent
 • at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen
 • at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

 

Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højest.

 

Herning Musikskole har følgende mål for sæsonen 2018/2019:

 • Førskoleområdet: Sikre at de små elever bæres trygt ind i en læringsdimension på hold inden de vælger et instrument.
 • Orkestre, sammenspil og rytmisk sammenspil: Understøtte udøvelsen af musik i samspil med andre.
 • Som musikskole er det vigtigt at have et synligt vindue mod omverdenen: Større synlighed og fokus på udvikling af undervisning, samt kompetencer og nye samarbejder med f.eks. folkeskolen.
 • Udvikling af koncerter: Børn/unge formidler for andre børn/unge.Udviklingen vil være en "ongoing proces".

 

Herning Musikskole indgår i Det Midtjyske Strygersamarbejde, som er et regionalt strygerprojekt til og med 2019.

 

Herning Musikskoles elevtal ligger på nogenlunde samme niveau som forrige år, dog med en lille stigning på ca. 20 elever efter en indsats på børneområdet.

 

Regnskab 2017

 

Herning Musikskole havde i 2017 samlede indtægter (inkl. driftsbevilling og overført tilskud fra tidligere år) for godt 11,8 mio. kr. Den primære indtægtskilde er driftstilskuddet fra Herning Kommune. Dernæst elevbetalinger, kulturaftalen og diverse indtægter og tilskud.

 

I samme periode var der udgifter for i alt knap 11,1 mio. kr., hvoraf langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger, samt IT, inventar og materiel.

 

Det giver et akkumuleret resultat på 748.806,73 kr. i overskud, som bestyrelsen foreslår overført til 2018.

 

Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 6,791 mio. kr. i 2017, mens der via rammeaftalen til musikskoler i Kulturaftalen blev givet knap 1,1 mio. kr. i statstilskud.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Herning Musikskoles regnskab er optaget i Herning Kommunes regnskab, selvom Herning Musikskole er en selvejende institution. En overførsel fra Herning Musikskole påvirker dermed Herning Kommunes regnskab.

 

Budget 2019-20

 

Herning Musikskoles budget viser budgettal for 2019, samt overslag for 2020. Dette for at skabe overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden.

Der er foretaget besparelser i budgetterne for at undgå de tidligere forventede negative driftsresultater, hvilket gør, at budgetterne for 2019 og 2020 går i nul.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2017 for Herning Musikskole godkendes
at virksomhedsplan 2018/2019 for Herning Musikskole godkendes
at budget 2019-20 for Herning Musikskole tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - Årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender årsregnskab 2017 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands regnskab for 2017 er godkendt på bestyrelsesmøde den 21. marts 2018.

 

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande kommuner, og består af afdelingerne; Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter samt Palsgaard Skovmuseum.

 

Årets resultat for Museum Midtjylland udviser i 2017 et underskud på 637.847 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 4.305.919 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 3.668.072 kr. Dette giver en netto henlæggelse på -637.847 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Årsregnskabet for museerne i Herning Kommune udviser et underskud på 1.122.169 kr. før henlæggelser. I løbet af 2017 er der anvendt 4.296.431 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 3.174.262 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på -1.122.169 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Museet har aktiver for 18.002.630 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 15.709.176 kr. inklusiv henlæggelser.

 

Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således, i t.kr.:

 

Egenkapital primo

1.988.895 kr.

Henlæggelse, gældsbrev Ejendomsselskabet Textilforum A/S

4.000.000 kr.

Henlæggelser til museerne i Herning Kommune

1.236.237 kr.

Henlæggelser til Transformation, Herning Klædefabrik

7.583.392 kr.

Henlæggelser til museerne i Ikast-Brande Kommune

900.652 kr.

Egenkapital i alt pr. 31.12.2017

9.720.281 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune har i 2017 ydet et ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 4.090.000 kr.

 

Museum Midtjylland har i 2017 haft 23.303 besøgende, hvilket er en fremgang på 25,4%. Museet har afholdt 117 arrangementer, herunder 71 på museets besøgssteder og 46 uden for museet.

I 2017 har Museum Midtjylland åbnet to særudstillinger; Når trådene bindes - Fra kriger til kræmmer på Herningsholm Museum i forbindelse med Aarhus 2017, og Indtryk til udtryk på Tekstilmuseet i samarbejde med VIA Design.

Museet har i 2017 foretaget 54 små selvbetalte forundersøgelser, 25 større bygherrebetalte undersøgelser og 6 udgravninger samt en større forskningsudgravning.

 

Museum Midtjylland arbejder desuden med fremme af erhvervslivet gennem nøje koordinerede undersøgelser og udgravninger med henblik på at fremme bygherreprocessen mest muligt under hensyn til det af Staten pålagte ansvar. Derudover arbejder museet tæt sammen med erhvervslivet, herunder aktivt med fortsat udvikling af en erhvervsklub samt positionering som en aktiv del af turismen i området, for at skabe merværdi i form af branding lokalt, nationalt og internationalt. Desuden bestræber museet sig på at blive kulturelt og historisk anker og showroom for især de mange store tekstilvirksomheder i området.

 

I 2015 udførte Slots- og Kulturstyrelsen en kvalitetsvurdering af museet med den samlede vurdering at museet løste sine opgaver tilfredsstillende. Museet indsendte efterfølgende en skriftlig opfølgningsplan, som er styrelsen godkendte. Museet arbejder målrettet efter denne opfølgningsplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for 2017 godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til ny kunstgræsbane ved Herning Fremad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Fremad anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane.

Herning Fremad har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane ved Herning Fremad, hvor Herning Fremad skal betale den del af anlægsudgiften som ligger ud over 3,5 mio. kr. (f.eks. lysanlæg mv.).

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet projekt med et foreløbigt samlet anlægsbudget på 4,0 - 4,9 mio. kr., som efter licitationen vil blive tilrettet yderligere.

Af hensyn til tidsplanen, med forventet ibrugtagen september 2018, er man nødt til at behandle frigivelsessagen inden licitationsresultatet, men det ligger fast, at Herning Kommune bidrager med 3,5 mio. kr., og at projektet ikke igangsættes, før der er sikkerhed for den fulde finansiering af projektet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318078 Kunstgræsbane Herning Fremad. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-G00-2-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af topforsegling på løbebanen på Herning Atletikstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,053 mio. kr. til udskiftning af topforsegling på løbebanen ved Herning Atletikstadion.

Sagsfremstilling

Atletikanlægget på Herning Atletikstadion skal have ny topforsegling. Den gamle topforsegling fra 2008 er slidt igennem med risiko for, at den underliggende kunststofbelægning nedbrydes af sollys.
Der har været indbudt tre danske firmaer til at afgive bud på opgaven. Der er modtaget bud fra to af firmaerne.

Det for Herning Kommunes økonomisk mest fordelagtige tilbud inkl. reparation af den underlæggende kunststofbelægning vil med enkelte justeringer kunne afholdes inden for den afsatte budgetramme.

Forvaltningen oplyser, at der i anlægsbudgettet for 2018 er afsat kr. 1.053.000 til udførelse af opgaven.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,053 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i i 2018 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 05 Herning Atletikstadion.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Tilskud til KMF 336 - Klassisk Musikfestival 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejdsgruppen bag KMF - Klassisk Musikfestival 2018 ansøger om tilskud på 100.000 kr. til gennemførsel af festivalen for 7. gang i tidsrummet 28. oktober - 11. november 2018.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag KMF 336 er et samarbejde mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner, idet den består af repræsentanter fra de kulturelle samråd i begge kommuner.

 

Arbejdsgruppen sørger for en fælles markedsføring, ligesom den er arrangør af åbnings- og afslutningskoncerterne. Der planlægges et program for de 14 dage - 336 timer - som sikrer musikalske aktiviteter så mange stedet som muligt i de to kommuner.

 

Klassisk Musik Festival er med succes blevet afholdt i 2004, 2006, 2009, 2012, 2014 og 2016.

 

Åbningskoncerten "Wienermusik" afholdes d. 28 oktober 2018 i Herning Kongrescenter med Ensemble MidtVest og baryton Bo Skovhus, der oprindeligt stammer fra Ikast. Afslutningskoncerten afholdes d. 11 november 2018 i Herning Kongrescenter med en koncertant opførsel af opretten "Farinelli" med den unge tenor Anders Christensen i titelrollen, hvilken er tidligere sanger i Herning Kirkes Drengekor. Desuden medvirker andre lokale sangere, et stort amatørkor samt et ensemble med blandt andet pianist Ulrich Stærk og Frans Rasmussen som dirigent.

 

Økonomi

Arbejdsgruppen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 100.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne samt den fælles markedsføring.

 

Budgettet for KMF 336 2018 er på 750.000 kr. Til sammenligning var det i 2016 på 872.000 kr., hvor Herning Kommune bevilligede 75.000 kr. Regnskabet for KMF 336 2016 resulterede i et underskud på 65.863 kr., der blev dækket af KMFs egenkapital.

 

Til gennemførelse af KMF 336 2018 bidrager Kulturelt Samråd Herning med 100.000 kr. af egne midler, og Kulturelt Samråd Ikast-Brande bidrager med 25.000 kr. Desuden er der udarbejdet en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, der tidligere har givet et fast tilskud på 50.000 kr. Derudover bidrager Herning Kommune med midler fra Overgansordningen fra Ringkjøbing Amts kulturstøtte på 113.480 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 75.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne og den fælles markedsføring
at tilskuddes finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 19 april 2018 resterer 509.002 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at Ikast-Brande Kommune fortsat bidrager

og der optages drøftelser om den fremtidige finansiering.

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-2-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Spil Dansk 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Spil Dansk 2017 i Herning er gennemført. Her foreligger kort evaluering af projektet. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal også beslutte, om Herning også skal være Spil Dansk Kommune i 2018, og i så fald afsætte midler til formålet. 

Sagsfremstilling

KFU besluttede 18. april 2017, at Herning Kommune skulle være Spil Dansk Kommune i 2017. Der blev bevilliget 55.000 kr. til køb af Spil Dansk Kommunepakke, transport, koda, forplejning, aktivering af kunstbussen og markedsføring.

 

Spil Dansk Herning organiseres via en styregruppe, som har repræsentanter fra Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Fermaten, Ensemble MidtVest, DSI Swinging Europe, Herning Bibliotekerne, Kulturelt Samråd Herning, Dansk Musiker Forbunds lokalafdeling, Staben Kommunikation og med Kultur og Fritid som projektleder.

 

Målet med Spil Dansk Herning 2017 var ud over at tilbyde de Spil Dansk elementer, der er i pakken også at søge dansk musik udbredt til hele Herning Kommune. Dels via i planlægningen at være opmærksom på den geografiske spredning, dels via aktivering af Kunstbussen som koncert-venue.

 

Med 30 arrangementer i uge 44 holdes et højt aktivitetsniveau. Spil Dansk Kommunepakken indeholdt i 2017 forskellige elementer som hjemmekoncert, skolekoncert, lokal samarbejdskoncert, seniorkoncert, talentforløb, mentorforløb og masterclasses. Arrangementer, som ikke nødvendigvis er synlige i et program, men ikke desto mindre vigtige for, at Spil Dansk ugen gør en forskel for mange. Styregruppen valgte også i 2017 at få tilpasset kommunepakken, så den passede bedre til Herning. Det lykkedes ikke at aktivere kunstbussen som venue, men der blev en større geografisk spredning i arrangementerne og ikke mindst i de arrangementer, som ikke er synlige i programmet.

 

Styregruppen anbefaler, at man igen køber en af de udbudte Spil Dansk Kommunepakker og at den tilpasses Herning.

Derudover vil styregruppen foreslå, at der også i 2018 fokuseres på at få den danske musik ud i hele kommunen, samt at alle målgrupper (børn, voksne og ældre) tilgodeses. Det vil styregruppen gøre ved i højere grad at samarbejde med lokale foreninger rundt i hele kommunen.  

Økonomi

Herning Kommune har siden 2013 købt guldkommunepakken hos Spil Dansk for ca. 35.000 kr. per år, ligesom der siden 2014 også har været bevilliget midler til andre udgifter.

I 2017 bevilligede KFU 55.000 kr. i alt til afholdelse af udgifter i forbindelse med Spil Dansk. Der blev forbrugt 39.332 kr. til køb af kommunepakken, kodaafgift, transport og annoncering. De uforbrugte midler er tilbageført til Kulturudvalgets Rådighedsbeløb.

 

Styregruppen for Spil Dansk Herning anbefaler, at KFU afsætter et lignende beløb til afholdelse af Spil Dansk i Herning i 2018.

Spil Dansk Pakkerne koster 28.000 kr. for basispakken og 37.000 kr. for premiumpakken (Indholdet i pakkerne kan ses i oversigtsform i bilag).

For at komme i mål med intensionen om at komme ud i hele kommunen, og tilgodese alle målgrupper vurdrer styregruppen, at det kan være nødvendigt at tilkøbe koncerter. Dette på baggrund af at mange af elementerne i pakkerne retter sig mod børn og unge - og ikke i så høj grad mod ældre.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen vedrørende Spil Dansk 2017 tages til orientering
at der bevilliges 55.000 kr. til Spil Dansk 2018, som skal anvendes til køb af Spil Dansk Kommunepakke, eventuelt tilkøb af ekstra koncerter, transport, koda, forplejning og markedsføring
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. maj 2018 resterer 509.002 kr

Beslutning

Evalueringen tages til efterretning.

Foreløbig stilles deltagelsen i Spil Dansk dagen på stand by.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Dansk Irakisk Forening søger om nyt lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Irakisk Forening v./ Anwar Sherif søger om lokaletilskud til nyt lejemål beliggende Taksvej 28E i Herning.

 

Sagsfremstilling

Dansk Irakisk Forening er godkendt som en folkeoplysende forening jf. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. januar 2009, pkt. 13.

 

Foreningen blev efterfølgende godkendt til at modtage lokaletilskud til lejemål på Knuthenborgsvej 19 i Tjørring. Efterfølgende blev dette lejemål opsagt, og foreningen blev godkendt til at modtage lokaletilskud til et nyt lejemål beliggende Hammershusvej 3A i Herning jf. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. maj 2012, pkt. 67. Foreningens lejemål på Hammershusvej 3A blev opsagt samme år, hvorfor de aldrig har modtaget lokaletilskuddet dertil.

 

Efter et dyk i medlemstallet er der siden 2012 kommet flere medlemmer til, hvorfor man nu igen ønsker at finde passende lokaler til foreningens størrelse og virke. Der er ønske om at leje lokale på Taksvej 28E i Herning, hvortil der nu ansøges om lokaletilskud iht. folkeoplysningsloven.

 

Gammelt lejemål: Hammershusvej 3A

Nyt lejemål: Taksvej 28E

166 m2

264 m2

Årlig leje: 45.000 kr.

Årlig leje: 59.400

Forventet forbrug: 10.000 kr.

Forventet forbrug: ca. 15.000 kr.

Lokaleudgifter i alt: 55.000 kr.

Lokaleudgifter i alt: 74.400 kr.

73% lokaletilskud til medlemmer under 25 år

 

 

55.000 x 73% x 56% = 22.484 kr.

73% lokaletilskud til medlemmer under 25 år (32 medlemmer)

 

 

74.400 x 73% x 47%= 25.527 kr.

 

Ved indgåelse af det nye lejemål stiger tilskuddet fra Herning Kommune med 3.043 kr. fra tidligere. Stigningen er en følge af en øget lokaleudgift på 19.400 kr. årligt i forhold til hidtil.

 

Foreningens virke fortsætter uændret.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. Folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens §26 nedsættes forholdmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et årligt lokaletilskud iht. Folkeoplysningslovens bestemmelser ifm. indgåelse af nyt lejemål, dog max. 26.000 kr., og under forudsætning af lejemålets godkendelse til foreningsbrug
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, lokaletilskud til blandede foreninger

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Bosnisk-Dansk Venskabsforeningen i Kibæk søger om tilskud til 25 året for de bosniske flygtninges ankomst til Åskov Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Bosnisk-Dansk Venskabsforening i Kibæk vil gerne markere 25 året for de bosniske flygtninges ankomst til det daværende Åskov Kommune.

Foreningen vil gerne invitere danske venner og tidligere flygtninge fra de 2 flygtningecentre, der dengang var placeret i Åskov Kommune til en kulturarrangement i Alhuset i Kibæk. Herudover inviteres der også politikere samt andre flygtningegrupper, for at vise og fortælle, hvordan integeration kan lykkes. Der forventes mellem 200 og 300 mennesker til arrangementet.

 

Der vil i løbet af aftenen være rundbordssamtale med politikere og personer, som var involveret i opstarten af venskabsforeningen. Der vil være udstilling af traditionelle ting fra Bosnien, foredrag med billeder samt servering af bosniske specialiteter fra det nationale køkken.

 

Udgifterne forventes at beløbe sig til:

 

Alhuset (strøm, stoleopsætning m.m.)  kr. 3.000

Annoncering                                     kr. 3.000

Ialt    kr. 6.000

 

Herudover vil der være udgifter til fremstilling af mad fra det bosniske køkken.

 

Der søges om et tilskud på kr. 6.000.

 

Venskabsforeningen i Kibæk modtager et årligt grund- og medlemstilskud på ca. kr. 2.500.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonna K. Vestergaard

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget uden genbevillinger/overførsler pr. 31. marts 2018 og det forventede regnskab for 2018.

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 5,000 mio. kr.
 • Forvaltningen oplyser, at genbevillinger/overførsler fra 2017 til 2018 udgør i alt 15,319 mio. kr., hvoraf 5,000 mio. kr. vedr. VM i Ishockey vil blive forbrugt.
 • at der vedr. anlæg forventes et merforbrug på 14,906 mio. kr., som vil blive finansieret af overførsler fra 2017 på i alt 57,986 mio. kr.
 • Da der på enkelte områder forventes et merforbrug vil der blive iværksat korrigerende handlinger for at skabe balance i forhold til det vedtagne budget.

 

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på -5,000 mio. kr. (merforbrug) som kan henføres til flg. forhold:

 • -5,000 mio. kr. vedr. VM i Ishockey, som vil blive finansieret ved overførsel af bevilling fra 2017,
 • -0,520 mio. kr. vedr. driften af de udendørs idrætsanlæg - primært på grund af en markant stigning i dækningsafgiften (ejendomsskatter) af de kommunalt ejede boldbaner m.v.
 • -0,480 mio. kr. vedr. decentrale kulturinstitutioner,
 • +1,000 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.

 

De 5,000 mio. kr. vedr. VM i Ishockey er en godkendt budgetteret periodeforskydning, mens der vedr. den resterende afvigelser vil blive iværksat korrigerende handlinger, og der vil til KFU's juni-møde blive præsenteret en sag med forslag til mulige tiltag vedr. driften af de udendørs anlæg, herunder serviceforringelser mv.

 

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbug i 2018 på 14,906 mio. kr., men som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2017 på 57,986 mio. kr. vedr. projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • Holing-projektet
 • Fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • Timelineprojektet
 • Kunstgræsbaner
 • Skovsnogen
 • Vedligeholdelsesmidler vedr. kulturinstitutioner
 • Tagrenoveringer

Det er primært forskydninger i Holingprojektets betalingsplan, som giver forskydninger mellem årene, hvilket resulterer i et udsving på -9,952 mio. kr. i 2018 inden overførsel af 29,067 mio. kr. fra 2017 vedr. dette projekt.

 

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

KFU-møde den 30.10.2017

Pkt. 121. Egnsteaterrefusion - Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 30. oktober 2017, at underskud på Serviceområde 15, Kultur, egnsteaterrefusion i årene 2018-2020 skulle finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 14, Biblioteker, 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 15, kultur og op til 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid i henhold til økonomiskema.

 

KFU-møde den 22.01.2018

Pkt. 7. Tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til projekt Online grunduddannelse i biblioteksdidaktik.

at der til projekt Online grunduddannelse gives indtægts- og udgiftsbevilling på 485.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018

Pkt. 8. Herning Bibliotekerne – Katalogiseringsaftale mellem centralbibliotekerne.

at der bevilges udgifts- og indtægtsbevilling på 375.000 kr. pr. år til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 fra 2018 og frem

  

KFU-møde den 19.02.2018

Pkt. 25. Centralbibliotekstilskud 2018 til Herning Bibliotekerne.

at der til centralbiblioteksvirksomheden meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på kr. 357.000 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018

Pkt. 26. - Bevilling vedrørende ekstern tilskud til projekt SprogStavLæs ved Herning Bibliotekerne

at der til projekt SprogStavLæs gives udgiftsbevilling på kr. 924.000 i 2018 og indtægtsbevilling på kr. 924.000 i 2019 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018 og

 

KFU-møde den 19.03.2018

Pkt. 46. Bevilling vedrørende eksterne tilskud til projekt Læringscirkler – e-læring i fællesskab ved Herning Bibliotekerne.

at der til udviklingsprojektet meddeles udgiftsbevilling på Serviceområde 14, Biblioteker på 95.000 kr. i 2018 og 39.000 kr. i 2019

at der til udviklingsprojektet meddeles indtægtsbevilling på Serviceområde 14, Biblioteker på 134.000 kr. i 2019

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni og i Byrådet den 19. juni 2018. 
at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb vedr. Herning Bibliotekerne foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.  
at der forventes iværksat korrigerende handlinger, og at udvalget præsenteres for en sag vedr. serviceniveautilpasning vedr. udendørsanlæg mv. for at opnå budgetoverholdelse i forhold til det vedtagne budget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt dog således at:

 

 • udvalget ønsker at tilføje i 3. at,
  at der skal være mulighed for at komme med alternative løsningsforslag til korrigerende handlinger.

 

 • der tilføjes et 4. at,
  at den principielle problemstilling vedr. dækningsafgiften (ejendomsskatter) bringes til debat. 

 

Herudover ansøges der i forbindelse med budgetopfølgningen om overførsel af i alt 0,9 mio. kr. fra 2018 til budget 2019, finansieret af genbevillinger og fordelt således:

0,3 mio. kr. vedr. Bibliotekerne, Serviceområde 14

0,3 mio. kr. vedr. Huset No7, Serviceområde 15

0,3 mio. kr. vedr. Herning Musikskole, Serviceområde 15

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding. 

Mappe med bilag udleveres på mødet.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2019-2022 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 1. juni 2018 fremsende budgetforslaget til Administration og Økonomi med henblik på videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2017-priser, 1.000 kr.):

 

Serviceområde 11 - 14 - 15

Regnskab 2017

Budget 2018

Budget 2019

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

97.635

95.853

102.597

Serviceområde 14 - Biblioteker

41.907

38.132

40.167

Serviceområde 15 - Kultur

53.478

51.351

51.129

I alt

193.020

185.336

193.893

 

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2017 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden, herunder vedtagelse af mulighedskataloget.

Budgetforslaget indeholder:

 • Kommentarer til budgetforslaget (behandles på KFU-mødet den 18. juni 2018)
 • Mål
 • Driftsbemærkninger
 • Takster
 • Ændringsskemaer

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2019-2022, og at forslaget herefter fremsendes til Administration og Økonomi til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt dog således at, der er mulighed for at inddrage korrektioner til kommende KFU møde i juni 2018.

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Status for Kulturfest Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede på møde 22. februar 2018, at udvalget på de kommende møder skulle modtage en status på Kulturfest Herning 2018.

 

Status fremlægges under mødet.

 

Pia Worm deltager på mødet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Foreløbigt program for festivalen udleveret.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget