Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 27. august 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Velkomst til ny bibliotekschef

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget byder velkommen til ny Bibliotekschef Pernille Schaltz.

 

Præsentation af Pernille Schaltz.

Beslutning

Pernille Schaltz præsenterede sig for udvalget.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-6-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Lind Hallen søger om tilskud til ventilationsanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lind Hallen v/ fmd. Erling Mikkelsen søger om tilskud til udskifting af ventilationsanlæg i hal 1.

Sagsfremstilling

Lind Hallens nuværende ventilationsanlæg i hal 1 er nedslidt, og den ene af de 2 udluftningsenheder er stået af. Det må forventes, at den anden følger i løbet af kort tid.

 

Anlægget er etableret i forbindelse med opførelsen af hallen i 1980 og har været repareret flere gange.

 

Reparation kan ikke længere svare sig, idet holdbarheden vil være meget begrænset i forhold til udgifterne forbundet hermed.

 

Budgetterede udgifter i forbindelse med udskiftning og installation af nyt og tidssvarende anlæg i hal 1 udgør jf. indhentet tilbud 190.000 kr. incl. moms, hvilket der søges om 100% tilskud til.

 

Lind Hallen har i hal 2 samme type ventilationsanlæg som i hal 1, men anlægget er ikke nær så gammelt (15 år) og kun halvvejs i forventet levetid.

 

Der resterer et rådighedsbeløb på haltilskudskontoen på 618.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 190.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i Lind Hallens hal 1

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-221-04, rådighedsbeløb på tilskud til haller.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-10-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Linedance, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Linedance søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Herning Linedance er en nystartet forening etableret den 25. juni 2012.

 

Foreningen tegner pt. 31 medlemmer, heaf 3 under 25 år. Hovedparten af medlemmerne er bosiddende i Herning Kommune.

 

Foreningens formål er gennem Linedance og socialt samvær at udbrede kendskabet og interessen til denne aktivitetsform og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem foreningens medlemmer.

 

Herning Lincedance er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger, dog skal der være overensstemmelse mellem § 4 og 6, hvad angår valg af antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal. Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstarts-/ aktivitetstilskud på 1.800 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til blandede foreninger

 

at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for evt. ønske om benyttelse af kommunale lokaler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-11-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Gospel D'Light, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Gospel D'Light v/ Betina Ramsgaard Sørensen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Gospel D' Light er en interessegruppe, som har til formål at fremme udbredelsen af korsang og gennem foreningsaktivitet og socialt samvær at fremme medlemmernes lyst og interesse for korsang.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der aflægges stemmeprøve ved optagelse og betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen tegner pt. 29 aktive, alle over 25 år. Lidt over halvdelen er bosiddende i Herning Kommune. Øvrige medlemmer er bosiddende i nabokommunerne. Koret ledes pt. af Ole Jørgensen og holder til i Fredens Kirke, hvor der øves en gang om ugen.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2: Formålsparagraf skal uddybes, det aktive og forpligtende medlemsskab skal fremgå

 • §3: Optagelse skal ske på et objektivt grundlag jf. lovens åbenhedskriterie. Det bør fremgå, hvordan ind- og udmeldelse foregår

 • §§ 5 og 10: Foreningens regnskabsår bør følge kalenderår

 • §5: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlig annoncering/opslag

 • §8: Tegningsret ved formand og kasserer i daglig drift

 • §11: Opdeles i 2 paragraffer hhv. vedtægtsændring og opløsning.

 • Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 • Evt. formue skal ved opløsning tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen anførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstarts-/ aktivitetstilskud på 1.500 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-209-01, aktivitetstilskud til blandede foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-12-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Tjørring Tennisklub søger om tilskud til køb af motortromle til tennisbaner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tjørring Tennisklub v/ fmd. Oscar Hansen søger om tilskud til køb af motortromle.

Sagsfremstilling

Tjørring Tennisklub har fået etableret nye gode tennisbaner, som klubben ønsker på bedst muligt vis at vedligeholde og klargøre til glæde for klubbens medlemmer.

 

Klubben oplyser, at den tidligere har lånt en motortromle hos en af omegnsklubberne. Eftersom sæsonen starter på samme tid i alle tennisklubber, og alle klubber er underlagt vejrmæssige luner, er det blevet sværere at låne sig frem. Samtidig oplyser klubben, at det således ikke er muligt at vedligeholde banerne på rimelig vis sæsonen igennem.

 

Der søges om tilskud til indkøb af motortromle. Budgetterede udgifter i forbindelse med hermed udgør jf. indhentet tilbud 41.250 kr. incl. moms.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Kommunes tenninsklubber bevilges et årligt tilskud på 8.500 kr. pr. bane i klargøringstilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen meddeles afslag af principielle årsager.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Idrætsrådet søger om tilskud til aflønning af forretningsfører på fuld tid

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Idrætsrådet v/ fmd. Søren Fløe søger om tilskud til aflønning af forretningsfører på fuld tid.

Sagsfremstilling

Forretningsføreren for Idrætsrådet i Herning Kommune har hidtil været ansat på fuld tid, men kun med 60% af lønnen (finansieret via tilskudsmidlerne. Hertil kommer 60.000 kr. finansieret via Idrætsrådets opgave i forbindelse med opkrævning for gebyr for brug af kommunale udendørsanlæg.
Det er Idrætsrådets opfattelse, at disse beløb er en rimelig andel til at varetage de bundne opgaver vedr. tilskudsadministration og sekretariatsopgaver for Idrætsrådet samt opkrævning af gebyr for udendørsanlæg.  
Imidlertid varetager Idrætsrådet løbende en lang række øvrige opgaver og har været med til at igangsætte en lang række nye tiltag og udviklingsopgaver i samarbejde med Herning Kommune og andre samarbejdspartnere. Fx. kan nævnes: 

 • Conventus

 • Halforum

 • Foreningslaboratoriet

 • GoMINIsite, hjemmeside til foreningsbrug

 • Eventdatabase

 • Rideklubsundersøgelse mm.

 

Til opgradering til fuld tid skal der findes finansiering for ca. 120.000 kr. Idrætsrådet vil selv finde finansiering for 40.000 kr. ved øget medlemskontingent.
Der søges således Herning Kommune om et øget løntilskud til forretningsføreren på 80.000 kr., som de sidste par år har været dækket ind via Foreningslaboratoriet (som ophører 31. maj 2013 efter den 3 årige projektperiode), idet Idrætsrådet fortsat ønsker at være en vigtig medspiller i nye udviklingstiltag på Idrætsområdet i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Idrætsrådet fra og med 2013 bevilges et forøget årligt tilskud på 80.000 kr. til opgradering af forretningsførerstilling til fuld tid

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-7-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Arnborg IF søger om tilskud til renovering af 15 m. skydebanen i Arnborg Hallen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arnborg Idrætsforenings Skytteafdeling v/ Christian Gregersen søger om tilskud til renovering af klubbens 15 meter bane beliggende i Arnborg Hallen.

Sagsfremstilling

Klubbens nuværende faciliteter lever ikke længere op til gældende miljøkrav i forhold til ventilation og rengøring, idet alle overflader nu skal være vaskbare og beklædes med materialer, der overholder nye krav.

 

Udover miljøkrav opfordres foreningerne til at etablere hæve-/sænkeborde og vinduer mellem opholdsrum og baner.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter i forbindelse med ovenstående i alt 255.000 kr. incl. moms fordelt på følgende udgiftsposter:

 

Ventilation (påkrævet)
 82.000 kr.
Bortskaffelse af miljøfarlig sand  (påkrævet)
 28.000 kr.
Nyt gulv  (påkrævet)
 53.000 kr.
Vinduer
 40.000 kr.
Belægning
 23.000 kr.
Hæve-/ sænke borde
 16.000 kr.
Div. maling, el mm.
 13.000 kr.
I alt
255.000 kr.

 

Arnborg IF's Skytteafdeling bidrager selv med eget arbejde til en anslået værdi af ca. 20.000 kr. Herudover forventes det, at Arnborg IF og Arnborg Hallen tilsammen bidrager med et tilskud på ca. 50.000 kr. Dvs. en egenfinansiering på i alt ca. 70.000 kr.

Der søges om størst muligt tilskud fra DDS.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 102.500 kr. svarende til 1/2 af de samlede budgetterede udgifter med en forventning om at DDS og eventuelt andre bidragsydere bidrager med 1/2 af de samlede udgifter

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

HFH søger om lokaletilskud til træningstider og kampe i MCH, hal B

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Forenede Håndboldklubber (HFH) v/ fmd. Charlotte Buchard søger om lokaletilskud til U16-U18 holds afvikling af træningstimer og kampe i MCH hal B.

 

Sagen har senest været behandlet den 29. august 2011, hvor det blev besluttet at yde et årligt lokaletilskud til HFH og Hauge på i alt 193.000 kr. Dog således at tilskuddet kun gælder for 2011/12.

Sagsfremstilling

HFH fremsender fornyet ansøgning om lokaletilskud for sæson 2012/13 grundet fortsat manglende træningstid i Sportscenter Herning og udvidet fokus på U16-U18 drenge talentudviklingen, således at man i U16-U18 afdelingen fortsat kan træne tæt op ad HCM i MCH's hal B.
 
Der er for 2012/13 planlagt 414 timer (træning + kampe) á 725 kr. svarende til i alt 300.150 kr. ex moms, hvortil der søges om 73% lokaletilskud. Dvs. et årligt lokaletilskud på 219.110 kr. for den forestående sæson.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et årligt lokaletilskud på 219.110 kr. (svarende til 73% af 300.150 kr. ex moms) i forbindelse med afvikling af U16-U18 træning og kampe i MCH hal B i sæson 2012/13

 

at tilskuddet udelukkende gælder for sæson 2012/13

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til idræt

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.11.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Aktivitetshusforeningen Kulturellens regnskab for 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aktivitetshusforeningen Kulturellen fremsender d. 29. juni årsrapport for 2011. Årsrapporten indeholder regnskab for 2011, udskrift af tiltrædelsesprotokollat, udskrift af revisionsprotokollat og ledelsens regnskabserklæring godkendelse. Derudover fremsendes bestyrelsens beretning, samt referat fra generalforsamlingen d. 28. marts 2012.

Sagsfremstilling

Det fremsendte regnskab med tilhørende bilag viser den økonomiske situation og ledelsesmæssige betragtninger vedr. Aktivitetshusforeningen Kulturellens aktiviteter. Øvrige direkte tilskud fra Herning Kommune (bygninger, lønninger mv.) fremgår således ikke af nærværende sag.

 

Aktivitetetshusforeningens regnskab for 2011 viser et overskud på 44.177 kr. Derfra skal trækkes 250.000 kr. i forpligtelse i forhold til uafholdt afspadsering (denne post er steget med ca. 90.000 kr. i forhold til sidste år).

Det angives i ledelsesberetningen, at størstedelen vedrører den daglige leder for udført arbejde for Herning Kommune som "Torvemester". Det anføres, at det er ledelsens opfattelse, at eftersom den daglige leder er ansat af Herning Kommune, må det også være Herning Kommunes forpligtelse - og ikke Aktivitetshusforeningen Kulturellens.

Denne betragtning vurderer forvaltningen som ukorrekt. Kulturellen blev i 2011 betalt 80.000 kr. som kompensation for den tid, kulturellens leder brugte på hvervet som torvemester. Derudover har Kulturellen modtaget betragtelige beløb for udført arbejde på Torvet, som ikke kan henføres til "torvemesterrollen". Ydermere har Kulturellen modtaget betaling for dette arbejde, ligesom det er bestyrelsen og ledelsen, der prioterer lederens arbejdstid.

 

Aktivitetshusforeningen Kulturellen gik ud af 2011 med en negativ egenkapital på 132.848 kr., samt et lån på 180.000 kr. fra Herning Kommune. Det anføres i ledelsesberetningen, at lånet fra Herning Kommune er langfristet. Dette er ikke tilfældet, idet Kulturellen har bedt om udsættelse for betaling af afdrag på baggrund af den igangværende udviklingsproces. Kulturellen skal jf. aftalen påbegynde tilbagebetalingen i 2011. Forvaltningen vurderer, at Kulturellen kan afdrage på lånet med et mindre beløb i indeværende år.

 

De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet er følgende.:

 • Personaleindtægter (salg af mandskabstimer) er næsten 400.000 kr. højere end budgetteret, mens udgifterne til samme følger budget.

 • Det forholder sig omvendt med café og arrangementer. Her andrager sponsorater (sponsorater til foreninger for hjælp af frivillige) et væsentligt højere beløb. Afvigelsen er ca. 200.000 kr.

 • Derudover er der væsentlige afvigelser på research (næsten dobbelt så meget som budget) og kørsel ikke lønoplyst (næsten 3 gange så meget som budget).

 

Forvaltningen har ikke yderligere kommentarer til regnskabet, idet den igangværende udviklingsproces, og dens konsekvenser skal sikre en mere effektiv og reel adskillelse af kulturhus og andre aktiviteter.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet godkendes med følgende bemærkninger:

 

 • at Kulturellen opfordres til at nedbringe forpligtelsen i forhold til uafholdt afspadsering.

 

 • at Kulturellen gøres opmærksom på, at lånet på 180.000 kr. fra Herning Kommune ikke er langfristet, men at der skal afdrages på lånet i 2012, og at dette derfor bør indarbejdes i budgetterne for 2012 og 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-3-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Gardens regnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Garden fremsender den 25. maj regnskab for 2011 til godkendelse. Efter anmodning har Herning Garden bedt revisor udarbejde revisionsprotokollat, som er fremsendt den 11. juli 2011.

Sagsfremstilling

Herning Garden fremsender årsrapport for 2011 indeholdende årsberetning, revisorpåtegning og regnskab, samt efterfølgende revisionsprotokollat til samme regnskab til godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Regnskabet viser en omsætning på 617.000 kr., hvilket er en markant stigning i forhold til 2010. Det skyldes primært, at de ændringer i organisering (adm. adskillelse fra Herning Musikskole), der blev påbegyndt i 2010, slog fuldt igennem i 2011. Det betyder, at hele omsætningen nu fremgår af Herning Gardens regnskab, hvor den førhen var delt på henholdsvis Musikskolen og Gardens regnskaber.

Der ses en stigning i spilleindtægter (flere optrædener), et fald i kontingentindtægterne (fald i elevtal) og en kraftig stigning i tilskuddet fra Herning Kommune, således at tilskuddet i 2011 udgør ialt 436.000 kr. (tilskuddet til Herning Musikskole er tilsvarende mindre).

Årets omsætning resulterede i et overskud på 7.555 kr. efter afskrivninger og skat, mens egenkapitalen inkl. årets resultat udgør 261.157 kr.

 

I revisionsprotokollen nævnes to kritiske punkter: 

 • der er tale om en lille organisation, og der kan derfor ikke etableres en effektiv funktionsadskillelse og dermed intern kontrol. Revisor foreslår at bestyrelsen kontrollerer regnskabet løbende.

 • der er to medarbejdere, som har enedisponeringsret over Herning Gardens konti. Revisor foreslår, at der altid skal være to godkendere af betalinger og overførsler fra Gardens konti.

 

Af revisionsprotokollen fremgår det, at der ved revisionen ikke er konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisors påtegning på årsregnskabet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet godkendes.

 

at Herning Garden opfordres til at tilpasse arbejdsgangene i forhold til ovenstående to kritiske punkter.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-A08-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Den Gamle Smedje i Vildbjerg - godkendelse af vedtægtsændringer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Foreningen Den Gamle Smedie, Vildbjerg, fremsender anmodning om godkendelse af vedtægtsændringer d. 18. juni 2012. De gældende vedtægter er efter anmodning fremsendt d. 21. juni 2012.

Sagsfremstilling

Foreningen Den Gamle Smedie, Vildbjerg, har henvendt sig med henblik på en vedtægtsændring. Foreningen har udarbejdet nye vedtægter og ønsker jf. de gældende vedtægter ændringen godkendt af "Kommunalbestyrelsen".

Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune har kompetencen til at godkende vedtægtsændringer indenfor eget område, og sagen videresendes ikke til BYR.

 

De væsentligste ændringer i forhold til de gældende vedtægter:

 • § 1 - Foreningens navn ændres til: Museet "Den gamle Smedie", Vildbjerg. Der er ikke noget i vejen for, at foreningen kan kalde sig "museum".

 • Antallet af bestyrelsesmedlemmer består fremadrettet af 6 personer i stedet for 7. Det er anført, at i tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme gældende. Fremadrettet er kun Museum Midtjyllands repræsentant udpeget, og de resterende bliver valgt af medlemmerne. Jf. de gældende vedtægter udpeger Trehøje Kommune og Trehøje Erhvervsråd hver en repræsentant. Herning Kommune har siden kommunesammenlægningen ikke haft nogen udpeget repræsentant i bestyrelsen. Jf. tidligere beslutning om færre udpegninger af bestyrelsesrepræsentanter vurderer forvaltningen, at det bør accepteres at den udpegede repræsentant udgår af vedtægterne.

 • § 13 - Ved ophør tilbydes aktiverne til Trehøje Museum, Museum Midtjylland, Herning Kommune i nævnte rækkefølge med betingelse om at videreføre og vedligholde museet. Hvis dette ikke ønskes anvendes overskydenden midler ved salg til støtte for kulturelle formål i det tidligere Trehøje Kommune jf. den afgående bestyrelses vedtagelse. I de gældende vedtægter overgår museet til Trehøje Kommune og dernæst til Ringkøbing Amtskommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de fremsendte vedtægtsændringer godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Skovsnogen Artspace

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skovsnogen v/Søren Taaning og René Schmidt har siden juni haft en dialog med forvaltningen vedr. projektet "Skovsnogen Artspace" og har den 14. august fremsendt endelig ansøgning om tilskud på 75.000 kr. pr. år i to år.

Sagsfremstilling

"Skovsnogen Artspace" bliver et udstillingsrum under åben himmel, hvor der i en 2-årig forsøgsperiode (aug. 2012-juli 2014) bliver udført og opstillet værker af 32 danske og internationale kunstnere.

 

Der er gennem de senere år opstået en lang række kunstnerdrevne udstillingssteder i Danmark og internationalt. Disse har haft fokus på mødet mellem publikum og kunstens i højere grad end de mere traditionelle og komercielle udstillingssteder. Det skal nævnes at alle de danske steder findes i og omkring København.

Skovsnogen Artspace vil tage dette koncept til Jylland, og de vil derudover videreudvikle konceptet, således at der ikke blot er fokus på mødet mellem publikum og kunsten, men også mellem publikum og kunstneren, idet processerne med skabelsen og opstilling af værkerne også kan følges af publikum.

 

Skovsnogen Artspace bliver fysisk placeret i Naturrum Skovsnogen, som ligger i den sydlige del af Herning Kommune. Naturrum Skovsnogen er primært et projekt under Friluftsrådet og er som sådan afsluttet i 2011, mens Skovsnogen Artspace er en overbygning/videreudvikling af området.

 

På trods af at Skovsnogen Artspace ikke er egentlig igangsat endnu, er de blevet inviteret til at deltage i Art_Cph 12 i København(messe for kunstnerdrevne udstillingssteder fra hele Skandinavien - en del af Copenhagen Art Festival) og bliver det eneste danske bidrag, som ikke københavnbaseret.

 

Forvaltningen vurderer, at Naturrum Skovsnogen og Skovsnogen Artspace i høj grad kan være med til at profilere Herning Kommune nationalt og internationalt i forhold til den proffesionelle udøvende kunst.

 

Økonomi

Det samlede budget for den toårige periode er 1.225.000 kr.

Udgifterne er primært honorar og produktionsstøtte til kunstnerene (640.000 kr.), men også honorar til kurator/projektkoordinator/udstillingstekniker (2 x 80.000 kr.) og fundering- og etableringsomkostninger (160.000 kr.) udgør væsentlige poster. Dertil kommer en række mindre poster.

Statens Kunstråds Billedkunstudvalg har bevilliget 175.000 kr. specifikt til driftsudgifterne i projektet, mens samme udvalg forventes at dække honorar og produktionsstøtte til kunstnerne (32 x 20.000 kr.) ialt 640.000 kr.

Der mangler således finansiering for 410.000 kr. for at projektet kan realiseres.

Skovsnogen Artspace søger Kultur- og Fritidsudvalget om 75.000 kr. i 2012 og 2013 - ialt 150.000 kr.

Der søges finansiering for de resterende 260.000 kr. via fonde og sponsorater.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 75.000 kr. i 2012 fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 14. august 2012 resterer 581.173 kr.

 

at der bevilliges 75.000 kr. i 2013 fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der årligt jf. budget tilføres 750.000 kr. hvert år.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Vestjyske Folkekor - Støtte til arrangement 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Vestjyske Folkekor fremsender den 29. juni 2012 ansøgning om støtte på 4.700 kr. til afholdelse af arrangement med Ole Jørgensen.

Sagsfremstilling

Vestjyske Folkekor søger om støtte til afholdelse af arrangement med Ole Jørgensen den 27. oktober 2012.

 

Arrangementet er et heldagsarrangement, som starter med en workshop for medlemmerne af Vestjysk Folkekor. Der forventes at deltage 60 medlemmer.

Formål med workshoppen er at dygtiggøre og give medlemmerne en stor musikalsk oplevelse med dirigent Ole Jørgensen i spidsen.

 

Ole Jørgensen er en kendt dirigent, som tidligere har været sanger i The Continentals. Han har siden han var 7 år sunget flere soloer og startet flere børnekor. Efterfølgende har han uddannet sig indenfor performance og solosang på Denver University USA og været instruktør og korleder i internationale sammenhænge. Han har også spillet hovedroller i flere musicalproduktioner og har modtaget undervisning ved verdenskendte sangpædagoger.

 

Dagen afsluttes med en åben koncert i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter for alle interesserede, hvor kordeltagerne og Ole Jørgensen medvirker.

 

Arrangementets samlede omkostninger forventes at løbe op i 18.500 kr., mens de forventede indtægter er budgetteret med 13.800 kr., som består af deltagerbetaling og entré.

Vestjyske Folkekor søger om økonomisk støtte på 4.700 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ydes støtte til Vestjyske Folkekor til arrangementet på 4.700 kr.

 

at beløbet afholdes fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO 15, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 581.173 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Uden præjuridiserende virkning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-641-11 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Aulum Fritidscenter - leje af lokaler i Aulum Kristne Friskole 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

Aulum Fritidscenter fremsender den 1. juni 2012 ansøgning om forlængelse af aftale om leje af timer i minihal ved Aulum Kristne Friskole.

Sagsfremstilling

Aulum Fritidscenter har i en årrække arbejdet med et haludvidelsesprojekt, der indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af halprojekter, og der er endnu ikke taget endelig stilling til Aulum-projektet.

 

Aulum Fritidscenter har derfor i samarbejde med Aulum Gymnastikforening og Aulum Håndboldklub udarbejdet en midlertidig løsning af behovet for yderligere haltid ved at leje lokaler i Aulum Kristne Friskole.

 

På møde den 29. august 2011 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget ansøgning fra Aulum Fritidscenter om tilskud til leje af timer i minihal ved Aulum Kristne Friskole, samt indgåelse af 1-årig aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 800 timer i minihallen.

Aftalen udløb den 30.06.2012 og Aulum Fritidscenter søger derfor om en 1-årig forlængelse i perioden 01.09.2012 - 30.06.2013.

 

Den årlige udgift ved 800 timer á 92,30 kr. bliver 73.840 kr., og ved tilskud på 73 % i henhold til lokaletilskudsreglerne bliver udgiften i alt 53.903 kr. for Herning Kommune.

 

Der ansøges således om et årligt tilskud på 53.903 kr. for ovennævnte periode.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Aulum Fritidscenter kan indgå 1-årig aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 800 timer i ny minihal i perioden 01.09.2012 - 30.06.2013

 

at der bevilges et tilskud på 53.903 kr. til lejeudgiften finansieret fra konto for særligt lokaletilskud (374 00 203 06)

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Seminariums Kunstfond - Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Herning Seminariums Kunstfond fremsender den 23. juli 2012 årsregnskab 2011 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Seminariums Kunstfond skal i henhold til Fondats § 26 fremsende årsregnskab 2011 til Herning Kommune til orientering.

 

Bestyrelsen for Herning Seminariums Kunstfond godkendte årsregnskab 2011 på mødet den 22. marts 2012.

 

Årsregnskabet udviser et overskud på 23.312 kr. mod et overskud på 57.261 kr. i 2010.

 

I regnskabet ses et fald i fondens indtægter. Indtægterne udgør 62.968 kr. i 2011 mod 209.973 kr. i 2010. Faldet i indtægter skyldes hovedsageligt, at der har været lavere kursgevinster i forbindelse med salg af obligationer.

 

Ligeledes viser regnskabet et fald i fondens udgifter, der udgør 39.656 kr. mod 152.712 kr. i 2010. Faldet skyldes, at der i 2011 ikke er indkøbt kunst.

 

Herning Seminariums Kunstfond har aktiver for 1.788.084 kr. og en egenkapital på 1.775.084 kr.

 

Fondens formål er at eje og bevare kunstværker, som tidligere har tilhørt Herning Seminarium, samt at videreudvikle kunstsamlingens omfang og kvalitet ved nyanskaffelser eller ved at afhænde enkelte kunstværker.

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet tages til orientering

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-3-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

HEART - Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

HEART fremsender den 18. juni 2012 årsrapport 2011 til godkendelse.

HEART fremsender den 10. august 2012 udskrift af revisionsprotokol 2011 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og direktionen for HEART godkendte årsrapport 2011 på møde den 11. april 2012.

 

Kulturstyrelsen har i 2011 foretaget en kvalitetsvurdering af museet.
Dette har givet anledning til, at museet i det kommende år udarbejder handlingsplan og strategimål for museumsdriften.

 

Årsregnskabet udviser et underskud på 215.542 kr. og en egenkapital efter årets resultat er overført på 68.478 kr. inklusiv henlæggelser.

 

2011 har for HEART været et turbulent og vanskeligt år, som har været præget af nedskæringer i 2011 og eftervirkninger af afskedigelserne i 2010, samtidig med et højt aktivitetsniveau.

 

HEART har i sit andet hele drifts år haft 27.700 gæster, hvoraf 11.400 var betalende gæster. Der har i 2011 været en større andel af børn og unge end i 2010, hvor besøgstallet var 30.000 gæster.

 

HEARTs formidlingstilbud til børn og unge har i 2011 været en succes og er af Kunststyrelsen blevet bevilliget 100.000 kr. til et out-reach projekt, der skal styrke museets samarbejde med grundskolerne yderligere.

 

I maj 2011 blev HEART præmieret med Bikubefondens Danske Museumspris 2011 på 500.000 kr. Det er Europas største museumspris. Prisen blev givet for det lange seje træk og den ekstraordinære indsats. Museets åbningsudstillingsprogram blev særligt fremhævet.

 

Udover Den Danske Museumspris 2011 har HEART modtaget Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2010, RIBA International Award 2010, In-Situ Prisen 2010 og prisen for Årets Byggeri 2009.

 

Herning Kommune har i 2011 ydet et tilskud til HEART på 6.743.000 kr. Tilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART herunder lokaler til Ensemble MidtVest, inklusiv udearealerne samt vedligeholdelse af udearealerne tilknyttet det tidligere kunstmuseum i Angligården.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Årsrapport og udskrift af revisionsprotokol 2011 godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-8-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Hodsager Multicenter - udskiftning af tag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hodsager Multicenter ansøger om ekstraordinært til udskiftning af tag og opretning af spær på den gl. centerbygning.

Sagsfremstilling

Taget på Hodsager Multicenters gl. centerbygning er nedslidt og i forbindelse med en undersøgelse og vurdering af taget, er der konstateret revner og ældningstegn adskillige steder. Utæthederne bevirker, at der trænger vand ind med skade på bygningen til følge, og en udskiftning af taget anbefales af repræsentant fra Kommunale Ejendomme, som har besigtiget bygningen.

 

I forbindelse med overdragelsen af bygningen til den selvejende institution Hodsager Multicenter i 2008 blev der udarbejdet en rapport vedr. stabiliteten af spærene. Rapporten konkluderede, at man bør foretage en opretning af spærene i forbindelse med en eventuel tagrenovering, hvilket ligeledes anbefales af Kommunale Ejendomme.

 

Jf. indhentede tilbud udgør de budgetterede håndværkerudgifter kr. 193.500 eksklusiv moms, hvortil der søges om tilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges kr. 193.500 til udskiftning af tag og opretning af spær på den gl. centerbygning ved Hodsager Multicenter.

 

at udgiften finansieres fra SO11, Idræt og Fritid, konto 374 00 221-04, tilskud til haller, restbudget kr. 618.000

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

TimeLine, frigivelse af anlægsbevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2012-15 blev der i budget 2012 afsat 500.000 kr. til anlæggelse af de første elementer ("teaser") i forbindelse med etablering af rekreativt kultur- og fritidsområde i og omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine") i Hernings sydlige bydel.

 

Oplæg til projekt- og procesplan incl. "teaser" er efterfølgende godkendt jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 18. juni 2012, pkt. 93.

 

Afsat anlægsbevilling ønskes frigivet i forbindelse med det videre projektudviklingsarbejde/ teaser, idet hovedprojektet og oplæg til Herning Kommunes medfinansiering i forbindelse med realisering af det samlede projekt TimeLine er videresendt til budgetdrøftelserne for 2013-16.

Sagsfremstilling

Projekt TimeLines omdrejningspunkt er at forbinde midtbyen med en revitalisering af Hernings sydlige bydel, hvor den nedlagte vejstrækning Gl. Vejlevej ønskes anvendt til idrætslige og kulturelle aktiviteter, der kan tilføre byen nye kvaliteter i et helstøbt anlæg, der knytter naturligt an til omgivelserne. Særligt forbindelse til MCH og det kommende TimeWorld projekt (oplevelsesattraktion med afsæt i tid), hvor TimeLine indgår i naturlig sammenhæng og synergi hermed.


Projektets fokus er rettet mod transportåren Herning-MCH/ TimeWold og Herning – Lind og med afsæt heri at få skabt et unikt rekreativt område, som er såvel socialt som økonomisk bæredygtigt. Et byudviklingsprojekt, som skaber optimale rammer for et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som fremmer livskvalitet og udfoldelsesmuligheder for alle borgere i kommunen.

 

På baggrund af et indledende analysearbejde/borgerinddragelsesproces munder den igangsatte proces ud i udarbejdelsen af et skitseprojekt/forprojekt til opgavens løsning.
I sammenhæng hermed udvikles og implementeres en "teaser", som starter fortællingen om projektet, som er på vej. En "teaser", skabt på baggrund af en brugerinddragelsesproces, hvor lokale aktører involveres i udformningen af "spor", der lægges ud, som en aktivitetsøjenåbner til fremtiden.


Nedsatte tværgående projektgruppe har udarbejdet kommissorium og procesplan for udarbejdelse af et skitseprojekt.


Projektet er efterfølgende drøftet med eksterne parter bl.a. Lokale- og Anlægsfonden og Realdania, som finder projektideen meget interessant og indgår foreløbig i det videre udviklingsarbejde. Realdania har endvidere bevilget 300.000 kr. til projektudviklingsfasen, som gennemføres i samarbejde med rådgivningsfirmaet Hausenberg (hausenberg.dk), som med udgangspunkt i etnografiske, antropologiske og samfundsvidenskabelige metoder yder ekspertrådgivning og analyser med fokus på bl.a. byliv, strategisk planlægning, byrum, integration, kulturarv, brugerdreven innovation, bæredygtighed og social mangfoldighed.


Jf. indledende dialogmøder arbejdes der på udvikling af projektplan, som har fokus på:

 • Stedets forskellige temaer (hverdagstransport til/ fra Lind) eventtransport (til/ fra MCH), nye rum for bevægelse og koblingen til midtbyen.

 • Udvikling af nytænkende aktivitetssteder

 • Drift og nye former for drift, evt. foreningsbaseret

 • Temaerne: Hjul, dimensioner, tid, kontraster

 • Brugerinddragelse med fokus på særlige grupper

 • Brugerinddragelse med udgangspunkt i udvalgte temaer og stedets kvaliteter

 • Demonstrationsværdi, inspiration til udvikling af nye nedlagte vejrum, som kan inspirere til aktiviteter og koblinger mellem aktiviteter, foreningsliv, events og hverdagsliv

 

Anlægsbudget udgør anslået 15 mio. kr.

 

Forslag til finansieringsplan:

Realdania  
 5 mio. kr.
Lokale- og Anlægsfonden
 5 mio. kr.
Herning Kommune
 5 mio. kr.
I alt
15 mio. kr.

 

Afledt drift udgør anslået 0,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. ex. moms til SO 11, Idræt og Fritid, sted nr. 035095

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på samme stednr. i 2012.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30.06.2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2012.
 
Sammenfattende viser opfølgningen, at der forventes et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget og et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i to hovedområder: drift og anlæg.
 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema: 

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 6,9 mio. kr. (mindreforbrug) i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at man forventer at nå de samme overførsler/genbevillinger ved udgangen af 2012 som ved udgangen af 2011, samt et mindreforbrug herudover på 0,9 mio. kr. vedr. Biblioteker 
Sanktionslovgivning
Det forventede driftsregnskab for 2012 på 191 mio. kr. sammenholdt med det oprindeligt vedtagne budget (før overførsler og tillægsbevillinger) på 191 mio. kr. viser, at der er balance i forhold til den udmeldte servicedriftsramme i vedtaget budget, jf. tabellen ovenfor.
 
Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.
 
Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema: 

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes et samlet anlægsregnskab 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget på 9,5 mio. kr.
 
På baggrund af forbruget pr. 30. juni 2012 er der efter første halvår brugt 14,1% af det forventede regnskab.
Det forventede forbrug i 2. halvår 2012 er væsentligt højere end 1. halvår, idet en række anlægsudgifter skal afregnes ultimo 2012.
 
Det forventede regnskabsresultat giver en samlet afvigelse på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf ønskes 2,9 mio. kr. overført til 2013. De væsentligste afvigelser skyldes, at nogle projekter enten er udskudt eller fortsætter i 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. september 2012 og i Byrådet den 18. september 2012.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt kr. 945.000 pr. 1. august 2012.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedr. diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager ansøges der om en samlet anlægsbevilling på kr. 945.000, idet der i forbindelse med regnskabsafslutning fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.

 

Der er på nuværende tidspunkt registreret flg. opgaver og behov:

 • kr. 248.000 til brandsikring af Alhuset i henhold til gældende lovkrav (behandlet på KFU-møde den 21.11.2011)

 • kr. 46.000 til maling af facader på Bethaniagade 3

 • kr. 36.000 til lys, ventilation og vedligeholdelse af døre på Nørregade 7D

 • kr. 20.000 vedr. lydisolering på Sangskolen

 • evt. kr. 200.000 - 300.000 til solafskærmning på Nørregade 7

 • evt. kr. 150.000 - 200.000 til nye vinduer på Billedskolen

 • diverse mindre vedligeholdelsesopgaver

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på kr. 945.000 til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,

 

at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, kultur, stednr. 364099 i 2012.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-G01-2-12 Sagsbehandler: Helle Baadsgaard  

Afholdelse af MGP-workshop

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur og Fritid har modtaget en henvendelse fra Chris Kroer Jensen på vegne af DR/KODA omkring samarbejde og afholdelse af en ud af seks MGP-workshops i starten af oktober, som en optakt til MGP-finalen primo 2013.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har modtaget en henvendelse fra Chris Kroer Jensen på vegne af DR/KODA omkring samarbejde og afholdelse af en ud af seks MGP-workshops i starten af oktober, som en optakt til MGP-finalen primo 2013.
 
Ambitionen med MGP-workshops er, at flere børn rundt i landet skal have større og længere glæde af den årlige musikalske børnebegivenhed.

Alle sange, der kommer ind i forbindelse med MGP,skal være lavet af de børn,der melder sig til. Børnene må få hjælp til indspilninger og idéudvikling af foreksempelvis deres musiklærer eller forældre, dog må der aldrig være tvivl om, hvorvidt tekst og musik er børnenes eget.
 
Udover Herning er følgende byer blevet tilbudt og har sagt ja til at afholde MGP-workshop:
Århus, Odense, Hjørring, København(2 workshop)
 
Som medarrangør skal vi stille 3 relevante/egnede lokaler til rådighed med minimum plads til 25 børn i hvert lokale, 3 musiklærere, der kan bistå de 3 coaches på dagen, samt forplejning til deltagerne og MGP-crew'et .
Vi skal ligeledes synliggøre begivenheden lokalt, på eks. skolerne, biblioteket, musikskolen.
 
Der er rettet henvendelse til Herning Musikskole v/Ole Vels Poulsen, som gerne vil være med omkring projektet, samt stille lokaler til rådighed og være behjælpelig med at finde 3 musiklærere.

 

Budget

 

 
 
timer
á kr.
                i alt
kr.
Pedeludgift
 
8
200,00
       1.600,00
kr.
3 musiklærere
8 timer x 3personer
24
450,00
     10.800,00
kr.
Forplejning
60 børn
 
150,00
       9.000,00
kr.
Forpejning
15 (crewét)
 
150,00
       2.250,00
kr.
Samlede udgifter
 
 
 
     23.650,00
kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges kr. 23.650,00 til afholdelse af MGP-workshop i Herning, som finansieres fra SO15 Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364 02 112 01, hvor der pr. d.d. resterer kr. 581.173,00.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget