Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 27. maj 2019
Mødested: Alpi Hallerne, Kollundvej 33, Lind, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.01.00-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Centralbibliotekstilskud 2019 til Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland for staten. Rammerne for centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i en rammeaftale gældende for perioden 2016-2019. Herning Bibliotekerne modtager i 2019 et samlet tilskud på 12.549.000 kr. I budgettet for 2019 er der indarbejdet acontobeløb på 12.112.000 kr., hvorfor der vil være en merindtægt og tilsvarende merudgift i 2019 på 437.000 kr. Budgetterne for 2020-2023 ønskes samtidig reguleret.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Slots- og Kulturstyrelsen og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland. Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er som udgangspunkt 4-årig og gælder perioden 2016-2019. Den suppleres af årlige handleplaner. Centralbiblioteksbevillingen tildeles for ét år af gangen, når Finansloven er vedtaget.

 

Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Herning Bibliotekerne.

Økonomi

For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Slots- og Kulturstyrelsen i 2019 et øremærket driftstilskud på 12.549.000 kr. til drift af centralbiblioteksvirksomheden i 2019.

 

Der er i det vedtagne budget for 2019 afsat budgetbeløb på 12.393.000 kr. på indtægtssiden og 12.112.000 kr. på udgiftssiden til centralbiblioteksvirksomhed.

Med en bevilling på 12.549.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen, reguleres budgettet med en merindtægt på 156.000 kr. og en merudgift på 437.000 kr. i 2019.

Restbeløbet på 281.000 kr. skyldes PL-fremskrivning, som finansieres inden for budgetrammen på Serviceområde 14, Biblioteker.

  

Samtidig ønskes indtægts- og udgiftsbudgetterne for 2020-2023 tilrettet med -/+ 437.000 kr. årligt.

 

Der aflægges årligt regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende centralbiblioteksvirksomheden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til centralbiblioteksvirksomheden meddeles indtægtsbevilling på 156.000 kr. og udgiftsbevilling på 437.000 kr. i 2019 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50
at restbeløbet på 281.000 kr. i 2019 finansieres af Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50
at der til centralbiblioteksvirksomheden meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 437.000 kr. i 2020-2023 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.09.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Lindbjerg Bibliotek - status og planer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Januar 2020 åbner det nye lokalbibliotek ”Lindbjerg Bibliotek” på Lindbjergskolen. Biblioteket bliver hele lokalsamfundets mødested, fuld af liv fra morgen til aften, centralt placeret midt i skole og hal, og et centrum for litteratur, læring og kulturelle udfoldelser i lokalområdet. Fagprofessionelle voksne fra bibliotek, skole og institutionsområdet, foruden skoleelever og interesserede borgere, har i et par års planlægningsarbejde ledet af Herning Bibliotekerne, forenet idéer, udviklingskraft og ressourcer, og udtænkt og formet et bibliotekstilbud for alle borgere, men som særligt for børn og unge fra 0-17 år, vil være nytænkt, hybrid og sammenhængende på tværs af traditionelt adskilte sektorer.

Sagsfremstilling

200 m2 til børn i skolealderen, 50 m2 til dagtilbud/børn i alderen 0-6 år, 50 m2 til de voksne brugere, samt sofaarrangement i halgangen i Hammerum Hallen med aviser og magasiner.

 

Åbent 5.30-23.00 alle ugens dage – følger hallens åbningstider. Bemandet af folkebiblioteket tirsdag 9.00-15.00 og onsdag 12.00-18.00. Assistenter fra 8.00-13.00 man-torsdag og 8.00-12.00 fredag, samt skolebiblioteksmedarbejdere på hverdage (følger). Udenfor den bemandede åbningstid, kan borgerne spørge og få svar i hovedbibliotekets telefontid via facetime. I ferierne er biblioteket bemandet på de dage, folkebiblioteket er tilstede.  

 

Delt ledelse, aftalebaseret styring med årlige handleplaner, delt finansiering af driften og arbejdsdeling indenfor rammerne af hhv. Herning Bibliotekerne og Lindbjergskolen, bl.a. vælger og indkøber folkebiblioteket bøger også til PLC-delen. Der er også afsat en fælles pulje penge til fælles aktiviteter og udviklingstiltag på biblioteket.

 

Fælles reglement og samarbejde omkring eksempelvis lokalebooking også med Hammerum Hallen.

 

960.000 kr. til inventar, 550.000 kr. til IT og nye teknologier i byggebudgettet. Holmris B8 og SMAK arkitekter er blevet bedt om at stå for indretningen, i en proces som indledes i maj. Se bilag 1.Til flytning af biblioteket er der afsat 100.000 kr.

 

 

Idegrundlag og aktiviteter

Lindbjerg Bibliotek vil fungere og virke som et almindeligt lokalbibliotek, og de tilbud som findes på de andre lokalbiblioteker vil også være at finde dér: børneteater, læseklubber, forfatterbesøg, familieaktiviteter og formidling af bibliotekets digitale medier mv. Det er ambitionen at biblioteket skal bruges aktivt af lokale foreninger til deres egne arrangementer, møder og udstillinger mv. Lindbjerg Bibliotek er ligesom de andre lokalbiblioteker borgernes rum. På voksenområdet er ønsket og ambitionen også at invitere lokalområdets bedsteforældre ind til f.eks. aktiviteter i skoletiden og/eller være frivillig på nye måder f.eks. i en lektiecafé mv. efter skoletid.

 

Biblioteket er også et helt nyt bud på, hvordan man kommunalt kan re- og samtænke både faglighed, sektorer og ressourcer med henblik på at lave det bedst mulige bibliotekstilbud for børn på tværs af skole og fritid. På biblioteket arbejder fagfolk netop sammen om at give lokalområdets børn og unge det bedst mulige bibliotekstilbud - sproglig stimulering, læselyst, læseløft og digital læring etc.

 

Biblioteket bliver for de mindste brugere fra 0-6 år et levende læringsmiljø med rumlig, analog og digital understøttelse af leg, udforskning og udtryksformer faciliteret af biblioteks personale, som derud over også stiller aktivitetskasser omkring bl.a. sprogstimulering og robotprogrammering, som man selv kan anvende med børnene, til rådighed for dagtilbudspersonalet. Biblioteket arbejder derud over også sammen med dagtilbudsområdet omkring f.eks. at forberede overgangen fra børnehave til skole.

 

Bibliotekets formidlere og PLC’erne samarbejder ligeledes aktivt med at understøtte og fremme læsning og læring blandt skoleeleverne på de enkelte klassetrin med diverse aktiviteter som book-talks, guidet fælleslæsning, ven med biblioteket og særlige læsegrupper, digitale dannelse– og bl.a. også makerspaceaktiviteter. Planen er, at folkebibliotek og PLC løbende og sammen afgør, hvor der er brug for en særlig f.eks. læse- eller læringsindsats, og så arrangerer og afvikler i fællesskab. Biblioteket vil derudover naturligvis også blive anvendt som mere traditionelt skolebibliotek/mediesamling for skoleeleverne.    

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,610 mio. kr. under stednr. 301059 Lindbjergskolen til finansiering af udgifter til inventar, IT og nye teknologier til biblioteket og flytning af biblioteket. Rådighedsbeløbet er frigivet, og ovenstående har ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at KFU godkender navnet ”Lindbjerg Bibliotek”
at KFU godkender åbningstiderne
at KFU drøfter de planlagte aktiviteter, herunder særligt måder til involvering af lokalsamfundet

Beslutning

Tiltrådt, idet navnet på biblioteket behandles igen på mødet i august, når det er kendt hvad hallens nye navn bliver.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-6-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Hammerum Gjellerup Cykelklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hammerum Gjellerup Cykelklub v./ Torben Olsen søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Sagsfremstilling

Hammerum Gjellerup Cykelklub blev stiftet på etablerende generalforsamling den 18. november 1999.

 

Foreningens formål er, med udgangspunkt i motionscykling og det forpligtigende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundet. Dertil kommer at øge interessen for motionscykling ved sportslige og sociale arrangementer.

 

Foreningen kan optage enhver over 15 år, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 103 medlemmer, hvoraf alle er over 25 år, og 102 medlemmer er bosat i Herning Kommune. Et enkelt medlem er bosat i Ikast-Brande Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§3:

Det bør tilføjes afsnittet, at der skal indbetales kontingent for at være medlem.

 

§4:

Afsnittet vedrørende den ekstraordinære generalforsamling kan med fordel flyttes ud, således at den får sin egen paragraf. Til denne skal tilføjes, at den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette tilrettes fra "8 dage".

 

I afsnittet vedrørende indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal der tilføjes, at indkaldelse også sker ved offentligt opslag.

 

§5:

Det kan med fordel tilføjes, at en rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal.

 

§6:

Punkt 1 vedrørende valg af dirigent skal også omfatte referent. Dette tilføjes.

 

Der skal efter godkendelse af det reviderede regnskab tilføjes et punkt omhandlende godkendelse af budget for det kommende år.

 

§7:

Det bør skrives ind i forlængelse af valg af bestyrelse, at formand og kasserer ikke kan være på valg samme år.

Foreningen bedes tage kontakt til forvaltningen med henblik på aftale ang. afsnit omkring bestyrelsens fritagelse for kontingent.

 

§10:

Et medlem i restance kan slettes som medlem, hvis der er udsendt påmindelse forudgående. Dette tilføjes afsnittet.

 

§12:

Der bør tilføjes en linje der beskriver, at låneoptag over et bestemt beløb skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningen beslutter beløbsstørrelsen inden det skrives ind.

 

§15:

For at foreningen kan opløses kræves det, at 2/3 af foreningens medlemmer er fremmødt til en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ud af de fremmødte skal 3/4 stemme for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dette tilrettes.

 

§16:

Dette afsnit skal tilrettes således, at formuen tilfalder almennyttige og alment velgørende formål. Generalforsamlingen kan ved ophør træffe beslutning om, hvorledes formuen skal fordeles.

 

Foruden de tilrettede paragraffer, bør der også tilføjes følgende tre paragraffer til vedtægterne:

 

Indmeldelse: Denne paragraf skal indeholde information omkring, hvorledes man tilmelder sig foreningen. Dette er som oftest skriftligt til kassereren. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse bekræftes af forælder eller værge.

 

Udmeldelse: Denne paragraf skal indeholde information omkring, hvorledes man udmelder sig af foreningen. Dette er som oftest skriftligt til kassereren, og kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke er i restance.

 

Udelukkelse og eksklusion: En sådan paragraf skal indeholde information om, at et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, hvis medlemmet handler til skade for foreningen eller medlemmets opførsel strider imod foreningens vedtægter. I sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet ret til at få sin sag hørt på bestyrelsesmøde forud for afgørelsen. I sager om eksklusion har medlemmet også lov til at få sagen behandlet på den førstkommende generalforsamling. Beslutningen kan træffes med samme majoritet som vedtægtsændringer.

 

Foreningen falder ind under idrætsforeninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune med de af forvaltningen fremførte bemærkninger 
at foreningen opfordres til at søge om optag under Herning Idrætsråd 
at der bevilliges et grundtilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning 
at udgiften til grundtilskud afholdes af SO11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-5-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Aulum & Omegns Rideklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening og lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum og Omegns Rideklub v./ Janni Grundvad ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende foreninger i Herning Kommune samt om lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Sagsfremstilling

Foreningsgodkendelse:

 

Aulum og Omegns Rideklub er stiftet på etablerende generalforsamling i 1987, og har fungeret som rideklub siden da.

 

Foreningens formål er at dyrke ridesport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

Foreningen afholder almindelige klubaktiviteter, men deltager også i stævner og konkurrencer, hvor de blandt andet blev Regionsmester 2018 i spring individuelt.

 

Foreningen er åben for alle ned til 4 år som kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er jf. fremsendt budget fastsat til 400 kr. årligt.

 

Foreningen tegner pt. 40 aktive og 11 passive medlemmer. Ud af de aktive medlemmer er 28 under 25 år, og 32 er bosat i Herning Kommune. De resterende aktive medlemmer er bosat med et medlem i henholdsvis Silkeborg Kommune, Struer Kommune, Fredericia Kommune, Aalborg Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune samt to medlemmer i Holstebro Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§9 - Den ordinære generalforsamling:

Det bør i denne paragraf tilføjes, at den ordinære generalforsamling foruden brev eller mail også skal annonceres ved offentligt opslag.

Derudover anbefaler forvaltningen, at børn under 14 år (fastsat alder for valg til bestyrelse) bør kunne lade sig repræsentere af forældre eller værge på den ordinære generalforsamling. Dette bør tilføjes vedtægterne.

 

§13 - Bestyrelsen:

Foreningen har fastsat 14 år som minimumsalder for valg til bestyrelsen. Forvaltningen gør opmærksom på, at formand og kasserer i alle tilfælde skal være myndige. Dette bør tilføjes vedtægterne.

 

Foreningen falder ind under idrætsforeninger.

 

Forvaltningen bemærker at foreningen før kommunesammenlægningen har modtaget tilskud fra det daværende Aulum-Haderup Kommune. Foreningen og kommunen havde tilbage i 2005 en sag i Statsforvaltningen, da Aulum-Haderup Kommune valgte at inddrage det daværende tilskud til foreningen. Kommunen vurderede at foreningen ikke havde hjemmehørende i kommunen, da en stor del af foreningens medlemmer under 25 år var bosat i Herning Kommune. Der faldt afgørelse i sagen efter kommunesammenlægningen, hvor Aulum-Haderup Kommune fik medhold.

 

 

 

Lokaletilskud

 

Foreningen har indtil nu haft til huse i et privat lejemål, der har været til låns. Igennem de seneste år er der sket en stigning i foreningens aktiviteter blandt andet på grund af medlemsstigning, hvilken der forventes at fortsætte i 2019 jf. fremsendte ansøgning. Foreningen benytter nu de lånte lokaler i et noget større omfang, hvorfor ejerne af faciliteterne ønsker, at der skal betales en årlig leje på 30.000 kr. (inkl. forbrug). De nye omkostninger til leje, samt et forventet øget bidrag til Dansk Rideforbund gør, at foreningen nu ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om lokaletilskud.

 

De lejede faciliteter dækker over ridehal, 2 udendørs ridebaner, en rytterstue samt to toiletter med bad. Ridehallen benyttes primært i vinterhalvåret mens udendørsarealet benyttes i sommerhalvåret. Foreningens medlemmer betaler privat for opstalding af heste på matriklen, og tilskuddet omfatter derfor ikke stald o.l.

 

Foreningen har adgang til de lejede faciliteter fra kl. 08.00-22.00 alle ugens dage.

 

De lejede faciliteter er overtaget af foreningen den 1. januar 2019, og der er indgået lejekontrakt.

 

Der ansøges om et årligt lokaletilskud på 21.900 kr. svarende til 73% af den samlede lejeudgift på 30.000 kr. jf. gældende lokaletilskudsordning.

 

Klubbens formueforhold jf. seneste regnskab (2018):

Årets resultat: 2.672,80 kr.

Egenkapital: 14.186 kr.

Kassebeholdning: 100 kr.

 

I alt: 16.958 kr.

 

Klubbens formueforhold jf. seneste budget (2019)

Forventet resultat for året: -15.667,20 kr.

Forventet egenkapital ultimo 2019: 1.291,60 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til folkeoplysningslovens §26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningens godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune med de af forvaltningen fremførte bemærkninger  
at foreningen opfordres til at søge om optag under Herning Idrætsråd  
at der bevilliges et grundtilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 2.800 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning 
at udgiften til grund- og medlemstilskud afholdes af SO11, Idræt og Fritid, Fælles Formål 
at der bevilliges et lokaletilskud på 21.900 kr. svarende til 73% af den samlede årlige lejeudgift på 30.000 kr. jf. gældende lokaletilskudsordning 
at udgiften til lokaletilskud afholdes af SO11, Idræt og Fritid, Lokaletilskud til foreninger 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Forenede Håndboldklubber søger om lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Forenede Håndboldklubber (HFH) søger om lokaletilskud til udvidelse af nuværende lejemål i Sportscenter Herning.

 

Sagsfremstilling

HFH ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om lokaletilskud til udvidelse af deres nuværende lejemål beliggende i Sportscenter Herning, Holingknuden 3.

 

Foreningen er en bredde- og eliteklub, hvor spillerne både kan få sportslige udfordringer og udvikling af deres talent eller deltage på mere motionsprægede tilbud, hvor glæden ved sporten og sammenholdet er i fokus. Foreningen tegner i øjeblikket 211 medlemmer under 25 år. Dertil kommer et enkelt seniorhold på 8 medlemmer.

 

Det nye lejemål omfatter det tidligere fritidscenter Nords lokaler på 154 m2 beliggende i den nord-østelige del af Sportscenter Herning. De nye lokaler skal benyttes til klublokale, behandlerrum og kontor for foreningen. Den daglige rengøring og vedligeholdelse af det nye lejemål påhviler HFH.

 

Der foreligger udkast til lejekontrakt med overtagelse pr. 1. september 2019.

 

Lejeudgiften for det nye lejemål er fastsat til 100.000 kr. årligt (inkl. forbrug). Der ansøges om et lokaletilskud på 73.000 kr. svarende til 73% af den samlede lejeudgift på 100.000 kr. jf. gældende lokaletilskudsregler. Betaling af lejen og lejeregulering fastsættes som i den oprindelige lejekontrakt, hvor lejen betales månedsvis forud og lejereguleringen finder sted med 50% af den procentvise stigning i nettoprisindekset i det forudgående år.

 

Klubbens formueforhold jf. seneste regnskab (2018):

Årets resultat: -38.766

Egenkapital: 304.907

Likvid beholdning: 500.205

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til folkeoplysningslovens §26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et lokaletilskud på 73.000 kr. svarende til 73% af den samlede lejeudgift på 100.000 kr. jf. gældende lokaletilskudsregler 
at udgiften til lokaletilskud afholdes af SO11, Idræt og Fritid, Lokaletilskud til foreninger

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-5-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Bordtennisklub søger om lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bordtennisklub søger om lokaletilskud til nyt lejemål beliggende Sandagervej 2 i Herning grundet ønske om udvidelse af klubaktiviteter.

Sagsfremstilling

Herning Bordtennisklub tegner jf. seneste indberetning 29 medlemmer, heraf 20 under 25 år. Foreningen har hidtil benyttet kommunale lokaler på Herningsholmskolen i Herning.

 

Klubben har gennem længere tid haft et stort ønske om egne lokaler, som en god base for klubudvikling og det sociale fællesskab. Bestyrelsen har afsøgt forskellige muligheder og fundet egnede lokaler på Sandagervej 2 i Herning. Arealet er i lokalplanen udlagt til tung industri.

 

Lejemålet udgør 210 m2 bestående af stort træningslokale med mulighed for permanent opstilling af bordtennisborde. Hertil kommer køkken, toilet- og badefaciliteter samt opholdsrum/ klublokale ifm. træningslokale. Lokalerne er i god stand og klar til indflytning.

 

Årlig leje udgør 73.500 kr. plus årlige forbrugsafgifter på ca. 10.000, hvortil der søges om 73% lokaletilskud iht. folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende retningslinier for idrætsområdet. Klubben kan selv afholde de 27% via klubkontingenter, hvor der i gennemsnit betales et årligt kontingent på 900 kr.

 

Med egne klublokaler vil foreningen have gode muligheder for at skabe aktivitet og adgang til faciliteter 24-7-365 jf. vedlagte bilag.

 

Med faste klublokaler er foreningen i stand til at løfte en række initiativer, hvoraf en række er rettet mod nye målgrupper. For eksempel:

 

 • BAT 60+ i formiddagstimerne
 • Åben Skole aktiviteter
 • Sociale arrangementer
 • Ungdomstræning
 • Seniortræning
 • Holdturnering

 

Klubben forventer i løbet af de første 3 sæsoner at have et medlemstal på min. 60 medlemmer, dvs. en fordobling af det eksisterede medlemstal. Klubben råder herudover over frivillige trænere/ ledere, som stiller sig til rådighed for aktiviteter i dagtimerne fx. i forhold til samarbejde vedr. Åben Skole, ferieaktiviteter, seniorsamarbejde mm. såvel organiseret som selvorganiseret.

 

Det nye lejemål giver mulighed for permanent opstilling af 5-6 af klubbens mange borde samt den nyligt erhvervede bordtennis robot.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2018:

 

 • Årets resultat -18.190 kr.
 • Egenkapital 64.468 kr.
 • Likvide beholdninger 30.616 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til folkeoplysningslovens §26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen meddeles afslag af plan- og budgetmæssige årsager.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

KLG søger om tilskud til udendørs træningsmiljø i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

KLG søger i samarbejde med de mange interessenter i lokalområdet om tilskud til etablering af et udendørs sports- og motionsanlæg for alle borgere i Lind og omegn.

 

Sagsfremstilling

Jf. vedlagte skitseprojekt "Lind Outdoor" bygger projektet på et lokalt samarbejde mhp. etablering af et udendørs multibanemiljø i Lind, som et naturligt samlingspunkt for boldspil, bevægelse, leg og motion året rundt. Et miljø som er åbent for alle og kan bruges af både skoler, foreninger, institutioner og borgere i området.

 

Derudover har projektet også et særligt socialt sigte mhp. at tiltrække og fastholde teenagere i idrætten med tilbud om mere individuelle/ selvorganiserede bevægelsestilbud og samværsformer.

 

Projektet består af en kunstgræsbane (hvortil der jf. budgetforlig for 2017-2020 allerede er bevilget 2,5 mio. kr. i 2019) samt en lang række multibaneanlæg, træningsstationer, beach håndboldbane og faciliteter til ophold og samvær.

 

Multianlægget placeres i tilknytning til de eksisterende boldbaner og Alpi Hallerne på Kollundvej i Lind.

 

Samlede budgetterede udgifter udgør anslået 7,150 mio. kr. incl. moms fordelt med 4,3 mio. kr. til kunstgræsbane og 2,85 mio. kr. til multianlæg. Lokalområdet forventer selv at bidrage med 1,8 mio. kr. til kunstgræsbanen og 0,850 mio. kr. til multianlægget via egenfinansiering, husstandsindsamling og tilskud fra diverse fonde. Herning Kommune søges om et tilskud på 2 mio. kr. til multianlægget.

 

Herning Kommune har tidligere bevilget et årligt driftstilskud til kunstgræsbanen på 73.000 kr. Årlige driftsudgifter til multibaneanlægget udgør anslået 100.000 kr. Der søges om et årligt driftstilskud på 70.000 kr. til multibaneanlægget

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Tiltrådt.

Borgerlisten vil anmode om, for den andel der vedrører kunstgræsbanen, at søge muligheden for ekstra finansiering fra KFU, til en mere miljøvenlig løsning end gummigranulat, såfremt det er en dyrere løsning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sportscenter Herning søger om tilskud til udskiftning af gulv i håndboldhallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

Sportscenter Herning søger om tilskud til omfattende renovering/ udskiftning af halgulve hhv. i sportscentrets multihal (svarede til 3 stk. 20 x 40 m haller), håndboldhallen og centrets 4 kampsportslokaler. Sagen er senest behandlet på KFU den 18. juni 2018, pkt. nr. 96, hvor det blev besluttet, at sagen ikke imødekommes for nuværende.

 

Grundet akut behov for udskiftning af gulv i håndboldhallen (den blå hal) fremsættes fornyet særskilt ansøgning herom.

Sagsfremstilling

Gulvene i Sportscenter Herning stammer fra etablering af byggeriet i 2000. Gulvene er lavet af pulastic (flydende vinyl), hvor multihallen er lagt på beton og uden et korrekt affjedret sportsgulv. Vinylbelægningen er efterhånden nedslidt og gulvenes strækningsevne er aftaget så meget, at der opstår revnedannelser ved belastning. Revnedannelserne bevirker, at der sker vandnedsivning ved gulvvask, som accelererer nedbrydningen af gulvet og undergulvet.

 

Gulvenes restlevetid er jf. besigtigelse af Herning Kommunes Ejendomsafdeling i 2018 vurderet til ca. 2-3 år for hallerne og 4-6 år for kampsportslokalerne.

 

Det er et stort ønske at få udskiftet gulvene og få lagt et korrekt affjedrende sportsgulv i multihallen mhp. at minimere risiko for overbelastningsskader hos de mange aktive udøvere. Budgetterede udgifter i forbindelse hermed udgør 550 kr. pr. m2 incl. opstregning. Håndboldhallen og kampsportslokalerne har den fornødne sportsopbygning/ stødabsorbering, hvorfor der her kun er behov for en ny overflade, hvor budgetterede udgifter udgør 200 kr. pr. m2. Hertil kommer udgifter til opstregning på 30.000 kr. pr. 20x40 meter bane.

 

Budgetterede udgifter jf. samlet tilbud:

  

Hal/ lokale

Antal m2/ pris

Udgift, ex. moms (2018 priser)

Multihal, nyt gulv incl. opstregning

3.000 m2 x 550 kr.

1,650 mio. kr.

Håndboldhal, ny overflade

1.060 m2 x 200 kr.

0,212 mio. kr.

Håndboldhal, opstregning

20 x 40 m. bane á 30.000 kr.

0,030 mio. kr.

Kampsportslokaler, ny overflade

1.148 m2 x 200 kr.

0,230 mio. kr.

I alt

 

2,122 mio. kr.

    

Ved en særskilt renovering af gulvet i håndboldhallen udgør budgetterede udgifter jf. indhentet tilbud 298.000 kr. ex. moms, som Herning Kommune søges om et tilskud til. Sportscentret har er et stort ønske om at få udskiftet gulvet i håndboldhallen i sommerferien 2019.

 

Sportscenter Hernings formueforhold jf. regnskab 2018:

 

 • Årets resultat: -7.144 kr.
 • Egenkapital: 807.190 kr.
 • Likvide beholdninger: 1.993.219 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der ifm. frigivelse af anlægsbevilling af fase 1 Projekt Ny Holing, jf. byrådsbeslutning af 15/11-2016, pkt. nr. 293, blev afsat 0,327 mio. kr. til renovering af halgulve i badmintonhallen og opvisningshallen. Renoveringen er gennemført i 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 298.000 kr. til ny overflade på gulvet i håndboldhallen, og dertilhørende opstregning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-221-04, rådighedsbeløb på hallejekonto
at ansøgning om tilskud til udskiftning af øvrige gulve ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sunds IF søger om tilskud til renovering og udvidelse af klubhus mm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

Sunds Idrætsforening (Sunds IF) søger om tilskud til renovering og udvidelse af klubhusfaciliteter.

 

Sagen har senest været behandlet i KFU den 18. juni 2018, pkt. nr. 98, hvor det blev besluttet, at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.

 

Sunds IF genfremsender ansøgningen, som er tilpasset med følgende ændringer i forhold til 2018:

 

 • Færdiggørelsen af multibaneprojektet er udskudt og indtænkes i et kommende fællesskab med Multicenter Sunds, skoler og daginstitution
 • Anlægsudgiften til klubhusbyggeriet er reduceret med 500.000 kr.
 • Egen finansieringen til klubhusbyggeriet er forhøjet med 900.000 kr.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med en fremtidssikring af Sunds IF og for fortsat at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer arbejder fodboldklubben med en samlet vision om en udbygning af Idrætscenter Sunds Vest i flere faser. Fase 1 med en ny kunstgræsbane er etableret og indviet i 2017 med et tilskud på 1,5 mio. kr. fra Herning Kommune i budget 2016.

 

Fase 2 og 3 består af udbygning af kunstgræsbane anlægget med et multianlæg og grønne opholdsområder, ude-fitness, cykelparkering mm., som kan fremme udvikling og samarbejde mellem skoler, institutioner og foreninger. Fase 2 og 3 er udskudt indtil videre.

 

Fase 4 vedrører en omfattende renovering af de eksisterende klubhusfaciliteter og en større udbygning med flere omklædningsrum, større fællesarealer og møderum samt depotrum mm. De nuværende faciliteter virker, i følge klubben, hæmmende for udviklingen af klubben, idet faciliteterne ikke kan følge med behovet for fx omklædningsrum.

 

Sunds IF fremsender fornyet ansøgning vedr. fase 4, hvor anlægsbudgettet til klubhusbyggeriet er reduceret med 500.000 kr. og egenfinansiering forhøjet med 900.000 kr. i forhold til tidligere ansøgning fra 2018.

 

Anlægsbudet

 

Renovering og udvidelse af klubhus, i alt

5,9 mio. kr.

 

Forslag til finansieringsplan

 

Herning Kommune

5,000 mio. kr.

Egenfinansiering samt tilskud fra fonde

0,900 mio. kr.

I alt

5,900 mio. kr.

 

Ifm. til-/ ombygningsprojektet udvides idrætscentret fra de nuværende ca. 500 m2 til ca. 750 m2. Omklædningsfaciliteterne opgraderes og udvides fra de nuværende 6 til 12 omklædningsrum. Fællesarealerne omfatter en udvidelse af møderum på 1. sal og en udvidelse af fællesrum ved kantinen. Samtidig sker der en gennemgribende renovering af de eksisterende nedslidte klublokaler, herunder nyt tag og isolering.

 

Der søges om et afledt forøget driftstilskudsbehov på ca. 210.000 kr, som følge af den nye tilbygning. Driftsbudgettet er lavet inden Skalmejegården opsagde sit lejemål, som beskrevet i Kultur- Fritidsudvalges dagsorden af 27. maj 2019 pkt. 55.

 

Indtægter

Nuværende driftsbudget for Idrætscentret jf. regnskab 2017

Oplæg til nyt driftsbudget

Herning Kommune

435.000 kr.

645.000 kr.

Skalmejegården* (bortfalder, se nedenfor)

205.000 kr.

205.000 kr.* (bortfalder)

Sunds IF, lokaleleje

97.000 kr.

100.000 kr.

Sunds IF, leje af kunstgræsbane

 -

  75.000 kr.

Total

737.000 kr.

1.025.000 kr.

 

Ifm. udvidelsen/ renoveringen af idrætscentret arbejdes der på en ny struktur/ ejerforhold for idrætscentret i form af en fusionering med Multicenter Sunds. Der er en igangværende dialog herom, og begge parter forholder sig positivt til en evt. fusion.

 

Sunds IF tegner jf. seneste indberetning 665 medlemmer, heraf 447 under 25 år. Idrætscentret modtager et årligt lokaletilskud fra Herning Kommune på 445.000 kr. (2018) svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter iht. folkeoplysningsloven.

 

Formueforhold Sunds IF Center jf. regnskab 2018:

 

 • Årets resultat:1.297 kr.
 • Egenkapital: 1.094.548 kr.
 • Likvid kapital: 88.922 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen om renovering, udbygning og afledt drift ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Lokaletilskud til Sunds IF som følge af opsigelse af lejemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

Skalmejegården har opsagt sit lejemål i Sunds IF. Herning Kommune er i følge aftalen med Sunds IF forpligtet til tilføre 73% af lejen til foreningen.

 

Sagsfremstilling

Siden 1998 har Skalmejegården lejet lokaler i klubhuset, til brug for fritidshjem for ca. 25 børn. I forbindelse med omlægningen fra fritidshjem til SFO i Herning Kommune og generelle tilpasningskrav er lejemålet blevet overflødigt for Skalmejegården, som derfor har opsagt lejemålet med virkning fra 1. august 2019.

 

I den oprindelige konstruktion er lejemålet en del af den kommunale finansiering til driften af klubhuset hos Sunds IF. I brev af 21. oktober 1998 garanteres Sunds IF, at foreningen er beretiget til driftstilskud på 75% (nu 73%) af den daværende husleje, som beløber sig til 210.000 kr., som i øvrigt fortsat er niveauet for huslejen.

 

Oprindeligt blev Skalmejegårdens husleje finansieret af en konto til puljepladser, men disse ordninger findes ikke længere. Børn- og Ungeforvaltningen oplyser, at daginstitutionerne alene modtager penge ud fra, hvor mange børn de passer. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Sunds IF modtager 73% af de 210.000 kr., svarende til 153.300 kr. årligt,
at tilskuddet på 153.300 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-5-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Renovering af kunstgræsbane og lysanlæg i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

Vildbjerg Sport- og Kulturcenter søger om tilskud til renovering af kunststofbane samt lysanlæg

Sagsfremstilling

Vildbjerg Sport- og Kulturcenter fik, som de første i Herning Kommune anlagt en kunststofbane i 2006. Banen er nu så nedslidt, at det, ifølge sportscentret, er nødvendigt med en omlægning af kunstgræsbanen. Samtidig var etableringen af banen besværlig, særligt med hensyn til afvanding. De problemer er for længst løst, men følgerne af den vanskelige etablering giver fortsat problemer, for eksempel når der er frost. Dertil ønsker sportscenteret at forbedre adgangsforhold og hegning ved banen.

 

Samtidig søger Vildbjerg Sport- og Kulturcenter om støtte til udskiftning af lysanlægget på bane 7 og 8. Det eksisterende anlæg er opstillet i 1980. Ifølge sportscentret er soklerne revnede, master og lampehuse er i alvorligt forfald og kablerne til anlægget mørnede og tærede.

 

Vildbjerg SF har i øjeblikket 475 medlemmer, og afvikler træning på 51 hold fra mandag til fredag, samt kampe i weekenderne. Det seneste år er foreningens medlemstal vokset med 69.

Økonomi

Vildbjerg Sport- og Kulturcenter har indhentet tilbud på udskiftning af kunstgræstæppet, professionel bortskaffelse af det gamle tæppe samt jordarbejde og forbedrede adgangsforhold, lys og hegning ved banen. Tilbuddet lyder på 1.523.000 kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget søges om halvdelen, svarende til 761.500 kr. plus moms.

 

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har ligeledes indhentet to tilbud på nyt lysanlægget og søger Kultur- og Fritidsudvalget om 626.000 kr. plus moms.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen om tilskud til renovering af kunstgræsbane og nyt lysanlæg ikke imødekommes for nuværende

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Aase Andersen  

FDF Lind søger om tilskud til vedligeholdelse af Kredshuset Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lind FDF søger om tilskud til vedligeholdelse af Kredshuset Lind

Sagsfremstilling

Lind FDF har foreningslokaler på Indertoften 3 i Lind.

 

I 2012-2013 opstod der planer om at bygge et nyt kredshus på foreningens grund på Taulundvej i Lind og derfor blev vedligeholdelsen af det oprindelige kredshus sat i bero. Ideen med at bygge en nyt kredshus blev imidlertid droppet, og vinduer, døre og udhæng på huset på Indertoften trænger efterhånden til at blive malet.

Herudover trænger de 2 gavle til udskiftning af træbeklædning.

 

Foreningen har p.t. 130 medlemmer, heraf 114 under 25 år.

 

Der ydes et årligt lokaletilskud til Lind FDF på ca. kr. 80.000.

 

Foreningens egenkapital er pr. 31/12 2017 på kr. 1.768.847, og de likvide midler er på kr. 691.380.

 

Tilbuddet fra maleren lyder på kr. 39.745, men efterfølgende har foreningen valgt af udskifte gavlene med vedligeholdesfrit materiale. Af den grund er den forventede udgift til maling lidt lavere end det indhentede tilbud - anslået til kr. 35.995.

Udgiften til montering af ny beklædning på gavlene samt leje af lift beløber sig til kr. 37.500.

 

Lind FDF søger om et tilskud på kr. 73.495 incl. moms.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til halvdelen af udgiften på kr. 73.495 dvs. kr. 36.748. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.
at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-3-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Filmværksted søger om tilskud til undervisningsforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Filmværksted søger om tilskud på 28.125 kr. til lærerlønninger i forbindelse med undervisningsforløb i perioden juli 2019 til februar 2020.

Sagsfremstilling

Herning Filmværksted er en forening, som siden opstarten i 2013 drevet et åbent film- og animationsværksted. Filmværkstedet er åbent for medlemmer, men foreningen udbyder også kurser / undervisning i filmproduktion og animation. Det er primært unge mennesker, som bruger filmværkstedet, og den undervisning, der udbydes, retter sig primært mod aldersgruppen fra 9 til 16 år. Foreningen anvender honorerede, professionelle undervisere i deres undervisningsforløb.

 

Herning Filmværksted ejer teknisk udstyr i fællesskab med Herning Ungdomsskole, som også anvender det i deres undervisning. Foreningen holder til i egne lokaler i Huset No7.

 

Økonomi

Herning Filmværksted har sendt en ansøgning om tilskud på 28.125 kr. til lærer lønninger i forbindelse med følgende undervisningsforløb:

 • Uge 27, Filmproduktion og animation. Målgruppen er 9-16 år og varighed 25 timer / 5 dage. Der søges om tilskud til løn til underviser (25 x 375 kr. - i alt 9.375 kr.)
 • Uge 42, Filmproduktion og animation. Målgruppen er 12-15 år og varighed 20 timer / 4 dage. Der søges om tilskud til løn til underviser (20 x 375 kr. - i alt 7.500 kr.)
 • Uge 49, Juleworkshop for familier. Varigheden er 10 timer. Der søges om tilskud til løn til underviser (10 x 375 kr. - i alt 3.750 kr.)
 • Uge 7, Filmproduktion og animation. Målgruppen er 9-15 år og varigheden er 20 timer. Der søges om tilskud til løn til underviser (20 x 375 kr. - i alt 7.500 kr.)

 

Forløbene i uge 27 og uge 42 er Aktiv Ferie-forløb.

Forløbene i uge 49 og uge 7 er ikke Aktiv Ferie-forløb.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt for Herning Filmværksted at opnå tilskud fra Aktiv Ferie puljen til to af forløbene, ligesom der opkræves deltagerbetaling, som bør modregnes i det ansøgte beløb. Med denne modregning vurderes det, at forløbene kan gennemføres med 15.000 kr. i støtte.

 

Herning Filmværksted modtager ikke driftstilskud fra Herning Kommune. Huset No7 stiller lokaler til rådighed for foreningen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2017 et tilskud på 25.000 kr. til undervisningsforløb (ansøgt beløb var 41.250 kr.).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges i alt 15.000 kr. til Herning Filmværksted til afvikling af fire forløb i perioden juli 2019 til februar 2020.
at tilskuddet finansieres af Service Område 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364-01-112-02, hvor der per 2. maj resterer 333.924 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-P20-1-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til Rock i Aulum Lystanlæg 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Borgerforening v/ Kristian Boe Christensen sender 25. april ansøgning om tilskud på 10.000 - 20.000 kr. til Rock i Aulum Lystanlæg 2019. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Rock i Aulum Lystanlæg afvikles for 8. gang lørdag 8. juni 2019. Rock i Aulum Lystanlæg markerer også den officielle åbning af Kulturfest Herning - en opdagelsesrejse.

Årets program byder blandt andet på Søs Fenger, Gurlig Gris, Cirkus Skunk, ungdomsrockkonkurrence, skolekor og Herning Koncertorkester. Derudover deltager mange lokale foreninger, Ung Herning og andre samarbejdspartnere.

 

Formålet med Rock i Aulum Lystanlæg er at præsentere musikalske og kulturelle oplevelser. Herunder også at give børn og unge mulighed for at vise, hvad de kan overfor et større publikum. Oplevelser, som gerne skulle udmønte sig i, at flere børn, unge og familier aktivt tilvælger musikken og kulturen.

 

Der sælges billetter til arrangementet, og der har tidligere år deltaget mellem 1.100 og 1.300 personer.

 

Arrangøren vil reklamere for arrangementet via Facebook, artikler i Herning Folkeblad, reklamespots, flyers og plakater på kommunens biblioteker, gymnasier m.fl.

Økonomi

Det fremsendte budget viser udgifter for i alt 121.000 kr. Midlerne anvendes primært til honorar til kunstnere (74.000 kr.), lys/lyd/teknik (25.000 kr.) og en række mindre poster som markedsføring, EL, koda og så videre. Der budgetteres med indtægter på 114.900 kr. (eksklusiv et eventuelt tilskud fra Herning Kommune). Indtægterne kommer primært fra diverse (lokale) sponsorer (43.500 kr.) og billetsalg (36.400 kr.). Derudover er der opnået tilskud fra Kulturfest Herning (20.000 kr.), overskud ved salg af mad og drikke (15.000 kr.) og diverse mindre poster.

Budgettet udviser et forventet underskud på 6.100 kr.

 

Kulturelt Samråd Herning har i år bevilliget en underskudsgaranti på 25.000 kr.

 

Det oplyses, at Kulturelt Samråd Herning de to foregående år har bevilliget underskudsgaranti, som ikke er kommet til udbetaling.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af Rock i Aulum Lystanlæg 2019
at tilskuddet finansieres fra Service Område15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der per 2. maj resterer 333.924 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Midtjysk Modelflyveklub - Ansøgning om tilskud til renovering af klubhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtjysk Modelflyveklub søger om tilskud til renovering af klubbens lokaler på Skinderholmvej 20.

Sagsfremstilling

Midtjysk Modelflyveklubs klubhus er mere end 30 år gammel og fungerer som klubbens samlingssted hele året rundt. Klubhuset har i vinter været brugt af klubbens medlemmer til at bygge nye fly. Desuden vil klubben også være vært for et international træf med gæster fra Tyskland og Scandinavien i starten af juni 2019. Huset er løbende blevet vedligeholdt og malet af klubben, men er nu i en stand, hvor den trænger til en kærlig hånd.

 

Isoleringen trænger til udskiftning grundet problemer med mus, og trækonstruktionen har brug for en renovering. Der er desuden også behov for nye vinduer, døre og et nyt tag.

 

Klubben forventer, at klubbens udgifter til elvarme vil falde betydligt efter renovering af klubhuset, hvilket vil blive afspejlet i fremtidige ansøgninger om lokaletilskud.

 

Klubbens medlemmer vil selv stå for arbejdet, hvorfor alle udgifter alene er til materialer.

Økonomi

Der er blevet indhentet tilbud på de nødvendige materialer, der samlet beløber sig til en udgift på 55.115 kr.

 

Klubben har modtaget et tilskud fra Modelflyvning Danmark på 25.000 kr. og ansøger tilsvarende Kultur- og Fritidsudvalget om 25.000 kr. De resterende udgifter vil klubben selv afholde, samtidig med, at alt arbejdet gøres af frivillige.

 

Midtjysk Modelflyveklubs formueforhold jf. regnskab 2018:

 

 • Årets resultat: 35.455 kr. kr.
 • Egenkapital: 274.106 kr.
 • Likvide beholdninger: 35.112 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Midtjysk Modelflyveklub bevilges 25.000 kr. i tilskud til renovering af klubhus.
at tilskuddet på 25.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-6-19 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Ultimate EM 2020 Klubhold og EM 2021 Landshold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Frisbee Sport Union søger Herning Kommune om tilskud til gennemførelse af 2 europamesterskaber, Ultimate EM 2020 for klubhold og Ultimate EM 2021 for landshold.

Der bliver ca. 500 deltagere fordelt på tre rækker, kvinder, mænd og mixhold. De vil på 4 dage gennemføre alle kampe og kåre Europamestre i alle tre rækker. Der søges om et tilskud på 100.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021 i alt 200.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune er blevet kontaktet af Dansk Frisbee Sport Union, som søger støtte til værtsskabet for Ultimate EM 2020 for klubhold og Ultimate EM 2021 for landshold. Europamesterskaberne skal begge gange gennemføres ultimo januar, og foregår torsdag til søndag med finaler i alle tre rækker søndag. Der spilles en kvinde, herre og en mixrække, og der deltager 16 hold i hver række. Hvert hold har 10 udøvere.

 

Kampene skal spilles i Sportscenter Herning, hvor der er mange baner til rådighed for både kampe og træning.

 

Med udøvere og officials forventes 500 gæster i 4 dage. Alle bliver indkvarteret på enten vandrerhjemmet eller hoteller i byen.

 

Herning Ultimateklub har to gange været vært for DM i Ultimate i Sportscenter Herning, henholdsvis 2013 og senest 2019. Begge gange med stor sportslig succes, og deltagerne er glade faciliteterne, som sikrer god plads og nærhed for alle aktiviteter.

Dansk Frisbee Sport Union søger støtte til huslejen i Sportscenter Herning samt synliggørelse af eventen i byen.

 

Begge events flugter med Herning Kommunes eventstrategi. Den sædvanlige deling af finansieringen af events går på, at store events finansieres gennem Økonomi- og Erhvervsudvalget, mens mindre events økonomisk dækkes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Det vurderes at der skal bruges 100.000 kr. begge år på husleje, flagning i byen og side events.

Der søges derfor om tilskud til Ultimate EM 2020 for klubhold på kr. 100.000, og tilskud til Ultimate EM 2021 for landshold på kr. 100.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 100.000 kr. til Ultimate EM for klubhold i 2020 og 100.000 kr. til Ultimate EM for landshold i 2021,
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, fælles formål, med 100.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

MidtVest Pigekor søger tilskud til korrejse til Ungarn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

MidtVest Pigekors korudvalg søger om tilskud til korets tur til Ungarn i oktober 2019.

 

Sagsfremstilling

MidtVest Pigekors korudvalg søger om 8.000 kr. til korets rejse til Ungarn den 11.-16. oktober 2019.

 

Formålet med rejsen er at indgå i et musikalsk samarbejde med det ungarske Richter János Konservatorium og deres kor - Junior Lower Grade Choir, Junior Upper Grade Choir og Youth Choir i byen Györ. Det kulturelle møde udspringer af et særligt samarbejde med kordirigent og stifter af det Ungarske Radiofonis Pigekor, Gabriella Thész, der er tilknyttet Liszt Akademiet og det internationale Kodaly-institut i Kecskemét. Gabrielle Thész er jævnligt på besøg i Herning, hvor hun arbejder med MidtVest Pigekor.

 

Under besøget vil MidtVest Pigekor deltage i koncerter i byen Györ samt gennemføre workshops for og med de studerende på Liszt Akademiet. Det musikalske højdepunkt bliver en stor fælleskoncert i Györ University Concert Hall sammen med de lokale kor.

 

Mødet mellem de forskellige kor giver mulighed for erfaringsudveksling og gensidig inspiration med hensyn til metode, repertoire og formidling af musikken. Sangerne fra MidtVest Pigekor indkvarteres hos familierne til de lokale kor, hvilket opfattes som en vigtig del af den kulturelle udveksling.

 

Rejsen er en naturlig fortsættelse af MidtVest Pigekors internationale virke, der igennem årene har budt på ture og samarbejder med kor fra blandt andet San Fransisco, Berlin, Manila på Filippinerne og senest Sct. Johns fra New Foundland i det østlige Canada.

 

Der er i alt 46 deltagere på turen, hvoraf 40 personer er sangere mellem 12-22 år.

 

KFU har tidligere besluttet at yde 200 kr. i tilskud per deltager til korrejser i Danmark og Europa.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 8.000 kr. til MidtVest Pigekors korrejse til Ungarn
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 2. maj 2019 resterer 333.924 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum søger tilskud til markedsføring af "Kunsten og Klangen"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA) ansøger om op til 100.000 kr. til markedsføring af det tre-årige projekt "Kunsten og Klangen".

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om op til 100.000 kr. i tilskud til markedsføring af det skabende projekt "Kunsten og Klangen", der strækker sig over perioden 2019-2021. Projektet får musik, billedkunst og scenekunst til at spille sammen med målet om at skabe rum for refleksion og nye erfaringer i mødet med publikum.

 

Projektet er et samarbejde med blandt andet komponist Ditte Rønn og korleder Mads Bille. Igennem en tre-årig periode vil Ditte Rønn være tilknyttet CHPEA, hvor hun skal lade sig inspirere af museets samling og skabe værker med udgangspunkt i denne. Samarbejdet indledes i 2019 med skabelsen af værket "Panta Rei", der er inspireret af Carl-Henning Pedersens værker. "Panta Rei" lanceres på en udstilling af samme navn, der åbner i forbindelse med Herning Operafestival i slutningen af august. Værket vil efterfølgende indgå i CHPEAs samling.

 

Hele det tre-årige projekt skydes yderligere i gang i 2019 med deltagelse ved Cophenhagen Opera Festival, et samarbejde i 2020 med Clay Museum om den første samlede udstilling af Carl-Henning Pedersens keramiske værker, og projektet afsluttes i 2021 med musik til teaterforestillingen "Månens malerinde", der skabes i samarbejde med Team Teatret. Under den tre-årige periode vil der blandt andet også være åbne værkstedskoncerter v./ Ditte Rønn på CHPEA, hvor unge sangere, musikere og komponister har mulighed for at fremføre og udvikle deres talent.

 

Ditte Rønn vil udover deltagelsen i det beskrevne også tænkes ind i kommende projekter i projektperioden.

 

For at markedsføre hele projektet ønsker museet at skabe en kortfilm på cirka 15 minutter med filmselskabet I Do Art. Filmen skal vise tilblivelsen af værket "Panta Rei" samt fortælle om hele konceptet bag det tre-årige projekt "Kunsten og Klangen" i sin helhed. Filmen skal baseres på interviews med Ditte Rønn, Mads Bille og museumsleder Lotte Korshøj, og den skal illustrere det der sker i samarbejdet mellem flere kulturelle aktører. Filmen vil blive vist under udstillingen af "Panta Rei" mens en kortere udgave vil benyttes på diverse sociale medier inden da. Filmen udbydes til fri afbenyttelse for Herning Kommune.

 

 

Økonomi

Der foreligger for nuværende et budget for det samlede tre-årige projekt som følger:

 

2019: Lydværket ”Panta Rei” (Samlet budget 204.000 kr.)

2020: Lydværket ”I mine hænder”, der er en del af udstillingsprojektet ”Carl-Henning Pedersen – Lerets Billedmager” (Samlet budget 2,8 millioner)

2021: Lydtæppe til forestillingen ”Månens malerinde”, lavet i samarbejde med Team Teatret (Budget endnu ikke fastlagt)

 

Alle indtægter til projektet søges finansieret gennem eksterne midler - fonde, sponsorater o.l.

 

CHPEA gør i deres ansøgning opmærksom på, at der ikke er midler i museets daglige drift til markedsføring.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 50.000 kr. til markedsføring af det tre-årige projekt "Kunsten og Klangen"
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 2 maj 2019 resterer 333.924 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Teams Teaterskole søger om tilskud til talentudvikling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Team Teatret sender 8. maj ansøgning om tilskud til talentudviklingsprojektet "Team Talent" i regi af Teams Teaterskole. Der ansøges om et engangsbeløb på 125.000 kr. til iværksættelse af projektet i sæsonen 2019/2020. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte om ansøgningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Team Teatret overtog i 2017 driften og udviklingen af Herning Scenekunstskole. Scenekunstskolen blev omdøbt til Teams Teaterskole, og skolen har siden været i en rivende udvikling med flere hold, flere elever og meget god feedback på undervisningen. Næste skridt for Teams Teaterskole er at opdele holdene yderligere, så undervisningen i højere grad tilpasses elevernes alder.

Team Talent er et ønske om at etablere en unik 2-årig talentuddannelse for unge (som f.eks. går på en ungdomsuddannelse) - altså et add on til teaterskolens nuværende formål og indhold.

Team Teatret vurderer, at der findes en betragtelig talentmasse indenfor scenekunst i Herning Kommune, og det er disse talenter, som Team Talent vil tilbyde målrettet undervisning på et højt niveau.

Uddannelsen opdeles i to moduler, og hvert modul afsluttes med en mindre visning, mens hele uddannelse afsluttes med en større scenekunstnerisk produktion. De studerende får undervisning to gange per uge, samt en weekend hver anden måned uddannelsen igennem. Undervisningen varetages af Team Teatrets ensembleskuespillere, eksterne kunstnere og fagspecialister inden for scenekunst.

Økonomi

Det fremsendte budget viser en samlet drift af Teams Teaterskole og Team Talent. Budgettet har udgifter for i alt 492.544 kr. i sæson 2019/2020. Midlerne bruges primært til aflønning af personale (dramapædagog, skuespillere, timelærere, bogholder, PR, administration), heraf størsteparten til Team Teatrets personale. Der budgetteres med indtægter for i alt 493.000 kr. i den kommende sæson, hvoraf Herning Kommune bidrager med 250.000 kr. (årligt driftstilskud til Teams Teaterskole (tidl. Herning SceneKunstSkole) og deltagerbetaling udgør 112.320 kr. Deltagerbetalingen er beregnet udfra 6 hold á 15 elever på scenekunstskolen (640 kr. per person per sæson) og 1 talenthold med 12 elever (2.400 kr. per person per sæson). Team Teatret ansøger derudover i denne sag om tilskud på 125.000 kr. til aktiviteterne i den kommende sæson.

 

Team Teatret oplyser, at det ansøgte beløb primært skal dække den andel af den nye talentlinjes udgifter, som er til kompetente undervisere, samt udgifter til talentlinjens materialer, som ikke dækkes af de studerendes egenbetaling.

 

Til KFUs orientering oplyses, at beløbet til scenekunstnerisk kulturskole i forbindelse med reorganiseringen fra Herning SceneKunstSkole til Teams Teaterskole med virkning fra 2017 blev nedsat fra 300.000 kr. per år til 250.000 kr. per år (jf. sag på KFU-dagsorden 19/12-16). KFU har efterfølgende (19/5-17) bevilliget 30.000 kr. til Team Teatret til relancering af teaterskolen uden præjudice.

 

Forvaltningen oplyser, at Team Teatret i forvejen ud over driftstilskuddet til Teams Teaterskole årligt modtager 6.831.761 kr. (2019-tal) i tilskud jf. egnsteateraftalen.

 

Forvaltningen anbefaler, at et eventuelt tilskud til Team Talent skal anvendes strategisk med henblik på en fremadrettet ekstern finansiering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 125.000 kr. til Team Teatret til talentudviklingsprojektet "Team Talent"
at tilskudet ydes én gang med henblik på at skabe grundlag for en anden fremadrettet finansiering af uddannelsen
at beløbet finansieres fra SO15, Kultur, Andre Kulturelle Opgaver, Talentudviklingsmidler, konto 364-02-288-05

Beslutning

Der bevilges 100.000 kr. til projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Museum Midtjylland søger om forøgelse af driftsbudget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland ansøger Herning Kommune om forøgelse af det årlige driftsbudget. De seneste to år har museet gennemgået en stor udvikling, og ønsker nu at styrke blandt andet sine undervisningstilbud, tilbud til ældre og museets generelle sammenhæng med resten af kommunen. Samtidig betyder blandt andet stigende forbrugsudgifter og omprioriteringsbidrag, at Museum Midtjylland står over for økonomiske udfordringer.

 

Museum Midtjylland søger om en stigning i det kommunale driftstilskud på 17 kr. pr. indbygger, svarende til godt 1,5 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Museet fordeler sig på fem besøgssteder samt en større, lovpligtig indsamlings-, registrerings-, bevarings-, formidlings- og forskningsindsats.

 

Museet har over den seneste årrække været igennem en udvikling mod at blive et mere tidssvarende og dynamisk museum. På blot to år har museet oplevet en markant fremgang. I løbet af 2016-2018 har museet blandt andet øget besøgstallet med 33%, øget egenindtjeningen med rundt regnet 50% af den samlede omsætning, åbnet den nye store udstilling "Made in Midtjylland" samt igangsat en række nye aktiviteter og tiltag med henblik på bredere og mere vedkommende formidling.

 

På baggrund af de seneste års udvikling og strategiske satsninger har Museum Midtjylland opstillet en række konkrete mål, som de ønsker at arbejde hen imod. Det drejer sig om:

 

 • Etablering af en fast undervisningstjeneste:

Målet er at kunne ansætte en fast medarbejder til varetagelsen af tilbud for kommunens skoler og institutioner, børn og unge såvel som private borgere. I løbet af 2018 er der udviklet og evalueret på en række nye og innovative læringstiltag, hvilke ønskes udfoldet og udbredt i endnu større grad via en fast medarbejder.

 

 • Øgning af museets lokale betydning og synlighed:

Øgningen af museets synlighed tager udgangspunkt i de seneste års arbejde med aktivitetstilbud, markedsføring og bidrag til kommunale tiltag og satsninger. Senest deltog museet aktivt i afholdelsen af Dansk Melodi Grand Prix 2019 med en retrospektiv og selvfinansieret udstilling.

 

 • Udvikling af arbejdet med kommunens ældre og tilbud til denne målgruppe:

Arbejdet med udvikling af tilbud til kommunens ældre tage udgangspunkt i det nuværende lokale engagement blandt de frivillige samt udvikling af tilbud til målgruppen generelt - eksempelvis gennem særlige tilbud til ældre demente.

 

Udover de tre store mål kommer også en række andre væsentlige mål. Det er blandt andet fortsat optimering og bibeholdelse af et højt arkæologisk aktivitetsniveau, styrkelse af drift i form af effektivisering af magasiner og samlingshold samt generel øget satsning på børn og unge på et kvalificeret og højt niveau.

 

I takt med blandt andet stigende forbrugsafgifter, de statslige omprioriteringsbidrag på 2% årligt, samt en aktuel debat omkring en generel ændring af det statslige grundtilskud, da står Museum Midtjylland overfor en økonomisk udfordring fremadrettet. Museet ønsker fortsat at leve op til kommunens kulturelle ambitionsniveau samt de lovmæssige forpligtigelser jf. museumsloven. Derudover har museet selv en række ambitioner om at fortsætte den positive udvikling.

 

Derfor ansøger museet nu Herning Kommune om en forøgelse af det årlige driftsbudget med 17 kr. pr. indbygger.

 

Økonomi

Museum Midtjylland budgetterer i 2019 med et driftstilskud fra Herning Kommune på 4.248.000 kr. svarende til 47,77 kr. pr. indbygger (tal pr. 1. januar 2019). Tillige budgetteres med et driftstilskud fra Ikast-Brande Kommune på 1.953.000 kr. svarende til 47,30 kr. pr. indbygger (tal pr. 1. januar 2019).

 

En forøgelse af det årlige driftsbudget på 17 kr. pr. indbygger vil svare til en forøgelse på 1.511.589 kr.

 

På baggrund af Ikast-Brandes nylige pålæggelse af en generel besparelse på 1% på området, ansøges der i første omgang kun Herning Kommune om forøgelse af driftsbudgettet. En yderligere forøgelse hos Ikast-Brande Kommune vil eventuelt ansøges på sigt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - Årsrapport 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender årsrapport 2018 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands årsrapport for 2018 er godkendt på bestyrelsesmøde den 13. marts 2019.

 

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner, og består af afdelingerne; Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter samt Palsgaard Skovmuseum.

 

Årets resultat for Museum Midtjylland udviser i 2018 et underskud på 2.853.974 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 8.946.406 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 6.092.432 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 2.853.974 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Årsregnskabet for museerne i Herning Kommune udviser i 2018 et underskud på 2.704.282 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 8.671.061 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 5.966.779 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 2.704.282 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Musset har aktiver for 15.347.398 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 12.855.202 kr. inklusiv henlæggelser.

 

Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således:

 

Egenkapital primo

1.988.895 kr.

Henlæggelse, gældsbrev Ejendomsselskabet Textilforum A/S

4.000.000 kr.

Henlæggelser til museerne i Herning Kommune

1.740.575 kr.

Henlæggelser til Transformation, Herning Klædefabrik

4.374.772 kr.

Henlæggelser til museerne i Ikast-Brande Kommune

750.960 kr.

Egenkapital i alt pr. 31.12.2018

12.855.202 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune har i 2018 ydet et ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 4.248.000 kr.

 

Museum Midtjylland har i 2018 haft 24.691 besøgende, hvilket er en fremgang på 5,96%. Museet har afholdt 111 arrangementer, herunder 104 på museets besøgssteder og 7 uden for museet.

I 2018 har Museum Midtjylland åbnet 3 særudstillinger; Snørklede snoninger i grønt, Sok it up og Uldne værker, samt en ny permanent udstilling; Made in Midtjylland.

Museet har i 2018 foretaget 41 små selvbetalte forundersøgelser, 21 større bygherrebetalte undersøgelser og 7 udgravninger samt en forskningsudgravning.

  

I 2015 udførte Slots- og Kulturstyrelsen en kvalitetsvurdering af museet med den samlede vurdering af museet løste sine opgaver tilfredsstillende. Museet indsendte efterfølgende en skriftlig opfølgninsplan, som styrelsen godkendte. Museet har siden arbejdet målrettet efter denne opfølgningsplan. Den afsluttende evaluering på kvalitetsvurderingen fandt sted 2. marts 2018, hvor museet fik ros for sit store arbejde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapporten for 2018 godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner og renovering af korsal hos Den Jyske Sangskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner, blandt andet for at imødekomme en ansøgning om renovering af korsalen samt toiletter på Den Jyske Sangskole.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts, samt efterfølgende Økonomi- og Erhvervsudvalg, samt Byråd blev en del af puljen til vedligeholdelse af kulturelle institutioners bygninger frigivet. Der blev på mødet fremlagt planlagte vedligeholdelsesarbejder for 502.500 kr. Kultur- og Fritidsudvalget indstillede at frigive 700.000 kr. ud af årets pulje på 999.000 kr., for at gøre forvaltningen i stand til at imødekommende løbende nødvendige vedligehold og reparationer på de kulturelle institutioners bygninger.

 

Siden frigivelsen er varmestyringen i Huset No7 gået i stykker. Et nyt anlæg beløber sig til mellem 200.000 og 250.000 kr.

 

Samtidig har forvaltningen modtaget en ansøgning om støtte til renovering af korsalen på Den Jyske Sangskole og toiletter i samme bygning. Toiletterne er utidssvarende og trænger til en renovering. Korsalen trænger til en renovering, både af vedligeholdelseshensyn og i forhold til at indrette salen, så den lever op til de mangeartede læringssituationer der gerne skal finde sted i salen. Korsalen skal både benyttes af Den Jyske Sangskole, Swinging Europe og byens borgere og foreninger. Salen skal indrettes æstetisk og funktionelt – i stor respekt for den historiske bygning, som salen er en del af.

 

Renoveringen andrager en udgift på budgetteret 463.000 kr., excl. moms, og finansieres således:

 • Der er indhentet 150.000 kr. fra Real Dania til projektet
 • Sponsorer og fonde i øvrigt står for 63.000
 • Den Jyske Sangskole finansierer selv 150.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget søges om støtte på 100.000 kr., som forvaltningen foreslår finansieret af puljen til vedligeholdelsesarbejde på de kommunale kulturinstitutioner.

 

For at fastholde muligheden for løbende at imødekomme mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på de kulturelle institutioner foreslås den resterende del af puljen frigivet. Der forventes aflagt regnskab for benyttelsen af midlerne ved årets udgang.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 299.000 kr. i 2019 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364098,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2019,
at der af de 299.000 kr. bevilliges et tilskud til renovering af korsal og toiletter på Den Jyske Sangskole på 100.000  kr. i 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Kibæk IF anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 3,556 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og Kibæk IF har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 2,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Kibæk, hvor Kibæk IF skal finansiere den del af anlægsudgiften som ligger ud over 2,5 mio. kr.

 

Anlægsudgiften er med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter budgetteret til i alt 3,556 mio. kr.

 

Udgiften finansieres med 2,500 mio. kr. fra Herning Kommune og netto 1,056 mio. kr. fra Kibæk IF efter fradrag af moms. Kibæk IF har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads med henblik på overførsel til projektet.

 

Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse i efteråret 2019.

 

I det videre arbejde med anlægget inddrages den nyeste viden om miljøpåvirkning fra kunststofbanerne i samarbejde med miljømyndighederne. Desuden arbejdes der med foranstaltninger, som skal mindske transport af granulat væk fra banerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. Kunststofbane i Kibæk. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på stednr. 318097 i 2019,

 at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. i 2019 på samme stednr. vedr. indbetaling fra Kibæk IF,

 at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. , finansieret af de indbetalte midler fra Kibæk IF,

 at

forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Borgerlisten kan ikke tiltræde, at der etableres en kunstbane med gummigranulat, men ønsker en mere miljørigtig løsning

 

Sagsnr.: 20.07.00-S55-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Musikskole - Årsregnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender årsregnskab 2018, revisionsprotokollat samt budget 2020 og overslag 2021.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab og virksomhedsplan til godkendelse, samt budget og bemærkninger til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

 

Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen. Forvaltningen orienterer om, at bestyrelsens formand er Marianne Vihøj, der er valgt for perioden 1. januar 2018-31. december 2019.

 

Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.

 

Musikskolen opfylder sit formål ved bl.a.:

·    at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i et fællesskab, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent

·    at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen

·    at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere

·     at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

 

Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højest.

 

Herning Musikskole har følgende mål for sæsonen 2019/2020:

 • I den kommende sæson bliver det vigtigste mål at komme på plads med en permanent løsning på ledelsessiden, herunder ansættelse af ny musikskoleleder. Vi vil fremadrettet have et særligt fokus på trivsel for alle medarbejdere, så vi sikrer en stabil og velfungerende virksomhed med glade medarbejdere.
 • Musikskolen har et strategisk fokus på at skabe større synlighed for musikskolen, både i den brede offentlighed og i samarbejder med kommunen og andre kulturinstitutioner. Musikskolen ønsker at understøtte Herning Kommunes kulturpolitik gennem deltagelse i HerningErMusik og HerningErKultur.
 • Musikskolen har indgået samarbejder om nye projekter med Tjørring Skole og Herningsholmskolen på Holtbjerg. Vi udvider også det eksisterende samarbejde med Kildebakkeskolen, og vi fortsætter vores samarbejde med Brændgårdskolen. Yderligere 1-3 nye skolesamarbejder er derudover undervejs. Skolesamarbejderne er forskellige og individuelt tilpassede. Nogle er et samarbejde om nye måder at tilbyde egenbetalt musikundervisning, mens andre er mere længerevarende fælles udviklingsprojekter, hvor musikskolen indgår i skolernes faste musikundervisningstilbud.
 • Babyrytmik og småbørnshold vil fortsat være et særligt indsatsområde, hvor vi vil arbejde målrettet for oprettelse af mange hold. På den måde får vi vakt interessen for musik allerede i en helt tidlig alder, og vi får skabt et trygt og sjovt miljø at blive introduceret til musikken i, inden børnene senere skal tage stilling til instrumentvalg.
 • De sjældne instrumenter omfatter alle typer af blæser- og strygerinstrumenter. I de senere år er det blevet stadigt mere vanskeligt at rekruttere elever til disse instrumenter, men musikskolen ønsker at gøre en særlig indsats for at bevare og videreudvikle gode undervisningstilbud også på disse instrumenter. Derfor vil vi i høj grad inddrage disse instrumenter i skolesamarbejder og bruge kræfter på at præsentere og synliggøre instrumenterne for potentielle nye elever.

 

 

Herning Musikskole indgår i Det Midtjyske Strygersamarbejde, som er et regionalt strygerprojekt til og med 2019.

 

Herning Musikskoles elevtal ligger på nogenlunde samme niveau som forrige år.

 

 

Regnskab 2018

 

Herning Musikskole havde i 2018 samlede indtægter (inkl. driftsbevilling og overført tilskud fra tidligere år) for godt 11,2 mio. kr. Den primære indtægtskilde er driftstilskuddet fra Herning Kommune. Dernæst elevbetalinger, kulturaftalen og diverse indtægter og tilskud.

 

I samme periode var der udgifter for i alt godt 10,3 mio. kr., hvoraf langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger, samt IT, inventar og materiel.

 

Det giver et akkumuleret resultat på 890.014,12 kr. i overskud, som bestyrelsen foreslår overført til 2019.

 

Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 6,876 mio. kr. i 2018, mens der via rammeaftalen til musikskoler i Kulturaftalen blev givet knap 1,1 mio. kr. i statstilskud.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Herning Musikskoles regnskab er optaget i Herning Kommunes regnskab, selvom Herning Musikskole er en selvejende institution. En overførsel fra Herning Musikskole påvirker dermed Herning Kommunes regnskab.

 

 

Budget 2020-21

 

Herning Musikskoles budget viser budgettal for 2020, samt overslag for 2021. Dette for at skabe overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden.

Der er foretaget besparelser i budgetterne for at undgå de tidligere forventede negative driftsresultater, hvilket gør, at budgetterne for 2020 og 2021 går i nul.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2018 for Herning Musikskole godkendes

at  virksomhedsplan 2019/2020 for Herning Musikskole godkendes

at  budget 2020-21 for Herning Musikskole tages til orientering

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-S55-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Heart - Årsregnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsregnskab for 2018 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

HEARTs årsregnskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 30. april 2019. Årsregnskabet for 2018 udviser et overskud på 243.649 kr., mod et budgetteret overskud på 120.000 kr. Der er ikke foretaget henlæggelser.

HEART har aktiver for 9.705.631 kr. og en egenkapital på 1.735.000 kr. efter årets resultat er overført. Sidste års aktivmasse udgjorde 9.768.000 kr. og egenkapitalen udgjorde 1.491.000 kr. Forbedringen ses i en væsentlig stigning de likvide beholdninger.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Udstillinger

I 2018 blev følgende udstillinger afholdt:

 • Jens Søndergaard - Farvekraft af helvede til, HEART history. Med udstillingen ønskede museet at udbrede kendskabet til Jens Søndergaard og udvide det kunsthistoriske blik på, hvad det er, der til stadighed fascinerer ved hans værker. Udstillingen indeholdt værker fra museets samling, private udlånere samt værker udlånt af Museum Thy. Sideløbende med udstillingen viste museet Anne Moulvads

film Farvekraft af helvede til med fortællinger fra private samlere. Flere af værkerne fra filmen blev præsenteret i udstillingen. Udstillingen var meget populær blandt museets gæster og er efterfølgende vist på Øregaard Museum.

 • Asger Jorn & HEART Highlights viste et udvalg fra samlingen samt 14 nyligt deponerede Asger Jorn værker, som for første gang udstilles på et dansk museum. Fra samlingen præsenterede HEART Highlights bl.a. Piero Manzoni, Enrico Castellani, Pablo Scheggi, Paul Gadegaard, Knud Hvidberg og Ole Schwalbe.
 • Next Level - Enter a world of iconic games, HEART design. Udstillingen blev kurateret i samarbejde med Jakob Stegelman og resten af holdet bag DRs Troldspejlet. Gennem mere end 50 genkendelige og ikoniske computerspil oplevede publikum at være på en tidsrejse. Udstillingen undersøgte den digitale spilverden og de designprocesser, der ligger til grund for de velkendte spiluniverser. Udover at belyse

dette i museal kontekst oversete medie, var det museets ambition at tiltrække nye publikumsgrupper, hvilket lykkedes. Udstillingen er efterfølgende solgt til Danmarks Tekniske Museum.

 • Ry David Bradley & Jon Rafman - letmein, HEART future. Udstillingen satte fokus på de digitale skærmes allestedsnærværende karakter i det moderne menneskes liv. letmein var skabt som en totalinstallation, med 2000 kvadratmeter specialvævet tæppe som beklædte både vægge, gulve og møbler. Tæppet dannede rammen om Rafmans dobbelt-projekteret dystopiske film, skabt specielt til denne udstilling, og Bradleys vævede værker.

 

Formidling

Formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge har vist en stigning i 2018; der har været 3.001 børn og unge på besøg i undervisningstilbud, sammenlignet med 2.242 i 2017.

Der har været fokus på følgende:

Alle børn på vej til kunst og kultur, pilotprojektet, der giver gratis transport for folkeskoler til kulturinstitutionerne i Herning Kommune.

Museet i den åbne skole - som er et nationalt projekt, men i HEART regi. Flere kommuner og institutioner arbejder sammen om at udvikle læringsaktiviteter til brug på museerne.

Socle du Monde; uarbejdelse af app med undervisningsspor målrettet voksenbrugere, grundskoler og familier.

Desuden gør museet en særlig indsats for at imødekomme ikke museumsvante brugere i form af events med kunst, mad og musik.

 

Besøgstal

Årets besøgstal var 35.661 gæster mod 28.639 gæster i 2017. Det er en stigning på 24,51%. Der er også en stigning i antallet af børn og unge.

Økonomi

Herning Kommune har i 2018 ydet et driftstilskud til HEART på 8.041.000 kr.

Driftstilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder drift af Socle du Monde, inklusiv udearealerne samt vedligeholdelse ad udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården samt lokaler til Ensemble MidtVest herunder administrations-, øvelokaler og koncertsal.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2018 for HEART godkendes

at  HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Kulturstyrelsen inden den 1. juli 2019

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Kulturelt Samråd Herning - godkendelse af årsberetning og regnskab for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning (KSH) sender regnskab og årsberetning for 2018 til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) orientering.

Sagsfremstilling

KSH er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner og grupper, hvis hovedformål er at arrangere, formidle eller udøve kulturel aktivitet i Herning kommune. KSH stiller underskudsgarantier til kulturelle aktiviteter, koordinerer og arrangerer større kulturelle aktiviteter og deltager i debat og netværk.

 

Ved årsskiftet havde KSH 73 medlemmer i hele kommunen. Til det årlige repræsentantskabsmøde 2019 blev der afholdt valg, og efter mødet konstituerede forretningsudvalget sig sådan:

 

Formand: Thomas Thisted

Næstformand: Marie Lilholt

 

Administrationsudvalg: Thomas Thisted, Marie Lilholt og Hans Rostholm

 

Diverse udvalg:

a. Kulturprisudvalget: Thomas Thisted, Marie Lilholt

 

b. Herning Kommunes Jubilæumsfond: Thomas Thisted

 

c. Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark: Hans Rostholm

 

d. Midtjysk Musikforening Dacapo: Hans Rostholm

 

e. KMF 336: Hans Rostholm og Rikke Andersen

 

f. Kulturledergruppen: Koordinator Carsten Gjerløv

 

g. Herning Børneteaterfestival arbejdsgruppe : Kristina Kalhøj Sønderup, Anna-Grethe Østergaard, Anita Vangekjær Marinussen og Carsten Gjerløv

 

 

Som suppleanter blev valgt:

 1. Rikke Ramm Eberlein, Den Jyske Sangskole
 2. Kirsten Bjørn-Thygesen, FOF Herning
 3. Iben Østerbye, Folkeuniversitetet

 

Regnskabet, der fremgår af side 24-25 i årsberetningen, viser indtægter for i alt 1.122.500 kr. Det er en stigning på ca. 52.510 kr. i forhold til året før.  

 

De vigtigste poster på indtægtssiden er tilskud fra Herning Kommune på 625.000 kr. (rådighedssum) + 50.000 kr. (kontorhold). Der er også teaterrefusion på 112.500 kr. til gode fra staten.

 

Ud over det direkte økonomiske tilskud til KSH stiller Herning Kommune også koordinator til rådighed. Fra regnskabsåret 2017 blev der overført uforbrugte midler på 285.000 kr. som er indtaget i regnskabet for 2018.

 

Regnskabet for 2018 viser udgifter for i alt 945.459 kr., opdelt i følgende underposter:

 • Udgifter til drift og kontorhold, herunder Kulturfest Herning, på 260.460 kr.
 • Tilskud til diverse musikarrangementer på 207.456 kr.
 • Tilskud til teaterarrangementer på 429.755 kr.
 • Tilskud til diverse arrangementer på 47.787 kr.

 

Efter de overførste midler fra forrige regnskabsår er indregnet, viser regnskabet et overskud på kr. 177.041 som overføres til 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kulturelt Samråd Hernings regnskab og årsberetning for 2018 tages til orientering

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna K. Vestergaard

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 

Samlet set forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 41,9 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2019.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

Driftsudgifter

 

Det forventede driftsregnskab for 2019 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 10,0 mio. kr. (mindrerbrug) som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 på16,1 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes et forbrug af overførslen fra 2018 på 6,1 mio. kr. til flg. formål:

 • 0,9 mio. kr vedr. renoveringsudg. i Herning Svømmehal
 • 0,8 mio kr. vedr. tilskud til Terminalen
 • 4,4 mio. kr. vedr. VM i Håndbold

 

Det budgetterede mindreforbrug på 10,0 mio. kr. kan henføres til flg.

 • 1,6 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 3,9 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner,
 • 4,5 mio. kr. vedr. forenings- og idrætshalområdet

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

Forventet afvigelse 2019, drift – fordeling:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

  

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2019 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbug i 2019 på 41,9 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • 23,7 mio. kr. vedr. Holing-projektet - halprojektet mv. gennemføres i 2020
 • 10,0 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 4,7 mio. kr. vedr. Timeline/Sydbyprojektet
 • 1,0 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner
 • 1,5 mio. kr. vedr. etablering af Tennishal
 • 1,0 mio. kr. vedr. erstatningsbane ved Herning KFUM / Herning Gymnasium

 

 

Bevillingsmæssige ændringer:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

 • Jf. KFU-møde den 17.12.2018, punkt 182. Bevillinger vedrørende eksterne tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler til centralbiblioteksvirksomhed til to biblioteksprojekter. Behovsanalyse på materialeoverbygningsområdet 2018-2019, hvor der meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 450.000 kr. i 2019 og Bibliotekernes ProcesHub 2018-2019, hvor der meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 650.000 kr. i 2019 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.
 • Jf. KFU-møde den 18.02.2019, punkt 3. Ekstern bevilling fra Erasmus+ til Herning Bibliotekerne til formidling af lokalhistorie 2018-2020, hvor der meddeles indtægtsbevilling på 126.000 kr. i 2019 og 85.000 kr. i 2020 og udgiftsbevilling på 155.000 kr. i 2019 og 56.000 kr. i 2020 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.
 • Jf. KFU-møde den 18.03.2019, punkt 18. Bevilling vedrørende ekstern tilskud fra Danskernes Digitale Bibliotek til projekt AULA 2019-2020, hvor der meddeles indtægtsbevilling på 202.000 kr. i 2019 og 98.000 kr. i 2020 og tilsvarende udgiftsbevilling på 202.000 kr. i 2019 og 98.000 kr. i 2020 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.
 • Jf. KFU-møde 27.05.19, punkt 46. Vedrørende Centralbibliotekstilskud 2019 til Herning Bibliotekerne, meddeles der indtægtsbevilling på 156.000 kr. og udgiftsbevilling på 437.000 kr. i 2019. Restbeløb på 281.000 kr. i 2019 finansieres af Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50. I 2020-2023 meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 437.000 kr. årligt til samme serviceområde og funktion.
 • I forbindelse med etablering af hybridbane meddeles der  anlægsudgiftbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031076 Hybridbane, som finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, ØKE og Serviceområde 11, Idræt og Fritid, KFU i 2019 jf. økonomiskema. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

atKultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen.

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni og i Byrådet den 25. juni 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-5-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2020-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Kvartborg Vestergaard

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding. 

Mappe med bilag udleveres på mødet.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2020-2023 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 1. juni 2019 fremsende budgetforslaget til Administration og Økonomi med henblik på videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2018-priser, 1.000 kr.):

 

Serviceområde 11 - 14 - 15

Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

 97.096

 105.641

 104.733

Serviceområde 14 - Biblioteker

 38.741

 40.654

 41.248

Serviceområde 15 - Kultur

 51.709

 55.096

 53.801

I alt

187.546

201.391

199.782

 

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2018 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden. Der henvises til ændringsskemaerne vedr. ændringer i budgetrammerne mellem årene.

Budgetforslaget indeholder:

 • Kommentarer til budgetforslaget
 • Mål
 • Driftsbemærkninger
 • Takster
 • Ændringsskemaer

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2020-2023, og at forslaget herefter fremsendes til Administration og Økonomi til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Orientering og projektstatus for Kultur på Recept

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Aavad Holm

Sagsresume

I forbindelse med Budgetforlig 2017 blev der afsat 400.000 kr. årligt til i en treårig periode at tilbyde kulturelle tilbud til langtidssygemeldte borgere. Forebyggelseudvalget besluttede på møde den 13. december 2016 at bevilge yderligere 285.000 kr. i 2017, 285.000 kr. i 2018 og 285.000 kr. i 2019 til Kultur på Recept.

 

I det følgende gives en status på projekt Kultur på Recept, som dags dato også forelægges på møde i Forebyggelsesudvalget.

 

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i samarbejde med Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget i perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2019.   

 

Baggrund

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt at mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 18 til 64 år i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding på grund af psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress.

 

Aktiviteter og indsatser

Indsatsen gennemføres i samarbejde med forskellige kulturinstitutioner i Herning Kommune, herunder Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Herning Billedskole, Herning Bibliotek og Skovsnogen.   

 

Indsatsen består af gruppeforløb med 10-12 deltagere, som mødes to til tre gange om ugen i en periode på 10, 12 eller 15 uger.    

 

Siden projektets start den 1. januar 2017 og indtil den 1.april 2019 er der udbudt i alt 12 forløb.  I alt er 81 borgere henvist/selvhenvist til Kultur på Recept. Heraf er 15 deltagere gengangere, fordelt på ti personer. Antallet af unikke borgere i projektet udgør 66.  

 

Ud af de 81 borgere, som er henvist til et forløb, har 41 deltagere gennemført et forløb. 17 deltagere er forsat i et forløb og 23 deltagere er frafaldet. Af de 23 er fire deltagere gengangere.   

De 23 frafald begrundes primært med følgende årsager:

 • Praktik, jobprøvning og raskmelding – 39 procent.
 • Personlige årsager, såsom sygdom i den nærmeste familie, problematikker som følge af egen sygdom (henvisningsdiagnose) eller anden sygdom – 35 procent.  
 • Tilbuddet har ikke levet op til deltagerens forventningerne – 13 procent.
 • Ukendte årsager – 13 procent.

 

Af de 81 borgere, som er henvist til et forløb, har fem deltagere ikke udfyldt spørgeskema ved opstart og/eller afslutning, hvorfor følgende opgørelse kun omfatter de resterende 76 borgere.

 

Data vedrørende deltagergruppens sammensætning

For de 76 personer, som var tilmeldt et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: 12 af de tilmeldte deltagere er mænd, og 64 deltagere er kvinder.
 • Aldersspredning er fra 18 år og op til 66 år. Gennemsnitsalderen er på 41 år.  

 

For de 38 deltagere, som har gennemført et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: Tre deltagere er mænd, og 35 deltagere er kvinder.
 • Hovedparten af deltagerne er i alderen 36 til 55 år. Gennemsnitsalderen er 43 år. 

 

Indsatsens betydning for deltagernes helbred, trivsel og livskvalitet

På baggrund af de spørgeskemaer, som deltagerne udfylder i samarbejde med kulturkoordinator i forbindelse med samtale ved start og afslutning af et forløb, ses følgende resultater for de 38 personer, som har gennemført et forløb: 

 • Andelen med dårligt selvvurderet helbred er faldet fra godt 63 procent ved start til knap 24 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om et fald på ca. 39 procentpoint.
 • Andelen med god trivsel og livskvalitet er steget fra godt 39 procent ved start til knap 79 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om en stigning på ca. 40 procentpoint.
 • Andelen, som vurderes at have eller være i højrisiko for udvikling af depression og stressbelastninger, falder fra knap 45 procent ved start til 21 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om et fald på ca. 24 procent.
 • Andelen, som ikke umiddelbart vurderes at være i risiko for udvikling af depression og stressbelastninger, stiger fra 21 procent ved start til godt 55 procent ved afslutning af et forløb.  

 

Der ses alt i alt en meget positiv udvikling i forhold til deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet.  

 

Befolkningsundersøgelser viser, at selvvurderet helbred, trivsel og livskvalitet har stor betydning for udviklingen af forskellige former for kroniske sygdomme, forbrug af sundhedsvæsenet, medicinforbrug, sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension.   

 

Tallene viser sammenholdt med midtvejsevaluering, september 2018 en positiv forskydning i forhold til helbred, trivsel og livskvalitet ved både opstart og afslutning. Dette stemmer overens med kulturguidernes tilbagemelding, idet deltagerne i efteråret 2018 var relative ressourcestærke.

 

Deltagernes evaluering af Kultur på Recept

I forbindelse med afslutning har deltagerne udfyldt et spørgeskema vedrørende deres forventninger og tilfredshed med forløbet. Af de 38 deltagere, som har gennemført et forløb, har godt 97 procent svaret, at de i høj grad vil anbefale forløbet til andre. Ca. 84 procent har svaret, at forløbet i høj grad svarede til deres forventninger, ca. 13 procent svarer i nogen grad og godt 2 procent svarer i mindre grad.

 

Alt i alt har indsatsen fået mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den forelagte status tages til efterretning

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Orientering om status på Musikkens Sprog

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Aavad Holm

Sagsresume

På møde den 4. december 2017 bevilgede Forebyggelseudvalget i alt 117.000 kr. i 2018 og 2019 til projekt Musikkens Sprog under forudsætning af at Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 20.000 i 2018 og 20.000 i 2019. På møde den 4. december 2017 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget i alt 40.000 til projektet.

 

I det følgende gives en status på Musikkens Sprog, som dags dato også er forelagt på møde i Forebyggelsesudvalget.

 

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i perioden fra den 1. april 2018 til den 31. december 2019. 

 

Baggrund

Målgruppen er børn i alderen fra ca. 6 til 12 år og deres forældre bosiddende på Holtbjerg eller i Lyngbyen i Gullestrup. To boligområder med en stor andel af børn og unge der vokser op i familier tilhørende de dårligst stillede socialgrupper og en stor andel af børn med en anden etnisk baggrund end dansk.

 

Mange børn og unge i de udvalgte boligområder gør ikke brug af Herning Musikskoles tilbud eller de øvrige kulturelle tilbud i kommunen. Målet med dette projektet er derfor at fremme adgangen til musik ved blandt andet at flytte tilbud ud i boligområderne og på de lokale skoler.

.

Projektets formål

 • At styrke børnenes sproglige udvikling via arbejdet med musikken og kroppen.
 • At musikken bliver midlet til større forståelse af kultur begge veje, så integration og indlæring gøres nemmere.
 • At arbejdet med hukommelse og indlæring af et nyt sprog via musikken gælder for både børn og voksne.
 • At større sproglig udvikling kan fremme børnenes og de voksnes situation i forhold til skole og arbejdsmarkedet og på den måde bidrage til forebyggelse af arbejdsløshed med mere.
 • At vi via musiske og sociale aktiviteter giver familierne og børnene et pusterum fra hverdagens problemer med fokus på den gode oplevelse og de gode fem minutter.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med Gullestrup Skole, Herningsholmskolen og den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel.

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

Musikkens Sprog arbejder med følgende aktiviteter med børnene og deres familier.

·       I regi af folkeskolen med kontinuerlig undervisning. Her samarbejdes med den lokale folkeskole, som er Gullestrup Skole og Herningsholmskolen.

·       I børnenes liv derhjemme - med deltagelse i familieaftner, som afholdes i regi af den boligsociale helhedsplan Plads til Forskel. 

·       Afvikling af relevante pop-up events fx at børnene giver koncerter i forbindelse med skolearrangementer, events i boligområderne, events på Musikskolen m.m.

 

Der er afviklet følgende moduler:

 

Modul 1: Er afviklet i perioden fra den 1. april til den 30. juli 2018.

Deltagelse i Fællesbos sommerlejr, som blev afholdt på FDF-Sletten i uge 27

Deltagelse i familieaftener i regi af Plads til Forskel, byfest i Gullestrup samt spontant sommermusik i Gullestrup og på Holtbjerg.

 

Modul 2-4: Er afviklet i perioden fra den 1. august 2018 til den 2. marts 2019. 

Alle moduler har en varighed på 5-6 uger og afvikles skiftevis på Herningsholmskolen og Gullestrup Skole. Undervisningen har omfattet alle 0. klasser på de to skoler og alle 3. klasser på Herningsholmskolen (ca. 80 elever) med henblik på, at børnene skulle deltage med et show i Boxens foyer i forbindelse med DR TV´s børne-MGP. Børnene i 0. klasse har givet koncert til morgensang og forældreaftener. Derudover har medarbejderen i Musikkens Sprog deltaget på familieaftener i regi af Plads til Forskel ca. hver 14. dag.

 

Modul 5: afvikles i perioden 14. marts til den 6. juni 2019.

Undervisning af 0. klasse samt den nye 0. klasse ”Superklubben” på Gullestrup Skolen.

Deltager med pop-up events ved sommerfesten i Gullestrup og på Fællesbos sommerlejr.

Deltagelse i familieaftener i regi af Plads til Forskel.

 

Der planlægges med yderligere to moduler i 2. halvår af 2019.

 

Opsamling og evaluering

Deltagelsen i DR TV´s børne-MGP var en stor succes og en kæmpe oplevelse for børnene, som fik et selvtillidsboost og en oplevelse for livet. Mange af elever var tosprogede, og gennem den intensive øvning har de styrket deres ordforråd og sprogkendskab betydeligt. Showet blev en realitet i kraft af et tæt samarbejde med Herningsholmskolen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Deltagelse på familieaftenerne har styrket samarbejdet med forældre og børn i de to boligområder. Der er opbygget en tillidsfuld relation, som også styrker samarbejdet mellem hjem og skole.

 

Samarbejdspartnerne er generelt glade for indsatsen og ser Musikkens Sprog som en støtte og hjælp til deres arbejde. På Herningsholmskolen har de derfor også valgt at engagere sig med Musikskolen og medarbejderen i Musikken Sprog, som en fast del af den nye bydelsskole på Holtbjerg. Undervisningen vil foregå efter de samme principper og tanker som i Musikkens Sprog.

 

Den boligsociale helhedsplan Plads til Forskel er siden januar 2019 blev udvidet til også at omfatte Brændgårdsområdet. Der er fremsat et ønske om, at Musikken Sprog bliver en del af indsatsen i Brændgårdsområdet og samarbejdet med Brændgårdsskolen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den forelagte status på Musikkens Sprog tages til efterretning
at Brændgårdsområdet bliver omfattet af indsatsen i Musikkens Sprog 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A00-4-19 Sagsbehandler: Lajla Johansen  

Uddannelsesstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 X

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

 

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde d. 6. maj 2019 godkendt udkast til en uddannelsesstrategi for erhvervs- og videregående uddannelser samt efter- og videregående uddannelser (se bilag 1). Uddannelsesstrategien sendes med nærværende sagsfremstilling til drøftelse og eventuel kommentering i relevante fagudvalg (Børn og familie, Byplanudvalg, Kultur og fritid samt Beskæftigelse).

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 6. maj blev det desuden foreslået at ændre formulering i overskriften på mål 4, I Herning bliver alle børn så dygtige, som de kan, så den får en mere aktiv karakter. Forslag til ny overskrift til mål 4 er derfor: I Herning vil vi uddanne til og for livet, så alle kan indfri deres fulde potentiale.

 

Sagsfremstilling

Herningsholm Erhvervsskole, SOSU Herning, Erhvervsakademi MidtVest, VIA og Aarhus Universitet udbyder samlet set omkring 70 erhvervs- og videregående uddannelser i Herning Kommune.

Et stærkt uddannelsesmiljø og varieret uddannelsesudbud danner fundamentet for at sikre de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, og at tiltrække unge og nye borgere til byen og ikke mindst at sikre udvikling og vækst i området.

For at sikre en intelligent og handlingsorienteret indsats, hvor kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne arbejder sammen om, at Herning bliver en attraktiv uddannelsesby, er der udarbejdet et udkast til en uddannelsesstrategi.


Formålet med uddannelsesstrategien er:
- at sikre, at vi har den rette kompetenceforsyning til fremtidens arbejdsmarked. Derfor vil vi arbejde målrettet på at styrke udbuddet og variationen af uddannelser i kommunen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

 

- gennem et øget uddannelsesudbud at give borgerne bedre muligheder for at uddanne og for at efter- og videreuddanne sig, fordi der med et øget uddannelsesniveau også følger øget jobsikkerhed, livsindkomst og levealder.

 

- at Herning bliver et dynamisk vækstcentrum at drive uddannelse i, hvor vi tør gå nye veje, og hvor der er et tæt samarbejde mellem by, erhvervsliv og uddannelsesområdet. Derfor skal uddannelsesinstitutionerne have de bedst mulige rammer at drive deres virksomhed i.

 

- at tiltrække flere studerende. Herning skal være kendt for at uddanne dygtige studerende, der matcher fremtidens behov for arbejdskraft. De studerende skal være så glade for byen, at de på sigt bosætter sig her, stifter familie og fortsætter deres karriere på en af regionens arbejdspladser.

 

Ovenstående leder frem til fire mål med tilhørende fokuspunkter, der udgør strategien:

1.    Herning vil være en tiltrækkende uddannelsesby

2.    Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked

3.    Vi vil fastholde og tiltrække flere uddannelser, vidensinstitutioner og videnscentre til Herning

4.    I Herning vil vi uddanne til og for livet, så alle kan indfri deres fulde potentiale.

 

ORGANISERING OG PROCES

Uddannelsesstrategien er kommunalt forankret i By, Erhverv og Kultur, der med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget forestår den overordnede implementering og projektstyring af målene og de tilhørende fokuspunkter. Disse skal indfris i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, andre aktører på uddannelsesområdet samt erhvervslivet.
Uddannelsesstrategien drøftes i et bredt uddannelsesforum med repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner, ungdomsuddannelser og fagforeninger samt de politiske udvalg med henblik på i samarbejde at fastlægge organisering og handlingsplan. 

Økonomi

Økonomien afholdes inden for den eksisterende ramme for By, Erhverv og Kulturudvalget (BEK).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udkastet til uddannelsesstrategien drøftes med henblik på eventuel afgivelse af kommentarer til strategien.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet uddannelsesstrategien og har følgende uddybende kommentar:
Udvalget er enig i, at Herning skal prioritere en strategisk uddannelsesindsats og er enige i de fire udvalgte mål. Udvalget ser i forlængelse heraf studerende som et væsentligt aktiv for kommunens kultur- og fritidsliv og ser gerne, at kultur- og fritidsområdet anvendes som løftestang til at integrere de studerende i byen samt at styrke Hernings brand som uddannelsesby (uddannelsesstrategiens mål 1). Herunder foreslår udvalget, at uddannelsesstrategien i sin implementering har et fokus på at etablere aktiviteter og events, der i særlig grad henvender sig til studerende som målgruppe og deltagende udøvere. Udvalget ser gerne, at der vil være et udstrakt fokus på at inddrage de studerende og deres ønsker til kulturelle aktiviteter og fritidstilbud, sammen med kommunens øvrige borgere.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritdsudvalget