Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturhuset i Nørregade - dialog om indhold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturhuset i Nørregade fik pr. 1. april fået ny leder, idet Line Hillerup tiltrådte stillingen som kulturhusleder.

Udvalget ønsker at møde den nye kulturhusleder.

Sagsfremstilling

Kulturhusleder Line Hillerup har de seneste to måneder påbegyndt arbejdet med at lære kulturhuset, medarbejderne og brugerne at kende. Samtidig er kulturhuset i en overgangsfase fra foreningsdrevet hus til kommunalt kulturhus.

 

Følgende punkter ønskes drøftet med udvalget:

 • Status på Kulturhuset i Nørregade lige nu.

 • Status på Kulturgården og det samarbejde, der er etableret der.

 • De første planer for den nærmeste fremtid for Kulturhuset.

 • Hvordan/hvornår tænkes processen med at fastlægge de mere langsigtede planer for huset igangsat med henblik på fremlæggelse og godkendelse i KFU. 

 

Kulturhuslederen ønsker en dialog med og input fra udvalget om ovenstående.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter punkterne med kulturhuslederen.

Beslutning

Udsat.

 

Sagsnr.: 19.02.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Fremtidig placering af lokalhistorisk arkiv

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Mølgaard Cassøe

Sagsresume

I forbindelse med flytning af Herning Bibliotekernes nye hovedbibliotek til Østergade 8, forslås det at Lokalhistorisk Arkiv flyttes til Museum Midtjyllands lokaler i Museumsgade 32, når disse bliver ledige, hvilket forventes at være i løbet af 2015.

 

Birte Bornæs deltager i punktets behandling.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland påtænker at fraflytte sine nuværende museumsbygninger på Museumsgade 32 i Herning i løbet af 2015. Fraflytningen sker som del af en udviklingsproces af museets virksomhed, hvor museets styrelse har besluttet at samle museets udstillingsaktiviteter i Herning Kommune i bygningerne i den tidligere Herning Klædefabrik i Vestergade.
 
Museum Midtjylland ejer bygningerne på Museumsgade 32, der udgør anslået 2380 m2. Museum Midtjylland er en selvejende institution.

I forbindelse med beslutning om at indrette Herning Bibliotekernes nye hovedbibliotek i Østergade 8, blev det besluttet, at der skulle findes nye lokaler til Lokalhistorisk Arkiv, som hidtil har haft lokaler i tilknytning til det gamle hovedbibliotek på Brændgårdvej 2. 
Lokalhistorisk arkiv råder i dag over ca. 300 m2 plus en mindre del af Herning Bibliotekernes brugerareal. Det anslås at Lokalhistorisk Arkiv har en samling på over 1.000 hyldemeter + A/V materialer.
 
Lokalhistorisk Arkiv har pt. åbent 12 timer om ugen fordelt på 3 dage. I 2012 havde lokalhistorisk arkiv ca. 1.000 besøgende, hvortil kommer grupper og arrangementer.
 
Forvaltningen anbefaler, at Lokalhistorisk Arkiv flytter ind i bygningerne på Museumsgade 32 og får ca. 300 m2 til rådighed. Flytningen til Museumsgade er betinget af at Museum Midtjylland flytter ud af de nuværende lokaler. Såfremt disse ikke er ledige ved flytningen af Herning Bibliotekernes hovedbibliotek, foreslås det at Lokalhistorisk Arkiv forbliver på Brændgårdvej 2 eller flyttes til andre midlertidige lokaler.
Lokalhistorisk Arkiv vil med flytningen til Museumsgade 32 fortsat organisatorisk og driftsmæssigt være del af Herning Bibliotekerne.
 
Forvaltningen er i tæt dialog med andre foreninger, der også har interesse i at flytte ned i bygningerne på Museumsgade 32, når museet fraflytter. Det er bl.a. ASRA arbejdshistorisk støtteforening og Herning Husflid.
 
Bag bygningerne på Museumsgade 32 er en stor museumspark, hvor der er et frilandsmuseum. Dette bevares som grønt åndehul, og frilandsmuseet renoveres løbende ved hjælp af frivillig arbejdskraft.  

Ved at tilbyde de nævnte foreninger – herunder Lokalhistorisk Arkiv – at flytte ind i bygningerne på Museumsgade 32, skabes mulighed for et øget samarbejde og netværk foreningerne og de frivillige imellem. Tilgængeligheden til foreningerne og deres tilbud vil i bygningerne på Museumsgade være god. Så foreningernes synlighed over for borgere og brugere af foreningerne vil med flytningen til Museumsgade kunne styrkes.
 
Museum Midtjyllands styrelse er bekendt med, at Lokalhistorisk Arkiv og andre foreninger ønsker at flytte ned i bygningerne på Museumsgade 32, efter Museum Midtjylland er fraflyttet. Museum Midtjyllands styrelse er positiv overfor ideen.
 
Forvaltningen forventer, at driften af lokalhistorisk arkiv holdes indenfor eksisterende driftsramme fra serviceområde 14, bibliotek. Samt at der indgås en driftsaftale mellem Lokalhistorisk Arkiv og Museum Midtjylland.
Det forventes, at Lokalhistorisk Arkiv og foreningerne betaler forbrugs- og ejendomsudgifter så udgifter til bygningen, Museumsgade 32, ikke belaster Museum Midtjyllands økonomi.
Museum Midtjylland vil fortsat være ejere af bygningerne på Museumsgade 32.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den endelige placering for Lokalhistorisk Arkiv bliver i det nuværende Museum Midtjyllands lokaler i Museumsgade 32.

 

at forvaltningen fortsætter dialogen med Museum Midtjylland, lokalhistorisk arkiv og foreningerne om den fremtidige brug af lokalerne i bygningerne på Museumsgade 32.

 

at forvaltningen arbejder videre med afklaring af leje/ejerforhold for Museumsgade 32.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
 
Udvalget besluttede desuden, at der i hele processen skal sikres, at Lokalhistorisk Arkiv ikke skal stå uden lokaler. Derudover inddrages Slægtshistorisk Forening i arbejdet med at indrette lokale fælleskab i Museumsgade.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Fodbold Eksperimentarium 2. etape, kunsten i anlægget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger skitseprojekt for Herning Fodbold Eksperimentariums 2. etape, kunsten i anlægget.

Sagsfremstilling

Herning Fodbold Eksperimetarium (1. etape) blev indviet i juni 2011 på baggrund af et fælles initiativ mellem Herning Kommune, Boldklubben Herning Fremad, Lokale og Anlægsfonden og Realdania.  

 

Nu er tiden er nu kommet til at realisere fodboldeksperimentariets 2. etape, hvor der har været afholdt en lukket idekonkurrence med henblik på ideer til implementering af kunsten i anlægget. Ideer, der ligeligt prioriterer bevægelse, kunst, landskab og fodbold og sætter nye standarder for et innovativt bevægelseslandskab i en målrettet fritids- og kultursatning.
 
Konkurrencen blev vundet af Rune Fjord jf. vedlagte bearbejdede skitseforslag. Den bærende idé til kunstprojektet har været at implementere en ”fodbold-golf bane”, hvor ”hullerne” er kunstinstallationer, der fungerer både rent fodboldteknisk som en boldudfordring, men også som bevægelsesskulpturer, der appellerer til leg, læring, fantasi og bevægelse. Tilsammen giver kunstinstallationerne brugerne en sammenhængende rekreativ, æstetisk oplevelse.  


Begrebet ”fodboldkunstner” blev i projektets første etape valgt som en styrende metafor for eksperimentariet. Visionen for 2. etape har derfor fortsat været at ”foldboldkunst – kunsten i anlægget” tilfører eksperimentariet en ekstra dimension, som knytter naturligt an til det eksisterende anlæg.
 
Budgetterede udgifter ifm. realisering af 2. etape udgør jf. indhentet tilbud fra Elverdal anslået 2,985 mio. kr. (11 "huller" svarende i gennemsnit til 250.000 kr. pr. installation samt diverse og uforudsete udgifter på 235.000 kr.) Der resterer efter realisering af 1. etape 0,75 mio. til udvikling og realisering af etape 2. Såfremt Herning Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania hver bevilger yderligere 0,5 mio. vil Herning Fremad forventeligt kunne finde den resterende finansiering via egne midler og sponsorer.
 
Der er hidtil bevilget 5 mio. kr. fra Herning Kommune, 5 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt 1 mio. kr. fra Herning Fremad.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at præsentationen tages til orientering

 

at merbevilling på 0,5 mio. kr. medtages i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2014.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-856-08 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Museum Midtjyllands fremtidige varetagelse af det arkæologiske ansvarsområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturstyrelsen har meddelt Museum Midtjylland, at museet pr. 1. januar 2014 til 1. januar 2016 opretholder ansvaret for bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelser.

Museum Midtjylland har henvendt sig til Herning og Ikast Brande Kommuner og ansøger om 500.000 kr. pr. år til en arkæologisk medarbejder, så museet kan leve op til Kulturstyrelsens kvalitetskrav for det arkæologiske arbejde.    

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen har omlagt ansvaret for det bygherrefinansierede arkæologiske arbejde, så det fremadrettet er fordelt på færre museer end tidligere.

27 museer og museumsenheder vil i fremtiden varetage det arkæologiske arbejde mod de hidtidige 42 museer.

 

Museum Midtjylland er én af de 27 museer, som fra 1. januar 2014 til 1. januar 2016 skal varetage det arkæologiske arbejde for det Midt og vestjyske område.  

 

Hensigten med omlægningen er at skabe en ny ansvarsfordeling, der betyder at arbejdet med de arkæologiske udgravninger i fremtiden varetages af færre og større enheder. Enhederne bliver regionale kompetencecentre for arkæologien. Kulturstyrelsens plan for den nye ansvarsfordeling er at få større viden, mere forskning og endnu mere professionelle og bæredygtige museer.

 

Kulturstyrelsen har tilkendegivet, at en forudsætning for at museet bibeholder ansvaret for det bygherrefinansierede arkæologiske arbejde er, at museet senest 1. januar 2016 lever op til Kulturstyrelsens kriterier.

 

Kriterierne er bl.a.:

 1. En fuldstændig adskillelse mellem Museum Midtjyllands basis driftsøkonomi og så den økonomi, som skabes via bygherrebetalte udgravninger.

 2. De administrative opgaver i forbindelse med bygherrebetalte udgravninger faktures ikke til bygherren, men skal finansieres inden for museets budget.

 3. Større krav om forskning af de arkæologiske fund fra bygherrefinansierede udgravninger.
  Blandt andet er et krav, at museet nedskriver en forskningstrategi for den arkæologisk faglige opgavevaretagelse, hvori det bl.a. fremgår, at der kontinuerligt arbejdes med styrkelse og udvikling af det faglige og akademiske niveau.

 4. Større krav til formidling af arkæologiske fund fra bygherrefinansierede udgravninger.

Udgifterne til forskning og formidling kan ikke faktureres til bygherren, men skal også afholdes inden for museets eget budget.

 

Museum Midtjylland vil gerne leve op til Kulturstyrelsens krav.

Derfor ansætter museet en ny afdelingsleder i den arkæologiske afdeling (afløser for nuværende afdelingsleder, der fratræder 31. juli 2013). Vedkommende skal have en phd grad, da en medarbejder med phd grad fremover vil være et krav, hvis museet skal søge statlige midler til forskning og formidling. Den ny afdelingsleder aflønnes ud af Museum Midtjyllands eksisterende driftsøkonomi.

 

For at Museum Midtjylland kan leve op til Kulturstyrelsen krav , er det desuden nødvendigt, at der ansættes en arkæologisk medarbejder mere, der skal varetage administrative opgaver, forskning og formidling af bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelser. Lønudgiften skal findes fra Museum Midtjyllands driftsbudget. Museum Midtjylland har givet udtryk for, at museet ikke kan finde lønudgifterne til en sådan medarbejder fra museets eksisterende driftsbudget.

Derfor ansøger Museum Midtjylland Herning og Ikast-Brande Kommuner om 500.000 kr. pr. år til løn til en arkæologisk medarbejder med ansættelse senest 1. januar 2014.

    

Herning og Ikast- Brande Kommuner har indgået en samdriftsaftale om Museum Midtjylland for perioden 2011-2014. Samdriftaftalen er en forudsætning for, at der ydes statstilskud til museumsdrift i begge kommuner. I aftalen er det specificeret, at det kommunale tilskud fra hver af de to kommuner udgør minimum 600.000 kr. Minimumsbeløbene er udtryk for det økonomiske niveau, der kræves for at opretholde statsanerkendelsen  - og dermed statens bevilling til museet.

 

I 2012 har Herning Kommune ydet et tilskud til Museum Midtjylland på 3.626.000 kr. Tilskuddet forudsætter, at inspektørstillingen ved TextilForum opretholdes på fuldtid.

 

Forvaltningen anbefaler, at et tilskud fra Herning Kommune på 300.000 kr. pr. år til lønudgifter til en arkæologisk medarbejder, medtages i budgetdrøftelserne for 2014 - 2017.

 

Forvaltningen oplyser, at Ikast Brande Kommune medtager museets ønsker om tilskud til en arkæologisk medarbejder i Ikast Brande Kommunes budgetdrøftelserne for 2014-2017 med 200.000 kr.

 

Et tilskud til en arkælogisk medarbejder vil betyde, at Museum Midtjylland fortsat kan yde en hurtig og professionel service til erhvervslivet, når der skal udføres bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelser.

Den arkæologiske medarbejder vil derudover bidrage til at øge museets forsknings- og formidlingsmæssige niveau.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages i budgetdrøftelserne for 2014 -2017 for at  sikre varetagelsen af det arkæologiske område og for at styrke formidlingen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Tenniscenter søger om tilskud til etablering af ny tennishal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Tenniscenter v/ forretningsfører Bendy Stockmal og formand Jakob Erikstrup søger om tilskud til etablering af ny tennishal på H.P. Hansensvej 6A i tilknytning til eksisterende tennishal.

Sagsfremstilling

Herning Tennisklub er i en positiv udvikling specielt på juniorsiden, hvilket betyder, at klubben mangler træningskapacitet i vinter halvåret. Tenniscentret råder pt. over én indendørshal, som den eneste i hele kommunen. Hallen benyttes derfor flittigt - også af omegnsklubber, når timerne til egne medlemmer er fordelt, men dækker langt fra klubbens behov for indendørstræning, som suppleres af træningstider i Sportscenter Herning og Gymnasiehallen.
 
I forbindelse med turnering og afvikling af holdkampe må klubben søge dispensation i forbindelse med benyttelse af de traditionelle idrætshaller, dels pga. stregerne på gulvet, dels pga. at lysforholdene ikke er optimale.
 
Med henblik på at imødekomme behovet for optimale indendørs træningsforhold ønsker Herning Tenniscenter at opføre en ny tennishal i tilknytning til den eksisterende hal. Dette vil give den fornødne kapacitet og samtidig give mere luft til andre brugergrupper fx. øvrige tennisklubber/ omegnsklubber, skoler, institutioner mv. Samtidig får klubben mulighed for at lave flere aktiviteter og forbedre de nuværende trænings- og klubvilkår.
 
Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter i forbindelse med opførelse af ny tennishal anslået 2,235 mio. kr.
 
Herning Tennis Centers forslag til finansieringsplan:

- Herning Tennis Center
 
...510.000 kr.
   (heraf 400.000 kr. som nyt banklån)
 
 
- Herning Tennis Klub, opsparede midler
 
...250.000 kr.
- Anlægstilskud Herning Kommune
 
1.475.000 kr.
I alt
 
2.235.000 kr.  


Årlig afledte driftudgifter udgør anslået 135.000 kr. til forbrug og vedligehold. Herning Tenniscenter afholder 50% af udgiften. De resterende 50% pålægges Herning Tennis Klub i huslejeforhøjelse, dvs. en årlig huslejeforhøjelse på 67.500,- kr., hvortil der søges om 73% lokaletilskud, svarende til en årlig merudgift for Herning Kommune på 49.275 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2014-17

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31.03.2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2013.

Sammenfattende viser opfølgningen, at der forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på driftsudgifterne og et mindreforbrug på 32,3 mio. kr. på anlægsudgifterne i forhold til det korrigerede budget

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i to hovedområder: drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 1,7 mio. kr. (mindreforbrug) som kan specificeres således:

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. som kan henføres til slutafregninger (indtægter) vedr. Giro d’Italia og EM i bordtennis.

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Der forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 6,0 mio. kr. Merforbruget vil blive finansieret af genbevillinger fra tidligere år på 3,5 mio. kr., som anvendes til finansiering af det nye hovedbibliotek i Østergade 8 og 2,5 mio. kr. af genbevillinger fra 2012, som forventes anvendt i 2013.

 

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 32,3 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til Serviceområde 14, Biblioteker.

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 36,5 mio. kr. som skyldes, at etableringen af det nye hovedbibliotek i Østergade 8 først afsluttes i 2014.

Merforbruget på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, vil blive finansieret af overførsel fra 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2014-2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe, Helle Rasmussen, Anne Juul Andersen og Pia Worm

Sagsresume

Budgetforslag 2014-2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014-2017 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).

Budgetforslaget skal fremsendes til Koncern Økonomi senest den 31. maj 2013 til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.):

[image]

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2013 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden.

Budgetforslaget indeholder:

 • Kommentarer til budgetforslaget med en oversigt over forhold, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget

 • Mål

 • Driftsbemærkninger

 • Takstoversigt

 • Ændringsskemaer

 

Budgetmaterialet tager udgangspunkt i de økonomiske rammer, som blev fremlagt på Byrådets budgetkonference den 22. april 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det samlede budgetforslag for serviceområderne 11, 14 og 15 indeholdende mål, driftsbemærkninger, takstoversigt, ændringsskema samt bilag med kommentarer til budgetforslaget.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Aktivitetshusforeningen Kulturellens regnskab for 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Aktivitetshusforeningen Kulturellen fremsender den 8. april årsrapport for 2012 til godkendelse.

Årsrapporten indeholder regnskab for 2012, udskrift af revisionsprotokollat og ledelsens regnskabserklæring. Derudover fremsendes bestyrelsens beretning, samt referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012. Referatet er endnu ikke godkendt.

Når referat med godkendelse foreligger, fremsendes dette til forvaltningen.

Sagsfremstilling

Det fremsendte regnskab med tilhørende bilag viser den økonomiske situation og ledelsesmæssige betragtninger vedrørende Aktivitetshusforeningen Kulturellens aktiviteter. Øvrige direkte tilskud fra Herning Kommune (bygninger, lønninger mv.) fremgår således ikke af nærværende sag.

 

Aktivitetshusforeningens regnskab for 2012 viser et overskud på 10.490 kr.

 

Aktivitetshusforeningen Kulturellen gik ud af 2012 med en egenkapital på 0 kr. efter tilskrivning af årets overskud og opskrivning af aktiver/udstyr. Aktiver og passiver balancerer ved 371.476 kr.

På mødet den 22. november 2012 mellem forvaltningen og forretningsudvalget i Aktivitetshusforeningen Kulturellen blev det aftalt, at Aktivitetshusforeningen tilstræber at komme med et regnskab i nogenlunde balance.
Forvaltningen vurderer, at Aktivitetshusforeningen har formået at gøre dette.

 

Kulturellen er pr. 1. januar 2013 overgået til at være en kommunal institution. I den forbindelse er tilskuddet til Aktivitetshusforeningen Kulturellen ophørt, og Aktivitetshusforeningen blev på generalforsamlingen den 20. marts opløst.

 

De væsentlige afvigelser i forhold til budgettet er følgende:

 

 • Tilskud fra fonde mv. er budgetteret med 50.000 kr., men den faktiske indtægt er på 959.000 kr.

 • De øvrige indtægter er 587.000 kr. lavere end forventet, mens de øvrige udgifter følger budgettet.

 • Personale indtægterne (salg af mandskabstimer) er 161.000 kr. højere end forventet.

 • Varesalget er 380.000 kr. lavere end budgetteret, samtidig med at varekøbet er 165.000 kr. lavere.

 • Kørsel ikke lønoplyst er mere end 3 gange så højt som budgetteret.

 

Forvaltningen har kontaktet revisoren, som angiver, at de påpegede økonomiske forskydninger skyldes ekstraordinære posteringer i forbindelse med EM i Styrkeløft.  

I forhold til regnskab 2011 er café og arrangementsudgifterne steget med mere en 1.000.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt en udgift til EM i Styrkeløft på 773.000 kr. Den resterende stigning i udgifter skyldes ovennævnte kørsel ikke lønoplyst, samt sponsorater/tilskud.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet godkendes uden bemærkninger

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-3-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Danmarks Fotomuseum årsregnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danmarks Fotomuseum fremsender årsregnskab 2012 til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Fotomuseums regnskab for 2012 blev godkendt på bestyrelsesmøde den 13. marts 2013.

 

Regnskabet udviser et overskud på 60.953 kr. og efter henlæggelser 50.953 kr.

I 2011 viste årsresultatet også et overskud på 51.369 kr.

 

Danmarks Fotomuseum havde ved årets udgang i 2012 en egenkapital på 547.025 kr.

 

I 2012 blev Danmarks Fotomuseum besøgt af 4.270 gæster. Det er en mindre tilbagegang i antal gæster i forhold til 2011. Museet vurderer, at årsagen til faldet i antal gæster kan henføres til færre tyske vestkystturister. I 2011 var der en nedgang i antallet af sommerhusudlejninger på vestkysten på 15 - 25 %.

 

Siden 2009 har museet betalt lønsumsafgift, da det ikke er et statsanerkendt museum. Loven om lønsumsafgift blev i 2012 ændret med tilbagevirkende kraft således, at ikke statsanerkendte museer blev fritaget for at betale lønsumsafgift. Danmarks Fotomuseum har derfor i 2012 fået 54.415 kr. tilbagebetalt samt 8.229 kr. i ekstraordinære renteindtægter. Dette har bevirket, at museet har fået økonomisk mulighed for at foretage nogle længe ventede anskaffelser.

 

Den digitale formidling for museets gæster gøres bedre ved opsætning af publikumsbetjente informationsskærme. Udstillingsfaciliteterne optimeres med bedre og mere tidsvarende belysning og mulighed for anvendelse af en projektor til både formidling og udstillingsbrug. Museet har også fået mulighed for at forbedre sikringen af samlingen i museets magasiner i kælderen ved en optimal affugtning af magasinerne.

 

Det er stadig en af fotomuseets helt store mål at øge besøgstallet gennem markedsføring overfor besøgsgrupperne: turister og det voksne publikum, fotohistorisk interesserede, billed- og kunstinsteresserede samt børn og unge. Udstillingensplanen for 2013 indeholder et varieret program af billedudstillinger. Da det er først og fremmest disse udstillinger, der er med til at synliggøre museet og trække et bredere publikum til.

 

Danmarks Fotomuseum vil og i 2013 fortsat bestræbe sig på at have en stabil drift og en sund økonomi.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men bemærker, at det er vigtigt at iværksætte rutiner, der kompenserer for den manglende funktionsadskillelse, idet hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person.

 

Herning Kommune ydede i 2012 et tilskud til Danmarks Fotomuseum på  810.000 kr incl. tilskud til formidling.

 

Herning Kommunes ejendomskontor drifter bygningen, museumsgade 28, der huser Danmarks Fotomuseum.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2012 for Danmarks Fotomuseum tages til orientering.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Herning Musikskole årsregnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender årsregnskab 2012 med revisionsprotokol samt virksomshedsplan til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Musikskoles årsregnskab 2012 blev godkendt på bestyrelsesmøde 22. april 2013.

 

Regnskabet udviser et overskud på 912.353 kr., som musikskolens bestyrelse har valgt at overføre til 2013.

Musikskolens egenkapital er på 969.820 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

I ledelsesberetningen fremgår det, at årsagen til musikskolens store overskud i 2012 bl.a. skyldes, at der var afsat over 200.000 kr. til udforudsete udgifter, herunder vikarer. Endvidere er der overført 100.000 kr., som var afsat til projekter, som ikke blev gennemført i løbet af skoleåret. Nogle af disse tiltag vil musikskolen afholde i 2013. I forvejen havde musikskolen budgetteret med en overførsel på 328.000 kr.

 

Herudover har musikskolen i løbet af 2012 opnået en række besparelser på driften, som betød forbedring af budgettet og dermed regnskabet. Det drejer sig f.eks. som skolens forsikringer, ny kopimaskineaftale og refusion af energiudgifter.

 

Elevtaksterne var for musikskolens sæson 2011 / 2012 uændrede i forhold til tidligere. Årsregnskabet udviser en mindreindtægt på godt 30.000 kr. i forhold til 2011.

Musikskolens bestyrelse har valgt i budgettet for 2013,2014 og 2015 at nedjustere skolens elevindtægter. Dermed forsøger musikskolen at ruste skolen til nogle år, hvor et faldende elevtal eller faldende elevindtægter ville påvirke musikskolens drift.  

 

I budget 2013 har musikskolen afsat midler til ansættelse af en kommunikationsmedarbejder. Af fremtidige investeringer vil efteruddannelse, IT og instrumenter mv. stadig være i fokus, og musikskolen forventer at bruge ekstra midler på dette.

 

I Herning Musikskoles virksomhedplan for 2013 / 2014 skitseres musikskolens virke, aktiviteter for planer for det kommende år.

 

Herning Musikskole planlægger i 2013 og 2014 bl.a. at arbejde med:

 • videreudvikling af Herning Musikskoles talentlinje

 • at skabe en bred rekrutteringsbase til musikskolens orkesterinstrumenter via undervisningsprojekter i samarbejde med folkeskolens musiklærere.

 • at udvide skolens tilbud af fællesfag - såsom sammenspilshold.

 • at videreudvikle Musikskolens Yamaha projekt med Gjellerupskolen. Der er pt. en blæserklasse, som undervises i skoletiden. Projektet er en succes, og musikskolen ønsker at fortsætte med at undervise klassen og etablere endnu en blæserklasse på Gjellerupskolen.

 • at styrke og øge det kollegiale samvær og samarbejde på musikskolen.

 • at implementere ny IT. Så undervisernes lyst og evne til at inddrage IT i undervisningen fremmes.

 

I 2013 vil Herning Musikskole rette et særligt fokus mod regeringens udspil om en helhedskole, der kan medvirke til, at musikskolens grundvilkår ændres i forhold til det, der er i dag. Uanset om der kommer en reform eller ej, ønsker Herning Musikskole være del af arbejdet med at udvide og udbygge samarbejdet med folkeskolen.

 

Herning Kommune har i 2012 ydet et generelt tilskud til Herning Musikskole på 6.405.000 kr. til musikundervisning i Herning Kommune jf. den indgåede resultatkontrakt.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Musikskoles årsregnskab og revisionsprotokollat for 2012 godkendes.

 

at Herning Musikskoles virksomhedsplan for 2013 / 2014 godkendes.

 

at Herning Musikskoles budget for 2013-2015 tages til orientering.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-5-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Museum Midtjylland årsregnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender årsregnskab og revisionsprotokol 2012 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands årsregnskab blev godkendt på styrelsesmøde den 4. marts 2013.

 

Regnskabet udviser et overskud på 342.262 kr.

Museet har aktiver for 5.838.762 kr. , og en egenkapital ved årets udgang på 3.672.118 kr. efter årets resultat er overført.

 

Revisionen har i brev af 7. maj 2013 knyttet følgende kommentarer til Museum Midtjyllands egenkapital i forbindelse med en vurdering af, hvor meget Museum Midtjylland selv kan finansiere af udflytningen til Herning Klædefabrik.

 

Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således:

Egenkapital af 31. december 2012......................................................................... 3.672

Heraf henlæggelser vedr. museerne i Ikast-Brande Kommune ............................-1.091

Heraf anvendt til finansiering af eksisterende bygninger........................................-1.100

Heraf henlæggelser vedr. projekter museerne i Herning Kommune........................-592

Rest til finansiering af driften..................................................................................... 889

 

De 889.000 kr. som reelt er tilbage er til finansiering af driften og bruges som likviditetsreserve til den løbende drift af hele Museum Midtjyllands virksomhed.

Dette er nødvendigt, da Museum Midtjylland ikke har og må ikke have en kassekredit til den løbende drift.

 

Revisionen påpeger, at i forbindelse med udflytningen til Herning Klædefabrik vil der fortsat være en løbende drift, hvorfor revisionen ikke kan anbefale, at egenkapitalen bliver mindre end 1 mio. kr. gerne lidt højere, for at sikre, at man kan gennemføre driften, herunder udsving indenfor arkæologi-området og aktiviteter i det hele taget.

 

Henlæggelserne vedr. både Ikast-Brande og Herning museerne må først anvendes, når museerne har den fornødne likvitet til rådighed.

Revisionens anbefaling er derfor, at Museum Midtjylland ikke må have en egenkapital,  der er mindre end den nuværende på 1.989.000 kr., som udgør beløbet på museets kapitalkonto pr. 31. december 2012.  

 

Af regnskab 2012 fremgår det, at Museum Midtjylland har modtaget indtægter på 5.539.710 kr. fra refusioner vedrørende bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelser.

Forvaltningen oplyser, at Kulturstyrelsen 25. februar 2013 har meddelt Museum Midtjylland, at museet opretholder ansvaret for de bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelser i perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2016.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men det påpeges, at der er vigtigt at der iværksættes rutiner, der kompenserer for den manglende funktionsadskillelse, idet hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person.

 

Herning Kommune har i 2012 ydet et tilskud til Museum Midtjylland på 3.626.000 kr.

Tilskuddet forudsætter, at inspektørstillingen ved TextilForum opretholdes på fuldtid.

 

Det kan oplyses, at Museum Midtjylland i 2012 har haft 22.797 besøgende.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab og revisionsprotokol for 2012 for Museum Midtjylland godkendes

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Ensemble MidtVest årsregnskab 2012 samt budget 2014 til godkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender årsregnskab 2012 samt budget 2014 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVest bestyrelse godkendte årsregnskab 2012 samt budget for 2014 29. april 2013.

 

Regnskabet udviser et underskud på 114.782 kr. og en egenkapital efter årets resultat er overført på 317.730 kr.

 

Ensemble MidtVest budgetterer med et resultat i balance for 2014. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer eller forbehold.  

Af Ensemble MidtVests ledelsesberetningen fremgår det, at godt halvdelen af årets underskud skyldes, en stigning i hensættelse af feriepenge til  3 medarbejdere, som ensemblet ansatte i 2011 og 2012.

Årets resultat er sammenlagt med driftsunderskuddet for 2011 (-107.843 kr.) stadig mindre end det overskud ensemblet havde i 2010 (234.274 kr), så egenkapitalen er fortsat større end i begyndelsen af indeværende rammeaftaleperiode.

 

De drastiske nedskæringer på Statens tilskud i 2009 og 2011 kan mærkes tydeligt på ensembles økonomi, og det er derfor med tilfredshed, at bestyrelse og ledelse kan konstatere, at prisen for indtil videre at have opretholdt ensemblets hurtige udvikling både lokalt,nationalt og internationalt ikke har været højere.

 

Ensemble MidtVest har i 2012 oplevet en fortsat støt voksende fremgang. Bestyrelsen finder Ensemble MidtVests udvikling i 2012 yderst tilfredsstillende. I 2012 er det lykkedes Ensemble MidtVest, at finde balancen mellem at være et lokalt basisensemble, der nyder stor opbakning på sin hjemmebane, og en internationalt anerkendt gruppe kammermusikere, der er i stand til at promovere Danmark i almindelighed og Midt og Vestjylland i særdeleshed på verdens helt store koncertscener.

 

Aktiviteterne har i 2012 været fordelt på 18 større produktioner, og der er blevet spillet i alt 106 koncerter og forestillinger som f.eks. skolekoncerter (21), traditionelle kammerkoncerter (72), koncerter der involverer improvisation (13).

 

Ensemblet har udover egne koncerter lokalt, regionalt og nationalt afholdt 7 koncerter internationalt. Det er i 2012 blevet supplereret med 3  gæstekoncerter på HEART gennemført i ensemblets regi.

 

Ensemblets aktivitetsniveau ligger i 2012 markant højere end betingelserne, som er indskrevet i rammeaftalen indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, kommunerne (Herning, Ikast-Brande, Holsterbro og Struer Kommuner) og Ensemble MidtVest.

 

Publikumstallet har i 2012 taget et kraftigt ryk opad og for første gang i ensemblets historie ligget på den gode side af de 10.000. Stigningen fordeler sig forholdsvis jævnt på de forskellige geografiske områder. Kun på det nationale område er antallet af publikummer pr. koncert faldet i 2012.  

 

I 2013 påregnes der ingen ændringer i hverken aktivitetsniveauet samt den geografiske fordeling af koncerter ift. betingelserne i rammeaftalen mellem staten, kommunerne og ensemblet.

Ensemble MidtVest vil i 2013 fortsat forsyne sine fire tilskudskommuner med klassisk kammermusik og  improvisations koncerter på et højt niveau og udvikle sine internationale aktiviteter. Ensemblet vil derudover også medvirke i forskellige projekter eksempelvis Kulturfestival Bølgen.

 

Der skal i 2013 indgåes en ny rammeaftale mellem stat, kommuner og Ensemble MidtVest  for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. I ledelsesberetningen fremgår det, at ensemblets høje aktivitetsniveau og positive udvikling kun vil kunne fortsættes, hvis ensemblet tilføjer markant flere midler senest fra og med den kommende aftaleperiode, hvor ensemblet især sonderer muligheden for en udvidelse af antallet af ydende lokale kommuner i kulturaftaleregionen Midt og Vestjylland. Så der skabes et bredere økonomisk  fundament for ensemblets virke.  

Statens Kunstråds Musikudvalg har tilkendegivet, at det statslige driftstilskud for hvert enkelt af landets fem basisensembler - herunder Ensemble MidtVest - agtes opretholdt. 

 

Herning Kommune ydede i 2012 et tilskud til Ensemble MidtVest på 1.221.000 kr. Udgifter ved drift af ensemblets lokaler på HEART er indarbejdet i det tilskud, som HEART modtager fra Herning Kommune.

 

Herning Kommune er tilsynsførende for Ensemble MidtVest, hvorfor indstillingen sendes til de øvrige kommuner til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Ensemble MidtVest årsregnskab og revisionsprotokollat 2012 godkendes.

 

at Ensemble MidtVest budget for 2014 samt budgetbemærkninger godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Foreningen Fermatens årsrapport 2012 til godkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender 2. april årsregnskab for 2012, ledelsesberetning og revisionsprotokol til godkendelse.

7. maj fremsendes den nødvendige opgørelse over koncerter per kategori.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt årsregnskab, ledelsesberetning, revisionsprotokol, opgørelse over koncerter fordelt på kategori for 2012.

 

Fermaten havde i 2012 indtægter i forbindelse med musikdrift på ialt 6.090.822 kr., hvoraf væsentlige poster er entréindtægter 2.039.824 kr., tilskud fra Herning Kommune med 1.705.000 kr. og tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg på 1.415.752 kr. Derudover skal nævnes sponsorbidrag, hvor der er opnået knap 200.000 kr. mere end i 2011.

Udgifter i forbindelse med musikdrift andrager i 2012 ialt 5.303.097 kr, hvoraf de væsentlige poster er honorar til musikere 2.167.351 kr., samt løn og pension på 1.455.386 kr.

Både indtægter og udgifter er højere end budgetteret, men der er fin sammenhæng mellem de to, hvorfor det ikke giver anledning til yderliger opmærksomhed.

 

Årets ordinære resultat inden hensættelser er 443.599 kr., mens årets resultat bliver et overskud på 275.639 kr.

 

Fermatens egenkapital udgør pr. 31. december 2012 1.830.829 kr., mens der er hensat i alt 1.061.300 til udstyr og vedligeholdelse jf. vedligeholdelsesplan.

 

Den regionale spillestedsaftale forpligter Fermaten til at afholde 80 musikarrangementer per år på forskellige kategorier. Dette er til fulde opfyldt med 124 koncerter med ca. 22.000 gæster i 2012. Antallet af koncerter er opjusteret i den nye spillestedsaftale (gældende fra 1. januar 2013), således at det matcher den faktiske aktivitet, og samtidig sætter overliggeren mere ambitiøst.

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Herning Kommunes godkendelse af regnskabet skal sammen med regnskab, ledelsesberetning og en række andre opgørelser fremsendes til Kulturstyrelsen inden 15. juni 2013.

Herning Kommune er ansvarlig for, at indsendelsen sker rettidigt. Fermaten fremsender de krævede dokumenter i en samlet pdf-fil, henholdsvis til forvaltningen og til Kulturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab og ledelsesberetningen godkendes.

 

at forvaltningen aftaler fremsendelse af godkendelsen med Fermaten.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Herning Billedskoles årsregnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender årsregnskab 2012 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Billedskoles årsregnskab blev godkendt af bestyrelsen på møde 31. januar 2013.  

 

Regnskabet udviser et overskud på 54.045 kr.

 

I indeværende regnskabsår har Herning Billedskole realiseret indtægter på 1.091.912 kr., hvoraf tilskud fra Herning Kommune til drift samt ledergage udgør 698.000 kr.

 

Herning Billedskoles samlede udgifter udgør i 2012 total 970.969 kr.

 

Af årets resultat er hensat 50.000 kr. til indretning af nye lokaler, flytning mv. De resterende 4.045 kr. af årets resultat er overført til egenkapitalen.

Herning Billedskoles egenkapital udgør efter overførsel af de 4.045 kr. total 289.489 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Billedskoles aktivitetsniveau har henover 2012 været højt. Billedskolen har afholdt en del ekstern kursusvirksomhed og deltaget i  kulturprojekter med skoler, institutioner, kirker, interessegrupper, kultur- og erhvervsliv. Dette høje aktivitetsniveau - udover den faste undervisning - har medvirket til øgede indtægter og dermed årets positive resultat.

I 2012 har Herning Billedskolen oplevet en stigende interesse fra unge, som gerne vil gå på billedskolen. For de unge har billedskolen derfor oprettet 3 hold og et formidlingsarbejde er i gang med Herning Ungdomsskole.

 

Flytningen af Herning Billedskole til Nørregade 7 bliver det helt store projekt for billedskolen i første halvdel af 2013.

Bestyrelsen for Herning Billedskole forudser, at flytningen til midtbyen vil betyde en indsats på nye områder, som vil få indflydelse på Billedskolens visioner.

Billedskolen skal etablere samarbejde med de øvrige institutioner i bygningen omkring daglige gøremål, fælles projekter, udstillinger m.m.

De stigende antal projekter og arbejdsopgaver betyder, at bestyrelsen for billedskolen overvejer, om der skal igangsættes en nytænkning af ledelses- og personaleressourcer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Billedskoles årsregnskab tages til orientering.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-3-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Endagsfestival - Det SKA Du!

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Kontrast v/Amir Rehmann fremsender d. 18. april ansøgning om tilskud på 40.000 kr. til afholdelse af "Det SKA Du!" endagsfestival.

Sagsfremstilling

Foreningen Kontrast ved Amir Rehman fremsender projektbeskrivelse/ansøgning om tilskud på 40.000 kr. til den subkulturelle endagsfestival "Det SKA Du!", som planlægges afholdt i Rådhusgården fredag den 31. Maj.


Festivalen er en fortsættelse af sidste års succes "Spray Pain The Walls", hvor det musikalske fokus var hardcore metal og rock. Kontrast havde forventet 300 deltagere, men festivalen trak cirka 700 deltagere.


Årets festival har et nyt musikalsk fokus: ska/reggae/punk, med det set up, der blev udviklet til sidste års festival, bliver genbrugt, da det fungerede rigtig fint.
Indholdet i festivalen bliver - ud over det musikalske - også diverse kreative workshops, aktiviteter og samvær unge imellem. Der er gratis adgand på pladsen, men de unge mennesker opfordres til at donere et beløb til festivalen.

Der er flere elementer i denne fremgangsmåde, idet omkostninger til hegn og vagter minimeres, de unge mennesker "opdrages" til, at der er et fælles ansvar for at få tingene og kulturen til at ske, samt at der er mulighed for at deltage, selv om man ingen penge har. Sidste år havde Kontrast stor succes med at opfordre til donation.


Både sidste års og dette års festival har et urbant, kantet og subkulturelt fokus, og det er også i denne retning Kontrast ønsker at udviklede festivalen over de kommende år.

Økonomi

Festivalen har et udgiftsbudget på 98.000 kr., hvoraf knap 69.000 kr. er honorar/kørsel til bands. Dertil kommer scene, toiletter, vagter og køb af varer til videresalg på 17.000 kr. Sidste post er teknisk udstyr på 12.000 kr.

På indtægtssiden har Kontrast tilsagn om tilskud fra TEKO, egen kasse og donationer. Kontrast kalkulerer med et vare-/barsalg på 20.000 kr. Der ansøges forskellige fonde om støtte, mens Kulturelt Samråd Herning har bevilliget en underskudsdækning på 31.000 kr. De manglende 40.000 kr. søger Kontrast Kultur- og Fritidsudvalget om.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 40.000 kr. til "Det SKA Du!" endagsfestival.
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto
364 02 112-01, hvor der pr. 1. maj resterer 416.866 kr.

 

at Kontrast gøres opmærksom på, at ansøgning gerne skal fremsendes så tidligt, at beslutningen fra KFU kan foreligge i god tid inden arrangementet skal afholdes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ombygning af pejsestuen i DGI Huset Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

DGI Huset Herning v/ direktør Michael Steensgaard søger om tilladelse til ombygning af vandkulturhusets pejsestue med henblik på bedre udnyttelse og større honorering af brugernes behov.

Sagsfremstilling

DGI Husets pejsestue ligger på anden sal og er etableret i åben sammenhæng med trappe fra husets bassin område. Rummet benyttes i dag forholdsvis begrænset af huset brugere, som kortvarigt opholder sig i forbindelse med afslapning og nyder udsigten.
 
Samtidig har huset en meget stor efterspørgsel på undervisnings- og aktiviteslokaler til bl.a. yoga, pilates, mindfullness, gruppearrangementer mv.
 
Med henblik på i højere grad at kunne imødekomme brugernes behov og sikre en optimal udnyttelse af husets kvadratmetre ønsker DGI Huset at ombygge pejsestuen, så den direkte adgang fra bassinområdet lukkes af, og lokalet opdeles i 3 mindre aktivitetslokaler til holdtræning, undervisning og forskellige gruppearrangementer.
 
Budgetterede udgifter i forbindelse med foreslået ombygning udgør anslået 300-350.000 kr. (ex. fjernelse af trappe i bassinområde), som forventes afholdt at DGI Husets hotel, hvorefter der udfærdiges en fremlejekontrakt på markedsvilkår (ca. 1.000,- kr. pr. m2 ) på det ombyggede, som hotellet lejer af vandkulturhuset for en 10 årig periode (samme model som eksisterer på fitnessområdet i dag). DGI Huset foreslår, at huslejen overføres til vandkulturhuset med henblik på at styrke husets drift.
 
Der skal i forbindelse med en evt. ombygning tages stilling til, om trappen fra vådrum til pejsestuen skal fjernes med henblik på en bedre udnyttelse af området. Krav om en evt. genetablering vil være meget bekosteligt. Såfremt Herning Kommune ikke stiller krav om genetablering, vil trappen enten kunne inddækkes eller fjernes.

 

DGI Huset har ønske om at trappen fjernes eller inddækkes. Udgifter ifm. en evt. fjernelse eller inddækning af trappe afholdes ligeledes af DGI Husets hotel
 
Såfremt pejsestuen fremlejes til DGI hotellet, skal DGI Husets lejeaftalen med Herning Kommune reguleres i henhold hertil. Dette kan ske ved udarbejdelse af et tillæg til eksisterende aftale.
 

Lokale og Anlægsfonden, som har støttet opførelsen af DGI Huset Herning, kan acceptere ombygningen af den oprindelige pejsestue under forudsætning af, at det provenu der opnås ved udlejning indgår i DGI Husets daglige økonomi. Derudover ønsker Fonden en hensigtserklæring fra Herning Kommune om, at DGI Huset og kommunen arbejder på at tilvejebringe ekstra lokaler til brug for lokale foreninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ombygning af pejsestuen godkendes uden krav om genetablering af lokalet incl. trappe til bassinområde
at alle udgifter ifm. ombygning og fjernelse eller inddækning af trappe afholdes af DGI Husets hotel
at der indgås en 10 årig fremlejeaftale med DGI hotellet på markedsvilkår anslået til 1.000 kr./ m2 jf. vurdering af ekstern ejendomsmægler
at der udarbejdes et tillæg til den eksisterende lejeaftale med Herning Kommune
at fremlejeindtægten tilgår DGI vandkulturhuset

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling Herning Isstadion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2013-2016 har Herning Byråd afsat et rådighedsbeløb på 2,066 mio. kr. ex. moms, svarende til 2,489 mio kr. incl. moms, til mindre renoveringsopgaver på Herning Isstadion, idet bygningerne er nedslidt. Bestyrelsen for fonden har fremsendt renoveringsplan og anmoder om, at beløbet frigives.

Sagsfremstilling

Fonden for Herning Isstadion har med hjælp fra Midtconsult fået udarbejdet  handlingsplan med henblik på at afdække den forventede udgift til nødvendige renoveringstiltag,  beskrive vigtigheden heraf samt påvise eventuelle besparelser på driften i forbindelse hermed.

 

Handlingsplanen omfatter i hovedtræk følgende elementer i prioriteret rækkefølge:

 

1
 
Afrensning af skimmelsvamp i loftkonstruktion på hal 1
 
..  120.000 kr.
2
 
Renovering af facadekonstruktion på hal 2
 
..  536.600 kr.
4
 
Tagrenovering
 
    969.000 kr.
5
 
Eftergåelse af ventilationsanlæg
 
....  50.000 kr.
6
 
Renovering af toiletter
 
....  45.000 kr.
 
 
I alt
 
 1.720.600 kr.

 

Diverse udgifter til projektering tilsyn, skimmelkontrol mv.

samt uforudsete udgifter 309.900 kr.

 

Total i alt ex. moms.             2.030.500 kr.

Derudover medtages mindre renoveringsopgaver, hvorfor hele anlægsbevillingen søges frigivet.

 

Derudover søges der om tilskud til renovering af lysanlæg i hal 1 og 2. Der forventes at være en årlig energibesparelse på anslået 100.000 kr. i forbindelse med renovering af lysanlæg/ energioptimering i begge haller.

 

Såfremt renovering af lysanlæg imødekommes tilfalder 85% af besparelsen Herning Kommune jf. gældende praksis. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at renoveringsplan godkendes med undtagelse af renovering af lysanlæg i hal 1 og 2
at der meddeles anlægsbevilling på 2,066 ex. moms til SO 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,066 mio. kr. ex moms på samme stednr. i 2013.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.01.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Ansøgning om tilskud til bog om mindesten i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Svend Jensen har indsendt ansøgning til Herning Kommune om tilskud til en bog om mindesten og mindesmærker i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I 2012 lavede Svend Jensen en tilsvarende bog om mindesten og mindesmærker i Ikast-Brande Kommune. Bogen udkom i 200 eksemplarer.

 

Svend Jensen forventer, at bogen om mindesten og mindesmærker i Herning Kommune bliver 4 til 5 gange så omfangsrig som Ikast-Brande bogen, og i et tilsvarende større oplag.

 

Som del af arbejdet med bogen, vil han tage kontakt til alle kommunens lokalarkiver for at få hjælp til at finde de lokale sten og mindesmærker. Disse vil han fotografere og finde relevant data om - hvem, hvad og hvorfor stenen er rejst på stedet.  

 

Hvis Svend Jensen kan finde nok økonomi til at dække for omkostningerne til trykningen af bogen, vil han bruge sommeren 2013 på arbejdet med fotograferingen og indsamling af data, så bogen er færdigtrykt i god tid inden julehandlen.

 

Trykningen af bogen vil koste følgende:

Pris for 400 stk 20.100 kr. og for flg. 100 stk. 3.400 kr. excl. moms.

 

Svend Jensen ansøger om tilskud fra Herning Kommune til trykningen af bogen.

Han laver alt fotoarbejde og redigering gratis, samt betaler selv for kørsel rundt i kommunen til lokalarkiverne og stenene.

Han er pt. ikke i dialog med mulige sponsorer og fonde om muligt tilskud til trykning af bogen.

 

Svend Jensen vurderer, at bogen i handlen vil komme til at koste under 150 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 7.500 kr. til udgivelse af bogen om mindesten og mindesmærker i Herning Kommune
at udgiften afholdes fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 416.866 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.12-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Timring Sogns Borgerforening søger om støtte til udgivelse af bog om Timring Sogn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Timring Sogns Borgerforening fremsender den 10. april 2013 ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Timring Sogn.

Sagsfremstilling

Timring Sogns Borgerforening søger om støtte på 10.000 kr. til udgivelse af en bog om Timrings historie og udvikling i 1900-tallet.

 

Bogen med titlen "Timring Sogn i 1900-tallet" vil omhandle livet i et fattigt landsbysogn, udviklingen af sogn og by, samt beskrivende og dokumenterede fortællinger den ældre generation genkender, og som er forklarende for den yngre generation og tilflyttere.

 

Bogen forfattes af Svend Aage Madsen, der tidligere har redigeret artikler til lokalbladet for Timring Sogn. Forfatteren har nu materialer nok til at udgive bogen, der forventes at blive på 208 sider og trykt i 500 eksemplarer.
Bogen vil blive trykt, når der er økonomisk incitament til det.

 

Det bemærkes, at forfatteren ikke modtager vederlag for arbejdet.

Udgifterne, der løber op i 105.000 kr. består hovedsageligt af trykomkostninger.

Det er en forudsætning for bogens udgivelse, at der på forhånd sælges ca. 250 eksemplarer. Bogen vil koste 200 kr. og forsalget vil derfor give en indtægt på 50.000 kr. Herudover, er der budgetteret med indtægter fra sponsorer og fonde på i alt 45.000 kr., og Herning Kommune søges om tilskud på 10.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til udgivelse af "Timring Sogn i 1900-tallet".

 

at udgiften afholdes af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 417.000 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Øvelokaler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med flytning af Herning Billedskole fra Knudsvej til Nørregade 7, og det plads billedskolen optager, opstår behov for yderligere øvelokaler. Derfor fremsendes nærværende forslag fra Herning Musikskole og Rytmisk Musik Herning.  

Sagsfremstilling

Situationen omkring øvelokaler er presset, og der er brug for yderligere kapacitet på området. I forbindelse med flytningen af Herning Billedskole fra Knudsvej til Nørregade 7 opstår der yderligere en flaskehals, idet et øvelokale (det der i dag administreres af det tidligere Kulturellen) inddrages til brug for billedskolen.

Derudover er det ikke muligt at anvende de to øvelokaler, som Rytmisk Musik Herning administrere på grund af for ringe lydisolering (der kan ikke undervises på Billedskolen, når der øves i øvelokalerne).

Det bør overvejes, hvorvidt der kan placeres nye øvelokaler i kælderen på Kulturhuset, idet der i forvejen er et øvelokale der, som ikke i høj grad forstyrrer omgivelserne.

Det er naturligvis en meget presserende udfordring, idet behovet for kompensation for øvelokaler allerede opstår i september 2013.

Herning Musikskole har tre øvelokaler til rytmisk musik, hvoraf de to fungerer som lydstudie for Rytmisk Musik Herning. Dette ønsker Herning Musikskole på sigt ophører, således at lokalerne i højere grad kan bruges til undervisning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der indkøbes to øvecontainere - en på 25 m2 og en på 50 m2. Begge placeres i første omgang i gården i Nørregade. Dette vil løse den presserende udfordring, idet alle m2 så anvendes som øvelokale.

Når planerne for ombygningen af Kulturhuset, herunder en undersøgelse af om øvelokaler kan placeres i kælderen og renovering af gårdmiljøet er på plads, foreslås den store container fortsat placeret i gården og indrettet til øvelokale og lydstudie, mens den lille foreslås cirkulerende mellem omegnsbyerne, således at der opdyrkes nye målgrupper i hele kommunen.

Økonomi

De to nævnte øvecontainere koster samlet kr. 933.000, som er et engangsbeløb.

Driften af den øvecontainer, der planlægges at cirkulere rundt i de omkringliggende byer afholdes af Herning Musikskole, mens driften af den mere stationære, store øvecontainer med studie finansieres af driftsbudget, som allerede er afsat til Rockstjernen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler anskaffelse af to øvecontainere til et engangsbeløb på kr. 933.000 i 2014 til budgetforhandlingerne for 2014 og overslagsårene.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med bemærkning, at der forinden endelig stillingentagen om den permanente øvecontainer, skal foreligge et oplæg der belyser behov og udnyttelsesgrad af øvelokalerne i Nørregade 7. Der skal derudover søges bidrag hos eksterne bidragsydere.

 

Lone Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen, da hun ikke finder sagen tilstrækkeligt belyst.


Det undersøges, om der kan etableres en inspirationstur til Godset i Kolding.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget