Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 26. november 2018
Mødested: Fermaten, via hovedindgangen.

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Fermaten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Leder af Fematen Rikke Andersen giver en kort rundvisning og orientering om Fermaten.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 20.03.12-S55-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermaten - budget 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender budget for 2019 inklusiv indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsende budget for 2019 på sit møde den 31. oktober 2018.

 

Budgetforudsætningerne forklarer om ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til niveauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.

 

Budgettet er hovedsageligt en fortsættelse af den nuværende drift med mindre justeringer. Der budgettetes med samlede indtægter på 8,096 mio. kr. inklusiv statslige og kommunale tilskud, mens de tilsvarende udgifter er 7,831 mio. kr. Det giver et resultat før hensættelser på 265.000 kr. Fermaten budgetterer i 2019 med hensættelser på 233.000 kr. til vedligeholdelse og genanskaffelse af udstyr, hvorefter det forventede resultat er 32.000 kr.

 

Herning Kommune har jævnfør den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2019 på i alt 1,808 mio. kr., mens staten yder et tilskud på 1,620 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at Herning Kommunes beregnede tilskud for 2019 inklusiv fremskrivning udgør 1,840 mio. kr.

 

Fermaten forventer at realisere 400.000 kr. i sponsorater i 2019, hvilket er på niveau med budget 2018.

 

Der planlægges 125 koncerter i alle kategorier til afholdelse i 2019, hvilket opfylder den regionale spillestedsaftale mellem Foreningen Fermaten, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Herning Kommune. Aftalen er gældende til og med 2020.

  

Fermatens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2017 3.249.284 kr., hvoraf hensættelserne udgør 1.849.393 kr.

  

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed og fremsender budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest den 1. december 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget og budgetforudsætninger for 2019 godkendes uden yderligere bemærkninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-G01-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ændringer af vedtægter for Foreningen Fermaten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Foreningen Fermaten (Fermaten) sender 22. oktober ændrede vedtægter til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt nye vedtægter til godkendelse hos Herning Kommune.

 

Herning Kommune er tilsynsførende myndighed for det regionale spillested, og skal jf. gældende vedtægter godkende vedtægtsændringer, efter at disse er godkendt af Fermatens generalforsamling.

Fermatens generalforsamling har godkendt vedhæftede nye vedtægter på deres ekstraordinære generalforsamling den 4. april 2018.

Jf. gældende vedtægter skal generalforsamlingen godkende ændringer i vedtægter med 2/3 flertal, hvilket Fermatens leder oplyser er sket på førnævnte møde.

 

Der er følgende ændringer fra de gældende vedtægter og til de nye vedtægter:

 

Ændringer af § 7, generalforsamling.

Vedr. § 7.1 

Præcisering af procedure for fremsendelse af forslag til generalforsamlingen, samt metoder til offentliggørelse af samme.

Det præciseres, at hvornår og til hvem forslag skal sendes. Der ændres ikke i fristerne eller procedurerne.

Det præciseres, hvordan indkaldelse og dagsorden i forbindelse med generalforsamling offentliggøres. Der tilføjes metoder til offentliggørelse, således at det fremadrettet både er opslag i Fermatens lokaler, e-mail til medlemmerne, samt ved bekendtgørelse på hjemmesiden.

 

Vedr. § 7.2

Præcisering af procedure for valg til bestyrelsen, herunder også suppleanter.

Det præciseres, hvordan medlemmer kan foreslå kandidater til bestyrelsen. Der ændres ikke i, hvem der kan stille op, frister eller procedurer for opstilling.

Det tilføjes, at foreslåede kandidater, som ikke bliver valgt, har ret til efterfølgende at stille op som suppleant uden at det skal varsles på forhånd.

 

Ændringer af § 9, ekstraordinær generalforsamling

Vedr. § 9 

Retten til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ændres på flg. måde:

·         Fra ”formanden for bestyrelsen eller 2 bestyrelsesmedlemmer” til ”et flertal i bestyrelsen”

Og

·         Fra ”¾ af medlemmerne” til ”15 % af medlemmerne”

Derudover præciseres proceduren vedr. indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, samt frist for selve afholdelsen.

Ændringerne gør det nemmere for medlemmerne at kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, samt skærper fristerne og procedurerne for samme.  

 

Forvaltningen har ingen bemærkninger til ændringerne.

 

Til orientering har Byrådet i Herning Kommune senest godkendt vedtægter fra Fermaten på møde 24. august 2010.

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomisk konsekvens for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de nye vedtægter godkendes uden bemærkninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.00-A00-6-18 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Herning Bibliotekernes bemanding - konsekvenser af budgetforlig 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

I budgetforliget er der vedtaget følgende ”Søndagsbemandingen skal øges på Hovedbiblioteket. Budgetforligspartierne er enige om, at der indsættes en ekstra voksenformidler om søndagen, så der både vil være en børneformidler og en voksenformidler til at hjælpe de besøgende i Infopunktet og i børnebiblioteket fra kl. 10-16.00”. Nærværende sag beskriver udmøntningen.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2019 blev det besluttet at Hovedbiblioteket fra 1. januar 2019 skal være bemandet med en børneformidler og en voksenformidler om søndagen. Konsekvensen af forliget er fra 1. januar 2019:

 

 • Mandag-torsdag bemandes Hovedbiblioteket kl. 10.00-18.00. Fredag er der bemandet 10.00-17.00, lørdag 10.00-15.00 og søndag 10.00-16.00. Åbningstiderne er uforandrede.
 • Biblioteket i Kibæk bemandes på lige niveau som de 4 andre lokalbiblioteker og er fremover bemandet 2 dage om ugen, mod tidligere 3 dage om ugen.
 • Bemandingen på lokalbibliotekerne ønskes af personaleadministrative årsager lagt før kl. 18.00 som på Hovedbiblioteket. Dette er fagligt forsvarligt jf. det begrænsede antal spørgsmål formidlerne i dag svarer på i tidsrummet 18.00-19.00.

 

Der er dermed en biblioteksformidler på Lokalbibliotekerne følgende dage:

Aulum mandag 11.00-17.00 og onsdag 10.00-16.00

Hammerum mandag 12.00-18.00 og onsdag 10.00-16.00

Kibæk tirsdag 10.00-16.00 og torsdag 12.00-18.00

Sunds tirsdag 12.00-18.00 og torsdag 9.00-15.00

Vildbjerg tirsdag 10.00-16.00 og torsdag 12.00-18.00

 

Forsøg med ny hjælpefunktion

Herning Bibliotekerne har lokalbibliotekerne som særligt indsatsområde i 2019/2020. Ønsket og ambitionen e,r at lave flere kulturelle og læringsmæssige aktiviteter på bibliotekerne, og udvikle deres rolle og services i byerne og lokalområderne, samtidig med at muligheden for, at få bibliotekarisk hjælp til biblioteksfaglige spørgsmål fastholdes, indenfor de tilstedeværende økonomiske rammer. Et moderne bibliotek er lig med attraktive, spændende og lærende aktiviteter, og dem vil der blive lavet og tilbudt mange flere af fremover. Derfor vil den bemandede tid fra og med 2019, også blive brugt til at afvikle aktiviteter for, med og af borgerne, og derfor vil biblioteksbrugerne kunne opleve at biblioteksformidleren kan være optaget af en aktivitet i den bemandede tid. Og derfor udvikles og testes fra og med foråret 2019 en ny hjælpefunktion, indledningsvist i Kibæk, ”Du ringer, vi hjælper”, hvor borgeren kan ringe op til Hovedbibliotekets telefonvagt på en af biblioteket opsat device, og få øjeblikkelig ”facetime” hjælp af biblioteksformidleren derinde. Hjælpefunktionen evalueres i efteråret 2019, og er den en succes, vil den blive en fast hjælpefunktion på alle lokalbiblioteker, herunder Lindbjergskolen.

Økonomi

Ændringen i bemandingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-5-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Præsentation af ansøgning til talentkommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Forvaltningen har den 14. november 2018 fremsendt ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om at komme i betragtning som talentkommune.

 

Sagsfremstilling

Den 14. november 2018 fremsendte forvaltningen en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsens pulje "Etablering af netværk af talentkommuner". Ansøgningen er fremsendt med henblik på tilskud til udvikling af kommunens samlede talentindsats inden for kultur gennem udviklingsprojektet Talentmiljøer 2.0.

 

Ansøgningen er blevet til i tæt sparring med Den Jyske Sangskole og Skovsnogen, som også indgår som primære samarbejdspartnere sammen med Herning Elite og Skolen på Sønderager. En række sekundære samarbejdspartnere har givet deres tilsagn om, at de er interesserede i et samarbejde med projektet. Det drejer sig om Fermaten, Rytmisk Musik Herning, Herning Billedskole, Herning Musikskole, Team Danmark, Talentakademiet, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum, Det Jyske Kunstakademi og Swinging Europe.

 

Projektets målsætning er som følger:

 

"Der er bevilliget midler til en skole for talenter på udskolingsniveau, hvor flere sportsgrene og kunstarter samles. Som en forlængelse heraf iværksættes tværgående tilbud og fødekædetiltag for og med talenterne. Planerne for et talentcollege for kultur, idræt og erhverv skal udvikles, kvalificeres og konkretiseres mhp. etablering i Herning Kommune i nær fremtid. Slutteligt skal talentarbejdets forskellige facetter i højere grad samtænkes, så erfaringer på tværs af fagligheder kommer i spil for fremtidig udvikling."

 

Styrelsen er ansøgt om et tilskud på 950.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.20.00-P27-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Godkendelse af tillægsaftale gældende for 2019 til Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til tillægsaftale til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 forelægges hermed til godkendelse.

 

Efter planen skulle der være indgået en ny kulturaftale for perioden 2019-2022 mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Processen med indgåelse af en ny fire-årig kulturaftale er blevet udsat, som følge af kulturministerens ønske om at gentænke de eksisterende kulturaftaler, med henblik på at indfase en ny kulturaftalemodel.

 

På den baggrund, og efter ministerens ønske, forlænges den eksisterende kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland med et år, og udløber dermed ved udgangen af 2019.

 

Tillægsaftalen viderefører den foregående kulturaftale for 2015-2018, og rammer og vilkår i den foregående aftale videreføres uændret.

Sagsfremstilling

Syv kommuner - Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer - udgør kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder hermed Herning Kommune om at godkende forslag til Tillægsaftale 2019 til Kulturaftalen for 2015-2018.

 

Kulturaftaler indgås mellem et antal kommuner og kulturministeren og har som formål at styrke kulturlivet lokalt og generelt ved gennemførelse af aftalte projekter. Der er 13 kulturaftaler i Danmark. Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. Formandsskabet for den politiske styregruppe i Midt- og Vestjylland er Johs. Poulsen; Herning som formand og Henrik Thygesen, Lemvig som næstformand. Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes afdeling Kunst og Kultur.

 

Der har tidligere været indgået kulturaftaler med kulturministeren, den seneste gældende for perioden 2015-2018, og den aftale lægger op til indgåelse af en tillægsaftale for 2019.

 

Den politiske styregruppe har pr. mail korrespondance og med formandens afsluttende opsummering den 15. oktober 2018 godkendt de otte projekter, som skal videreføres og gennemføres i tillægsaftalen samt aftalens tekst og den regionale økonomi. Kulturministeren har udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af kulturministeren.

 

Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

 

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

 

Vision og indsatsområder

Tillægsaftalens mål er at videreføre visionerne fra Kulturaftalen 2015-2018, hvis vision har været, at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på. Udviklingen i samfundet går fra industrialisering, via information til digitalisering. I fremtiden vil efterspørgslen spille en større rolle end udbud, og meget vil blive "skræddersyet" til den enkelte.

Formålet Kulturaftalen 2015-2018 samt Tillægsaftalen 2019 var og er at gen- og nytænke, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

 

Målet med Kulturaftalen 2015-2018 samt Tillægsaftalen 2019 er at undersøge og udvikle på den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

 

Projektet Kulturlaboratoriet udgør en fælles overligger for alle indsatsområder. Hovedopgaven er at iværksætte, sikre opsamling og aktivere viden, iværksætte pilotforsøg og sikre fremdrift og optimering af projekterne.

 

Indsatsområderne er:

 • Kulturlaboratoriet
 • Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen
 • Talentudvikling og breddeinitiativ
 • Skabende kunst og kultur.

 

Projekterne i Tillægsaftalen:

 • Kulturlaboratoriet er en organisatorisk og strategisk enhed og udgør den platform, der får kulturaftalen til at hænge sammen. Her aktiveres Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, ligesom der kan igangsættes nye projekter, som er vigtige for at nå kulturaftalens mål. Kulturlaboratoriet er et fælles projekt på tværs af al alle kommuner.
 • Projekt Stol er et borger/kunst/designprojekt, der arbejder med at skabe nye metoder for samarbejde. Gennem projekter vil borgere, institutioner, håndværkere, designere og skoler i fællesskab arbejde med kreativiteten og sammen skabe noget nyt og spændende.
 • Jernkysten – Havets helte er et projekt, der via moderne formidling sætter de dramatiske fortællinger om skibsforlis og redningsaktioner på vestkysten i spil for borgere og turister i lokalområdet. Projektet ejes af Lemvig Museum i Lemvig Kommune og arbejder i alle vestkystkommuner.
 • Litteraturen genopdages ved lokale festivaldage vil arbejde med at udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve litteraturen på. Man vil arbejde med litteraturkonceptet og dermed finde nye stier til publikum.
 • Meetings – Mid & West Jutland er en festival med video og performancekunst, hvor fokus for den kunstneriske produktion er EU-landdistrikternes muligheder og udfordringer. Projektet ejes af ET4U, Lemvig Kommune, og der arbejdes med aktører i alle 7 kommuner.
 • Frivillighedsakademiet version 2.0 er en videreudvikling af projektet i den foregående aftale. Projektet handler om at uddanne kompetente museumsfrivillige. Der fokuseres nu på museumsarbejde i grundskolerne, herunder Åben Skole og skolereformen. Projektet ejes af Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing-Skjern Kommune, og alle 7 kommuners museumsfrivillige deltager i projektet.
 • Kulturspirerne handler om, hvordan man i daginstitutioner kan integrere kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i børnenes dagligdag. Projektet inddrager flere kunstgenrer og seminarier. Projektet ejes af Den Jyske Sangskole, Herning Kommune og afvikles i alle 7 kommuner.
 • Lokale Transformationer vil skabe nye strategier for lokale kulturmiljøer gennem kulturel interferens med og for lokale aktører. Teatret bruges som rum for at undersøge og udforske nye publikumsområder gennem kunstneriske/kulturelle udvekslinger og byttehandler, ligesom der inviteres internationale kunstnere ind. Projektet ejes af Odin Teatret, Holstebro Kommune, og der arbejdes med længevarende residensprojekter i alle 7 kommuner.

 

Forvaltningen bemærker, at der i den gældende aftale var to projekter med basis i Herning Kommune: InVitationLab og Kulturspirerne. InVitationLab gav ikke mening at videreføre, mens Kulturspirerne forsætter i Tillægsaftalen. Der er ikke komme et andet projekt med basis i Herning Kommune i stedet for InVitationLab.

Økonomi

Der er to typer statslige bevillinger i tillægsaftalen: tidligere kommunalfuldmagtstilskud (amtslige tilskud) og projektbevillinger.

 

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består at de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 663.000 kr.

 

Beløbet er det samme som i den tidligere kulturaftale og påfører således ikke kommunerne ekstra udgifter.

 

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4.

 

Grundet det føromtalte eftersyn af koncept for Kulturaftalerne, er der stadig få tekniske uafklarede elementer i aftaleteksten. Der tages derfor forbehold for ændringer i tillægsaftalens formuleringer i forhold til evaluering og regnskabsoplysninger, men dette vil ikke have indflydelse på de kommunale bevillinger eller på aftalens indhold.

 

Administrationen gør dog opmærksom på, at der på baggrund af ovenstående forventes at ske tekniske tilretninger i den samlede beskrivelse af evaluering og regnskabsoplysninger i aftaleteksten, og at dette i givet fald vil blive forelagt den politiske styregruppe til orientering og godkendelse.

 

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. Dette bilag omhandler udelukkende statens bevilling og kan først udarbejdes når finansloven vedtages. Derfor vedlægges derfor ikke denne sagsfremstilling.

 

Kulturaftalen udgøres af følgende dokumenter: Tillægsaftalen 2019 inkl. økonomisk beskrivelse (vedhæftet) og bilagene: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår (Fremsendes til adm., når det modtages fra ministeriet), Uddybende beskrivelse af indsatsområderne (vedhæftet), Projektbeskrivelser (vedhæftet) og Økonomisk fordeling af bevillinger til projekt fra stat og fælleskommunale midler (lokalt bilag)(vedhæftet).

 

Forvaltningen oplyser, at den økonomiske bevilling i forhold til aftalen (2 kr. per indbygger (= ialt 174.000 kr.) og lokal medfinansiering til Herning-baseret projekt (i alt 100.000 kr. til Den Jyske Sangskoles projekt "Kulturspirer") er bevilliget inden for rammen af Service Område 15, Kultur, af Kultur- og Fritidsudvalget på tidligere møder.

Det oplyses endvidere, at prioriteringen af andre projekter i stedet for InVitationLab betyder, at Herning Kommune opnår et mindre tilbageløb af midler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til Tillægsaftale 2019 til Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 inkl. økonomi og projekter under forudsætning af, at kulturaftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og af ministeren.
at forslaget oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling om godkendelse.
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter kulturaftalekonceptet med henblik på anbefalinger til arbejdet med en eventuel ny kulturaftale for 2020 og frem. 

Beslutning

Tiltrådt, idet der forud for indgåelse af en flere årig aftale gennemføres en grundig evaluering af strukturen.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-5-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Terminalen 7400 Esport søger om foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Terminalen 7400 Esport v./ Morten Bødskov søger om godkendelse som forening i Herning Kommune under folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal e-sportsklub.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Terminalen 7400 Esport er etableret ved stiftende generalforsamling den 20. oktober 2018. Foreningen er i første gang oprettet som Herning Esport, men for ikke at kollidere med en anden nyopstartet forening inden for samme genre, har foreningen valgt at skifte til navnet Terminalen 7400 Esport. Foreningen har tilholdssted på den gamle postterminal ved Kulturfabrikken.

 

Foreningens formål er at fremme og udbrede interessen for e-sport, ved at skabe socialt fællesskab og gode rammer for udøvelsen. Der er fokus på forpligtigende medlemsskab, hvor den enkelte har ansvar for at skabe sammenhold og understøtte foreningens formål.

 

Der er pt. 10 medlemmer i foreningen, der alle er bosat i Herning Kommune. Heraf er fire under 25 år.

 

Foreningen er åben for alle, der kan tilskrive sig foreningens formål og som har betalt kontingent.

 

Forud for behandlingen har forvaltningen gennemgået foreningens vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§4 Medlemsskab

Foreningen har ret til ekskludere medlemmer der modvirker foreningens virke. Medlemmet har dog ret til at blive hørt på af bestyrelsen og derefter på førstkommende generalforsamling. Det bør inkluderes i vedtægten, hvorledes indmeldelse og udmeldelse foregår.

 

§5 Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning bør altid være et ulige antal. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.

OBS: Sætningen "Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden" fremgår i dette afsnit to gange - dette bringes i orden.

 

§6 Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst fire ugers varsel. Udover de indskrevne punkter i dagsordenen skal den derudover også indeholde følgende punkt: "Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse". Indkomne forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal sendes ud sammen med dagsordenen.

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når 1/5 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal herefter afholdes inden for fire uger.

 

§8 Regnskab

OBS: Den valgte revisor kan ikke indgå i foreningens bestyrelse.

 

§10 Opløsning

Beslutningen om opløsning kan træffes på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Her skal 2/3 af foreningens medlemmer være til stede, og 3/4 skal stemme for forslaget. Hvis et sådant flertal kan skaffes på en ordinær generalforsamling, skal der indkaldes til en ny ordinær generalforsamling. Her kan beslutningen træffes med ovenstående stemmeflertal uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

Ved foreningens ophør skal eventuel formue tilgå alment nyttige eller alment velgørende formål i Herning Kommune.

 

Forvaltningen bemærker, at der mangler en paragraf ang. tegningsret af foreningen. Foreningen tegnes ved formanden. Ved økonomiske dispositioner over (XX kr. - fastsættes selv af foreningen), kræves dog underskrift fra både formand og kassereren.  Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes på generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end (XX kr. - fastsættes selv af foreningen) godkendes af generalforsamling.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder ind under idrætsforeninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 400 kr. jf. den gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-7-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Snejbjerg Madklub søger om foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Snejbjerg Madklub v./ Neil Gow søger om godkendelse som forening i Herning Kommune under folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal madklub.

 

Sagsfremstilling

Snejbjerg Madklub er etableret på stiftende generalforsamling den 8. oktober 2018.

 

Foreningen har til formål at skabe et socialt rum for mænd med passion for madlavning, hvor fællesskab og lyst til at indgå engageret i foreningen er i fokus.

 

Foreningen er åben for alle mænd, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 12 medlemmer, der alle er bosiddende i Herning Kommune.

Samtlige medlemmer er pt. over 25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§3 Foreningens formål

Det bør tydeligt fremgå, at formålet med foreningsarbejdet er, gennem et forpligtigende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv.

 

Formuleringen omkring "mænd bosiddende i Snejbjerg" bør omformuleres, således at den ikke er afhængig af geografisk placering.

 

§4 Medlemskab

Det bør fremgå af vedtægterne, hvordan ind- og udmeldingsproceduren foregår. Forvaltningen anbefaler, at ind- og udmelding sker skriftligt til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldingen underskrives af en forældre/værge. Udmeldelse kan med fordel indskrives til at skulle ske med en måneds varsel.

 

Paragrafen ang., at foreningen er forbeholdt mænd bosiddende i Snejbjerg, bør udskrives. Foreningen kan ikke afvise medlemsskab på baggrund af bopæl. I navnet Snejbjerg Madklub indikerer man, at der er tale om en aktivitet fortrinsvist i dette område.

 

§5 Generalforsamling

Det bør indskrives, at indkaldelse til generalforsamling udover direkte til medlemmerne også skal være offentligt tilgængelig – eksempelvis gennem opslag på biblioteket eller lignende.

Dagsordenen skal udover de oplyste punkter også indeholde:

 • Valg af referent
 • Fastsættelse af kontingent

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når minimum 1/5 af medlemmerne fremsender skriftligt anmodning herom, men en tydelig angivelse af emnet, der ønskes behandlet.

 

§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.

 

§8 Regnskab/Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden en af foreningen fastsat dato afgive driftsregnskab for det foregående år, og fremsende dette samt status til den valgte revisor pr. 31 december.

 

§9 Aftaleret

Overbestyrelsens forhandlinger skal føres en protokol. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes på generalforsamlingen. Ligeledes for låneoptagelse på mere end (XX kr. – foreningen fastsætter selv et rimeligt beløb).

 

§10 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at være beslutningsdygtig kræves det, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Heraf skal ¾ stemme for forslaget.

Hvis et sådant flertal opnås på en ordinær generalforsamling, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovenstående stemmeflertal uanset antallet af tilstedeværendestemmeberettigede medlemmer.

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering under de blandede foreninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at foreningen bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

 

Beslutning

Tiltrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.05-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Genbehandling af tilskud til teatergruppen Muzaks teater- og sundhedsprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Teatergruppen Muzak under Vildbjerg Amatørteater ansøgte den 15. august 2018 om tilskud til nyt pilotprojekt med fokus på teater og sundhed for overvægtige børn og unge fra hele Herning Kommune. Sagen har den 17. september 2018 været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, og er efterfølgende den 22. oktober 2018 behandlet i Forebyggelsesudvalget med beslutning om afslag. Sagen sendes derfor til genbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Teatergruppen Muzak er indgået i et pilotprojekt omkring teater som brobygger mellem det fysiske og mentale for overvægtige børn og unge.

 

Projektet er et samarbejde mellem teatergruppen og Vildbjerg Amatørteater samt videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet, Line Nordentoft, cand.mag i dramaturgi samt ledelse og dramapædagogik. Line arbejder i øjeblikket med forskningsprojektet RethinkIMPACTS 2017, der evaluerer kulturens bidrag til forskellige områder af samfundet i forbindelse med kulturhovedstadsåret Aarhus 2017.

 

Pilotprojektet er startet med formålet at skabe en langsigtet styrkelse af overvægtige børn og unges fysiske og mentale velvære gennem teater og dramapædagogik. Målet er at skabe et sammenhængende undervisningsforløb, hvor fokus både er rettet mod et løft af elevernes fysiske og mentale velvære samt arbejde med problemer som ensomhed, lavt selvværd og social angst, der alle er parametre som ofte er påvirkede hos børn og unge pga. overvægt. Projektet har til hensigt at vise, hvordan teater kan kvalificeres. Her tænkes ikke blot som kunstform, men også som pædagogisk og socialt redskab til forbedring af livskvalitet og sociale relationer.

 

Helt konkret består projektet af et ni måneders teaterforløb løbende fra oktober 2018 til og med juni 2019, hvor børn og unge fra 4.-6. klassetrin vil modtage 2,5 times ugentlig teaterundervisning som en del af deres fritidsliv. Dertil vil forløbet indeholde tre workshopweekender med fælles overnatning, besøg fra gæsteundervisere og udflugter til teatre. Undervisningen varetages af Line Nordentoft og formand for SPLYF, Christina de Laurent, der også underviser ved Dansk Talent Akademi. Begge undervisere vil via dramapædagogiske værktøjer arbejde på at give eleverne mod og selvtillid til at sætte deres krop i spil samt give dem lyst til at indgå i sociale fællesskaber som et led i det vedvarende arbejde med at holde både krop og sind sundt.

 

Forløbet vil blive evalueret med både elever, deres forældre samt en psykolog. Evalueringen foretages midtvejs samt ved forløbets afslutning. Ved afslutningen evalueres også hele undervisningsforløbet samt den dramapædagogiske model med henblik på at formidle en rapport til vidensdeling og potentiel overførsel af projektmodellen til andre kunstformer.

 

Teatergruppen og Line Nordentoft søger Herning Kommune om økonomisk tilskud samt hjælp til at udpege 20 børn og unge fra målgruppen. Pr. 05. november 2018 er der fundet 12 børn, der aktivt deltager i projektet. Projektledelsen har taget en beslutning om at lukke holdet for yderligere tilmeldinger, da målgruppen er sårbar, og det vurderes at kvaliteten for det enkelte barn ville falde, hvis der skulle optages flere på holdet.

 

Projektet har fået anerkendende ord med på vejen fra deltagernes forældre. En mor skriver til projektleder Line Nordentoft, at hendes søn giver udtryk for stor glæde ved deltagelse i projektet og tilmed takker sin mor for at have tilmeldt ham projektet.

 

Forvaltningen oplyser, at der har været en tværgående dialog om projeketet, som i første omgang blev foreslået som et fælles projekt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Forebyggelsesudvalget, mens Børn og Unge har stået for rekrutteringen.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 17. september 2018, pkt. 133:

at der bevilliges et tilskud på 50.000 kr. med en forventning om, at Forebyggelsesudvalget bevilliger et tilsvarende beløb

 

at udgiften afholdes på SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 04. september 2018 resterer 402.282 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. september 2018, pkt. 133:

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at tilbuddet skal være gældende for børn i hele Herning Kommune.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 22. oktober 2018, pkt. 48:

at udvalget træffer beslutning om eventuel medfinansiering.

 

Forebyggelsesudvalget, 22. oktober 2018, pkt. 48:

Udvalget besluttede ikke at medfinansiere projektet.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal nu beslutte, om man på trods af Forebyggelsesudvalgets beslutning alligevel vil støtte projektet med et økonomisk tilskud.

 

Økonomi

Efter tidligere behandling er der fremsendt følgende reviderede budget:

 

Honorar til 2 underviseres ugentlige undervisning og forberedelse (30 x 3 timer á 300 kr.)

54.000 kr.

Honorar til weekendundervisning (2 weekender x 15 timer á 300 kr.)

18.000 kr.

Honorar til projektleder til opstart, forløbsafvikling og afsluttende evaluering samt udarbejdelse af rapport

70.500 kr.

Konsulent sparring (teaterfagligt samt regnskab)

10.000 kr.

Kørselspenge

5.000 kr.

Fortæring (ugentligt samt weekendworkshops)

12.000 kr.

Ekskursioner (Splyf, MCH og Team Teatret)

3.000 kr.

Materialer

5.000 kr.

Psykolog

2.000 kr.

Udarbejdelse af rapport ved afslutning

10.000 kr.

Rekruttering (flyers, breve mv.)

5.000 kr.

Mødeudgifter

1.500 kr.

Undervisningsmaterialer (kostume, hår, sminke m.m.)

8.000 kr.

Hjemmeside og facebook (domæne og vedligehold)

4.000 kr.

Revisor til gennemgang og undertegnelse af regnskab (DATS)

5.000 kr.

 

 

I alt:

213.000 kr.

 

Ændringerne fra det tidligere budget omfatter:

·         2 frem for tre teaterweekender (den fraskårede weekend fjerner også udgifter til forældreoplæg fra en ekstern rådgiver)

·         Halveret timer til psykolog (sparring)

·         Færre projektledertimer grundet nedskæringerne i forløbet

·         Ingen lokaleleje (Huset no7 stiller vederlagsfrit lokaler til rådighed)

·         Halveret udgift til rekruttering grundet hjælp fra Børn og Unge

·         Omkostning til revisor (Grundet Dansk Folkeoplysningssamråd er søgt igennem DATS, er det et krav at deres revisor skal gennemgå regnskabet og undertegne det, samt stå for udbetaling af pengene mm.)

 

Indtægterne kommer fra Dansk Folkeoplysningsforbund, der givet et tilskud på 150.000 kr., men bevillingen er givet på baggrund af støtte fra Herning Kommune.

Der afventes pt. svar fra Egefonden på et tilskud på 10.000 kr., og der forelægger en egenbetaling på 3.000 kr.

 

Kultur og Fritidsudvalget søges fortsat om 50.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at tidligere tilskud fastholdes.

 

Beslutning

Tiltrådt, idet Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer til at være åbne for deltagerantal op til 20 personer.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-3-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast søger tilskud til en-dagsfestivalen "Spraypaint the Walls 2018"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Kontrast har pr. 15. oktober 2018 fremsendt ansøgning om tilskud til en-dags festivalen "Spraypaint the Walls".

 

Sagsfremstilling

Foreningen Kontrast søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af en-dags festivalen "Spraypaint the Walls".

 

Festivalen er en tilbagevendende event, der startede i 2012. Efterfølgende har festivalen været afholdt under forskellige navne. Festivalen afholdes i år i ungdomshuset Kontrast lørdag d. 15 december fra kl. 14.00-24.00.

 

Formålet med festivalen er som forrige år, at give Herning by og ungdom et frisk pust i form af noget originalt og vedkommende kultur, der har sjæl og hjerte.

 

Festivalen er bygget op omkring følgende 9 bands inden for hardcore-, punk- og metalgenren: Never, X Teenages Rebels, Heroes to None, Smertegrænsens Toldere, Earn Your Scars, Hold Fast, Impalers, Embryo og Wrath of Belial.

 

Der er fri entré til festivalen, og man har valgt at arrangementet er donationsbaseret.

 

Forvaltningen bemærker, at der kun er 2 uger fra udvalgets møde til arrangementets afholdelse, hvorfor det kan være problematisk med tilstrækkelig promovering. Derudover er tilladelser til brug af p-pladser foran adressen endnu ikke på plads. 

Økonomi

Budgettet forekommer i fremsendte budget at balancere ved 96.000 kr.

 

De største udgifter går til et samlet honorar til bands på 54.000 kr. Dertil kommer en større udgift på 20.000 kr. til leje af teknisk udstyr. De resterende udgifter går til forplejning og diverse aktiviteter.

 

De største indtægter kommer fra det ansøgte tilskud ved Kultur- og Fritidsudvalget på 50.000 kr., en indtægt på 10.000 kr. fra Spar Nord Fonden samt en anført indtægt på 26.000 kr. fra Kulturelt Samråd. Forvaltningen bemærker, at de 26.000 kr. er søgt hjem som underskudsgaranti, hvorfor det egentlige budget har udgifter for 96.000 kr. men indtægter for 70.000 kr. De resterende indtægter kommer fra overskud af salg af mad og drikke samt 5.000 kr. i egenfinansiering.

 

Forvaltningen bemærker at Forretningsudvalget for Kulturelt Samråd har behandlet foreningens fremsendte ansøgning den 30. oktober. Der er fremsendt svar til foreningen, hvor det oplyses at ansøgningen som udgangspunkt er afvist. Hvis Kultur- og Fritidsudvalget vælger at støtte projektet økonomisk, kan foreningen fremsende en ny ansøgning med et opdateret budget til behandling hos Forretningsudvalget.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af Spraypaint the Walls 2018
at tilskuddet finansieres på SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 14. november 2018 resterer 294.201 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-6-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Tilskud til udgivelse af Herning bogen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Historisk Forening for Herning Kommune har den 1. oktober 2018 fremsendt ansøgning om tilskud til udgivelse af Herning Bogen 2018.

 

Sagsfremstilling

Historisk Forening for Herning Kommune har tidligere modtaget tilskud af flere omgange til den årlige udgivelse af Herning Bogen.

 

Årets udgivelse indholder artikler om følgende:

 • Biblioteket på Brændgårdvej
 • Erindringer om skolegang og barndom i Fasterholt
 • FDF minder fra Herning 1941-1955
 • Lind Skoles 275-års jubilæum
 • Møllegade i 1940'erne
 • Rind sande
 • DUI i Herning
 • Vognmand, snedker og restauratør Erik Baden

 

Foreninger, fonde, virksomheder m.v., der bidrager med tilskud til Herning-bogens udgivelse, vil blive nævnt i Herning-bogen og modtage et antal bøger efter aftale.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har gennem en årrække ydet et tilskud på 10.000 kr. til udgivelsen af Herning-bogen, mod at modtage 10 eksemplarer af bogen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. med forventning om modtagelse af 10 eksemplarer 
at tilskuddet finansieres på SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 14 november 2018 resterer 294.201 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-7-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Tilskud til bogudgivelsen "Hernings grundlæggelse"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Historiker Niels Henrik Thormann har den 1. oktober 2018 fremsendt ansøgning om tilskud til bogudgivelsen "Hernings grundlæggelse - Mennesker, krise og dramatik i 1820'ernes Hammerum Herred".

 

Sagsfremstilling

Niels Henrik Thormanns bogudgivelse er et resultat af en lang række arkivstudier grundet en almen interesse for lokalhistorie. Det oplyses i ansøgningen, at denne interesse blandt andet er vokset i arbejdet som bestyrelsesmedlem af Museum Midtjylland og Herningsholm.

 

Udgivelsen omhandler blandt andet herredsfoged Jørgen Christian Landts placering af Hammerum Herreds første ting- og arresthus i 1828, der blev begyndelsen på det nye Herning.

 

Vedlagt ansøgningen er anbefalinger fra formand ved Historisk Forening for Herning Kommune, Finn Nielsen samt forlægger ved Ubirex, Charlotte Lindhardt. Finn Nielsen påpeger, at udgivelsen afhjælper en mangel i de lokalhistoriske udgivelser om Herning Kommune.

 

Økonomi

Der fremsendes følgende budget for udgivelsen:

 

Udgifter:

Forlagets honorar - 18.144 kr.

Trykning af 500 eksemplarer inkl. moms - 48.723,50 kr.

Befordringudgifter - 15.000 kr.

I alt - 81.867,50 kr.

 

Indtægter:

Salg af 275 eksemplarer - 34.000 kr.

I alt - 34.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 5.000 kr.
at tilskuddet finansieres på SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 14 november 2018 resterer 294.201 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Haunstrup Lokalhistorisk Museum søger om tilskud til historiske foredrag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Haunstrup Lokalhistorisk Museum har den 9. oktober 2018 fremsendt ansøgning om tilskud på 5.000 kr. til historiske foredrag.

 

Sagsfremstilling

Haunstrup Lokalhistorisk Museum har eksisteret i 22 år som både lokalhistorisk museum og lokalarkiv. Museet holder til på Haunstrup Hovedgade, hvor et mindre hus nu er indrettet til formidling af Haunstrups historie.

 

Museet har 98 aktive medlemmer. Den daglige drift af museet, museets 2 årlige udgivelser af historiske blade samt 2 arrangementer årligt finansieres af de indbetalte kontingenter, samt hvad der i årets løb måtte komme af tilskud fra fonde, gaver til museet, salg af bøger og entréindtægter.

 

I 2017 kom museet ud med et mindre overskud på 1.486 kr. Der er derfor ikke økonomisk råderum til at arrangere yderligere eller skabe nye tiltag, hvorfor museet nu ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til to historiske foredrag.

 

Foredragene forventes afholdt i efteråret 2018 og foråret 2019. Det ene foredrag bliver omkring tyske flygtninge i Danmark v./ forfatter Annette Jacobsen. Det andet foredrag er endnu ikke fastsat, men er forslag fra museet er "den jyske fortællekone fra heden" Ruth Dein.

 

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 5.000 kr.

 

Museets anslåede udgift til hvert foredrag beløber sig til 3.500 kr. fordelt på leje af lokale til 1.000 kr. samt honorar til foredragsholder på 2.500 kr.

De to foredrag samlet løber derfor op i 7.000 kr.

 

De resterende midler forventes finanisieret gennem salg af kaffe og kage til arrangementerne.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 5.000 kr. til historiske foredrag
at tilskuddet finansieres på SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 14 november 2018 resterer 294.201 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-3-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Vildbjerg Netværks Café søger om særligt lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Vildbjerg Netværkscafe (VNC) søger om særligt lokaletilskud til renovering af nye lokaler.

 

Sagsfremstilling

VNC blev godkendt som forening på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. juni 2018, pkt. 104. I samme sag blev der søgt om lokaletilskud. Udvalget besluttede, at det skulle undersøges, hvorvidt der kunne stilles egnede kommunale lokaler til rådighed.

 

Foreningen har henover sommerferien holdt til på Vildbjerg Bibliotek efter henvisning fra forvaltningen. Samarbejdet har været godt, men VNC har fra start meldt ud, at denne placering ikke var holdbar i længden grundet foreningens ønske om udvidede aktiviteter på sigt. Biblioteket har været glade for samarbejdet, men har udtrykt forståelse for foreningens situation, da biblioteket ikke kan stille faste lokaler med mulighed for aflåsning til rådighed. Efter at foreningen er flyttet ud af Vildbjerg Biblioteks lokaler påtænkes der stadig et samarbejde mellem bibliotek og forening.

 

VNC har i oktober 2018 fået stillet lokaler til rådighed i den ene ende af Hotel Vildbjerg. Lokalerne har tidligere været kendt som det lokale diskotek "Sølle Søren". Lokalerne vil stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen frem til januar 2020. Herefter skal foreningen betale en fast husleje for at kunne benytte lokalerne. Der indgåes snarest en aftale herpå. Foreningen har forventning om til denne tid at være selvkørende, således at huslejen kan dækkes ind som en del af den almene drift.

 

Det er VNC's formål at knytte bånd mellem 15-60 årige i Vildbjerg og omegn. Foreningen ønsker at skabe et samlingssted på tværs af aldersgrupper og interesser, hvor man kan mødes i et trygt forum og skabe fællesskab gennem samvær og aktiviteter. Foreningen er udsprunget af ønsket om at give unge som gamle muligheden for at mødes i et fællesskab, hvor stoffer og alkohol ikke er tilladt. Udover aktiviteter som fællesspisning, temaaftener o.l., vil foreningen have stort fokus på e-sport for unge, IT-hjælp til ældre og på sigt også forskellige andre sportsaktiviteter til en bred målgruppe.

 

Foreningen har mobilseret en større gruppe frivillige, der har indvilliget i at lægge privattid og kræfter i renoveringsopgaven. Derudover er der søgt en lang række sponsorater fra virksomheder i lokalområdet, og der fremsendes løbende ansøgninger til fonde.

 

Foreningen tegner pt. 11 medlemmer, hvoraf fire er under 25 år. Foreningen har ikke turde binde an på yderligere kontingentopkrævning fra nye medlemmer, førend der var kommet en mere stabil lokalesituation. Foreningen oplyser til forvaltningen, at man i øjeblikket har en meget aktiv facebookgruppe, der har omtrent 350 medlemmer. Foreningen forventer at et stort antal af disse er motiverede for at melde sig ind snarest muligt, da en stor del af specielt de unge medlemmer allerede benytter foreningens udbud af aktiviteter.

 

Der opsættes forskellige kontingentmuligheder, hvor der vil differencieres mellem studerende, seniorer o.l. ligesom, at der skal være mulighed for at købe et støttemedlemsskab. Det er forventeligt, at et alment kontingent vil lande på 150 kr. pr. kvartal.  

Økonomi

Foreningen har fremsendt en renoveringsplan der anslår de samlede renoveringer til 321.000 kr.

 

Større poster i udgifterne består blandt andet af 72.000 kr. til hjemkøb af e-sportsmaskiner, hvilket søges hjem gennem DGI Midtjylland og Egefonden. Andre større udgifter omfatter tagreparation til 50.000 kr., lys og lyd til 15.000 kr., lofts- og el-artikler til 20.000 kr., varme til 15.000 kr., indkøb af maling og tapet til 20.000 kr. samt diverse mureropgaver til en samlet udgift på 20.000 kr.

 

Udgifterne består primært af midler til materialer, da der som beskrevet ovenfor, lægges mange frivillige arbejdstimer i udførslen. Foreningen er opmærksomme på, at krævende opgaver som VVS, el m.m. er nødvendige at få udført af fagfolk. Der er dog også murere og malere, der har givet rabat på den reelle udgift til deres arbejde, som et tilskud til foreningen.

 

På indtægtssiden afventer foreningen oprettelse af de nye medlemmer efter den nylige indflytning i lokalerne. Foreningen har derudover sendt en lang række ansøgninger om tilskud og sponsorater, hvor der afventes svar. Der er dog pt. kommet tilsag på omtrent 65.000 kr. i økonomisk tilskud eller materialer fra lokale firmaer som eksempelvis Konfair (5.000 kr.), Trehøje Køleteknik (5.000 kr.), CBI (3.000 kr.) og Stengren Holding Aps (20.000 kr.) Dertil kommer, at der er doneret en ny varmepumpe til foreningen fra Es. Stålindstustri til en anslået værdi af 10.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget søges om et særligt lokaletilskud til de renoveringsopgaver, der specifikt drejer sig om udskæring af vindue, el-artikler, VVS, træ og tømmer, loftsplader, udarbejdelse af bar, opsætning af foldedør til rumdeling samt materialer til interiør. I alt søger foreningen om et tilskud på 35.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ydes et engangslokaletilskud på kr. 25.000
at engangsbeløbet ikke er prejudiserende for evt. lokaletilskudsansøgning fra 2020 og fremover, idet der kan anvises andre egnede lokaler
at udgiften på kr. 25.000 finansieres fra konto for særligt lokaletilskud
at tilskudet er betinget af fremsendelse af dokumentation for medlemsantal og indbetalt kontingent

Beslutning

Tiltrådt under forudsætning af, at der fremsendelse dokumentation for medlemsantal og indbetalt kontingent jf. Folkeoplysningsloven.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kulturfabrikken søger om tilskud til energibesparende foranstaltninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturfabrikken søger om tilskud til udskiftning af lys i nyt lejemål på Godsbanevej 7 i Herning.

Sagsfremstilling

Udskiftningen omfatter den gamle postterminals store produktionshaller, som indrettes til urbant idrætscenter.

 

Kulturfabrikken ønsker at gennemføre en udskiftning af hallernes nuværende belysning til ny LED belysning, hvorved der opnås en levetid på 50.000 timer svarende til ca. en faktor 2,5 af eksisterende lyskilders levetid. Samtidig vil udskiftningen reducere det nuværende energiforbrug med ca. 50%.

 

Jf. indhentet tilbud udgør anslåede udgifter ved udskiftning af lys i haller 375.000 kr. incl. moms med en årlig energibesparelse på ca. 72.000 kr. incl. moms.

 

Kulturfabrikken tegner jf. seneste indretning 472 medlemmer, heraf 393 under 25 år. Foreningen modtager fra 2019 og frem et årligt lokaletilskud på 1 mio. kr.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat: 17.895 kr.
 • Egenkapital: 78.130 kr.
 • Likvid beholdning: 29.359 kr. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 375.000 kr. til udskiftning af lys i idrætshaller mod en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på ca. 61.200 kr. incl. moms, svarende til 85% af den årlige besparelse.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Is-stadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til tilskud til tagkonstruktion på is-stadion, behandlet på byrådsmøde den 17. april 2018, pkt. 73.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 2,5 mio. kr. til løft af tagkonstruktionen på is-stadions nordlige ende.

Økonomi

Anlægsudgift til løft af tagkonstruktion på Is-stadion: 2,5 mio. kr.

 

Beløbet er excl. moms.

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing er der budgetteret med i alt 96,471 mio. kr. til Projekt Ny Holing i 2016-2021, hvoraf der nu ansøges om frigivelse af 2,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftbevilling på 2,5 mio. kr. til tag i forbindelse med renovering og udbygning af Herning Is-stadion på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing, 
at anlægsudgiften finanseres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2019 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af budgetrammen for 2019 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til §2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.

Beløbsrammen er for 2019 på kr. 4.327.000, hvor der fratrækkes kr. 550.000, der er reserveret til pensionisttilskud og kr. 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten gives efter de samme kriterier som pensionisttilskud p.t. med et tilskud på kr. 6,- pr. time.

 

Herudover er der afsat kr. 509.000 til lokaleudgifter.

 

Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2019.

Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt, og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:

 

Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

AOF

FOF

Herning Aftenskole

Herning Husflid

LOF Midtvest

Haderup/Karup Gospelkor

FOF Nordvestjylland

Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund

Vildbjerg Gospelkor

Hedens Husflid

 

 

Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:

 

Der er foretaget en gennemgang af aftenskolernes reelle lønudgifter i forbindelse med undervisningen. Det drejer sig om aftenskoler, der kun tilbyder foredrag. Disse aftenskolers tilskud er beregnet på grundlag af aftenskolernes faktiske udgifter.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

Folkevirke

Foreningen Norden

Herning Kirkehøjskole

Aulum Højskoleforening

Vinding-Vind Foredragsforening

 

Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling.

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender arbejdsgruppens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lone Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

 

Sagsnr.: 20.01.02-S55-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - Årsrapport 2017-18

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning for regnskabsåret 2017/18 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning til godkendelse hos Herning Kommune. Det fremsendte er godkendt af Team Teatrets bestyrelse den 11. september 2018, samt på generalforsamling den 24. september 2018.

 

Sæsonen 2017/18 har budt på 4 nye produktioner, heraf 1 for børn, 1 for familier og 2 for unge og voksne, samt 1 genopsat forestilling for børn og 1 co-produktionsturné for voksne. Af nye produktioner for unge og voksne kan nævnes Beruselse og Hårnålesvinget. Den nye familieforestilling var Doktor Proktors tidsbadekar og den nye produktion for børn var Pigen fra langt borte.

 

Team Teatret overtog pr. 1. januar 2017 driften af Herning Scenekunstskole, nu Teams Teaterskole. Resultatet af Teams Teaterskole det første fulde regnskabsår er 35.325 kr.

 

Årets resultat for Team Teatret blev et overskud på 67.779 kr. før henlæggelser. Dette resultat er opnået med en stram styring af udgifterne og en prioritering af samme.

 

Af resultatet er der henlagt 65.000 kr., der sammen med teatrets tidligere henlæggelser forventes anvendt i forbindelse med fremtidige investeringer, særligt med henblik på udmøntning af strategien for Team Teatret og ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med Team Teatrets 50 års jubilæum i sæson 2018/19.

 

Team Teatret solgte i regnskabsåret 4.561 billetter, hvilket er 768 billetter mere end forrige regnskabsår. Stigningen er resultatet af et hævet lokalt billetsalg.

 

Team Teatret har pr. 30. juni 2018 en egenkapital på 1.394.818 kr., hvilket lever op til bestyrelsens målsætning på området.

 

Herning Kommune har i regnskabsåret ydet et tilskud på 6.612.749 kr., mens Slots- og Kulturstyrelsen har ydet et tilskud på 2.546.802 kr.

 

Jævnfør egnsteateraftalen og egnsteaterbekendtgørelsen må teatrets udgifter til husleje maksimalt udgøre 15 % af det samlede offentlige tilskud. For Team Teatret udgjorde huslejen i sæson 2017/18 14,52 %.

 

Forvaltningen vurderer, at Team Teatret har opfyldt den gældende aftale mellem Team Teatret og Herning Kommune.

Denne aftale er gældende for 2017-2020.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte materiale i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

  

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport og sæsonberetning godkendes
at forvaltningen fremsender årsrapport og sæsonberetning, samt Herning Kommunes godkendelse til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. december 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Lone Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Ny Børne- og Ungepolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

x

x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 26. september 2018 godkendt at Børne- og Ungepolitikken sendes i høring.

 

Politikken sendes hermed i høring ved Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Se bilag.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 26. september 2018 at sende Børne- og Ungepolitikken i høring.

 

Politikken er lavet med inspiration fra det fælles Børne- og Ungesyn ”Her skaber vi venskaber”. Ligeledes er politikken inspireret og kvalificeret af de mange inputs indhentet igennem dialoger med et bredt udsnit af interessenter i foråret 2018.

 

I høringsudkastet er der gjort plads til, at der indsættes 5 tegninger. Disse er under udarbejdelse og indsættes efter høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter Børne- og Ungepolitikken med henblik på at udforme et eventuelt høringssvar.

Beslutning

Tiltrådt.

Lone Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ombygningsforslag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget