Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: Tekstil Forum, Vestergade 20, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning på Tekstil Forum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mødet starter med en rundvisning på Tekstil Forum.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Museum Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  x

 

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen, Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Herning Museum ønsker at etapeopdele transformation af Herning Klædefabrik til Det nye Textilforum, og at anvende de kr. 10,338 mio.(2016-prisniveau), der blev afsat i budgetforliget for 2014-2017 til skabelsen af Det nye Textilforum til første etape af transformationen.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland ønsker at skabe et moderne, kulturhistorisk museum med fokus på tekstil- og beklædningsindustrien i Herning Kommune. Tekstilforum, der oprindeligt rummede Herning Klædefabrik, ønskes transformeret til Det nye Textilforum, som vil blive et formidlings- og forskningscenter for textil, beklædning og mode i fortid, nutid og fremtid.

 

Ejerforhold

Museum Midtjylland har de senere år gennemgået store forandringer og har blandt andet fået omstruktureret forskellige dele af museets organisation, struktur og ejer- og lejerforhold. Struktureringen fik Museet ros for i Kulturarvstyrelsens Tilsynsrapport. En rapport, der fra Museets side kommer en strategisk opfølgning og orientering på i maj 2016.

Museets advokat anbefaler, at de nuværende ejer- og lejerforhold opretholdes både under og efter transformationen.

 

Finansiering

Oprindeligt var planen, at der skulle skaffes kr. 57 mio. Det har dog ikke været muligt for Museet at rejse den samlede finansiering. Fondene har meldt ud, at der ikke var nok lokal opbakning til at de ville støtte. Med lokal opbakning menes for eksempel den lokale tekstilbranche. Museet har dog modtaget meget hjælp i form af frivilligt arbejde - blandt andet i form af bygningsrådgivning.

Med det forventede salg af grundene på Museumsgade, bevillinger fra Herning Kommune, sponsorer, frivilligt arbejde og fonde, har projektet på nuværende tidspunkt kr. 20.588.000, hvoraf kr. 1,5 mio. er anvendt på pilotprojektet Hammerumpigen. Derfor har museet gentænkt projektet, lavet nogle justeringer i forhold til udgifterne, men først og fremmest valgt at lave en faseopdeling. Faseopdelingen betyder, at der relativt hurtigt kommer til at stå nye udstillinger samtidig med, at bygningens klimaskal bliver renoveret og at Textilforum kan holde åbent hele byggeprocessen igennem.
Ambitionen er, at Museet i den første fase får vist hvor innovative udstillingerne kommer til at blive, for derved at skaffe fondsmidler og sponsorstøtte til fase 2 og 3 gennem fornyede ansøgninger.

 

 

Fase 1- De nye udstillinger forventes åben medio 2017

 

 • Anlæg - Fase 1 af transformationen omfatter en udvendig renovering af facader og murværk, således at den igangværende nedbrydning standses - især i forhold til dannelse af skimmelsvamp mm. Det vil sige, at hele bygningen først gøres tæt udvendig. Herefter renoves den vestlige del af bygningen indvendig. Der etableres et helt nyt ventilations- og varmesystem for hele klædefabrikken. Der ligger en besparelse i udskifte hele ventilationssystemet på én gang, frem for faseopdeling, derfor ønsker Museet at gøre det nu, i stedet for at vente til fase 2, hvor den østlige del af Klædefabrikken renoveres indvendig. Anlægsudgifterne til bygningsrenovering og ventilation beløber sig til kr. 4 mio.

 

 • Formidling - Formidlingsmæssigt vil Museet i Fase 1 fokusere på at opbygge særudstillinger i Kedelhuset, samt opbygge helt nye moderne og inddragende udstillinger i det tidligere rørapparatur, hvor der vil være fokus på mode og identitet, i fortid og nutid. Desuden indrettes et åbent magasin; et Wunderkammer i vådappreturen. Fase 1 vil også indeholde en etablering af mere tidssvarende publikumsfaciliteter i den nuværende café. Formidlingsudgifterne beløber sig til kr. 13 mio.

 

 

Fase 2 og 3

 

 • Fase 2 - Renovering indvendigt af Spinderihal og Vanggårdfløjen samt butik og foyer. Indretning af Spinderihal og Vanggårdfløjen. Her vil fokus være på produktion og marked, herunder globalisering.

 

 • Fase 3 - Renovering af Væveribygningens to nederste etager, som i dag udgør Museum Midtjyllands tekstilmagasin. Inddragelse af 1. og 2. etage af Væveribygningen, som i dag er udlejet til Bestseller. Her skabes på sigt mulighed for større særudstilling med national og international relevans.

 

 

Udover faseopdelingen er projektet gennemgået og der er i anlægsdelen fundet besparelser for ca. kr. 10 mio., hvorfor omkostningerne til alle tre faser nu udgør kr. 47 mio. Mod de oprindelige kr. 57 mio.

Nedenfor er ændringerne i hhv. Anlæg og formidling i forhold til det oprindelige projekt skitseret.

 

Anlægsudgifterne

 

 • Frivilligt arbejdet - Museet har fået nogle frivillige hænder, der blandt andet har leveret bygherrerådgivning frivilligt. Dette har givet en besparelse på kr. 2,176 mio.

 

 • Fundne besparelser - Via den nye rådgivning, er der kommet nye øjne på projektet og der er fundet besparelser på flere områder. Samtidig reduceres udgifterne samlet set – det gælder for eksempel de uforudsete udgifter, der svinder i størrelse, i det øjeblik det samlede projekt bliver mindre. Besparelse på kr. 7 mio.

 

 • Undladt at gøre - Renoveringen af Væveribygningen, som lige nu er lejet af Bestseller, er blandt andet rykket helt hen til 3. fase og dermed udeladt af dette budget.

 

 • Allerede udbedrede - Der er ting, som var en del af projektet, der ikke har kunnet vente, blandt andet renoveringen af skorstenen, der er blevet udført af Ejendomsselskabet i 2015. En besparelse på kr. 320.000. Desuden har Museet foretaget installationer af ABA og Tyverialarmer i væveribygning, mellembygning og Klædefabrik i forbindelse med flytning fra Museumsgade. En besparelse i budgettet på kr. 550.000.

 

Formidlingsudgifterne

Budgettet for formidlingen vælger Museet at køre ubeskåret videre med. Det vil sige, at der stadig kalkuleres med et samlet formidlingsbudget for alle 3 faser på kr. 27 mio.
Ændringerne kan deles op i 3 punkter.

 

 • Allerede udført - Museet har allerede udført pilotprojektet Hammerumpigen, som stod færdigt i 2015. Udstillingen beløber sig i kr. 1,5 mio. Hertil kommer udgifter til prospekt mv. på 1,5 mio. kr. I alt 3 mio. kr.

 

 • Phd - I det oprindelige budget, var der en PhD stilling, som nu er blevet rykket til fase 2 og 3. PhD’en skal således kobles til de specialudstillinger Museet vil søge i fase 3. Det betyder en reducering for fase 1 med kr. 2 mio.

 

 • Faseopdelingen - Ved at dele det samlede formidlingsprojekt op, starter museet op med godt kr. 13 mio. i fase 1. Denne sum vil kunne være med til at skabe flere udstillinger af samme art som pilotprojektet og derved kunne bane vejen for ansøgninger til særudstillinger for de sidste kr. 11 mio. i fase 2 og 3.

Økonomi

 

Samlet Budget for Fase 1

 

kr.

Anlæg

4.000.000

Formidlingsindretning

13.070.000

Allerede forbrugte (testudstilling, prospekt mm)

3.000.000

 

 

Udgifter i alt

20.070.000

 

 

Finansieringsplan for Fase 1

 

kr.

Herning Kommune

10.338.000

Private sponsorer

366.000

Fonde

4.684.000

Egenfinansiering (salg af grund)

5.200.000

 

 

Finansiering i alt

20.588.000

 

 

Fondsmidlerne på kr. 4.684.000 er tilvejebragt.

 

Af budgettet til formidlingsindretning er der allerede anvendt kr. 1,5 til pilotprojekt Hammerumpigen, hvorfor der resterer kr. 11,5 mio. til færdiggørelsen af formidlingen i fase 1. 

 

Der er på Serviceområde 15 Kultur afsat kr. 5,169 mio. i hhv. 2016 og 2017.

 

Forvaltningens bemærkninger

Med henvisning til at Kulturstyrelsen i deres kvalitetsvurdering af Museum Midtjylland påpeger, at det er tilfredsstilende, at museet på baggrund af sin strategi og delstrategi for formidling har påbegyndt implementering af den samlede transformation og nyudvikling af museets udstillinger, bemærkes det positivt, at Museet arbejder konstruktivt med at igangsætte transformationen, til trods for udfordringerne med at tilvejebring finansieringen.
Samtidig skal den store frivillige opbakning til Museet understreges. Det bemærkes også positivt, at Museet med faseplanen ikke lukker for besøgende under transformationen.

 

Det skal dog bemærkes, at faseopdelingen og besparelserne har øget usikkerheden på det samlede projektets gennemførsel. Ligesom den kommunale finansieringsandel er gået fra 10/57 til 10/20.
Museet er blevet gjort opmærksom på, at der, i tilfælde af bevilling af de kr. 10 mio., til fase 1, ikke er afsat kommunale midler til gennemførsel af etape 2 og 3, hvilket forventelig vil besværliggøre indsamlingen af fondsmidler til de senere etaper. På den anden side kan en gennemførsel af fase 1 være med til at vise andre bidragydere hvad transformationen indeholder.

 

Det bør tillige diskuteres, at der ikke før endelig vedtagelse af lokalplan og dermed salgsbetingelser, er endelig sikkerhed for indtægten på kr. 5,2 mio. ved grundsalget. Lokalplanen for grundene er i offentlig høring indtil uge 25 og forventes endelig vedtaget den 30. august 2016.

 

Juridisk afdeling har gennemgået den økonomiske konstruktion og anbefaler, at vedtægterne for ejendomsselskabet Textilforum A/S ændres, således at der ikke kan udbetales udbytte fra selskabet. Ejendomsselskabet ejer museumsbygningerne, som lejes ud til Museum Midtjylland.

Det anbefales ligeledes, at det kommunale tilskud bevilges til udstillinger, formidling samt lignende museumsvirksomhed, og ikke til bygningsforbedringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det drøftes om det fulde kommunale tilskud ønskes anvendt på fase 1 og om udbetalingen skal betinges af den samlede finansiering til fase 1 er tilvejebragt,
at et evt. kommunalt tilskud bevilges under forudsætning af vedtægtsændring i Ejendomsselskabet Textilforum A/S, således at der ikke kan udbetales udbytte fra selskabet.
at hvis det faseopdelte projekt nyder fremme, meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr 10,388 mio. med rådighedsbeløb på henholdsvis kr. 5,169 mio i 2016 og i 2017 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr. og at anlægsudgifterne på i alt kr. 10,338 mio. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,169 mio. kr. i henholdsvis i 2016 og 2017 på Serviceområde 15, Kultur på Stednr. 360099 Museum Midtjylland.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet at der, af de kr. 10.338 mio., der er afsat til det samlede projekt, frigives kr. 4 mio. til bygningsrenovering i overensstemmelse med det beskrevne.

 

Sagen genoptages snarest muligt efter lokalplan forslag nr. 14.B 14.1 tillæg 62 (for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning) er endeligt behandlet og evt. salg af grundene på Trøstrupsgade (matr. nr. 1375e, 1381b) er gennemført.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-7-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Tango Midt-Vest, Foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tango Midt-Vest v/ Svenning Hoffmann søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at formidle og udbrede kendskab til den argentinske tango og give mulighed for fordybelse i dansens kunstneriske og kulturelle udtryk.

Foreningen er åben for alle som kan tilslutte sig foreningens formål, og som har lyst til gennem frivilligt arbejde at engagere sig i foreningen og det lokale kulturelle miljø.

Der betales kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Foreningen er under etablering og forventer at tegne medlemmer fra Herning og omegn, dog med hovedparten fra Herning Kommune. Omdrejningspunkt for aktiviteterne kunne for eksempel være Huset No.7, men også andre faciliteter såsom DGI Huset Herning eller øvrige kommunale faciliteter.

 

Forvaltningen her gennemgået fremsendte oplæg til vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §1 Hjemsted: Foreningen har hjemsted i Herning Kommune
 • §2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå
 • §3 Medlemsforhold: Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller med henvisning til hjemmeside eller lign.
 • §4 Generalforsamling: Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lign. Beretning, regnskab og budget fremlægges til forsamlingens godkendelse. Valg af formand, kasserer og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år.
 • §8 Opløsning: Foreningens evt. formue skal ved opløsning tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningens fremførte bemærkninger under forudsætning af foreningens etablering
at der herefter bevilges et opstartstilskud i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning og kan anmodes om lån af kommunale lokaler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-7-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Australsk Fodboldklub, Foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Australsk Fodboldklub v/Emil Krat søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

En interessegruppe for Australsk Fodbold ønsker at etablere sig som en tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune.

 

Foreningens formål er med afsæt i sporten og det sociale liv i klubben at arbejde til fordel for et velfungerende australsk fodbold hold med kontinuerlige trænings-, turnerings- og klubaktiviteter.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendt udkast til vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §1 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab i foreningens daglige virke skal tydeliggøres
 • §2 Medlemskab: Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Det bør fremgå tydeligere, hvordan ind- og udmeldelse foregår evt. med henvisning til klubbens hjemmeside. Indmeldelse af unge under 18 år kræver underskift af forældre eller værge.
 • §4 Kontingent: Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
 • §5 Bestyrelsen: Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, kan vælges til bestyrelsen. Det bør fremgå hvor mange, der vælges til bestyrelsen.
 • §6 Generalforsamling: Dagsorden for generalforsamling skal indeholde budget for det kommende år, fastsættelse af kontingent, valg af formand og hvor mange menige bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal medlemmer fx 5. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.  Det bør fremgå, hvor mange suppleanter, der skal vælges fx. 2.
 • Forhold vedr. ekstraordinær generalforsamling skrives i særskilt paragraf. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske via offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende.
 • §7 Regnskab: 7.4 Kassereren sidder i foreningens bestyrelsen. Revisor må ikke være med i foreningens bestyrelse.
 • §10 Ophør af foreningen: Paragraf skal uddybes. Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal tilgå. Evt. overskydende midler skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen forelægger udkast til vedtægter på den stiftende generalforsamling tilrettet med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning under forudsætning af foreningens etablering
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-209-01, Aktivitetstilskud til foreninger
at foreningen opfordres til at rette henvendelse til forvaltningen for lån af kommunale baner og lokaler
at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Baseball og Softballklub, Foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

Herning Baseball- og Softballklub v/ Willem Gielen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Herning Baseball- og Softballklub (HBSK) er etableret i november 2015 og har til formål på kammeratlig vis og med god idrætslig indstilling at dyrke baseball og softball på elite- og motionsplan. Foreningen ønsker at udbrede kendskabet til de to sportsgrene. På sigt har foreningen ønske om at slutte sig til den danske elitedivision i baseball, som på nuværende tidspunkt kun har deltagelse af ét andet jysk hold. Desuden vil foreningen gerne lægge vægt på det sociale og har dermed planer om at organisere flere forskellige arrangementer for at styrke fællesskabet og udbrede kendskabet til foreningen.

 

Foreningens nuværende to hold, et junior og et senior hold, træner en gang om ugen. Træningen foregår pt. i gymnasiehallen på H.P. Hansensvej i Herning. Det er dog planen, at der skal trænes udendørs i løbet af foråret.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, og tegner 13 aktive medlemmer, heraf 7 under 25 år. Samtlige medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Der betales et årligt kontingent, som er fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen er godkendt som medlem af Herning Idrætsråd pr. 1. januar 2016 under den forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender foreningen. Foreningen er desuden optaget og godkendt af Dansk Softball Forbund og dermed også Danmarks Idrætsforbund (DIF).

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§2 Medlemskab: Optagelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelsen evt. med henvisning til foreningens hjemmeside

§4 Generalforsamling: Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal. Formand og kasserer skal være myndige.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger.
at der bevilges et opstartstilskud på 2.200 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgifter afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, kontonummer 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Pen15 United, foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

Pen15 United v/ Thor Ølgaard Hansen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Pen15 United er etableret i december 2015 og har til formål at sprede interessen og glæden for fodbold til alle foreningens medlemmer. Klubben står til rådighed for amatørspillere, som gerne vil forbedre deres spil eller blot opnå en glæde ved at spille fodbold. Foreningen har et enkelt hold, som spiller på seniorniveau, men på sigt har foreningen en vision om at udvikle sig til at kunne tilbyde hold i flere aldersgrupper.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og tegner pt. 20 medlemmer i alderen 18-21 år, hvoraf alle undtagen to er bosiddende i Herning Kommune. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer er aktive på foreningens seniorhold, som har planer om at træne 2 gange om ugen og har mål om at tilslutte sig Serie 6. Klubben er i dialog med Herning Kommune vedr. benyttelse af boldbaner.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§1 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab bør tydeliggøres

§§8 +12 Skrives normalt ikke i en vedtægt

§13 Klubbens midler: Formand og kasserer har tegningsret. Der bør ikke skrives navne i vedtægten.

§14 Generalforsamlingen: Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af 1. kvartal. Beretning, regnskab og budget fremægges til forsamlingens godkendelse. Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal. Punkt 2 evaluering af vedtægter udelades. Evt. vedtægtsændring kan fremsættes som forslag.

§ 16 Ekstraordinær generalforsamling bør have selvstændig paragraf. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Ved valg til bestyrelsen skal formand og kasserer være myndige.

§21 Klubbens opløsning: Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Evt. overskydende midler ved foreningens opløsning skal tilfalde almennyttige formål i Herning Kommune.

Andet: Nummerering af vedtægter skal tilrettes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 3.500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, kontonummer 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreninger
at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-4-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Sportsforening á 2015, Foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

Herning Sportsforening á 2015 v/ Kim Langager Kristensen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Herning Sportsforening á 2015 er etableret den 3. november 2015. Foreningens formål er at varetage medlemmernes sportslige interesser gennem idrætsaktiviteter og oplevelsesarrangementer med henblik på at fremme medlemmernes sundhed. Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen holder til på Brændgårdskolen i Herning og udbyder pt. floorball, men vil på længere sigt gerne starte hold op i andre sportsgrene.

 

Foreningen består aktuelt af 8 medlemmer, som alle er over 25 år. Alle på nær en er bosiddende i Herning Kommune.

 

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå

§4 Medlemmer: Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Optagelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse evt. med henvisning til foreningens hjemmeside.

2 aktiviteter bør omformuleres til en 2 ugers prøvetid. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt på førstkommende generalforsamling.

§7 Generalforsamling: Beretning, regnskab og budget fremlægges til forsamlingens godkendelse. Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal. Formand og kasserer skal være myndige.

§8 Bestyrelsens sammensætning: Afsnit vedr. habilitet udelades. Dette skrives normalt ikke ind i en vedtægt.

§14 Ophør: Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Evt. overskydende midler ved foreningens opløsning skal tilfalde almennyttige formål i Herning Kommune.

Andet: Nummerering af vedtægter skal tilrettes.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, kontonummer 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreninger
at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Herning Idrætsråd

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.06-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Muzak søger om tilskud til ungdomsteaterprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Teatergruppen Muzak fra Vildbjerg sender den 4. april ansøgning om tilskud på 5.000 kr. til ungdomsteaterprojektet "Flygtninge spytter vi på? Da vi blev til flere", som planlægger opførelse og dialog på Herning Højskole den 19. maj.

Sagsfremstilling

Teatergruppen Muzak ansøger om tilskud til ungdomsteaterprojektet "Flygtninge spytter vi på? Da vi blev til flere", som de laver sammen med Teater Mars fra Aarhus.

Teatergruppen Muzak er en teatergruppe for unge, som hører under Vildbjerg Amatørteaterforening, mens Teater Mars er et vækstlagsteater med unge fra Aarhus, som arbejder med teater på amatørniveau.

Opsætningen tager fat på flygtningendebatten og er yderst samfundsaktuel. Den bliver opsat af syv unge (23-27 år) for unge.

Efter forestillingen planlægges at lave en diskussions-café, hvor medvirkende og publikum sammen diskuterer flygtningepolitik ud fra de problemstillinger, som forestillingen præsenterer.

Det er arrangørernes mål at få 100 unge ind og se forestillingen i Herning, og de vil markedsføre forestillingen via kontakt til de forskellige ungdomsmiljøer, de ungdomspolitiske foreninger og via Facebookannoncer.

Forestillingen opføres Aarhus, Herning, Ry Højskole og på Dansk Amatørteatersammenslutnings (DATS') landsteaterfestival i Svendborg.

I 2015 stod de to teatergrupper bag forestillingen "Time", som blev opført med stor succes - blandt andet i Herning.

 

Økonomi

Budgettet for opsætningen viser udgifter for 39.000 kr. som primært går til produktion (lyd, lys, kustymer mv.). På indtægtssiden udgør et tilskud fra Aarhus 2017 puljen OFF Track (ungdomspulje) på 17.500 kr., tilskud fra DATS og entréindtægter de største poster.

Udgifter til opførelsen i Herning er ikke inkluderet i dette budget, og der søges om et tilskud på fra Herning Kommune specifikt til denne forestilling. Forestillingen i Herning medfører udgifter på 10.500 kr. til transport, ekstra dagsleje af teknik, PR samt diskussions-café. Der budgetteres med entréindtægter for 5.500 kr. og der søges derfor om et tilskud fra Herning Kommune på 5.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 5.000 kr. til ungdomsteaterprojektet "Flygtninge spytter vi på? Da vi blev til flere" under forudsætning af, at forestillingen spiller i Herning

 

at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Serviceområde 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 13. april 2016 resterer kr. 241.000 kr. inden forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015, forventet kr. 177.000

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-641-11 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aulum Fritidscenter - ansøgning om tilskud til leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fritidscenter fremsender ansøgning om forlængelse af aftale om leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole for perioden 01.09.2016 - 31.12.2016.

Sagsfremstilling

Aulum Fritidscenter har i samarbejde med Aulum Gymnastikforening og Aulum Håndboldklub udarbejdet en midlertidig løsning af behovet for yderligere haltid ved at leje lokaler ved Aulum Kristne Friskole.

 

På møde den 29. august 2011 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget første gang ansøgning fra Aulum Fritidscenter om tilskud til leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole, samt indgåelse af 1-årig aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 800 timer i minihallen.

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende hvert år godkendt forlængelse af aftalen.

 

Aulum Fritidscenter har nu igangsat etableringen af den nye multihal, og det forventes, at hallen kan tages i brug i starten af 2017.

Aulum Fritidscenter søger derfor om en sidste forlængelse af aftalen for perioden 01.09.2016 - 31.12.2016.  

 

Udgiften ved 400 timer á 92,30 kr. bliver 36.920 kr., og ved tilskud på 73% i henhold til lokaletilskudsreglerne bliver udgiften i alt 26.952 kr. for Herning Kommune.  
Der ansøges således om et tilskud på 26.952 kr. for ovennævnte periode.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Aulum Fritidscenter kan indgå en aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 400 timer i minihallen for perioden 01.09.2016 - 31.12.2016
at der bevilges et lokaletilskud på max. 26.952 kr. til lejeudgiften finansieret fra konto for særligt lokaletilskud (374 00 203 06)

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

TimeLine, projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

TimeLine handler om at udvikle den lukkede Gl. Vejlevej – 1,2 km asfaltstribe - tværs gennem Knudmosen og genopfinde området, som en ny ramme om bevægelse, leg og oplevelse. TimeLine skal samtidig styrker forbindelsen mellem Herning bymidte og Lind.

 

Jf. budgetforlig for 2013-2016 blev der afsat en anlægsbevillig på 5 mio. kr. til udvikling og realisering af projekt TimeLine. Anlægsbeløbet er fremrykket til 2016.

 

Forvaltningen fremlægger udarbejdet skitseforslag til godkendelse og anmoder om frigivelse af reserveret anlægsbeløb incl. fremskrivning og overførsel på 5,210 mio. kr. i 2016.

 

Sagsfremstilling

I 2003 lukkede Gl. Vejlevej i forbindelse med udbygningen af motorvejen syd om Herning. Vejen henligger i dag som et langt ubenyttet asfaltbånd gennem Knudmosen og fungerer primært som cykelrute mellem forstaden Lind og Herning bymidte. Der ses et stort potentiale i at revitalisere Gl. Vejlevej ved at tilføre den en ny identitet med en bred vifte af tilbud, som byder på oplevelser og inviterer en mangfoldighed af brugere til at udfolde sig aktivt på TimeLine.

 

TimeLine skal inspirere og give lyst til bevægelse, leg, oplevelse og læring samtidig med, at der fortsat skal være plads til ro, afslapning og refleksion i smuk natur.

 

TimeLine skal tilføre Herning by værdi ved at supplere byens nuværende fritidstilbud med nye og attraktive bevægelses- og opholdsmuligheder.

Den lange asfaltstribe indbyder især til idrætter som indtager distancen, forskellige former for løb, cykling, rulleski og anden bevægelse på hjul.

De naturlige ”lommer” i tilknytning til vejen indbyder til forskellige aktivitetsnedslag, støttepunkter og mulighed for ophold og samvær.

 

Visionen med projektet er at:

 

 • Skabe en særlig ramme for bevægelse, leg og oplevelser med interessante og nytænkende anlæg og aktiviteter, der afspejler lokale behov
 • Give nye muligheder for fællesskaber gennem design af aktiviteter og støttepunkter.
 • Favne det skæve og have kunstnerisk kvalitet
 • Pirre nysgerrigheden og give lyst til at gå på opdagelse.
 • Styrke de rekreative forbindelser mellem Herning og Lind
 • Koble sig naturligt på Knudmosens særegne natur, hvor stedets kulturhistorie formidles.

 

De overordnede temaer for projektet er:

 

 • Bevægelse: TimeLines 1,2 kilometer lange asfaltbånd inviterer særligt til bevægelse på hjul – alle former for hjul. Bevægelse på hjul tænkes derfor at få en særlig rolle, hvilket også understøtter Hernings identitet som cykelby.

 

 • Kontrast: Kontrasterne handler om by og landskab, vej og mose, sommer og vinter, lys og mørke, men handler også om et ønske om at udvikle kunstneriske og overraskende elementer. Gøre små ting store og omvendt. Bryde det lange kig med små afgrænsede rum, komme op i højden og ned igen.

 

 • Tid: Tid passer godt med TimeLines lineære forløb, der inviterer til tidsmålinger og den sanselige oplevelse af tid og krop, som bevæger sig og går i forskellige tempi. Tid er bevægelse. Og naturens tid er en helt anderledes end vores.

 

 • Mystik: Temaet mystik henviser til moselandskabet og de magiske og lidt farlige associationer, som det sumpede moselandskab og de krogede birketræer kan give. Mosen er traditionelt forbundet med en vis mystik og en dragende uhygge, der kan give fantasien frit spil.

 

TimeLine udspændes mellem Herning og Lind i form af 2 poler, der etableres som ankerpunkter i hver sin ende af den 1,2 km lange asfaltvej. Polerne danner ankomst og endepunkt for TimeLine og skal derfor have en særlig attraktionsværdi og aktiveres, som et ”fyrtårn” i hver ende.

 

De forskellige faciliteter vil nemt kunne opfattes som en virvar af tilbud, der i stedet for at danne et sammenhængende oplevelsesmiljø fragmenterer og opdeler TimeLine i brudstykker. Det er derfor vigtigt, at der skabes et sammenhængende og gennemgående element, der syer de forskellige faciliteter sammen og skaber en særlig TimeLine identitet.

 

Konceptet tager udgangspunkt i vejbelægning og lysmaster, der bruges som designparametre.

 

Indholdet og aktiviteterne er i høj grad brugergenererede på baggrund af forundersøgelser og workshops. Forundersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Herning Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden. I forundersøgelsen blev stedets potentialer afdækket, og det blev kortlagt hvilke brugere, foreninger og fællesskaber, som er interesserede i at anvende området samt deres ønsker til fremtidige muligheder. Ud over de mange ideer, som er genereret og beskrevet i et fælles idekatalog, er der indkommet konkrete projektforslag fra hhv. Herning Løbeklub, Herning Cykle Klub, HIB Skiklub og Parkour Herning.

 

De forskellige ideer er indarbejdet i vedlagte oplæg til skitseprojekt, som danner den grundlæggende rygrad i projektet.

 

Samlet anlægsbudget udgør 5,210 mio kr., og heraf er 0,106 mio. kr. tidligere frigivet. Der anmodes således om frigivelse af 5,104 mio. kr.

Projektet forventes realiseret i perioden august 2016 - juni 2017, og der er årligt afsat 0,196 mio. kr. til drift af projektet.

 

På sigt kan projektet udvikle sig og tilføre flere aktivitetsmuligheder, herunder koblinger til naturen og bymidten. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedlagte skitseprojekt godkendes
at der meddeles en anlægsbevilling på 5,104 mio kr. ex. moms til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 035095
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte restrådighedsbeløb på 5,104 mio kr. på samme stednr. i 2016.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fermatens regnskab for 2015 til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten sender den 17. marts årsregnskab inkl. årsberetning, samt revisionsprotokollat. Årsregnskabet foreligges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt årsregnskab inkl. opgørelse over koncerter fordelt på kategori, ledelsesberetning og revisionsprotokol for 2015.

Årsregnskabet for 2015 er godkendt af den samlede bestyrelse på bestyrelsesmøde d. 24. februar, samt på Foreningen Fermatens ordinære generalforsamling d. 16. marts 2016. 

Fermatens mål for 2015 var: stram økonomistyring, Fermaten Outdoor, forbedringstiltag, opstart af ansøgning om udpegning til regionalt spillested, opdatering af virksomhedsplanen, bestyrelsesseminar og nursing af personale og frivillige. Jf. ledelsesberetningen har der været gennemført tiltag vedrørende alle punkter.

 

I 2016 er Fermatens mål: forbedring af forhold for administrationen, etablering af Sponsor Lounge, nyt rygeområde, investering i nyt lydsystem og etablering af udendørsscene. I 2015 vil der også være fokus på personaleudvikling og -efteruddannelse, løft af kompetencerne hos de frivillige, og der planlægges Ø-tur i efteråret.

 

Fermaten havde i 2015 indtægter på i alt 9.096.721 kr., hvilket er en stigning på ca. 250.000 kr. i forhold til 2014 og ca. 1.7 millioner kr. mere end budgetteret. De væsentlige poster er entréindtægter på knap godt 3,2 millioner kr., tilskud fra Herning Kommune på 1,75 millioner kr., tilskud fra Kunstrådet på knap 1,7 millioner kr. og bardrift på ca. 1,5 millioner kr. De øvrige indtægter kommer fra sponsorer, medlemskontingenter, udlejning af lokaler og øvrige aktiviteter.

 

I 2015 havde Fermaten udgifter på i alt 8896.476 kr. Heraf udgør direkte kunstnerrelaterede udgifter 3.907.788 kr., hvilket er ca. 1 million kr. mere end i 2014, og ca. 1,4 millioner mere end budgetteret.

 

Både indtægter og udgifter er væsentligt højere end budgetteret, men der ses dog en fin sammenhæng mellem de to. Afvigelserne giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

 

Årets resultat inden hensættelser er 200.245 kr., mens årets resultat er - 10.542 kr., hvilket er ca. 140.000 kr. dårligere end året før.

 

Fermatens egenkapital udgør pr. 31. december 2015 2.681.498 kr., mens der er hensat 1.152.608 kr. til udstyr/vedligehold jf. vedligeholdelsesplanen. Revisor vurderer at den nuværende egenkapital udgør et sikkert grundlag for den fortsatte drift under forudsætning af, at der stadig opnås de statslige og kommunale tilskud.

 

Den regionale spillestedsaftale, som er indgået mellem Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune for årene 2013-2016, forpligter Fermaten til per år at afholde 125 koncerter, heraf 35 små koncerter (under 50 solgte billetter), 62 mellemstore koncerter (50-300 solgte billetter) og 28 store koncerter (over 300 solgte billetter).

Fermaten har afholdt 121 koncerter i 2014, hvilket er seks mere end året før. Fermaten har oplevet fire gange i løbet af året, at en artist har aflyst koncerten, fordi han / hun ikke mente, der var solgt billetter nok. Det er en tendens i miljøet, som Fermaten desværre ikke kan ændre på. Der er i 2015 afholdt 44 K1 koncerter, 55 K2 koncerter og 22 K3 koncerter. Der er afholdt flere af de små og mellemstore koncerter og færre af de store.

 

Det samlede antal publikummer i 2015 udgjorde 23.300, hvilket er en lille stigning på 800 publikummer i forhold til 2014.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 

Herning Kommunes godkendelse af regnskabet skal sammen med regnskab, ledelsesberetning og en række andre opgørelser fremsendes til Kulturstyrelsen senest 30. juni 2016.
Herning Kommune er ansvarlig for, at indsendelsen sker rettidigt. Fermaten fremsender de krævede dokumenter i en samlet pdf-fil, henholdsvis til forvaltningen og til Kulturstyrelsen.

 

Forvaltningen orienterer om, at ansøgningen om at blive udpeget til regionalt spillested for 2017-2020 er indsendt til Kulturstyrelsen, som forventeligt udpeger de regionale spillesteder i april / maj i år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Foreningens Fermatens årsregnskab inkl. årsberetning godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Danmarks Fotomuseum - Årsregnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danmarks Fotomuseum fremsender den 22. februar 2016 årsrapport samt revisionsprodokol for 2015 til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Fotomuseums regnskab for 2015 blev godkendt på bestyrelsesmøde den 28. januar 2016.

 

Regnskabet viser et overskud på 37.674 kr, som i forhold til et underskud på 6.812 kr sidste år skyldes salg fra samlingen, salg af fotografers værker og deltagergebyr til censureret udstilling.

 

Danmarks Fotomuseum havde ved årets udgang en egenkapital på 582.700 kr.

 

Museet havde 3.746 besøgende i 2015, hvilket er et par hundrede mindre end året før.

 

Da museet i foråret 2015 erfarede, at Herning Kommune ville foretage en væsentlig reduktion i fotomuseets tilskud i 2016 og fremefter satte man i gang med at finde en anden kommune. Selv om interesseren har været stor, ved museet også, at det er svært at finde et nyt sted på grund af økonomien. Derfor har museet løbende, samtidig med det kontaktskabende arbejde, påbegyndt et salg fra samlingen, for at imødekomme et større underskud i 2015 og 2016. Det drejer sig primært om effekter, som i forvejen er repræsenteret i samlingen samt effekter af en betydelig værdi, som kan trækkes ud uden, at den permanente udstilling og museets "hjerte" mister sin dybde og bredde.

 

Grundet museets usikre fremtid har venneforeningen valgt at sætte sin økonomiske støtte i bero. Pengene er bedre sikret i venneforeningens regi og

 

Der har i 2015 været afholdt 5 udstillinger i galleriet:

EMOTIONS - Fotograferne Pascal Baetens, Martin Vrabko og Jørgen Brandt udstillede.

Afghan Tales - Afghanistan set gennem øjnene af landets førende fotografer.

Årets Pressefoto - de bedste billeder fra danske pressefotografer.

MIRAGE - Den amerikanske fotograf Susan de Witt.

I begyndelsen var Lyset - fotografiske fortolkninger af bibelske citater.

 

I 2016 afvikler man tredje udgave af den censurerede fotoudstilling "Til kanten...". Antallet af indleverede værker har slået rekord med deltagelse af 69 fotografer med 330 indleverede billeder.

Årets Pressefoto var særligt velbesøgt af skoler fra kommunen - museet stod selv for formidlingsarbejdet.

 

Fotomuseets brochure er stadig det markedsføringsredskab, der er mest effektivt. Den er blevet distribueret til udvalgte steder og når bredt, men især ud til vestkystturisterne.

 

I 2015 fik muset en ny og opdateret hjemmeside. Siden er blevet mere overskuelig og med et moderne grafisk layout. De tyske og engelske sider er blevet opgraderet og der er oprettet en kontaktside til museet.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune ydede i 2015 et tilskud til Danmarks Fotomuseum på 835.000 kr.

Herning Kommunes ejendomskontor drifter bygningen, der huser museet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S49-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Danmarks Fotomuseum Afviklingsprocedure

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Danmarks Fotomuseum sender den 15. marts en skitse for en eventuel afvikling af museet og samtidig en ansøgning om kunne blive i lokalerne på Museumsgade 28 i et år efter sidste åbningsdag.

 

Fotomuseet har forgæves forsøgt at finde en anden kommune, der ville finansiere museet fremover. Museet opererer stadig med nogle få procents chancer for, at der dukker en arvtager op, men har på grund af situationen planlagt en afvikling. Museets bestyrelse har besluttet at lukke museet den 30. oktober 2016.

I forbindelse med en afvikling har Museet nogle forpligtelser i forhold til tilbagelevering af deponerede effekter blandt andet fra Nationalmuseet, Danmarks tekniske Museum, Nordisk Film samt private.

 

Museet vil gerne kunne lukke på en anstændig måde, med repsekt for samlingen og de interessenter, der har doneret gaver dertil, og ikke bare kassere og smide bort.

De mest værdifulde effekter skal sælges på det internationale marked via auktioner i Køln, hvor Museet allerede har sat effekter til salg i marts 2016. Der er kun 2 auktioner om året. Der kan ikke forventes en fornuftig pris, hvis en stor del af samlingen kommer på auktion på een gang, markedet vil blive mættet.

Museet ser også muligheder for at gøre brug af danske auktionshuse og lave mere lokale auktioner på Museumsgade.

Museet vil udarbejde en mere detaljeret plan for afviklingen, men beder om minimum et år til at foretage arbejdet.

 

Forvaltningen bemærker, at Herning Kommune har udgifter ved at have Museet boende, da bygningen vedligeholdes af Kommunale Ejendomme.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Danmarks Fotomuseumfår lov til at blive i bygningerne indtil 30. otkober 2017

Beslutning

Det meddeles Danmarks Fotomuseum følgende:

 

At såfremt Danmarks Fotomuseum ønsker at lukke museet, skal bygningen forlades inden udgangen af 2016.

 

At såfremt Danmarks fotomuseum ønsker at viderefører museet, kan det ske på det tidligere tilbudte grundlag, nemlig at bygningen (inkl. forbrugsafgifter) vederlagsfrit stilles tilrådighed samt kr. 150.000 til gennemførelse af foto udstillinger.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturpolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Kulturpolitikken og bibliotekspolitikken er under udvikling til en ny samlet kulturpolitik jævnfør udvalgets og direktionens tidligere beslutninger. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal tage stilling til finansiering.

  

Sagsfremstilling

KFU og direktionen har tidligere vedtaget at forvaltningen planlægger og gennemfører en proces med henblik på vedtagelse af en ny kulturpolitik i efteråret 2016. En del af processen består af en grundig inddragelse af mange borgergrupper, interessegrupper og forvaltninger (inddragelsesplan er vedhæftet som bilag). Inddragelsen prioriteres dels for at kvalificere den nye kulturpolitik bedst muligt, dels for at sikre engagement og ejerskab for kulturpolitikken.

Økonomi

Budgettet for udarbejdelse af kulturpolitikken dækker udgifter til konsulenthonorar, annoncering, materialer til workshops og afholdelse af inddragelsesarrangementer, som for eksempel "Spaghetti-kultur" for børnefamilierne, hvor familien inviteres til dialog og leg med efterfølgende fællesspisning. Der er også afsat et beløb til lay out, når kulturpolitikken er klar i efteråret.

Budgettet for processen som beskrevet er på 45.000 kr., som udvalget hermed søges om.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges op til 45.000 kr. til udarbejdelse af ny kulturpolitik
at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Serviceområde 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 13. april 2016 resterer kr.241.000 kr. inden forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015, forventet 177.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget