Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 25. september 2017
Mødested: Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg og rundvisning i Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Inden mødets start er der rundvining i udstillingen "Eventlyrlig dialog" ved museumsleder Lotte Korshøj.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø39-3-17 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Bevilling vedrørende ekstern tilskud fra Danskernes Digitale Bibliotek til projekt eKurser.nu ved Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

I sin egenskab som Centralbibliotek har Herning Bibliotekerne i flere år haft ansvaret for en række løbende projekter i samarbejde med statslige parter.

 

Fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje er der givet tilsagn om tilskud til bibliotekstjenesten eKurser.nu med et samlet beløb på 942.000 kr. for perioden juli 2017 til juni 2019. Der har tidligere år været bevilget tilskud til eKurser.nu fra DDB. Indtægterne modsvares af tilsvarende merudgifter.

 

Sagsfremstilling

 Projektet eKurser.nu har til formål, med udgangspunkt i den allerede udviklede e-læringsportal, at sikre borgerne en samlet adgang til e-læringsressourcer, som gør dem i stand til at udnytte de digitale muligheder på nettet, der er vedkommende i hverdagen. Samtidig udgør portalen en platform, hvor bibliotekerne i samarbejde med andre myndigheder kan koordinere indsatsen for et bredt og opdateret grundlag, som kan øge borgernes digitale kompetencer og mere overordnet kan understøtte de nationale læringsstrategier. E-læringsmaterialerne kan stå alene, men kan også indgå som et element, der supplerer fysiske kurser.

 

Herning Bibliotekernes samarbejdspartnere i projektet er Bibliotekerne i Aalborg, Vejle, Aarhus, Roskilde, Randers og København.

 

Økonomi

DDB yder et samlet tilskud på 942.000 kr. til projekt eKurser.nu i perioden fra juli 2017 til juni 2019 med 241.000 kr. i 2017, 460.000 kr. i 2018 og 241.000 kr. i 2019. Bevillingen udbetales årligt, dog med 10% reduktion af sidste kvartals udbetaling de første to bevillingsår. De tilbageholdte beløb udbetales ved regnskabsaflæggelsen. Det betyder at der forventes udbetalt 229.000 kr. i 2017, 448.000 kr. i 2018 og 265.000 kr. i 2019 når projektet er afsluttet og der foreligger revideret regnskab.

 

Der er en samlet egenfinansiering på 529.000 kr. for de deltagende parter i projektperioden. Egenfinansieringen afholdes blandt de deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på Serviceområde 14, Folkebiblioteker.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til driftsprojekter med eksterne tilskud meddeles udgiftsbevilling på 241.000 kr. i 2017, 460.000 kr. i 2018 og 241.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 
at der til driftsprojekter med eksterne tilskud meddeles indtægtsbevilling på -229.000 kr. i 2017, -448.000 kr. i 2018 og -265.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31.08.2017

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31 august 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mette Nielsen og Jonna K. Vestergaard

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. august 2017 og det forventede regnskab for 2017.

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 5,127 mio. kr., men som efter overførsel af bevilgede 6,500 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets eventpulje ændres til et mindreforbrug på 1,373 mio. kr.
 • at der vedr. anlæg forventes et mindreforbrug på 31,743 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 5,127 mio. kr. (merforbrug) som kan henføres til flg. forhold:

 • -10,432 mio. kr. vedr. events før overførsel af 6,500 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets konto til events - foretages i denne sag under "budgetomplaceringer/tillægsbevillinger".
 • +1,300 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • +0,300 mio. kr. vedr. andre fridsfaciliteter og foreninger
 • +0,505 mio. kr. vedr. Herning Bibliotekerne
 • +2,900 mio. kr. vedr. genbevillinger på kulturområdet, herunder Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Stationen i Aulum, Kulturelt Samråd, Huset No7, Alhuset, kulturarrangementer, Skovsnogen m.fl.
 • +0,600 mio. kr. vedr. Herning Musikskole
 • -0,300 mio. kr. vedr. faldende statsrefusion i forbindelse med egnsteateraftalen (faldende refusionsprocent)

 

 

Sanktionslovgivning:

Det skal bemærkes, at i forhold til det oprindeligt vedtagne budget vil der være et merforbrug på 7,150 mio. kr. efter overførsel af 6,500 mio. kr. fra eventpuljen. Afvigelserne i forhold til det oprindeligt vedtagne budget kan henføres til flg. forhold:

 • 4,000 mio. kr. vedr. events
 • 2,150 mio. kr. vedr. tillægsbevillinger på biblioteksområdet - vedrørende bibliotekets projekter, skyldes hovedsageligt likviditetsforskydninger, da finansieringen af projekterne først kan hjemtages, når der foreligger godkendt regnskab for de enkelte projekter. Det betyder at indtægten, som skal modsvare de udgifter der forventes i 2017, først kommer foråret 2018.
 • 1,000 mio. kr. vedr. forbrug af overførsler/genbevillinger

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbug i 2017 på 31,743 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter, bl.a.:

 • 9,9 mio. kr. vedr. Holing-projektet
 • 6,7 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 5,2 mio. kr. vedr. Timelineprojektet
 • 2,1 mio. kr. vedr. bold- og kunstgræsbaner
 • 1,3 mio. kr. vedr. Skovsnogen
 • 6,5 mio. kr. vedr. øvrige projekter.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Herning Bibliotekerne:

Danskernes Digitale Bibliotek har givet tilsagn om et tilskud på 0,942 mio. kr. i perioden 2017-2019 vedr. "eKurser.nu" med flg. bevillingsmæssige konsekvenser:
at der til driftsprojekter med eksterne tilskud meddeles udgiftsbevilling på 241.000 kr. i 2017, 460.000 kr. i 2018 og 241.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50

at der til driftsprojekter med eksterne tilskud meddeles indtægtsbevilling på -229.000 kr. i 2017, -448.000 kr. i 2018 og -265.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50

 

Renovering af tage:

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tage på idrætshaller på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, med 2,522 mio. kr. på stednr. 318084 og 0,600 mio. kr. på stednr. 318086. Anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017. Midlerne har været medtaget og behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøder i bloktilskudssagerne for 2014-15-16, hvor midlerne har været prioriteret sammen med resterende rådighedsbeløb i bloktilskudssagerne.

 

Eventpulje:

Der overføres 6,500 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid ØKE, eventpulje (bevilling) til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, KFU, eventområdet i 2017 (udgiftsbærende).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. oktober og i Byrådet den 31. oktober 2017.  
at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-7-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Ilskov Kultur og Idrætsliv

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ilskov Kultur og Idrætsliv søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Ilskov Kultur og Idrætsliv har til formål gennem idræt og anden kulturel aktivitet at fremme den enkeltes og omegnens sundhed og trivsel i lokalområdet.

 

Foreningen er en "sammenlægning" af Ilskov Idrætsforening og Ilskov Gymnastikforening. Sammenlægningen forventes etableret i efteråret 2017. Foreningen ønsker at samle idræts- og kulturaktiviteterne i en fælles foreningsenhed og bygge videre på et fælles afsæt med en samlet hovedbestyrelse med nedsatte aktivitetsudvalg. De 2 tidligere foreninger ophører samtidig hermed.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen forventer at tegne de 2 foreningers nuværende 342 medlemmer, heraf 191 over 25 år. Foreningens aktiviteter foregår fortsat i og omkring Ilskov Hallen og klubhuset på Simmelkjærvej.


Forvaltningen har gennemgået fremsendte forslag til foreningsvedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal tydeliggøres. Der skal være en tydelig opdeling af aktivitetsområder, som skal afspejles i foreningens regnskab og skal opdeles i særskilte aktivitetsområder.
 • § 4 Medlemskab: Det bør fremgå, hvordan ind- og udmeldelse foregår med henvisning til foreningens hjemmeside eller facebookside.
 • § 8 Kontingent: Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
 • §10 Generalforsamling, pkt. I): Det bør fremgå, hvor mange der vælges til hhv. hovedbestyrelse og underudvalg, og hvem der er på valg i hhv. lige og ulige år. Der bør vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Der bør ligeledes vælges en revisor suppleant. Punkt vedr. fastsættelse af kontingent skal fremgå. Punkt vedr. evt. skal fremgå.
 • §13 Beslutningsdygtighed: Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 (ud af 5) medlemmer er til stede.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at foreningen herefter fortsat modtager tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-4-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Coding Pirates

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Coding Pirates Herning v/ Bodil Malthe søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Coding Pirates er etableret den 31. maj 2016. Forenings formål er at fremme børn og unges kreative it-kompetencer via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops mm.

 

Foreningen er en selvstændig lokalafdeling under Coding Pirates Denmark, som er optaget som medlemsforening under Dansk Ungdoms Fællesråd. Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen har indledningsvist haft tilholdssted på og samarbejdet med Herning Bibliotekerne, som har været fødselshjælper for foreningens aktiviteter. Biblioteket har understøttet foreningen i opstartsfasen med tilknyttet medarbejder, som har siddet i bestyrelsen i den første periode. Foreningen er nu selvkørende og ønsker at fortsætte sine aktiviteter med 2 ugentlige klubaftener og afholde 2 årlige events.

 

Foreningen tegner pt. 34 medlemmer mellem 7 og 14 år. Hertil kommer en gruppe frivillige voksne, som er tilknyttet foreningen bl.a. som undervisere, bestyrelsesmedlemmer eller støttepersoner. Ca. 3/4 af foreningens aktive medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Resten er bosiddende i Ikast-Brande Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal tydeliggøres
 • § 4 Medlemskab: I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse og krav om at blive hørt på førstkommende generalforsamling.
 • § 5 Generalforsamling: Den årlige generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlig annoncering eller opslag. Årsberetning og regnskab fremlægges til forsamlingens godkendelse. Det bør fremgå, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der vælges (bør være et ulige antal). Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år. Der bør ligeledes vælges en revisor suppleant. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance har stemmeret på generalforsamlingen.
 • § 7 Bestyrelsen: Bestyrelsen bør bestå at et ulige antal. Formand og kasserer skal være myndige.
 • § 9 Tegning og hæftelse: Foreningen udgør en juridisk enhed.
 • § 11 Opløsning: Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forsalget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål i Herning Kommune foreningens formue skal tilgå.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at vedtægten tilrettes på førstkommende generalforsamling
at der herefter bevilges et opstartstilskud på 6.150 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreninger
at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for nærmere aftale om lån af kommunale lokaler

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.05-P27-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Godkendelse af udarbejdning for rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Ensemble MidtVests bestyrelse fremsender et udkast til rammeaftale om drift af basisensemblet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 til godkendelse. Rammeaftalen skal endeligt godkendes af Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Musik (SKPM) i november 2017.

 

Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet et udkast til en 4-årig rammeaftale for drift af Ensemble MidtVest for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Ensemble MidtVest og Kultur- og Fritidsforvaltningen er i løbende dialog med SKPM omkring aftalen, der derfor ligger som udkast for nuværende.

 

Derfor sendes aftalen også i udkast til de fire aftalekommuner, som er Herning, Holstebro, Struer og Ikast-Brande. Sagen sendes ud med en indstilling om, at Herning Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, med sin rolle som tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen færdig. Godkendelsen i de fire aftalekommuner løber således parallelt med SKPMs godkendelsesproces.

 

På givende tidspunkt har SKPM og Ensemble MidtVest udarbejdet et udkast med følgende overordnede målsætninger:

 

Formål:

 • Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig og efterspørges i hele landet. Det sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling.

 

Vision:

 • Basisensemblerne har hver især en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø bl.a. i samarbejde med andre ensembler, orkestre og musikaktører m.fl.
 • Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder musik, der beriger og bevæger. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge.

 

Udfra det overordnede formål har Ensemble MidtVest således to kerneopgaver - koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Disse fremstilles med følgende resultatmål:

 

Koncertvirksomhed:

 • At give borgerne, forholdsvist i de tilskudsgivende kommuner, musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet med hjælp fra et forskelligartet repertoire og en stabil stamme af faste musikere.
 • At overholde en god balance mellem det klassisk-romantiske og moderat moderne kammermusik, barokmusikken og den frie improvisation som led i præsentationen og formidlingen af ensemblets helt unikke profil og kvalitet.
 • At bibeholde en stabil balance mellem lokale, nationale og internationale tilstedeværelser og optrædener for både at understøtte den lokale og nationale formidling af klassisk kammermusik, og samtidig repræsentere Danmark og de fire aftalekommuner i udlandet.

 

Formidling og publikumsudvikling:

 • At brede den musikalske formidling ud på et bredt alderssegment, der både inddrager børn i den skolepligtige alder, unge under uddannelse, voksne mellem 30 og 65 år samt ældre.
 • At øge specielt unge menneskers, samt det eksisterende publikums, viden omkring klassisk musik, hvordan man lytter til den og kan benytte den m.m.
 • At hjælpe yngre mennesker ind i den praktiske udøvelse af musik.
 • At øge publikumstallet til Ensemble MidtVests lokale koncerter henover aftaleperioden.
 • At opdyrke nye publikumssegmenter og øge opmærksomheden blandt de, der ikke nødvendigvis interesserer sig for klassisk musik med henblik på at skabe større diversitet blandt publikum.

 

Udover ensemblets kerneopgaver arbejdes der også med en række særlige indsatsområder inden for det sundhedsfaglige område, virksomhedssamarbejder og rådgivningsvirksomhed.

 

I tilknytning til strategi og resultatmål har Ensemble MidtVest opstillet en række nøgletal, der illustrerer ensemblets nuværende virke samt den ønskede udvikling over aftaleperioden. Nøgletallene omhandler antallet af koncerter, publikumstal samt yderligere formidlingsaktiviteter. Der er fra sidste periodes aftale sket en regulering i forhold til antal afholdte koncerter med hele ensemblet, da ensemblet i forrige aftaleperiode afholdte flere koncerter end aftalen påkrævede. På trods af en justering i forhold til antal afholdte koncerter, regnes der med en stigning i publikumsantal på 2000 personer spredt over aftaleperioden.

 

Det bør derudover bemærkes, at ensemblet står overfor et lederskifte pr. 1 oktober 2017.

 

 

Økonomi

Det statslige tilskud udgør i den kommende aftaleperiode 5.450.000 kr. årligt.

 

Hver kommune vil i aftaleperioden yde et tilskud til ensemblet med en fordelingsnøgle på 15,87 kr. pr. indbygger udregnet fra den pågældende kommunes indbyggertal (pr. 1. januar 2017). Kommunernes tilskud vil i hele aftaleperioden årligt blive pris og løn fremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2018 tal: 2.8%).

 

Der er blandt Ensemble MidtVests fire aftalekommuner enighed om, at én kommune i aftaleperioden 2018-2021 kan indgå i rammeaftalen under særlige og midlertidige vilkår. Ikast-Brande Kommune vil i aftaleperioden 2018-2021 reducere deres tilskudsbeløb til Ensemble MidtVest med 10%, så Ikast-Brande Kommunes tilskudsniveau er 90 %. Ikast-Brande Kommune vil derfor i aftaleperioden yde et tilskud til Ensemble MidtVest med en fordelingsnøgle der svarer til 14,30 kr. pr. indbygger. Tilskuddet vil i hele aftaleperioden årligt blive pris og løn fremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2018 tal: 2,8%).

 

Der er blandt de fire aftalekommuner enighed om, at Ikast-Brande Kommunes reduktion i tilskud også vil betyde en tilsvarende reduktion i Ensemble MidtVests aktiviteter i Ikast-Brande Kommune i aftaleperioden.

 

De kommunale driftstilskud beløber sig pr. 1. januar 2018 til et samlet beløb på 3.340.166 kr.

 

Tilskuddene fordeles således:

Herning Kommune (2018 tal) - 1.441.961 kr.

Holstebro Kommune (2018 tal) - 948.223 kr.

Ikast-Brande Kommune (2018 tal) - 601.720 kr.

Struer Kommune (2018 tal) - 348.262 kr.

 

Det bør bemærkes, at den vedhæftede finansieringsplan for Ensemble MidtVest er ensemblets eget foreløbige overslag.

 

Herning Kommunes tilskud i aftaleperioden 2018-2021 afholdes af SO15, Kultur. Der er afsat budgetmidler til formålet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forvaltningen, som den tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen på plads inden for den givne økonomiske ramme

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Kirkes Drengekor søger om tilskud til korrejse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kirkes Drengekors udvalg fremsender en ansøgning om tilskud til korets tur til New York i oktober 2017. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om der skal ydes tilskud til korrejsen.

 

Sagsfremstilling

Herning Kirkes Drengekors korudvalg søger om 15.000 kr. til korets rejse til New York den 12.-21. oktober 2017.

 

Formålet med rejsen er primært at præsentere dansk korsang på højt niveau. Rejsen indeholder derudover samvær med lokale udsatte unge, fælleskoncerter med lokale kor samt møde med Rousseau studerende. Rejsen tjener derfor både som markedsføring af og dannelse for koret, samt en understøttelse af det sociale sammenhold - både i og uden for koret.

 

Der er i alt 56 deltagere på turen, hvoraf 36 er under 18 år.

 

Korets rejsekalender indeholder følgende:

 

Den 13. oktober: Koncert i Carnagie Hall

Den 14. oktober: Møde med Rousseau studerende

Den 15. oktober: Deltagelse ved gudstjeneste i Brocklyn Tabernackle Church

Den 16. oktober: Koncert ved Claus Meyer i Great Northern Food Hall. Ønske om fællessang med New York City Gay Men's Chorus

Den 17. oktober: Koncert i Trinity Wall St. Church

Den 18. oktober: Ønske om koncert i Den Danske Kirke

Den 19. oktober: Under planlægning

Den 20. oktober: Under planlægning

 

Punkterne om ønsker samt pågående planlægning skyldes et stort arbejde med arbejdstilladelser samt visum til alle deltagere.

 

KFU har tidligere besluttet at yde 400 kr. i tilskud per deltager til oversøiske korrejser.

 

Økonomi

Budgettet for korrejsen viser udgifter for 999.020 kr., hvoraf de største udgifter er rejseudgifter (fly, bus m.m.). Rejseudgiften udgør 282.600 kr. af den samlede udgift. Denne post er inkl. 25.000 i eventuel bustransport til Hamborg, hvis det er nødvendigt at flyve derfra fremfor Billund.

 

Andre store poster udgøres af 6 dages overnatning for 56 personer på YMCA Manhattan til 129.120 kr., leje af Carnegie Hall til 200.000 kr. samt en udgift på 150.000 kr. til visum og arbejdstilladelser til alle deltagere. Dertil kommer mindre poster til forplejning, sightseeing, værtsgaver samt en garanti på 15.000 kr. afsat til uforudsete udgifter.

 

Indtægterne udgør den 29. august 2017 902.000 kr. med en manglende financiering på 97.020. Dækning af denne er søgt via fondsmidler, hvor der afventes svar. Indtægterne udgøres blandt andet af en egenfinansiering fra korsangerne på 245.000 kr. samt et foreløbigt samlet beløb fra fonde på 600.000 kr.

 

Den manglende finansiering forventes indsamlet inden afrejse.

 

Det ansøgte beløb til KFU lyder på 15.000 kr., der svarer til 267,85 kr. per deltager. KFU har tidligere besluttet at yde tilskud på 400 kr. per person til oversøiske rejser.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 15.000 kr. i tilskud til Herning Kirkes Drengekors rejse til New York i oktober 2017 
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 31. august 2017 resterer 438.708 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø40-2-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

MidtVest Pigekor søger tilskud til korrejse til Bruxelles

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

MidtVest Pigekor fremsender en ansøgning om tilskud på 6.800 kr. til gennemførsel af korets rejse til Belgien i perioden den 13. oktober - 18. oktober. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om der ydes tilskud.

 

Sagsfremstilling

MidtVest Pigekor er blevet inviteret til Bruxelles af det belgiske elitepigekor Amarylca, med henblik på at etablere et samarbejde om erfaringsudveksling og inspiration mellem de to kor. Begge kor arbejder på et højt kvalitativt niveau både lokalt, nationalt og internationalt. Desuden har begge kor det tilfælles, at de afsøger grænserne for, hvordan man kan udtrykke og formidle kormusik til publikum - blandt andet gennem intensivt arbejde med både sang og koreografi.

 

Formålet med rejsen er, udover etablering af et internationalt samarbejde, også at bidrage til udbredelsen af kendskabet til dansk kormusik. MidtVest Pigekor har i en årrække arbejdet målrettet på at udvide deres internationale netværk, hvilket blandt andet har resulteret i samarbejder i San Fransisco i USA, Paris, Milano, Berlin, Yerevan i Armenien og Manila på Filippinerne.

 

Programmet for korrejsen indeholder både fælleskoncerter med Amarylca samt solokoncerter i og rundt om Bruxelles. Programmet omfatter yderligere også et møde med det flamske radiokor i Bruxelles samt med den flamske organisation for vokalmusik, Koor&Stern, i Antwerpen.

 

Økonomi

Budgettet for korrejsen lyder på 240.000 kr. Heraf udgør flybilletter og forplejning de væsenligste udgifter. Egenbetaling, korets egne midler og fondsmidler udgør de væsenligste indtægter.

 

MidtVest Pigekor søger et rejsetilskud på 200 kr. per deltager. Der er i alt 34 deltagere i alderen 12-25 år, hvorfor der ansøges om tilskud på 6.800 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at yde 200 kr. i tilskud per deltager til korrejser i Danmark og Europa.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 6.800 kr. til MidtVest Pigekors korrejse til Bruxelles 
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 31. august 2017 resterer 438.708 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Rytmisk Musik Herning søger tilskud til indkøb af lydudstyr

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rytmisk Musik Herning (RMH) søger om et tilskud på 60.000 kr. til indkøb at nyt lydudstyr. Det gamle udstyr er nedslidt.

 

Sagsfremstilling

RMH har til huse på Scene7, Nørregade 7B. Hvert år afholdes der mange forskellige kulturelle arrangementer på stedet, der både spænder over teater, foredrag, koncerter m.m. Der køres derudover også et tæt samarbejde med andre lokale kulturorganisationer- og foreninger i hele kommunen, der også benytter lokalerne til en bred vifte af kulturarrangementer. Selve huset er frivilligdrevet og rummer i sin daglige drift og brug et bredt udsnit af forskellige mennesker.

 

Scene7 er indrettet med et højtalersystem, der er en vital del af husets drift til brug under diverse arrangementer. I 2009 fik huset lov til at overtage Herning Kongrescenters gamle højtalersystem. Kongrescenteret mente på daværende tidspunkt ikke længere, at højtalerne opfyldte kravene til Kongrescenterets behov for lydudstyr. Allerede ved overtagelsen af højtalersystemet var det brugt og slidt, men har gjort god gavn for Scene7.

 

Det er dog længe blevet tiltagende værre med højtalersystemets stand, og i 2015 forsøgte man at afhjælpe problematikken ved at akustikregulere salen i Scene7. Det hjalp i en kort periode, men der er nu ønske om en permanent løsning, da systemet ikke længere er holdbart.

 

Det er nu kommet RMH for ører, at Skive Theater omlægger deres hus, hvorfor de har deres højtalersystem til salg. Dette system er væsentligt nyere og af en bedre kvalitet end Scene7's nuværende har været fra starten. Skive Theaters højtalersystem har en estimeret nypris på 250.000 kr. De vil nu sælge det til 100.000 kr.

 

Økonomi

RMH ansøger om et tilskud til køb af Skive Theaters højtalersystem på 60.000 kr.

De resterende 40.000 kr. vil blandt andet finansieres via RMH's likvid på 30.000 kr. RMH forestår selv indsamlingen af de resterende 10.000 kr. inden et eventuelt køb.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 60.000 kr. til nyt højtalersystem til Scene7 
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 31. august 2017 resterer 438.708 kr.  
at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at den resterende finansiering findes af Rytmisk Musik Herning, og der fremsendes dokumentation herfor

 

Beslutning

Det blev oplyst at lydanlægget er afhændet til anden side.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.12-Ø00-3-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening - ansøgning om tilskud til udgivelse af jubilæumsbog

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mette Nielsen

Sagsresume

Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening fremsender den 4. september 2017 ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Studsgård GIFs 100 års jubilæum.

Sagsfremstilling

Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening søger om støtte til udgivelse af bog om Studsgård GIF i anledningen af Deres 100 års jubilæum.

 

Intentionen med projektet er at få dokumenteret Studsgård GIFs historie, så den ikke går tabt.

 

En af tankerne er at udgive en bog, som omhandler Studsgårds udvikling  gennem de mange år. De vil forsøge at grave tilbage i tiden for at finde så mange oplysninger, der er muligt om idrætsforeningens virke og udvikling i lokalsamfundet.

 

Der har allerede været en række møder med nuværende og tidligere Studsgård borger, som alle har kunnet bidrage med meget materiale. Der er samlet mange billeder og udklip hvoraf mange er af ældre dato. Desuden har mange kunne bidrage med mundtlige beretninger. Bl. a. en ældre borger , han er midt i 90erne, han har kunne give mange beretninger, som jo næsten rækker de 100 år tilbage.

 

Til at samle disse forskellige oplysninger, har De hyret en professionel konsulent Charlotte Lindhardt, som vil være tovholder på projektet.

 

Honorar til Charlotte Lindhardt 25.000 kr.

Pris på tryk og layout m.m. 10.000 kr.

I alt 35.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til trykning og udgivelse af jubilæumsbog om udviklingen i Studsgård.
at tilskuddet finansieres fra SO15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 31.08.2017 resterer 438.708 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Teams scenekunstskole søger om tilskud til børneteaterforestilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Teams scenekunstskole fremsender en ansøgning om tilskud på 37.000 kr. til opsætning af børneteater under Klima- og miljøfestivalen den 4. maj 2018 på Huset no. 7. Ansøgningen sendes på vegne af Teams scenekunstskole, Huset no. 7 og Herning Friskole. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der skal ydes tilskud.

 

Sagsfremstilling

I 2016 afholdte flere skoler i Herning Kommune "Skolernes Miljøfestival" i samarbejde med Huset no 7. Festivalen er et en-dags arrangement, hvor elever præsenterer klima- og miljøprojekter, som de har arbejdet med på skolerne i tiden op til festivalen. Tanken er, at børn er bedst til at fortælle børn om, hvordan miljøet forandres, og hvordan man kan blive inspireret til grønne tiltag. Under festivalen arbejdes der på tværs af læringsområder, og der deltog ca. 500 elever i festivalen.

 

Under festivalen i 2016 afprøvede Huset no 7 et teaterkoncept i samarbejde med Herning Friskole. Her fik børnene lov til at udvikle en børneteaterforestilling med miljø som koncept. Det mundede ud i forestillingen "Ronja og Birk som naturforkæmpere", hvilken fik meget positiv respons fra både undervisere, elever og andre besøgende. Kulturhusmedarbejder Dorte Fløjgaard samt undervisere fra Herning Friskole stod for hele den overordnede opsætning af forestillingen, hvilket viste sig at være så tidskrævende, at andre dele af festivalen ikke fik det fokus, som de fortjente. Nu er der ønske om at gentage festivalen inkl. en børneteaterforestilling den 4. maj 2018, hvorfor der søges tilskud til indkøb af ekstern assistance til teater.

 

Huset no 7 ønsker at indgå i samarbejde med formidlingsmedarbejder v. Teams scenekunstskole Marianne Illum Sørensen. Marianne er uddannet skuespiller og dramaturg, og har flere års erhvervserfaring med undervisning og pædagogisk teater. Derfor vil Marianne skulle varetage den overordnede opsætning og afvikling sammen med elever fra Herning Friskole. Fokus for forestillingen bliver at spejle børnenes egen virkelighed med miljø som omdrejningspunkt. Teater vil således bruges som middel til at forstørre og fokusere miljø i et hverdagsperspektiv gennem et legende og undersøgende rum. Der er igen i 2018 tilmeldt ca. 500 elever i alt til festivalen.

 

Økonomi

Sammen med en kort motiveret ansøgning fremsendtes også et overslag på budget for teaterforestillingen:

 

 

Budget for teaterforestilling under

Miljøfestival

 

 

Instruktør/Underviser – 24 timer á kr. 1000

24.000 kr.

Forberedelse for Instruktør/Underviser – 20 timer á kr. 650

13.000 kr.

Kostumer og sminke

3.000 kr.

Scenografi materialer

3.000 kr.

Leje af teknik

3.000 kr.

Teknisk opsætning og afviklings honorar

6.000 kr.

I ALT:

52.000 kr.

 

Der ansøges om 37.000 kr. til dækning af formidlingsmedarbejderens lønudgifter (direkte undervisning samt forberedelse). De resterende midler søges finansieret hos fonde o.l.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 26.000 kr. til opsætning og afvikling af børneteater under Skolernes Miljøfestival 2018 
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 31. august 2017 resterer 438.708 kr.  
at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at den resterende finansiering findes af Huset No 7 og Teams scenekunstskole

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.05-Ø40-2-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kulturelt Samråd søger tilskud til Herning Børneteaterfestival 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender en ansøgning om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2017.

 

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Herning afholder Herning Børneteaterfestival 2017 den 3.-5. november. Hen over de tre festivaldage vil der præsenteres et væld af forskelligt børneteater i 11 af kommunens byer: Herning, Haderup, Skarrild, Karstoft, Kibæk, Aulum, Vildbjerg, Vind, Sdr. Felding, Sinding og Ørre, samt i de to byområder Brændgård og Holtbjerg i Herning.

 

I de senere år har festivalen haft ca. 4000 besøgende over de tre dage, og forventer et lignende besøgstal igen i år. Det er gratis for børn og deres voksne at deltage i festivalen - både i forhold til at se forestillinger og deltage i de forskellige workshops. Kulturelt Samråd Herning ser under årets festival frem til at styrke samarbejdet med de omkringliggende oplandsbyer samt Teams Teaterskole, Herning Bibliotekerne, SPLYF, Tekstilmuseet og de forskellige aktører i Kulturgården. Udover de professionelle aktører og det lokale kulturliv, så afsætter også ca. 100 frivillige tid til at hjælpe under festivalen.

 

Formålet med festivalen er at præsentere et bredt udbud af professionelt børneteater for børn i hele Herning Kommune. Hertil kommer de kreative workshops og værksteder, der også er spredt ud over de 11 byer.

 

Økonomi

Bugettet for Herning Børneteaterfestival balancerer ved 307.000 kr. De væsentligste udgifter er 215.000 kr. til forestillinger, 25.000 kr. til radiospots og annoncer, 18.000 kr. til programmer og 15.000 kr. til forplejning af professionelle aktører og frivillige. Udgiften til materialer er ligesom sidste års festival på 1.500 kr. pr. by eller byområde. På grund af tilføjelsen af to byområder til festivalen, stiger den samlede materialeudgift med 3.000 kr. i forhold til 2016.

 

På indtægtssiden budgetteres med Kulturelt Samråds egenbetaling på 150.500 kr. og 50% statsrefusion på 106.500 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om det resterende beløb på 50.000 kr.

 

Kulturelt Samråd modtog i 2016 et tilskud til Herning Børneteaterfestival på 38.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 50.000 kr. til Herning Børneteaterfestival 2017  
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-01-112-01, hvor der pr. 31 august 2017 resterer 438.708 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø54-1-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fremtidigt kultursamarbejde i Region Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forlængelse af afviklingen af Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad (Aarhus 2017), foreligger nu et forslag til en fremadrettet aftale om et kultursamarbejde mellem Region Midtjylland (RM) og kommunerne i Region Midtjylland til godkendelse. Byrådet skal tage stilling til, om Herning Kommune skal deltage i samarbejdet. Aftalen løber over to år (2018-2019) og vil forpligte Herning Kommune til at afsætte 1 kr. per indbygger, svarende til 88.386 kr. om året i to år til formålet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland (RM) har fremsendt et forslag til en fremtidig aftale om et kultursamarbejde på tværs af regionen. Forslaget er resultatet af input fra forskellige interessenter om forventningerne til et fremtidigt regionalt kultursamarbejde. Det fremtidige kultursamarbejde bygger på de erfaringer med udvikling, planlægning og afvikling af Aarhus 2017, som alle 19 kommuner i Region Midtjylland og RM har deltaget i. Det foreslås brugt konstruktiv fremadrettet til regional udvikling. Af udviklingsområder kan for eksempel nævnes byudvikling, turisme, fødevarer og kreative erhverv.

 

Til orientering nævnes, at Herning Kommune og samarbejdspartnere blandt andet deltaget i / afviklet følgende events / projekter som en del af Aarhus 2017: Socle du Monde (HEART), Kulturfestival Off Road og fuldmåneeventen Tæt på Magien - Off Road Åbningen (Team Teatret, Skovsnogen, Huset No7, Musikskolen, Billedskolen, Fermaten, Kulturelt Samråd, Biblioteket, Swinging Europe, Den Jyske Sangskole, Rytmisk Musik Herning og mange flere), Danmarks største korkoncert (MCH), teaterprojekt (Team Teatret), Lokale Transformationer (Gullestrup), Gentænk Landsbyen og Urban Lab.

 

Herning Kommune har deltaget i projekterne, når det har givet mening - og når det har været vurderet, at deltagelse har tilført ekstra værdi til eksisterende aktiviteter / projekter eller til institutionen som helhed.

 

Det fremsendte forslag til aftale foreslår, at det tværgående samarbejde om kultur over hele regionen videreudvikles i et nyt og gentænkt kultursamarbejde fra 2018.

 

Vision for samarbejdet:

 • Region Midtjylland er en international, kreativ region, der sætter de pejlemærker, der skal drive samarbejdet og ambitionsniveauet.

 

Formålet med et nyt gentænkt regionale kultursamarbejde er:

 • at sikre aktører og samarbejdspartnere en interessant udviklingsplatform med internationalt perspektiv, skabe flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende, samt sikre national og international synlighed.
 • at sikre aktører og samarbejdspartnere mulighederne for at producere borgerrettede kulturtilbud med national og international synlighed og gennemslagskraft.
 • at samarbejdet suppleres med en fortælling om, at det geografiske område region Midt lever videre som kulturhovedstad i praksis.
 • at aktivere nogle af de erfaringer, som Aarhus 2017 har givet region, kommuner, kulturinstitutioner og samarbejdspartnere til gavn for borgerne. Dette med basis i Rethink Impact (Aarhus Universitets undersøgelse af kulturhovedstadsprojektets varige spor og ekstra værdi).

 

Arbejdsområdet er:

 • At udvikle konkrete større kulturprojekter og oplevelser til gavn for borgerne i hele regionen, samt en større samlende event / manifestation, der kan involvere bredt på tværs af regionen og aktørerne
 • At samarbejde med EU kontoret om rådgivning om relevante Europæiske satsningsområder / temaer og arbejde for at tiltrække midler.

 

Organisering

Det fremtidige kultursamarbejde organiseres med en regional styregruppen med deltagelse af RM og administrative medarbejdere fra alle 19 kommuner. Der afholdes 2-4 møder årligt i den regionale styregruppe.

Der afholdes et årligt politisk topmøde for borgmestre, kulturudvalgsformænd og forvaltning.

Der afholdes et årligt kulturforum for kommuner, kulturinstitutioner og beslutningstagere, hvor kultur og kreativitet i international skala sættes på dagsordenen.

En gang årligt afrapporteres til RM og Kommunekontaktråd Midtjyllylland (KKR).

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at ambitionerne for samarbejdet er høje i forhold til det beløb, der ønskes anvendt til formålet. Det vurderes, at formålene med samarbejdet ikke umiddelbart kan realiseres, hvorfor forvaltningen løbende bør søge at påvirke prioriteringen af fremtidige tiltag. Kriterierne for prioriteringen bør være: størst mulig værdi / aktivitet til gavn for borgerne - og dernæst størst mulig værdi for institutioner og erhverv. Forvaltningen gør opmærksom på, at kulturforvaltning er en kommunal opgave - ikke en regional opgave. Dette samarbejde bør handle om regional udvikling, hvilket forvaltningen skal søge at sikre.

Økonomi

De deltagende kommuner afsætter hver 1 kr. per indbygger per år til samarbejdet. Det betyder et samlet beløb på 1,23 mio. kr. fra kommunerne, hvis alle kommuner deltager. Forslaget behandles hen over efteråret af kommunerne. RM vil bidrage med samme beløb som kommunerne tilsammen. RM har godkendt aftalen og afsat midlerne. De afsatte midler går jf. aftalen til konkrete aktiviteter jf. ovenstående. Ud over det afsatte beløb påtager RM sig at varetage sekretariatsfunktionen og alle udgifter til koordinering og administration af samarbejdet.

Herning Kommune har per 1. januar 2017 et indbyggertal på 88.386. Herning Kommune skal ved accept af aftalen dermed afsætte 88.386 kr. per år i 2018 og i 2019.

En godkendelse af aftalen forpligter Herning Kommune økonomisk i en periode på 2 år (2018 og 2019), hvorefter det besluttes om samarbejdet skal videreføres eller stoppe.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler aftalen "Kultursamarbejde mellem Region Midt og kommunerne i Region Midtjylland fra 2018"
at der årligt i 2018 og 2019 afsættes 88.386 kr. til formålet.
at den administrative konto for Aarhus 2017 Service Område 15, Kultur konto 364-02-254-07 fremadrettet anvendes til formålet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-6-16 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Statistisk analyse af Off Road Åbningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I april var Herning vært for åbningen af Kulturfestival Off Road. Overskriften for eventen var "Tæt på Magien". Åbningen var også et såkaldt fuldmåneevent i Aarhus2017 programmet. Hermed foreligger Aarhus Universitets publikumsanalyse af eventen til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) orientering.

Sagsfremstilling

Alle fuldmåneevents i Aarhus2017 programmet indgår i det evaluerings- og analysearbejde, Aarhus2017 kalder Rethink Impact. Hele arbejdet udføres af Aarhus Universitet. Det er Rethinkers fra Aarhus2017 frivilligkorpset og ansatte fra Aarhus Universitet, der i praksis har været på gaden i Herning 11. april for at indsamle respondenter. De fik e-mailadresser på tilfældige publikummer, som så senere udfyldte et spørgeskema derhjemme. Det er ansatte fra Aarhus Universitet, som har lavet analysen. Operativt har Aarhus Universitet inddelt åbningen i fire kategorier: officiel åbning på Torvet, den gentænkte maraton-koncert på Torvet, de kulturelle indslag i byrummet og afslutningskoncerten med Trentemøller.

 

Der er 166 publikummer, der har besvaret undersøgelsen. Det betyder, at resultaterne kan ses som tendenser - og ikke konkluderes at være endegyldigt resultat.

Gennemsnitsalderen for respondenterne er 42 år, og 65 % er kvinder. 92 % kommer fra Region Midt. Af disse er ca. 80 % bosat i Herning Kommune. Det vil sige, at ca. 20 % af deltagerne kommer fra andre kommuner i Midtjylland.

 

Tendenser / hovedbudskaber i analysen:

 • Det publikum primært var tilstede for var de kulturelle indsag i byrummet, efterfulgt af den gentænkte maraton-koncert på Torvet.
 • 95 % af respondenterne havde en enten delvis positiv eller meget positiv (65%) vurdering af Off Road Åbningen.
 • 95 % oplever den gentænkte maraton-koncert delvist eller meget positiv, mens afslutningskoncerten opleves mindst positivt - dog stadig med 72 % delvist positive eller meget positive.
 • Respondenterne valgte i undersøgelsen nogle nøgleord, hvor INSPIRENDE, SJOV og SANSELIG var de klart mest valgte, skarpt efterfulgt af involverende.
 • 83 % af respondenterne vurderede Off Road åbningen som nytænkende.
 • 46 % ser overvejende Off Road Åbningen som en regional begivenhed, men knap 30 % ser den som en lokal begivenhed.
 • Slutteligt er der et par spørgsmål om Aarhus2017. De viser, at 64 % i forvejen vidste, at der var tale om et Aarhus2017 arrangement, og at over 35 % af respondenterne blev mere positive overfor Aarhus2017 efter at have deltaget i Off Road Åbningen.
 • Respondenterne havde også mulighed for at svare åbent. Her fremhæver mange den gode stemning, og en skriver for ekempel: "Det var faktisk tæt på magisk".

 

Forvaltningen kan ud fra ovenstående konkludere, at Off Road Åbningen - Tæt på Magien blev meget vel modtaget af publikum, samtidig med at målet med at lave en nytænkende, anderledes og inspirerende festivalåbning lykkedes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.18.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Drift af Snejbjerg Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

  X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere:   

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til fremtidig ansvar for drift af Snejbjerg Svømmehal til godkendelse.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Svømmehal har været drevet af Børn og Unge som en del af Snejbjerg Skole. Der har været synergieffekter i driften sammen med skolen. Efter Snejbjerg Skole er flyttet, ligger Snejbjerg Svømmehal ikke længere i forbindelse med skolen. Børn og Unge samt By, Erhverv og kultur forslår derfor at svømmehallen fremadrettet driftes af By, Erhverv og Kultur.

 

Kultur- og Fritidsudvalget blev 19. juni 2017, pkt. 69 orienteret om renoveringsbehovet. På samme møde besluttede Kultur- og Fritidsudvalget følgende: Kultur- og Fritidsudvalget er indstillet på at overtage driften af Snejbjerg Svømmehal, såfremt de nødvendige driftmidler følger med.

 

På sagen blev det også belyst, at der behov for renovering af svømmehallen. Det samlede behov er opgjørt til 6,375 mio. kr. Heraf vurderes, at det som minimum vil være nødvendigt at investere 0,7 mio. kr til etablering af fald i gulv og afvanding m.v.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. september 2017, pkt. 116:

at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Børne- og Familieudvalget overfører driften af Snejbjerg Svømmehal med tilhørende driftsmidler, 990.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

at sagen sendes til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

 Børne- og Familieudvalget, 13. september 2017, pkt. 116:

Godkendt.

Økonomi

En arbejdsgruppe etableret med de 3 involverede forvaltninger i sagen (Børn og Unge, Teknik og Miljø og By, Erhverv og Kultur) har undersøgt økonomien. Arbejdsgruppen er kommet frem til, at Børn og Unge har drevet Snejbjerg Svømmehal for ca. 990.000 kr. om året. Beløbet er i afstemmelse med det, som det vil koste at drive hallen i fremtiden, hvis det nuværende serviceniveau (åbningstid) videreføres. Det forudsætter, at pedeltimer fortsat leveres af skolen, sådan at synergieffekten ikke går tabt.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Børne- og Familieudvalget overfører driften af Snejbjerg Svømmehal med tilhørende driftsmidler, 990.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
at sagen sendes til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget er grundlæggende positiv overfor at overtage driften, men forinden ønskes kommende års renoverings- og investeringsbehov belyst.  

 

Der ud over ønskes det oplyst hvilke konsekvenser det vil have for driften, hvis Snejbjerg Svømmehals serviceniveau skal være på niveau med de andre svømmeanlæg i Herning Kommune, herunder åbningstid 52 uger årligt.

 

Det anbefales overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget at sagen forelægges forligskredsen.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget