Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 25. januar 2016
Mødested: Team Teatret, Østergade 32, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning på Team Teatret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der vil om formiddagen være en rundvisning på Team Teatret.

Beslutning

Udvalget blev vist rundt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-10-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Orientering om udviklingsplan for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Frank Hyldgaard

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 12. december 2012 masterplanen for Sportscenter Herning som princip for den videre udvikling af området. Masterplanens hovedpunkter er forbindelsen mellem Fuglsang sø og Lillelund Engpark, og kobling og orientering til Herning by mod syd, samt fremtidige byggemuligheder.

 

Med henblik på at der etableres et mere præcist grundlag for en ny lokalplanlægning i området, som skal danne grundlag for flere byggerier til bl.a. renovering og mindre udbygning af ishockey og en ny opvisningshal. Er der udarbejdet forslag til en udviklingsplan, som nærmere angiver hvor der kan opføres bebyggelse, og hvor der er væsentlige landskabelige interesser som bør friholdes for bebyggelse.

 

Disse tanker er indarbejdet i udviklingsplanen for Sportscenter Herning.

 

Sagsfremstilling

Der er i anlægsinvesteringsoversigten afsat 80 mio. kr. over 4 år fra 2016-2019 til renovering og mindre udbygning af ishockey, en ny opvisningshal samt Sportscenteret orientering mod syd og Herning by.

 

Principperne i udviklingsplanens danner grundlag for udarbejdelse af flere lokalplaner inden for området.

 

Forvaltningen anbefaler at udviklingsplanen godkendes og at der udarbejdes lokalplan for området ved Sportscenter Herning.

 

Udviklingsplanen for Sportscenter Herning omhandler et større område end arealerne ved Sportscenter Herning. Udviklingsplanen strækker sig fra Sportscenter Herning i nord, Herning by i syd, Lillelund Engpark i øst og Fuglsang sø i vest.

 

 

 

Hovedelementerne i udviklingsplanen er:

 • Kanten – overgangen mellem bebyggelse og natur
 • Idræts rambla – kobling mellem Sportscenter Herning og Herning by
 • Ankomstplads – ankomstplads fra syd, orientering mod Herning og Gullestrupvej
 • Aktivitetsbånd – forbindelsen mellem Lillelund Engpark og Fuglsang sø
 • Placering af ny bebyggelse og parkering i området

 

 

 

Udviklingsplanens overordnede fokus er kanten mellem bebyggelse og natur. Kanten mod naturen anvendes som rumskabende element i det flade landskab. Kanten markeres med bebyggelse eller beplantning, eller en kombination af begge. Formålet med kanten er at skabe rum i det store åbne landskab, som dermed medvirker til at indramme naturen og forbindelsen mellem Lillelund Engpark og Fuglsang sø.

 

Herning by bindes sammen med Sportscenteret med en ny "idrætsrambla", som også er forbindelsen for de bløde trafikanter, eleverne på Søndagerskolen og Herning svømmehal. Idræts ramblaen er en kombination af gangsti, cykelsti, vej og motions- og legeelmenter.

 

Sportscenteret tænkes orienteret mod syd og Gullestrupvej med en ny ankomstplads, som skal byde velkommen og være med til at skabe en ny adgang for cyklende og gående via Brændgårdvej og biltrafikken via en ny adgangsvej fra Gullestrupvej.

 

Øst-vest forbindes Lillelund Engpark med Fuglsang sø via Sportscenteret med et aktivitetsbånd. Langs aktivitetsbåndet er der udlagt flere pitstop, hvor der kan etableres aktiviteter.

 

Der er udlagt arealer til ny bebyggelse i udviklingsplanen. Omkring Sportscenter Herning er der udlagt arealer som kan anvendes til bebyggelse og parkering. Mod Gullestrup er der udlagt et byggefelt som f.eks. kunne anvendes til erhvervsbebyggelse. En erhvervsbebyggelse kunne også placeres i byggefeltet mod Fuglsang sø.

Arealerne syd for den grønne kile kan anvendes til boliger eller der kan etableres campingplads.

Udviklingsplanen giver mulighed for at den eksisterende bebyggelse mellem Brændgårdvej og Gullestrupvej kan udvides.

 

Kommuneplan:

I kommuneplanramme 13.OF26 udlægges arealerne ved Sportscenter Herning til offentlige formål som idrætsbygninger og anlæg, vandrerhjem, idrætscollege, campingplads samt lignende formål med rekreativ karakter.

 

Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes lokalplan for området omkring Sportscenter Herning og at Byplanudvalget tager stilling til hvorvidt lokalplanen skal give mulighed for erhverv i området og derved udarbejdelse af kommuneplantillæg.

 

Helhedsplanen behandles på Byplanudvalgets møde den 25. januar 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udviklingsplanen tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Idrætsrådet ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Idrætsrådet repræsenteret ved formand Søren Fløe, sekretariatsleder Anders Buhl og elitekoordinator Søren Baadsgaard ønsker at drøfte fremtidige udviklingstiltag med udvalget.

Sagsfremstilling

Idrætsrådet har fremsendt oplæg til drøftelse af følgende punkter:

 

 • Idrætsrådets nye idrætspolitik – mål for Idrætsrådets arbejde i perioden 2015-18
 • Revisionsprocessen af tilskudsvilkår – hvordan kan og skal vi støtte foreningsidrætten i fremtiden
 • Undersøgelse af talentudviklingsmiljø i samarbejde med Syddansk Universitet.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der på mødet tages en dialog med repræsentanterne fra Idrætsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-7-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Islænderhesteforeningen Litla søger om nyt lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Trehøje Islænder rideklub Litla v/ fmd. Benny Furbo søger om nyt lokaletilskud og tilskud til etablering af ridebane.

Sagsfremstilling

Foreningen Litla har pt. til huse på Trehøjevej 20 i Vildbjerg. Rideklubben er opsagt i nuværende lejemål med fraflytning senest 31. december 2016.

Klubben har fundet et nyt lejemål på Sofiedal, Sofiedalvej 2 i Sinding. Udlejer betinger sig at lejemålet indgås pr. 1. april 2016.

  

 

Gl. lejeaftale

Ny lejeaftale

Antal medlemmer

 

 

Indendørs faciliteter m2

602 m2 (ridehal, opsadling, toilet og rytterstue)

914 m2 (ridehal, opsadling, toilet og rytterstue.

Udendørs faciliteter

Udlejer stiller et areal til rådighed for udendørs ridebane og udlejer betaler for strøm til belysning. Der betales ikke leje af udearealer. Klubben står for anlæg og vedligehold af banen. Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter.

Udlejer stiller et areal til rådighed for udendørs ridebane og udlejer betaler for strøm til belysning. Der betales ikke leje af udearealer. Klubben står for anlæg og vedligehold af banen. Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter.

Årlig leje

60.000 kr.

85.000 kr.

El og varme

Indeholdt i lejen

Indeholdt i lejen

Årlige driftsudgifter

60.000 kr.

85.000 kr.

Årligt lokaletilskud (73%)

43.800 kr.

62.050 kr.

 

Jf. ovenstående indbefatter ny lejeaftale en årlig huslejestigning på 25.000 kr. og en ansøgning om en lokaletilskudsforhøjelse på 18.250 kr.

 

I forbindelse med flytningen skal rideklubben selv etablere og afholde følgende udgifter:

 

 • Bander og lys i ridehal: 51.250 kr. incl. moms
 • Udendørs ridebane: 244.250 kr. incl. moms
 • I alt: 295.350 kr. incl. moms

 

Litla søger om et engangstilskud på 295.350 kr.

 

Foreningen Litla har udelukkende islandske heste. Klubben tegner jf. seneste indberetning 104 medlemmer, heraf 72 under 25 år. Klubben har aktiviteter ca. 5 dage om ugen og tilbyder både turridning og konkurrence.

 

Med den nye placering og bedre pladsforhold får klubben mulighed for at udvide sine aktiviteter og gode muligheder for turridning.

 

Forvaltningen har været i løbende dialog med foreningen Litla for at drøfte forskellige alternative scenarier for en ny placering af rideklubben, herunder en evt. sammenlægning med Vildbjerg Rideklub.

På baggrund af besigtigelse af forholdene og dialog med Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kan denne løsning ikke anbefales særligt grundet mangel på udearealer.

 

En evt. sammenlægning med Vildbjerg Rideklub har været drøftet og kan ikke anbefales.

  

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Derudover bemærker forvaltningen, at et engangstilskud vil gå til forbedring af udlejerens private ejendom.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgning om nyt lokaletilskud godkendes

 

at der bevilges et årligt lokaletilskud på 60.050 kr. i henhold til folkeoplysningsloven bestemmelser/ gældende lokaletilskudsordning for området

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til idrætsforeninger

 

at der bevilges et engangstilskud på 51.250 kr. til bander og lys i ridehal

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

 

at ansøgning om engangstilskud på 244.250 kr. til udendørs ridebane meddeles afslag af budgetmæssige årsager.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes med bemærkning om at lokaletilskuddet udgør 62.050 kr. 

Der ud over opfordres der til dialog om rideklubbernes udvikling i området

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Genrejsning af Skulpturparken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En arbejdsgruppe med afsæt i Midtjysk Skole-og Kulturfond har påtaget sig at rejse midler til en genrejsning af Skulpturparken i Birk.

Arbejdsgruppen søger om midler til tre delprojekter.

 

Sagsfremstilling

Projektet med arbejdstitlen Skulpturparken 2.0 har som ambition at genrejse et stykke kulturhistorie i Herning; Skulpturparken i Birk.

Skulpturparken blev skabt i 1960'erne som et offentligt tilgængeligt område, anlagt med rum for kunstværker. Det drejede sig om kunstværker, som blev flyttet fra midtbyen, hvor de var blevet skabt ved Den Sorte Fabrik. Værkerne fulgte fabrikken, som nu er kendt som Angligården. Ved fabrikkens udfasning, blev værkerne overdraget til Herning kunstmuseum, senere Heart. Skulpturparken er ligesom de Geometriske Haver tegnet af C.Th.Sørensen.

 

Tidens tand har slidt på den 50 år gamle park, såvel park som skulpturer trænger til renovering, nytænkning og genrejsning.

Projektet respekterer den historiske arv og fredningen, men genrejser parken i en stil, så der tænkes nye anvendelsesmuligheder ind. Nye skilte og digital formidling samt samarbejde med andre tiltag i Birk-området indgår også i projektet. Landskabsarkitekt Sten Høyer er tilknyttet projektet som rådgiver.

 

Den konkrete udmøntning vil være en udskiftning af de nedslidte sveller ved indercirklen, en omdannelse af indercirklens græsareal, fire adgangsveje til indercirklen for besøgende, en udskiftning af hækkene og genplantning af hække i forskellige højder for at give nye rumoplevelser og en lang række øvrige elementer omkring stier, kanter skiltning osv. C C Contractor forestår rådgivningen på anlægsprocessen. Dette har de tilbudt som et sponsorat.

 

Der søges her om midler til tre delprojekter:

 

Ad 1: For at kunne opnå fleksibel anvendelighed for Skulpturparken vil man gerne have etableret el og vand stik til området. Her trækkes der på erfaringen fra De Geometriske Haver, hvor man har gjort det samme.

 

Ad 2: Indercirklen i Skulpturparken har hidtil været anvendt til græsning for dyr og denne tænkes fremadrettet gjort tilgængelig for besøg og eventuelle arrangementer. På grund af tærrenets fald opsamles vand  og en stor del af året er de nuværende gangarealer i græs derfor fugtige, selv om sommeren. Løsningen er en dræning og en opgradering til boldbaneniveau på inderarealet.

 

Ad 3: Den nye disponering af parkens rum til skulpturer og andre tiltag vil betyde for udskiftning og flytning af værker. Her vil man kunne profitere af en ekstra kørefast sti i indercirklen og langsvæggen. Dialogen med Heart har vist at især Socle du Monde, både ved den forestående biennale i 2017, men også fremadrettet, vil kunne profitere af en sådan sti. Stien ville muliggøre, at køretøjer kan flytte værker lettere og billigere. Alternativet vil være en udlægning af køreplader, der er en realtiv dyr løsning, og derfor vil etableringen af en fast køresti kunne tjene sig selv ind ved blot to til tre flytninger.

 

 

 

Økonomi

Projektet har et foreløbigt budget på 2.500.000 kr. (ex. moms) som er inddækket ved fondsdonation i størrelsesordenen 85-90 procent. Det resterende beløb forventes at kunne rejses.

Alle beløb i budgettet er estimerede af C C Contractor.

 

Der søges således fra arbejdsgruppens side om:

 

Ad I) Etablering af el-stik 48.750 kr (ex. moms) + etablering af vandstik 39.000 kr (ex. moms)

Ad II) Dræning af græsarealet 825.000 kr. (ex. moms)

Ad III) Etablering af køresti i bunden af indercirkel 234.000 kr. (ex. moms)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ydes et tilskud til etablering af el-stik 48.750 kr. (ex moms) og etablering af vandstik 39.000 kr. (ex. moms) fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb, hvor der resterer pr. 12. januar 2016 465.864 kr. inden forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015, forventet 177.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

CHPEA ansøger om midler til markedsføring af udstillingen Warhorses

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum (CHPEA) ansøger om 50.000 kr. til markedsføring af det internationale udstillingssamarbejde "Warhorses".

Sagsfremstilling

Udstillingen Warhorses vises på CHPEA museum den 18. marts til den 28. august 2016 og retter for første gang fokus på den danske avantgardegruppe Helhesten.

Helhesten blev skabt under Anden Verdenskrig som en reaktion på den nazistiske kulturpolitik og bestod af kunstnere fra COBRA gruppen. Warhorses tager Helhestens betydning op til fornyet overvejelse og undersøger, hvordan og hvorfor den moderne europæiske kunst blev til under fascismens vækst.

 

Warhorses er et transatlantisk udstillingssamarbejde mellem CHPEA og NSU Museum of Art, Fort Lauderdale USA. Udstillingen har således allerede været vist i USA hen over sommeren 2015.

 

 

Økonomi

Det samlede udstillingsbudget (s.12 i bilag) er på 908.750 kr. Museet bidrager med en egenfinansiering på 100.000 kr. Restfinansieringen kommer fra forskellige fonde.

I budgettet er der afsat 135.000 kr til kommunikation og markedsføring, hvoraf der ansøges om 50.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at der i CHPEAs budget ikke er afsat midler til udgifter til særudstillinger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til markedsføring af udstillingen Warhorses fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer per 12.01.2016  465.864 kr. inden forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015, forventet 177.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Foreningen Norden søger om midler til afholdelse af Repræsentantsskabsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Norden ansøger om midler til afholdelse af deres årlige repræsentantsskabsmøde.

Sagsfremstilling

Foreningen Norden sender den 16. november 2015 en ansøgning om midler til afholdelse af deres årlige repræsentantsskabsmøde.

Repræsentantsskabsmødet er foreningens højeste myndighed og afholdes i 2016 i Herning den 28. maj.

Foreningens Herning afdeling har budt ind med en afholdelse af mødet i Herning i Hotels Østergaards lokaler.

Lokalafdelingen har 225 medlemmer og ved arrangementet sørger lokalafdelingen for et kulturelt indslag (Hedekoret, Herning).

 

Økonomi

Budgettet for mødet er lagt med et estimeret deltagerantal på 100 personer a` 340 kr, det vil sige 34.000 kr

Når egenbetalingen på 3.750 trækkes fra, ansøges der således om 30.250 til afholdelse af mødet.

Forvaltningen oplyser, at af dette fulde beløb udgør lokaleleje 4.000 kr. (pris oplyst af Østergaard Hotel)

Forvaltningen oplyser, at Foreningen Norden modtager et årligt tilskud på 17.000 kr (2016).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 4.000 kr. til lokaleleje ved afholdelse af Foreningen Nordens repræsentantsskabsmøde 2016 fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer per 12.01.2016  465.864 kr. inden forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015, forventet 177.000 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Hodsager Rideklub søger om regulering af lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hodsager Rideklub (HORI) v/ fmd. Kristine Bang Givskov Bay søger om regulering af lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Hodsager Rideklub har gennem en lang årrække lejet ridehal og rytterstue på adressen Hodsagervej 61 i Aulum.

Den tidligere udlejer har imidlertid solgt faciliteterne til ny ejer. I den forbindelse er der udarbejdet ny lejeaftale, som i store træk er idendisk med den eksisterende. Dog er den årlige leje forøget med ca. 29.000 kr. som følge af en udvidelse af ridehal og rytterstue.

 

 

Gl. lejeaftale (godkendt tilskudsniveau 2014)

Ny lejeaftale (Budget 2016->)

Antal medlemmer

107 heraf 79 u. 25 år

 127 heraf 97 u. 25 år

Tilskudsberettigede faciliteter

1400 m2 ridehal og rytterstue, opsadlingsrum og depot

Lejemålet indbefatter en udvidelse af ridehal og rytterstue på ca. 50 m2

Årlig leje

187.038 kr.

216.000 kr.

El og varme

52.445 kr.

55.000 kr.

Rengøringsmidler

3.115 kr.

3.500 kr.

Alm vedligehold

36.379 kr.

40.000 kr.

Driftsudgifter i alt

278.977 kr.

314.500 kr.

Årligt lokaletilskud

73% tilskud = 203.653

73% tilskud = 229.585 kr.

 

Jf. ovenstående indfatter en regulering af lejeaftalen en årlig huslejestigning på ca. 29.000 kr. Øvrige driftsudgifter forventes at ligge på niveau med 2014.

Budgetterede tilskudsberettigede driftsudgifter for 2016 udgør i alt 314.500 kr. Der søges om en godkendelse af det nye lokaletilskudsniveau på 229.585 kr. i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende lokaletilskudsordning for idrætsområdet. Dette svarer til en årlig forhøjelse af det eksisterende lokaletilskud på ca. 26.000 kr.

 

Klubben oplyser, at rideklubben er inde i en god udvikling med stigende medlemstilgang. Et godt samarbejde mellem medlemmer, forældre og udlejer har været medvirkende til flere nye aktiviteter, hvor klubben har været en vigtig aktør i forbindelse med etablering af rideskoven i Hodsager og udvikling af nye ridefaciliteter i området.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2014:

 

 • Årets resultat: 6.717 kr.
 • Egenkapital: 166.000, heraf likvid kapital: 10.899 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regulering af årligt lokaletilskud på 26.000 kr. imødekommes

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til idrætsforeninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Aase Andersen  

FDF Sunds ansøger påny om tilskud til udskiftning af tag på kredshuset Spunk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

FDF Sunds søger om tilskud på 170.625 kr. til nyt tag på kredshuset i Sunds.

Sagen har tidligere været behandlet på KFU's møde den 17. november, hvor der blev bevilget 73.625 kr. Udskiftningen af taget er blevet udsat, da projektet er blevet dyrere end forventet.

 

Sagsfremstilling

FDF Sunds v/formand Sheila Vestergaard søger om tilskud til nyt tag på kredshuset, som ligger på Kjærgårdsvej 45 i Sunds. Huset er på 350 m2 og opført i 1967. Huset blev i 1979 udvidet med en loftetage på 200 m2 og er siden blevet renoveret over en 3-årig periode fra 2005 - 2007. Kultur- og Fritidsudvalget har hertil bevilget ialt 275.000 kr.

Husets opførelse og renovering er udført af frivillig arbejdskraft.

 

Foreningen har 190 medlemmer, hvoraf 138 er under 25 år.

 

I det oprindelige budget var arbejdslønnen i forbindelse med udskiftning af taget på 247.000 kr. indregnet som frivillig arbejdskraft. Det har efterfølgende vist sig at være urealistisk, da den almindelige vedligeholdelse af bygninger og naturarealer også foretages af frivillige.

 

Budgettet ser herefter således ud:

 

Udgifter:

 

Materialeomkostninger

163.000 kr.

Stilladsleje

  18.000 kr.

Lossepladsgebyr

  11.250 kr.

Uforudsigelige udg.

  35.000 kr.

Arbejdsløn

247.000 kr.

Ialt incl. moms

474.250 kr.

 

 

Indtægter:

 

Lån fra Julsøfonden

  80.000 kr.

Bevilget tilskud fra Herning Kommune 17/11 2015, FCM, dansk mesterskab

  73.625 kr.

Lokale indsamlinger

  50.000 kr.

Likvide midler

100.000 kr.

Manglende financiering

170.625 kr.

 

Foreningen har fået udarbejdet en energirapport, som anbefaler en opgradering af isolering og ovenlysvinduer. Samtidig vil alle armaturer og el-pærer blive udskiftet til LED, hvilket vil mindske de årlige driftsomkostninger.

 

Kommunale Ejendomme har foretaget en byggeteknisk vurdering og anbefaler en udskiftning af taget samt en renovering af skorstenen.

 

FDF Sunds modtager årligt ca. 250.000 kr. i lokaletilskud til kredshuset Spunk og træskibet Lamprenen.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget fastholder tidligere bevilling fra 17. november 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 19.00.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Frilandsmuseets Landsbylauget søger om tilskud til materialer til opførelse af halvtag.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I denne sag søger Landsbylauget tilskud til opførelse af et halvtag. Halvtaget skal opføres op af hovedbygningen på det gamle museum på sydsiden.

Sagsfremstilling

Landsbylauget blev oprettet i 2010 med det formål at renovere Frilandsmuseet samt lave aktiviteter for børn og voksne. Frilandsmuseet på Herning Museum startede i 1904. Bondegården, smedjen, Ane Maries Hus og de andre bygninger er en del af egnens historie. Landsbylauget modtog i 2012 Herning kommunes frivillighedspris.

 

Ideen til halvtaget opstod i forbindelse med oprettelsen af Historiens Hus og den tilhørende renovering af det gamle Herning Museum.

Der sker det, at Husflid rykker ind i bygningen og dermed får landsbylauget mindre plads til deres maskiner og tømmer. Samtidig får Husflid brug for et overdækket sted de kan være i forbindelse med stenhugning. Desuden kan halvtaget bruges som et opholdsrum, hvor madpakker kan spises i ly for regn og vind.

 

Halvtaget får en tilpas lav højde til ikke at skæmme den flotte gamle museumsbygning, men samtidig høj nok til, at man kan stå oprejst ved delen tættest ved muren. Som en del af løsningen indgår en beplantning, som sammen med det eksisterende æbletræ, danner en helhed.

 

Landsbylauget tilbyder i fællesskab med Husflid at forestå opførelsen og søger derfor udelukkende om midler til materialerne.

 

Samtidig ønsker Landsbylauget midler og hjælp til beplatningen. Kommunens Drift afdeling vil indgå i en dialog med Lauget og finde en løsning.

 

Forvaltningen bemærker at projektet foregår i fællesskab mellem Landsbylauget og Husflid og viser dermed den synergi vi håber på Historiens Hus skaber.

 

 

 

Økonomi

Der søges om 30.000 kr. til materialer.

Forvaltningen bemærker, at Landsbylauget er en frivillig organisation, som ikke har en egen økonomi

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 30.000 kr. til materialer til opførelse af halvtag fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb, hvor der resterer pr. 12.januar 2016  465.864 kr. inden forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015, forventet 177.000 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Spil Dansk 2015 evaluering og ansøgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Spil Dansk 2015 i Herning er gennemført. Hermed foreligger en kort evaluering, ligesom sagen også er en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om midler til deltagelse i Spil Dansk 2016, samt til en fejring af succesen i 2015.

Sagsfremstilling

KFU besluttede den 16. december 2014, at Herning Kommune skulle være Spil Dansk Kommune i 2015. Der blev bevilliget 50.000 kr. til køb af en Spil Dansk Kommunepakke plus diverse andre omkostninger.

 

Spil Dansk Herning organiseres via en styregruppe, som har repræsentanter fra Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Fermaten, Ensemble MidtVest, DSI Swinging Europe, Herning Bibliotekerne, Kulturelt Samråd Herning, Staben Kommunikation og med Kultur og Fritid som projektleder.

 

Målet med Spil Dansk Herning 2015 var OGSÅ at overraske med dansk sang og musik andre steder, end publikum forventede. Samtidig var det målet for styregruppen, at forberede Spil Dansk Herning på at yde en ekstra indsats i 2016 for at levere så ekstraordinær en indsats, at det ville være muligt at vinde prisen og titlen som "Årets Spil Dansk Kommune".

 

Med 36 arrangementer i uge 44 i Herning Kommune mod 19 arrangementer i 2014 er aktivitetsniveauet næsten fordoblet. I alt 19 forskellige institutioner, skoler og foreninger har lavet et eller flere arrangementer. Spil Dansk Kommunepakken indeholdt i 2015 forskellige elementer som hjemmekoncert, skolekoncert, lokal samarbejdskoncert, seniorkoncert, talentforløb, mentorforløb og masterclasses. Arrangementer som ikke ikke nødvendigvis er synlige i et program, men ikke desto mindre vigtige for at Spil Dansk ugen gør en forskel for mange.

 

Spil Dansk Herning 2015 har fået over 45 presseomtaler, primært i uge 44, hvilket også er væsentlig højere end tidligere år.

 

Styregruppen har satset på Facebook, tryk-selv-plakater og de lokale medier som platform. Der er i oktober måned lavet flere ugentlige opdateringer på Spil Dansk Herning Facebooksiden. I Uge 44 blev der lavet opdateringer på Facebook flere gange dagligt, og der har været lagt vægt på billeder fra de mange arrangementer. De ti mest viste opdateringer blev set af i alt 37.000 facebookbrugere.

 

Den målrettede indsats viste sig at være ekstraordinær nok - og Spil Dansk organisationen har informeret forvaltningen om, at Herning sammen med Slagelse Kommune har vundet prisen som "Årets Spil Dansk Kommune 2015". Ud over æren følger et interessant sangskriverprojekt, som handler om, at unge fra Herning skriver en sang til Herning.

 

Vinderne af prisen blev offentliggjort onsdag den 20. januar.

 

I forbindelse med at Herning Kommune kåres som "Årets Spil Dansk Kommune 2015" anbefaler styregruppen, at der afholdes et mindre arrangement, hvor direktør og bestyrelsesformanden for Spil Dansk deltager. Ud over at markere succesen kunne arrangementet også været et skulderklap til de mange arrangører. Styregruppen anbefaler en fejring med taler, dansk musik og et mindre traktement. 

  

Økonomi

Herning Kommune har siden 2013 købt guldkommunepakken hos Spil Dansk for ca. 35.000 kr. per år.

I 2015 bevilligede KFU 50.000 kr. ialt til afholdelse af udgifter i forbindelse med Spil Dansk. Pengene er brugt til køb af kommunepakken, kodaafgift, transport og annoncering.

Styregruppen for Spil Dansk Herning anmoder om, at KFU bevilliger et lignende beløb til afholdelse af Spil Dansk i Herning i 2016.

Derudover anmoder styregruppen om et mindre beløb til afholdelse af en reception i forhold til overrækkelse af kommuneprisen for 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen vedrørende Spil Dansk 2015 tages til orientering

 

at der bevilliges 55.000 kr. til deltagelse i Spil Dansk 2016, som skal anvendes til køb af Spil Dansk Kommunepakke, transport, koda, forplejning, markedsføring samt afholdelse af reception / arrangement i forhindelse med overrækkelse af kommuneprisen for 2016.

 

at beløbene finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 12. januar 2016 resterer 465.864 kr. inden forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015, forventet 177.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Egnsteateraftale for Operen i Midten 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale melllem Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer

Kommune og Operaen i Midten udløber per 31. december 2016. Jf. denne aftale skal

der senest d. 1. april 2016 fremsendes politisk godkendt aftale til Kulturstyrelsen. Forslag

til en ny fire-årig aftale foreligger hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende egnsteateraftale mellem Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro

Kommuner og Operaen i Midten udløber pr. 31.12.2016.

 

Politisk godkendt forslag til en ny aftale, som skal gælde for perioden 1.1.2017-

31.12.2020 skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2016.

 

Teatrets bestyrelse har pr. mail godkendt forslaget til egnsteateraftale for 2017-2020

den 15.-17. december 2015.

 

Operaen i Midten er en selvejende institution. Hovedformålet er at producere

professionelt musikdramatisk teater i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i

teaterlovgivningen. Teatret skal derfor producere minimum to nye

scenekunstforestillinger årligt. Turnévirksomhed indgår i teatrets virke, ligesom

teatret kan indgå i samproduktioner med andre professionelle teatre. Teatret bidrager

til at udvikle scenekunsten i lokalområdet med aktiviteter, der ligger i umiddelbar

tilknytning til teatrets primære opgaver.

 

Teatrets repertoire fastlægges ud fra kriterier om originalitet, relevans og

tilgængelighed og produktionerne opføres først og fremmest i teatret fire

hjemstedskommuner.

 

Et særligt delmål og fokus retter sig mod børn og unge, og teatret vil styrke og

udvikle sin position som førende på dette felt. Dette sker bl.a. ved at være lead

partner for Grow Op! Projektet, der er en operabiennale for børn og unge, og det er

et strategisk projekt i Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017.

 

Aftalen blev godkendt af Kultur og Fritidsudvalget i Holstebro den 12. januar 2016.

 

 

Økonomi

De kommunale driftstilskud for Operaen i Midten er i alle aftaleårene 2017-2020

identisk med driftstilskuddet for 2016 uden PL-fremskrivninger.

 

Det samlede årlige tilskud afholdes af kommunerne efter en fordelingsnøgle i

henhold til indbyggertallet i aftale-kommunerne og udgør i aftaleårene i alt 2.152.421

kr. pr. år.

  

Her ud over modtager Operaen i Midten et særligt statstilskud, som er det tidligere amtstilskud, og som i 2015

udgør 1.350.228 kr. Der gøres opmærksom på at dette tilskud er omfattet af

regeringens vedtagne omprioriteringsbidrag, svarende til en reduktion i størrelsesordenen 25-30.000 kr. årligt

 

Herning Kommunes andel udgør i 2017 915.597 kr. og de samlede udgifter afholdes indenfor serviceområde 15, Kultur.

 

 

Herning Kommune anmodes om at godkende forslaget til ny egnsteateraftale.

 

Folketinget vedtog i 2014 ny lovgivning med henblik på at opnå en fælles kadence for

egnsteateraftaler. Som konsekvens heraf er den gældende egnsteateraftale 1-årig,

mens lovkravet fra 2017 er, at aftalerne er 4-årige.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 1.1.2017-31.12.2020 og videresender dette til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet med anbefaling under forudsætning af, at aftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og i Kulturstyrelsen og med henblik på fremsendelse til Kulturstyrelsen inden fristen den 1. april 2016

 

at de samlede udgifter afholdes indenfor serviceområde 15, Kultur (kontonr. 362 02 030-08)

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.01-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Regelforenkling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har opfordret kommunens institutioner og øvrige decentrale enheder til at melde tilbage til administrationen, når de oplever unødvendigt bureaukrati. Formålet er at få identificeret mulige områder, hvor regelforenklinger kan gennemføres. Enten af kommunen selv. Eller eventuelt ved at påvirke lovgiverne. Målet er at frigøre ressource decentralt.

 

Alle udvalg opfordres til at give input til, hvor regelforenklingerne kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Direktionen har iværksat en proces for at få input fra decentrale institutioner. Supplerende opfordres udvalgene til at byde ind.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter eventuelle input til regelforenkling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Hæderspris 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd uddeler hvert år hæderspriser for særlige idrætspræstationer i det foregående år.

Uddelingen finder sted i byrådssalen tirsdag, den 12. april 2016.

Sagsfremstilling

Betingelserne for at kunne opnå hædersprisen er, at den pågældende idrætsudøver er medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Indstillingerne uddeles efter følgende kriterier.

 • Dansk mesterskab (senior) eller nordisk mesterskab (junior).
 • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske meterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.
 • Dansk rekord (senior) forudsat, at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.
 • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 m baneskydning under De Danske Skytteforeninger, induviduelt eller i hold (senior).

 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men kun den pågældende idræts egentlige danske mesterskab.

 

Nedenstående er af idrætsforeningerne indstillet til at modtage hæderspriserne:

 

Kristoffer Hayes, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Mikkel Schertz, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Steven Nash, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Sune Engholm, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Lasse Smedegaard, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Anthon Khorami, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Emil Smedegaard, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Dennis Andersen, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Emil Johansen, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Simon Bjørnholt, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Andreas Rahbek, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Joakim Vilhelmsen, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Kristoffer Krüger, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk holdmesterskab

Kenneth Randeris, Gjellerup Sdr. S. G. & I, nordisk holdmesterskab

Knut Skogeng, Gjellerup Sdr. S. G. & I, nordisk holdmesterskab

Frederik Zeuner, Herning Cykle Klub, deltagelse på landsholdet

Jesper Faurschou, Herning Løbeklub, dansk mesterskab

Jonas Berg, Herning Løbeklub, dansk holdmesterskab

Morten Futterup, Herning Løbeklub, dansk holdmesterskab

Chris Boe Christensen, Herning Svømmeklub, dansk mesterskab

Trine Kjøngerskov, Herning Svømmeklub, nordisk juniormesterskab

Frans Rasmussen, Midtjyllands Sportsskytteklub, deltaget på landsholdet

Michael Bang Pedersen, Midtjyllands Sportsskytteklub, deltaget på landsholdet

Kuno Danielsen, Midtjyllands Sportsskytteklub, deltaget på landsholdet

Pernille Petersen, Midtjyllands Sportsskytteklub, deltaget på landsholdet

June Hansen, Midtjyllands Sportsskytteklub, deltaget på landsholdet

Kasper Rasmussen, Midtjyllands Sportsskytteklub, deltaget på landsholdet

Frederik Bjerrehus, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Rajbek Bisultanov, Herning Brydeklub, nordisk juniormesterskab

Richard Davis, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Michael Brandt, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Knud Erik sørensen, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Poul Nykjær, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Ove Skinnerup, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

René Sloth Kandelsdorff, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Daniel Nielsen, Blue Fox, deltaget på landsholdet

Mathias Mølgaard, Blue Fox, deltaget på landsholdet

Bjørn Uldall, Blue Fox, deltaget på landsholdet

Kristoffer Lauridsen, Blue Fox, deltaget på landsholdet

Rasmus Nielsen, Blue Fox, deltaget på landsholdet

Casper Honoré Holm, Herning Motocross, dansk mesterskab

Rikke Mæng, Ørre Skytteforening, deltaget ved VM

Kim Ibsen, Ørre Skytteforening, deltaget ved nordisk mesterskab

Lasse Heinze, FCM, dansk mesterskab

Tim Sparv, FCM, dansk mesterskab

Erik Sviatchenko, FCM, dansk mesterskab

Jim Larsen, FCM, dansk mesterskab

Jakob Poulsen, FCM, dansk mesterskab

Petter Andersson, FCM, dansk mesterskab

Morten "Duncan" Rasmussen, FCM, dansk mesterskab

Martin Pusic, FCM, dansk mesterskab

Marcos Urena, FCM, dansk mesterskab

Jakob haugaard, FCM, dansk mesterskab

Jesper Lauridsen, FCM, dansk mesterskab

Johan Dahlin, FCM, dansk mesterskab

Kristoffer Olsson, FCM, dansk mesterskab

Marco Larsen, FCM, dansk mesterskab

Francis Dickoh, FCM, dansk mesterskab

Eyjolfur Hedinsson, FCM, dansk mesterskab

Mikkel Duelund, FCM, dansk mesterskab

Marco Priis Jørgensen, FCM, dansk mesterskab

Patrick Banggaard, FCM, dansk mesterskab

Pione Sisto, FCM, dansk mesterskab

André Rømer, FCM, dansk mesterskab

Jonas Gemmer, FCM, dansk mesterskab

Kristian Back Bak Nielsen, FCM, dansk mesterskab

Frederik Møller, FCM, dansk mesterskab

Rilwan Hassan, FCM, dansk mesterskab

Izunna Uzochukwu, FCM, dansk mesterskab

Sylvester Igboun, FCM, dansk mesterskab

Rasmus Lauritsen, FCM, dansk mesterskab

Paul Onuachu, FCM, dansk mesterskab

Kristina Sommer, FCM, dansk mesterskab

Mie Augustesen, FCM, dansk mesterskab

Line Jørgensen, FCM, dansk mesterskab

Stephanie Andersen, FCM, dansk mesterskab

Stine Jørgensen, FCM, dansk mesterskab

Sabina Jacobsen, FCM, dansk mesterskab

Susan Thorsgaard, FCM, dansk mesterskab

Nycke Groot, FCM, dansk mesterskab

Simone Rasmussen, FCM, dansk mesterskab

Mette Bejder, FCM, dansk mesterskab

Sabine Englert, FCM, dansk mesterskab

Pauline Bøgelund, FCM, dansk mesterskab

Fie Woller, FCM, dansk mesterskab

Trine Østergaard, FCM, dansk mesterskab

Sabine Pedersen, FCM, dansk mesterskab

Jane Mejlvang, FCM, dansk mesterskab

Anika Jakobsen, FCM, dansk mesterskab

Simone Petersen, FCM, dansk mesterskab

Rikke Jensen, FCM, dansk mesterskab

Ida Alstad, FCM, dansk mesterskab

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender ovenstående idrætsudøvere som prismodtagere.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-4-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2016

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget