Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-10-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Budokan Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Budokan Hammerum v/ fmd. Henrik Skafgaard Larsen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Budokan Hammerum består af en interessegruppe, som ønsker at etablere en tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune, herunder muligheden for at benytte lokaler i Hammerum Hallen. Foreningen forventer at tegne 20-30 børne- og ungdomsmedlemmer i løbet af det første år.

 

Foreningens formål er at træne krop og sind i Karate og Kobudo for herigennem at opnå større selvværd og selvdisciplin og leve i god harmoni med sig selv og sine omgivelser.

 

Foreningen er åben for alle over 7 år, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2 Hjemsted: Herning Kommune
 • §3 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå
 • §§6 og 7 Medlemmer og medlemskab: Henvisning til foreningens hjemmeside
 • §8 Eksklusion: Medlemmet har krav på at blive hørt på førstkommende generalforsamling. Beslutning kræver 2/3 flertal.
 • §10 Ordinær generalforsamling: Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering/ opslag på bibliotek eller lign.
 • §11 Vedtægtsændring: Kræver 2/3 flertal
 • §12 Dagsorden: Beretning fremlægges til godkendelse. Kommende års budget til godkendelse. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer hhv. formand, næstformand og kasserer jf. § 14.
 • §14 Bestyrelsen: Formand og kasserer skal være myndige
 • §21: Ophør: Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål i Herning Kommune foreningens formue skal tilgå.

 

Øvrige bemærkninger:

 

Foreningen skal have mindst 5 aktive kontingentbetalende medlemmer for at blive godkendt. Hovedparten af foreningens medlemmer skal være bosiddende i Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der efter tilretning af vedtægt og medlemskrav bevilges et opstartstilskud i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11,Idræt og Fritid, konto 373-00-209-01
at foreningen herefter opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til kabelbane til vandski og wakeboard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Vandski og Wakeboard Klub v/ Lars Bloksgaard søger om tilskud til etablering af kabelbane nr. 2.

 

Jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 4. maj 2015, pkt. nr. 56 blev der bevilget et tilskud på 125.000 kr. til indkøb af kabelbane under forudsætning af de fornødne tilladelser til opsætning af banen. Tilskuddet blev ligeledes bevilget under forudsætning af, at banen ikke flyttes permanent ud af Herning Kommune.

 

Banen blev indviet i sommeren 2016 og har været så stor en succes, at klubben søger om tilskud til etablering af endnu en bane.

Sagsfremstilling

Herning vandski og wakeboard søger om tilladelse og tilskud til etablering af endnu en kabelbane i forbindelse med klubbens idrætsanlæg ved Knudmosesøen. Efter etablering af bane nr. 1 er klubben gået fra at være 26 til 130 medlemmer, hvilket er en kapacietetsmæssig udfordring.

 

Herning vandski og wakeboard klub er etableret i 2005 og tegner pt. 150 aktive medlemmer, heraf 75 under 25 år. Klubben holder til ved Knudmosesøen i Herning og modtager et årligt lokaletilskud på ca. 7.000 kr. (2014) til drift af klublokaler og omklædningsfaciliteter ved søen. Klubben har været vært ved DM i hhv. 2007 og 2012.

 

Klubben har i de senere år oplevet en tiltagende interesse for wakeboard, hvor udviklingen går i retning af, at der i stigende grad løbes på wakeboard efter kabel.

Der udlægges forskellig hop og ramper langs kabelbanen. Banen er billig i drift og kræver ingen benzin til båd.

 

Herning vanski og wakeboardklub ønsker kontinuerligt at skabe nye og tidssvarende rammer og muligheder for udvikling af sporten, hvor endnu en kabelbane vil imødekomme et stort behov og ønske om at tilgodese flere brugere, herunder aktiviteter for aktiviteter for børn og unge og ad denne vej at hverve flere ungdomsmedlemmer.

 

Klubben oplyser, at der pt. findes fire kabelbaner i Danmark i henholdsvis København, Aalborg, Thisted og Hvide Sande.

Kabel wakeboard er i særlig fremgang. Jf. tal fra Dansk Vandski og Wakeboard Forbund er medlemstallet inden for wakeboard fordoblet fra 2013 til 2014 som følge af nye kabelbaner.

 

Der findes forskellige kabelsystemer, hvor det billigste er et mobil kabelsystem, som også vil kunne anvendes andre steder i forbindelse med arrangementer og events.

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til kabelbanen anslået 300.000 kr. incl. levering og opsætning. Hertil kommer diverese etableringsomkostninger til bane og udstyr på ca. 175.000 kr. Samlede udgifter i alt ca. 475.000 kr. incl. moms.

 

Finansieringsplan:

Egenfinansiering

200.000 kr.

Sponsorater/ øvrige tilskud

125.000 kr.

Herning Kommune

150.000 kr.

I alt  

475.000 kr.

 

Budgettet er baseret på, at klubbens medlemmer står for størstedelen af etableringsarbejdet. Der søges Herning Kommune om tilskud på 150.000 kr. til finansiering af kabelbane nr. 2.

 

Herning Vandski og Wakeboard Klubs formueforhold jf. seneste regnskab (2015):

 • Årets resultat 129.959 kr.
 • Egenkapital 231.340 kr., heraf 171.258 kr. i likvid kapital.

 

Forvaltningen oplyser, at Knudmosesøen er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, som betyder, at der ikke uden forudgående dispensation må ske ændringer.

Der skal således ansøges om de fornødne tilladelser via Natur og Grønne Områder. Såfremt de fornødne tilladelser opnås udarbejdes en udvidet brugeraftale med klubben.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 100.000 kr. til delvis finansiering af ny kabelbane

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Åskov Golfklub søger om ekstraordinært tilskud til renovering af ejendom

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Åskov Golfklub v/ fmd. Kristian Jakobsen søger om tilskud ombygning af gammel ejendom til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 14. september 2015, pkt. nr. 120. Udvalget besluttede at afslå ansøgningen med henvisning til at ejendommen var erhvervet inden kommunen modtog ansøgningen.

Åskov Golfklub genfremsender ansøgningen med tilrettet økonomi.

 

Sagsfremstilling

Åskov Golfklub har erhvervet en gammel ejendom fra 1930, som klubben ønsker at ombygge til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

 

Ejendommen, som består af stuehus med tilhørende stald, lader og udenomsarealer, er beliggende i golfbanens område og kan betragtes som en integreret del af golfbanen. Klubben har gennem en lang årrække lejet staldbygninger tilhørende stuehuset, og da indehaveren er afgået ved døden har Åskov Golfklub købt og overtaget huset af arvingerne.

 

Stuehuset har ikke været vedligeholdt de sidste ca. 70 år og kræver derfor en ombygning og modernisering, så det kan anvendes til klubformål.

 

Klubbens ungdomsafdeling er i vækst med pt. 65 aktive spillere under 25 år. Klubben har pr. januar 2015 ansat ny træner og etableret nye samarbejdsrelationer med bl.a. Sdr. Felding, Skarrild og Kibæk Skoler i forlængelse af skolereformen og åben skole. Endvidere er der etableret et godt samarbejde med Sdr. Felding Efterskole med golf som liniefag. Endeligt har klubben et godt samarbejde med junior afdelingen i Give og Brande Golfklubber, hvor der arrangeres 4 camps om året med overnatning.

 

Åskov Golfklubs nuværende klubhusfaciliteter er opført ved hjælp af frivillig arbejdskraft og består af et stort åbent rum med integreret køkken. I tilknytning hertil er der et kontor, entre og toilet. Der er ingen bad- og omklædningsfaciliteter.

 

Klubben har behov for at i højere grad at kunne tilbyde mere optimale rammer til den store ungdoms- og klubaktivitet, hvorfor klubben ønsker at ombygge den erhvervede ejendom til formålet.

 

Budgetterede udgifter til ombygningen udgør 239.500 kr. incl. moms. Klubben forventer selv at kunne bidrage med ca. 400 mandetimer, som klubben værdisætter til ca. 100.000 kr. Resten søges via tilskud fra Herning Kommune og diverse fonde. Herning Kommune søges om et engangstilskud på 127.500 kr. til indkøb af materialer. Der søges ikke om forhøjet lokaletilskud som følge af nye lokaler.

 

Åskov Golfklub tegner jf. seneste indberetning 598 medlemmer og modtager et årligt lokaletilskud på 75.000 kr.

 

Klubbens formueforhold:

 

 • Årets resultat 159.475 kr.
 • Egenkapital 938.459 kr. Likvide beholdninger: kassekredit -545.582 kr.

 

Åskov Golfklub er etableret i 1992. I 1994 blev en 9 hullers bane taget i brug. Banen blev i 2002 udvidet til en 18 hullers bane.

Klubben har indgået en uopsigelig lejeaftale på baneareal med privat udlejer. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der efter konkret vurdering bevilges et engangstilskud på 50.000 kr. til indkøb af materialer
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud
at klubbens nuværende lokaletilskud forbliver uændret.

Beslutning

Der gives afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-G01-6-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Herning Gymnasium - Ansøgning om tilskud til udskiftning af halgulv i Gymnasiehallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Herning Gymnasium ansøger om tilskud på 214.600 kr. til udskiftning af halgulvet i Gymnasiehallen.

Sagsfremstilling

Da det nuværende sportsparketgulv i gymnasiehallen fra 1984 er nedslidt og trænger til udskiftning, er der fremsendt ansøgning om tilskud i henhold til driftsaftalen af d. 26. november 2007. Heri fremgår det, at kommune årligt betaler 40 % af driftsudgifterne vedr. Gymnasiehallen.

 

Der er blevet set på flere forskellige gulvtyper og opbygninger. Her er man kommet frem til, at den optimale løsning er gulvbelægningstypen Taraflex Recreation 60 fra Unisport - samme gulvtype som den der er valgt til de nye haller i Holing.

 

Begrundelsen for valget af dette gulv er, at man anvender det eksisterende gulv som undergulv, herpå udlægges en 16 mm gulvspåndplade som fuldlimes en 6 mm sportsvinyl.

Både prismæssigt og tidsmæssigt er det vurderet, som den optimale måde at udskifte gulvet på.

 

Den samlede pris for udskiftningen er på 536.500 kr., og arbejdet forventes udført i december 2016.

Økonomi

Herning Kommunes andel af den samlede udgift bliver 214.600 kr. svarende til 40 %.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 214.600 kr. til udskiftning af gulv i Herning Gymnasiehal.
at tilskuddet på 214.600 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen, hvor der er et restbudget på 578.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-9-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ændring af idrættens aktivitetstilskudsordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Idrætsråd fremlægger oplæg til ny aktivitetstilskudsmodel til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Jf. vedlagte beskrivelse af baggrund og proces har Idrætsrådet siden sommeren 2015 analyseret og drøftet en revision af den eksisterende aktivitetstilskudsordning. Dette bl.a. med henblik på at skabe mere forenkling, gennemsigtighed og lette tilskudsadministrationen. Ordningen blev sidst revideret i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 som led i en harmonisering af tilskudsordninger i hhv. Åskov, Trehøje, Aulum-Haderup og Herning.

 

Der er foretaget følgende hovedændringer fra gammel til ny ordning:

 

 Parametre under gammel ordning

 Ny ordning

Meldlems- og kontingent-tilskud til unge under 18 år

 

Tilskud pr. medlem til unge under 25 år, dog udgør tilskuddet til unge mellem 18 og 24 år kun 1/3 i forhold til unge under 18 år.

Der er samtidig indført en incitament struktur for foreninger i vækst, som udløser ekstra 100,- kr. pr. medlem.

 Kørsel

Kørsel gives kun til ejet og lejet bus.

 Start- og turneringsgebyr samt dommerhonorar

Uændret men reduktion i tilskudsprocent

 

Øvrige parametre vedr. grundtilskud, idrætsmateriel og kurser er stort set uændrede. Ansøgningsterminer er ligeledes uændrede.

 

For at give foreningerne tid til at tilpasse sig de nye tilskudsstrukturer er der indført en overgangsordning, hvor foreningerne max kan tabe 40,- kr. pr. medlem i 2017 og max. 60,- kr. pr. medlem i 2018.

 

Oplæg til tilskudsmodel er forelagt Idrætsrådets repræsentantskab på møde i april 2016. Der har ikke været væsentlige bemærkninger hertil.

 

Idrætsrådet modtager et årligt tilskudsbeløb på 4,2 mio. kr., som idrætsrådet fordeler til sine 167 medlemsforeninger i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning.

 

Oplæg til ny tilskudsordning er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 15 ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år jf. lovens §§ 1 og 14. Der ligger ikke i bestemmelsen, hvad ordet "aktiviteter" egentlig dækker, og der fastsættes ikke en takst for tilskuddene. Der kan således fastlægges forskellige takster for denne støtte alt efter aktiviteternes indhold og funktion. Følgende vil eksempelvis falde ind under aktivitetstilskud efter loven: Medlems-/ deltagertilskud, grundtilskud, administrationstilskud, tilskud til uddannelse, tilskud til materiel, transporttilskud mm. Der ydes samme tilskudsvilkår for aktiviteter med samme indhold ud fra almindelig lighedsgrundsæt. De forskellige fællesudvalg (Idrætten, BUS, kirkelige, politiske og de blandede foreninger) fastlægger hver deres tilskudsmodel ud fra bevilget rammetilskud. Tilskudsordning fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til ny aktivitetstilskudsordning godkendes som beskrevet
at ordningen indfases i henhold til anførte overgangsordning i 2017 og 2018. Ordningen slår fuldt igennem fra 2019 og frem.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P05-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Forskningsprojekt Fremtidens Idrætsfaciliteter, fase 2, krav til kommunen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

I perioden 2016-2018 gennemfører Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut et forskningsprojekt om ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering’.

 

Projektet er det hidtil største af sin art i Danmark med 52 medvirkende kommuner, heriblandt Herning Kommune.

 

Det har været omkostningsfrit for kommunerne at deltage i fase 1, som nu er ved at være afsluttet. Der søges om en tilskudsramme i forbindelse med Herning Kommunes deltagelse i fase 2 jf. krav til kommunerne.

Sagsfremstilling

Baggrunden for forskningsprojektet er, at der i de senere år har været et stigende fokus på idrætsfaciliteter. Men man har hidtil ikke vidst ret meget om, hvorfor idrætsfaciliteter bruges forskelligt, hvorfor brugerne i forskellig grad er tilfredse, og hvorfor det også er meget forskelligt, hvor godt idrætsfaciliteter klarer sig økonomisk. Det er derfor undersøgelsens formål at belyse, hvilke forhold der har betydning for idrætsfaciliteters benyttelse, brugertilfredshed og økonomi. Undersøgelsen omfatter tre dele.

 

I 2016 (fase 1) har der været fokus på en kortlægning, hvor der er udsendt spørgeskemaer til kommuner og idrætsanlæg vedr. organisering og ledelse af idrætsfaciliteter. Dette med henblik på at skabe et overblik over, hvilke forskelle der er på området.

 

Næste skridt (fase 2) er at få solide mål på, hvordan idrætsfaciliteterne præsterer på benyttelsesgrad, brugertilfredshed og økonomi. Dette foretages på et bredt udsnit af idrætsanlæg i tyve kommuner. Dette vil i praksis ske ved, at idrætsanlæggenes præstationer måles ved hjælp af standardiserede metoder og dermed kan sammenlignes. Denne del af undersøgelsen finder sted i 2017.

 

Endelig foretages der i 2018 (fase 3) mere dybdegående analyser af 10 idrætsanlæg fordelt på forskellige kommuner.

 

I fase 1 vedr. kortlægningen har eneste krav til kommuner og idrætsanlæg været at besvare udsendte spørgeskemaer.

 

I fase 2 er der imidlertid krav om, at kommunen skal levere 4 personers arbejdskraft i 4 uger, såfremt kommunen ønsker at deltage. Personerne skal være uvildige i forhold til de givne anlæg. Der må derfor påregnes en vis honorering i forbindelse hermed enten i form af et foreningstilskud eller aflønning af studentermedhjælpere eller lignende.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der i budget 2017 reserveres en beløbsramme på op til 75.000 kr. til Herning Kommunes deltagelse i forskningsprojektets fase 2

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-12-16 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling af Fase 1 - Projekt Ny Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

For at imødekomme den meget stramme tidsplan for opførelse af Projekt Ny Holing – Fase 1, som hovedsagelig består af renovering og udbygning af Herning Is-stadion, findes det hensigtsmæssigt at ansøge om frigivelse af anlægsbevilling tidligt i processen, således at den politiske behandling ikke forlænger tidsplanen

 

Anlægsudgiften til Fase 1, som er behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 13 juni 2016, pkt. 254 er på 48,1 mio. kr., samt en del af fase 2 bestående af renovering af gulv i 2 af de eksisterende haller i Sportscenter Herning – hvor udgiften er 327.000 kr. Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 48,427 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Fase 1 udbydes som totalentreprise der i henhold til EU's udbudsregler gennemføres med prækvalifikationsrunde, hvor der prækvalificeres 5 teams. Disse fem teams får derefter mulighed for at byde på opgaven, som udbydes i ”omvendt licitation”. Hvilket betyder, at tilbudsgiverne skal opfylde flest mulige af de krav og ønsker, som arbejdsgruppen har fremsat i byggeprogrammet for det fastsatte rådighedsbeløb til byggeriet.

 

Arbejdsgruppen består af rep. fra Herning Ishockey Klub, Herning Skøjteløberforening, Herning Blue Fox, bygherrerådgiver samt rep. fra forvaltningen.

 

Følgende hovedpunkter indgår for renovering og udbygning af is-stadion:

- Hallen udbygges mod nord og vest.

- Banen rykkes så der kan være tilskuere hele vejen rundt om banen.

- Nye kølelegemer i banen.

- Nyt ventilation og isolering.

- Nye tilskuerepladser til ca. 3.200 (nuværende antal 3.500).

- Omklædningsfaciliter, depotrum og teknikrum renoveres og udvides.

- Ny hovedindgang og foyer vendt mod Sportscenter Herning.

- VIP lounge med tilhørende faciliteter som toiletter, anretterkøkken, elevator mm.

 

Fonden for Herning Is-stadion er bygherre på projektet og Herning Kommune udbetaleranlægstilskud hertil.

Økonomi

(alle beløb excl moms)

 

  

Som en del af projektets fase 2 er der budgetteret med 327.000 kr. til renovering af halgulve i badmintonhallen og opvisningshallen i Sportscenter Herning. Disse gulve er de oprindelige fra centrets opførelse i 1994 og er meget slidte. Normal levetid på denne type gulv er 15 år. Der ønskes en god kvalitet gulv med 6mm stødabsobering, så skader ikke vil forekomme så nemt som på et hårdere gulv.

 

Budget for gulvrenovering:

(alle beløb er excl. moms)

 

Derudover bidrager Sportscenter Herning med ca. 50.000 kr. til renovering af underlag til gulvet hvor dette er nødvendigt.

 

Denne renovering ønskes foretaget i løbet af sommeren 2017, hvor aktivitetsniveauet er lavt. Derfor ønskes der allerede på nuværende tidspunkt at ligge ordren ind hos leverandøren. Således sikres der at gulvet kan renoveres i løbet af sommeren 2017.

 

På serviceområde 11, Idræt og Fritid, Anlæg er der i budgettet for 2016-2020 i alt afsat  93.271 mill. kr. til Projekt Ny Holing, hvoraf der nu ansøges om frigivelse af 48.247 mill kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 48,1 mio. kr. til Herning Is-stadion, samt 0,327 mio. kr. vedr. halgulv i Sportscenter Herning, i alt 48,427 mio. kr. - Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031079 – Opgradering og renovering af idrætscentret på Holing,

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på henholdsvis 21,395 mio. i 2016, 20,360 mio. kr. i 2017 og 6,672 mio. kr. i 2018 på samme stednr.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Blicher Jepsen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. september 2016 og det forventede regnskab for 2016.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften forventes et samlet mindreforbrug på 6,831 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2015 på 8,106 mio. kr.
 • at der vedr. anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 38,196 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2015 på 7,918 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2016 på serviceområde 11, 14 og 15 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af skemaet herunder:

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 6,831 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til overførslerne/genbevillingerne fra 2015.

Det tilstræbes at holde overførslerne uændrede ved udgangen af 2016, men der forventes i 2016 et forbrug på ca. 1,275 mio. kr. af disse overførsler, bl.a. vedr. igangsætningen af drift af det nye 50 meter bassin i Herning Svømmehal samt udstillingsvirksomhed på museum, hvor de eksterne finansieringsindtægter først indbetales i 2017. Dette forbrug af overførslerne giver isoleret set en mindre udfordring i forhold til sanktionslovgivningen.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2016 på serviceområde 11, 14 og 15 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af skemaet herunder:

 

 

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes der et samlet mindreforbug i 2016 på 38.196 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter. De største afvigelser er flg.:

 • 19,4 mio. kr. vedr. Holing-projektet,
 • 5,2 mio. kr. vedr. udskydelse af Timeline,
 • 4,7 mio kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg.

Øvrige mindre afvigelser fremgår af bilag vedlagt sagen.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Off Road 2017 Åbning i Herning

I henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 23. maj 2016 foretages flg. omplaceringer vedr. Off Road 2017:

 • at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 2,9 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur, funktion 03.38.64 andre kulturelle opgaver, ny konto.
 • at der meddeles indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. fra Århus 2017 og 0,1 mio. kr. fra Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og sponsorer / partnere / fonde til samme kontoområde. Der forventes en afløftning af gavemoms på ca. 53.000 kr.
 • at der overføres 0,498 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, 00.32.35, andre fritidsfaciliteter, Time Line til samme kontoområde
 • at der overføres 0,200 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, 03.38.64, konto for regional kulturaftale til samme kontoområde i hvert af årene 2016-2017-2018.

  

Fritidspas

Vedr. Kultur og fritidsudvalget bidrag tilfritidspasordningen overføres 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fritidspas (kontonr. 370 01 336-04 ) til Forebyggelsesudvalgets serviceområde 19, Fritidspas (kontonr. 370 04 507-07)

 

Herning Bibliotekerne

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 1,077 mio. kr. til 3 udviklingsprojekter i perioden 2016-2018. Indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1,077 mio. kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50.

 

Herning Bibliotekernes projekter og bevillinger er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. september 2016, hvor det blev besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle medtages i denne budgetopfølgningssag, hvilket er nærmere specificeret i vedlagte økonomiskema.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. november 2016 og i Byrådet den 15. november 2016.

 

at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget