Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. juni 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturhuset i Nørregade - dialog om indhold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturhuset i Nørregade fik pr. 1. april fået ny leder, idet Line Hillerup tiltrådte stillingen som kulturhusleder.

Udvalget ønsker at møde den nye kulturhusleder.

Sagsfremstilling

Kulturhusleder Line Hillerup har de seneste to måneder påbegyndt arbejdet med at lære kulturhuset, medarbejderne og brugerne at kende. Samtidig er kulturhuset i en overgangsfase fra foreningsdrevet hus til kommunalt kulturhus.

 

Følgende punkter ønskes drøftet med udvalget:

 • Status på Kulturhuset i Nørregade lige nu.

 • De første planer for den nærmeste fremtid for Kulturhuset.

 • Hvordan/hvornår tænkes processen med at fastlægge de mere langsigtede planer for huset igangsat med henblik på fremlæggelse og godkendelse i KFU. 

 

Kulturhuslederen ønsker en dialog med og input fra udvalget om ovenstående.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 27. maj 2013, pkt. 59:

at udvalget drøfter punkterne med kulturhuslederen.Kultur- og Fritidsudvalget, 27. maj 2013, pkt. 59:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter punkterne med kulturhuslederen.

 

at der aftales tidsplan med henblik på politisk behandling af en virksomhedsplan for kulturhuset.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
KFU præsenteres for en tidsplan for udarbejdelse af virksomhedsplan til august mødet.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Visionsoplæg - Kulturgården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturaktørerne i Nørregade 7 fremsender 27. maj visionsoplæg for gården i Nørregade 7 komplekset. Aktørerne ønsker at drøfte oplægget med udvalget.

Sagsfremstilling

Kulturgårdens aktører har gennem de seneste par år intensiveret samarbejdet, bl.a. på baggrund af udviklingsprocessen vedr. Kulturellen, Kolorittens flytning og det potentielle kulturelle mekka, når Biblioteket flytter til Midtbyen.

Ud over den daglige drift i gården har de også arbejdet med de større og fremadrettede ønsker og visioner for samarbejdet. Det har resulteret i vedhæftede visionsoplæg, som bl.a. indeholder flg. overskrifter:

 • Formålet er at skabe et kulturelt kraftcenter i Hernings bymidte

 • Ønsker til de fremtidige fysiske rammer

 • Liste over mulige resultater (for Herning og for institutionerne), hvis visionerne realiseres

 

Under punktet deltager følgende gæster:

Kent Fløe, Rockstjernen/Rytmisk Musik Herning

Ole Vels Poulsen, Herning Musikskole

Linda Stenholt Jensen, DSI Swinging Europe

Christian Alstrup, Den Jyske Sangskole

Birgit Jonassen, Herning Garden

Lisbet Hauge, Herning Billedskole

Line Hillerup, Kulturhuset

 

Gæsterne præsenterer kort hovedpunkterne i oplægget, hvorefter oplægget drøftes med udvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at visionsoplægget drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Status fritidspas og Sport2Go

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jeppe W. Fruensgaard

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger statusnotat vedr. fritidspas og Sport2Go til udvalgets orientering.

 

Fritidsvejleder Jeppe W. Fruensgaard deltager på mødet.

Sagsfremstilling

Jf. KFU den 21. maj 2012, pkt. nr.57, blev udvalget præsenteret for oplæg til Aktiv Fritid for alle børn og unge - Herningmodellen. Udvalget besluttede at medtage sagen i budgetdrøftelserne for 2013-16, hvor 2 ud 4 indsatser blev imødekommet med hhv. 100.000 kr. til Sport2Go  og 700.000 kr. til fritidspas/ fritidsvejledning i 2013. Forebyggelsesudvalget har afsat 700.000 kr. til fritidspas/ fritidsvejleding i 2014.

 

Staus fritidspas/ fritidsvejledning

 

Projektet er kommet godt i gang med ansættelse af fritidsvejleder pr. 1. marts 2013.

Der er udpeget følgende 3 pilot områder: Vestervang, Sdr. Felding og Haderup.

 

Den indledende projektperiode har haft fokus på opsøgende arbejde ift. videns- og erfaringsindsamling fra andre kommuner og opbygning af netværk såvel inden som uden for kommunens grænser.

 

Der er udarbejdet struktur og model for indsatsen i de 3 lokalområder i samarbejde med de lokale skoleledere og øvrige nøglepersoner.

 

Sideløbende er der udarbejdet PR materiale mhp. at få skabt den fornødne synlighed om projektet. Der er bl.a udarbejdet facebook side og hjemmeside og lavet flyers mm.

 

Projektet kører i synergi med Sverigesprojektet og den boligsociale indsats Tryghed under tag.

 

Der er som led i kompetenceudviklingen og frtidsfokus i daginstitutionerne aftalt, at disse indgår i DGI's bevægelsescertificering.

 

Ansøgninger om fritidspas er så småt begyndt at komme ind, og det forventes, at der for alvor kommer gang i uddeling af fritidspas i efteråret. Der er pt. uddelt støtte til 5 børn. Der forvetes uddelt ca. 50 fritidspas i skoleåret 2013/2014.

 

Dialogen med foreningerne intensiveres i forhold til parathed og rummelighed i forhold til at modtage børnene. 

 

Status Sport2Go

 

Sport2Go blev jf. godkendt samarbejdsmodel i KFU den 14. januar 2013, pkt. nr. 2, igangsat i samarbejde med DGI Midtjylland og Ikast-Brande Kommune. Projektet er for Herning Kommunes vedkommende i opstartsperioden koncentreret i Herning by og Vildbjerg.

 

Der blev åbnet op for køb af sportspas pr. 1. april 2013 med 17 medvirkende foreninger/ idrætsfaciliteter, heraf 12 fra Herning Kommune.

 

De medvikende aktører fordeler sig på:

 

 • HGF Atletik og Motion, atletik og cirkeltræning

 • Herning Amatør Bokseklub, boksetræning

 • Crossfit Herning

 • DGI Huset Herning, fitness og svømning

 • Vildbjerg Sports- og Kulturcener, fitness og XFIT (crossfit)

 • Herning Kajak Klub, kajakpolo, kajakroning og windsurfing

 • Herning Klatreklub

 • Parkour Herning

 • Pole Power Dance Studio, poledanceing

 • Vildbjerg Wolves, skaterhockey

 • Sport 92, squash

 • Herning Taekwondo Klub

 

Projektet er blevet positivt modtaget hos såvel foreningerne, hvor målet er 20 medvirkende foreninger i opstartsperioden, og på skoler og uddannelsesinstitutioner ifm. den opsøgende indsats, og der er oprettet ambassadørkorps blandt skolens elever på:

 

 • Herning HF og VUC

 • Herning Gymnasium

 • SOSU Skolen Herning

 • Erhvervsakademi Midt Vest og

 • Herningsholm Herning

 

Der er udarbejdet hjemmeside og facebookside.

 

Pris for en 12 ugers projektperiode er 300,- kr. Der reduceres forholdsmæssigt i prisen, såfremt man starter midt i forløbet svarende til en pris på 200,- kr. for de sidste 2 måneder og 100,- kr. for den sidste måned. 

 

Der er ved opgørelsen medio maj 2013 (første 1½ måneds salgsperiode) solgt 72 fritidspas. Aldersfordelingen på de tilmeldte er mellem 12 og 25 år, som er projektets målgruppe, hvor 59 ud af de 72 er mellem 17-20 år.

Målet er fortsat at nå bredere ud med flere medvirkende foreninger, idrætsfaciliteter og skoler med salg af 750 Sport2Go pas i løbet af den 2 årige projektperiode.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning
Udvalget anmoder om at større tydeliggørelse af Sport2Go ordningen.

 

Sagsnr.: 02.03.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indretning af Det Nye Hovedbibliotek i Østergade 8

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har gennem de sidste par måneder, i tæt samarbejde med arkitekter og indretningsarkitekter, arbejdet på at udvikle og visualisere indretningen i Det Nye Hovedbibliotek i Østergade 8.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne har sideløbende med udvikling af byggeprogrammet for Østergade 8, arbejdet med indretningen af det nye bibliotek i Østergade. I samarbejde med Lammhults Biblioteksdesign m.fl. er de overordnede planer for indretningen fastlagt med udgangspunkt i de funktioner biblioteket skal rumme og specifikke behov der er for bibliotekets forskellige brugergrupper. I underetagen placeres som bekendt bibliotekets store materialesamling, og stueetagen vil rumme foruden ca. 10% af bibliotekets materialer, en scene, studiepladser, en lang række sidde- og arbejdspladser, plads til læringsseancer, digital formidling og meget mere.
 
Stilen i indretningen følger det rå New York’er look, som er det udtryk biblioteket bygges i, og vil være i stål, træ, andre metaller, genbrugsmaterialer, gummi mv. Inventaret er p.t. ikke endeligt bestemt, men stilen er og kan opleves ved eksempler.
 
Intentionen er at udskifte alle reoler og alt inventar ved flytningen til Østergade, og der arbejdes ud fra dette scenarie. Midlerne koncentreres dog primært omkring de borgerrettede arealer.

 

Bilag udleveres på mødet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik i høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008. Den er nu under revision. Revisionen betyder enkelte ændringer. Arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed – det, man kalder for biodiversiteten - får sit eget mål. Friluftslivet og formidlingen får et løft, og der sættes nye mål for kulturarven.
 
Teknik og Miljøudvalget har forløbig godkendt den reviderede naturpolitik og anmoder hermed om eventuelle bemærkninger til den vedlagte naturpolitik. Naturpolitikken er udsendt i høring i kommunens øvrige fagudvalg og i offentligheden indtil 29. juli 2013

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har d. 5. november 2012, pkt. 201 som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
For at sikre en tværfaglig forankring er et tekstudkast til Naturpolitikken drøftet i Direktionen den 31. januar 2013. Udkastet blev generelt positivt modtaget. Efter drøftelsen i Direktionen er Sundhedsfremmeafdelingen, Planafdelingen og Kultur- og Fritid blevet bedt om at komme med input til naturpolitikken. Deres input er indarbejdet i det vedhæftede udkast.
 
De store ændringer i forhold til den oprindelige naturpolitik skitseres her: De to oprindelige mål om sammenhængende natur og ansvarsarter skrives sammen til et mål om biodiversitet. Det oprindelige mål om friluftsliv og kulturmiljøer foreslås splittet op i to nye mål, nemlig friluftsliv og kulturarv. Endelig foreslås et nyt mål om formidling tilføjet, mens målet om Skjern Å Nationalpark glider ud. Således kommer naturpolitikken til fortsat at rumme 10 mål. Nedenstående figur viser et overblik over hvad der er sket med de 10 oprindelige mål fra 2008:

 

Oprindelig mål:
Forslag til nye mål:
 
 • Sammenhængende natur
 • Ansvarsarter
 
 • Biodiversitet = NY
 
 
 
 • Vandløb og søer
 
 • Vandløb og søer
 
 • Ådale, enge og moser
 
 • Ådale, enge og moser
 
 • Skove
 
 • Skove
 
 • Heder og overdrev
 
 • Heder og overdrev
 
 • Landbrugets udvikling
 
 • Agerlandet
 
 • Bynær natur
 
 • Bynær natur
 
 
 
 • Friluftsliv og kulturmiljø
 
 • Kulturarv = NY
 • Friluftsliv = NY
 
 
 
 • Nationalpark Skjern Å
 
 • Formidling = NY

 

Naturpolitikken er sendt i offentlig høring fra 1. maj til 29. juli 2013. Høringen vil blive gennemført som en klassisk høring, hvor lodsejere og interesseorganisationer kan komme med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig gennemføres en intern høring i kommunens øvrige fagudvalg. Der er ikke planlagt borgermøder, da erfaring fra tidligere borgermøder om naturpolitikken har vist, at interessen er ganske lille. Efter endt høring vil politikken blive fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget sender deres bemærkninger til naturpolitikken inden d. 29. juli 2013 til Teknik og Miljøudvalget

Beslutning

KFU har ingen bemærkninger.
Alle tager generelt forbehold til behandlingen i Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Kyudo Klub, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kyudo Klub v/ Finn Ommestrup søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Herning Kyudo Klub er en nystiftet forening, som har til formål at dyrke og udbrede kendskabet til traditionel japansk bueskydning - KYUDO - og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv foreningen at udbrede kendskabet til denne kampkunst.

 

Foreningen er har afholdt stiftende generalforsamling den 9. marts 2013 og tegner pt. 7 medlemmer alle over 25 år. Foreningens medlemmer er bosiddende i hver sin kommune hhv. Århus, Horsens, Kolding, Thisted, Ringkøbing, Holstebro og Herning.

Der betales et årligt kontingent på 1.200 kr.

 

Herning Kyudo Klub ønsker at være hjemmehørende i Herning Kommune. Formanden for foreningen er bosiddende i Herning Kommune, og foreningen har fået mange positive tilkendegivelser fra potentielle medlemmer i Herning og det regionale opland, hvorfor der søges om foreningsgodkendelse i Herning Kommune.

 

Aktiviteten kan udøves i en traditionel idrætshal. Nærmere info om Kyudo kan ses på nedenstående links:

 

http://www.youtube.com/watch?v=9i-kCOoSfoU http://www.youtube.com/watch?v=OA2EnemzBpk

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §1. Navn og hjemsted: Navn og hjemsted skal præciseres

 • §3. Medlemskab: Formand og kasserer skal være myndige. God ide at henvise til foreningens hjemmeside adresse

 • §6. Kontingent. Beløbsstørrelse bør udelades, da det kræver ændring af vedtægten hver gang kontingentet reguleres.

 • §10. Ordinær generalforsamling: Indkaldelse skal ske ved offentligt opslag/ annoncering

 • § 11 og 14: Dagsorden for generalforsamling og valg til bestyrelse: Hvor mange bestyrelsesmedlemmer vælges. Bør være et ulige antal.

 • §17. Tegning og hæftelse. Grænsebeløb hvor formand og kasserer kan disponere er relativt højt, bør være lavere. Større økonomiske dispositioner kræver generalforsamlingens godkendelse.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kyudo Klub godkendes som folkeoplysende forening med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der udbetales et aktivitetstilskud på 1.500 kr. svarende til gældende aktivitetstilskudsordning

 

at udgiften afholdes under SO 11, konto 373-00-209-01 aktivitetstilskud til foreninger

 

at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for anmodning om lån af kommunale lokaler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-5-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Dansk-Tamilsk Informationscenter, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk-Tamilsk Informationscenter v/ fmd. Siva Thlagrajah søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Dansk-Tamilsk Informationscenter er stiftet den 28. april 2013.

 

Foreningens formål er gennem idrætslige, kulturelle og sociale aktiviteter og arrangementer at arbejde til fordel for demokrati og mellemmenneskelig indsigt og forståelse.

 

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og tegner pt. 64 medlemmer, heraf 27 under 25 år. Der betales et årligt kontingent på 120 kr.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §1: Det aktive og forpligtende fællesskab tydeliggøres

 • §6: Afsnit vedr. ekstraordinær generalforsamling suppleres med "med angivelse af det emne, som ønskes drøftet".

 • §7: Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag. Formåls og opløsningsparagraf kræver dog kvalificeret flertal.

 • §8: Formandsberetning og revideret regnskab fremlægges til forsamlingens godkendelse

 • §9: Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.

 • §10: Foreningens evt. opløsning kræver kvalificeret flertal. Evt. overskydende midler skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune

 • Regnskabs- og formueforhold skal fremgå

 • Det bør fremgå, hvordan medlemsdemokratiet for børn og unge under 16 år tilgodeses

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger, og der fremsendes en aktivitetsplan for foreningen

 

at der herefter bevilges et opstarts-/ aktivitetstilskud på 4.700 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning for området

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger

 

at foreningen opfordres til at rette henvendelse til Kultur og Fritid mhp. lån af kommunale lokaler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-6-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Multi Aktiv Forening, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Multi Aktiv Forening v/ Punithamany Thevachandran søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Multi Aktiv Forening er etableret den 18. april 2013 og har til formål at udbygge kendskabet til og fremme et sundt og aktivt liv blandt etniske borgere. Foreningen afholder foredrag og kulturelle arrangementer, samarbejder om integrationsfremmende initiativer, sociale indsatser og uddannelsestiltag mhp. bedre integration og kendskab til det danske samfund.

 

Foreningen tegner pt. 16 medlemmer på tværs af forskellige nationaliteter. Alle medlemmer er over 25 år og bosiddende i Herning Kommune. Der betales et årligt kontingent på 1.200 kr.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2. Formål. Det aktive og forpligtende medlemskab skal tydeliggøres.

 • §3. Medlemmer. God ide, at henvise til evt. forenings hjemmeside, hvor oplysninger om foreningen og den til enhver tid siddende bestyrelse fremgår.

 • §4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentligt opslag/ annoncering.

 • §6. Foreningens daglige ledelse. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år. God ide at vælge både formand og kasserer på generalforsamlingen.

 • §10. Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at min. 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at min. 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Ved evt. opløsning skal evt. overskydende midler tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

 • Tegningsret skal fremgå

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen anførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger

 

at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for evt. anmodning om lån af kommunale lokaler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Disponering af midler på det selvejende halområde i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Styregruppen for Halfourm v/ Henning Knudsen, Klaus Andersen og Peter Wissing søger på hallernes vegne om ekstraordinært tilskud som følge af stigning i arealbidrag.

Sagsfremstilling

Stigningen i arealbidraget udgør for de berørte haller tilsluttet EnergiMidt en samlet årlig udgift på ca. 700.000 kr. jf. vedlagte bilag. Eftersom ordningen først træder i kraft pr. 1. april betyder det for 2013 en samlet udgift på 525.000 kr.

 

Hallerne har ikke mulighed for at trække så store beløb ud af den daglige driftsøkonomi.

 

Gennem en årrække har det ikke været muligt at fremskrive hallernes bloktilskud i fuldt omfang. Dette har presset hallernes økonomi, idet hallerne ikke har mulighed for at øge tilsvarende på indtægtssiden.

 

Hallerne søger derfor om et ekstraordinært tilskud til dækning af udgift til arealbidrag, som er en vigtig afklaring i forhold til hallernes økonomiske dispositioner og den usikkerhed, der er forbundet hermed.

 

Forvaltningen oplyser, at der evt. kan anvises finansiering til kompensering af hallerne under SO 11, Idræt og Fritid, rådighedsbeløb på haltilskudskontoen. Dette vil dog betyde, at det kun i meget begrænset omfang vil være muligt at imødekomme ansøgninger om større uforudsete renoveringsopgaver fra hallerne i resten af 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at hallerne kompenseres med 100% af det årlige arealbidrag i 2013 svarende til ca. 525.000 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, rådighedsbeløb på haltilskudskontoen, konto 374-00-221-04, hvor der resterer 987.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Landsbycenter Vind søger om tilskud til ombygning og renovering af Vind Klubhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Landbycenter Vind søger om tilskud til ombygning og renovering af Vind klubhus.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Landsbycenter Vind  v/ fmd. Frits Stjernholm har i samarbejde med Vind Idrætsforening og Vind Sogns Borgerforening udarbejdet oplæg til renoveringsplan, idet Vind Klubhus (den gamle del af Landsbycenter Vind) er nedslidt. Det gælder såvel vinduerne i bygningens vestlige del og husets gulvbelægning. Samtidig trænger bygningen til et generelt løft mhp. tidssvarende rammer, som indbyder til flere aktiviteter for alle aldersgrupper.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter ifm. fremsendte renoveringsplan anslået 250.000 kr.

 

Forslag til finansieringsplan:

 

 • Tilskud Herning Kommune 125.000 kr.

 • Værdi af eget arbejde  25.000 kr.

 • Lokal medfinansiering 100.000 kr.

 • I alt 250.000 kr.

 

Herning Kommune søges om 50% af den budgetterede udgifter, hvor de resterende 50% fremskaffes via egenbetaling og værdi af eget arbejde.

 

Herning Kommune bevilger et årligt bloktilskud til Landsbycenter Vind på 377.000 kr. (2013).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 125.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-5-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Fonden for Herning Isstadion søger om tilskud til udskiftning af kølebrine mv.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden for Herning Isstadion v/ formand Claus Sørensen søger om et ekstraordinært engangstilskud til udskiftning af kølebrine mv.

Sagsfremstilling

Eksisterende kølsator er vurderet defekt bl.a. pga. ændringer i PH-værdi fra 9,0 til 6,8. Endvidere er  væsken faldet ud af klassificering  i forhold til frostsikring til -30 grader C. Samtidig har væsken ændret farve markant. Det er ikke muligt at renovere den beskadigede kølebrine, hvorfor en udskiftning er nødvendig.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter ifm. udskiftning kølebrine anslået 290.000 kr. jf. billigste tilbud.

 

Systemet består af køledel med plastslanger i halgulve og stålrørsystem fra kølemaskinerne og ud i hallerne, hvorfra kølevæsken fordeles. Sidste år var der brud i dette system, som er udbedret. Ved udbedringen viste det sig, at omfanget af korrosion var større end først antaget. Der er derfor risiko for, at fordelingssystemet specielt ud til hal 1 kan være korroderet i et større omfang, idet galvanisk korrosion ofte forårsager lokale tæringer. Der er således behov for, at systemet trykprøves, når det er tømt således, at der ikke opstår utætheder, når anlægget sættes i drift.

 

Evt. merudgift ifm. delvis udskiftning af rørsystem udgør anslået 40.000 kr.

 

Dvs. samlede udgifter på i alt ca. 330.000 kr. ex. moms.

 

Fonden ser sig i stand til at afholde ca. 1/3 af udgiften. Herning Kommune ansøges om et ekstraordinært engangstilskud på restende udgift svarende til 220.000 kr. ex. moms.

 

Jf. gældende driftsaftale tilstræber Fonden at afsætte mellem 100.000 - 300.000 kr. årligt til reparation og vedligehold af Herning Isstadion. Der er i perioden 2011- 2013 afholdt udgifter til reparation og vedligeholdelse af køleanlæg, bygninger og ismaskine mm. med hhv. 657.000 kr.i 2011, 586.000 kr. i 2012 og 229.000 kr. i 2013 (1/1-1/5-2013).

 

Fonden modtager et årligt bloktilskud på 3,982 mio. kr. brutto (2013) jf. gældende driftsaftale. Hertil kommer 370.000 kr. brutto vedr. offentligt skøjteløb.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et ekstraordinært engangstilskud på 110.000 kr. svarende til halvdelen af det ansøgte beløb.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-221-04, lokaletilskud til idrætshaller.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Rideklubber i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Morten Koppelhus, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til fremtidige tiltag for rideklubberne i Herning Kommune.

 

Sagsfremstilling

Som opfølgning på udvalgets temadrøftelse vedr. rideklubber i Herning Kommune jf. KFU den 18. juni 2012, pkt. nr. 78, har forvaltningen i samarbejde med Idrætsrådet og Kommunale Ejendomme foretaget en opfølgning på tidligere spørgeskemaundersøgelse og besigtiget rideanlæg set i lyset af fremtidige krav jf. lov om ny hestehold.
 
Sammenfatning af besigtigelsen:
 

Haderup
Problemer med lys i den lille stald og problemer med loftshøjde i den store stald. Der kan etableres lysbånd i den lille stald. Lofthøjden kræver ændring af konstruktionen for at leve op til kommende lovgivning.
Hammerum
Problemer med lysforhold, kan løses med etablering af lysbånd. Selvpasserstalden har delvist problemer med boksstørrelse
Herning
Problemer med lysforhold, kan løses med etablering af lysbånd. Gl. stævnehal har utidssvarende boksstørrelse. Problemer med afløb fra gulve i boksene. Indeklima skal undersøges nærmere. Delvist problemer med loftshøjde i en enkelt stald, kan løses ved fx. at nedlægge en hal og indrette til stald => udsugningsproblem. Problem med vand på folde => folde er et stort problem
Hodsager Happy Horse
Kritisk bygningsmasse. Dårligt tag, bl.a. hul i taget. De fleste stalde har problemer med lysforhold, kan løses med etablering af lysbånd. Delvist problemer med lofthøjde i bokse jf. kommende lovkrav
Kærbo
Masterplan Holing medfører flytning af rideanlæg på sigt. Problem med lofthøjde i bokse. Boksstørrelse skal kontrolleres nærmere. Rør i enkelt boks, kan nemt rettes. Problem med tagkonstruktionens søjler i bokse.
Åskov
Staldfaciliteter kritisk tilstand, nedslidt bygningsmasse, store revner i murværk og dårlige fuger, taget er gammelt og lappet flere steder. Nedrivning og etablering af nye staldfaciliteter kan bedre svare sig end renovering af eksisterende staldfaciliteter. Loftshøjde problematisk, små lavloftede stalde, flere bokse er under mål og i dårlig stand/ sammenflækkende bokse, knækkede plexiglasplader. Stålsøjler i bokse, søjler som bærer loftkonstruktionen. Ujævnt gulv i bokse og gange. Problemer med lys i den lille stald Indeklima skal undersøges nærmere

 

Jf. ovenstående sammenfatning er følgende rideanlægs staldfaciliteter kritiske:

 • Hodsager Happy Horse og

 • Åskov

 

I Hodsager ligger i forvejen et rideanlæg. Anlægget er generelt i orden og opfylder kravene frem til 2016. Herefter kræves en ombygning af stalde, anslået af udlejer til ca. 1,9 mio. kr. Udlejer foretager ombygningen, men kræver huslejeregulering overfor klubben. Forvaltningen kan ikke yde supplerende tilskud som følge af forøgede lejeudgifter vedr. staldfaciliteter.


Nærmeste rideanlæg til Åskov Rideklub er Sdr. Omme, som ligger i nabo kommunen i en afstand af ca. 14 km.

 

Dialogmøde med idrætsrådet og rideklubberne


Forud for udvalgets behandling af sagen har forholdene og opfølgning på spørgeskemaundersøgelse været drøftet med idrætsrådet og kommunens rideklubber på fælles dialogmøde den 10. juni 2013.

 

Konklusion fra mødet:

 

Klubberne har taget opfølgningen til orientering.

 

På idrætsrådets initiativ nedsættes et rideklubsforum med afholdelse af netværksmøder 2 gange årligt.

 

Det blev drøftet, om kortlægning af problemer ifm. bygningsniveua som følge af ny lov om hestehold evt. kan ske i dialog med Kommunale Ejendomme.

 

Drøftelse af videre udviklingstitag for ridesporten i Herning Kommune sker i nedsatte rideklubsforum/ dialogforum.

 

Forvaltningens konklusion 


De kommunale bygninger i Åskov, som rideklubben har indrettet til hestestald mm. lever ikke op til gældende lovgivning/ er ikke længere egnet til formålet. Nuværende kontrakt med Åskov Rideklub tages op til revision, og der forhandles ny kontrakt. Det skal være et krav i kontrakten, at bygningen ikke benyttes til stald med mindre den af lejer lovliggøres til hestehold.
 
Lokaletilskud til Hodsager Happy Horse bringes til ophør parallelt med klubbens opsigelsesvarsel jf. indgået kontrakt med udlejer, idet der i forvejen findes velfungerende ridefaciliteter i lokalområdet.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at nuværende aftale med Åskov Rideklub tages op til revision, og der forhandles ny kontrakt. Det skal være et krav i kontrakten, at bygningen ikke benyttes til stald med mindre den af lejer lovliggøres til hestehold. Lejer afholder alle udgifter i forbindelse hermed  

 

at lokaletilskud til Hodsager Happy Horse bringes til ophør parallelt med klubbens opsigelsesvarsel jf. indgået kontrakt med udlejer, idet der i forvejen findes velfungerende ridefaciliteter i lokalområdet.

  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Dacapo Midtjysk Musikforening søger om tilskud til symfonikoncert

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dacapo Midtjysk Musikforening fremsender 4. juni ansøgning om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af symfonikoncert 6. september 2013.

Sagsfremstilling

Dacapo Midtjysk Musikforening (Dacapo) har gennem de senere år afholdt symfonikoncerter i MCH Kongrescenter.
Indtil for tre år siden afholdt foreningen to koncerter per år, men bl.a. på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i 2010 om fremadrettet kun at ville støtte en symfonikoncert i Herning, afholder Dacapo nu en koncert per år.
Symfonikoncerterne har typisk mellem 500 og 600 tilhørere.
 
Symfonikoncerten, som afholdes fredag 6. september, har flg. program:
Dirigent: Eugene Tzigane
Solist: Oliver Nordahl, obo
Program:
Richard Wagner: Forspil til Mestersangerne

Richard Strauss: Obokoncert, D-dur

Johannes Brahms: Symfoni nr. 2, D-dur opus 73
 
Budgettet for koncerten balancerer ved ca. 89.000 kr.

På udgiftssiden udgør honorar 65.000 kr., mens MCH Kongrescenter modtager det resterende beløb til delvis dækning af lokaleomkostninger.

Herning Kommune støtter i forvejen koncerten med 32.908 kr. (den tidligere overgangsordning). Derudover yder Kulturelt Samråd tilskud på 12.000 kr. og Billetkøb, Herning Teater 10.000 kr. MCH bidrager med mandskab, opstilling, forplejning mv. således at regnskabet går i nul under forudsætning af, at udvalget vælger at støtte afholdelse af symfonikoncerten med det ansøgte beløb.
 
Dacapo søger om 30.000 kr. i støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 30.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. juni 2013 resterer 366.286 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-3-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Ansøgning om tilskud til kunstfilm om Piero Manzoni

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kunstner Anette Væring har fremsendt ansøgning om tilskud til en kunstfilm om Piero Manzoni. Hun ønsker at realisere filmen i 2013.

Sagsfremstilling

Filmen omhandler Piero Manzonis tanker og arbejdsproces de dage i 1961, hvor han opholdt sig i Herning. Filmens koncept vil tage afsæt i hans arbejde på trykkeriet Herning Avis , hvor han skabte verdens længste streg. Filmens varighed vil være 20 minutter.

 

Anette Værings film om Piero Manzoni vil blive anden del af en filmisk undersøgelse af Piero Manzonis liv og kunstneriske virke. Første del af undersøgelsen var kunstfilmen "Socle Magic no 3 Hommage á Manzoni",  som Anette Væring skabte i 2011.

Filmen tager udgangspunkt i Anette Værings barndomsmøde med Socle du Monde.

Filmen sig dokumentarisk til Piero Manzonis liv og kunst, samtidig med at beskueren inviteres ind til en sanselig refleksion omkring kunstens rolle i vores verden i dag.  

 

I 2011 blev filmen vist om del af HEARTs udstilling "Aage Damgaards skatkammer". I dag vises filmen fast på HEART, som del af museets daglige formidling af Piero Manzonis kunst.  

 

Det samlede budget for Anette Værings nye film om Piero Manzoni er på total 143.400 kr.

Heraf udgør udgifter til Anette Værings honorar 30.000 kr., aflønning af andre til produktion 78.000 kr., materialer og teknik 25.400 kr. og transport og rejseomkostninger 10.000 kr.

 

Anette Væring har modtaget 40.000 kr. i tilskud fra Statens Kunstråds Billedskunstudvalg til realiseringen af filmen.

Hun har selv finansieret rejseomkostninger og kameraleje til researchtur i 2012 på 28.000 kr.

 

En film om Piero Manzonis liv og kunst, vil medvirke til at formidle Hernings kunst- og kulturhistorie. Filmen formidler, at Piero Manzoni med sit besøg i Herning i 1961

på kort tid skabte en international kunstskat - som selv den i dag sætter Herning på det internationale kunst verdenskort.

 

Direktør Holger Reenberg HEART, udtaler om Annette Værings filmprojekt:  

"Anette Væhring ønsker at skabe en film om Piero Manzoni her i 2013, hvor det er henholdsvis 50 og 30 året for hans fødsel og død.
Annette Væring har tidligere lavet en fremragende film om et barns oplevelse af Socle du Monde og har allerede lavet en del research til sit nye projekt.
Piero Manzoni regnes for blandt de 10 væsentligste kunstnere i det 20 århundrede og Städel Museum i Frankfurt arrangerer med vores hjælp
En retrospektiv udstilling her i løbet af sommeren. Det ville være af betydning for HEART og for den betydelige forskning omkring Piero Manzoni.
Og hans kunst, som finder sted over hele verden, hvis Annette Væring fik midlerne til at realisere denne film om en kunstner, hvis betydning for Herning ikke kan overdrives".

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et engangstilskud på 20.000 kr. til realisering af Piero Manzoni filmen fra Kultur og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvorfra der resterer 366.286 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Billedskole fremsender ansøgning om tilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender 10. juni ansøgning om tilskud til øget fokus på ungesegmentet, øget deltagelse i by- og sideeventarrangementer, samt undersøge mulighederne i forbindelse med den nye folkeskolereform.

Sagsfremstilling

Herning Billedskole fremsender ansøgning om et tillæg til driftsbudgettet.
Ansøgningen fremsendes på baggrund i en rivende udvikling, samt ønske om at øge aktivitetsniveauet betydeligt på flere områder.

 

Herning Billedskole ønsker at udbyde flere kurser og forløb - primært for unge, udbyde flere sommerkurser for børn (der er ventelister til yderligere to hold), deltage i flere sideevents i forbindelse med byaktiviteter, koncerter og sportevents - især med inddragende publikumsaktiviteter, øge samabejdet med byens øvrige kulturaktører mhp på øgede aktiviteter for primært børn og unge, samt arbejde intensivt med billedkunst som en del af den nye folkeskole.

 
Der er en yderst positiv udvikling på elevsiden, hvor der er stor søgning til billedskolens kurser og ventelister til de fleste af billedskolens hold. Det skal nævnes, at det er lykkedes Herning Billedskole at få fat i de største af børnene, samt de unge, hvilket er en af de sværeste kulturelle målgrupper. Billedskolen vil gerne gøre en indsats for at fastholde og udvikle denne interesse via flere kurser, forløb og projekter for denne målgruppe.
 
Herning Billedskole oplever flere og flere anmodninger om deltagelse i sideevents til de mange events, koncerter og aktiviteter i byen, og det ønsker Billedskolen at prioritere, for derigennem at give andre end billedskolens elever en mulighed for at møde billedkunst i øjenhøjde, sat at støtte op om "byens liv".

 
Med baggrund i folkeskolens nye hverdag ønsker Herning Billedskole at arbejde strategisk med det sigte, at kunst og kultur bliver en del af en længere skoledag for Herning Kommunes skoleelever. Det vil kræve en del udviklingsarbejde at finde frem til den rette model for det initiativ.
 
Herning Billedskole modtager i 2013 et generelt tilskud på 710.000 kr., dertil kommer at lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed. Herning Billedskole har dertil en indtjening på elevbetaling, deltagelse i projekter og afholdelse af kurser mv. på ca. 400.000 kr. pr. år.
 
Herning Billedskoles højeste ønske er en heltidsansat medhjælper, som koster 275.000 kr. pr. år. Medhjælperens opgaver skal dels være undervisning og deltagelse i udviklingsprojekter. Hun/han skal også overtage dele af de admintistrative opgaver, således at billedskolelederen frigøres til undervisning, projekter og udvikling. Der vil ikke blive brugt mere tid på administration. Det er intentionen, at den ekstra hjælp især skal styrke de ovennævnte områder. Ekstra timer vurderes endvidere at kunne generere yderligere indtjening på elevbetaling, projekter og kurser mv.
 
Det er forvaltningens vurdering, at Herning Billedskoles fokus på arbejdet med de unge vil harmonere og understøtte ønsket om et større engagement af de unge mennesker i kulturelle tilbud, aktiviteter og arrangementer.
Herning Billedskole er tit og ofte en væsentlig medspiller omkring events, kulturelle projekter og bymidteaktiviteter, og forvaltningen ønsker dette engagement fortsat, da det bibringer god energi og aktivitet til byens liv.
Forvaltningen ser gerne at kunst, kultur og musik bliver en integreret del af den nye folkeskole.
 
Forvaltningen finder det relevant at Herning Billedskoles ønsker om tillæg til driftsbudgettet medtages i budgetforhandlingerne.

Det foreslås at der bevilliges et engangstilskud til drift af udviklingmæssige hensyn på 50.000 kr. i indeværende år, samt at ønsket bliver skrevet på "Listen med forhold, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget".

 

Ansøgning er uafhængig af den igangværende flytning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. som et engangsbeløb fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. juni 2013 resterer 366.286 kr.  

 

at ønsket om et årligt tillæg til driftsbevillingen på 275.000 kr. for 2014 og frem bliver skrevet på "Listen med forhold, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-4-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Spil Dansk Kommune 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Spil Dansk Kommune 2013 er del af Spil Dansk Dagen, der hvert år afvikles den sidste torsdag i oktober. Spil Dansk dagen sætter fokus på dansk musik. Man kan blive Spil Dansk Kommune 2013, hvis man køber én af Spil Dansks kommunepakker, der bl.a. rummer koncerter for børn og voksne, komponistbesøg og workshops for skolebørn.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes total 30.000 kr., så Herning Kommune bliver Spil Dansk Kommune 2013.

Sagsfremstilling

Spil Dansk dagen er skabt på initiativ af KODA i 2001. I 2013 er torsdag d. 31. oktober Spil Dansk Dag.

En dag om året sættes fokus på dansk komponeret musik ved bl.a. live koncerter, workshops, og mange radiostationer spiller kun dansk musik hele dagen.

 

Der er tre typer Spil Dansk Kommunepakker - en bronze, en sølv og en guld - der koster hhv. 15.000 kr., 20.000 kr. eller 30.000 kr. 

Aktiviteterne i Spil Dansk Kommunepakkerne afholdes for størsteparten i uge 44, fra mandag d. 29. oktober til søndag d. 3. november 2013.

 

Guld kommunepakken til 30.000 kr. indeholder:
4 koncerter, 3 komponistbesøg, en musikdebat, to "Syng Danmark" besøg, hvor en sangkonsulent besøger en skole i kommunen samt en rundvisning på en musikinstitution "Besøg musikken".
 
For alle koncerterne i kommunepakken gælder det, at det er tilladt at opkræve entre for koncerterne.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 30.000 kr. til en Spil Dansk Guld kommunepakke, så Herning Kommune i 2013 bliver Spil Dansk Kommune.
Spil Dansk Kommunepakkens indhold vil kunne medvirke til, at kommunens musikliv vil kunne få ny inspiration, viden, øget netværk og mulighed for udvikling.  

  

En stor del af indholdet i Spil Dansk kommunepakkerne er realiseret via et kollektivt samarbejde mellem de danske musikbrancheorganisationer og Spil Dansk sekretariatet.

 

Spil Dansk Kommune 2013 favner i sine arrangementer hele spektret fra amatører over vækstlag til de professionelle. Koncerterne i kommunepakkerne er for børn, voksne og ældre og kan afvikles på biblioteket, musikskole, kulturhus, spillested eller andet sted - alt efter kommunen ønsker.

 

Der er nedsat en lokal styregruppe, som består af Line Hillerup (Kulturhuset Nørregade), Ole Vels Poulsen (Herning Musikskole), Alex Nielsen (Fermaten), Dorte Grout (Herning Bibliotekerne) og Anne Juul Andersen (BEK, Herning Kommune).

Således projektet gavner borgerne og det lokale musikliv hele året. Spil Dansk sekretariatet bakker styregruppen op med hjælp til markedsføring, workshops, booking af bands, komponister mv.

 

Institutionerne repræsenteret i styregruppen deltager aktivit til Spil Dansk Kommune 2013 projektet.

 

Kunstnerne bookes efter først til mølle princippet. Derfor har Kulturelt Samråd Herning midlertidigt givet en garanti til Spil Dansk Kommune 2013 projektet på 30.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 30.000 kr. til Spil Dansk guld Kommunepakke fra Serviceområde 15, Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 366.286 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Den Jyske Sangskoles årsrapport 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender årsrapport, revisionsprotokol og bilag for 2012 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser et underskud på 220.166 kr. i 2012. Sidste år udviste ligeledes et underskud, dog på 138.088 kr., mens der i 2010 var et mindre overskud. Årsagen til underskudet set i forhold til budget er primært, at der er forbrugt over 900.000 kr. mere på markesførings- og udviklingsomkostninger. Forskydningen skyldes hovedsageligt arbejdet med udvikling og implementering af sangkraftscentrene rundt i landet, hvortil DJS har modtaget ca. 2 mio. i støtte fra den Obelske Familiefond.

I øvrigt er regnskabet større end budgettet generelt, hvilket ikke giver anledning til bekymring, idet det gælder både indtægter og udgifter.

Egenkapitalen udgjorde pr. 1. januar 2013 19.906 kr., mens den tilsvarende var 240.072 kr. året forinden og hele 594.888 kr. forrige år. Den væsentlige udhuling af egenkapitalen skyldes primært de negative økonomiske resultater, som er overført til egenkapitalen.

 

Herning Kommunes tilskud til Den Jyske Sangskole udgør godt 2,1 mio. kr. per år, hertil kommer at kommunen stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed.DJS fik i sidste budforhandling bevilliget et yderligere driftstilskud.

Den Jyske Sangskole herudover væsentlige tilskud via forskellige fonde.

 

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at på grund af DJS' størrelse kan der være udfordringer med adskillelse af funktioner. Således foretages bogføring og kasseropgaven af samme persom, som også har dispositionsret via fuldmagt til DJS' konti. Det har revisor gjort opmærksom på i 2011, hvor det er aftalt, at ledelsen vil indføre funktionsadskillelse, samt udarbejde forretningsgangsbeskrivelser omkring økonomifunktionen. Dette er ikke sket, hvorfor revisor har udvidet omfanget af de øvrige revisionshandlinger.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Den Jyske Sangskole arbejder meget strategisk med udvikling af sangen i Danmark via de fire indsatsområder: undervisning af unge sangere, udvikling af kor og kormiljøer, genklang projekter og støttefunktioner.

 

I ledelsesberetningen fremgår det at også 2012 anses som et økonomisk fornuftigt år, hvor budgettet blev overholdt. Det kan måske diskuteres, idet der var et budgetteret underskud på 31.000 kr. som istedet blev til 220.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler et budget uden kalkuleret underskud - og et regnskab, der som minimum er i balance. Hvis muligt bør der stræbes efter overskud, således at egenkapitalen kan genskabes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det fremsendte årsregnskab tages til orientering.

 

at Den Jyske Sangskole opfordres til at efterkomme revisors anbefalinger vedr. adskillelse af funktioner (bogholder, kassere, fuldmagtshaver) og udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser vedr. økonomifunktionen.

 

at Den Jyske Sangskole opfordres til at bringe budget og regnskab i balance med henblik på en genskabelse af egenkapitalen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Garden årsregnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Garden fremsender 22. maj årsregnskab for 2012 til godkendelse.

Revisionsprotokollatet er eftersendt og modtaget 31. maj.

Sagsfremstilling

Herning Garden fremsender årsrapport for 2012. Årsrapporten indeholder årsberetning, revisorpåtegning og regnskab. Derudover fremsendes også revisionsprotokollat.
 
Regnskabet viser en omsætning på 592.900 kr., hvilket er en mindre nedgang på ca. 20.000 kr., som primært skyldes en nedgang i kontingent og elevbetalinger. Der har været en stigning i spilleindtægter, da Herning Garden er mere ude at opvise/spille.
Omsætningen resulterede i et overskud efter skat på 22.653 kr., hvilket er tilfredsstillende.
På udgiftssiden er den nogle forskydninger i forhold til sidste år, idet andre eksterne omkostninger er en del lavere, mens personaleomkostninger er højere. Det skyldes at man i 2011 købte en del undervisning af Herning Musikskole, mens man i 2012 i stedet selv har ansat musiklærere til at forestå undervisningen (i øvrigt den samme lærer, som er/var ansat på Musikskolen).
 
Revisionsprotokollen nævner, at Garderchefen i november 2012 har udbetalt bonus til sig selv uden at have indeholdt skat af beløbet. Det er korrigeret i marts 2013. Der gøres også opmærksom på, at på grund af Herning Gardens størrelse, er det nødvendigt, at ledelsen kontrollerer og tjekker regnskabsmæssige posteringer/overførsler.
Der er nu procedurer for udbetalinger, der sikrer godkendelse.
Derudover skal det nævnes, at den pågældende Garderchef ikke længere er en del af Herning Garden.
 
Revisionen giver ikke anledning til forbehold.
 
Herning Kommunes tilskud til Herning Garden i 2012 var på 428.000 kr.
 
Herning Garden har lige nu fokus på at finde de rigtige løsninger i forhold til det nedsatte driftstilskud (jf. budgetforhandlingerne for 2013 og overslagsårene modtager Herning Garden fra 2014 et beskåret driftstilskud på ialt 227.000 kr. årligt).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Gardens regnskab for 2012 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-S55-2-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Auto Galleriet årsregnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Auto Galleriet Herning fremsender årsregnskab 2012 til orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Auto Galleriet har på møde 16. marts 2013 godkendt årsregnskab 2012 for Auto Galleriet.

 

Årsregnskabet udviser i 2012 et underskud på -22.669 kr. og en egenkapital efter årets resultat er overført på 84.035 kr.

 

Jævnfør årsregnskabet kan underskuddet henføres til øgede lokaleomkostninger fra 2011 til 2012. I 2012 har Autogalleriet haft lokaleomkostninger for total 575.277 kr, hvilket er 105.284 kr. mere end i 2011. Derudover har Autogalleriet haft faldende indtægter. I 2012 har Autogalleriet haft indtægter for total 559.196 kr., hvilket er 46.593 kr. lavere end i 2011.

 

Årsagen til Auto Galleriets negative årsresultat er ifølge bestyrelsen øgede udgifter til husleje og forbrug. Auto Galleriet har skullet betale en ekstraregning for varme og el fra Auto Galleriets tidligere udlejer på 60.000 kr. Bestyrelsen kæmpede i 6 mdr. for at undgå at skulle betale regningen, men uden held. Havde Auto Galleriet ikke skullet betale regningen, ville Auto Galleriet have opnået et positivt årsresultat på ca. 35.000 kr. fremfor et minus på 23.000 kr.  

 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at Auto Galleriets økonomi er fornuftig, og at der er tale om en helt ekstraordinær situation i 2012 pga. ekstraregningen for varme og el på 60.000 kr.

 

Budgettet for 2013 viser, at Auto Galleriets økonomi er god, og der er balance mellem udgifter og indtægter.

 

Bestyrelsen for Auto Galleriet har sat sig som mål for 2013, at Auto Galleriets økonomi skal konsolideres, hvilket bestyrelsen mener, der er et godt grundlag for, da Auto Galleriet har fået helt og holdent styr på driften. Herunder særligt energiudgifterne, som har været uforudsigeligt store for Auto Galleriets økonomi.

 

Auto Galleriet har en lille men støt tilgang af nye medlemmer, og en udstilling som nu er på ca. 90 biler samt et mindre antal motorcykler og knallerter. Der er for øjeblikket venteliste for en standplads i Auto Galleriet.

 

I 2013 afholder Auto Galleriets en række biltræf henover sommeren, og Auto Galleriets medlemmer bidrager på forskellige vis ved diverse kulturelle arrangementer og events i årets løb.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

 

Herning Kommune yder et årligt driftstilskud til Auto Galleriet på 50.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for Auto Galleriet tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget