Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 23. maj 2016
Mødested: Hammerum Hallen, Palle Fløes Vej 28, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning - Hammerum Hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mødet starter med rundvisning i Hammerum Hallen.

Beslutning

-

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-7-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til udvidelse af Hammerum Hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hammerum Hallen søger om tilskud til etablering af motorikhal og kultursal i synergi med opførelsen af nyt skolebyggeri i lokalområdet.

Sagsfremstilling

 

Hammerum Hallen har gennem længere tid haft ønske om at udvide med flere idrætsaktiviteter og tilbud. Hallens fokus er at sikre bedre faciliteter og mere idræt til alle borgere i Hammerum/ Gjellerup både i dag og i fremtiden, herunder understøtte den nye skolereform med mere bevægelse i undervisningen og forbedre muligheden for kulturelle og sociale aktiviteter.

I forbindelse med klarlæggelsen af planerne om den nye skole er der nedsat et visionsudvalg med henblik på at afdække behov og ønsker til nye tiltag. Målet er at skabe størst mulig synergi mellem skole og halbyggeri og gøre det nye byggeri til det naturlige samlingssted i lokalområdet, som sammen med cafe og bibliotek kan blive et unikt idrætsligt og kulturelt samlingspunkt på tværs af generationer.

 

Samtlige foreninger i Hammerum Gjellerup har været involveret i en visionsproces, hvor der har været afholdt workshops, inspirationsture rundt i landet og blevet udarbejdet SWOT og behovs analyser.

Resultatet af visionsprocessen og analysearbejdet har vist et behov for en ”rummelighed 3” bestående af en multianvendelig motorikhal på ca. 680 m2 ud over de rummeligheder (1 og 2), som er indarbejdet i skoleprojektet som erstatning for Gjellerup Skolens hal (med etableringen af en ny motorikhal vil der ikke være behov for erstatning af Hammerum Skoles drengesal) samt en kultursal til ca. 200 personer. Fritidsfaciliteter, som sammen med det nye skolebyggeri vil være med til at fremtidssikre lokalområdet og skabe sammenhængskraft i lokalområdet.

 

Anslået økonomi i forbindelse med etablering af rummelighed 3 og ny kultursal udgør anslået 10 mio. kr. ex. moms og ex. etablering af P-pladser. Det forventes, at hallen kan indsamle ca. 2 mio. kr. til motorikhal og kultursal. Herning Kommune søges om et anlægstilskud på 8 mio. kr. og honorering af evt. krav om ekstra P-pladser. Det forudsættes ligeledes, at Herning Kommune stiller grund til rådighed for haludvidelsen. Anlægsudgiften tager afsæt i, at skitsering og projektering samt bygge- og økonomistyring bliver en del af det samlede skoleprojekt.

Der forventes et årligt bloktilskudsbehov på ca. 600.000 kr. til drift af rummelighed 3 incl. kultursal.

 

Det skal bemærkes, at hallen forventer at indsamle 4 mio. kr. i alt, hvoraf 1 mio. kr. disponeres til nye boldbaner og 1 mio. kr. disponeres til opgradering af det samlede projekt, herunder boldeksperimentarium i rummelighed 1 og 2, fitness og synergi i forbindelse med sammenbygningen med skolen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag for nuværende
at ansøgningen indgår på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over emner til kommende års budgetdrøftelser 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.01.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Maria Blicher Jepsen  

Forlængelse af aftale om centralbiblioteksvirksomhed i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager for staten centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland. Rammerne for centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i en rammeaftale gældende for perioden 2016-2019. Herning Bibliotekerne modtager i 2016 et samlet tilskud på 11.695.986 kr. Herning Bibliotekerne har i budgettet for 2016 et acontobeløb på 10.098.000 kr. hvorfor der vil være en merindtægt og tilsvarende merudgift i 2016 på 1.597.986 kr.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Kulturstyrelsen og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland.

 

Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er som udgangspunkt 4-årig og gælder perioden 2016-2019. Den suppleres af årlige handleplaner. Centralbiblioteksbevillingen tildeles for ét år af gangen, når Finansloven er vedtaget. Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Herning Bibliotekerne.

 

For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Styrelsen for Bibliotek og Medier i 2016 et tilskud på:

 

Generelle opgaver

11.104.013 kr.

Sortering af materialer og kørsel

591.973 kr.

I alt

11.695.986 kr.

 

Der er i det oprindelige budget for 2016 afsat et acontobeløb på 10.098.000 kr. til centralbiblioteksfunktionen. Det betyder en merindtægt på 1.597.986 kr. i 2016. Indtægten fra staten til centralbiblioteksfunktionen modsvares af tilsvarende udgifter, hvorfor der i 2016 vil være en tilsvarende merudgift på 1.597.986 kr. Budgettet tilrettes i overensstemmelse hermed.

 

Der aflægges regnskab til kulturstyrelsen vedr. centralbiblioteksfunktionen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til centralbiblioteksfunktionen meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1.597.986 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2016. 
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Maria Blicher Jepsen  

Indtægtsbevilling til eksterne tilskud til udviklingsprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I sin egenskab som Centralbibliotek har Herning Bibliotekerne i flere år haft ansvaret for en række løbende projekter i samarbejde med Kulturstyrelsen. Derudover har Herning Bibliotekerne ansøgt om tilskud til en række udviklingsprojekter.

 

Herning Bibliotekerne har modtaget tilsagn om tilskud på i alt 1.500.000 kr. til 2 udviklingsprojekter. Indtægterne modsvares af tilsvarende merudgifter.

Sagsfremstilling

Udviklingsprojekter:

 

Herning bibliotekerne har fået tilsagn fra Kulturstyrelsen, Staten, de fælleskommunale midler samt Herning Kommune om tilskud på i alt 1.500.000 kr. til nedenstående projekter.

 

Tryk på sproget:
Projektet arbejder med sprogstimulering for de 0-3 årige. Målgruppen er de 0-3 årige i Herning kommune og deres forældre. Særligt fokus gives til målgruppen af udsatte familier, hvor en forebyggende indsats på det sproglige område vurderes at være særlig relevant.

 

Herning Bibliotekerne samarbejder med Center for Børn og Læring: Dagtilbud, Center for børn og forebyggelse: PPR og sundhedsplejen, Herning Musikskole, VIA Sprog, Læsning & Læring, Hippomini samt en række frivillig organisationer om at styrke børnenes sprogudvikling og dermed forebygge sprogproblemer hos børnene senere i livet. Derudover ønsker projektet at gøre børnene medie- og bogvante samt at styrke og kvalificere forældrene til at have en aktiv rolle i børnenes sproglige udvikling.

 

Kulturstyrelsen yder et tilskud på 190.000 kr. til projektet, fordelt med 105.000 kr. i 2016 og 85.000 kr. i 2017.

 

InVITAtion Lab:

Med projektet ønsker vi at blive mere bevidste og synlige omkring, hvordan kulturen og kulturinstitutionerne er med til at skabe et fælles fundament for vores demokrati, hvilke metoder, vi bruger og hvilke resultater det skaber. Projektets kerne og formål er således at undersøge kulturens kapacitet som fundament og drivkraft for demokratiet.

 

Projektets vision er at gentænke og øge kulturinstitutionernes kapacitet som værende aktive spillere i at skabe et levende, rodfæstet demokrati med engagerede medborgere ved at give lokale unge kræfter et spillerum og mulighed for at skabe positive ændringer lokalt og inspirere nærliggende kommuner i regionen.

 

Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Bibliotekerne i Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Ikast-Brande, Skive og Holstebro samt Swinging Europe og Herning SceneKunstSkole.

 

Staten yder et samlet tilskud på 790.000 kr. til projektet, de fælleskommunale midler yder et samlet tilskud på 220.000 kr. og Herning Kommune yder et tilskud på 300.000 kr.

Alle indtægter og udgifter forventes afholdt i årene 2016-2018.

 

Generelt:

Samlet set er der givet tilsagn om tilskud til udviklingsprojekterne på i alt 1.500.000 kr. fordelt over projektperioderne. Midlerne anvendes til drift af projekterne og modsvares derfor af tilsvarende merudgifter.

 

Den samlede egenfinansiering for udviklingsprojekterne udgør i alt 457.000 kr. i projektperioderne. Udgifterne afholdes blandt projekternes deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på Serviceområde 14, Folkebiblioteker.

 

Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutningen af projekterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til udviklingsprojekter med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 396.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2016.
at der til udviklingsprojekter med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 384.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2017.
at der til udviklingsprojekter med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på. 360.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018.
at der til udviklingsprojekter med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på. 360.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2019.
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2016 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-8-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, KLG Lind Fitness

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KLG Lind Fitness søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

KLG Lind Fitness er etableret den 19. april 2016 og har til formål at drive foreningsbaseret fitness og fremme folkesundheden. Foreningen er hjemmehørende i Lind Hallen.

 

KLG Lind Fitness er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, og der betales et årligt kontingent, som skal fastsættes på den årlige generalforsamling. Foreningen tegner pt. 8 medlemmer og forventer at tegne ca 200 medlemmer i løbet af det første år.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå
 • §4 Medlemmer: Medlemskab for unge under 18 år skal underskrives af forældre eller værge. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Det bør fremgå, hvordan/ til hvem ind- og udmeldelse foregår evt. med henvisning til foreningens hjemmeside
 • §6 Bestyrelse: Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal medlemmer. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.
 • §10 Ordinær generalforsamling: Det bør fremgå, hvor mange der vælges til bestyrelsen.
 • § 14 Foreningens opløsning: Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Evt. overskydende midler ved foreningens opløsning skal tilfalde almennyttige formål i Herning Kommune.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374-00-212-05, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Kulturelt Samråd Herning - årsberetning og regnskab for 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning (KSH) sender regnskab og årsberetning for 2015 til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) orientering.

Sagsfremstilling

KSH er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner og grupper, hvis hovedformål er at arrangere, formidle eller udøve kulturel aktivitet i Herning kommune. KSH stiller underskudsgarantier til kulturelle aktiviteter, koordinerer og arrangerer større kulturelle aktiviteter og deltager i debat og netværk.

 

Ved årsskiftet havde KSH 67 medlemmer i hele kommunen. Til det årlige repræsentantskabsmøde blev der afholdt valg, og efter mødet konstituerede forretningsudvalget sig sådan:

 • Dorthe Bébe, Team Teatret - formand + administrationsudvalg, 100 års Jubilæumsfond
 • Marie Lilholt, DSI Swinging Europe - næstformand
 • Else Egsgaard, Herning Billedskole - administrationsudvalg + suppleant for næstformanden
 • Hans Rostholm, Udvalg: Midtjysk Musikforening Dacapo + KMF 336
 • Ole Vels, Herning Musikskole - KMF 336
 • Anna Grethe Østergaard, Aulum Kunstforening
 • Christina de Laurent Andersen, Splyf
 • Kirsten Bjørn Thygesen, FOF, Kulturprisudvalget
 • Alex Nielsen, Fermaten

 

Som suppleanter blev valgt:

 1. Kristina Sønderup, Herning SceneKunstSkole
 2. Finn Nielsen, Historisk forening
 3. Mathias Thunbo, Rytmisk Musik Herning

 

I efteråret 2015 gik koordinator Lene Mikkelsen på efterløn. Ny koordinator - Carsten Gjerløv - er ansat med tiltrædelse pr. 1. marts 2016. Han indtræder i en fuldtidsstilling, idet tidligere stilling som rytmisk musikkonsulent med ansvar for øvelokalerne på Scene 7 er slået sammen med samrådets koordinatorstilling. Koordinatorens arbejdsplads er nu flyttet ud af Rådhuset og placeret på Scene 7 i Nørregade. Der er påbegyndt en proces om fremtidsplanerne med fokus på et tættere samarbejde med samrådets medlemmer, deres udfordringer og forslag til løsninger.

 

KSHs regnskab for 2015 er udarbejdet efter pengestrømsprincippet, idet der er skiftet regnskabsprincip siden 2014. Regnskabet viser indtægter for i alt 1.070.241 kr. Det er en mindre nedgang på ca. 16.000 kr. i forhold til året før. De vigtigste poster på indtægtssiden er tilskud fra Herning Kommune på 657.000 kr. (rådighedssum) + 51.000 kr. (kontorhold). Der er også teaterrefusion på ca. 128.000 kr. til gode fra staten.

Ud over det direkte økonomiske tilskud til KSH stiller Herning Kommune også koordinator til rådighed.  

I 2015 modtog KSH også tilskud fra KFU på 87.078 kr. til fejring af 70-året for befrielsen.

 

Regnskabet for 2015 viser udgifter for i alt 869.852 kr., opdelt i følgende underposter:

Udgifter til drift/kontorhold, 70-året for befrielsen, Børneteaterfestival og Liv i Sdr.Anlæg på 340.416 kr.

Tilskud til diverse musikarrangementer på 245.995 kr.

Tilskud til teaterarrangementer på 176.412 kr.

Tilskud til diverse arrangementer på 106.757 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

HEART Årsregnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsregnskab og revisionsprotokol fra 2015 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HEARTs årsregnskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 29. marts 2016.

Årsregnskabet for 2015 udviser et overskud på 824.657 kr. og der er ikke foretaget henlæggelser. Overskuddet er på 824.657 kr. og meget højere end det budgetterede på 300.000. Det er knap 600.000 højere end hvad resultatet blev sidste år.  HEART har aktiver for 3.912.150 kr. og en egenkapital på 1.015.337 kr. efter årets resultat er overført. Sidste års aktivmasse udgjorde 2.383.000 kr. og egenkapitalen udgjorde 191.000 kr. Forbedringen ses i en væsentlig stigning i de likvide beholdninger, som ender på 962.602 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

I ledelsesberetningen forklares overskuddet i årets resultat med, at der er givet en større privat donamtion. Dertil kommer at der er blevet skabt et godt økonomisk fundament, ved at HEART i en 4-årig periode fra 2015 modtager et forhøjet kommunalt driftstilskud på 500.000 kr. Herudover har Det Obelske Familiefond sikret en flerårig realisering af udstillingsprogrammet HEARTfuture.

 

Udstillinger

I 2015 blev der afholdt udstillinger i de tre strategiske kategorier HEARTfuture, HEARThistory og HEARTdesign.

HEARThistory blev repræsenteret ved en udstilling med Robert Jacobsen og en udstilling med Per Kirkeby.

HEARTfuture blev repræsenteret ved en udstilling med een af USA´s store samtidskunstnere, Dan Colen.

HEARTdesign blev repræsenteret ved den første danske retrospektive udstilling i Danmark med Jens Quistgaard.

 

Formidling

Formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge har vist en positiv udvikling i 2015; der har været 2.668 børn og unge på besøg i undervisningstilbud, sammenlignet med 1.771 i 2014.

Der har været fokus på tre projekter:

Alle børn på vej til kunst og kultur, pilotprojektet, der giver gratis transport for folkeskoler til kulturinstitutionerne i Herning Kommune.

På sporet af Kunsten - aktiv kunstoplevelse i Birk - som er målrettet elever på mellemtrinnet og i udskolingen.

Museet i den åbne skole - som er et nationalt projekt, men i HEART regi. Flere kommuner og institutioner arbejder sammen om at udvikle læringsaktiviteter til brug på museerne.

 

Besøgstal

Årets besøgstal var 27.380 gæster mod 21.090 gæster i 2014. Det er en stigning på 30 %. Især antallet af børn og unge er steget. Baggrunden skal findes i det gode samarbejde Heart har fået etableret med skolerne.

 

Økonomi

Herning Kommune har i 2015 ydet et driftstilskud til HEART på 7.806.000 kr.

Driftstilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder drift af Socle Du Monde, lokaler til Ensemble Midtvest, inklusiv udearealerne samvedligeholdelse af udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården.

HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Kulturstyrelsen inden den 1. juli. 2016.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for 2015 godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.05-S55-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Ensemble MidtVest Årsregnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender årsregnskab for 2015 samt budget for 2017 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVests bestyrelse godkendte årsregnskabet 2015 samt budget for 2017 den 7. april 2016.

Ensemble Midtvest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler. Ensemblet støttes af Statens Kunstråds Musikudvalg samt af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.

Regnskabet udviser et overskud på 24.201 kr.

Egenkapitalen er, efter årets resultat er overført, på 209.024 kr.

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

  

Koncerter og Publikum

Ensemble MidtVest har i forhold til 2014 skruet lidt ned på det samlede antal produktioner og koncerter. I alt 15 produktioner og 94 koncerter. Dette skyldes nedskæringerne på statstilskuddet. Tallene ligger dog stadig højere end hvad der er fastlagt i rammeaftalen. Der blev spillet 68 koncerter i de fire ejerkommuner.

Publikumstallet er samlet set mindre end i 2014, - er faldet til 9.889 i 2015 hvilket skyldes de færre koncerter, samt specifikt, at Ensemble Midtvest ikke i samme omfang har bidraget med indslag ved meget store begivenheder såsom Nordea-årsmødet. Til gengæld er antallet af publikum ved de almindelige koncerter i lokalområdet steget fra gennemsnitligt 73 til 77. Antallet af publikum ved de nationale koncerter er steget fra gennemsnitligt 163 til 187.

Skolebørn til skolekoncerter udgjorde 1.858 publikummer. Den største stigning, har været interessen for formidlingsprojekterne, hvor der er næsten er sket en fordobling fra 332 til 652 publikummer i 2015.

 

Budget 2017

Ensemble MidtVests fremsendte budget for 2017 balancerer med et lille overskud på 30.000 kr.

Ensemblets bestyrelse vil fortsat følge økonomien nøje. Derudover skal der gøres indsats på at skabe et bedre økonomisk fundament.

 

Aktiviteter

Ensemble MidtVest har været aktiv på flere områder for at brande i ind og udland, lokalt og nationalt, bredt og eliært - blandt andet:

Koncert i The London Chamber Music Sociery at Kings Place i marts 2015 - optaget og udsendt af BBC samt transmitteret direkte i Danmark som P2 Koncert og købt af ti statslige radiofonier.

Residence, på den 4. Internationale Kammermusikuge i Rio de Janeiro - flere koncerter, blandt andet for næste 100 skolebørn.

Samarbejde med DR - radiooplevelser.

CD-Udgivelse Med Niels W. Gades Kammermusik - 4 udgivelser følger.

 

 

Økonomi

Herning Kommune ydede i 2015 et tilskud til Ensemble MidtVest på 1.320.000 kr. Udgifter ved drift af ensemblets lokaler på Heart er indarbejdet i det tilskud, som HEART modtager fra Herning Kommune.

Herning Kommune er tilsyndførende for Ensemble MidtVest, hvorfor indstillingen sendes til de øvrige kommuner til orientering.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for 2015 godkendes
at budget for 2017 godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-K09-1-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering af Museum Midtjylland.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

En orientering om indholdet af Kvalitetsvurderingen af Museum Midtjylland foretaget af Kulturstyrelsen ultimo 2015 og museets efterfølgende opfølgning på denne. Opfølgning modtaget den 25.april 2016.

 

Den 30. november og den 1. december 2015 havde Museum Midtjylland (MM) besøg af Kulturstyrelsen, som foretog kvalitetsvurdering af alle museets forhold. Forud for Kvalitetsvurderingen havde MM indsendt alle nødvendige dokumenter for en granskning af alle museets facetter; organisation, økonomi, forskning, samlinger, bygninger mm.

Efterfølgende udarbejdede Kulturstyrelsen en rapport, der italesatte de både hensigtsmæssige og de mindre hensigtsmæssige forhold på museet. Det vil sige kvalitetsvurderingen er en slags karakterbog for hvor museet står lige nu.

MM har efter modtagelsen af rapporten haft tre måneder til at udarbejde en plan for hvordan museet vil følge op på anbefalingerne. Desuden er der krav fra Kulturstyrelsen om en tidsplanfor hvornår de forskellige mål, skal være nået.

 

Kulturstyrelsens samlede vurdering

I Kulturstyrelsens samlede vurdering af MM beskrives opgavevaretagelsen som tilfredsstillende.

Museet er midt i en omfattende transformationsproces efter en ekstern konsulentrapport fra 2010, som udtrykte skarp kritik af blandt andet museets faglige opgavevaretagelse, organisationsstruktur og ledelse.

Der er siden 2010 sket væsentlige ændringer på museet, herunder blandt andet ny bestyrelse, ny direktør, ny organisationsstruktur, nyt navn og logo. Hertil kommer fokusering af den faglige virksomhed på de enkelte udstillingssteder samt fastlæggelse af strategi for den samlede virksomhed. Museet har arbejdet med blandt andet at forbedre og udvikle sin formidling og indhente efter på bevarings- og registreringsområdet. Desuden har museet arbejdet på at højne niveauet for forskningen.

Der er dog fortsat et stort og ressourcekrævende arbejde i at implementere og realisere strategiens vision og målsætninger, særligt på formidlings- og bevaringsområdet.

 

MMs tiltag og aktiviteter ud fra Kulturstyrelsens anbefalinger, med fokus på museet afdelinger i Herning Kommune

 

Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

I implementeringen af museets organisation og strategi lægges stor vægt på, at MM får et ensartet udtryk både organisatorisk og formidlingsmæssigt.

Museet arbejder målrettet på en faseopdelt plan for strategiens implementering, som forventes fuldt implementeret ultimo 2017.

I første fase samles nyere tid i en afdeling under en afdelingsleder på samme måde som arkæologi. Herunder styrkes både forskningen og formidlingen.

Næste fase bliver en etapeopdelt transformation af Textilforum. Udstillingsåbning forventes at ske i efteråret 2017.

Museet arbejder målrettet på at implementere den ønskede organisationsstruktur.

Der er ansat ny administrationschef til at varetage økonomi, sponsor og relaterede opgaver.

Forskningschef, formidlingschef og samlingschef har allerede indledt et tæt samarbejde, som i løbet af de kommende år vil blive udbygget.

 

Ressourcegrundlag

Museets mål er, at der ikke skal være bygninger, som er museets ejendom.

Muset vil i dialog med de forskellige bygningsejere, museets forvalter og frivilliggrupperne udarbejde en langsigtet prioriteret plan for den samlede bygningsmasses vedligehold.

 

Forskning

Nyere tids afdeling skal fremtidig samles under en afdelingsleder, det vil medføre en mere effektiv intern fordeling af opgaver og dermed muliggøre kortvarig frigørelse til projektmodning og forskning.

Museet vil vurdere hvor meget tid og trykomkostninger, der reelt indgår i publikation af de populærvidenskabelige værker.

 

Formidling

Museet deltager igen i de nationale brugerundersøgelser. I første omgang med de to største udstillingssteder Klosterlund og Textilforum.

2016 Planlægning fase 1 af ny permanent udstilling på Textilforum.

Medio 2017 På Herningsholm åbnes udstillingen Porten til Europa, som er et led i Aarhus 2017. Udstillingen har fokus på den spirende tekstilindustri i området.

Efterår 2017 Åbning af udstilling på Textilforum.

2017 Udarbejdelse af nye udstillingskoncepter for skovens og det åbne lands kulturhistorie.

2018 Udarbejdelse af nyt koncept for Frilandsmuseet og Herningsholm.

2019/2020 Etablering af første udstillinger på Klosterlund og etablering af fase 2 på Textilforum.

 

Samlingsvaretagelse

Sideløbende med udflytningen af genstande til det nye fællesmagasin i Kollund afsætter MM det nødvendige antal arbejdstimer til indhentningen af efterslæbet på 30%, som endnu ikke er indberettet til de centrale kulturregistre.

MM har påbegyndt en udskillelse af genstande fra samlingerne. Som værktøj hertil er der udarbejdet en egentlig kassationspolitik.

 

Museets arbejde med fysisk planlægning

Museet har indledt en dialog med planchefen i Ikast-Brande Kommune og indgået aftale om fire årlige møder. En tilsvarende aftale søges med Herning Kommune, således at der etableres en formaliseret praksis for nyere tid, som skal være tilsvarende for, hvad der findes for arkæologien med hensyn til kapitel 8 arbejdet.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

CHP Fonden Vedtægter til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersens Fond indsender nye vedtægter til godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden Carl-Henning Pedersens Fond blev stiftet i 2004 er der sket nogle ændringer for museet. Den vigtigste ændring er, at Carl-Henning Pedersen døde i 2007. Samtidig har museet påbegyndt en mere aktiv formidling, udstillingsvirksomhed og udstillingssamarbejder i både ind og udland. Dette har foranlediget de ændringer i vedtægterne, der her er til godkendelse.

Fondens formål er stadig at støtte udstillinger og aktiviteter til gavn for museet og udvide kendsakbet til museet. Desuden også at støtte de intentioner, fondens bestyrelse har for udvikling af museet og at sikre museets selvstændighed og økonomiske uafhængighed. Der er tale om ganske små ændringer.

 

Ændringerne er at finde i punkt 2.4 under Formål;

 

"Bestyrelsen kan med henblik på opfyldelse af formålet blandt andet disponere som følger:

- Afhænde billeder, give gaveydelser i form af billeder og udlåne billeder - alt med henblik på at fremme og udvikle kendskab til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts kunst.

- Endvidere kan bestyrelsen donere penge og billeder til CHPEA museet."

 

Det vil sige, at i følge de nye vedtægter, kan bestyrelsen sælge af billederne, give billederne som gaver og desuden give penge til museet.

 

En anden ændring er at finde under punkt 4.2 Fondens Ledelse;

 

Ændringen består i, at før blev bestyrelsens medlemmer udnævnt ved navn, nu bliver medlemmerne udnævnt ved funktion.

Det ses ved at 2 af posterne i bestyrelsen, som udpeges af Herning Byråd, skal være henholdsvis

" - Den til enhver tid værende formand for CHPEA museets bestyrelse og

  - Den til enhver tid værende formand for Midtjysk Skole og Kulturfond."

Samtidig siger punkt 4.3;

"Bestyrelsens formand er den til enhver tid værende formand for bestyrelsen i CHPEA Museet."

 

Det vil sige, at Herning Byråd, indirekte, i kraft af deres andre udpegninger til museet og Midtjysk Skole og Kulturfond, får mere indflydelse på Fondens Ledelse.

 

 

Økonomi

Der er ikke nogle økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Det ses som positivt, at museet, med de nye vedtægter, fremadrettet har større mulighed for at få hjælp fra Fonden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de nye vedtægter for Carl-Henning Pedersens Fond godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-4-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Off Road 2017 Åbning // Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Kultursamarbejdets festival Off Road 2017 afholdes i april-maj 2017. Bestyrelsen for Kultursamarbejdet har besluttet at åbningsfesten skal foregå i Herning den 11. april 2017. Eventen er ud over at være åbning af kulturregionens festival også et Aarhus 2017 fuldmåneevent. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om projektet og afsætte midler til den kommunale andel af finansieringen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland (KSMV) gennemfører hvert fjerde år en kulturfestival, som foregår i Kultursamarbejdets medlemskommuner: Ringkøbing/Skjern, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Ikast/Brande og Herning. Festivalen er en samlende begivenhed, hvor mange af kunst- og kulturinstitutionerne disker op med ny kunst og kultur udviklet i samarbejde og på tværs af genrer og geografi.

I 2017 har medlemmerne besluttet, at temaet for festivalen skal være Off Road. Off Road 2017 er en festival, hvor nærheden er et stjerneskud, varmen en regnbue i havet og de vindformede træer forfædrenes sms til fremtiden. Det handler om at tage både kunsten, kulturen, scenen og publikum ud på afveje og overraskende oplevelser.

 

Bestyrelsen for Kultursamarbejdet har besluttet, at åbningen foregår i Herning den 11. april 2017.

 

Indhold

En gruppe relevante personer fra hele landet har deltaget i en idé-udviklingsworkshop i marts. Resultaterne derfra danner sammen med det dokument, som bestyrelsen for Kultursamarbejdet har godkendt, baggrund for det foreløbige indhold i åbningsfesten (projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag). Der afholdes endnu en workshop i maj i Odense, hvor konceptet og det kunstneriske indhold kvalificeres yderligere.

 

Off Road 2017 Åbning // Herning -  "Tæt På Magien" den 11. april 2017 tager publikum med på en rejse til de kulturoplevelser, de ikke forventede - og de kommer helt tæt på kunstens og kulturens magi, når de forvandles fra publikum og tilskuere til udøvere og deltagere. Et væld af små og store events dagen igennem får deltagerne til at mærke Midt- og Vestjylland – få regionen under huden.

Programmet vil byde på en gentænkning af det rytmiske koncertformat og et lysværk udarbejdet specielt til kulturfestivalen. Det vil blive krydret med en lang række større og mindre events og kulturelle smagsprøver, produceret af regionens kunst- og kulturinstitutioner til visning i festivalperioden. Det bliver teater, musik, billedkunst, film, design og litteratur, hvor det er allermindst ventet – og alle er inviteret med til festen.

 

Bag de kunstneriske flagskibe kommer følgebådene, som er gennemsyret af deltagelse, inddragelse og medbestemmelse. Det handler om at komme helt tæt på kunsten og hinanden, mærke nærværet og øjeblikkets uigenkaldelighed – opleve nuets magi.

Hele festivalåbningen vil sætte de frivillige i spil, som en vigtig ressource og gode ambassadører, ligesom selve arrangementet tager ansvar for miljøet og implementerer bæredygtige løsninger.

Inden selve åbningen inviteres kulturregionens borgere og institutioner indenfor i planlægning og opvarmning, bl.a. via undervisningsmateriale til skolerne, korfællesskaber og konkret "med-byg".

 

Off Road 2017 festivalen - og i særdeleshed åbningen - er desuden et Aarhus 2017 fuldmåneprojekt. Det vil sige, en begivenhed som får større vægt i Aarhus2017 programmet, og hvor der forventes minimum 15.000 publikummer. Der er afsat midler fra Aarhus2017 til fuldmåneprojekterne.

 

Organisering

Bestyrelsen for Kultursamarbejdet har besluttet, at sekretariatet for Kultursamarbejdet (Holstebro Kommune) er ansvarlig for festivalperioden og den overordnede markedsføring, mens Skive er ansvarlig for afslutningen og Herning er for åbningen.

Projektet refererer til bestyrelsen for Kultursamarbejdet.

Vedrørende økonomi og projektledelse er projektet forankret i BEK, Herning Kommune.

 

Kultursamarbejdet og Off Road Festivalen er en del af den regionale kulturaftale for 2015-2018.

 

Forvaltningen oplyser, at alle samarbejdspartnere, som var aktive under Herning100, vil blive kontaktet med henblik på at deltage.

Der er på nuværende tidspunkt lavet aftale om dokumentation i form af fotografer fra Fotoklubberne i kommunen, som vil indgå som en vigtig del af det frivilligkorps, som skal bruges på dagen.

Projektet udvikles i fællesskab af Herning Kommune og Fermaten, og projektgruppen udvides snarest med en til to eksterne samarbejdspartnere mere.

 

Økonomi

Basisbudgettet for Off Road 2017 Åbning // Herning viser udgifter for i alt 2,9 mio. kr., hvoraf de største poster er 1,5 mio. kr. til kunstnerisk indhold, 500.000 kr. til teknisk udvikling / afvikling og 400.000 kr. til venues og aktiviteter. På indtægtssiden er de største poster et tilskud fra Aarhus 2017 på 1,5 mio. kr., et samlet tilskud fra Herning Kommune på 1,2 mio. kr., 100.000 kr. fra Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og sponsorer / partnere / fonde.

Herning Kommunes bidrag til Off Road 2017 Åbning // Herning anbefales finansieret, dels via Kultur- og Fritidsudvalgets konto for regional kulturaftale, hvor der er 600.000 kr. i alt til rådighed i perioden 2015-2018, dels via overførte midler afsat til drift af Time Line 498.000 kr.. Derudover stilles scener, toiletter og diverse opbygning i byen til rådighed via BrugByen.

 

Budgettet er skalerbart, således at der kan skrues op for både kvalitet og kvantitet af de enkelte elementer i projektet. Derfor anbefaler forvaltningen, at der arbejdes på at opnå ekstern fondsfinansiering for at gøre Off Road 2017 Åbning // Herning endnu mere spektakulær.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen om Off Road 2017 Åbningen // Herning tages til orientering
at der bevilliges i alt 600.000 kr. i 2015-2018, som finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Regional Kulturaftale, kontonr. 364-01-350-09
at det overførte beløb til drift af Time Line i 2015 på 498.000 kr. disponeres til Off Road i 2017
at udgifter til opbygning af festivalplads i midtbyen, toiletter mv. afholdes af Bymidtekontoen.
at forvaltningen bemyndiges til at søge yderligere fondsfinansiering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Feldborg Hallen - likviditetsbehov vedr BMX-hal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Feldborg Hallen ansøger om 200.000 kr. til finansiering af ekstra udgifter og manglende indtægter i forbindelse med etablering af ny BMX-hal.

Sagsfremstilling

 

I forbindelse med etableringen af ny indendørs BMX-hal er der opstået likviditetsmæssige udfordringer i Feldborg Hallen, hvor der på grund af ekstraudgifter og manglende indtægter fra fonde er behov for tilførsel af i alt 400.000 kr.

Feldborg Hallen ansøger om et tilskud på 200.000 kr., mod at bloktilskuddet fra Herning Kommune reduceres med 20.000 kr. årligt. De resterende 200.000 kr. kan hallen trække på deres bankkredit iflg. accept fra banken.

Økonomi

Herning Kommune har i henhold til frigivelsessag på byrådsmøde den 23. jubi 2014 bevilget et anlægstilskud på 4 mio. kr. til anlægsprojektet med et samlet anlægsbudget på 6 mio. kr., og BMX-hallen blev bygget og indviet i 2015.

Et evt. tilskud på 200.000 kr. kan bevilges fra haltilskudskontoen, mod at bloktilskuddet reduceres med 20.000 kr. årligt i 10 år fra samme konto.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 200.000 kr. til Feldborg Hallen vedr. ekstraudgifter i forbindelse med etablering af BMX-hal
at finansieringen afholdes fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen (374 00 221-04)

Beslutning

Der bevilges kr. 200.000 mod at bloktilskuddet fra Herning Kommune reduceres med kr. 20.000 årligt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

Sunds Idrætsforening v/ fmd. Ole Olesen ansøger om frigivelse af reserveret anlægsbevilling til kunstgræsbane i Sunds samt godkendelse af projektet.

Sunds IF har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016-2019 blev der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Sunds ved Idrætscenter Sunds Vest.

Sunds IF har udarbejdet et projekt med en samlet anlægsbudget på 3,459 mio. kr. hvoraf 0,200 mio. kr. vedr. lysanlæg og kørevej afholdes af Sunds IF uden for det kommunale byggeprojekt, og 0,259 er moms af indbetalte midler fra Sunds.

Sunds IF skal således brutto indbetale 1,759 mio. kr. til Herning Kommune.

 

I den forbindelse har Sunds IFs bestyrelse på møde d. 27. april 2016 drøftet og udarbejdet følgende finansieringsplan for projektet i forhold til forventet anlægsbudget:

 

Opsparing i støtteforening under Sunds IF

0,500 mio. kr.

Tilsagn fra fonde

0,050 mio. kr.

Fonde

0,200 mio. kr.

Indsamling fra Sunds borgere, medlemmer & Sunds IF

0,700 mio. kr.

Kontingentstigning/brugerbetaling i Sunds IF

0,229 mio. kr.

Tilskud fra Herning Kommune budget 2016

1,500 mio. kr.

Tilskud fra Grøn Ordning

0,280 mio. kr.

I alt

3,459 mio. kr.

 

Indsamling fra borgere i Sunds og medlemmer i Sunds IF vil blive en ordning, hvor der dels forsøges med skattemæssig fradragsmulighed og dels indsamling som markering af Sunds IFs 75-års jubilæum, hvor borgere og medlemmer kan støtte projektet.

En eventuel difference vil blive dækket af midler i Sunds IF. Kontingentstigningen i Sunds IF er ud fra bestyrelsens holdning om, at fremtidige medlemmer også skal være med til at betale for anlæg og drift af banen.

 

Driftsbudget for kunstbaneanlægget forventes finansieret på følgende måde:

 

Ydelser fra driftsafdelingen ved Herning Kommune

23.000 kr.

Driftsaftale mellem Sunds IF center og Sunds IF sport (skønnet)

80.000 kr.

I alt

103.000 kr.

 

Økonomi

Der budgetteres med, at der skal afregnes 259.000 kr. i moms af indbetalinger fra Sunds til projektet - beløbet kan blive mindre ved bidrag fra private personer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318080 Kunststofbane i Sunds. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2016,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. på samme stednr. vedr. indbetaling fra Sunds i 2016,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318080, finansieret af de indbetalte midler fra Sunds,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for byggekredit og fuld finansiering af projektet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Aase Andersen  

DDS, 1. Hede Gruppe søger om tilskud til udskiftning af loftsplader

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DDS, 1. Hede Gruppe søger om tilskud til udskiftning af loft i foreningens spejderhus på Fenrisvej.

Sagsfremstilling

DDS, 1. Hede Gruppe har foreningslokaler på Fenrisvej 22 i Herning. Huset er bygget i 1965 og er løbende renoveret ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

 

Spejdergruppen består af 62 aktive spejdere under 25 år og 10 ledere.

 

Foreningen ejer selv spejderhuset, hvorfor der kun ydes lokaletilskud til forsikringer, ejendomsskat og lejrudgifter. Dette tilskud beløber sig årligt til ca. 20.000 kr.

 

Huset benyttes til aktiviteter stort set hver aften.

 

Børnehaven St. Blicher har indtil sommeren 2015 haft et lejemål i spejderhytten, men dette lejemål er opsagt, hvorfor foreningen er presset på økonomien.

 

Loftet, som er fra husets oprindelse, er mørkt og gammelt og er begyndt at hænge løst flere steder. Herudover er der skjolder fra gamle vandskader. Disse skader blev udbedret i 2012, da spejderhuset fik udskiftet det gamle tag samt lagt ekstra isolering.

Hertil bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 94.200 kr.

 

Spejdergruppen ønsker at få det gamle loft udskiftet til troldtektplader. Hertil er der indhentet 2 tilbud.

 

Det ene tilbud, som lyder på 29.740 kr. omfatter udelukkende udskiftning af loftspladerne. Det andet tilbud, som lyder på 49.850 kr. omfatter udover udskiftning af loftsplader også 45 mm mineraluld, som samtidig vil virke lyddæmpende.

 

Foreningens likvide midler udgør pr. 31. december 2015 114.567 kr.

 

Foreningen søger om et tilskud på 49.850 kr. til udskiftning af loftsplader samt lydisolering. Alternativt søges om tilskud til den billigste løsning på 29.740 kr.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges til tilskud på op til halvdelen af udgiften på 49.850 kr. dvs. 24.925 kr. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.
at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Aase Andersen  

DDs Vildbjerg søger om forhøjelse af lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DDS Vildbjerg Gruppen søger om forhøjelse af deres årlige lokaletilskud.

Sagsfremstilling

DDS Vildbjerg Gruppen har foreningslokaler i Søndergade 57 i Vildbjerg. Spejderhuset ejes af den selvejende institution Tranholmbæk.

 

Foreningen har i øjeblikket 68 medlemmer.

 

Foreningen har indtil 2014 delt lokaler med en skovbørnehave i Herning Kommune. Skovbørnehaven opsagde sit lejemål 31/12 2013, og da spejderne i løbet af de sidste 6 år har øget sit medlemstal med 50%, var det naturligt at indgå en lejekontrakt på hele lejemålet på ca. 130 m2.

 

Foreningen har hidtil modtaget et årligt lokaletilskud på 15.943 kr. svarende til 73% af 21.840,-

 

Den årlige lejeudgift beløber sig fremover til 40.000 kr. + forbrugsafgifter på ca. 15.000 kr. Der søges om et tilskud på 73% af de tilskudsberettigede udgifter i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser,

hvilket svarer til ca. 40.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at en forhøjelse af det årlige lokaletilskud på 24.000 kr. imødekommes.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374 00 209 50

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Tilskud til KMF 336 - Klassisk Musik Festival 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

Arbejdsgruppen bag KMF - Klassisk Musik Festival 2016 ansøger om tilskud på 100.000 kr. til gennemførsel af festivalen for 6. gang i tidsrummet 30. oktober - 13. november 2016.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag KMF 336 er et samarbejde mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner, idet den består af repræsentanter fra de kulturelle samråd i begge kommuner.

Arbejdsgruppen sørger for en fælles markedsføring, ligesom den er arrangør af åbnings- og afslutningskoncerterne.

Der planlægges et program for de 14 dage - 336 timer - som sikrer musiske aktiviteter så mange steder som muligt i de to kommuner.

 

Klassisk Musik Festival er med succes blevet afholdt i 2004, 2006, 2009, 2012 og 2014.

 

Åbningskoncerten "Stjerneskud" afholdes den 30. oktober 2016 i Herning Kongrescenter. Der medvirker unge klassiske talenter, som har rødder i Herning og Ikast-Brande, og som er i gang med en uddannelse eller lige har startet en professionel karriere. Her præsenteres sangere og musikere samt en komponist med en dansk uropførelse.

Afslutningskoncerten afholdes den 13. november 2016 ligeledes i Herning Kongrescenter. Her vil der blive fremført en koncertant udgave af operetten "Flagermusen" med 7 professionelle solister, hvoraf flere er lokale sangere, samt et stort amatørkor, som bliver etableret til lejligheden af FOF. Dirigent er Frans Rasmussen og Ulrich Stærk står for musikken.

 

Arbejdsgruppen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 100.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne og den fælles markedsføring.

 

Budgettet for KMF 336 2016 er på 872.000 kr. Til sammenligning var det i 2014 på 967.000 kr., hvor Herning Kommune bevilgede 75.000 kr. Regnskabet for KMF 336 2014 resulterede i et overskud på 16.287,72.

 

Til gennemførsel af KMF 336 2016 bidrager Kulturelt Samråd Herning med 100.000 kr. af egne midler, Kulturelt Samråd Ikast-Brande bidrager med 25.000 kr. Desuden er arbejdsgruppen for KMF 336 ved at udarbejde en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, som tidligere har givet et fast tilskud på 50.000 kr. Derudover bidrager Herning Kommune med midler fra Overgangsordningen fra Ringkjøbing Amts kulturstøtte på 113.480 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne og den fælles markedsføring fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 293.569 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.11-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Midtvest Pigekor - korrejse til Manila 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtvest Pigekor fremsender d. 25. april ansøgning om tilskud på 12.000 kr. til gennemførelse af korrejse til Manila i oktober 2016.

Sagsfremstilling

Midtvest pigekor er inviteret til Manila i oktober 2016 af Ave Maria Childrens Choir Foundation, for at deltage i den tilbagevendende festival, Halina't Umawit (Come and Let us play). Festivalen er en national kor festival for de dygtigste kor i hele Filipinerne. Den danske ambassadør i Filipinerne, Jan Top Christensen har formidlet kontakten mellem den filipinske organisation og Midtvest Pigekor, som er det eneste internationale kor, der er inviteret.

 

Invitationen kommer som en naturlig fortsættelse af det internationale netværk, som koret gennem årene har arbejdet på at styrke.

 

I samme ombæring vil den danske ambassade bruge Midtvest Pigekor som repræsentanter for dansk kultur og præsentere dansk kormusik i forskellige officielle og erhvervsmæssige sammenhænge. Korrejsen vil derfor byde på deltagelse i selve festivalen, samt 4 ekstra koncerter.

 

Udgiftsbudgettet er på 375.000 kr., hvoraf den største udgift er til transport, som udgør 322.000 kr. Indtægtsbudgettet er på 209.500 kr., hvoraf 160.000 kr. er egenbetaling, 22.500 kr. er fra sponsorer og det restrerende beløb er fra CD-salg, servering i MCH samt det ansøgte tilskud ved Herning Kommune.

 

Forvaltningen oplyser, at udvalget har fastsat et tilskud på 200 kr. pr. aktiv deltager i koncertrejser. Efter denne regel vil tilskuddet udgøre 12.000 kr.

 

Udvalget har tidligere bevilliget ekstraordinært tilskud til korrejser til oversøiske rejsemål.

 

Forvaltningen foreslår, at der gives et tilskud på 2 x 200 kr. pr. aktiv deltager, i alt 24.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 24.000 kr. til Midtvest Pigekors korrejse til Manila i oktober, som finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 10. maj resterer 293.569 kr.
at tilskuddet gives uden præjudice

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Endagsfestival - Spraypaint the walls

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Kontrast fremsender d. 18. april ansøgning om tilskud på 70.000 kr. til afholdelse af endagsfestivalen "Spraypaint the walls".

Sagsfremstilling

Foreningen Kontrast ansøger om tilskud på 70.000 kr. til afholdelse af endagsfestivalen "Spraypaint the Walls" på Rådhusgårdens parkeringsplads ved Kontrast lørdag d. 3. september 2016.

 

Kontrast har bygget konceptet for en en-dags-festival op i gennem de seneste fem år. Målet med festivalen er at give Hernings borgere oplevelser og inspiration gennem et unikt og alternativt tiltag, og samtidig give upcoming bands en scene at spille på. De sidste fem års festivaler har haft forskellige temaer og i år er temaet hardcore genren. Kontrast vil supplere de upcoming bands med et par anerkendte navne for at tiltrække et større publikum. I år spiller blandt andre Cro Mags, Negative Approach og syv mindre bands. Sideløbende med musikken, vil der være forskellige hardcore-inspirerede workshops i gården.

 

Kontrast planlægger at bruge hele Rådhusgårdens P-plads til festivalen. Pladsen indrettes med boder, bar, telte, toiletter og scene udendørs, mens der også er en scene, bar og hyggekrog inde i Kontrast.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af fem personer fra Kontrast, som hver har sit ansvarsområde.

Kontrast vil markedsføre festivalen via Facebook og plakater i byen. Det sikres, at alle uddannelsesinstitutioner får kendskab til festivalen.

 

Kontrast ønsker toiletter stillet til rådighed og Rådhusgårdens P-plads lukket uden adgang for beboere på dagen.

Der gøres opmærksom på, at Rådhusgårdens P-plads ikke udelukkende er kommunal, men også indeholder private p-pladser. Det betyder, at P-pladsen ikke kan lukkes en hel dag uden videre. Forvaltningen vil være behjælpelig med reservation af alternative P-pladser til beboerne. Beboerne skal spørges og acceptere de alternative P-pladser og at gården skal lukkes af, for at P-pladsen kan lukkes en hel lørdag.

Hvis afvikling i Rådhusgården ikke viser sig mulig, vil forvaltningen forsøge at finde en anden egnet lokation.

Økonomi

Festivalen har et udgiftsbudget på 142.000 kr., hvoraf honorar til kunstnere udgør 79.500 kr., udgifter indkøb, markedsføring, workshops m.m. udgør 41.500 kr. og de resterende 21.000 kr. er afsat til lyd, lys og scene. Der er ikke afsat midler til toiletvogne, da Herning Kommune søges om at stille dem til rådighed.

Indtægtsbudgettet er på 157.000 kr., hvor Kontrast budgetterer med et tilskud fra Herning Kommune på 70.000 kr. Herudover er der budgetteret med 35.000 kr. i baromsætning, 26.000 kr. søges fra andre fonde og 6.000 kr. forventes modtaget i donationer. Kontrast har søgt Kulturelt Samråd om en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 40.000 kr. til endagsfestivalen "Spraypaint the walls", som finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 10. maj resterer 293.569 kr.
at der stilles toiletvogne til rådighed for festivalen, jf. Brug Byen 
at Kontrast gøres opmærksom på, at denne bevilling udelukkende handler om økonomi og toiletter. Alle nødvendige tilladelser og godkendelser skal søges seperat.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

BASS-MENT 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Kontrast fremsender d. 18. april ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af BASS-MENT d. 29. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Foreningen Kontrast søger om et tilskud på 25.000 kr. til musikarrangementet BASS-MENT, der ikke tidligere har modtaget tilskud fra Herning Kommune.

 

Med elektronisk musik, samt UV-lys, string art og UV spray art, forsøger Kontrast at skabe et unikt rave event i Danmark. Lignende ses kun i København i form af Distortion - Bas under buen.

BASS-MENT skiller sig ud fra byens øvrige arrangementer og diskoteker ved at lægge stor vægt på undergrundsmusikken, mens den atypiske lokation, i en P-kælder i Herning, også gør arrangementet unikt.

I år er følgende navne på plakaten: DJ Krelio, DJ Crew FX, Flagz, ObeI og Tonin.

 

Kontrast ønsker at afholde arrangementet i P-kælderen v/Rådhusgården, hvor det tidligere har været afholdt.

 

Kontrast vil markedsføre arrangementet via Facebook og plakater i byen, samt sikre at alle uddannelsesinstitutioner får kendskab til arrangementet.

 

Kontrast oplyser, at de er modstandere af stoffer og gerne vil gøre op med myten omkring techno miljøet og hårde stoffer.

Økonomi

Budgettet balancerer ved 61.000 kr. Udgifterne består af honorar til musikere på 19.000 kr., udgifter til barindkøb, markedsføring, dørvagt m.m. på 27.000 kr. og leje af lyd og lys på 15.000 kr.

Indtægterne består af baromsætning på 20.000 kr., entréindtægter på 10.000 kr., egenfinansiering på 6.000 kr., samt ansøgt tilskud på 25.000 kr. ved Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af BASS-MENT 2016, som finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 10. maj resterer 293.569 kr.
at Kontrast gøres opmærksom på, at denne bevilling udelukkende handler om økonomi. Alle nødvendige tilladelser og godkendelser skal søges seperat.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø39-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Kunst i Gågaden.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er afsat 10 mio. kr. til renovering af Gågaden. Der blev samtidig ud af de 10 mio. kr. øremærket 500.000 kr. til kunst. I denne sag orienteres politikerne om fordele og ulemper ved et samarbejde med Statens Kunstfond og bedes tage stilling til om hvilken løsning der ønskes.

Sagsfremstilling

 

Gågaderenoveringen mellem Torvet og Poulsens Plads er igang. Byplanudvalget har godkendt og frigivet midler. I projektet ligger flere nedslag ud over det nødvendige gravearbejde, granitbelægningmm. Det drejer sig om elementer, der kan skabe leg, ly og læ.

Der blev som indslag sat 500.000 kr. af til en ny kunstinstallation. Det drejer sig ikke om de kunstværker, der midlertidigt er i depot, men om indkøb af ny kunst. Der har fra rådgiverens side i dispositionsforslaget lagt op til at arbejde med lyskunst i knudepunktet mellem Bredgade og Skolegade. Placeringen er god i forhold til de øvrige tilgtag, der gøres i gågaden. At det skal være lyskunst, eller kunst der bruger lys, kan eventuelt lægge op til, at Gågaden også forskjønnes efter mørkets frembrud. Vigtigst her er at bemærke, at der er tale om varige, bestandige materialer og ikke midlertidig kunst.

 

I forbindelse med valg af kunstner er der to muligheder og en plan B.

Enten ansøger vi om et samarbejde med Statens Kunstfond eller også vælger vi selv en kunstner. Plan B indeholder en løsning ved afslag fra Statens Kunstfond.

 

Fordele og ulemper ved at ansøge om samarbejde med Statens Kunstfond.

 • Fordelen ved at arbejde sammen med Statens Kunstfond er for det første, at der bliver tilført flere penge til projektet.
 • For det andet vil samarbejdet være garant for høj kunstnerisk kvalitet.
 • For det tredje ligger der en mulighed for opmærksomhed omkring kunst og kulturlivet på landsplan, ved at turde at opgive smagsdommeriet og satse lidt større.
 • Ulempen ved at samarbejde med Statens Kunstfond er, at vi ikke selv kan vælge hvilken kunstner vi skal samarbejde med og dermed heller ikke herre over hvordan kunstværket bliver.

 

Fordele og ulemper ved at gå uden om Statens Kunstfond

 • Fordelen er at politikere og borgere kan inddrages i at bestemme hvilken kunstner, der skal levere kunsten. Dette kunne gøres ved en konkurrence.
 • Ulempen er for det første, at der så kun er 500.000 kr. til værket.
 • For det andet er det en ulempe, at kunstværker, hvor for mange er involverede i udvælgelsesprocessen, ofte bliver kedelig og på lavt niveau, da det er et område, hvor det er umuligt at blive enige.

 

Som en plan B løsning, hvis der vælges at ansøge Statens Kunstråd om samarbejde, men med et afslag som resultat, kunne der konstitueres et politisk uafhængigt kunstekspert råd.

Dette råd, ville så være garant for kvaliteten af valg af kunstner, uden at politikere vil kunne klandres senere når klager over kunsten begynder at tikke ind.

  

Økonomi

De 500.000 kr er afsat på Serviceområde 09 Trafik stednr. 223058 i 2016, der tidligere er frigivet til det formål at skabe liv og spændende byrum i bymidten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at valget af samarbejde med Statens Kunstfond drøftes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Rock i Aulum Lystanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rock i Aulum Lystanlæg, som ikke tidligere har modtaget tilskud fra Herning Kommune, søger et tilskud på 10.000 kr. til videreudvikling af arrangementet.

 

Arrangementets målsætning er at udbrede musikalske og kulturelle oplevelser, herunder både at give børn og unge en mulighed for at arbejde seriøst med musikken, og samtidig gøre publikum opmærksom på, hvad der kan opnås ved dette.

Der er en stor stigning blandt ungedeltagelsen på ungdomsskolens musikhold, samt flere der tilmelder sig solo undervisning på skolens frivillige musikhold, og arrangøren håber, at flere børn, unge og familier aktivt vil tilvælge musikken og kulturen.

 

Rock i Aulum Lystanlæg er et arrangement for et bredt publikum med navne som Love Talk, Tjalfe Track, Sebastian Klein, Aulum-Hodsager skoles børnekor, Motorcity Blues Company og klovnen Lars Gustav på plakaten. Herudover vil der være ungdomskonkurrence for bands fra 7. - 10. klasse, hvor vinderen får både studietid og en plads på den store scene til det efterfølgende års Rock i Aulum Lystanlæg.

 

Arrangementet tiltrækker hvert år mellem 1100 og 1300 publikumsdeltagere, hovedsageligt fra Aulum, og arrangøren ønsker nu at udbrede kendskabet, samt publikumsdeltagelsen til resten af kommunen. Arrangøren vil øge markedsføringen via Facebook, artikler i Herning Folkeblad, reklamespots, flyers og plakater på biblioteker, gymnasier m.f., samt mulig reklame på digitale skærme i Herning by.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives et tilskud på kr. 10.000 med henblik på markedsføring og med afsæt i arrangementes kunstneriske profil.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Aktivitetsanalyse i idrætshaller

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Belægningen i kommunens idrætshaller registres i dag via lokale-bookingsystemet Conventus. De aflæste reservationer er dog ikke altid et udtryk for, at lokalerne udnyttes optimalt.

Den reelle udnyttelse kan måles ved opsætning af termiske/ varmesøgende kameraer. Sammenholdning af reservationer i Conventus med den reelle benyttelse kan være med til at sætte fokus på en optimal udnyttelse af evt. ledig halkapacitet og et redskab til dialog.

Forvaltningen har været i dialog med COWI som i samarbejde med Aalborg Universitet kan gennemføre en aktivitetsanalyse af kommunes idrætshaller.

 

Sagsfremstilling

I samarbejde med Ålborg Universitet og COWI er det muligt at gennemføre målinger af aktiviteten i kommunens idrætshaller. Målingen sker ved at benytte termiske kameraer til at bestemme antallet af personer, der opholder sig på hallens baneareal. Det termiske kamera opfanger varme, hvilket gør, at personer skiller sig ud fra en ofte koldere baggrund. Anvendelsen af termiske kameraer betyder, at personer, der opholder sig i hallen, ikke kan genkendes, og derved er optagelserne ikke personhenførbare.

 

Erfaringer fra analyser i Danmark har vist, at mange kommunale haller står tomme i 20% af den tid, hvor hallen ellers er booket til aktiviteter af foreninger, skoler mv. Denne restkapacitet kunne således være anvendt af andre foreninger eller andre formål.

 

Aalborg, Aarhus, Odense og København har fået udarbejdet aktivitetsanalyser i 40 idrætshaller i hver kommune. Typisk gennemføres analyserne over en 2-ugers periode pr. idrætshal, og resultaterne afrapporteres i en kortfattet rapport for hver analyseret hal. Analyserne i kommunerne har været anvendt som et grundlag for en dialog med skoler, foreninger og halledelser med henblik på at opnå en fælles forståelse af den ledige kapacitet, og hvordan den bedst kan udnyttes.

 

Budgetterede udgifter til gennemførelsen af analysen udgør ca. 10.000 kr. pr. hal. Der er kapacitet til at måle i 10 haller ad gangen. Såfremt der skal måles i alle haller (ca. 30 haller) kan det gøres over 3x14 dage til en samlet pris på ca. 300.000 kr. For at gøre målingerne sammenlignelige vil målingen kunne gennemføres i efterårsperioden 2016 i ugerne 43-48.

 

Forvaltningen har været i dialog med forretningsudvalget for halforum, som bakker op om aktivitetsanalysen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der reserveres et tilskud på op til 300.000 kr. til gennemførelse af aktivitetsanalyse i kommunens idrætshaller
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, hhv. 150.000 kr. fra kontonr. 374-00-203-06 Særligt lokaletilskud og 150.000 kr. fra kontonr. 374-00-221-04 haltilskudskonto.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.

Mappe med bilag udleveres på mødet.

 

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017-2020 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 10. juni 2016 fremsende budgetforslaget til Koncern Økonomi med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2016-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - 14 - 15

Regnskab 2015

Budget 2016

Budget 2017

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

95.639

92.092

92.883

Serviceområde 14 - Biblioteker

38.525

39.567

40.000

Serviceområde 15 - Kultur

48.216

49.358

49.482

I alt

182.380

181.017

182.365

 

 

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2015 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden, herunder vedtagelse af mulighedskataloget.

Budgetforslaget indeholder:

 • Kommentarer til budgetforslaget med en oversigt over forhold, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget
 • Mål
 • Driftsbemærkninger
 • Takster
 • Ændringsskemaer

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2017-2020, og at forslaget herefter fremsendes til Koncern Økonomi til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. marts 2016 og det forventede regnskab for 2016.

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften forventes et mindreforbrug på 1,579 mio. kr.
 • at der vedr. anlæg forventes et mindreforbrug på 26,883 mio kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer. 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 1,579 mio. kr. (mindreforbrug) som kan henføres til forventede henlæggelser til vedligeholdelse.

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbug i 2016 på 26,9 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter, bl.a. 11,4 mio. kr. vedr. Holing-projektet og en ekstern indtægt vedr. CHP-tunnelprojektet på netto 13,6 mio. kr.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 2.429.000 kr. til en række projekter i 2016-2019, og indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 2.429.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50.

 

 • Herudover giver den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen en merindtægt på 1.598.000 kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1.598.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50.

 

Bibliotekernes projekter og bevillinger er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møder henholdsvis den 29. februar 2016 og 23. maj 2016, hvor det blev besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle medtages i denne budgetopfølgningssag, hvilket er nærmere specificeret i vedlagte økonomiskema.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni og i Byrådet den 21. juni 2016.
at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb vedr. Herning Bibliotekerne foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget