Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: Herning Bibliotekerne, Østergade 8, Herning - lokale A

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.00.00-A00-11-15 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Status vedr. samspil mellem det nye hovedbibliotek i Østergade 8 og kulturinstitutionerne i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

KFU behandlede den 29. februar 2016 et forslag til konkrete initiativer, der styrkede samspillet mellem det nye hovedbibliotek og de øvrige kulturinstitutioner i midtbyen, og ønskede i den forbindelse en status for samarbejdet efter et års tid. Status i januar 2017 er at biblioteket i Ø8 og kulturinstitutionerne i midtbyen samtaler og samarbejder bredt og på mangfoldig vis, og laver både store og små projekter, aktiviteter og events i fællesskab. Samt at der i foråret 2017 inviteres til at deltage i et produktionsmødeforum hvor institutionerne halvårligt orienterer om egne aktiviteter i den kommende sæson, koordinerer og også evt. sammen udvikler nye aktiviteter.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne spiller positivt sammen, og samarbejder med de andre kulturinstitutioner i midtbyen, og bidrager til kulturel diversitet og gode kulturelle oplevelser for borgerne i Herning.

I det seneste år har der været et væld af fælles aktiviteter og samarbejdsprojekter som bl.a. ”Kultur i mørket” med Kulturgården, Team Teatret har bidraget i bibliotekets særlige tema ”Stop vold mod børn”. Der er afholdt Skt. Hans med Scene 7 m.fl., Musikskolen er med i DR Klub klassisk, Familielytteklub, baby workshop, P6 Beat klub, Små synger sammen, LMS koncerter og Spil Dansk koncerter. Sangskolen laver ”Små synger sammen”, lanterneoptog og fællessang, og Ensemble Midtvest har indgået i Familielytteklubben. Samtalesaloner, Ungebazar, Litteratursalon og DemokratiStafetten er lavet sammen med Huset No 7, der har været Børneteater på HeArt og biblioteket laver InVITAtion Lab projektet sammen med Swinging Europe. Cityforeningen har biblioteket bl.a. lavet dinosaur temauge, magisk vinterferie, bamsedag, onkel Reje sammen med.

 

I foråret 2017 inviteres institutionerne af Kultur og Fritid til at deltage i et produktionsmødeforum, hvor institutionerne halvårligt orienterer om egne aktiviteter i den kommende sæson, koordinerer og evt. også sammen udvikler nye fælles aktiviteter.  Intentionen er at skabe størst mulig synergi i kulturinstitutionernes borgerrettede aktiviteter.

Økonomi

Der er umiddelbart ingen økonomi bundet i samarbejdet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at status for samarbejde mellem  det nye hovedbibliotek i Østergade 8 og kulturinstitutionerne i Herning tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-5-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kærbo Rideklub og Holing Ridecenter søger om ekstraordinært tilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kærbo Rideklub og Holing Ridecenter søger om tilskud til udskiftning af barriere i ridehus og renovering af udendørs ridebane.

Sagsfremstilling

Kærbo Rideklub har i de senere år stået i en vanskelig situation, idet det har været uvist, om klubben kunne blive i Holing pga. udvidelsen af Sportscenter Herning.

Til trods for, at det nu er afklaret, at klubben kan blive, har en lang periode med uvished forårsaget, at klubben har mistet mange medlemmer/ opstaldere med en presset økonomi til følge.

 

Af samme årsag er springbanen er ikke blevet vedligeholdt og en tiltrængt renovering af barrierer i ridehuset er blevet udsat i længere tid. Disse forhold ønsker rideklubben nu at få bragt i orden.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til udskiftning af barrierer anslået 86.312 kr. incl. moms. Udgifter til renovering af udendørsbane forventes at udgøre ca. 10.000 kr. incl. moms. Dvs. samlede udgifter udgør i alt ca. 96.312 kr. incl. moms. Klubben kan selv bidrage med 25.000 kr. i egenfinansiering/ sponsorater og søger Herning Kommune om 71.312 kr.

 

Kærbo Rideklub indgår i en konstruktion med den selvejende institution Holing Ridecenter, hvor rideklubben betaler en årlig husleje til centret plus forbrug baseret på de udgifter, der er forbundet med drift af centret. Herning Kommune yder et årligt lokaletilskud til Kærbo Rideklub på 340.670 kr. (2016) svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter i henhold til folkeoplysningsloven/ gældende tilskudsordning på idrætsområdet.

 

Kærbo Rideklub tegner jf. seneste indberetning 71 medlemmer, heraf 62 under 25 år.

 

Formueforhold Kærbo Rideklub:

 

Årets resultat: -87.876 kr.

Egenkapital: -206.023 kr.

Likvide beholdninger: 11.659 kr.

 

Formueforhold for Fonden for den Selvejende Instituion Holing Ridecenter:

 

Årets resultat: -162.782 kr.

Egenkapital: 3.796.147 kr.

Likvid beholdning: 0 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 71.312 kr. til udskiftning af bander og renovering af udendørs bane
at udgiften afholdes under Serviceområde Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt – tilskuddet gives under forudsætning af, der til forvaltning fremsendes handleplan for et budget i balance.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Fodbold Eksperimentarium, 2. etape, frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2014-17 blev der afsat et supplerende anlægstilskud på 500.000 kr. til anlæggelse af Herning Fodboldeksperimentariums 2. etape, kunsten i anlægget. Bearbejdet skitseprojekt og samlet projektøkonomi er nu på plads. Afsat anlægsbevilling ønskes frigivet i forbindelse med realisering af "fodboldgolf-projektet".

Sagen er senest behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 19. december 2016, pkt. nr. 149, hvor indstillingen blev tiltrådt.

Jf. nye oplysninger vedr. projektøkonomi genbehandles sagen i fagudvalget.

Nye oplysninger beror dels på Herning Fremads udfordringer med at tilvejebringe den sidste del af egenfinansieringen på 180.000 kr. ud af 500.000 kr., dels på udfordringer med etablering af hul 4 pga. vand. Det foreslås derfor at hul 4 udgår. Budget og tidsplan tilrettes i henhold hertil.

Sagsfremstilling

Herning Fodbold Eksperimentarium (1. etape) blev indviet i juni 2011 på baggrund af et fælles initiativ mellem Herning Kommune, Boldklubben Herning Fremad, Lokale og Anlægsfonden og Realdania.

Nu er tiden kommet til at realisere fodboldeksperimentariets 2. etape. Der har været afholdt en lukket idekonkurrence med henblik på ideer til implementering af kunsten i anlægget. Ideer, der ligeligt prioriterer bevægelse, kunst, landskab og fodbold og sætter nye standarder for et innovativt bevægelseslandskab i en målrettet fritids- og kultursatsning.

Konkurrencen blev vundet af Rune Fjord jf. vedlagte ideoplæg og bearbejdede skitseforslag. Den bærende idé til kunstprojektet har været at implementere en ”fodbold-golf bane”, hvor ”hullerne” er kunstinstallationer, der fungerer både rent fodboldteknisk som en boldudfordring, men også som bevægelsesskulpturer, der appellerer til leg, læring, fantasi og bevægelse. Tilsammen giver kunstinstallationerne brugerne en sammenhængende rekreativ, æstetisk oplevelse.

Begrebet ”fodboldkunstner” blev i projektets første etape valgt som en styrende metafor for eksperimentariet. Visionen for 2. etape har derfor fortsat været at ”foldboldkunst – kunsten i anlægget” tilfører eksperimentariet en ekstra dimension, som knytter naturligt an til det eksisterende anlæg.

Tilrettet projekt samt budget er vedlagt som bilag.

Budgetterede udgifter ifm. realisering af 2. etape udgør jf. indhentet tilbud (tilrettet, hvor hul 4 udgår) 1,320 mio. kr.

Finansiering: 

 Reserverede midler 1. etape (ex. reservation til evaluering)

    500.000 kr.

 Supplerende anlægsbevilling Herning Kommune jf. budgetforlig 2014-17

    500.000 kr.

 Supplerende egenfinansiering Herning Fremad/ fonde og sponsorer

    320.000 kr.

 I alt

 1.320.000 kr.

Der er tidligere bevilget tilskud til Herning Fodbold Eksperimentarium på 15 mio. kr. med hhv. 5 mio. kr. fra Herning Kommune, 5 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt 1 mio. kr. fra Herning Fremad. Realdania har tilbageholdt/ reserveret 250.000 kr. til udarbejdelse af en evaluering af det samlede projekt.

"Fodboldgolf-projektet" etableres i foråret 2017 og forventes indviet/ taget i brug primo juni 2017.

Evaluering af hele fodboldeksperimentariet (etape 1 og 2) forventes gennemført i efteråret 2017 forventeligt i samarbejde med Syddansk Universitet.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 19. december 2016, pkt. 149:
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 031091,

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på samme stednr. i 2016, som overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af udforbrugte midler fra 2016 til 2017. 

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. december 2016, pkt. 149:
Indstillingen tiltrådt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det reviderede projekt godkendes
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 031091,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på samme stednr. i 2016, som overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Forbedring af containere ved Fuglsang Sø - Herning Kajakklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Herning Kajakklub har i en længere årrække benyttet et område ved Fuglsang Sø, dels til opbevaring af klubbens kajakker i containere, dels som udgangspunkt for sejlads på søen.

 

Forvaltningen ønsker i samarbejde med Teknik og Miljø at bringe placeringen af containerne i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 41.OF20.1 for bebyggelse i området, herunder den ydre fremtræden heraf. Samtidig ønskes det at lovliggøre containerne jf. byggelovens bestemmelser om byggetilladelse samt naturbeskyttelseslovens § 16.

 

Det anbefalers, at der gives midlertidig tilladelse til placering af klubfaciliteter for Herning Kajakklub ved Fuglsang Sø, og der afsættes et rammebeløb til forskønnelse af containerne.

 

Sagsfremstilling

 

Herning Kajakklub har siden 2006/2007 haft aktiviteter og bådoplag ved Fuglsang Sø. Oprindeligt benyttede klubben sig af en nu nedrevet gård. Gården blev nedrevet i forventning om etablering af feriecenter, og kajakklubben blev genhuset i 2 containere placeret i umiddelbar nærhed af den tidligere gård. Planen er, at klubben på sigt skal etablere sig ved den kommende Holing Sø, når denne er færdig etableret.

 

Med årene er klubbens aktiviteter og pladsbehov øget, så der i dag er opstillet 5 containere på stedet. Containerne er malet i en kraftig blå farve og fremstår markant og uindpasset i området.

Da en permanent løsning ved Holing Sø ikke forventes at blive realiseret i nærmeste fremtid ønsker forvaltningen, som led i arbejdet for en opgradering af området, at få bragt situationen i overensstemmelse med planen for området samt øvrig lovgivning (byggeloven, naturbeskyttelsesloven). I nedenstående punkter redegøres for problemstillinger i den forbindelse:

 

1.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 3.14, skal området anvendes til offentlige friarealer, hovedsageligt til fritidsformål. Der kan etableres byferie i området, udført efter en samlet plan, der skal godkendes af byrådet.

Det vurderes, at en midlertidig anvendelse for kajakklubben ikke strider imod planen.

 

2.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 7.8 må der kun opføres bygninger til byferie i området.

Da containerne er flytbare vurderes det, at en midlertidig tilladelse til placeringen ikke er til hinder for planens gennemførelse.

 

3.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.6, skal bygninger i område V opføres med en taghældning på mellem 10 og 45 grader.

Det vurderes, at en forskønnelse af containerne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse, da det ikke er hensigtsmæssigt i forhold hertil at bygge et skråt tag ovenpå containerne.

 

4.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.7 skal tage beklædes med græstørv eller tagpap.

Det vurderes, at en forskønnelse af containerne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse. Der gøres opmærksom på, at andre mindre bygninger i området ikke har tage beklædt med græstørv, og at tagpap ikke vil være synligt set fra jorden.

 

5.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.8, skal udvendige bygningssider fremtræde i træ i mørk, afdæmpet farve.

Ifm. ansøgning om byggetilladelse skal det sikres, at den ydre fremtræden af containerne bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse.

 

6.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.10 må udendørs oplag, indhegninger, containere, varegårde, kompressorrum og lign. ikke udføres. Dog vil der kunne tillades bygninger og anlæg for ovennævnte udført efter en samlet plan og arkitektur for området, der skal godkendes af Herning Byråd.

Det vurderes, at en midlertidig tilladelse til containerne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse.

 

7.  Tilladelse til containerne forudsætter, at der kan meddeles dispensation fra søbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelsesloven § 16.

 

Det er forvaltningernes oplæg, at containerne forskønnes ved at tage og alle synlige sider males i en mørk, afdæmpet farve (mørkegrå/sort) og at siderne beklædes med mørkegrå- eller sortmalede trælister eller lister i cedertræ. Herved forventes det, at containernes ydre fremtræden indpasses i områdets øvrige arkitektur og bringes i overensstemmelse med lokalplanen.

Forvaltningen forventer, at der med ovennævnte forskønnelse kan opnås de nødvendige tilladelser og dispensationer fra hhv. byggelov samt lokalplan og naturbeskyttelseslov til placering af klubfaciliteter ved Fuglsang Sø.

 

Forudsat at der kan meddeles de nødvendige tilladelser og dispensationer udarbejdes en brugsaftale med Herning Kajakklub. Aftalen løber frem til færdig etableringen af Holing Sø. Aftalen formuleres, så den kan opsiges med 6 måneders varsel, såfremt anden planlægning tilsiger det.

 

Der vil i brugsaftalen blive stillet vilkår om, at containere opfattes som bygninger, som indpasses i området ved Fuglsang Sø, hvor der arkitektonisk stilles krav om harmoniske løsninger, som passer ind i landskabet.  

 

Herning Kajakklub modtager et årligt lokaletilskud til leje af containere. Klubben er i dialog med udlejer om overtagelse af containerne. Såfremt der indgås en aftale herom, vil der være en årlig lokaletilskudsbesparelse på 38.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der reserveres et rammebeløb på 75.000 kr. til forskønnelse af containere i henhold til gældende lokalplanbestemmelser og lovgivning samt under forudsætning af Teknik og Miljøudvalgets godkendelse af midlertidig placering af klubfaciliteter ved Fuglsang Sø, herunder udarbejdelse af brugsaftale, som løber ind til færdiggørelse af Holing Sø. Aftalen formuleres, så den kan opsiges med 6 mdr.s varsel, såfremt anden planlægning tilsiger det.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud
at Herning Kajakklub varetager koordinering og løsning af opgaven i dialog med Herning Kommune

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.01.00-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Tilskud til revyer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilskud til revy.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt tidligere praksis i forhold til tilskud til revyer og kan i den forbindelse oplyse følgende:

 

Krejler Revyen fik i 2005, 2006 og 2007 tilsagn om en underskudsgaranti fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb. Underskudsgarantien i 2006 kom ikke til udbetaling.

 

Vildbjerg revyen fik i 2014 afslag på en ansøgning om tilskud på grund af en prioritering af Kulturudvalgets rådighedsbeløb.

 

Schou-Tur ansøgte i 2016 om tilskud til markedsføring og fik administrativt afslag med begrundelse om en prioritering af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, da man ikke yder tilskud til komercielle arrangementer/privat formål.

 

Forvaltningen har undersøgt, hvorledes man forholder sig til revyer i andre kommuner, herunder kommunerne i Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland samt Odense, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

 

Ingen af ovennævnte kommuner yder tilskud til revyer, hverken private eller foreningsrevyer. Dog har Odense Kommune indgået en sponsoraftale med Odense Sommerrevy, som forløber over en 3-årig periode.

 

På baggrund af historik og andre kommuners praksis, er det forvaltningens vurdering, at der ikke skal ydes tilskud til kommercielt drevne revyer og lignende, da formålet ikke er at støtte op om almennyttig aktivitet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ikke ydes tilskud til kommercielle revyer af principielle årsager

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.01.02-P24-1-14 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - vedtægtsændring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Operaen i Midten anmoder tilskudskommunerne - Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer om at godkende fremsendte forslag til vedtægtsændring.

Sagsfremstilling

Egnsteatret Operaen i Midten anmoder Herning Kommune om at godkende en vedtægtsændring vedrørende teatrets revisor.

 

I den gældende vedtægts §7 stk. 1 fremgår at revisor skal være statsautoriseret.

 

I teatrets egnsteateraftalerne for perioden 2016-2020 fremgår, at revisor skal være registreret eller statsautoriseret.

 

I driftstilskudsloven §15 fremgår ligeledes at "revision skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor".

 

Operaen i Midten ønsker at vedtægtens § 7 stk. 6 ændres til: "Bestyrelsen udpeger en registreret eller statsautoriseret revisor, som reviderer institutionens årsregnskab".

 

Vedtægtsændringen er godkendt i teatrets bestyrelse den 14. december 2016.

 

Holstebro Kommune har som tilsynsførende godkendt ændringen.

 

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringen også skal godkendes i de øvrige to aftalekommuner (Ikast-Brande og Struer) og i Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Vedtægtsændringen har ingen økonomisk betydning for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægtsændringen godkendes, og at sagen videresendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G07-1-16 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Hæderspris 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd uddeler hvert år hæderspriser for særlige idrætspræstationer i det foregående år.

Uddelingen finder sted mandag, den 27. marts 2017.

Sagsfremstilling

Betingelserne for at kunne opnå hædersprisen er, at den pågældende idrætsudøver er medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

 

Indstillingerne uddeles efter følgende kriterier:

  • Dansk mesterskab (senior) eller nordisk mesterskab (junior).
  • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.
  • Dansk rekord (senior) forudsat, at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.
  • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 m baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller i hold (senior).

 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men den pågældende idræts egentlige danske mesterskab.

 

Nedenstående er af idrætsforeningerne indstillet til at modtage hæderspriserne:

 

Frederik Bjerrehus, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Rajbek Bisultanov, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Kasper Nykjær, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Richard Davis, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Peter Davis, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

René Sloth Kandelsdorff, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Michael Brandt, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Ove Skinnerup, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Erling Jørgensen, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Pernille Pedersen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltagelse på landsholdet

Kuno Danielsen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltagelse på landsholdet

Rikke Mæng Ibsen, Ørre Skytteforening, dansk mesterskab

Jesper Faurschou, Herning Løbeklub, dansk mesterskab

Anders Bukhave, Herning Løbeklub, dansk mesterskab

Morten Futterup, Herning Løbeklub, dansk mesterskab

Anthon Khorami, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Kristoffer Hayes, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Steven Nash, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Knut Skogeng, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Mikkel Schertz Andersen, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Kristoffer Krüger, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Joakim Vilhelmsen, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Kenneth Randeris, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Andreas Rahbek, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Rasmus Thomsen, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Sune Engholm, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Simon Bjørnholdt, Gjellerup Sdr. S. G. & I, dansk mesterskab

Lui Slot-Tygesen, Gjellerup Sdr. S. G. & I, europamesterskab

Christoffer Krog Scherrebeck, Gjellerup Sdr. S. G. & I, europamesterskab

Thomas Engberg Jacobsen, Gjellerup Sdr. S. G. & I, europamesterskab

Daniel Nielsen, Herning Blue Fox, deltaget på landsholdet

Simon Nielsen, Herning Blue Fox , deltaget på landsholdet

Mathias Mølgaard, Herning Blue Fox, deltaget på landsholdet

Steffen Frank, Herning Blue Fox, deltaget på landsholdet

Kristoffer Lauridsen, Herning Blue Fox, deltaget på landsholdet

Stine Jørgensen, FCM Håndbold, deltaget på landsholdet

Trine Østergaard Jensen, FCM Håndbold, deltaget på landsholdet

Veronika Kristiansen, FCM Håndbold, norsk europamesterskab

Linn Blohm, FCM Håndbold, deltaget på det svenske landshold

Sabina Jacobsen, FCM Håndbold, deltaget på det svenske landshold

Niklas Larsen, Herning Cykle Klub, deltaget ved OL

Mads Würtz Schmidt, Herning Cykle Klub, dansk mesterskab

Kasper Asgren, Herning Cykle Klub, dansk mesterskab

Andreas Hyldgaard Jeppesen, Herning Cykle Klub, dansk mesterskab

Daniel Foder, Herning Cykle Klub, dansk mesterskab

Mark Sehested Pedersen, Herning Cykle Klub, dansk mesterskab

Mads Rahbek, Herning Cykle Klub, dansk mesterskab

Ib Wienberg, Jysk Aero Sport, dansk rekord

Camilla Birch Nielsen, dansk mesterskab, Trehøje Skytteforening

Alexander Helleskolv, dansk mesterskab, Trehøje Skytteforening

Karl Henrik Hamann, dansk mesterskab, Trehøje Skytteforening

Kristian Hjort Thomsen, dansk mesterskab, Trehøje Skytteforening

Arne Boye-Møller, dansk mesterskab, Herning Svæveflyveklub

Mogens Hoelgaard, dansk mesterskab, Herning Svæveklyveklub

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender ovennævnte idrætsudøvere som prismodtagere

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø54-3-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget