Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: Herning Atletikstadion, via Nørholmvej,

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-7-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Hawks og Herning KFUM Fodbold søger om tilskud til lysanlæg og skur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Hawks og Herning KFUM søger om tilskud til opgradering af eksisterende lysanlæg på baneanlæg samt etablering af et nyt skur.

Sagsfremstilling

Herning Hawks og Herning KFUM Fodbold benytter kommunalt baneanlæg ved Herning KFUM Idrætscenter på H.P. Hansensvej i Herning. Der er aktivitet på banerne fra mandag til torsdag i tidsrummet 17-21.30. Hertil kommer kampe de fleste fredage i samme tidsrum samt kampe mm. i weekenden.

 

De 2 klubber har et stort ønske om øget anvendelighed/forlænget brugstid i vinterhalvåret og forbedrede træningsmuligheder for de mange brugere af idrætsanlægget. Der er derfor ønske om opsætning af yderligere lys på anlægget.

 

Budgetterede udgifter til opgradering af lysanlæg udgør jf. indhentet tilbud 133.500 kr. incl. moms.

 

Herning Hawks opbevarer i dag træningsredskaber i aflåst lokale samt 600 kg tunge slæder i kuglegården ved Herning Atletikstadion. Klubben har et stort ønske om at få etableret et skur i tilknytning til deres træningsbaner, så der ikke skal slæbes tungt træningsmateriel 500 meter frem og tilbage hver gang.

 

Budgetterede udgifter til etablering af skur udgør jf. indhentet tilbud ca. 125.000 kr. incl. moms. Klubben bidrager herudover med værdi af eget arbejde svarende til ca. 50.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Hawks jf. seneste indberetning tegner 73 medlemmer, heraf 51 under 25 år.

 

Herning Hawks formueforhold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat 4.432 kr.
 • Egenkapital 71.054 kr.
 • Likvid Kapital 73.704 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning KFUM jf. seneste indberetning tegner 290 medlemmer, heraf 200 under 25 år.

 

Formueforhold KFUM Fodbold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat: 29.295 kr.
 • Egenkapital: 53.124 kr.
 • Likvid kapital: 12.523 kr. 

 

Formueforhold KFUM Idrætscenter jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat: 68.876 kr.
 • Egenkapital: 569.635 kr.
 • Likvid kapital: 384.001 kr. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på hhv. 133.500 kr. til opgradering af lysanlæg
at der bevilges et tilskud på 125.000 kr. til etablering af nyt skur
at udgifter til lysanlæg og skur afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06 , Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Vedr. skur, undersøger forvaltningen om der findes alternative muligheder.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø42-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Ensemble MidtVest - Budget 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender budget 2019 til godkendelse.

Økonomi

Ensemble MidtVests fremsendte budget for 2019 udviser et overskud på 45.092,01 kr., som er godkendt af bestyrelsen.

 

Ensemble MidtVest har i 2019 budgetlagt med blandt andet deltagelse i festivalen Vintertoner, sommerfestivalen på Nørre Vosborg, Vivaldi workshop, juleproduktion og en US/Canada Tour med flere, samt to CD-indspilninger og et par gæstekoncerter, hvortil budgettet udviser udgifter for 1.984.861 kr.

Derudover forventer Ensemblet udgifter til personale på 8.294.180,62 kr. og udgifter til administration på 966.600 kr., i alt udgifter for 11.245.641,62 kr.

 

Budgettet udviser indtægter for i alt 11.290.733,63 kr., hvilket giver et forventet resultat på 45.092,01 kr.

 

Af indtægterne forventer Ensemble MidtVest blandt andet at realisere 80.000 kr. i sponsorater og 890.000 kr. i fondstilskud.

 

Herning Kommune har jævnfør rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2018-2020 budgetteret med et tilskud på 1.441.961 kr. (2018 niveau). Udgifter vedrørende drift af ensemblets lokaler på Heart er indarbejdet i det tilskud, som Heart modtager fra Herning Kommune.

Tilskuddet fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er i aftalen budgetteret med 5.475.600 kr. (2018 niveau).

 

Ensemble MidtVests egenkapital udgjorde pr. 1. januar 2018 -16.469 kr. Ensemblet blev ved Herning Kommunes godkendelse af regnskabet for 2017 bedt om at igangsætte initiativer til at genskabe egenkapitalen. Ensemblet har derfor gennemgået og beskåret udgifterne til koncertafviklinger, udskudt nogle CD produktioner, samt undladt at ansætte ny deltidsviolinist.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Herning Kommune er tilsynsførende for Ensemble MidtVest, hvorfor indstillingen sendes til de øvrige kommuner og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik til orientering.

 

Forvaltningen oplyser at Ikast-Brande Kommune i seneste budgetforlig har besluttet, ikke at støtte Ensemble Midtvest efter den indeværende rammeaftales udløb i december 2020. Ikast-Brande Kommunes tilskud udgør 601.720 kr. (2018 niveau). Ensemblet kender på nuværende tidspunkt ikke konsekvensen heraf for det statslige tilskud, men problematikken er dagsordenssat på kommende bestyrelsesmøde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Ensemble MidtVests budget for 2019 godkendes uden bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonna K. Vestergaard

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. august 2018 og det forventede regnskab for 2018.

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 3,698 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger, men et mindreforbrug på 11,076 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, når man indregner genbevillinger/overførsler fra 2017 på 14,774 mio. kr.
 • at der vedr. anlæg forventes et mindreforbrug på 36,316 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. genbevillinger/overførsler fra 2017 på 38,872 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifte

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på -3,698 mio. kr. (merforbrug) som kan henføres til flg. forhold:

 • -3,700 mio. kr. vedr. VM i Ishockey, som vil blive finansieret ved overførsel af bevilling fra 2017,
 • -0,700 mio. kr. vedr. driften af de udendørs idrætsanlæg - primært på grund af en markant stigning i dækningsafgiften (ejendomsskatter) af de kommunalt ejede boldbaner m.v.
 • +1,200 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • +0,515 mio. kr. vedr. Biblioteker
 •  -1,014 mio. kr. vedr. decentrale kulturinstitutioner,

De 3,700 mio. kr. vedr. VM i Ishockey er en godkendt budgetteret periodeforskydning.

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbug i 2018 på 36,316 mio. kr., men som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2017 på 38,872 mio. kr. vedr. projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • 10,501 mio. kr. vedr. Holing-projektet
 • 8,309 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 5,110 mio. kr. Timelineprojektet
 • 3,500 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner mv.
 • 1,248 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler kulturinstitutioner mv.
 • 2,000 mio. kr. vedr. tagrenoveringer
 • 1,549 mio. kr. vedr. tennishal

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

at der vedr. projekt SprogStavLæs (Sprogsporet) flyttes indtægtsgiftsbevilling på kr. 0,924mio. kr. fra 2019 til 2018 på serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. november 2018 og i Byrådet den 13. november 2018. 

at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb vedr. Herning Bibliotekerne foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.  

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Midtvejsevaluering er Kultur på Recept til orientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ulla Solgaard Henriksen

Sagsfremstilling

Der er i september 2018 blevet udarbejdet en grundig midtvejsevaluering af Kultur på Recept.

 

Den grundige evaluering er udarbejdet på baggrund af ønske fra Forebyggelsesudvalget, der på møde den 28. maj 2018, punkt 25, blev forelagt en oversigt og budget for igangværende projekter, der er delvist eller helt finansieret af udvalget, med henblik på en eventuel beslutning om skabelse af et yderligere økonomisk råderum. Forebyggelsesudvalget har ud fra listen udpeget Kultur på Recept samt tre andre projekter, med henblik på at få en opdateret status og skabelse af et beslutningsgrundlag efter samstemning med den fælles ejerkreds.

 

Kort opsummeret indeholder evalueringen de resultater, som er indsamlet gennem 2017 og 2018. I alt har 58 borgere frem til nu været tilmeldt projektet - heraf 51 unikke borgere og syv gengangere. Evalueringen tager udgangspunkt i resultaterne fra de 28 borgere, der har fuldført et forløb. Yderligere 10 borgere er i øjeblikket i gang med et forløb.

 

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget