Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. september 2014
Mødested: Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning i Sportscenter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kl. 8.30 er der rundvisning i Sportscenter Herning ved centerleder Kai Lodahl

Beslutning

Til orientering.

 

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Forebyggelsesudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Kultur- og Fritidsudvalget med det formål at præsentere Forebyggelsesudvalget, dets rammer og opgaveportefølje. Den nuværende forebyggelseshandleplan udløber i løbet af 2014, hvorfor Forebyggelsesudvalget i 2015 vil udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Forebyggelsesudvalget ønsker derfor en drøftelse af hvilke fælles udfordringer og indsatser på Kultur- og Fritidsområdet, udvalgene kan samarbejde om fremadrettet.

 

Fra Forebyggelsesudvalget deltager formand Karlo Brondbjerg og fra administrationen deltager Søren Liner Christensen, Anne Ramsgaard og Ellen Aavad Holm.

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesvedtægten for Herning Kommune har Forebyggelsesudvalget ansvar for den tværgående udvikling og planlægning på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Udvalget har til ansvar ”at skabe helhed på tværs i den kommunale forebyggelses- og folkesundhedsmæssige indsats. Udvalget skal tematisere, udvikle og videregive initiativer til forebyggelse på sundhedsområdet til de øvrige stående udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, tilsammen fagudvalgene. Udvalget kan fremsætte forslag til sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer på tværs af og inden for samtlige fagudvalgsområder over for de respektive fagudvalg".
 
På grund af Forebyggelsesudvalgets tværgående karakter er en dialog og et samarbejde med de øvrige fagudvalg nødvendigt.
 
Forebyggelsesudvalgets midler går primært til igangsættelse af projekter, som skal afprøve og evaluere nye indsatser. Efter projektperioden skal en evt. implementering af indsatser finasieres i det relevante fagudvalg.

På mødet præsenteret pejlemærkerne i udarbejdelsen af den nye forebyggelseshandleplan:

 • De nationale mål for danskernes sundhed: Sundere Liv for alle (Regeringen, 2014)

 • Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som beskriver evidens, videngrundlag og anbefalinger i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse målrettet væsentlige sundhedsudfordringer og risikofaktorer.

 • Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013, der er en kortlægning af borgernes sundhed og sygelighed i Region Midtjylland og i de enkelte kommuner. Rapporten beskriver desuden særlige udfordringer i forhold til udvalgte målgrupper og risikofaktorer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter mulige emner til den kommende Forebyggelseshandleplan med særlig interesse for Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Idrætsrådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Idrætsrådet ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ny organisation,

herunder implementering af Herning Elite.

 

Derudover drøftes aktuelle idrætspolitiske emner, herunder hvilke roller Idrætsrådet kan spille vedr. skolereformen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

DSI Swinging Europe - status og fremtidsplaner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet i august orienteret om, at DSI Swinging Europe har modtaget afslag på EU-ansøgningen til Creative Europe.

 

DSI Swininging Europe har siden arbejdet med de økonomiske aspekter, fremtidsmuligheder og organisationstilpasning.

 

På mødet præsenterer DSI Swinging Europe fremtidsperspektiverne for institutionen med udgangspunkt i flg. agenda:

 • afslaget fra EU - med udgangspunkt i, hvad der kan anvendes fremadrettet

 • ny EU ansøgning med deadline i 2015

 • igangværende projekter: kulturaftale, overgangsordning (statslig tilskud til udvikling og drift af EU-projekter), grænseløs, meltingpot, Play!Ground Live, Underground og klassiske dage.

 • budgetopfølgning - den negative egenkapital vendes til positiv allerede i 2016.

 

For DSI Swinging Europe deltager bestyrelsesformand Knud Jeppesen, næstformand Birgit Jonassen og adm. direktør Per Bech Jensen.

 

Kulturkonsulent Pia Worm deltager under punktets behandling.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturgården - skitseprojekt til godkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mari Lohne

Sagsresume

Hermed foreligger skitseprojekt for renovering af det kulturelle gårdrum, Nørregade 7 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jf. budgetbeslutning i 2012 og KFU beslutning i juni 2013 foreligger nu et skitseprojekt for renovering og indretning af det kulturelle gårdmiljø i Nørregade 7 til godkendelse.

 

Baggrunden for Gustin Arkitekternes arbejde har dels været nogle administrative krav vedr. adgang, affaldshåndtering, cykelparkering mv., og dels alle gårdens beboere/kulturinstitutioner og relevante samarbejdspartnere input og ønsker til det kommende gårdmiljø.

De vigtigste kriterier for arbejdet blev behandlet i KFU i marts 2014 og godkendt i BYR på møde d. 1. april, og er som følger:

Gården skal være:

 • bilfri

 • flexibel og funktionel indrettet

 • sprællende i farver, lys og materialer

 • brugbart året rundt

Og projektet skal indeholde:

 • adgang til gården (skiltning mm)

 • scenemulighed

 • caféområde/mulighed for udeservering (ikke inventar til dette)

 • venteområder (legeplads, fysisk aktivitet og afslapning)

 • renovationsløsning

 • cykelparkering

 

Jf. lokalplanen er gården, Nørregade 7 udlagt til kulturelle formål. De kulturinstitutioner, der bor i bygningerne i Nørregade 7 har tilhørende parkering ud mod Nørregade og ikke inde i gården. Gården indeholder ingen p-pladser, som er nødvendige for at opfylde parkeringskravet for det samlede bygningskompleks. Der nedlægges ingen p-pladser ved projektet.

Aktørerne i Nørregade 7 er opmærksomme på, at deres ansatte og gæster besværes af ikke at kunne holde i gården, men de er enige om, at det kan løses med passende information om byens øvrige parkeringsmuligheder.

 

Den primære målgruppe er institutionernes elever, gæster, forældre og publikummer, hvilket er en bred aldersgruppe. Det har været vigtigt i arbejdet, at gårdrummet i sig selv er indbydende for den primære målgruppe, men samtidig er så flexibel og foranderlig, at den også kan anvendes til helt andre kulturelle arrangementer og målgrupper.

Gården åbner sig naturligt for alle, der har lyst til at opholde sig i et lidt anderledes rum.

Der er bevidst fravalgt, at indrette rummet under hensyn til skaterkulturen, da den ville tilføre rummet væsentlige lydgener, men også har andre egnede opholdssteder i byen.

Gården er bevidst anderledes end byens øvrige torve og pladser. De mere intime rum i gården vil være et fint supplement til de pladser og torve, som borgerne i forvejen kan bruge via "Brug Byen". Gården vil blive en integreret del af "Brug Byen".  

Gårdens aktører og nære samarbejdspartnere har fået et foreløbigt forslag præsenteret, og de var meget glade for oplægget. De var især begejstret for det farverige udtryk og for bakkerne i gården (både løberedskab, fitness mulighed og en siddeplads, idet hældningen er optimal for dette). Derudover er de lavet af genbrugs Nike gummisko, hvilket signalerer omtanke og bæredygtighed. Farvenuance afstemmes omhyggeligt med bygningernes farve (der kan ikke regnes med farven på visualiseringen).

Aktørernes kommentarer er indarbejdet i det forslag, der nu foreligger til KFUs godkendelse. 

 

Med udgangspunkt i, hvem gårdens aktører/beboere er (billedkunst, kultur, sang og musik), har arkitekterne arbejdet ud fra idéen: Kandinsky møder Tchaikovsky - at omdanne gården til en mangfoldig komposition med grafiske og formmæssigt stærke elementer, der tilfører gården en unik, levende og dynamisk kunstnerisk udformning.

Det kommer til udtryk i det generelle legende, farverige og bevægelige udtryk, som gården kommer til signalere.

 

Hele skitseprojektet koster ca. 2,5 millioner kr.

Det er delt op i to dele:

 • basisprojektet, som er den renovering og indretning, der kan udføres for de afsatte midler - i alt 1,34 millioner kr.

 • ekstra elementer, som er de "diamanter" andrager ialt 1.150 millioner kr., og disse  ønskes fondsfinansieret eller finansieret via provenuet fra salget af Knudsvej 10-12 (de tidligere lokaler for  Herning Billedskole og Herning Husflid, som er sat til salg. Jf. sag vedr. flytning af Herning Billedskole og budgetforliget skal provenuet salget anvendes til stednr. 364096, Nørregade 7, gårdrummet).

Der igangsættes udelukkende arbejde, som kan indeholdes i det afsatte budget.

 

Basisprojektet, som udføres inden for det afsatte budget indeholder flg.:

Nyt sort asfaltlag, opstregning og feltmaling med thermoplast i forskellige farver, stor og lille gummibakke, kanter (alu + beton), slotsgrus i fbm fritlægning omkring træer, cykelstativer, to gange børneleg for de mindste, rammer på hegn, montering af københavnerbænke, svingrør til bakke, digitale lyde (mobil app), ny mast til overdækning + lys, affaldsø (sort trælamel), farvet spotlights på master, flytning af eksisterende mast, pantebede og beplantning (plantebede, klatreplanter, prydgræsser, enggræsser). Rydning af gård, rådgivning, byggestyring, landmåler, elarbejde, arbejdspladsomk. og arkitektbistand er inklusiv.

 

Ikke inkluderet i projektet er "diamanterne", som er gobo-spots, kunstoverdækning (uplights-projektorer + sejl), retningsbestemt lyd, projektoranimation, ekstra el-stander, aflåselig pullert, en gange småbørnsleg, snoet bænk og designede skraldespande. Disse ønskes finansieret via fondsmidler og/eller provenuet fra salget af Knudsvej 10-12.

 

Visualiseringen af markedselementer, filmlærred og skulpturer er inspiration, og kan anskaffes senere, hvis det ønskes.  

 

Gården vil allerede fra start (uden "diamanterne") kunne anvendes fuldt ud og blive det anderledes gårdrum, som kulturaktørerne i Nørregade 7 ønsker sig.

 

Projektet sikrer:

 • adgang for beredskab.

 • fortsat mulighed for varelevering til gårdens aktører.

 • etablering af effektiv afspærring, således at der kun er varekørsel i gården.

 • at elever kan afleveres/hentes ud mod Nørregade.

 • affaldshåndtering - enten via molokker (underjordisk) ud mod Nørregade, eller via lamel-affaldsø (inkl. i basisprojektet).

 • sammenhæng til og åbning mod Nørregade og Nygade (og dermed biblioteket)

 

På grund af diverse farvelægninger i gården (fordyres hvis temperatur er lav/fugtighed høj) forventes ibrugtagningen udskudt til tidligt forår 2015.

Økonomi

Godkendelse af skitseprojektet har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune, da midlerne til renovering af det kulturelle gårdrum i Nørregade 7 allerede blev frigivet af Byrådet på møde 1. april 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at skitseprojektet godkendes

 

at forvaltningen bemyndiges til at prioritere blandt elementerne i gården

 

at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre på at opnå yderligere finansiering

 

at forvaltningen løbende iværksætter etablering af de resterende elementer - "diamanterne" -, når der opnås ekstern fondsfinansiering til specifikke elementer, og når administrative formalia opfyldt

 

at såfremt salget af Knudsvej 10-12 realiseres, og provenuet dermed tilgår gårdrummet, tager udvalget beslutning vedr. de resterende elementer

Beslutning

Indstilling tiltrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Forlængelse af lejemål, Østergade 32, Team Teatret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Maria Kringelholt Nielsen, Niels Mønsted

Sagsresume

I forbindelse med lejemålet i Østergade 32, Team Teatret, mellem Herning Kommune og HP NR. 1 ApS udløber uopsigeligheden ved årsskiftet 2014/2015.

Team Teatret ønsker uopsigeligheden forlænget, så der også fremadrettet kan disponeres vedr. indvendig vedligehold.  

Sagsfremstilling

Team Teatret flyttede per 1. januar 2000 ind i de nuværende lokaler på Østergade 32.

Det er Herning Kommune, der lejer lokalerne af HP NR. 1 ApS, mens Herning Kommune dernæst fremlejer lokalerne til Team Teatret.

 

HP NR. 1 ApS og Herning Kommune

I 1999 blev der indgået lejeaftale mellem Herning Kommune og HP nr. 1 ApS.

Uopsigeligheden i denne aftale udløber per 31. december 2014.

I den gældende aftale var der en uopsigelighed på 15 år fra udlejers side (HP nr. 1 ApS) og på 10 år fra lejers side (Herning Kommune).

Der er udarbejdet en allonge (tillæg) til den gældende aftale, således at uopsigeligheden forlænges med yderligere 10 år fra udlejers side (HP NR. 1 ApS) - altså indtil 31. december 2024.

Der er tilsvarende forlænget uopsigelighed fra lejers side (Herning Kommune) i 5 år - altså indtil d. 31. december 2019.

 

Herning Kommune og Team Teatret

Der blev i 2004 underskrevet en fremlejekontrakt mellem Herning Kommune og Team Teatret. Denne aftale afspejler uopsigeligheden i lejeaftalen mellem HP NR. 1 ApS og Herning Kommune. Team Teatret har lejet ejendommen siden 2001.

Der er udarbejdet en allonge til fremlejekontrakten, således at uopsigeligheden fra fremlejegivers (Herning Kommune) side forlænges til 10 år (31.12.2024), mens fremlejetagers (Team Teatret) uopsigelighed forlænges med 5 år (31.12.2019).  

 

Jf. lejeaftale og fremlejeaftale påhviler udvendig vedligehold HP NR. 1 ApS, mens indvendig vedligehold påhviler Team Teatret.

 

Der foretages ikke andre ændringer i lejekontrakten end forlængelsen.

 
Jf. "Finansiel politik for Herning Kommune" (pkt. 5 og 5.1), samt "Politisk behandling af lejeaftaler" skal en forlængelse af en eksisterende lejeaftale ikke forelægges BYR, men godkendes af økonomidirektør eller økonomichef.
Nærværende forlængelser er godkendt af økonomichefen.

 

Aftalerne er indarbejdet i budgetterne for serviceområde 15, Kultur for 2015 og fremadrettet.

Aftalerne har ikke nogle økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

 

Team Teatret har på bestyrelsesmøde d. 3. september behandlet og godkendt allongen til fremlejeaftalen mellem Herning Kommune og Team Teatret.

 

Lejemålet er d. 1. juli besigtiget af Kommunale Ejendomme, og der er udarbejdet en liste over nødvendig udvendig vedligehold. Listen indeholder arbejde for ca. 135.000 kr. (jf. overslag).

Det blev på møde d. 1. juli med HP NR. 1 ApS aftalt, at HP NR. 1 ApS ville bringe alle forhold i orden i løbet af sommeren og senest med udgangen af september.

Arbejdet er påbegyndt, men ikke færdiggjort per 10. september.

Det anbefales, at lejeaftalen ikke underskrives før arbejdet er udført, eller der er indgået aftale om økonomiske konsekvenser (fratræk i husleje til dækning af omkostninger forbundet med at andre færdiggør arbejdet).  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at en forlængelse af lejeaftalen med HP nr. 1 ApS i 10 år godkendes under forudsætning af, at Team Teatret underskriver en tilsvarende forlængelsesaftale.

 

at de med HP nr. 1 ApS aftalte vedligeholdelsesarbejder skal være udført inden underskrift, alternativt der er aftalt bod, så Herning Kommune selv kan iværksætte vedligeholdelsesarbejdet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

MidtVest Pigekor søger om tilskud til korrejse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender 22. august ansøgning om rejsetilskud til MidtVest Pigekors koncertturné til Berlin.

Sagsfremstilling

39 sangere fra MidtVest Pigekor tager i perioden 10. - 15. oktober 2014 på en koncertturné til Berlin. I løbet af turnéen bliver det dansk-tysk musikalske samarbejde synligt for publikum, når MidtVest Pigekor giver koncert sammen med det tyske elitekor "Berliner Mädchenchor". Begge kor arbejder med anderledes koncertformer.

Det tyske kor kommer i 2015 på genbesøg i Herning, hvor de bl.a. skal være med til at fejre Carl Nielsen året.

 

Koncerterne i Berlin afholdes på Den Danske Ambassade i Berlin, i Den Danske Kirke, samt i flere tyske kirker.

Formålet med rejsen er - ud over at give pigerne en oplevelse med deres sang - også at udbrede kendskabet til dansk kortradition og komponister, samt inspirere og udvikle dirigenter og sangere.

 

I løbet af turen er der også indlagt tid til sightseeing i Berlin.

 

Det dansk-tyske samarbejde bygger videre på de erfaringer Den Jyske Sangskole gjorde i forbindelse med tidligere udveksling med "La Maitrise de Paris" i 2013/2014 (bl.a. koncert i Rådhusets kantine).

 

Det samlede budget for rejsen viser udgifter for i alt 210.000 kr., hvoraf forplejning, overnatning (vandrehjem) og bustransport (Herning-Berlin-Herning) udgør de væsentligste poster. På indtægtssiden udgør deltagerbetaling, MidtVest Pigekors egne midler og fonde de største poster.

Der søges om 7.800 kr. fra Herning Kommune.

 

Jf. tidligere KFU- beslutninger og praksis ydes et tilskud i forbindelse med korrejser på 200,- kr. per deltager per rejse.

39 sangere gange 200,- kr. giver det ansøgte beløb 7.800 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 7.800 kr. til MidtVest Pigekors koncertrejse til Berlin.

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. september resterer 166.213 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning søger om tilskud til Børneteaterfestival 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning har 8. september fremsendt ansøgning om tilskud på 50.000 kr. til børnekulturprojektet "Herning Børneteaterfestival 2014.

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Herning afholder Herning Børneteaterfestival i perioden 7. - 9. november. Festivallen afvikles i Haderup, Skarrild, Kibæk, Aulum, Vildbjerg og Vind fredag den 7. november, mens kulturinstitutionerne i Nørregade 7, primært Huset No7, er base for festivallens afvikling i Herning den 8. og 9. november.

 

Formålet med festivalen er at præsentere professionelt teater for børn i Herning Kommune. Ud over professionelt teater tilbyder alle lokationer også forskellige kreative værksteder, hvor børn kan være sammen med deres voksne. Alle aktiviteter og forestillinger er gratis.

 

Herning Børneteaterfestival udvider i 2014 sine aktiviteter med indkøb af Luna Park Senekunsts fantastiske og magiske installation "Hukommelsespaladset" i 14 dage fra 27. oktober til 10. november. Installationen opstilles i Herning Musikskoles foyer, og den vil være åben for alle i musikskolens åbningstid.

 

Kulturelt Samråd Herning arbejder pt meget med udbredelse til og aktivering af center- og landsbyer i Herning Kommune, og Herning Børneteaterfestival er en yderst relevant løftestang for dette samarbejde.

Cirka 100 frivillige hjælpere er engageret i løbet af de tre dag i de syv byer.

 

Budgettet for børneteaterfestivalen er på 308.000 kr., hvoraf de væsentligste poster på udgiftssiden er 190.000 kr. til forestillinger, 45.000 kr. til Hukommelsespaladset, 24.000 kr. til radiospots/annoncering og 18.000 kr. til trykte programmer.

På indtægtssiden budgetters med flg. indtægter: 50 % statsrefusion på teaterforestillingerne = 117.500 kr. og 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Kulturelt Samråd Herning budgettere med at anvende 140.500 kr. af egne midler til projektet.  

 

Kulturelt Samråd Herning har de seneste tre år modtaget 35.000 kr. i 2011, 50.000 kr. i 2012 og 35.000 kr. i 2013 til Herning Børneteaterfestival.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 35.000 kr. til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2014

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, Kultur konto 364-02-112-01, hvor der per 10. september 2014 resterer 166.213 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.03.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Herning Bibliotekerne er tilknyttet Biblioteksmedier A/S som materialevalgskonsulent for tilbuddet Valg+

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved

Sagsresume

Herning Bibliotekerne laver pt. materialevalg for 8 biblioteker i Danmark som materialevalgskonsulent på Biblioteksmediers tilbud Valg+. I forbindelse hermed ansøges der om budgetneutral indtægts-/udgiftsbevilling på serviceområde 14 Biblioteker.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne laver materialevalg for 8 biblioteker i Danmark og flere er måske undervejs. Udlicitering af materialevalget er en ny måde for bibliotekerne at finde ressourcer til de mange andre ting, de skal lave anno 2014, men det er samtidig hjerteblod for bibliotekarer. Det er derfor meget positivt for Herning Bibliotekerne, at det er lykkes Herning Bibliotekerne at foretage valget på en så kvalificeret måde, at mange ønsker at anvende tilbuddet.  
Biblioteksmedier A/S står for det administrative i forbindelse med ordningen og markedsføringen af den. Herning Bibliotekerne har indgået en samarbejdsaftale med Biblioteksmedier A/S og modtager et honorar for ydelsen. I 2013 havde Herning Bibliotekerne en indtægt på 341.000 kr. for ydelsen. Indtægten forventes også i 2014 at blive på 341.000 kr., hvilket beløb forudsættes anvendt til dækning af personaleudgifterne ved materialevalget, samt til at forbedre vores egne kompetencer på fagområdet.
 
På baggrund heraf ansøges der på serviceområde 14 Biblioteker om en udgiftsbevilling samt en modsvarende indtægtsbevilling, hhv. 341.000 kr. og -341.000 kr.
 
En ny model skal testes i løbet af efteråret og kan betyde markant mindre tidsforbrug for konsulenterne og dermed også mindre indtægt for Herning Bibliotekerne. På den anden side kan den nuværende ordning bestå sideløbende og kan også udvides med flere biblioteker – vi ved det ikke på nuværende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og fritidsudvalget vedrørende Herning Bibliotekernes arbejde med materialevalg for andre biblioteker i Danmark godkender en udgiftsbevilling i 2014 på serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03.32.50, på 341.000 kr. og en modsvarende indtægtsbevilling på -341.000 kr. på kontonr. 350-01-814-50.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-3-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2015.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i forbindelse med budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Kultur- og Fritidsudvalget i 2015.


Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 08.30 ligesom i tidligere år.
Januar 19 (samme dag som ØKE).
Februar 16.
Marts 16
April 07 - tirsdag.
Maj 04.
Juni 08.
August 17 (samme dag som ØKE).
September 14.
Oktober 19.
November 16.
December 14.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender mødedatoerne samt det foreslåede mødetidspunkt.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-P24-1-12 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Ændringer af vedtægter for Danmarks Fotomuseum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Juul Andersen, Mogens Petersen og Peter Vallentin

Sagsresume

Bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum fremsender vedtægtsændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum godkendte på møde 18. marts 2014 reviderede vedtægter for Danmarks Fotomuseum. Yderligere ændringer vedr. §9 er fremkommet efterfølgende.

 

Bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum har ønsket at opdatere museets vedtægter, så de falder i tråd med museets nuværende arbejdsopgaver.

 

Opdateringen af vedtægterne er hovedsageligt sproglige præciseringer. Dog er § 3 om bestyrelsens sammensætning ændret for at opnå en mere professionel bestyrelse. Derudover er teksten til § 9 - Den selvejende institutions ophør - ny.  

 

§ 3 vedr. museets bestyrelse:

 • Antallet af bestyrelsesmedlemmer er hævet fra 5 til 7.

 • Ændring af sammensætning af bestyrelsen.
  Tidligere var 1 medlem udpeget af Fotobranchens leverandør forening.
  I stedet for udpeges nu medlemmer til bestyrelsen fra:
  - 1 bestyrelsesmedlem udpeges af den siddende bestyrelse blandt ansatte på et statsanerkendt museum.  
  - 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Dansk Journalistforbund, heraf et blandt DJ fotograferne, samt et blandt Pressefotografforbundet.

 • Der er fortsat 1 bestyrelsesmedlem, som udpeges af Dansk Fotografisk forening.

 • Der er fortsat 1 bestyrelsesmedlem, som udpeges af Danmarks Fotohandlerforening.

 • Herning Kommune har fortsat 2 bestyrelsesmedlemmer siddende i museets bestyrelse. Heraf mindst 1 blandt byrådets medlemmer.

 

 • Tilføjelse til §3: Bestyrelsen kan beslutte, at bestemte punkter i bestyrelsesmødet behandles uden lederens tilstedeværelse, herunder punkter om lederens forhold.

 

§4 Institutionens daglige drift

 • Tilføjelse vedrørende ansættelse af daglig leder og afskedigelse af personale: kan ske "når bestyrelsen har rådført sig med Herning Kommune herom".

 • Tilføjelse: Museets leder er ansvarlig for den daglige drift samt for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

 

§7 Tegning af institutionen

 • ny formulering:

"Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden."

 • tidligere skulle minst ét af Herning Kommunes valgte bestyrelsesmedlemmer være medunderskriver på tegningen af institutionen.

 

§9 Den selvejende institutions ophør

 

Fotomuseets bestyrelse har i samråd med forvaltningen valgt at omformulere og præcisere teksten til §9 Den selvejende institutions ophør.

 

Paragraffens gamle formulering:

"Ved den selvejende institutions ophør overgår aktiver og passiver til en fond, der oprettes af den siddende bestyrelse. Fondens midler bortset fra samlingerne kan uddeles efter bestyrelsens skøn til tiltag, der er med til at fremme fotografiet i Danmark. Midlerne skal uddeles senest et år efter institutionens ophør. Deponerede genstande skal returneres umiddelbart efter institutionens ophør. Bestyrelsen og Herning Kommune afgør hvorledes, der skal forholdes med museets øvrige samling. Ved en fusion eller sammenlægning med et andet museum skal Danmarks Fotomuseum forholde sig som ved institutionens ophør. Dog kan fonden afg øre om eventuelle midler skal overgå til den nye institution."  

 

Paragraffens nye formulering:

 ”Ved beslutning om den selvejende institutions ophør sørger museets bestyrelse for, at samlingen afhændes bedst muligt, eventuelt ved overdragelse til et andet museum i Danmark eller ved offentlig auktion. Eventuelle overskydende midler ved ophør anvendes først og fremmest til at afholde udgifter i forbindelse med afviklingen, dernæst til at fremme fotohistorisk virksomhed og/eller ved at tilfalde kulturelle formål i Herning Kommune efter beslutning ved Kultur- og Fritidsudvalget. ”

 

Staben, jura ved Herning Kommune har ingen kommentarer til de reviderede vedtægter.

 

Vedtægtsændringerne har ikke økonomisk konsekvens for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne for Danmarks Fotomuseum godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Ensemble MidtVest årsregnskab 2013 samt budget 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender årsregnskab for 2013 samt budget for 2015 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVests bestyrelse godkendte årsregnskabet 2013 samt budget for 2015 den 1. maj 2014.
 
Ensemble MidtVest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler. Ensemblet støttes af Statens Kunstråds Musikudvalg samt af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.
 
Regnskabet udviser et underskud på 155.571 kr. Egenkapitalen er, efter årets resultat er overført, på 162.159 kr.  


Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


Af Ensemble MidtVests ledelsesberetning fremgår det, at en stor del af årets underskud skyldes yderligere feriepengehenlæggelser pga. højt fravær i forbindelse med barsel blandt 6 ud af 15 af ensemblets medarbejdere.
 
I 2013 blev den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, de fire tilskudskommuner og Ensemble MidtVest genforhandlet. Ikast-Brande Kommune indgår fortsat i aftalen, men under særlige, midlertidige vilkår idet deres tilskudsbeløb reduceres med 10%.
Den nye rammeaftale afspejler, iflg. ledelsesberetningen, langt bedre Ensemble MidtVests virke og ambitioner, hvor de specifikke betingelser til aktiviteter, som rammeaftalen beskriver, bliver
overopfyldt.
 
Ensemble MidtVest har yderligere øget sit aktivitetsniveau i 2013, hvilket har kunnet lade sig gøre, fordi den store og tidskrævende nationale aktivitet er erstattet med flere koncerter i lokalområdet.
 
Publikumstallet på 9.768 (heraf 1.854 skolebørn) er lidt lavere end i 2012.
 

Ensemble MidtVests fremsendte budget for 2015 balancerer omkring 0.


Ensemblets bestyrelse vil fortsat følge økonomien nøje. Derudover skal der gøres en indsats på at skabe et bedre økonomisk fundament samt genoptage forhandlinger med kommuner i kulturaftalen med henblik på at udvide kredsen af tilskudskommuner.
 
Herning Kommune ydede i 2013 et tilskud til Ensemble MidtVest på 1.241.000 kr. Udgifter ved drift af ensemblets lokaler på HEART er indarbejdet i det tilskud, som HEART modtager fra Herning Kommune.

 

Herning Kommune er tilsynsførende for Ensemble MidtVest, hvorfor indstillingen sendes til de øvrige kommuner til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for 2013 godkendes.

 

at budget for 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt
Udvalget forventer at egenkapitalen genskabes.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Rideskov i Hodsager Plantage

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Skibsted, Helle Rasmussen

 

Sagsresume

Jf. Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 9. januar 2014, pkt. 12, godkendte Teknik og Miljøudvalget, at der blev udarbejdet en samlet projektbeskrivelse for Rideskov i Hodsager Plantage, samt at muligheden for ekstern medfinansiering blev afsøgt.

I forbindelse med realisering af projekt Rideskov i Hodsager Plantage søges Kultur- og Fritidsudvalget om at være medfinansierende med et tilskud på 25.000 kr.

Sagsfremstilling

Projektideen til en rideskov i Hodsager Plantage er fremsendt af Hodsager Rideklub.

Projekt ”Rideskov i Hodsager Plantage” har til formål at forbedre ridefaciliteterne i Hodsager Plantage for ryttere i hele Herning Kommune.

 

Der er den 4. marts 2014 afholdt møde for interesserede parter, hvor projektet, aftaler og indhold blev drøftet for at skabe lokal forankring i projektet. Herning Kommune, Natur og Grønne Områder havde forinden udsendt invitationer til alle relevante parter i projektet, som dækker: Rideklubber (Hodsager Rideklub og Hodsager Happy Horse), Aulum-Haderup-Grove Jagtforening, Borgerforeninger, Dansk Islænderforening, Idrætsrådet og Friluftsrådet. Til mødet deltog følgende: Aulum-Haderup-Grove Jagtforening, Hodsager Rideklub, Dansk Islænderforening, Friluftsrådet, Borgerforening og Herning Kommune. På baggrund af mødet er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra storhesterytterne, islænderrytterne samt jægerne i Hodsager Plantage, som skal fungere som arbejds- og sparringsgruppe for projektet.

Projektet indeholder etablering af ridestier med springserier i Hodsager Plantage. Hertil etablereres der, i det nordvestlige hjørne af Hodsager Plantage, en parkeringsplads, en shelterplads med tre shelter samt to hestefolde, ét muldtoilet samt formidling. Der indlægges vand på pladsen. Det giver mulighed for at overnatte i skoven, som en del af en længere ridetur i Herning Kommune.  

 

Der er indgået frivillige aftaler med Hodsager Rideklub, Dansk Islandhesteforening samt Aulum-Haderup-Grove Jagtforening om etablering og drift af ridestier og spring samt tilsyn med shelterpladsen. I forarbejdet til projektet er der vist stor samarbejdsvillighed fra alle inddragne parter og en fælles forståelse for at bruge skoven til flere formål. Ligeledes er alle parter opmærksomme på at skoven er offentlig og kan bruges af alle interesserede.  

 

Projektet har via de involverede klubber allerede opnået interesse fra ryttere og foreninger i og uden for Herning Kommune. Projektet betyder, at den allerede aktive ridesport i Herning Kommunes skove, kan understøttes med forbedrede faciliteter.

 

Projektet tager forbehold for, at der findes tilstrækkelig ekstern medfinansiering, samt at Teknik og Miljøudvalget godkender projektet.

 

Projektet skal gennemføres i 2015.

Økonomi

Budgetterede udgifter i forbindelse med etablering af projektet udgør anslået 369.000 kr. 

 

Projektet kan jf. vedlagte projektbeskrivelse etableres i etaper i takt med at der findes den nødvendig finansiering. 

 

Projektet har opnået støtte fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler på i alt 90.000 kr. Tilskuddet fra Friluftsrådet er betinget af, at hele projektet gennemføres, samt at der afholdes udgifter for mindst 277.000kr.

 

Der søges desuden tilskud fra Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 med ansøgningsfrist den 1/1 2015. Der ansøges om 100.000 kr.

 

Projektet forventes finansieret af de opnåede eksterne tilskud samt kommunal medfinansiering. Teknik og Miljøudvalget vil bidrage med en betydelig medfinansiering, men det eksakte beløb afhænger af et eventuelt tilskudsbeløb fra Grønne Partnerskaber 2010-2015. Kultur- og Fritidsudvalget søges om et tilskud på 25.000 kr.

 

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til endelig godkendelse i starten af 2015, når det samlede tilskudbeløb kendes. Alle udgifter afholdes fra serviceområde 04, Grønne Områder på en nærmere bestemt konto, og dette betyder, at der på den efterfølgende behandling af sagen i Byrådet anmodes om budgetjustering ifm. et eventuelt tilskud Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor ikke behandle sagen yderligere.

 

Et detaljeret budget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 25.000 kr. under forudsætning af, at det samlede projekt godkendes af Teknik og Miljøudvalget og gennemføres som beskrevet med en betydelig medfinansiering fra Teknik og Miljøudvalget. Beløbets størrelse afhænger af det totale opnåede tilskudsbeløb.

 

at Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud på 25.000 kr. afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

 

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1126-07 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Haunstrup lokalhistoriske Museum søger om tilskud til fortsat drift af foreningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Haunstrup lokalhistoriske Museum søger om et engangstilskud på kr. 5.000,-

Sagsfremstilling

Haunstrup lokalhistoriske Museum blev stiftet i 1997. Foreningen har har de sidste ca. 10 år haft lokaler stillet gratis til rådighed af Herning Kommune i Haunstrup gl. skole. Herning Kommune har betalt kr. 20.000 årligt i lys og varme for foreningens brug af lokalerne.

 

Det er besluttet af skolen skal rives ned, så foreningen har taget imod et tilbud om et privat lejemål.

 

Foreningen har p.t. 65 medlemmer.

Foreningen søger om et engangstilskud på kr. 5000,- til udgifter i forbindelse med udflytningen og istandsættelse af nye lokaler.

 

Foreningen har en formue på kr. 74.000 men budgettet for 2015 og fremover viser et forventet underskud på ca. kr. 28.000 på grund af ny husleje. Underskuddet de næste par år dækkes af foreningens formue, hvorefter foreningen påtænker en kontingentforhøjelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på kr. 5.000,-

 

at udgiften afholdes på kulturudvalgets rådighedsbeløb, kontonr. 364 02 112 01, hvor der pr. 20/8 2014 resterer kr. 166.213,-

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-143-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Anvendelse af grund i Aulum

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget