Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. maj 2012
Mødested: C3.14 - fællesmøde med Børne- og Familieudvalget

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.06.00-P19-1-09 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Byggeprogram for Snejbjerg skole- og halbyggeri.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Helle Rasmussen, Hanne Enghoff

Sagsresume

Byggeprogramudvalget for Snejbjerg ny skole og Snejbjerghallens halbyggeri har som projektgruppe udarbejdet et byggeprogram for Snejbjerg ny skole og halbyggeri.

 

I udarbejdelsen har en lang række arbejdsgrupper fra både skole og hal, bidraget til byggeprogramudvalgets arbejde. Forvaltningspersonale fra Kultur og Fritid samt Børn og Unge har deltages sammen med Kommunale Ejendomme.

 

Byggeprogramudvalget har bestået af repræsentanter fra de to forvaltninger, skoleledelse og sikkerhedsrepræsentant fra Snebjerg Skole samt to repræsentanter fra Snejbjerg Hallen. Derudover har Ungdomsskolen deltaget i enkelte møder. Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneuniverset, har bidraget med et udspil til etablering af SFO/fritidstilbud.

 

På Byrådets møde den 25. august 2009 pkt. 211 Høring i forbindelse med ny skole i Snejbjerg, blev det besluttet, at Snejbjerg Ny Skole skal placeres ved Snejbjerghallen, at tandklinik og ungdomsskole tilbygges, hvorimod daginstitutioner skal forblive i eksisterende lokaler.

 

På samme møde, den 25. august 2009 pkt. 216 tiltrådte Byrådet, Programoplæg Snejbjerg skole- og halbyggeri.

 

Lokalplan 51.OF7.1 for ny skole i Snejbjerg blev behandlet til endelig vedtagelse i Byplanudvalget pkt.98, den 31. maj 2010 og i Byrådet 22. juni 2010 i pkt. 200. 

Den 11. oktober 2011, ved pkt. 264. Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune,

besluttede Byrådet, at der foretages en nærmere vurdering af mulighederne for etablering af en SFO på Ny Snejbjerg Skole.

 

Bestyrelsen for daginstitutionen Børneuniverset har ladet udarbejde en vurderingsrapport for ejendommen på adressen, Drejet 24, Snejbjerg. Denne vurdering indgår i sagens fremstilling.

 

 

Sagsfremstilling

Snejbjerg Skole er opført i 1962. Udover skolebygningen er der en tandklinik. I 1976 er der opført svømmehal i tilknytning til skolen. Skolen har gennemgået mindre renoveringer gennem årene. Trods det, er bygningernes tilstand at betegne som ringe.

 

På nabogrunden mod øst, er den selvejende daginstitution Børneuniverset beliggende. Den er opført som daginstitution i 1972.

 

Snejbjerghallen er opført i 1968. Derefter er der i 1973 opført cafeteria/køkken, i 1977 et omklædningsrum, og i 1995 en minihal. Der er udført mindre bygningsjusteringer siden etablering.

 

Byggearealet til det nye skole- og halbyggeri er i tilknytning til nuværende hal på Nørretanderupvej.

 

Vejdirektoratets vejføringen vest om Herning skar ind over den vestligste del af grundstykket, og reducerede anvendelsesmulighederne; især i forhold til fodboldbanernes placering. Der blev rettet henvendelse til Vejdirektoratet i efteråret 2011, og skæringen blev reduceret, så grundstykket nu kan disponeres til at opfylde kommende brugeres krav.

 

I hele projektforløbet har begge hovedinteressenter, "Skolen" og "Hallen" deltaget.

Fra skolens side, har der været samarbejdet med medarbejdergruppen, både i forhold til pædagogiske muligheder; men også de tekniske og bygningsmæssige betingelser.

 

Snejbjerghallen har udover det ordinære halbyggeri, haft fokus på boldbanerne. Efter nogle drøftelser, blev der indarbejdet et kunstbaneanlæg til fodboldspil.

 

Uover de fælles drøftelser og møder, har "Skolen" og "Hallen" arbejdet med fokus på hvert deres specielle område.

 

Ungdomsskolens klubvirksomhed i Snejbjerg har i alle årene været velbesøgt. De får deres eget hjemsted, hvor de har mulighed for at indrette sig så deres målgruppe tilgodeses maksimalt.

 

Samme princip er anvendt i forhold til SFO/fritidsdel, der også får mulighed for at etablere eget kerneområde; men med krav om, at de nærliggende fællesarealer kan indgå i SFO'ens arealanvendelse.

 

Fra Børneuniversets er tidligere tilkendegivet, at fritidsdelen på Drejet 24 ønskes overført som SFO på Snejbjerg Skole. Der foreligger en mæglervurdering på evt. salg af Drejet 24, som giver et estimeret provenu på 3 mio. kr. Det forudsættes at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg, 7400 Herning tillægges anlægsrammen, såfremt SFO-delen skal indgå i byggeriet.

 

I byggeprogrammet er der lagt vægt på de forskellige interessenters egne kerneområder; men også hvordan de i fællesskab får maksimal gavn af de forskellige bygningselementer.

 

I torvet etableres et serveringsområde, hvor både skole, hal, ungdomsskole og forældre, der besøger skolen kan komme.

 

Lokalernes disponering rummer mulighed for gensidig brug. F.eks. anvender skolen hallens idrætsfaciliteter, og hallen anvender skolens lokaler til fritidsaktiviteter for såvel børn, unge, deres forældre som borgere i Snejbjerg og omegn.

 

Samlet set vil den nye skole og hal udgøre et centralt fritids- og kulturcenter for Snejbjerg. Et kraftcenter i lokalområdet, hvor børn, unge og voksne kan lære og være i et konstruktivt fællesskab, hvor der er plads til alle.

 

Såvel skole som hal, indrettes til at tilgode se nuværende behov; men også så byggeriet kan imødekomme den naturlige udvikling af pædagogik, læringsmiljøer og fritidsaktiviteter.

 

Snejbjerg skole og Snejbjerghallen skal i samarbejde udarbejde aftaler om den gensidige benyttelse af bygningens lokaler, herunder anvendelse af fællesarealer.

 

Byggeprogrammet er kvalitetssikret af ekstern rådgiver.

 

Projektet foreslås gennemført som totalentreprise i konkurrence. Der ønskes et nøglefærdigt byggeri.

 

Den totale anlægssum er på 179 mio. kr. incl. forventede indsamlede midler fra lokalområdet, som udgør ca. 4 mio. kr. incl. moms.

Budgetrammen for totalentreprisen er 150 mio. kr. Heraf afsættes en pulje til IT-anskaffelser.

  

Udover budgetramme til entreprisekonkurrencen afsættes en ramme på 29 mio. kr. til uforudsete udgifter, løst inventar og  tilkøbsydelser samt til ekstern rådgivning i udførelsesfasen.

 

Oversigt over beløbene fra det vedtagne budget.

 

Snejbjerg Skole

i 1000 kr.
2011
2012
2013
2014
2015
I alt
Vedtaget budget
6.000
9.032
45.330
59.000
55.734
175.096

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at byggeprogrammet endeligt godkendes, og fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

at byggeriet gennemføres som lavenergibyggeri af højest mulige klassificering

 

at byggeriet skal indeholde en SFO, og at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg, 7400 Herning tillægges anlægsrammen.Der fremsendes senere særskilt sag herom

 

at Snejbjerg Hallen yder et anlægsbidrag fra lokalområdet på ca. 4 mio. kr. inkl. moms. Der fremsendes tillige særskilt sag herom senere

 

at Snejbjerg skole og Snejbjerghallen skal udarbejde aftaler om fælles virke og gensidig anvendelse af lokalerne i bygningen, herunder fællesarealer. Skolens multisal og indgangsarealet ved torvet, udgør den fælles kontaktflade for skole og -idrætshal.

 

at udvælgelseskriterierne, som fremgår af sagens bilag, i forhold til prækvalifikationen godkendes.

 

at den afledte drift på bygninger og udearealer fastlægges efterfølgende

 

at der anlægges en totaløkonomisk vurdering i forhold til bl.a. materialevalg, energiforanstaltninger, driftsomkostninger og holdbarhed.

 

Beslutning

Indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

 

At bedømmelsesudvalget suppleres med særlige sagkyndige ad hoc fx SFOén.

 

At udkast til aftaler om fælles virke og gensidig anvendelse af lokalerne i bygningen efterfølgende forelægges Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag