Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A26-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering om Kultur - Serviceområde 15

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidschef Morten Koppelhus orienterer om aktiviteter inden for Kulturområdet - Serviceområde 15.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.00.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Åbningstider på hovedbiblioteket i Østergade 8, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Åbningstiderne på det nye hovedbibliotek i Østergade 8 foreslås udvidet med 12 timer ugentligt og ændret til 8-22 på mandag-fredag og 10-15 på lørdage. (fra 1.10-31.3 10-15 søndag) med undtagelse af den 24. og den 31. december fra mandag den 1. september 2014. Hovedbiblioteket vil være selvbetjent i tidsrummet 8-10 og 19-22 mandag-fredag.

Sagsfremstilling

De nuværende åbningstider har været gældende siden 1. april 2012, hvor åbningstiderne blev udvidet med 2 timers delvis selvbetjening fra 8-10 mandag-fredag. Lokalbibliotekerne i Vildbjerg, Aulum, Hammerum og Sunds har siden 2011/2012 været delvist selvbetjente med åbningstider fra 9.00-21.00 alle dage, med undtagelse af den 24. og 31. december. Erfaringerne viser at brugerne har taget den selvbetjente åbningstid til sig og i høj grad benytter sig af de udvidede åbningstider både på lokalbibliotekerne og på hovedbiblioteket.
 
Fra 10-19 på hverdage og 10-15 i weekenden (Søndag 1.10 – 31.3) vil borgerne blive budt velkommen og betjent af højt kvalificeret personale. Det vil være muligt for borgerne at booke hjælp fra specialister i litteratursøgninger, informationssøgninger inden for specielle interesseområder eller IT-hjælp af forskellig slags.
 
I den selvbetjente åbningstid fra 8-10 og 19-22 mandag – fredag vil der være personale tilstede, som varetager andre opgaver end den direkte betjening af borgerne. De vil bl.a. stå for afviklingen af læseklubber, bogcafeer og andre arrangementer.
 
Tidsrummet 18-22 mandag – fredag og i weekenden vil der være 2 ansatte fra vagtselskab til stede, hvoraf minimum en har gennemgået grundkursus for vagtfunktionærer. Vagten har opsyn med hele biblioteket og skal sørge for at biblioteket bliver lukket forsvarligt kl. 22 og kl. 15. Vagtselskabet har opsynet med sorteringsrobotten til aflevering af materialerne og tømning af fyldte vogne. Derudover fremfinder, udlåner og nedpakker vagtselskabets ansatte bestillinger på materialer til folkebibliotekerne i Region Midtjylland i kasser til kørselsordningen.  

 

Hovediblioteket - nu
63 (68) t/u
Hovedbiblioteket - fremover
75 (80) t/u
Mandag til torsdag
08.00-20.00
Mandag til torsdag
08.00-22.00
Fredag
08.00-18.00
Fredag
08.00-22.00
Lørdag
10.00-15.00
Lørdag
10.00-15.00
Søndag (1.10 – 31.3)
10.00-15.00
Søndag (1.10 – 31.3)
10.00-15.00

Økonomi

Udgifterne i forbindelse med den udvidede åbningstid, afholdes indenfor afsatte ramme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Hovedbibliotekets åbningstider godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Sagen udsættes til fornyet overvejelse.

 

Sagsnr.: 19.02.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune – Årsberetning 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille

Sagsresume

Siden 1. januar 2007 er den kommunale indsats i forhold til de 14 lokalarkiver forvaltet inden for serviceområde 14. Lokalhistorisk Arkiv/Herning Bibliotekerne yder fagligt råd og vejledning, varetager koordinerende funktioner og stiller it-værktøjer og it-infrastruktur til rådighed over for de enkelte arkiver.
Arkivsamvirket udarbejder hvert år en årsberetning med aktivitetstal mv. som fremlægges for Kultur- og fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Årsberetning 2013 giver et indtryk af aktivitetsniveauet gennem antal besøgende og antal henvendelser på de lokalhistoriske arkiver i Herning. Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Herudover har nogle af arkiverne tillige genstande. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, udstillinger, arrangementer og udgivelse af publikationer.
 
Der er i 2013 ansat 2 seniorjobbere og 1 person i praktik ved arkivet i Herning. De arbejder med registrering i Arkibas (arkivernes fælles system til registrering af arkivalier) af henholdsvis fotos og avisartikler. Herning Bibliotekerne har ligeledes ansat en person i en midlertidig stilling til at påbegynde scanningen og digitaliseringen af Herning Arkivs store glasplade-negativ samling (200.000 stk.) 
7 arkivledere har været på modulkurser i arkivlederuddannelsen. Alle medarbejdere på arkiverne har fået tilbud om et heldags kursus i praktisk arkivarbejde. 40 deltog i kurset. Der har været afholdt Arkibas-begynderkursus med 8 deltagere. Derudover er afholdt 1 intensivt kursus i Arkibas og ligeledes i billedscanning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Årsberetning 2013 fra de lokalhistoriske arkiver tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Bibliotekernes centralbiblioteksvirksomhed 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Cassøe og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager for staten centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland. Rammerne for centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i en rammeaftale gældende for perioden 2010-2013. Den gældende rammeaftale er efterfølgende forlænget til 2015. Herning Bibliotekerne modtager i 2014 et samlet tilskud på 12.105.131 kr. Herning Bibliotekerne har i budgettet for 2014 et acontobeløb på 10.021.000 kr. hvorfor der vil være en merindtægt og tilsvarende merudgift i 2014 på 2.084.000 kr.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Kulturstyrelsen og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland.
 
Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er som udgangspunkt 4-årig og gælder perioden 2010-2013. Den nuværende rammeaftale er en forlængelse af den foregående frem til 2015. Den suppleres af årlige handleplaner. Centralbiblioteksbevillingen tildeles for ét år af gangen, når Finansloven er vedtaget. Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Herning Bibliotekerne.
 
For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Styrelsen for Bibliotek og Medier i 2014 et tilskud på: 

 

Generelle opgaver
11.522.790 kr.
Sortering af materialer og kørsel
    582.341 kr.
I alt
12.105.131 kr.

 
Der er i det oprindelige budget for 2014 afsat et acontobeløb på 10.021.000 kr. til centralbiblioteksfunktionen. Det betyder en merindtægt på 2.084.000 kr. i 2014. Indtægten fra staten til centralbiblioteksfunktionen modsvares af tilsvarende udgifter, hvorfor der i 2014 vil være en tilsvarende merudgift på 2.084.000 kr. Budgettet tilrettes i overensstemmelse hermed.
 
Der aflægges regnskab til staten vedr. centralbiblioteksfunktionen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til centralbiblioteksfunktionen meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 2.084.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2014

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 til Byrådet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.00.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indtægtsbevilling til eksterne tilskud til driftsprojekter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Cassøe

Sagsresume

I sin egenskab som Centralbibliotek her Herning Bibliotekerne ansvaret for en række løbende projekter i samarbejde med Kulturstyrelsen. Herning Bibliotekerne har fra Kulturstyrelsen modtaget følgende tilskud. E-kurser.nu, 453.996 kr. fra Kulturstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen, Kulturspot, 839.996 kr. og Biblioteksvagten 800.000 kr. fra Danskernes Digitale Bibliotek
Midlerne anvendes til drift af projekterne og modsvares af en samlet tilsvarende merudgift på 2.093.992 kr.

Sagsfremstilling

E-kurser.nu:
Projektet har til formål, med udgangspunkt i den allerede udviklede e-læringsportal, at sikre borgerne en samlet adgang til e-læringsressourcer, som gør dem i stand til at udnytte de digitale muligheder på nettet, der er vedkommende i hverdagen. Samtidig udgør portalen en platform, hvor bibliotekerne i samarbejde med andre myndigheder kan koordinere indsatsen for et bredt og opdateret grundlag, som kan øge borgernes digitale kompetencer og mere overordnet kan understøtte de nationale læringsstrategier. E-læringsmaterialerne kan stå alene, men kan også indgå som et element, der supplerer fysiske kurser.
Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Bibliotekerne i Aalborg, Vejle, Aarhus, Roskilde, Randers og København.
Indtægterne fra Kulturstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen til projektet modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutningen af projekterne.
Kulturstyrelsen og digitaliseringsstyrelsen yder et samlet tilskud på 453.996 kr. til projektet.
Den samlede egenfinansiering på 328.000 kr. i 2014 afholdes blandt projekternes deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende indenfor de allerede godkendte budgetter på Serviceområde 14, Folkebiblioteker.


Kulturspot:
Herning Bibliotekerne har indgået aftale med Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland om drift af internetkulturkalenderen www.kulturspot.dk , der i 2000 er etableret som en regional overbygning på den landsdækkende KultuNaut arrangementskalender. Kulturspot har til formål at give regionens borgere bedre adgang til information om kulturarrangementer på tværs af kommunegrænserne.
Den nuværende aftale gælder for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.
Herning Bibliotekernes opgaver omfatter redaktion af hjemmesiden og Facebooksiden samt ugentlige udtræk af den landsdækkende KultuNaut Database til den trykte arrangementskalender.
Kultursamarbejdet yder et samlet tilskud på 839.996 kr. til projektet.


Biblioteksvagten:
Biblioteksvagten.dk er de danske bibliotekers fælles spørgetjeneste på nettet med en bemandet åbningstid på 84 timer pr. uge. Formålet med Biblioteksvagten er at tilbyde bibliotekarisk vejledning, i.e. den personlige hjælp i det ”digitale bibliotek” – på samme måde som man får hjælp, når man henvender sig på et fysisk bibliotek, kort sagt at være "bibliotekaren på nettet".
Biblioteksvagten kan kontaktes via website, e-mail, mobilsite, telefon, SMS, chat og er desuden tilgængelig via Facebook og Twitter. I de seneste år har Biblioteksvagten endvidere tilbudt sig som callcenter for de delvist ubemandede biblioteker, som etableres rundt i landet, hvis kommunes bibliotek er med i samarbejdet.
Biblioteksvagten blev etableret i 1999 i et samarbejde mellem 3 folkebiblioteker: Gentofte, Herning og SIlkeborg, med Herning som projektejer.
Med udgangen af 2004 blev Biblioteksvagten forankret i "Foreningen Biblioteksvagten", med Herning som administrerende bibliotek - og den opgave har biblioteket varetaget siden.
Pr. januar 2014 er Biblioteksvagten et samarbejde mellem 58 folkebiblioteker og 10 forskningsbiblioteker , Biblioteksvagten samarbejder desuden med en lang række nationale biblioteksservices, bl.a. bibliotek.dk, eReolen, Netlydbog.dk.
Danskernes Digitale Bibliotek yder et samlet tilskud på 800.000 kr. til projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til driftsprojekter med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 2.094.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2014

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2014 til Byrådet.

 

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 29.12.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Jeppe Fruensgaard  

Status på projekt Fast Forward

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formålet med projektet er at få de inaktive børn i gang med en fritidsaktivitet, og dermed sikre, at børnene får sociale kontakter i foreningslivet.


Desuden ønskes det, at flere idræts- og fritidsforeninger modtager børn og unge, som kan have udfordringer enten socialt eller økonomisk. Dette kræver en struktur der muliggør kontingentbetaling fra projektet.

 

Projektleder Jeppe Fruensgaard deltager i punketsbehandling.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med FastForward (oprindeligt: fritidspas-projektet) er, at afprøve en metode til at få flere fritidsinaktive børn til at blive aktive i fritiden. Servicestyrelsen har i 2009 udarbejdet og pilottestet et koncept, som har vist gode resultater.
 
Erfaringer har vist, at årsagerne til at skolebørn ikke er aktive i fritiden kan være forskellige, men nogle af de følgende årsager er fremtrædende:

  • Barnet og den unge er socialt isoleret.

  • Familien har ikke erfaringer og kendskab til foreningslivet og muligheder heri, herunder forventninger til forældrene om at involvere sig (f.eks. kørsel til kampe).

  • Manglende økonomiske ressourcer i familien.

 

Projektet har været i gang et års tid, men reelt har start tidspunktet for visitering været august 2013. Det betyder at det er meget svært, at sige noget om fastholdelse i aktiviteterne. Det er ligeledes svært at vurdere om det kan lade sig gøre, at forening eller forældre kan tilvejebringe midler til på sigt at finansiere aktiviteten.

 
Der er tegn på at de steder, hvor voksne fra institutionen eller skolen dagligt, følger op på barnets engagement i aktiviteten er der større chance for en succesfuld og vedholdende start på aktiviteten.

Projektet har bibragt mange gode historier, og skolerne oplever eksempelvis, at større drenge i en 8. klasse har ændret deres aggressive og negative adfærd, efter at de med hjælp fra projektet har startet på fritidsaktiviteten MMA (Mixed Martial Arts).
Eksempelvis var en mor med et barn i 2. klasse meget skeptisk og troede ikke på at fritidsaktivitet og fritidsven til hendes barn, ville have nogen effekt. Men over for en nøgleperson har moderen senere bedyret, at hendes søn er ”en helt anden” efter start på badminton. Barnet blev tilmeldt badminton og efterfølgende ringede moderen til skolelederen og sagde tak: ”Det er første gang i meget, meget lang tid, jeg har set min søn være glad”. Det har vist sig, at fritidspas-projektet har haft tilgang af flere børn end det forventede, samt at rygtet om ordningen har spredt sig, så der således bliver henvist børn fra det mes-te af kommunen.
 
Der mangler fortsat kvalitative beskrivelser fra forældre og børn af indsatsens effekt, succeser og udfordringer, og der skal udarbejdes en mere detaljeret slutevaluering, hvor også samarbejdet med foreningerne og skoledistrikterne skal belyses yderligere.
 
Der er i den foreliggende midtvejsevaluering belyst flere positive aspekter af projektet. Disse positive aspekter skal analyseres og beskrives nærmere ud fra 3,6, 9 og 12 mdr. opfølgninger.

Der er indtil dato bevilget midler til 78 børn, og der er aktuelt ca. 10 ansøgninger, som venter på at blive behandlet. De aktiviteter, børnene går til, fordeler sig bredt, blandt andet boldspil, gymnastik, svømning, ridning, skøjter, kampsport, billedskole og musik.(se bilag excel)  
Børnene, der har fået bevilget midler kommer på trods af ekstra indsats i de 3 ovenfor nævnte skoledistrikter fra hele kommunen, dog flest i midtbyen, hvilket falder godt sammen med, at det også er her, der er flest inaktive børn. Årsagen hertil er, at rygtet om tilbuddet har bredt sig hurtigt.
 
Lærerkonflikten udskød arbejdet betragteligt. Der havde måske været muligt at uddele nogle flere FFW-fritidspas ifm. forårsaktiviteterne, hvis vi kunne have nået ud til skolerne lidt tidligere.


Vurdering ud fra ovenstående opfølgning:

 • 50% kommer i gang selv ved øget fokus og naturlig start pga. alder.

 • 20% kommer ikke i gang

 • 30% kan hjælpes og har behov


Der har ikke været brug for nævneværdig vejledning – årsagen her til er sandsynligvis, at børn med særlige behov ikke indgår i målgruppen.
 
Det primære behov er økonomi – ved 3-6 mdr. opfølgning ses resultat vedr. fastholdelse.

 

Forvaltningen anbefaler: 
Efter et år med projektet hvor der er blevet ”asfalteret mens vi har kørt” kan forvaltningen komme med følgende anbefalinger. Disse beror på erfaringer og observationer fra pilotdistrikterne, samt udsagn fra samarbejdspartnere og pilotdistrikternes skoleledere. 

 • Det er kun vigtigt med central styring og information

 • Det er afgørende, at der er personer decentralt der har kontakt til børn og aktiviteter, for at sikre succes og fastholdelse.

 • Fritidsvejlederen i eksisterende strukturer (her foreslås de lokale ressourcecentre i stedet for forebyggelsesudvalg, AKT’erne og evt. sundhedsplejen)

 • For at øge kendskabet til tilbuddet skal ovenstående aktører løbende formidle information til kollegerne.

 • En central projektleder vil kunne nøjes med at administrere ansøgninger, bevillinger og udbetalinger. (få timer ugentligt ex 10 timer)

 • Der vil være stor gevinst i at kigge på Brændgårdskolens fritidsguide for inspiration

 • Det anbefales også at pilotdistrikterne nedlægges og alle skoler får mulighed for, at få hjælp til at implementere FastForward som et redskab for AKT’erne og de øvrige lærere.

 

Udbredelsen af kendskabet til tilbuddet, ud i institutionerne sker gennem CBL, der indlemmer dette i opgavebeskrivelserne for ressourcecentrene samt AKT’erne.
 
Og så længe børn med særlige behov ikke er en del af målgruppen, nedprioriteres kapacitetsudviklingen for foreningerne, da der her er rigelige ressourcer til at tage imod børnene. I stedet foreslås ekstra fokus på fortsat at gøre det nemmere og mere ubureaukratisk, at håndtere kontingentbetalingerne og indmeldelserne for børnene.
 
Der fokuseres på en strategi for fastholdelse af de børn der er startet op med økonomisk støtte og står for at skulle betale for anden eller tredje sæson.

Økonomi

Det oprindelige budget så således ud, dog har det været nødvendigt at skrive DGI’s medfinansiering på 150.000,- ud. Endvidere er der tilgået midler fra Sport2Go, der tilstræbes at komme børnene til gode i form af flere fritidspas samt ved at evt. kunne forlænge perioden. Det er tilstræbt at børnene i gennemsnit har modtaget støtte på mellem 1000-2000,- I nogle tilfælde er der dispenseret p¨grund af høje opstarts udgifter mv.    

 

Udgiftspost  
     2013
     2014
      I alt
Løn mm.: Projektleder  
500.000
500.000
1.000.000
Aflønning mm.: Ressource/kontaktpersoner
100.000
100.000
   200.000
Pulje til dækning af mentorer i fritidslivet
100.000
100.000
   200.000
Puljer til udgifter til fritidspas  
125.000
125.000
   250.000
Øvrige udgifter  
  25.000
  25.000
     50.000
I alt  
850.000
850.000
1.700.000

 

Udgifterne i forbindelse med projektet afholdes indenfor Forebyggelses- samt Kultur og Fritidsudvalgets budgetramme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opgaverne fordeles mellem Børn- og Unge og Kultur og Fritid, således at visiteringen, godkendelsen og kontakten til foreningerne max. udgør 10 timers ugentlige administrative opgaver.

 

at pilotdistrikterne nedlægges og FastForward tilbuddet udbydes ud fra den udviklede model til samtlige Herning Kommunes skoledistrikter.

Beslutning

Sagen videresendes til eventuelle kommentarer i Forebyggelsesudvalget.

 

Sagsnr.: 04.08.09-G01-1-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af rådighedsbeløb til idrætsanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 209.000 kr. til diverse mindre anlægsopgaver på idrætsanlæg.

Sagsfremstilling

Midlerne prioriteres i samarbejde med stadioninspektør Bo Eyro, som bl.a. er ansvarlig for de udendørs idrætsanlæg.

 

Der er på nuværende tidspunkt fremkommet flg. mindre anlægsønsker:

 • Udkskiftning af højtaleranlæg på Herning Atletikstadion

 • Udskiftningsbokse på Snejbjerg Idrætsanlæg.

 • Lysanlæg til Herning Hawks

 

Herudover vil der i løbet af året være behov for at imødekomme yderligere ønsker om tilskud til mindre anlægsopgaver.

Økonomi

Der er på investeringsoversigten i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 105.000 kr. og der overføres et restbeløb fra 2013 på 104.000 kr.

Der er således et samlet rådighedsbeløb på i alt 209.000 kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031099.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 209.000 kr. i 2014 til Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031099 på 105.000 kr. i 2014 samt 104.000 i 2013. Rådighedsbeløb på 104.000 kr. overføres fra 2013 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Huset No7 - frigivelse af midler til rådgivning vedr. ombygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup, Claus Pedersen

Sagsresume

I forbindelse med ombygningen af Huset No7, Nørregade 7, søges om frigivelse af midler til rådgivning, herunder arkitektbistad og projektering af ombygningen.

Sagsfremstilling

Jf. investeringsoversigten er der afsat midler til ombygning af det tidligere Kulturellen, Nørregade 7, nu Huset No7.

Processen med udarbejdelse af rumprogram og identifikation af fremtidige behov er i gang, og næste step er aftale med rådgiver med henblik på kvalificering, skitsering og projektering af ombygningen.

 

Ombygningen foretages i overensstemmelse med virksomhedsgrundlaget for Huset No7, som det er vedtaget på KFU dec. 2013.

 

De afsatte midler skal anvendes til ombygning af Huset No7, herunder etablering af øvelokaler.

 

Der fremsendes på et senere tidspunkt frigivelsessag vedr. resten af midlerne. Der vil så foreligge licitationsprogram, budget og tidsplan for ombygningen.

Byggeperioden planlægges at pågå i efteråret i indeværende år.

 

Ombygningen koordineres med renovering af gårdrummet i Nørregade 7.

Økonomi

Der er i alt afsat 1.977.000 kr. i 2014 i investeringsoversigten, stednr. 364094.

I forbindelse med igangsættelse af skitseprojekt, projektering og udbudsproces ønskes frigivet 200.000 kr., svarende til godt 10 % af det afsatte beløb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 til serviceområde 15, Kultur, stednr. 364094 på 200.000 kr. vedr. projekteringsudgifter i forbindelse med ombygningen af  Huset No7 (tidl. Kulturellen), Nørregade 7, hvorefter der resterer 1.777.000 kr. til resterende udgifter ved ombygningen.

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 1.977.000 afsat i 2014 på serviceområde 15, Kultur, samme stednr.til ombygning af Huset No7 (tidl. Kulturellen), herunder etablering af øvelokaler.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til etablering af opvarmningshal i Sportscenter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sportscenter Herning v/ fmd. Kurt Ravn og centerleder Kai Lodahl søger i samarbejde med HFH, Herning Forenede Håndboldklubber om tilskud til etablering af opvarmningshal fortrinsvis til håndbold.

Sagsfremstilling

Ansøgningen er begrundet i det forhold, at opvarmning til håndbold (grundet pladsproblemer) i dag foregår på centrets gangarealer til stor gene for sportscentrets øvrige brugere og gæster.
 
Samtidig er gangarealerne uegnede til opvarmning og medfører ekstra slitage og rengøring på flader, som ikke er beregnet til håndbold og brug af harpiks.
 
Opførelsen af en ny opvarmningshal på 280 m2 (placeret mellem håndboldhallen og gymnastikhallen) med 4 meters lofthøjde vil afhælpe den aktuelle problemstilling. Samtidig vil hallen naturligvis også kunne benyttes af andre af sportscentrets udøvere.
 
Jf. indhentede tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 1,875 mio. kr. incl. sportsgulv.
 
Sportscentret kan selv bidrage med 250.000 kr. Under forudsætning af, at der yderligere findes 250.000 kr. via ekstern finansering.

Der søges Herning Kommune om et anlægstilskud på 1,375 mio. kr. (Alternativt låneoptagelse i Kommunekredit, som medfører deponering) og afledt lokaletilskud på samlede driftsudgifter incl. afdrag på lån.


Sportscentrer oplyser, at HFH ikke har økonomisk råderum til at bidrage til hal-opførelsen eller betaling ekstra husleje for benyttelsen af opvarmingshallen

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2015-18.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Aulum Fritidscenter søger om tilskud til etablering af kunstgræsbane i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fritidscenter (AFC) v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen søger på vegne af Aulum Idrætsforening (AIF) og Aulum Fritidscenter om tiskud til etablering af kunststofbane i forbindelse med centrets multihalsprojekt.

Projektet er tiltænkt at køre sideløbende med det forestående multihalsprojekt, så indsamling af tilskud til hal og bane smelter sammen.

Sagsfremstilling

Begrundelsen for ansøgningen beror på et fremført behov for kunstgrænstræning i vinterhalvåret, hvor AIF pt. hver uge flytter ikke mindre end 150 (ud af 408 medlemmer) til kunststofbaner i Tjørring og Splald. Dette på tidspunkter på døgnet, som ikke altid er lige velegnede for børn og unge, da klubben kun kan tilbydes den tid, som de øvrige klubber ikke selv bruger. Samtidig er denne transport t/r og leje af kunstgræs en ikke ubetydelig udgift for klubben.

 

Etablering af en kunststofbane vil have stor betydning ikke blot for AIF men også Aulum Byskole og SFO samt mindre omkringliggende idrætsforeninger som fx. Hodsager, Feldborg, Haderup m.fl. og kunne betjene mange aktører i den nordlige del af kommunen.

 

Jf. indhentet tilbud udgør anslåede udgifter ifm. etablering af kunststofbane ca. 3,2 mio kr. ex. moms.

 

AFC og AIF foreslår følgende finansiering:

Tilskud AIF
  600.000 kr.
Tilskud fonde
1.200.000 kr.
Ekstra indsamling
  400.000 kr.
Herning Kommune
1.000.000 kr.
I alt
3.200.000 kr.

 

Projektet foreslås realiseret af Herning Kommune.

 

Herning Kommune har bevilget et anlægstilskud på 8.737.000 mio kr. i 2015 og 2016 til multihalsprojekt mod en egenindsamling på 4 mio. kr. Status for indsamling er pt. 800.000 kr.

 

Derudover er driftsbevilling udvidet med kr. 450.000 årligt.

 

Aulum Fritidscenter foreslår at kunstgræsbane placeret på nuværende træningsbane med lys. Tennis placeres på areal, der nu benyttes af SFO til Cross (Cross skal rykkes 50 m.) Efter deres opfattelse den bedste placering, er afklaret med Tennis afd. (skitse 1)
Der foreslås alternativ placering, på den nuværende træningsbane med lys. Tennis placeres samme sted. Efter deres opfattelse ikke den optimale løsning, da man her benytter en allerede anlagt fodboldbane.(skitse 2)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen medtages i forbindelse budgetdrøftelser for 2015-18.

 

at forvaltningen anmodes om at udarbejde en kortlægning af eksisterende og planlagt kunstgræsanlæg samt brug af disse.

 

at der udarbejdes forslag til strategi for en eventuel udvidelse af kunstgræsarealer i Herning Kommune.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Dog gør udvalget opmærkom på, at det bør sikres, at der ikke kommer følgeudgifter ved genetablering af evt. nedlagte anlæg.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Aulum Fritidscenter søger om ekstraordinært tilskud til reparation og vedligehold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fritidscenter v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen søger om tilskud til udskiftning af tag på sal og hal samt udskiftning af vinduer og døre mv.

Sagsfremstilling

Aulum Fritidscenter står over for nogle større reparations- og vedligeholdelsesopgaver.

 

Det drejer sig om følgende opgaver:

 

Opgave
Bemærkninger
Pris
Tag på salen
28 år gammelt eternitplader. Nedslidt af vejr og vind, påbegyndende utætheder
111.000 kr. incl. moms
 
 
 
Tag på hallen
44 år gammelt tag udført med asbestplader i god kvalitet. Dog er renovering nu påkrævet.
157.000 kr. incl. moms
 
 
 
Vinduer, døre og udhæng
Dels i hal og fritidscenter. Er hidtil skiftet hvert 10. år. Udskiftning er nu igen tiltrængt.
198.000 kr. incl. moms
 
 
 
Samlede udgifter i alt
 
466.000 kr. incl. moms

 

Aulum Fritidscenter ser sig ikke i stand til helt eller delvist at finansiere ovenstående udgifter, hvorfor der søges Herning Kommune om et ekstraordinært engangstilskud på 466.000 kr. incl. moms.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen medtages i forbindelse med fordeling af bloktilskud til haller ultimo 2014.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-4-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Get2Sport, samarbejdsaftale 2014-17

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger opfølgning vedr. aftalegrundlag 2010-13 og forslag til aftalegrundlag for 2014-17 vedr. integrations-projektet Get2Sport forankret i boldklubben Herning Fremad, Ringkøbingvej i Herning.

Sagsfremstilling

Boldklubben Herning Fremad, Ringkøbingvej 78 i Herning har i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) for perioden 2006-09 og 2010-13 søgt og fået tilskud
fra Integrationsministeriet til et større integrationsprojekt i tilknytning til regeringens
strategi mod ghettoisering.


Hernings projekt er et ud af 12 projekter på landsplan. Alle projekter som på forskellig
vis sigter mod at lette adgangen til den etablerede idræt for børn og unge med vanskeligt stillede forældre bosiddende i de såkaldte ”mest udsatte områder”.
DIF har det overordnede ansvar for afvikling af alle projekter, som går under navnet
Get2sport.


Projektet har fået bevilget et årligt tilskud på 250.000 kr. fra Integrationsministeriet i hhv.
2006-09 og 2010-13. Herning Kommune har i 2006-09 bevilget et årligt tilskud på
100.000 kr.og i 2010-13 et årligt tilskud på 50.000 kr.

 

Jf. vedlagte projektstatus er der i 2010-13 er der sat ind i forhold til at at få etableret samarbejde med Brændgårdskolen og tilhørende SFO, herunder udvikling og implementering af praksis for samarbejdet. Endvidere er der etableret et mere formaliseret samarbejde/ netværk med nøgleaktører i lokale foreninger/ integrationsprojekter. Endeligt er der igangsat en række nye, fleksible aktiviteter og projekter, herunder ferieaktiviteter.

 

Der er jf. vedlagte bilag udarbejdet forslag til indsatsområder for 2014, som beror på en fortsættelse af igangværende tiltag, hvor der fremadrettet sættes fokus på følgende tiltag

 

 • Videreudvikling af samarbejdet med Produktionskolen og Knudmoseskolen i Herning

 • Videreudvikling af perspektiver i forhold til den nye skolereform og et tættere samarbejde med henholdsvis Brændgårdskolen og Vestervangskolen

 • Videreudvikling af fremtidig stratagi og projektorganisering i tæt samarbejde med DIF og Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektstatus tages til efterretning

 

at forslag til indsatsområder for 2014 godkendes

 

at der bevilges et årligt tilskud på 50.000 kr i 2014 til 2017 under forudsætning af, at der opnåes en ekstern finansering.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Fælles Formål, konto 370-01-309-07

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Team Herning cykelhold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning v/ Carsten Byrjalsen og Søren Daniel Kristensen søger om tilskud og samarbejde i forbindelse med etablering af cykelprojekt, som har til formål at hjælpe unge med særlige behov på vej til en sundere livsstil mv. Projektet er i samarbejde mellem Kultur- og Fritidudsvalget og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Team Herning har til formål at hjælpe unge med særlige behov (fx. overvægt, isolation, utilstrækkelig voksenstøtte mv.) til en fremtid præget af fællesskab, trivsel og sundhed.

 

Som et led i denne indsats oprettes et cykelhold bestående af en ungdomsgruppe på 15 skoleelever i alderen 13-16 år fra Herning Kommunes skoler og 60 voksne rekrutteret fra det lokale erhvervsliv. Cykelholdet skal gennemføre en cykeltur fra Herning til Paris første gang i 2015, herefter hvert andet år med nye unge deltagere.

 

Året forud for turen forberedes de unge gennem træning  2-3 gange om ugen og gennem løbende arbejde mod en sundere livsstil. De unge lærer at sætte sig mål og nå dem via gennemførelse af cykelturen til Paris.

 

Gennem deltagelse i projektet får de unge et voksennetværk og lærer at fungere i et ungdomsnetværk. De får hjælp og støtte til særlige behov og til at blive bedre rustet til at klare fremtiden med uddannelse, job og et aktivt fritidsliv.


Udgifter i forbindelse med de unges tur til Paris udgør anslået 20.000 kr. pr. barn svarende til i alt 300.000 kr.
  

Team Herning har som mål at indsamle 500.000 kr., som bl.a. forventes indsamlet gennem en række forskellige initiativer, herunder salg af rekamer på cykeltøj mv.


De indsamlede midler anvendes til arbejdet med hele den gruppe unge i Herning Kommune, som har et lignende behov for støtte.

 

Initiativgruppen og Rotary klubberne søger Herning Kommune om hjælp til at udpege 15 unge med særlige behov gennem indgåelse i et fælles samarbejde og profilering af indsatsen. Endvidere søges der om et tilskud på 200.000 kr. til medfinansiering af de unges deltagelse i projektet (indkøb af cykler, hjelme, tøj, sko, overnatning mv. De voksne betaler selv for deltagelse i projektet).

 

Forvaltningen oplyser, at der har været en fælles tværgående dialog om projektet, som forslås indgået som et fælles projekt mellem Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget finansieret med 50.000 kr. i 2 år fra hvert udvalg. 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. i hhv. 2014 og 2015 med en forventning om, at Forebyggelsesudvalget bevilger tilsvarende

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

 

at Herning Kommune er behjælpelig med at udpege 15 unge med særlige behov

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Kirkes Drengekor søger om tilskud til korrejse til Australien

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kirkes Drengekor v/Karen Bunk fremsender 10. marts ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til korets tur til Australien i efteråret 2014.

Sagsfremstilling

Herning Kirkes Drengekor drager hvert år ud i verden med deres sang, og i 2014 planlægges en længere korrejse til Australien fra d. 6. - 19. oktober.

Formålet med turen er at præsentere dansk korsang på et højt niveau på den internationale scene, men naturligvis også at give korsangerne store musikalske oplevelser, kulturel udveksling (herunder privat indkvartering) og almen kulturel dannende oplevelser.

I løbet af rejsen skal Herning Kirkes Drengekor synge i Operahuset i Sydney, St. Andrews Cathedral, Sydney (samarbejde med denne kirkes kor, fællesprøver mv.), Den Danske Kirke i Sydney, St. Pauls Cathedral, Melbourne (klassisk musikfestival) og Town Hall, Adelaide.

Deltagerne vil også blive præsenteret for sightseeing i Sydney, Melbourne og Adelaide, Blue Mountains osv.  

 

Herning Kirkes Drengekor søger KFU om 25.000 kr. i tilskud til korrejsen til Australien.
Normal praksis ved korrejser er at yde et tilskud på 200 kr. per aktiv deltager. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 14. marts 2011, at der ved oversøiske korrejser gives mulighed for at tilskud på 2 x 200 kr. per aktiv deltager. Forvaltningen anbefaler, at der ydes et tilskud på 2 x 200 kr. per deltager, og da der er 46 aktive deltagere, giver det et samlet tilskud på 18.400 kr.

Korrejsen har et budget, som viser udgifter for 1.013.000 kr. De væsentligste poster er fly+hotel 778.400 kr., forplejning 118.000 kr., mens der også er udgifter til forsikringer, leje af koncertsale og entré til aktiviteter.
På indtægtssiden er den væsentligste post deltagerbetaling 322.000 kr, men der er også indtægter ved billetsalg, cd-salg, cykelløb, pengeskabende aktivitet, vinsalg og

salg af gavekort. Ved fremsendelse af budget mangler der finansiering for 476.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 18.400 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. april resterer 387.287 kr.

 

at midlerne kan udbetales, når der er sikkerhed for rejsens gennemførelse.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Spil Dansk Kommune 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter henvendelse fra "Spil Dansk" fremsendes hermed oplæg til de forskellige Spil Dansk Kommune-pakker for 2014 med henblik på, at Herning Kommune også bliver Spil Dansk Kommune i 2014.

Sagsfremstilling

Spil Dansk dagen er skabt på initiativ af KODA i 2001, men Spil Dansk er lige nu ved at finde sine egne ben med endnu større tilknytning til de professionelle musikeres og komponisters organisationer for på den måde at fremtidssikre Spil Dansk og dens betydning for dansk musik og Danmarks musikliv. Spil Dansk Dagen bliver hvert år afholdt den sidste torsdag i oktober, hvilket betyder, at dagen i 2014 er 30. oktober.

Spil Dansk Dagen sætter fokus på dansk musik, og der udbydes hvert år forskellige "Spil Dansk Kommune-pakker", bronze, sølv og guld.

Pakkerne har tidligere indeholdt koncerter for børn og voksne, komponistbesøg og workshops for skolebørn.

Herning Kommune købte i 2013 en guldpakke, som indeholdt fire koncerter, tre komponistbesøg, en musikdebat, to "Syng Danmark" besøg, samt et "Besøg Musikken" arrangement. Pakken kostede 30.000 kr. i 2013.

I 2013 stod en arbejdsgruppen med repræsentanter fra Huset No7, Herning Musikskole, Fermaten, Herning Bibliotekerne og Kultur og Fritid bag de lokale arrangementer.

 

Det endelige indhold er endnu ikke fastlagt, og Herning Kommune har ikke modtaget det endelige tilbud fra Spil Dansk. Da Herning var Spil Dansk Kommune i 2013, får Herning Kommune (sammen med de øvrige 27 kommuner fra sidste år) mulighed for at byde ind på at købe en pakke i 2014. Den mulighed får en frist på to uger, hvorfor forvaltningen beder om bemyndigelse til at acceptere tilbud om køb af guldpakken for 2014, naturligvis efter en vurdering af pakkens aktuelle indhold. Det er meldt ud fra Spil Dansk, at prisniveauet vil blive nogenlunde det samme som sidste år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges op til 35.000 kr. til køb af Spil Dansk Kommune - guldpakken

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. april resterer 387.287 kr.

 

at forvaltningen bemyndiges til at vurdere og acceptere tilbuddet fra Spil Dansk

 

at der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante partnere (lignende i 2013).

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Vestjysk Fortællespor søger om tilskud til Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vestjysk Fortællespor fremsender 25. marts 2014 ansøgning om tilskud på 10.000 kr. til Fortællefestival Vestjylland 2014, som afholdes på Nørre Vosborg i Holstebro Kommune.

Sagsfremstilling

Vestjysk Fortællespor ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af Fortællefestival Vestjylland fra 13.-14. september 2014 på Nørre Vosborg.

 

Formålet med festivalen er dels at skabe en scene, hvor publikum kan møde fortællere og fortælling, men også at styrke og udvikle fortællemiljøet og mulighederne for fortællere i Vestjylland.
Festivalen blev første gang afholdt i 2006 med Holstebro Kommune som tilskudsyder. I 2013 udvidede man kommunekredsen med Ringkøbing-Skjern Kommune.
Der deltager hvert år ca. 40 fortællere og 400-600 publikummer i løbet af weekenden.

Titlen på dette års festival er "Noget gammelt, noget nyt, noget lån og noget blåt...", og den overskrift skal favne mangfoldigheden i festivalens tradition og den udvikling, der for eksempel sker, når man giber fat i fortiden og fornyer gamle fortællinger.

Festivalens program er sammensat af både amatører og professionelle fortællere, og i 2014 vil man fra arrangørernes side gerne gøre en indsats for at få den internationale dimention med.

 

Forvaltningen har forespurgt på, hvilket udbytte Herning Kommune ville få ved at yde tilskud til fortællefestivalen. Ansøger nævner Evald Tang Kristensen fra Hernings store betydning for hedens folkemindesamling og fortælletradition, den korte afstand fra Herning til Nørre Vosborg, samt et fortællearrangement afholdt i Herning tidligere på året (støttet af Kulturelt Samråd Herning).

 

Forvaltningen vurderer, at den reelle værdi for Herning Kommune ved at støtte Fortællefestival Vestjylland vil være ringe.  

Økonomi

Det fremsendte budget viser udgifter for ialt 155.000 kr. Udgifterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem honorar, kunstnerisk ledelse, overnatning og forplejning, transport og markedsføring. Dertil kommer midre poster til vinterseminar og diverse.

På indtægtssiden udgør billetsalget 20.000 kr. netto, Nørre Vosborgs andel 50.000 kr., mens kommuner bidrager med 40.000 kr. og øvrige fonde med 45.000 kr.

 

På forespørgsel har arrangørerne angivet at søge flg. hos kommunerne: Holstebro Kommune 40.000 kr., Ringkøbing/Skjern og Herning Kommuner 10.000 kr. hver, og Struer og Lemvig Kommuner 5.000 kr. hver.

I 2013 gav Holstebro og Ringkøbing/Skjern Kommuner hver 15.000 kr., mens Holstebro før 2013 var ene kommune om at støtte festivalen økonomisk.

I det fremsendte budget er den kommunale støtte angivet til ialt 40.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag til Vestjyske Fortællespor af budgetmæssige årsager.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-3-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Installationskunst i forbindelse med Rock i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Event Creators Art v/Jane Madsen fremsender 21. marts ansøgning om tilskud på 6.245,71 til Installationskunst til Rock i Aulum, som afholdes 14. juni 2014.

Sagsfremstilling

Event Crators Art er en non-profit gruppe af amatør og upcoming kunstnere inden for genrer som foto, billedkunst, installationskunst, skulptur mv.

I forbindelse med Rock i Aulum d. 14. juni vil de gerne lave installationskunst - dels de deltagende "kunstnere" og dels via en workshop for børn.

 

Rock i Aulum startede i 2012 og blev også afholdt i 2013. Rock i Aulum giver unge upcoming bands mulighed for at få spille job (konkurrence), arrangerer en "kendt" kunstner til at underholde børnene (Sigurd Barrett i 2012 og Lille Nørd i 2013), giver mulighed for lokale børnekor og lokale musikere kan vise, hvad de kan - og i det hele taget give byen en god dag med fokus på musik og kultur.

I 2014 er den "kendte" Pyrus, og temaet er "Jul i Juni". Et nyt tiltag i 2014 er kunstdelen, som Event Creators Art hjælper med at igangsætte og deltager aktivt i. Installationskunstens fokus bliver form og størrelser, hvor deltagerne vil arbejde med julens og julepyntens former i andre størrelser.

Rock i Aulum har ikke søgt om kommunal støtte til deres arrangement nogen af årene, men realiseres via lokale foreninger, virksomheder og ildsjæles indsats, ligesom en del af finansieringen også er "aftenfesten".

Denne ansøgning er således heller ikke fra "Rock i Aulum", men fra Event Creators Art.

 

Økonomi

Det fremsendte budget viser kun de udgifter, der ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om. Det drejer sig om ialt 6.245,71 kr.(1.800 kr. til forplejning og 4.445,71 kr. til materialer).
Via dialog med Jane Madsen, er det angivet, at der også er honorar til kunstner, som leder workshops, samt at alle de deltagende kunstnere (amatør og upcoming) arbejder frivilligt og gratis. Det er gratis for børn og andre at deltage i workshoppen.
Da der ikke er tradition for at frivillig i forbindelse med events og arrangementer i Herning Kommune modtager kørselsgodtgørelse, søger de ikke om godtgørelse af den udgift.
Aulum Y's Mens yder et tilskud på ca. 2.500 kr. til udgifter i forbindelse med arragementet.

 

Forvaltningen vurderer, at tillægget til "Rock i Aulum" med kunstworkshopdelen vil være en gevinst for arrangementet, ligsom den vil aktivere frivillige og upcoming kunstnere inden for installationskunsten. Det vil ligeledes være et godt eksempel og tiltag for de kulturelle miljøer uden for Herning by.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 6.246 kr. til arrangementet "Installationskunst til Rock i Aulum".

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. april resterer 387.287 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-4-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Spray Paint The Walls ll

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kontrast fremsender 28. marts ansøgning om tilskud på 60.000 kr. til hardcore musikfestivalen Spray Paint The Walls ll, som afholdes 6. september 2014 i Rådhusgården i Herning.

Sagsfremstilling

Spray Paint The Walls er en ny type festival i Herning. Den blev første gang afholdt i 2012, og dette års festival er anden gang endagsfestivalen med det format afvikles. Det er et innovativt og anderledes tiltag, hvor genrerne er hardcore, metal og punk. Der er tale om en relativ smalt arrangement, men det åbner samtidig mulighed for, at der kan tiltrækkes dedikerede publikummer fra et større område, når der entreres med kendte bands inden for genrene. De to bands, som endnu ikke er aftalt færdigt, forventes at blive af international kvalitet. For to år siden kom der ca. 700 publikummer fra hele landet. Disse genrer genererer også en særlig slags sideaktiviteter, som dumpster workshop (skraldeworkshop), graffiti workshops, skaterworkshop og andre aktiviteter.

Der planlægges musik og aktiviteter i Rådhusgården i tidsrummet fra 14.00-02.00.

 

I 2013 afholdt Kontrast også en endagsfestival. Da valgte man et andet fokus: musikgenren var reggae, hvilket både genere andre publikummer og en anden slags sideaktiviteter. Man valgte også bevidst at holde festivalen lidt mindre og intim.  

 

Formålet med dette års festivale er: at præsentere anerkendte navne inden for genren, at give mulighed for upcoming bands, at aktivere det subkulturelle miljø i Herning og at skabe rum for at unge opnår erfaring med arrangementsplanlægning og -afvikling.

 

Organiseringen bag festivalen er en gruppe på fire unge med rod i Kontrast Ungdomshus. Det er Amir Rehman, Louisa Andersen, Christian Fuglsang og Nicolai Nielsen, som hver i sær har deres ansvarsområder. Derudover vil der være mange hjælpere i gang op til og på selve dagen.

Al arbejde udføres frivilligt og uden betaling.

 

Forvaltningen vurderer, at det er fremmende for det urbane miljø og de subkulturelle strømninger, der efterhånden finder fodfæste i Herning. Det er medvirkende til, at paletten af kultur og kulturaktiviteter i kommunen bliver endnu mere spændende, varieret og appellerende for en stor del af borgerne og byens gæster.

Økonomi

Det fremsendte budget viser udgifter for ialt 130.000 kr., hvoraf de 67.250 kr. er afsat til honorar til bands, mens scene, vagter, forplejning og barindkøb udgør 37.250 kr., mens teknik/udstyr udgør 25.500 kr.

På indtægtssiden budgetteres med 60.000 kr. i tilskud via denne ansøgning, fondstilskud fra Nordeafonden (30.000 kr.) og Kunsten.nu (30.000 kr.) og donationer fra publikum (10.000 kr.)

I forhold til budgettet vurderer forvaltningen det meget positivt, at konceptet med fri entré og opfordring til donation faktisk har vist sig at virke. Derfor bør der igen gives mulighed for, at publikum på denne måde viser ejerskab til festivalen. Der spares i øvrigt mange penge til hegn, yderligere vagter mv., hvis der ikke tages entré.

 

Der er i budgettet afsat midler til en ekstra indendørs barhane til 28.000 kr., hvilket kunne antages at være et højt beløb i forhold til antallet af forventede publikummer.  Der er i øvrigt ikke budgetteret med indtægter fra bardrift.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at toiletter, strøm, affaldshåndtering mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for festivalen via Herning Kommunes koncept "BrugByen". Derudover har kontrast også fået lov at låne andre kommunale lokaler til backstage, således der heller ikke er udgifter til det.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede 30.000 kr. til "Spray Paint The Walls l" i 2012 og 40.000 kr til endagsfestivalen "Det SKA DU!" i 2013.

 

Kontrast kan opfordres til at søge Kulturelt Samråd Herning om underskudsgaranti på evt. manglende indtægter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget bevilliger 40.000 kr. til endagsfestivalen "Spray Paint The Walls ll"

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. april resterer 387.287 kr.

 

at Kontrast gøres opmærksom på, at bevillingen udelukkende er et tilsagn om tilskud til festivalen, og at der ikke er tale om tilladelse i øvrigt. Det skal søges som vanligt via andre kanaler.

 

at Kontrast opfordres til at søge Kulturelt Samråd Herning om underskudsgaranti.

Beslutning

Indstilling tiltrådt. Der bevilges dog kr. 30.000,- til endagsfestivalen "Spray Paint The Walls II"

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-5-14 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
      X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Efter sidste års gadeteaterfestival har arrangøren Dan Size igen henvendt sig til Kulturelt Samråd, Herning Teater, Team Teatret og Herning Kommune for at gentage succesen - Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2014.

Sagsfremstilling

Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2014 vil igen i år besøge 16 kommuner rundt om i landet og tilbyde gadeteaterfestival i høj international kvalitet midt i Herning.

 

Festival programmet indeholder 12 forestillinger, som alle bliver afviklet i Herning torsdag den 21/8 og fredag den 22/8. Forvaltningen ønsker at konceptet gøres til en årlig tilbagevende begivenhed hvor Herning Kommunes borgere har mulighed for at opleve topunderholding i centrum af Herning, uanset om de bare er forbipasserende eller har planlagt, at se de forskellige forstillinger.

 

Bag arrangementet står Dan Size Productions, som varetager hotelbooking, transport, logistik, teknik, landsdækkende markedsføring, materiale til lokalmarkedsføring mm.

Herning Kommune og Team Teatret bidrager med udvælges af spillesteder og teknisk assistance.

 

Forvaltningen vurderer, at festivalen vil understøtte de strategiske målsætninger om mere liv i midtbyen.

Ambitionen er at gøre gågademiljøet et levende sted, hvor man bl.a. uventet kan møde kulturelle oplevelser af højkvalitet.

Økonomi

Herning Kommune har fået tilbudt årets forestilling til kr. 200.000,- . Da alle forestillingerne er omfattet af den statslige refusionsordning, vil den endelige udgift efter refusion beløbe sig til kr. 100.000,-

Team Teatret, Herning Teater og Kulturelt Samråd har alle tilbudt, at være bidragsyder med kr. 16.667,- hver. Derfor ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om at dække den resterende andel af festivalen på kr. 50.000,-. Samt kr. 20.000,- til yderlige lokal markedsføring. Derudover tages der initativ til, at Herning City og Visit Herning deltager aktivt i den lokale markedsføring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevillges kr. 50.000,- til gennemførelsen af Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2014 i Herning

 

at der bevilliges kr. 20.000,- til lokal markedsføring.

 

at beløbene finanseres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 24. marts restere kr. 387.287,-.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.30.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Musiske talentklasser på Skolen på Sønderager

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Helen Hvelplund, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Siden budgetforliget i oktober 2013 har Den Jyske Sangskole, Herning Musikskole, Skolen på Sønderager og forvaltningen arbejdet med retningslinjer, samarbejdsaftale og informationsmateriale vedr. de musiske talentklasser. Retningslinjer, samarbejdsaftale og ansøgning til Undervisningsministeriet foreligger nu til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med de musiske talentklasser på Skolen på Sønderager er at udvikle og efterfølgende konsolidere talentklasser for musiske talenter på linje med de allerede eksisterende eliteidrætsklasser. Eleverne kvalificeres og undervises med henblik på optagelse på videre uddannelse inden for deres genre (f.eks. MGK).
Talentklasserne placeres fysisk på Skolen på Sønderager, dels for at opnå synergi med eliteidrætsklasserne, dels den erfaring og læring, der allerede findes på skolen, søges udnyttet. Den musiske undervisning foregår i Nørregade 7, og eleverne sørger selv for transporten (ligesom idrætseleverne).

Den musikalske undervisning og planlægning af den fælles talentundervisning (for sang og musik) varetages af Herning Musikskole og Den Jyske Sangskole.  

Indholdet på den musiske talentlinje bliver, ud over de obligatoriske folkeskolefag, også musikalsk morgenundervisning i 3 x 2 lektioner om ugen (primært musikorientering, SSB (Sang, Spil og Bevægelse) og brugsklaver. Det hele kommer til at foregå i en struktureret ramme, hvor skole, de musikfaglige undervisere og forældrene arbejder sammen om at skabe de bedste forhold og muligheder for talenteleverne.

Der planlægges med 12 elever per årgang, dog med mulighed for flexibilitet og tilpasning i forhold til budget. I 2014/2015 arbejdes i udgangspunktet med en årgang, idet der først fra 2015 er midler afsat til flere årgang.
De første elever planlægges at starte i skoleåret 2014/2015. Herning Musikskole og Den Jyske Sangskole har derfor startet optagelsesforløbet op på det foreliggende grundlag, som er udarbejdet i samarbejde med Skolen på Sønderager, Center for Børn og Læring og Kultur og Fritid.

Til orientering har 22 elever søgt om optagelse til skoleåret 2014/2015.

Jf. samarbejdsaftalen er talentlinjerne organiseret med en projektleder, som referer til en styregruppe bestående af lederen af Herning Musikskole, lederen af Den Jyske Sangskole og Kultur og Fritid (Kultur- og Fritidschefen). Økonomien administreres via Den Jyske Sangskole.
 
Retningslinjer for optagelse og skolegang som musisk talentelv på Skolen på Sønderager.

Talentelever er de elever i 7. - 10. klasse, der har et talent som minimum sandsynliggør, at de ved 9. klasses afslutning kan optages på MGK. Alle ansøgere skal have en udtalelse fra deres sang-/musiklærer og vurderes på flg. punkter: kognition, psykologi, sociologi og motorik.

Herning Musikskole og Den Jyske Sangskole har ansvaret for optagelsen, under hensyntagen til projektets økonomiske ramme, samt de tilrådighedværende pladser på Skolen på Sønderager.

For de elever, der optages på den musiske talentlinje gælder, at de fortsætter deres hovedfagsundervisning, fortsætter med at indgå i ensemble-, kor- eller orkestersammenhæng og fortsætter med at modtage undervisning i hørelære og nodelæsning på enten Herning Musikskole eller Den Jyske Sangskole. Talentundervisningen (morgenundervisningen) er et tillæg til deres normale undervisning og giver mulighed for at fokusere yderligere på deres talent.

Skolen på Sønderager sørger for overflytning af eleven.

Musikskolen og Sangskolen forpligter sig til at stille kvalificerede undervisere og faciliteter til rådighed. (Rollefordeling og ansvar beskrives i samarbejdsaftalen for de to).

Ud over ovenstående beskrives forventninger til talenteleverne, retningslinjer for manglende opfyldelse af forventning til det musiske niveau, manglende opfyldelse af forventninger og krav til skolegang og forventningerne til forældrene.

Det fremgår tydeligt, at det er Skolen på Søderagers afgørelse, om eleven kan fortsætte på talentlinjen, såfremt krav og forventninger til skolegangen ikke indfries.

Dokumentet er dynamisk, og der vil forekomme ændringer. Det sker i dialog med forvaltningen.
 
Samarbejdsaftale mellem DSI Herning Musikskole og DSI Den Jyske Sangskole.

Samarbejdet organiseres som tidligere nævnt med projektleder og styregruppe. Styregruppen udstikker de overordnede retningslinjer for de musiske talentklassers udvikling, herunder sikring af økonomi. Styregruppen kan afgøre større forandringer i samarbejdet og uoverensstemmelser. Regnskab og budget sendes til forvaltningen.

Projektlederen er ansat på Den Jyske Sangskole, og det er styregruppen, der har instruktionsbeføjelsen for vedkommendes arbejde i projektet.

Det er projektlederens ansvar - i samarbejde med styregruppen - at sikre en forsvarlig udvikling af de musiske talentklasser.

Ansættelser i projektet opslås først internt og derefter eksternt. Det er projektet, der ansætter personalet, og det administreres via Den Jyske Sangskole. Honorering/aflønning aftales med DMpF.

Ved uenigheder eller misligehold af aftalen er det styregruppen, der træffer beslutning. Hvis det ikke er muligt, er det Kultur- og Fritidschefen der afgør samarbejdets rammer og fremtid.

Ændringer af aftalen kan ske i enighed i styregruppen eller ved beslutning fra Byråd/KFU eller forvaltning.  

Derudover indeholder samarbejdsaftalen en detaljeret liste over projektlederens opgaver, forpligtelser i forhold til optagelses- og rekrutteringsprocedurer, samt et afsnit om offentlig tilgængelighed af materialerne, der udarbejdes i forbindelse med projektet.
Samarbejdsaftalen er godkendt af Den Jyske Sangskoles bestyrelse og behandles snarest af do på Herning Musikskole.

Samarbejsaftalen er rettet til i forhold til anvisninger fra Juridisk Afd., Herning Kommune.   

 

Ansøgningen til Undervisningsministeriet vedr. rammeforsøg om talentklasser i musik.
I forbindelse med skolereformen blev det muligt at lave rammeforsøg med talentklasser inden for musiske fag (i samme forsøg er også internationale udskolingsklasser). Der indsendes ansøgning til Undervisningsministeriet, som på baggrund af en række kriterier beslutter, om der kan gives tilladelse til etablering af musiske talentklasser i Herning. Rammeforsøget løber over fire år. Efter det tredje år (efterår 2017) skal forsøget evalueres med henblik på at vurdere, hvordan forsøget evt. skal fortsætte efter det fjerde år.

Hvis ansøgningen imødekommes, åbnes mulighed for at afvige fra folkeskolelovens § 36 stk. 3, som handler om frit skolevalg og § 25 stk. 2, som handler om klassedannelse. Det betyder også, at der gives mulighed for optagelsesprøver/og -krav.

Det er Herning Kommune, der er afsender på ansøgningen til Undervisningsministeriet og skal sørge for at evaluering og afrapportering indsendes til ministeriet med henblik på at kvalitetssikre beslutningsgrundlaget for mulig implementering på bedste vis.

Fristen for indsendelse af ansøgningen er 7. maj, hvorfor ansøgningen fremsendes til undervisningsministeriet uden underskrivere jf. aftale med ministeriet. Den endelige ansøgning med underskrifter fremsendes efter behandling i BFU, som har næste møde 14. maj.

Økonomi

Udgifterne til de musiske talentlinjer afholdes inden for den afsatte ramme til formålet (SO15, Kultur konto 364-01-393-06).

Ansøgningen til Undervisningsministeriet om deltagelse i rammeforsøg har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at "retningslinjer for optagelse og skolegang som musisk talentelev på Skolen på Sønderager" godkendes.

 

at samarbejdsaftalen mellem Den Jyske Sangskole og Herning Musikskole vedr. de musiske talentklasser godkendes.

 

at ansøgningen til Undervisningsministeriet om deltagelse i rammeforsøg vedr. musiske talentklasser anbefales til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

 

at retningslinjerne løbende kan tilpasses efter aftale med forvaltningen.

 

at sagen oversendes til behandling i Børne- og Familieudvalget.

 

at ansøgningen til Undervisningsministeriet oversendes til Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Billedskoles årsrapport for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender 25. marts 2014 årsberetning, årsrapport og revisionsprotokollat for 2013 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Billedskoles årsrapport, revisionsprotokollat og årsberetning for 2013 blev godkendt af bestyrelsen på møde 20. marts 2014.

 

Regnskabet udviser et mindre underskud på 13.714 kr., som primært skyldes, at flytningen fra Knudsvej til Nørregade naturligvis har påført Herning Billedskole en række ekstraordinære omkostninger. Herning Billedskole havde i 2012 et overskud på ca. 54.000 kr., hvoraf de 50.000 kr. blev hensat til omkostninger i forbindelse med flytningen. Herning Billedskole havde per 31.12.2013 en egenkapital på ca. 275.000 kr.

 

I 2013 havde Herning Billedskole indtægter for 1.266.512 kr., hvoraf driftstilskud fra Herning Kommune udgjorde 710.000 kr. (lederløn og ordinært driftstilskud). Herudover stiller Herning Kommune lokaler vederlagsfrit til rådighed. Andre indtægter var 240.000 kr. i elevindtægter (fra de ca. 250 faste elever på hold), samt øvrige indtægter 315.607 kr. (bestilte kurser, kultursamarbejdet, Herning Kommune (ekstraordinært driftstilskud 50.000 kr.), Nordeafonden og gratiale)

På udgiftssiden udgør lønninger/honorar eksklusiv lederløn 534.933 kr., lederløn 484.958 kr. og øvrige omkostninger 141.258 kr. (f.eks. småinventar, annoncer og brochurer, sekretærbistand, revision og ferniseringer).

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Herning Billedskole har i 2013 haft et meget begivenhedsrigt år.

Billedskolen flyttede fra lokalerne på Knudsvej til Huset No7 i Nørregade, hvor der nu er lyse, venlige og velindrettede lokaler til rådighed.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2013 et ekstraordinært driftstilskud på 50.000 kr., som gjorde det muligt at købe ekstra timer i 2013, og Byrådet bevilligede i forbindelse med budgetforliget for 2014 og overslagsårene ekstra 275.000 kr. i driftstilskud til ansættelse af en medarbejder.

Af aktivitetet og arrangementer i 2013 nævnes:

 • "Portræt af en Herningenser", som var Billedskolens projekt i forbindelse med Hernings 100 år købstadsjubilæum (udstilling, workshop, stor succes).

 • "Hallo Herning" var forårsudstillingen, med efterfølgende inspirationskursus for lærere.

 • Herning Billedskoles 25 års jubilæum og indvielse af de nye lokaler d. 14. september, med afholdelse af midnatsmaleri natten forinden.

 • 19 faste kurser, herunder et nyoprettet tegnehold for unge og voksne. Der er venteliste.

 • "Billedbølgen", hvor Billedskolen var intitiativtager, medarrangør og deltager i et parafraseprojekt for billedskoler, folkeskoler og kunstmuseer i hele kulturregionen (en del af kultursamarbejdets festival "Bølgen").

 • Undervisning af konfirmandhold, børnehaver og efterskoler.

 • Malertelt på "Liv i Sdr. Anlæg 2013".

 • Malerværksted i forbindelse med "Herning Børneteaterfestival". Denne gang var det i "egne" lokaler, da festivalen foregår i institutionerne på Nørregade 7.

 • Midtvejsudstilling, som fyldte både egne lokaler, men også ud i Huset No7.

 • Deltagelse i det nationale billedskolelærenetværk.      

 

Herning Billedskole er faldet godt til i Nørregade 7, er aktivt deltagende i byens og kulturregionenes kulturliv og er klar til et 2014 med fokus på aktivitet, undervisning, unge, samarbejde og udvikling.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport og beretning tages til orientering.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Orientering om Kulturfabrikken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering og status om Kulturfabrikken ved Morten Koppelhus.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orientering og status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen