Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. november 2016
Mødested: Biblioteket, Østergade 8, Herning - lokale A

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Tirsdagsklubben

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Tirsdagsklubben søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 15. august 2016, pkt. nr. 104, hvor det blev besluttet at belyse sagen med et notat fra kommunens eksterne advokat.

Notatet sendes i de politiske partigrupper med henblik på tilbagemelding til KFU, hvorvidt man fremover skal godkende foreninger, som tilskudsberettiget foreninger, hvis forkyndelse er en del af formålet. 

Sagsfremstilling

Tirsdagsklubben et etableret i januar 2005 og er en kirkelig børne- og ungdomsforening henvendt til børn i aldersgruppen fra 4 til 10 år. Foreningen er hjemmehørende i Hammerum og tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

 

Foreningens formål er at fortælle om den kristne tro gennem forskellige sociale, kulturelle og kreative aktiviteter.

 

Foreningen er åben for alle kontingentbetalende børn og ledere, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Tirsdagsklubben tegner pt. 15 medlemmer mellem 5 og 10 år. Foreningen har tilknyttet et netværk af 3 faste ledere, 1-2 ung-ledere og 6 hjælpeledere.  

Børnene indgår i klubbens ledelse via et børneråd.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå.

§4 Medlemmer: Procedure for ind- og udmeldelse bør fremgå evt. med henvisning til foreningens hjemmeside. Indmeldelse kræver underskrift af forældre eller værge.

§7 Børneråd (bestyrelse, børnene repræsenteres ved forældre eller værge): Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal, min. 3 personer. Kassereren er en del af bestyrelsen. Revisor må ikke være en del af bestyrelsen. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.

§6 "Årsfest" (generalforsamling): Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende. Børnene repræsenteres ved forældre eller værge. Det bør fremgå hvor mange, der skal vælges til bestyrelsen.

§ 9 Opløsning: Formulering ok, dog bør det tydeliggøres, at evt. overskydende midler tilfalder almennyttigt formål i Herning Kommune.

 

Forvaltningen bemærker, at der jf. vedlagte notat udarbejdet af advokatfirmaet Horten er foretaget en juridisk vurdering af religiøse foreninger og tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, herunder at der ydes støtte til en forening, hvis formål er forkyndelse af et religiøst budskab. Det vil sige, at et religiøst betinget formål sidestilles med andre folkeoplysende formål. Der kan dog ikke ydes støtte til aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger, herunder afholdelse af gudstjeneste, dåb, konfirmation eller konfirmationsforberedelse.

 

Forvaltningen har været i dialog med KL, som er bekendt med Horten's notat og opfatter det som et hæderligt notat. Dermed mener KL, at Herning Kommune kan godkende kirkelige børne- og ungdomsforeninger, hvor forkyndelse indgår i formålsparagraffen, så længe foreningerne lever op til de folkeoplysende krav/ regler om folkeoplysende foreningsarbejde.  Dvs. at der kan ydes støtte, hvis der er tale om forkyndelse, undervisning og aktiviteter, som bygger på et almennyttigt idegrundlag, åbenhed, fællesskab, aktivt medborgerskab og demokratiforståelse. KL bemærker dog kommunernes ret til at sætte rammer for, hvad der kan godkendes som tilskudsberettiget virksomhed efter loven.

 

Herning Kommune har pt. 35 godkendte kirkelige børne- og ungdomsforeninger, hvor forkyndelse indgår i ca. halvdelen af foreningernes formålsparagraffer.

 

Jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 15. august 2016 blev det besluttet at belyse sagen med et notat fra kommunens eksterne advokat.

 

Dahl Advokaterne har på foranledning heraf udarbejdet vedlagte notat. Notatets hovedargument er ”forskelsbehandling”. Det vil sige, at eftersom Herning Kommune har godkendt tilsvarende kirkelige børne- og ungdomsforeninger, hvor forkyndelse indgår i formålsparagraffen, vil det være vanskeligt ikke også at godkende Tirsdagsklubben, idet der i henhold til folkeoplysningsloven skal ydes støtte efter almindelig lighedsgrundsæt.

Såfremt Herning Kommune vælger ikke at godkende Tirsdagsklubben på det foreliggende grundlag, er der tale om praksisændring på området. Det betyder, at tidligere godkendte foreninger, hvor forkyndelse indgår i formålsparagraffen, skal efter en forudgående rimelig varsel ændre vedtægter for at opretholde en godkendelse som tilskudsberettiget forening.

Alternativt kan en evt. øremærkning af tilskud også være en mulighed, men tilsyn hermed kan være ret ressourcekrævende i forhold til tilskuddets størrelse. Det er derfor vigtigt, at der ydes støtte på visse nærmere bestemte vilkår. Disse vilkår bør være så præcise, at foreningerne med forholdsvis enkle midler kan dokumentere disse, og at forvaltningen også med enkle midler kan kontrollere disse.

 

Sagen har i forlængelse heraf været sendt til principiel drøftelse i de politiske grupper.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det skal drøftes, hvorvidt foreningen skal godkendes

Beslutning

Et flertal af udvalgets medlemmer kan godkende Tirsdagsklubben som tilskuds berettiget forening, herunder tildeling af opstartstilskud.

 

Et mindretal i udvalget, bestående af Johs. Poulsen og Lone Nielsen, kan ikke godkende Tirsdagsklubben som tilskuds berettiget forening, idet de ikke ønsker at give tilskud til foreninger som har et væsentligt element af religiøs forkyndelse, i deres formåls bestemmelser. 

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-13-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, SUF Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Socialistisk UngdomsFront Herning søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

 

Sagsfremstilling

Socialistisk UngdomsFront (SUF) Herning ønsker at etablere sig som en godkendt forening. Foreningen er en lokalafdeling under landsorganisationen og arbejder inden for rammerne af SUF's program, som beskriver foreningens formål.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og betaler kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Foreningen tegner pt. 12 aktive medlemmer, alle under 25 år, og afholder afdelingsmøde hver anden uge. Der afholdes stormøde 2 gange årligt. Herudover mødes medlemmerne til forskellige aktioner og demonstrationer mm.

 

SUF Herning har ønske om at få til huse i Sølvhuset i Birk, hvor Hernings øvrige politiske ungdomsforeninger holder til.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 2 Formål: Foreningens formål, herunder det aktive og forpligtende fællesskab, skal fremgå af vedtægten
 • § 3 Medlemskab: Det bør fremgå, hvordan ind- og udmeldelse foregår evt. ved henvisning til foreningens hjemmeside eller facebookside
 • § 5 Generalforsamling: Afholdes en gang årligt i første kvartal. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance har stemmeret på generalforsamlingen.
 • Dagsorden for generalforsamlingen skal fremgå, herunder valg til bestyrelsen og antal af bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisor. Formand, kasserer og revisor skal være myndige
 • § 18 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttigt formål i Herning Kommune foreningens eventuelle formue skal tilgå.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 3.000 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07
at foreningen opfordres til at rette henvendelse til Fællesudvalget for de Politiske Ungdomsforeninger vedr. benyttelse af lokaler i Sølvhuset i Birk.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-14-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, BDE Boldklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Business Development Engineer Boldklub søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Business Development Engineer (BDE) Boldklub er en interessegruppe af universitetsstuderende i Herning, som ønsker at etablere sig som en godkendt forening.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, som er at oparbejde og udbrede interessen for sport hovedsageligt blandt universitetsstuderende. Dette vil ske gennem træning, stævner og turneringer samt ugentlige sportsaktiviteter.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå
 • § 4 Optagelse: Det bør præciseres, at foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Det bør fremgå, hvordan ind- og udmeldelse foregår evt. ved henvisning til foreningens hjemmeside eller facebookside.
 • § 5 Kontingent: Årligt kontingent fastsættes af generalforsamlingen
 • § 7 Eksklusion: Et medlem kan udelukkes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal.
 • § 8 Generalforsamling: Afholdes inden udgangen af 1. kvartal, idet regnskabsår skal følge kalenderåret.
 • § 9 Dagsorden: Fastsættelse af kontingent skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden. Ligeledes skal det fremgå, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der skal vælges og om de er på valg i lige eller ulige år. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.
 • § 10 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
 • § 12 Bestyrelsen: Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal.
 • § 17 Ordensregler: Hører ikke hjemme i en vedtægt. Bestyrelsen råder ikke over lokaler, idræts- eller baneanlæg.
 • § 18 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttigt formål i Herning Kommune foreningens eventuelle formue skal tilgå.
 • Andet: Tegningsret skal fremgå af vedtægten.
 • Foreningen bør i henhold til foreningens formål overveje et mere bredt favnende navn som fx. Herning Universitets-sport eller Universitetssport Herning, idet Business Development Engineer Boldklub signalerer en vis form for lukkethed.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger, idet opmærksomheden i særlig grad henledes på åbenhedskriteriet
at der efter tilretning af vedtægt og stiftelse af foreningen kan bevilges et opstartstilskud jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreningen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-15-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Brændgård Amatør Teaterforening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Brændgård Amatør Teater søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Brændgård Amatør Teaterforening (BAT) er etableret i september 2016 og tegner pt. 13 medlemmer, heraf 3 under 25 år, alle bosiddende i Herning Kommune

 

Foreningens formål er at lave amatørteater for børn og voksne og arbejde hen i mod at opføre en årlig revy eller lignende arrangement.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig BAT's formål. Der opkræves et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

BAT holder til i Brændgårdparkens multihus, hvor medlemmerne mødes og øver på ugentlig basis. Som medlem kan man deltage i børneteater eller revy. Hvis man ikke ønsker at deltage i teater, kan man også være praktisk hjælper, når der skal læses stykker, laves rekvisitter mm.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §1 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå
 • § 2 Medlemskab: Hvordan foregår ind- og udmeldelse? Henvis evt. til foreningen hjemmeside eller facebookside
 • §3 Generalforsamling, ordinær og ekstraordinær: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 1.950 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-12-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Dansk Svævehistorisk Klub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Dansk Svævehistorisk Klub søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Dansk Svævehistorisk Klub (DASK) er etableret i 1988 og tegner pt. 269 medlemmer, alle over 25 år, fra et bredt udsnit af alle landets kommuner. Af de 269 medlemmer er 21 er bosiddende i Herning Kommune. Foreningen har tilhørsadresse på Svæveflyvecenter Arnborg. Ingen af bestyrelsens medlemmer er bosiddende i Herning Kommune.

 

Foreningens formål er:

 

 • at sikre svævehistoriske værdier bliver istandsat og opbevaret og vedligeholdt på forsvarlig måde
 • at organisere udstilling af svævehistoriske effekter
 • at organisere svæveflyvning med historiske svævefly
 • at arrangere historiske events mm.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig DASK's formål. Hver tirsdag mødes 30-40 aktive medlemmer til forskellig klubaktiviteter og socialt samvær i Arnborg, herunder flyvninger med historiske fly, restaurering af fly mm. Klubben råder over mere end 100 fly, hvor ca. 70 fly står i klubbens hangar i Arnborg. Af de 70 fly er ca. 25 fly flyvedygtige.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §3 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå
 • § 5 Organisatorisk opbygning (herunder medlemskab og generalforsamling): Hvordan foregår ind- og udmeldelse? Henvis evt. til foreningen hjemmeside eller facebookside. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlige annoncering. Fastsættelse af kontingent skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden.
 • § vedr. vedtægtsændringer skal fremgå. Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • § 8 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttigt formål i Herning Kommune foreningens eventuelle formue skal tilgå.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der efter fremsendelse af tilrettede vedtægter kan bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-16 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Somalisk Dansk Venskabsforening af 2012 søger om tilskud til nyt lejemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Sagsresume

Somalisk Dansk Venskabsforening af 2012, v/Madina Roble søger om tilskud til nyt lejemål.

Sagsfremstilling

Somalisk Dansk Venskabsforening af 2012 er en godkendt folkeoplysende forening optaget under De blandede Foreninger. Foreningen har i øjebliket ugentlige aktiviteter i DGI-Huset, men ønsker mere permanente foreningslokaler på grund af øget medlemstal. Foreningen har i øjeblikket 88 medlemmer, hvoraf der er 70 under 25 år. Herudover er der 4 ansvarlige ledere samt 6 andre medarbejdere.

 

På grund af det stigende medlemstal ønsker foreningen at få deres egne lokaler og har har fået mulighed for at leje sig ind i Smedegade 1.

Lokalerne er på 325 m2 til en årlig husleje på 91.000 kr. Herudover er der budgetteret med ca. 18.000 kr./år. til varme. Andel af fællesudgifter er fastsat til 16.250 kr./år. Alle beløb er excl. moms.

 

Lejemålet består af flere lokaler, hvorfor det vil være muligt at lave aktiviteter for både voksne og børn. Herudover er der 1 mindre køkken, hvor der skal være undervisning i sund mad. Af øvrige planlagte aktiviteter kan nævnes zumba for unge piger og voksne kvinder, styrketræning, malerkurser, spil samt klubaktiviteter torsdag, fredag, lørdag og søndag. Der er planlagt aktiviteter alle ugens dage.

 

Der kommer ca. 20 unge mennesker i foreningen, som bor i nabokommunerne. De går på sprogskolen i dagtimerne og kommer i foreningen efterfølgende. Herudover har ca. 40 elever fra sprogskolen tilkendegivet, at de ønsker at være medlem, såfremt foreningen får foreningslokaler. Disse er alle hjemmehørende Herning Kommune.

 

Der gøres opmærksom på, at foreningen er åben for alle uanset etnisk baggrund, køn og alder.

 

Foreningen søger om tilskud til en årlig udgift på ca. 157.000 kr. + el og vand. Der søges om et årligt lokaletilskud på 73%. Der gøres opmærksom på, at foreningen bliver reduceret for medlemmer over 25 år pt. ca. 20%. Ved den årlige regnskabsafslutning korrigeres for den faktiske procentsats. Der søges om et lokaletilskud på ca. 95.000 kr.

 

Der resterer d.d. 83.000 kr. tilbage på kontoen for lokaletilskud til De Blandede Foreninger.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører værsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet nedsættes forhåndsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2017 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Sagsresume

Forslag til fordeling af budgetrammen for 2017 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til §2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.

Beløbsrammen er for 2017 på 4.146.000 kr., hvoraf fratrækkes 550.000 der er reserveret til pensionisttilskud og 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten fordeles efter de samme kriterier som pensionisttilskud dvs. 7 kr. pr. time.

 

Herudover er der afsat 489.000 kr. til lokaleudgifter.

 

Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2017.

Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet induviduelt, og bestyrelsen har valgt af foreslå følgende kriterier for tilskud:

 

Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

AOF

FOF

Herning Aftenskole

Herning Husflid

LOF

Haderup Koret

FOF-Holstebro

Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund

Vildbjerg Gospelkor

Hedens Husflid

 

Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:

 

Der er foretaget en gennemgang af aftenskolernes reelle lønudgifter i forbindelse med undervisningen, det tilskud, der tidligere er udbetalt samt det beløb, der evt. ikke er forbrugt i forhold til bevillingen.

Det drejer sig om aftenskoler, der kun tilbyder foredrag. Disse aftenskolers tilskud er beregnet på grundlag af aftenskolernes faktiske lønudgifter.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

Folkevirke

Foreningen Norden

Herning Kirkehøjskole

Aulum Højskoleforening

Vinding Foredragsforening

 

Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender arbejdsgruppens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-10-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Hævning af terræn på Herning Golfbane, frigivelse af reserveret tilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der i budget 2017 reserveret en anlægstilskud til terrænhævning på Herning Golfbane jf. vandplan 2.

Beløbet søges frigivet pr. januar 2017.

 

Sagen har tidligere været forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 20. juni 2016, pkt. nr. 84.

 

Sagsfremstilling

Herning Golf Klub har til huse på Golfvej 24 i Herning.

 

Herning Golfbane er qua sin beliggenhed jævnligt præget af for meget vand og oversvømmelse, hvorfor der løbende er behov for forskellige dræningstiltag og terrænhævning mv.

 

Forvaltningen har sammen med Natur og Grønne Områder været i dialog med klubben om en vandplan 2, hvor klubben fremfører nødvendige nært forestående tiltag, så banen fortsat kan benyttes af klubbens mange medlemmer og gæster.

 

Herning Golf Klub fremfører følgende forslag til forbedringer jf. vedlagte oversigtskort:

 

 • Projekt 1 (hul 5, 6 og 7): Ændringer i forbindelsen mellem vandhullerne, en åben forbindelse mellem den gamle kanal og en åben forbindelse fra Hammerum Bæk.
 • Projekt 2 (hul 2 og 8): Dræn ved hul 2 og udvidelse af søen ved hul 8 samt den åben forbindelse til Hammerum Bæk.
 • Projekt 3 (hul 12 og 17): Dræn ved hul 12 og 17.
 • Projekt 4 (hul 15): Forhøjning af terræn på en stækning langs sydsiden af Herningsholm Å.
 • Projekt 5 (hul 16): Terrænhævning og nyt dræn.
 • Projekt 6 (hul 18): Terrænhævning kombineret med åben lavninger ved hul 18.
 • Projekt 7 (hul 18): Udvidelse af søen ved hul 18 og nye dræn.
 • Projekt 8 (hul 17): Udbedring af problemer med vandopstigning.

 

Samlede projektudgifter udgør knap 700.000 kr. ex. moms. Udgifter vedr. hul 16 og 18 alene, herunder terrænhævning, udgør anslået 521.300 kr. ex. moms.

 

Herning Kommune har jf. seneste budgetforlig afsat 305.000 kr. til terrænhævning vedr. hul 16 og 18. Klubben afholder selv øvrige projektomkostninger.

 

Det anmodes om, at reserveret anlægstilskud frigives pr. januar 2017.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 305.000 kr. ex. moms til SO 11, Idræt og Fritid, stednr. 031097
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 305.000 kr. på samme stednr. i 2017.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - Godkendelse af årsrapport 2015/2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Sagsresume

Foreningen Team Teatret fremsender den 3. oktober 2016 årsrapport og sæsonberetning for regnskabsåret 2015/2016 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning til godkendelse hos Herning Kommune. Team Teatrets bestyrelse har godkendt det fremsendte den 1. september 2016. Årsrapport og sæsonberetning er indstillet til godkendelse på generalforsamling.

 

Team Teatret har i sæsonen 2015/2016 for første gang siden 1980'erne igen kunne præsentere sit eget faste ensemble. Ensemblet er oprettet som en strategisk satsning med det primære formål at komme tættere på lokalmiljøet, og har allerede i første sæson vist sit værd.

Etableringen af det nye ensemble har imidlertid presset teatrets lokalemæssige situation, hvilket der arbejdes aktivt på at finde en løsning på.

 

Sæsonen 2015/16 har budt på 4 nye produktioner, heraf 1 til de 3 - 8 årige og 3 til unge og voksne, samt 2 genopsatte forestillinger til de 3 - 8 årige og 11 gæsteforestillinger. Af nye produktioner for unge og voksne skal nævnes Rose - en fortælling om en ubarmhjertig problematik, livet efter flugten, som pludseligt blev foruroligende aktuel. Forestillingen blev ikke en salgsmæssig succes, men var alligevel sæsonens vigtigste og blev nomineret til en Reumert ved sæsonens afslutning. Den nye produktion til de 3 - 8 årige, Spørge Jørgen, er bestemt også nævneværdig, da den blev taget rigtig godt imod og stadig bookes langt ind i 2018. Team Teatrets øvrige egenproduktioner i sæsonen 2015/16 har været Hittehathattens hemmelighed, På tippen af næsen, Tro på mig og Anonyme Sexister.

 

Årets resultat blev et overskud på 526.691 kr. før henlæggelser. Dette resultat er opnået med en stram styring af udgifterne og en prioritering af samme. Samtidig er resultatet positivt påvirket af ikke-budgetterede indtægter, idet flere puljeansøgninger og ikke-budgetterede bevillinger, har ført til øgede engangsindtægter.

Af resultatet på 526.961 kr. er der henlagt 300.000 kr. til fremtidige investeringer/strategi.

Team Teatret solgte i regnskabsåret 4.893 billetter, hvilket er en stigning på knap 1% i forhold til forrige regnskabsår.

 

Team Teatret har pr. 30. juni en egenkapital på 1.157.873 kr.

 

Herning Kommune har i regnskabsåret ydet et tilskud på 6.367.000 kr., mens Kulturstyrelsen har ydet et tilskud på 2.513.340 kr.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte materiale i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Forvaltningen vurderer, at Team Teatret har opfyldt den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune.

Denne aftale er gældende for 2017-2020.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport og sæsonberetning godkendes
at forvaltningen fremsender årsrapport og sæsonberetning samt Herning Kommunes godkendelse til Kulturstyrelsen senest den 1. december 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-S55-1-15 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermaten - budget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender den 7. november 2016 budget for 2017 inklusiv indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Kunstrådet.

 

Budgetforudsætningerne forklarer om ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til nivauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.

 

Derudover er budgettet en fortsættelse af den nuværende drift med mindre justeringer. Der budgetteres med indtægter på musikdrift på knap ca. 6,1 mio. kr. (inkl. statslige og kommunale tilskud), mens de tilsvarende udgifter er godt 5,2 mio. kr. Det giver et resultat af musikdrift på 856.000 kr. og dertil kommer bardrift på 827.000 kr.

Disse midler anvendes til drift, administration, markedsføring, lokaler, personaleomkostninger og så videre.

Der budgetteres med et regnskabsmæssigt overskud på 22.000 kr. efter hensættelser. Fermaten budgetterer i 2017 med hensættelser på 237.000 kr. til vedligeholdelse og genanskaffelse af udstyr.

 

Der planlægges 125 koncerter i alle kategorier til afholdelse i 2017, hvilket opfylder den regionale spillestedsaftale mellem Foreningen Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune. Aftalen er gældende til og med 2020.


Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsendte budget for 2016 på sit møde den 26. oktober 2016. 

 

Fermatens egenkapital udgjorde per 1. januar 2016 2.681.498 kr.

 

Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed.

 

Herning Kommune har jævnfør den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2016 på i alt 1,759 mio. kr., mens staten yder et tilskud på 1.6 mio. kr.

Fermaten forventer at realisere 400.000 kr. i sponsorater i 2017.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Jævnfør aftale med Fermaten fremsender Fermatens administration budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Kunstrådet inden den 1. december 2016.

Forvaltningen modtager den fremsendte fil samtidig med Kunstrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget og budgetforudsætninger for 2017 godkendes uden bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø34-1-16 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kulturfestival Off Road - Uddeling af puljemidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Kultur og Fritidsudvalget har på udvalgsmøde d. 20/06 2016 godkendt afsatte puljemidler til Festivalpuljen i forbindelse med afholdelse af kulturfestivalen Off Road og herunder åbningsfest d. 11/04 2017. Puljen skal nu fordeles.

Sagsfremstilling

Udvalget har bevilliget en pulje på 100.000 kr. til fordeling på projekter til Off Road 2017. Projekterne tildeles midler og prioriteres efter følgende kriterier:

 

·         Har Off Road som tema

·         Er synlige og åbne for publikum

·         Er tværkunstneriske og/eller tværsektorielle og/eller tværgeografiske

·         Har en international dimension

·         Profilerer Herning

 

Der tages ydermere højde for, om projekterne tænker åbningsfesten ind.

 

Der bevilliges maximalt 20.000 kr. per projekt, og tilskuddet kan maximalt udgøre 50% af det samlede budget for projektet. Puljen havde ansøgningsfrist d. 26/10 2016. Der er modtaget 8 ansøgninger til et samlet beløb på 174.245 kr.

 

Hermed følger en kort opsummerende oversigt over projekterne:

 

Herning Billedskole – Nyt liv til glemte steder

Projektets budget: 117.000 kr.

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Indstillet beløb: 20.000 kr.

 

Projektet er et samarbejde med regionens folkeskoler, Tryllestaven i Tarm og Holstebro Kunstmuseum. Børn og voksne fra alle vækstlag tilbydes at deltage som aktører i projektet. Deltagerne griber ind på forsømte, ukendte og glemte steder for at tilføje dem ny kvalitet og liv gennem kunsten. Projektet skal være klar til udstilling i hele regionen d. 11/04 2017.

Forvaltningen bemærker ikke yderligere.

 

Herning Musikskole – Off Road sangskrivning

Projektets budget: 10.000 kr.

Ansøgt beløb: 5000 kr.

Indstillet beløb: 5000 kr.

 

Projektet er et samarbejde med Rytmisk Musik Herning og Scene 7. Publikum til åbningsfesten inviteres til at aflevere sedler med ord, sætninger eller historier, der beskriver byen og festivalens tema. Disse sedler bearbejdes løbende under åbningsfesten af 10 sangskrivere, og de færdige sange opføres sidst på dagen. Forvaltningen bemærker, at projektet skal afvikles inden kl. 20, da opførslen af sangene vil kollidere med åbningsfestens afslutning.

 

 

Huset no. 7 (Ansøger: Dorte Fløjgaard) – Skovhaven

Projektets budget: 42.300 kr.

Ansøgt beløb: 42.300 kr.

Indstillet beløb: 10.000 kr.

 

Arealet under kastanjetræerne ved Nørregade 7 omdannes til en vedvarende byhave. Stedet beplantes med både grønt, frugttræer og bærbuske med formålet at skabe liv samt rum til fordybelse og sansning. Forvaltningen bemærker, at der til åbningsfesten skal foregå kulturel aktivitet i Skovhaven. Det er en forudsætning, at kulturelle aktiviteter under åbningsfesten tænkes ind i projektet for at søge Festivalpuljen. Der er derfor indgået aftale med ansøger om, at der på dagen vil ske kulturelle aktiviter.

 

Skovsnogen – Deep Forrest Artland, ”Off the Beaten Track”

Projektets budget: 155.000 kr.

Ansøgt beløb: 10.000 kr.

Indstillet beløb: 10.000 kr.

 

Skovsnogens bidrag fokuserer på lydkunst med et visuelt element, hvor en international kunstner skaber et blivende lydværk med placering hos Skovsnogen. Til åbningsfesten præsenteres brudstykker af, hvordan det endelig værk vil lyde og se ud på udvalgte punkter i byrummet.

Forvaltningen bemærker ikke yderligere.

 

Team Teatret – Senses og Senses of Cities

Projektets budget: 82.000 kr.

Ansøgt beløb: 19.820 kr.

Indstillet beløb: 15.000 kr.

 

Projektet er et samarbejde med Herning Teater. Senses of Cities er en byrumsskulptur, der inviterer publikum til at sanse og opleve kroppen indefra. Den produceres af scenekunstgruppen Hvid Støj. Herudover kan man købe billet til forestillingen Senses inde i skulpturen. Forvaltningen bemærker, at markedsføring udover Off Roads egen afholdes for egen regning. Forvaltningen har fulgt op på datobeskrivelse fra ansøgningen, og projektet vil være åbent under åbningsfesten d. 11/04 2017.

 

Swinging Europe – Migrant Music

Projektets beløb: 24.250 kr.

Ansøgt beløb: 12.125 kr.

Indstillet beløb: 12.000 kr.

 

Swinging Europe afholder d. 30/04 Migrant Music i Skovsnogen og Museet Da Winti. Som optakt hertil udbyder de til Off Road åbningsfesten d. 11/04 seks koncerter af 20 minutters varighed med Bilal Irsheds trio. Forvaltningen bemærker ikke yderligere.

 

 

Kunstpartiet – At fare vild i samme retning og Erklæringen om skønhed

Projektets budget: 127.000 kr.

Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Indstillet beløb: 15.000 kr.

 

Kunstpartiet forsøger gennem performing arts at skabe opmærksomhed omkring kunstens vigtighed. De byder ind med en interaktiv forestilling, hvor borgmesterkandidat og frue tager på valgturné rundt i Danmark. De vil i 10 dage op til åbningsfesten have residens i Herning, som de ankommer til på tandem-cykel. Der vil være flere perfomances og aktioner både op til og under åbningsfesten. Forvaltningen bemærker, at der stilles residens til rådighed svarende til 10.000 kr.

 

 

Bosnisk-Dansk Venskabsforening og Bosnisk-Dansk Forening – Sevdah Takht/Sevdah Lab.

Projektets budget: 35.000 kr.

Ansøgt beløb: 35.000 kr.

Indstillet beløb: 13.000 kr.

 

Foreningerne ønsker i fællesskab at lave koncert i Herning midtby med det bosniske folkeorkester Sevdah Takht ledet af Damir Imamovic. Herudover vil foreningerne indbyde til ”bosnisk hus”, hvor Sevdah Takht forestår en workshop og afholder endnu en koncert. Det bosniske hus vil hele dagen være bemandet af foreningen, og der vil være kulturelle aktiviteter i form af præsentation af bosnisk kultur, mad og lignende. Projektet tager ikke entrébetaling, og er åbent for alle interesserede publikummer. Forvaltningen bemærker, at foreningerne ikke selv har den fornødende økonomi til projektet, hvorfor der skal findes yderligere midler for at kunne realisere det. Festivalpuljens midler vil dække en mindre del af projektets økonomi. Den samlede økonomi i projektet køres i Herning Kommune regi.

 

Med baggrund i de opstillede kriterier for projekterne har forvaltningen gennemgået ansøgningerne, og foreslår følgende fordeling:

 

 

 

 

Bilag med ansøgningerne vedlægges.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fordelingen af puljen godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.07.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering om borgerservicetilbud på lokale biblioteker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne og Borgerservice har i efteråret 2016 i fællesskab udvidet det eksisterende borgerservicetilbud på lokalbibliotekerne, særligt i Aulum, Vildbjerg og Kibæk, således at borgerne dér nu bl.a. kan få lavet pas og kørekort på deres lokalbibliotek

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne og Borgerservice har i efteråret 2016 i fællesskab udvidet det eksisterende borgerservicetilbud på lokalbibliotekerne, særligt i Aulum, Vildbjerg og Kibæk.

Bibliotekets personale er blevet opdateret ift. bedre at kunne understøtte hjælp til selvbetjening – såkaldt medbetjening. Medbetjening anvendes blandt andet i forbindelse med flytning, lægevalg og vielse, men omfatter også hjælp til en lang række øvrige kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger.

 

Samtidig er den service, der leveres af Borgerservices medarbejdere, udvidet. For opgaver, der kræver identitetskontrol og myndighedsafgørelse, dvs. pas, kørekort, Nemid og Digital Post, er der fremover en månedlig åbningsdag (2 timer) på de tre biblioteker, der ligger længst fra Herning by. Dette tilbud er mod forudgående tidsbestilling og placeret udenfor Borgerservices åbningstid på Torvet.

 

På alle tre lokalbiblioteker har alle tider indtil videre været booket. Det er primært pensionister, der benytter sig til af tilbuddet. Henvendelserne har omhandlet både udstedelse af kørekort/internationalt kørekort, digital post, pas og nemID., og borgerne udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet.

Biblioteket og Borgerservice har ligeledes kørt en fælles kampagne vedr. undtagelse for digital post, som også blev godt modtaget af borgerne.

 

De udvidede tilbud markedsføres og evalueres løbende. Tilbuddet kører foreløbigt 1 år frem.

Der arbejdes endvidere på yderligere muligheder for selvbetjening. Selvbetjening hvor som helst, og hvor der via en fjernopkobling tilbydes hjælp til selvbetjening, identitetskontrol og myndighedsafgørelse.

Økonomi

Finansieres indenfor eksisterende økonomiske rammer

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at   orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget