Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. oktober 2019
Mødested: Ensemble Midtvest, HEART, Bitten & Aage Damgaards Plads 2, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering om Ensemble Midtvest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om Ensemble Midtvest. Klara Bernat viser rundt og deltager i punktet.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 19.02.00-K07-1-19 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune - Årsberetning 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Året 2018 har for lokalarkiverne været præget af digitalisering. Lokalhistorisk Arkiv i Herning har i 2018 endvidere haft fokus på at formulere og tage fat på at realisere en udviklende handleplan for hele arkivområdet i kommunen, samt varetage opgaven som daglig koordinator for Historiens Hus.  

Sagsfremstilling

Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, registrering og digitalisering og dermed tilgængeliggørelse af arkivalier samt udstillinger, arrangementer og udgivelse af publikationer. Arkivlederen i Herning er desuden arkivkoordinator for Arkivsamvirket, daglig koordinator i Historiens Hus, og har ansvar for at sikre en stabil drift samt udvikling af området som et hele. I 2018 blev der bl.a. formuleret og taget fat på at realisere ”Handleplan for arkivområdet 2018-2022”, samt deltaget i EU-projektet ”Cultural Heritage”, der handler om nye måder at formidle lokalhistorie.

 

Arkiverne har igen i 2018 haft fokus på digitalisering i Arkibas og dermed tilgængeliggørelse af kommunens arkivalier på arkiv.dk.  I 2018 blev der i arkivet i Museumsgade i alt indscannet ca. 57.000 billeder og artikler mv. samt 257 billedserier. Der var 208.021 visninger i arkivets arkivalier på arkiv.dk, hvilket må siges at være et flot resultat af både arkivlederen og andet tilknyttet personale fra biblioteket samt gruppen af frivillige, der dagligt har sin gang i Museumsgade. I alt var der samlet set og på tværs af arkiverne 331.699 visninger af kommunens lokalhistoriske materialer i arkiv.dk.

 

Arkivsamvirket har afholdt 4 bestyrelsesmøder. Året blev præget af svær sygdom i bestyrelsen, hvilket påvirkede aktivitetsniveauet. Fokus var på at digitalisere arkivalier, affotografere store malerier samt digitalisering af dias og smalfilm. Kompetenceudviklingen handlede om sidemandsoplæring i Facebook. På generalforsamlingen 2019 blev Anders Sørup, Hammerum nyvalgt til formand for samvirket.  

 

 

Besøgende

Mail og telefon

Herning

2146

725

Aulum-Haderup

238

135

Skarrild-Karstoft

4

16

Kibæk

212

19

Sunds

90

16

Timring

143

3

Ørnhøj

327

57

Hammerum-Gjellerup

50

30

Vildbjerg

60

34

Skibbild-Nøvling

184

4

Vind

30

39

Vinding

253

35

Sdr. Felding

176

 

Sinding-Ørre

102

1

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-3-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Get2Sport 2018-2021, status og dialogmøde med aktørerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. KFU den 19. marts 2018, pkt. nr. 53, godkendte udvalget nyt aftalegrundlag og bevilgede et årligt tilskud på 50.000 kr. til fortsættelse af Get2Sport i perioden 2018-2021.

Udvalget besluttede også, at aktørerne efter ca. et år inviteres til dialog med udvalget.

 

Herning Fremads repræsentanter fra Get2Sport projektet deltager på mødet og fremlægger seneste status på projektet.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Boldklubben Herning Fremad, Ringkøbingvej 78 i Herning har i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) for perioden 2006-09, 2010-13, 2014-17 og 2018-21 søgt og fået tilskud fra Integrationsministeriet til et større integrationsprojekt i tilknytning til regeringens strategi mod ghettoisering.


I 2017 var der DIF Get2Sport projekter i 16 kommuner på landsplan. Alle projekter som på forskellig vis sigter mod at lette adgangen til den etablerede idræt for børn og unge med vanskeligt stillede forældre bosiddende i de såkaldte ”mest udsatte områder”. DIF har det overordnede ansvar for afvikling af alle projekter, som går under navnet Get2sport.

 

Formålet med projektet er dels at få flere nydanske børn og unge integreret i foreningsregi, dels at sikre den fornødne kompetenceudvikling og opbakning blandt frivillige trænere og ledere samt forældre. Målet er at iværksætte et udviklingsarbejde og gennem en koordineret indsats via forskellige fokusområder at udgøre pilotprojekt og agere som fødselshjælper for igangsætning af initiativer i andre områder som fx Gullestrup og Holtbjerg og være med til at understøtte det arbejde, som allerede pågår med at få børn og unge til at dyrke idræt.

 

I løbet af de første perioder har Get2sport i Herning primært haft fokus på:

 

 • Aflastning, back-up og sparring for trænere og ledere
 • Rekruttering af unge trænere med anden etnisk baggrund end dansk
 • Kontingent og stævnetilskud til etniske spillere
 • Inddragelse af etniske forældre i klublivet
 • Samarbejde med Holtbjerg og Gullestrup, katalysator for opstart af bl.a. børnefodbold
 • Fællesprojekter og ferieaktivitetstilbud, opsøgende indsats i samarbejde med Herning Kommune og SSP
 • Fortsættelse af udviklings-/ samarbejdet med bl.a. fodboldklubben på Holtbjerg
 • Etablering af samarbejde med lærere og pædagoger på hhv. Brændgård- og Holtbjergskolen
 • Etablering af kontakt til etniske foreninger
 • Videreudvikling af ferieaktiviteter til kommunens børn og unge
 • Samarbejde med Produktionsskolen og Knudmoseskolen


Projektet har fået bevilget et årligt tilskud på 250.000 kr. fra Integrationsministeriet i hhv. 2006-09 og 2010-13. Herning Kommune har i 2006-09 bevilget et årligt tilskud på 100.000 kr. og i 2010-13 et årligt tilskud på 50.000 kr. I 2014-17 og 2018-2021 er der bevilget et årligt tilskud på 50.000 kr. fra hhv. DIF og Herning Kommune.

 

Status og evaluering 2014-2017

 

Jf. vedlagte projektstatus har den seneste periode haft fokus på en fortsættelse af igangværende tiltag, herunder

 

 • Videreudvikling af samarbejdet med Produktionsskolen og Knudmoseskolen i Herning
 • Videreudvikling af perspektiver i forhold til den nye skolereform og et tættere samarbejde med hhv. Brændgårdskolen, Vestervangskolen, Herningsholmskolen og Gullestrup Skole
 • Videreudvikling af en fremtidig strategi og projektorganisering i samarbejde med DIF og Herning Kommune

    

Nyt aftalegrundlag for 2018-21

 

Videreudvikling af fremtidig strategi og projektorganisering har bevirket, at der fortsat er fokus på Get2Sport indsatserne. Der er i satspuljeaftalen for 2018-21 afsat støttemidler, som dels understøtter igangværende indsatser og forventeligt udvides med Get2Sport projekter i yderligere 14 kommuner.

 

DIF støtter fortsat Get2Sport i Herning Kommune forankret i Herning Fremad med 50.000 kr. årligt over de næste 4 år under forudsætning af kommunal medfinansiering.

 

I indeværende periode er der fokus på at understøtte igangværende indsatser og fastholdelse af eksisterende tiltag herunder:

 

 • Understøtte trænere/ ledere i Herning Fremad ifm. arbejdet med 2. generations indvandrerbørn og deres forældre
 • Samarbejdet med Produktionsskolen og Knudmoseskolen
 • Samarbejde med byskolerne og Gullestrup Skole vedr. afholdelse af fælles idrætsarrangementer, netværk og sparring
 • Deltagelse i landsdækkende Get2Sport aktiviteter, projektudvikling, vidensdeling og netværk

 

Midtvejsstatus på indsatser i 2018 og 2019 er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Til orientering og drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-S55-3-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - Årsrapport 2018-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Vesterager Pedersen

Sagsresume

Foreningen Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning for regnskabsåret 2018/19 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning til godkendelse hos Herning Kommune. Det fremsendte er godkendt af Team Teatret bestyrelse den 18. september 2019, samt på generalforsamling den 30. september 2019.

 

Sæsonen 2018/19 har budt på 3 egenproduktioner for voksne, 1 familieforestilling og 2 egenproduktioner for børn samt en række gæstespil og kortformater. Herudover var der tilrettelagt et særligt jubilæumsprogram fordelt over sæsonen.

Af nye produktioner kan nævnes Lejlighed nr. 50, #Glimt og Momo eller Kampen om tiden. Af det særlige jubilæumsprogram kan nævnes forestillingerne Blank og Året der gik, samt Peter og Ulven, som blev opført i samarbejde med Ensemblet MidtVest.

 

Årets resultat for Team Teatret blev et underskud på 485.881 kr. før henlæggelser. Dette skal ses i sammenhæng med et ekstraordinært træk på egenkapitalen på 500.000 kr. til fejring af Team Teatrets 50-års jubilæum. Herefter er årets resultat 14.119 kr.

 

Resultatet af Teams Teaterskole i sæson 2018/19 blev et overskud på 903 kr. efter henlæggelse af 65.000 kr. til fremtidige aktiviteter.

 

Team Teatret solgte i regnskabsåret 4905 billetter, hvilket er 344 billetter mere end forrige regnskabsår.

 

Team Teatret har pr. 30. juni 2019 en egenkapital på 974.840 kr., hvilket lever op til bestyrelsens målsætning på området.

 

Herning Kommune har i regnskabsåret 2018/19 ydet et tilskud til Team Teatret på 6.758.230 kr. Heraf modtog Herning Kommune statsrefusion på 2.508.528 kr., svarende til 36,7%, således at Herning Kommunes nettoudgift til Team Teatret udgjorde i alt 4.249.702 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen har herudover ydet et direkte tilskud til Team Teatret på 2.591.418 kr.

 

Jævnfør egnsteateraftalen og egnsteaterbekendtgørelsen må teatrets udgifter til husleje maksimalt udgøre 15% af det samlede offentlige tilskud. For Team Teatret udgjorde huslejen i sæson 2018/19 14,9%.

 

Forvaltningen vurderer, at Team Teatret har opfyldt den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune.

Denne aftale er gældende for 2017-2020.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte materiale i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport og sæsonberetning for 2018/19 godkendes

 

at forvaltningen fremsender årsrapport og sæsonberetning, samt Herning Kommunes godkendelse til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. december 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fremtidigt samarbejde i regi af Europæisk Kulturregion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om Herning Kommune fortsat skal være en del af Europæisk Kulturregion. Efter kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 indgik samtlige kommuner i Region Midt og regionen en toårig aftale om en fortsættelse af samarbejdet på strategisk og konkret niveau. Samarbejdet kaldes Europæisk Kulturregion, og den toårige aftale udløber med udgangen af 2019.

Derfor orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om de gennemførte aktiviteter og den fortsatte deltagelse, herunder finansieringen.

Sagsfremstilling

Europæisk Kulturregion er et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner. Samarbejdet blev skabt på baggrund af erfaringerne fra Europæisk Kulturhovedstad Aarhus2017.

 

Afrapportering

Som det fremgår af vedlagte afrapportering, har Europæisk Kulturregion i opstartsperioden 2018 og 2019 leveret de lovede aktiviteter. Disse har blandt andet omfattet afholdelse af Kulturforum i forbindelse med Kulturmødet på Mors, den geografisk bredt favnende festival GENOPDAG, en kommunikationsindsats med egen visuel identitet, hjemmeside og videreudvikling af Facebook-side m.v. Afrapporteringen er udarbejdet af regionen.

 

I forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen om Europæisk Kulturregion i begyndelsen af 2018 blev det samtidig besluttet, at der sideløbende med gennemførelse af de aftalte aktiviteter i perioden skulle formuleres en ny strategi og en plan for, hvordan de 19 kommuner og Region Midtjylland udvikler Europæisk Kulturregion på lang sigt.

 

Ny strategi

På baggrund af oplæg fra den nuværende styregruppe for Europæisk Kulturregion, bestående af kulturchefer og -konsulenter fra kommunerne og regionen, har kredsen af kulturdirektører i forsommeren udarbejdet et forslag til ny strategi med afsæt i de foreløbige erfaringer fra samarbejdet.

 

I forslaget til ny strategi for Europæisk Kulturregion er det europæiske samarbejde og udsyn omdrejningspunktet for samarbejdet mellem de 19 kommuner og regionen. Visionen er, at Europæisk Kulturregion sikrer kulturaktører og andre samarbejdspartnere en stærk udviklingsplatform med europæisk perspektiv, skaber flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende, samt sikrer fortsat national og international synlighed. Strategien omfatter fire områder:

1. Styrkelse af det europæiske samarbejde og udsyn

2. Forbedring af kulturaktørernes udviklingsvilkår

3. Kommunikation og styrkelse af synlighed

4. Årligt kulturforum for kulturaktører og politikere.

 

Fremover gennemføres der ikke som tidligere en kulturfestival i regi af Europæisk Kulturregion, da der ønskes en mere strategisk indsats. Kulturindsatsen i Europæisk Kulturregion skal resultere i mere kultur til flere borgere. Det skal ske ved at arbejde med at styrke det europæiske samarbejde for og med aktører i kommunerne og ved at styrke kulturaktørernes vilkår for udvikling.

 

Der lægges op til at fortsætte med en styringsmodel baseret på den nuværende model, hvor politikerne udstikker de overordnede rammer, og implementeringen varetages af en styregruppe. Der lægges op til en styrkelse af den ledelsesmæssige forankring i styregruppen, så den fremover består af kredsen af kommunernes kulturdirektører, udviklingsdirektøren fra Region Midtjylland og en kommunaldirektør udpeget af kommunaldirektørnetværket. Styregruppen betjenes af et fælles sekretariat bestående af kommunale og regionale embedsmænd, der inddrager eksterne interessenter i forbindelse med arbejdet.

 

I november afholdes der en workshop for embedsfolk fra kommuner og region om input til handlingsplan for Europæisk Kulturregion. Derefter udarbejdes oplæg til handlingsplan, som sendes til godkendelse i direktørkredsen i december.

 

Forvaltningen tilføjer, at Europæisk Kulturregion lokalt i Herning Kommune blandt andet har betydet besøg af internationale kunstnere, nye samarbejder på tværs af genrer og kommuner, borgerne har fået oplevelser, som de ellers ikke ville have fået og der er et øget fokus på Europa. Derudover har netværket mellem kommunerne stor værdi for både det konkrete og det strategiske arbejde, hvilket kommer både borgerne og kommunerne til gode.

 

Det vurderes derudover, at værdien af fælles kommunikation er begrænset for Herning Kommunes vedkommende.

 

Økonomi

Det forventes, at samarbejdet videreføres fra 1. januar 2020 inden for samme økonomiske ramme som nu, dvs. 1 kr. pr. indbygger pr. kommune, altså i alt 1,3 mio. kr. årligt. Dette matches med tilsvarende midler fra Region Midtjylland. I alt et budget på 2,6 mio. kr. pr. år.

 

Region Midtjylland finansierer derudover bidraget fra Central Denmark EU Office i forhold til den europæiske dimension og bidrager endvidere med sekretariatsbetjening.

 

For Herning Kommune betyder denne finansieringsmodel en udgift på kr. 88.917 per år, beregnet på baggrund af befolkningstallet den 1. januar 2019. Beløbet reguleres løbende efter indbyggertal.

 

Beløbet foreslås finansieret af SO15, Kultur, andre kulturelle opgaver, Aarhus 2017, hvor der årligt tilføres 55.000 kr. Der er efter afholdelse af årets tilskud et overskydende beløb på 76.000 kr. på kontoen.

 

Det betyder, at finansieringen kan håndteres på denne konto i 2020 og 2021. I 2022 vil der være en manko mellem det beløb der tilføres og den kendte udgift i 2019-tal på 26.000 kr. Fra 2023 vil mankoen være på ca. 34.000 kr./årligt. Mankoen foreslås finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at afrapporteringen tages til efterretning
at forslaget til ny strategi godkendes med en bemærkning om, at Herning Kommune anbefaler at fokusere økonomi og samarbejdet på elementerne: ”Styrkelse af europæisk samarbejde og udsyn”, samt ”Årligt Kulturforum”.
at beslutningen er under forudsætning af deltagelse af de øvrige kommuner i Region Midtjylland
at midlerne for deltagelse i projektet finansieres via SO15, Kultur, andre kulturelle opgaver, Aarhus 2017, hvor der årligt tilføres 55.000 kr., og at den resterende del af udgiften fra 2022 finansieres via Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker en statusdrøftelse af samarbejdet i andet halvår af 2021.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna K. Vestergaard, Mette Korzylowski Vesterager Pedersen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 

Samlet set forventes et mindre forbrug på 9,8 mio. kr. vedrørende drift og et mindre forbrug på 46,3 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2019.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

Driftsudgifter

 

Det forventede driftsregnskab for 2019 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

Note: + = Mindre forbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 9,8 mio. kr. (mindre forbrug) som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 på 16,1 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes et forbrug af overførslen fra 2018 på 6,3 mio. kr. til flg. formål:

 • 0,3 mio. kr vedr. renoveringsudg. i Herning Svømmehal
 • 0,8 mio kr. vedr. tilskud til Terminalen
 • 4,4 mio. kr. vedr. VM i Håndbold
 • 0,6 mio. kr. vedr. lokaletilskud
 • 0,2 mio. kr. vedr. øvrige forhold

 

Det budgetterede mindre forbrug på 9,8 mio. kr. kan henføres til flg.

 • 1,5 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 4,2 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner,
 • 4,1 mio. kr. vedr. forenings- og idrætshalområdet

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

Forventet afvigelse 2019, drift – fordeling:

Note: + = Mindre forbrug / - = merforbrug

  

Anlægsudgifter:
Det forventede anlægsregnskab for 2019 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Note: + = Mindre forbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindre forbrug i 2019 på 46,3 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • 21,5 mio. kr. vedr. Holing-projektet - halprojektet mv. gennemføres i 2020
 • 10,0 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 5,0 mio. kr. vedr. Sydbyprojektet (tidl. Timeline)
 • 4,7 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner
 • 1,5 mio. kr. vedr. etablering af Tennishal
 • 1,5 mio. kr. vedr. tag og fag
 • 1,0 mio. kr. vedr. erstatningsbane ved Herning KFUM / Herning Gymnasium
 • 1,1 mio. kr. vedr. diverse mindre projekter

 

 

Bevillingsmæssige ændringer:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

I forbindelse med opførelsen af Lindbjergskolen med tilhørende fritidsfaciliteter er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat budgetbeløb vedr. halbyggeri, som søges overført til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, og frigivet. Der indstilles flg.:

 • at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 11,0 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01,
 • at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2019 på samme stednr. vedr. indbetaling fra Hammerum - Gjellerup Hall'n,
 • at anlægsudgiften på 11,0 mio kr. i 2019 finansieres med 8 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 09, Hammerum - Gjellerup Hall'n, og 3 mio. kr. fra de indbetalte midler fra Hallen,

 

Jf. KFU-møde den 16.09.2019, punkt 102. Bevillinger vedrørende eksterne tilskud fra Danskernes Digitale Bibliotek til to biblioteksprojekter.

 • Biblioteksvagten 2019-2020, hvor der meddeles indtægtsbevilling på 829.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 samt 42.000 kr. i 2021 og udgiftsbevilling på 850.000 kr. i henholdsvis 2019 og i 2020 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.
 • E-kurser.nu 2019-2021, hvor der meddeles indtægtsbevilling på 209.000 kr. i 2019, 521.000 kr. i 2020 og 242.000 kr. i 2021 og udgiftsbevilling på 219.000 kr. i 2019, 534.000 kr. i 2020 og 219.000 kr. i 2021 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at

Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen.

 

at

budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-3-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om HerningErMusik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HerningErMusik har nu eksisteret i et år, og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status i arbejdet, samt gruppens planer for et særligt fokus på musikken i uge 44.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2018 besluttede, at Herning Kommune ikke længere skulle være Spil Dansk Kommune nedsatte man HerningErMusik. Spil Dansk indsatsen i Herning Kommune blev organiseret i en såkaldt styregruppe, hvor kommunens musikaktører deltog. Denne gruppe havde også, da Spil Dansk var rammen, en stor lyst til at udvikle musiklivet generelt i hele Herning Kommune. Derfor har denne gruppe besluttet fortsat at arbejde sammen for at udvikle og styrke musiklivet i hele Herning Kommune. Det første år i den nye ramme HerningErMusik var 2018, som afløser for Spil Dansk-samarbejdet.

 

HerningErMusik er fokus på musikken i hele Herning Kommune i uge 44. HerningErMusik vil gøre opmærksom på alle de musiske muligheder, der er i Herning Kommune. Det gælder både deltagelse i musikarrangementer, selv at udøve musik og sang, samt dialogen om musikerne, musiklivet og musikkens betydning for mennesker.

 

Planen for udviklingen af HerningErMusik er, ud over et godt og varieret eventprogram i uge 44, dialog med publikum, aktører, foreninger og andre interessenter i 2019, samt udvikling af indholdet og eventuelle samarbejdsprojekter i 2020.

Styregruppen for HerningErMusik består af følgende aktører: Fermaten, Den Jyske Sangskole, Ensemble MidtVest, Herning Bibliotekerne, Herning Musikskole, Dansk MusikerForbund (Herning afd.), DSI Swinging Europe, Scene 7 og Herning Kommune (Kommunikationsafdelingen og Kultur & Fritid).

 

Herning Kommune bidrager til projektet med markedsføring og kommunikation (via HerningErKultur), kommunikationskonsulentbistand og projektledelse.

Forvaltningen vurderer, at projektet er modent til at søge KFU om et tilskud i 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Visionsaftale

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget