Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.00.00-I03-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning - regnskab og årsberetning for 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender den 10. april 2012 regnskab og årsberetning for 2011, samt orientering om forretningsudvalgets sammensætning og repræsentation i diverse udvalg til orientering.

I forbindelse med udvalgets behandling af sagen deltager Kulturelt Samråd Herning ved formand Dorthe Bébe, næstformand Ole Vels Poulsen og Samrådets koordinator Lene Mikkelsen.

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Hernings regnskab for 2011 viser indtægter for ialt 1.179.649 kr, hvoraf Herning Kommunes ordinære tilskud udgør ialt 679.000 kr. (rådighedsbeløb+ kontorhold). Derudover afholder Herning Kommune lønudgiften til samrådets koordinator (indgår ikke i regnskabet).

Samrådet har udgifter for 1.155.166 kr., hvoraf 309.500 kr. er midler afsat til definerede formål i 2012. Overskuddet andrager efterfølgende 24.482 kr. som overføres til 2012.

Samrådet har ydet støtte til egne og eksterne ansøgeres kulturprojekter for ialt 542.696 kr., hertil kommer drift og kontorhold på 302.994 kr., hvor bl.a. driftsudgifter til samrådets egne projekter afholdes.

 

Formandsberetningen gennemgår Kulturelt Samråds virke i 2011, og indeholder bl.a. en liste over de mange kulturprojekter, som Samrådet har spændt et sikkerhedsnet ud under i det forgangne år.

Derudover berettes om projekterne, som samrådet selv er tovholder på, ligesom der også informeres om engagementet i fejringen af Hernings købstadsjubilæum i 2013, hvor Samrådet i 2012 har igangsat en undersøgelsesproces i forhold til realiseringen af et stort og ambitiøst projekt.

 

Repræsentantskabet for Kulturelt Samråd Herning godkendte regnskabet og årsberetningen for 2011 på det årlige repræsentantskabsmøde på Kulturellen den 27. februar 2012. På mødet deltog 27 ud af samrådets ialt 60 medlemsforeninger. 

Efter repræsentantskabsmødet består Kulturelt Samråd Herning af følgende personer:

Dorthe Bébe, Team Teatret

Ole Vels Poulsen, Herning Musikskole

Tove Ertner Larsen, Kunstforeningen for Herning og Omegn

Anna Grethe Østergaard, Aulum Kunstforening

Hans Rostholm, Museum Midtjylland

Alex Nielsen, Fermaten

Knud Rønn, Herning Filmklub

Linda Stenholt Jensen, Swinging Europe

Søren Taaning, Skarrild Borgerforening

 

Dorthe Bébe blev ved forretningsudvalgets efterfølgende konstituering genvalgt som formand, mens Ole Vels Poulsen ligeledes fortsætter som næstformand.

 

Samrådets repræsentant i Herning Kommunes 100 Års Jubilæumsfond er fortsat Dorthe Bébe.

 

Til bedømmelsesudvalget vedr. Herning Kommunes Kulturpris er Dorthe Bébe og Ole Vels Poulsen udpeget af Samrådet.

 

Kulturelt Samråd Herning har ønsket foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget, hvor repræsentanterne ønsker at drøfte formandsberetningen, samt Samrådets arragementer i fremtiden.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab og årsberetning for 2011 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig 2012 blev det besluttet, at der skal afdækkes forskellige modeller for etablering af fritidspasordning/ fritidspaslignende tilbud i Herning Kommune. Fokus skal rettes mod fleksible strukturer, mere rummelighed i foreningerne og med en bred vifte af forenings- kultur- og fritidsaktører på banen. Resultatet af afdækningen skal fremlægges ifm. budgetkonferencen i 2012.

Sagsfremstilling

Jf. dialogmøder mellem Kultur og Fritid,  Sundhedsafdelingen, DGI Midtjylland og Dansk Handicap Idrætsforbund er der udarbejdet et oplæg til en Herning-model for aktiv fritid for alle børn og unge 6-18/20 år.

 

Modellen består overordnet af 4 indsatser, som supplerer hinanden:

 

 • Indsats A: Fritidsvejledning og fritidpas for udsatte børn 6-10 år

 • Indsats B: Flere ferieaktiviteter for børn og unge 6-16 år

 • Indsats C: Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap 9-18 år

 • Indsats D: Sport2Go - fleksibelt idrætspas for unge 12-20 år

 

Indsats A: Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn og unge
Formålet med indsatsen er at skabe match på så lokalt plan som muligt mellem udsatte børn og en foreningsbaseret fritidsaktivitet, således at barnet begynder og fortsætter i aktiviteten.
Metoden består i at introducere to støttefunktioner mellem det udsatte barn og den foreningsbaserede fritidsaktivitet, hhv. ressourcepersoner fra den lokale skole/institution samt lokale frivillige mentorer fra fritidslivet. Barnets vej støttes derudover af økonomisk støtte fra en pulje til fritidspas. På tværs af skoledistrikter skaber to deltidsprojektledere udvikling af metoder, netværk og erfaringsspredning. Udvælgelse og rekruttering af udsatte børn til indsatsen sker lokalt og er en fælles opgave for den lokale ressourceperson samt sundhedsplejen og børne- og familierådgivere med arbejdsfelt i skoledistriktet, således at viden om barnet samles og deles på tværs af kommunale forvaltninger før introduktionen af barnet til den foreningsbaserede fritidsaktivitet. Indsatsen sættes i gang i seks skoledistrikter som start og udvides senere til alle skoledistrikter i kommunen.
 
Det samlede mål for antallet af udsatte børn i indsatsperioden er 200 børn.
 
Økonomien til iværksættelse af indsatsen udgør kr. 2.700.000, fordelt med 1.055.000 i årene 2013 og 2014 samt 590.000 i 2015.
Herning Kommune finansierer indsatsen for størstedelen af budgettets vedkommende, men DGI medfinansierer dele af udgifterne.
 
Indsats B: Flere ferieaktiviteter til børn og unge

Formålet med indsatsen er ud over sommerferieaktiviteter at give alle børn og unge i Herning Kommune mellem 6 og 16 år et varieret tilbud om ferieaktiviteter hvert år også i vinterferien og efterårsferien. Alle tilbuddene har ingen eller lav deltagerbetaling  
Metoden er at præsentere aktiviteter udbudt af foreninger og kulturinstitutioner i informationsfoldere til alle skolesøgende børn i Herning Kommune i yderligere 2 ferier, som målgruppen tilmelder sig til elektronisk. Indsatsen foregår i hele Herning Kommune.  
Det smlede mål på årsbasis er min. 170 forskellige aktivitetstilbud med i alt min. 3.400 deltagere.  
Økonomien til iværksættelsen af indsatsen udgør kr. 150.000 pr. år. Herning Kommune finansierer indsatsen, men DGI Midtjylland tilfører indsatsen ressourcer i form af afholdelse af møder og relevante kursusaktiviteter for de deltagende udbydere af aktiviteter.  


Indsats C: Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap 

Formålet med indsatsen er at etablere og drive særlige idrætstilbud lokalt i samarbejde med det eksisterende foreningsliv, således målgruppen får mulighed for at gå til idræt i fritiden.  
Metoderne er at etablere og synliggøre særligt tilrettelagte idrætstilbud i samarbejde med eksisterende foreninger og at etablere fælles netværk for personer fra den frivillige foreningsverden og den professionelle pædagogiske verden. Indsatsen foregår på specialskolen Åmoseskolen, centerafdelinger på tre folkeskoler samt på ti folkeskoler med specialklasser.
 
De samlede mål er etablering af 15 særligt tilrettelagte idrætstilbud med deltagelsen af min. 150 børn og unge med handicap.

Økonomien til iværksættelsen af indsatsen udgør kr. 350.000 pr. år. Herning Kommune finansierer alle udgiftsposter. DHIF bidrager med konsulentbistand og erfaringer fra lignende kommunale støtteordninger til handicapidrætten.  

 

Indsats D: Sport2Go – idrætspas for unge 

Formålene med indsatsen er, at unge bliver både mere idrætsaktive og mere foreningsaktive samt at idrætsforeningerne i de to kommuner forandres til i højere grad at kunne rumme unge i deres idrætstilbud.  
Metoden er tilbud til 12-20 årige i Herning og Ikast-Brande Kommune om fleksibel idræt i to perioder af min. 12 uger i skoleåret 2012-2013 i form af et Sport2go pas, som giver ubegrænset adgang til min. 20 forskellige idrætstilbud på ugentlig basis. Idrætsaktiviteter kan være udbudt af idrætsforeninger, idrætsfaciliteter og kommercielle udbydere af idrætsaktiviteter, f.eks. fitnesscentre. Sideløbende med aktivitetstilbuddene til de unge iværksættes udvikling af de lokale idrætsforeninger til i højere grad at rumme unges fleksible deltagelse i idrætsforeningernes tilbud. Indsatsen vil foregå som en samlet indsats i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.
 
Det samlede mål er min. 600 unge med Sport2go pas i de to aktivitetsperioder.
 
Økonomien til iværksættelse af indsatsen udgør i alt kr. 500.000 udover udgifter til løn mm. til projektledere, som dækkes af de to kommuners og DGIs som del af kommunernes/DGIs daglige drift. Beløbet er fordelt med 230.000 kr. i 2012 og 270.000 kr. i 2013.
DGI medfinansierer udgifter med op til kr. 150.000 fra central DGI-pulje til iværksættelse af Sport2Go tiltag. De to kommuner samt de unge som købere af Sport2go pas finansierer resten af budgettet. Indsats D påregnes at være selvfinansierende fra og med 2014.

 

Den samlede økonomi

Den samlede økonomi for de 4 indsatser udgør 4.843.000 kr. jf. nedenstående oversig og fordelt på budgetårene 2012 til og med 2015:

 

 
2012
2013
2014
2015
I alt samlet budget
Indsats A
 
1.055.000
1.055.000
  590.000
2.700.000
Indsats B
 
  150.000
  150.000
  150.000
  450.000
Indsats C
143.000
  350.000
  350.000
  350.000
1.193.000
Indsats D
230.000
  270.000
 
 
  500.000
I alt
373.000
1.825.000
1.555.000
1.090.000
4.843.000

 

Samlet udgør budgettet for Herning-modellen i 2012-2015.

 

Finansieringsplan

 

 
Indsats A
Indsats B
Indsats C
Indsats D
I alt medfinansiering
Herning Kommune
1.150.000
 
1.193.000
   100.000
 2.443.000
Kultur- og Fritidsafdelingen, Herning Kommune
 
          450.000
 
 
     450.000
Sundheds- og Ældreafdelingen (Forebyggelsesplan)
  1.400.000
 
 
 
   1.400.000
DGI
     150.000
 
 
    150.000
     300.000
Kultur- og Fritidsafdelingen, Ikast-Brande Kommune
 
 
 
      50.000
       50.000
Deltagerbetaling
 
 
 
    200.000
     200.000
I alt
   2.700.000
          450.000
     1.193.000
    500.000
  4.843.000

 

Det betyder, at den samlede model med et budget på 4.843.000 kr. koster Herning Kommune 4.293.000 kr. over en 4 årig periode.

 

Den fulde projektbeskrivelse af Herning-modellen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages ifm. budgetdrøftelserne for 2013-16
at forligskredsen orienteres

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
 
Omkring indsats A skal det dog vurderes om geografi og aldersgruppe er den rigtige
og der gøres opmærksom på at indsats D evt. kan finansieres af KFU.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31.03.2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2012.
 
Sammenfattende viser opfølgningen, at man forventer et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på anlæg på 0,237 mio kr. i forhold til det korrigerede budget

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.
 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

  

[image]

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter. 


Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at Herning Bibliotekerne ikke budgetterer med nyansættelser i en række ubesatte stillinger, samt at der anvendes eget personale til bibliotekernes udviklingsprojekter.  
  
Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]
 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.  

 

Selvom det af ovenstående tabel fremgår, at der forventes en samlet afvigelse på 0,763 mio. kr. så forventes der et samlet mindreforbrug på anlægsprojekterne på 0,237 mio. kr. når overførslerne fra 2011 bliver medregnet ved næste budgetopfølgning.
 
Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:
Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger (omplaceringer mellem serviceområder):
 

 • Ovenstående vedr. Bibliotekernes projekter og bevillinger er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. april 2012, hvor det blev besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle medtages i denne budgetopfølgningssag pr. 31. marts 2012, hvilket er nærmere specificeret i vedlagte økonomiskema.

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 1,167 mio. kr. i 2012 og 0,601 mio. kr. i 2013 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til 5 konkrete udviklingsprojekter, dog modsvares indtægterne af tilsvarende udgifter.

 • Herudover giver den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen en merindtægt på 1,863 mio. kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift.

 • I forbindelse med budgetopfølgningen omplaceres budgetbeløb på 41.000 kr. vedr. vedligeholdelse af anlægget i Vildbjerg (Vildbjerglund) fra Serviceområde 15, Kultur, til Serviceområde 04, Natur og Grønne Områder, hvor det naturligt hører under.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og i Byrådet den 19. juni 2012.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe, Helle Rasmussen, Pia Worm

Sagsresume

Budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013-2016 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).
 
Budgetforslaget skal fremsendes til Koncern Økonomi senest den 15. juni 2012 til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):

[image]
 
Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2012 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden.
 
Budgetforslaget indeholder:

 • Kommentarer til budgetforslaget med en oversigt over forhold, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget

 • Indsatsområder med tilhørende mål

 • Driftsbemærkninger

 • Takstoversigt

 • Ændringsskemaer

 
Budgetmaterialet tager udgangspunkt i de økonomiske rammer, som blev fremlagt på Byrådets budgetkonference den 23. april 2012 - eventuelle ændringer/udmeldinger fra Økonomiudvalget i forlængelse heraf, vil blive fremlagt på KFU-mødet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det samlede budgetforslag for serviceområderne 11, 14 og 15 indeholdende indsatsområder med tilhørende mål, driftsbemærkninger, takstoversigt, ændringsskema og bilag med kommentarer til budgetforslaget.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.00.00-Ø05-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Gave til Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus og Anne Juul Andersen

Sagsresume

Fondsbestyrelsen for Carl-Hening Pedersen & Else Alfelts Museum tllbyder at give museet (Herning Kommune) 14-16 mio. kr. som en gave beregnet til planlagt udvielsesprojekt på museet.

Sagsfremstilling

Fonden for CHP & EA Museum har over en periode indsamlet midler til et planlagt udvidelsesprojekt. Projektet omfatter etablering af en tunnel mellem det nuværende museum og Angligården, som kommer til at indeholde magasiner og udstillingsrum m.v.

 

Fonden har ved salg og fundraising på nuværende tidspunkt indsamlet 14 mio. kr. med forventning om at nå i alt 16 mio. kr.

Fonden foreslår nu, at midlerne overdrages til Herning Kommune, hvorefter Kommunen kan/skal være bygherre på projektet.

Det kan oplyses, at der skal svares gavemoms (17,5%) af det evt. overdragne beløb.

 

Herning Kommune skal tage stilling til, om man ønsker at modtage ovennævnte beløb, og om der skal arbejdes videre med projektet, som i så fald forventes præsenteret på et kommende KFU-møde.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kommune tager i mod de indsamlede midler 14-16 mio kr.
at forvaltningen, Museet og Fonden i fællesskab arbejder videre med projektet med Herning Kommune som bygherre

Beslutning

Indstillinge tiltrådt.
 
Lone Nielsen forbeholder sin stillingtagen.

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Foreningen Fermaten - godkendelse af regnskab for 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender d. 21. marts 2012 regnskab for 2011 med tilhørende bestyrelsesberetning og revisionsprotokollat til godkendelse.

Sagsfremstilling

Foreningen Fermaten fremsender regnskab for 2011 med bestyrelsesberetning og revisionsprotokollat til godkendelse. Regnskabet blev godkendt på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. marts 2012.
 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Fermaten havde i 2011 indtægter i forbindelse med musikdrift på i alt 5.733.000 kr., hvoraf væsentlige poster er entreindtægter på 1.905.000 kr., tilskud Herning Kommune med 1.680.000 kr. og tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg med 1.367.000 kr.
Udgifter i forbindelse med musikdrift udgjorde 3.444.000 kr., hvoraf de vigtigste poster er honorar til musikere på 2.140.000 kr., samt løn og pension på 1584.000 kr.
 
Regnskabet afviger i beløbsstørrelse, idet regnskabet viser større forbrug end budgetteret, men da samme afvigelses ses i form af større indtægter anses det for et positivt tegn på stor aktivitet – eller et forsigtigt budget.
Dog er en undtagelse overskuddet på bardrift. Det er lavere end forventet, men hvis der sammenlignes med nedgangen i barsalget på diverse spillesteder tilskrevet den økonomiske krise, giver nedgangen ikke anledning til umiddelbar bekymring.
 
Årets resultat af musikdrift, bardrift og fællesomkostninger inden hensættelser er et overskud på 333.000 kr., hvoraf der hensættes 224.000 kr. Herefter udgør årets resultat 109.161 kr.
 
Fermatens egenkapital udgør pr. 31.december 2011 1.400.000 kr., mens der er hensat 844.000 kr. til udstyr og vedligeholdelse.
 
Den regionale spillestedsaftale forpligter Fermaten til at afholde i alt 80 musikarrangementer i forskellige kategorier i 2011. Der har i alt været afholdt 125 koncerter, og alle kravene til fordelingen er ligeledes opfyldt.
 
Fermaten er netop blevet udpeget som regionalt spillested i perioden 2013-2016, og Statens Kunstråds Musikudvalg, Fermaten og forvaltningen indleder i maj forhandlinger om den endelige aftale med udgangspunkt i beslutningen fra KFU-mødet den 12. december 2011, hvor Fermatens ansøgning blev behandlet.
 
I henhold til aftalen om regionalt spillested skal Fermaten fremsende det reviderede regnskab, årsrapport og godkendelsen fra Herning Kommune til Kunstrådets Musikudvalg senest d. 15. juni 2012.
 
 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det fremsendte regnskab godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø08-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

DSI Swinging Europe - regnskab for 2011 til orientering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Selvejende Institution Swinging Europe (SE) fremsender den 8. marts 2012 regnskab for perioderne 1. september 2010 til 31. december 2010, samt hele 2011. samt dertilhørende årsberetning.

Sagsfremstilling

SE fremsender regnskab for fire måneder af 2010 og hele 2011 med tilhørende årsberetning.

 

Beretningen underbygger og beretter om den store udvikling SE har gennemgået siden projektet flyttede til Herning d. 1. september 2010.
På det tidspunkt var der en mand ansat i projektet Swinging Europe, som primært var European Jazz Orchestra (EJO)og den turne, der var tilknyttet den årlige workshop/samling af unge talenter.
Nu er der fire et halv årsværk i SE, og EJO er kun et af mange ben, som bl.a. også omfatter PLAT!GROUND LIVE, UnderGround, Kulturopa og deltagelse i diverse netværk på europæisk plan, ligesom der er linet spændende fremadrettede projekter op til 2012. Bl.a. står Swinging Europe bag den Europæiske Kulturkonference i Birk i juni.
 
Regnskabet for perioden 1. september til 31. december 2010 udviser samlede indtægter for 300.000 kr. som er tilskuddet fra Herning Kommune i 2010. Derfra trækkes huslejen til Herning Kommune på 100.000 kr., så det samlede tilskud udgjorde 200.000 kr. Disse midler gik primært til løn i 2010. Regnskabet viser et overskud på 5.020 kr.
EJO projektet i 2010 blev afviklet i Ikast/Brande regi, hvorfor der hverken medtages udgifter eller indtægter i forbindelse med dette i nærværende regnskab.
 
Regnskabet for 2011 har indtægter for i alt 2.779.465 kr., hvoraf Herning Kommune støttede med 300.000 kr. (der modregnes igen 100.000 kr. i husleje). Af store indtægtskilder skal nævnes EU Parlamentet 1.244.082 kr., mens de tidligere amtsmidler udgør 648.925 kr., mens Kunststyrelsen, EBU og Egefonden også er store bidragydere.
De samlede udgifter udgjorde i 2011 i alt 2.894.431 kr., hvoraf lønninger androg 1.419.833 kr. og workshop/turne og scholarship ca. 900.000 kr.
Regnskabet viser et underskud på 114.966 kr., og når resultatet for 2010 lægges til er SE’s egenkapital minus 109.946 kr.
 
Grunden til underskuddet er primært svigtende indtægter i form af sponsorater og salg af koncerter, hvilket må tilskrives den generelle økonomiske krise. At dette så har en dobbelteffekt i EU projekter gør blot resultatet værre. Det er sådan, at EU tilskuddet bl.a. udregnes efter forbrugte timer og midler anvendt på EJO projektet. Det vil sige, da SE reagerede på budgetafvigelserne (færre sponsorater) med nedskæring på alle fronter undtaget lønninger, bliver resultatet ydermere et mindre tilskud fra EU.
 
Bestyrelsen og ledelsen har ageret proaktivt i forhold til afvigelserne, og forvaltningen vurderer, at SE er i stand til at indarbejde underskuddet i driften i 2012, således som de har afgivet erklæring om til revisor.
 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Sammen med dagsorden udsendes årsberetning på dansk i trykt form.

 

Det bemærkes at, Kultur- og Fritidsudvalget har givet underskudsgaranti på kr. 1 mio. og øget driftsstøtten fra 2012 med kr. 300.000.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab og årsberetning for 1. september til 31. december, samt hele 2011 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Billedskole - Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender den 10. april 2012 årsregnskab for 2011 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Billedskoles regnskab og årsberetning for 2011 blev godkendt på generalforsamling torsdag den 15. marts 2012.

 

Årsregnskabet udviser et overskud på 170.004 kr. i 2011 mod et underskud på -42.156 kr. i 2010.

Overskuddet skyldes hovedsageligt en positiv udvikling i elevbetaling og diverse aktiviteter, samt en ekstraordinær indtægt vedrørende foregående år på 56.120 kr.

 

I regnskabsåret 2011 har Herning Billedskole realiseret indtægter for total 1.122.746 kr., hvoraf tilskud fra Herning Kommune til drift og ledergage udgør 688.000 kr.

 

Herning Billedskoles samlede udgifter udgør i 2011 total 968.175 kr.

 

Herning Billedskoles egenkapital er efter overførsel af årets resultat 285.444 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

 

Det kan oplyses, at Herning Billedskole i 2011 har haft 7 elever mere end året før, hvor antallet af elever var cirka 270, ligesom 2011 har været et år med meget ekstern kursusvirksomhed. Der har været de faste arrangementer, som Herning Børneteaterfestival og Liv i Sønder Anlæg, hvor Billedskolen har medvirket. Der har blandt andet også været malerværksted for personalet på plejehjemmet i Sunds, miniudstilling i HerningCentret, temadage på Midtjyllands Kristne Friskole i 3 dage, presenningprojektet "Giro d'Italia" og aktiviteter i Aulum, Vildbjerg og Kibæk.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Danmarks Fotomuseum - Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Danmarks Fotomuseum fremsender den 12. april 2012 årsregnskab for 2011 til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Fotomuseums regnskab for 2011 blev godkendt på bestyrelsesmødet mandag den 5. marts 2012.

 

Danmarks Fotomuseums årsregnskab for 2011 udviser et overskud på 123.369 kr. og efter henlæggelser er årets resutat 51.369 kr. Resultatet året før viste et overskud på 44.438 kr.

Danmarks Fotomuseum havde ved årets udgang en egenkapital på 496.072 kr. 

 

I 2011 blev Danmarks Fotomuseum besøgt af 5.028 gæster, hvilket er en fremgang i forhold til 2010. Fremgangen skyldes, at vejret i højsæsonen var særdeles egnet til museumsbesøg.
De tyske vestkystturister udgjorde igen i 2011 en væsentlig del af museets besøgende. En årsag til dette er, at fotomuseets brochure også i år har været målrettet distribueret til turistbureauer, udvalgte seværdigheder og campingpladser i Midt- og Vestjylland.

 

I 2011 afholdte Fotomuseet 6 særudstillinger, som har været med til at give en øget bevågenhed fra pressen, udbredt kendskab til fotomuseet, samt fastholdt besøgstallet.

 

Det er stadig et af Danmarks Fotomuseums helt store mål at øge besøgstallet gennem markedsføring overfor museets besøgsgrupper: turister og det voksne publikum, fotohistorisk interesserede, billed- og kunstinteresserede samt børn og unge. Markedsføringen overfor kystferieturisterne vil blive mere målrettet i 2012. Museet fastholder også de udvidede åbningstider for at tilgodese gæsternes behov.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men bemærker, at det er vigtigt at iværksætte rutiner, der kompenserer for den manglende funktionsadskillelse, idet hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person.

 

Herning Kommune ydede i 2011 et tilskud til Danmarks Fotomuseum på 799.000 kr.

Herning Kommunes ejendomskontor drifter bygningen, der huser Danmarks Fotomuseum.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender den 23. april 2012 regnskab for 2011 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands regnskab for 2011 er blevet godkendt på styrelsesmødet den 22. marts 2012.

 

Regnskabet udviser et overskud på 1.061.988 kr. og efter forbrug af henlæggelser er årets resultat 1.151.293 kr. Til sammenligning kan det oplyses, at regnskabet for 2010 udviste et underskud på 2.834.692 kr.

Museet har aktiver for 5.063.606 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 2.700.217 kr. inklusiv henlæggelser.

 

Da Kultur- og Fritidsudvalget sidste år behandlede museets regnskab for 2010 blev regnskabet godkendt med kritisk bemærkning til underskuddet. Der blev ligeledes fremsat krav om en tæt økonomisk opfølgning, for at sikre et positivt resultat i 2011 og en indfrielse af den etablerede kassekredit.

Med årets regnskabsresultat og indfrielse af kassekreditten anses disse punkter for imødekommet.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men det påpeges dog at det er vigtigt at iværksætte rutiner, der kompenserer for den manglende funktionsadskillelse, idet hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person.

 

Herning Kommune har i 2011 ydet et tilskud til Museum Midtjylland på 3.573.450 kr.

 

Det kan oplyses, at museet i 2011 har haft et besøgstal på 24.505, og at årsberetningen vil blive vedlagt, når denne foreligger medio maj 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for 2011 godkendes uden bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø36-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender den 26. april 2012 årsregnskab 2011 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens regnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 16. april 2012. Holstebro kommune er tilsynsførende kommune overfor Operaen i Midten på vegne af aftalekommunerne.

 

Årsregnskabet for 2011 udviser et overskud på 122.895 kr. mod et overskud på 57.115 kr. i 2010.

 

Operaen i Midten har aktiver for 723.220 kr. og egenkapitalen er efter overførsel af årets resultat 135.031 kr.

 

I ledelsesberetningen angives det, at Operaen i Midtens positive årsresultat skylde væsentlig lavere forestillingsomkostninger i forhold til 2010. Det vil fortsat blive blive forsøgt at holde omkostningerne nede, således at der kan realiseres et positivt resultat i 2012. Ledelsen er af den opfattelse, at den nødvendige likviditet for gennemførelse af det kommende års aktiviteter er til stede.

 

Det er revisionens opfattelse, at Operaen i Midtens årsregnskab for 2011 giver et retvisende billede af operaens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Teaterrådets regnskabsvejledning. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Tilskud fra Herning Kommune på 819.983 kr. til Operaen i Midten i 2011 er korrekt medtaget i regnskabet.

 

Regnskabet og årsberetningen for 2011 er godkendt af den tilsynsførende kommune, som er Holstebro Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Dansk Irakisk Forening søger om nyt lokaletilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Irakisk Forening v/ Anwar Shrif søger om lokaletilskud til nyt lejemål beliggende Hammershusvej 3 A i Herning.

Sagsfremstilling

Dansk Irakisk Forening er godkendt som en folkeoplysende forening jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 26. januar 2009, pkt. nr. 13, og efterfølgende godkendt til at modtage lokaletilskud til lejemål på Knuthenborgsvej 19 i Tjørring jf. Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 23. februar 2009, pkt. nr. 30.

 

Foreningens nuværende lejemål er opsagt, hvorfor foreningen har fundet alternativt lejemål på Hammershusvej, hvortil der søges om lokaletilskud iht. folkeoplysningsloven.

 

Gl. lejemål på Knuthenborgsvej 19
Nyt lejemål på Hammershusvej 3 A
116 m2
166 m2
Årlig leje:54.000 kr.
Årlig leje: 30.000 kr. det første år
               45.000 kr. de efterfølgende år
Årlige forbrugsudgifter 6.000 kr.
Forventet forbrug ca. 10.000 kr.
Lokaleudgifter i alt 60.000 kr.
Lokaleudgifter første år: 40.000 kr.
                                      55.000 kr.        
73% lokaletilskud til medlem. under 25 år: 60.000 kr. x 73% x 56% = 24.528 kr.
73% lokaletilskud til medlem. under 25 år:
40.000 kr. x 73% x 56% = 16.352 kr. (1. år)
55.000 kr. x 73% x 56% = 22.484 kr.

 

Ved indgåelse af nyt lejemål reduceres foreningens årlige driftsudgifter med 20.000 kr. det første år og herefter med 5.000 kr. Herning Kommunes årlige lokaletilskud reduceres med ca. 8.000 kr. det første år og herefter med ca. 2.000 kr.

 

Foreningens virke fortsætter uændret.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.
Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen.
Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et årligt lokaletilskud iht. folkeoplysningslovens bestemmelser ifm. indgåelse af nyt lejemål, dog max. 25.000 kr., og under forudsætning af lejemålets godkendelse til foreningsbrug.
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-212-05, lokaletilskud blandede foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-3-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sunds Foreningsfitness søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds Forenings Fitness v/ Ruth Siggaard søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Sunds Forenings Fitness er en nystartet forening (etableret den 12. marts 2012) og har til huse i Sunds Hallen.

 

Foreningen er etableret som følge af den igangværende haludvidelse med bl.a. nye fitness-faciliteter.

 

Foreningens formål er at tilbyde de enkelte medlemmer et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme. Foreningen ønsker gennem træning og andre kulturelle aktiviteter at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer.

 

Foreningen forventer i løbet af det første år at tegne 200 medlemmer i alderen 15 til 80+. Medlemstallet forventes i løbet af de følgende år at stige til op mod 500 medlemmer.

 

Der betales et årligt kontingent på 1.800 kr.

 

Foreníngen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

 

Det bemærkes at der ikke forventes ansøgning om lokaletilskud.

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §  8: Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år

 • §11: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentligt opslag el. annoncering

 • §12: Større låneoptagelse, en generalforsamlingsbeslutning

 • §14: Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling

 • §15: Opløsningsparagraf, udbydes ift. kvalificeret flertal

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Sunds Forenings Fitness godkendes som en tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der ydes et årligt aktivitetstilskud jf. gældende aktivitetstilskudsordning for området
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07
at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-6-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Den Irakiske Forening i Jylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Irakiske Forening i Jylland v/ Mohammad Ridha Al-Ameri søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Den Irakiske Forening i Jylland er en interessegruppe hjemmehørende i Herning Kommune. Foreningens formål er med udgangspunkt i det sociale liv i klubben at skabe gode muligheder for at bidrage til at fremme integration og den almen sundhedstilstand hos foreningens medlemmer.

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling (pt. 50,- pr. mdr.). Foreningen ønsker at organisere forskellige idrætslige, sociale og kulturelle aktiviteter og uddbrede kendskabet til motion og sundhed gennem forskellige sports- og motionstilbud (bl.a. fodbold og svømning)

 

Foreningen har afholdt officielt stiftende generalforsamling den 28. januar 2012.

Foreningen tegner pt. 68 medlemmer, heraf 40 melle 6 og 25 år.

Den Irakiske Forening i Jylland søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven, herunder opstartstilskud samt anmodning om benyttelse af kommunale lokaler.

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 2: Det aktive og forpligtende medlemsskab skal fremgå

 • § 4, skt. 2: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentligt opslag/ annoncering

 • § 4, skt. 4: Dagsorden for generalforsamling, valg af fmd. og kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisor og revisorsuppleant

 • § 6: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. En stor bestyrelse ift. antal medlemmer.  Fmd. og kasserer bør ikke på valg samme år.

 • § 7: Tengningsret skal fremgå

 • § 10: Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

 • § 10: Evt. overskud ved ophør skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Den Irakiske Forening Jylland godkendes som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger og under forudsætning af, at hovedparten af foreningens medlemmer er bodsiddende i Herning Kommune
at der bevilges et opstartstilskud på forventeligt 6.000 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning for området
at udgiften afholdes und er SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07
at foreningen opfordres til at rette henvendelse til forvaltningen mhp. evt. nærmere aftale om lån af kommunale lokaler

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-8-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Jyske Multikulturelle Kvinder, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jyske Multikulturelle Kvinder (JMK) v/ Monika Belal søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

JMK - kendskab og venskab for kvinder - er en interessegruppe, som har til formål gennem tværetnisk multikulturelt arbejde at udbrede kultur og viden om samfundsforhold og samfundsproblematikker blandt foreningens medlemmer.

 

Foreningen er etableret den 27. februar 2011 og tegner pt. 28 medlemmer, heraf 9 under 25 år.

 

Foreningens aktiviteter er primært henvendt til kvinder over 15 år, som er interesseret i at møde og være sammen med kvinder fra forskellige lande og med forskellige kulturer med det formål at lære af hinanden og fremme gensidigt kendskab og forståelse.

 

Foreningen tilbyder forskellige idrætslige og kulturelle aktiviteter som fx. motion/ zumba, madlavning/ sund mad, kurser om børneopdragelse, førstehjælp og netværksdage.

 

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og der betales et årligt kontingent på 120 kr.

 

Foreningen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2: Formålsparagraffen skal uddybes ift. det aktive og forpligtende medlemskab

 • §4: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentligt opslag/ annoncering

 • §6: En bestyrelse på 11 personer bør  reduceres til fx. 5 personer ift. en forening med 28 medlemmer

 • §7: Tegningsret skal fremgå

 • § 10 Opløsningsparagraf kræver kvalificeret flertal. Evt. overskud skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkniger
at der bevilges et opstarts/ aktivitetstilskud på 2.400 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning for området
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud blandede foreninger
at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for evt. ønske om benyttelse af kommunale lokaler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.12-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Udskifning af elektronisk tidtagningsanlæg på Herning Atletikstadion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HGF Atletik og Motion v/ fmd. Kirsten Bergmann søger om tilskud til udskiftning af elektronisk tidtagningsanlæg på Herning Altetikstadion.

Sagsfremstilling

Det eksisterende tidtagningsanlæg (fra 1993) på Herning Atletikstadion er nedslidt og lever ikke længere op til nye tekniske krav. Det er ikke længere muligt at reparere på det gamle anlæg, hvorfor der søges om tilskud til et nyt, så klubben kan fortsætte sit gode ry som stævnearrangør. Anlægget ønskes anskaffet i 2012, så der kan opøves den fornødne betjening heraf forud for afholdelse af Dansk Mesterskab i 2013.

 

Budgetterede udgifter ifm. hermed udgør anslået 205.000 kr. incl. moms.

 

Finansieringsplan:

 

 • Eget arbejde 22.000 kr.

 • Herning-ordningen 12.000 kr.

 • Klubbens eget bidrag 60.000 kr.

 • Hering Kommune               111.000 kr.

 • I alt               205.000 kr.

 

Herning Kommune søges således om et tilskud på 111.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 111.000 kr.
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.00-A01-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udpegning af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på kultur- og fritidsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har tradition for at foretage en lang række udpegninger, f.eks. bestyrelsesmedlemmer til selvejende institutioner m.v. Herud foretager de enkelte fagudvalg udpegninger. Der lægges med denne sag op til en revision, således at alle fagudvalg indenfor egne berørte områder gennemgår de aktuelle udpegninger med henblik på at afgive en samlet anbefaling til Byrådet om ensartet praksis for fremtidige udpegninger. Eventuelle ændringer vil have virkning fra og med den næste byrådsperiode i 2014 og frem.

 

Sagen har tidligere været på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden, hvor sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

De kommunale udpegninger er politiske og foretages som udgangspunkt i forbindelse med konstitueringen ved hver byrådsperiodes start. Byrådet udpeger ca. 300 personer til at repræsentere kommunen i forskellige beslutningsfora, hvoraf mere end 100 personer udpeges på kultur- og fritidsområdet. Hertil kommer de udpegninger fagudvalgene selv foretager. Der sker udpegninger såvel blandt byrådsmedlemmerne som blandt andre. Udpegningerne sker overordnet til:

 • selvejende institutioners bestyrelser og repræsentantskaber, særligt kultur-, fritids- og socialområdet

 • selskabers bestyrelser og repræsentantskaber, særligt teknik- og miljøområdet samt økonomi- og erhvervsudvalgets områder

 • velgørende fondes bestyrelser

 • råd og nævn

 
Herning Kommunes udpegningspraksis er ikke systematisk gennemgået efter kommunesammenlægningen. Praksis for udpegninger til selvejende institutioner og fonde skønnes overvejende at bero på tradition.

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. marts igangsat en gennemgang af kommunens udpegningspraksis med henblik på en harmonisering. En skærpet opmærksomhed på den kommunale interesse i den enkelte institution kan samtidig fremme en strategisk tilgang til de kommunale udpegninger fremadrettet, herunder øge opmærksomheden på muligheden for at Byrådet instruerer de udpegede for at sikre varetagelse af den specifikke kommunale interesse. I det omfang der sker en reduktion i antallet af udpegninger vil det mindske såvel den politiske som administrative opgave, der følger af udpegningerne.
 
En særlig udfordring forestår i de situationer, hvor byrådsmedlemmer udpeges til en bestyrelse og derefter af denne lader sig vælge som formand. Den kommunale instruktionsbeføjelse er stadig intakt trods formandskab, men vanskeliggøres dog af at bestyrelsesformænd har en særlig bunden opgave ift. at varetage institutionens interesse. Det giver løbende habilitetsmæssige udfordringer, når kommunen behandler sager af betydning for den pågældende institution. Praksis kan ud fra en juridisk tilgang generelt ikke anbefales, med mindre der er en klart defineret kommunal interesse heri.

 

Vedrørende udpegninger til velgørende fondes bestyrelser pågår der et arbejde med at få de mindre fonde nedlagt for at undgå kommunal administration af beskedne fondsmidler.


Plan for revision:

De enkelte fagudvalg gennemgår indenfor eget område frem mod juni 2012 den aktuelle praksis for udpegninger, jf. bilag og indstiller eventuelle forslag til ændringer med virkning fra den kommende byrådsperiode 2014-2017 til Byrådets godkendelse. Ved fagudvalgenes behandling tager udvalgene samtidig stilling til evt. udpegninger indenfor eget område. Fagudvalgenes anbefalinger samles til en sag, der forelægges Byrådet i juni 2012. Det vil i denne sag indgå, at fagudvalgene bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af Byrådets beslutning. Efter Byrådets behandling meddeles det de berørte institutioner, at Herning Kommune efter udløbet af denne byrådsperiode ikke længere vil foretage udpegning til bestyrelsen. De enkelte institutioner opnår hermed behørig tid til at indrette sig på de nye vilkår og få tilrettet vedtægterne.


Der udarbejdes herefter en generelle vejledning til de kommunale repræsentanter i institutioner og selskaber til brug ved opstarten af den nye byrådsperiode. Vejledningen vil indeholde beskrivelser af opgave og ansvar som kommunens repræsentant, herunder de særlige problemstillinger ved formandskaber.
 
Direktionen udarbejder en plan, der fremadrettet sikrer vidensdeling for kommunens udpegede repræsentanter i forbindelse med opstart og afslutning af en byrådsperiode.
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget foretager to udpegninger i eget regi:

 

 • Morten Koppelhus er udpeget til bestyrelsen for Fonden for Herning Isstadion

 • Helle Baadsgaard er udpeget til bestyrelsen for Herning Elite

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på kultur- og fritidsområdet tages til orientering,   

 

at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender eventuelle forslag til fremtidige ændringer i  udpegningspraksis på kultur- og fritidsområdet til Byrådet, 

 

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, forvaltningen til godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget tager udvalgets egne udpegninger til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med tilføjelse af bemærkninger i bilaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Snejbjerg SG&I søger om tilskud til udvidelse af petanque baner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Snejbjerg SG&I v/fmd. Jørgen Rasmussen og Snejbjerg Seniorsport v/ fmd. Jens Fløe søger om tilskud til udvielse af petanque baner i Snejbjerg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Snejbjerg ny skole og udvidelse af Snejbjerg Hallen skal klubbens nuværende baner flyttes og reetableres, hvilket der også er taget højde for i projektet såvel planlægnings- som budgetmæssigt.

 

Petanque klubben ønsker imidlertid en udvidelse af anlægget til dobbeltstørrelse set i lyset af en stigende medlemstilgang (pt. 28 medlemmer), krav til banestørrelse og dermed mulighed for at afholde stævner.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter ifm. anlæggelse/ udvidelse af baneanlægget anslået 40.000 kr. Klubben har selv mulighed for at bidrage med 10.000 kr., hvorfor Herning Kommune søges om et tilskud på 30.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget