Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: Huset No. 7, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning af gården ved Huset No7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mødet starter med rundvisning kl. 8,30 - mødested er gården ved Huset No7.

 

Rundvisningen inkluderer Rockstjernen, Musikskolen, Den Jyske Sangsskole, Swinging Europe, Herning Garden og Huset No7.

Beslutning

Til orientering.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Hernings regnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender 19. september regnskab og årsberetning for 2013, orientering om forretningsudvalgets sammensætning, samt repræsentation i diverse udvalg til orientering.

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Herning er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner og grupper, hvis hovedformål er at arrangere eller formidle kultur eller på amatørbasis at udøve kulturelle aktiviteter i Herning Kommune.

 

Kulturelt Samråd Herning yder økonomisk støtte via underskudsgarantier til kulturelle aktiviteter, koordinerer kulturelle aktiviterer, fungerer som kontaktorgan mellem medlemmerne, arrangerer større kulturelle aktiviteter (som ellers ikke ville blive afholdt i Herning), deltager i den lokalpolitiske kulturdebat og udpeger medlemmer/repræsentanter til forskellige poster.

 

Per 1. januar 2014 havde Kulturelt Samråd Herning 65 medlemmer, og til det årlige repræsentantskabsmøde d. 26. februar blev der afholdt valg, som betyder at Kulturelt Samråd Hernings forretningsudvalg nu består af flg. personer:

 • Dorthe Bébe, Team Teatret (formand)

 • Ole Vels Poulsen, Herning Musikskole (næstformand)

 • Christina de Laurent Andersen, Splyff

 • Hans Rostholm, Herning Museum

 • Alex Nielsen, Fermaten

 • Anne Grethe Østergaard, Aulum Kunstforening

 • Else Egsgaard, Herning Billedskole

 • Kirsten Bjørn-Thygesen, FOF

 • Marie Lilholdt, Swinging Europe (indtrådt som suppleant for Tove Ertner Larsen, som tidl. repræsenterede Kunstforeningen for Herning og Omegn).

 

Af beretningen fremgår det, at Kulturelt Samråd Herning i 2013 har haft fokus på de helt store fællesskaber: nemlig fejringen af Herning 100 års købstadsjubilæum og deltagelse i Kulturfestival Bølgen.

Kulturelt Samråd Herning brugte 2013 på flg. opgaver:

 • Planlægning og gennemførelse af den 18. Herning Børneteaterfestival

 • Planlægning og gennemførelse af den 18. Liv i Sdr. Anlæg

 • Realisering af Teatermaraton 2013

 • Realisering af "På Sporet af Herning" (samrådets projekt i forbindelse med Herning100.

 • Planlægning af Klassisk Musikfestival - KMF336

 • Behandling af ansøgninger om underskudsgaranti

 

Kulturelt Samråd Hernings regnskab for 2013 viser indtægter for ialt 1.237.256 kr.

Herning Kommunes ordinære tilskud udgør ialt 697.000 kr. (rådighedsbeløb + kontorhold). Derudover afholder Herning Kommune lønudgiften til Kulturelt Samråd Hernings koordinator. I 2013 bevilligede KFU ekstraordinære tilskud efter ansøgning til Teatermaraton på 25.000 kr., Herning Børneteaterfestival på 35.000 kr. og "På Sporet af Herning" på 28.000 kr. Af andre væsentlig indtægter skal nævnes en overførsel på 171.000 kr. til kommende specifikke projekter (bl.a. KMF336), omsætning fra Liv i Sdr. Anlæg (ikke fortjeneste), Nordeafonden, Team Teatret mv.

På udgiftssiden er de væsentligste poster drift/kontorhold på 484.861 kr. (denne post indholder bl. udgifter til Børneteaterfestival, Teatermaraton, Liv i Sdr. Anlæg og "På Sporet af Herning") og tilskud til kulturelle arrangementer på 634.186 kr.

Tilskud til kulturelle arrangementer indholder både tilskud til øvrige kulturaktører, men også til egne arrangementer:

Egne arrangementer: Børneteaterfestival kr. 180.500, Liv i Sdr. Anlæg kr. 93.069, samt projekter med stor deltagelse: KMF366 kr. 65.000 og Teatermaraton 56.200 kr. - I alt 394.769 kr.

Til andre aktøerer, som lavede kulturelle aktiviteter indenfor musik, udstillinger, teater og "diverse" blev der anvendt 239.417 kr., Der var herunder etableret en pulje dedikeret til aktiviteter i Kulturfestival Bølgen, ligesom projekter der indgik i Herning100 også modtog støtte fra Kulturelt Samråd Herning.    

 

Kulturelt Samråd Herning afvikler i 2014 bl.a. flg. arrangementer: Liv i Sdr. Anlæg, Herning Børneteaterfestival og KMF336.

Teatermaraton forsøges overleveret til andre tovholdere/arrangører.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab og årsberetning for 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Herning  mødes med Kultur- og Fritidsudvalget for, dels at præsentere sig, men primært for at have en dialog om fremtidsønsker og perspektiver for Kulturelt Samråd Herning.

 

Kulturelt Samråd Herning ønsker bl.a. at drøfte flg. punkter med udvalget:

 • Sparring i kulturlivet

 • Kulturelt Samråd som samler i hele kommunen

 • Kulturprisen

 • Samrådets egne arrangementer

 

For Kulturelt Samråd Herning deltager formand Dorthe Bébe, næstformand Ole Vels Poulsen og samrådets koordinator Lene Mikkelsen.

 

Sidst Kulturelt Samråd Herning havde foretræde for udvalget var 21. maj 2012.

Kulturelt Samråd Hernings regnskab behandles på et seperat dagsordenpunkt dd.

Kulturkonsulent Pia Worm deltager under punktets behandling.

Beslutning

Til orientering.

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af midler vedr. Huset No7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup, Line Hillerup

Sagsresume

I forbindelse med ombygningen af Huset No7 søges om frigivelse af de resterende 1.777.000 kr. til ombygningen.

BYR har i maj frigivet 200.000 kr. til projektering og rådgivning.

Sagsfremstilling

Jf. investeringsoversigten er der i 2014 afsat 1.977.000 kr. til ombygning/renovering af Huset No7 (tidl. Kulturellen), Nørregade 7.

KFU godkendte på møde d.12. maj 2014 rumprogrammet, som har dannet grundlag for udarbejdelse af skitseprojekt og udbudsmateriale.

Midlerne til ombygning af Huset No7 anvendes ikke til etablering af café (jf. budgetbeslutning og godkendt rumprogram), hvorfor caféområdet under hele forløbet har været separeret fra den øvrige renovering.

Der er jf. budgetforliget for 2015 afsat 3,5 millioner kr. til etablering af café (produktionskøkken, lager/depot, tekniske installationer, caféområde og inventar). Det indledende arbejde med skitser, overslag og udarbejdelse af rumprogram er iværksat, således at selve den praktiske ombygning koordineres i forhold til ombygning af Huset No7 (nærværende sag).

Etablering af café vil fortsat udgøre et seperat byggeri med seperat sagsfremstilling og økonomi.

 

Der er udarbejdet skitser over de etager i Huset No7, der er omfattet af renoveringen. Det drejer sig om (understreget):

 • Kælderplan (ny bygning), hvor der etableres to nye øvelokaler, så der i alt bliver fire øvelokaler på kældergangen, som i øvrigt indeholder pedelkontor, pedelværksted, teknisk depot og disponibelt rum til teknik vedr. køkken. Kælderen indeholder også et forældet varmestyringssystem. Dette opdateres og fornys som en del af renoveringen.

 • I parterre (gl. bygning) bibeholdes eksisterende omklædning til personale og depot, mens der indrettes legerum til mindre børn med div. hyggekroge, barnevognsparkering, projektrum med møderum, filmværksted med teknisk depot og lille lydrum, samt et grafisk værksted. Der etableres direkte adgang til det nye legeområde for mindre børn, som er en del af gårdprojektet.  

 • Stueplan - etablering af café, der fremsendes i indeværende år rumprogram til godkendelse i KFU. Café er ikke indehold i nærværende frigivelsessag. Stueplan rummer også administration for Huset No7 og bookingafdeling, som finansieres af midlerne, som ønskes frigivet i denne sag (160.000 kr.). Etablering af café og ombygning til administration/booking vil foregå samtidig, men fortsat holdes adskilt økonomisk og administrativt i byggefasen.

 • Stueplan (gl. bygning) indrettes flexibelt og åbent med en række værksteder (keramik, malere, glas, smykker), samt fælles depot. Indretningen er inspireret af Herning Billedskole (som er indrettet på etagen ovenover), dog bliver kun den ene ende et stort åbent rum.

 • 1. salen (ny bygning), også kaldet mødegangen, har Huset No7 selv istandsat, og der udføres ikke ombygning af denne etage.

 • 1. salen (gl. bygning) er renoveret og bruges af Herning Billedskole.

 • 2. salen (ny bygning) indeholder bl.a. festsalen og køkken. Denne etage renoveres ikke på nuværende tidspunkt, dog kan der, hvis økonomien tillader det, foretages lydmålinger, samt evt. afhjælpe lydgener.

 • 2. salen (gl. bygning) indeholder depoter og "lille sal". På denne etage er renovering ikke nødvendig.

 

Opgaven var udbud i september, og tilbud foreligger inden udvalgsmødet.

 

Ombygningen forventes at pågå ultimo 2014 og i første halvår 2015. Byggeperioden bliver forlænget i forhold til tidligere tidsplan, da der tages hensyn til etablering af café.

Økonomi

Der er i alt afsat 1.977.000 kr. i 2014 i investeringsoversigten på serviceområde 15, Kultur, stednr. 364094. Heraf er de 200.000 kr. tidligere frigivet til rådgivning (projektering og rådgivning)

Hermed søges de resterende 1.777.000 kr. frigivet til afholdelse af omkostninger i forbindelse med ombygningen.

Driften af Huset No7 afholdes inden for den eksisterende ramme på SO15, Kultur.

Etablering og drift af kulturcafé (jf. budgetforlig for 2015 og fremadrettet er ikke omfattet af nærværende sag, men fremstilles i særskil sag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 til serviceområde 15, Kultur, Stednr. 364094 (Kulturkabale, ombygning af Huset No7) på 1.777.000 kr. vedr. udgifter i fbm ombygning af Huset No7, Nørregade 7

 

at anlægsudgiften finansieres af restrådighedsbeløb på 1.777.000 kr. afsat i 2014 på serviceområde 15, Kultur, samme stednr. til ombygning af Huset No7 (tidl. Kulturellen), herunder etablering af øvelokaler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Herning Ny Svømmehal - godkendelse af anlægsprojekt og frigivelse af anlægsbevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup

 

Sagsresume

Kultur og Fritidsudvalget godkendte 16. juni 2014 bedømmelsesudvalgets indstilling til vinder af projektkonkurrencen, nemlig projektet ”Svømme Taget” med C. C. Contractor a/s som totalentreprenør (og følgende rådgiverteam: Bayarch arkitekt, MOE rådgivende ingeniør og Aqua-teknik A/S).

Efterfølgende har der været afholdt workshop, og man er nu ved at være klar med kontrakt til underskrift.

Endvidere foreligger der et nyt forslag til renoveringen af det reducerede udendørs bassin, samt forslag om, at lade dette arbejde indgå i kontraktforhandlingerne med den vindende totalentreprenør.

Derfor ansøges om frigivelse af restrådighedsbeløbet på 60,053 mio. kr.

Sagsfremstilling

Projektet for Herning Svømmehal – nyt 50 m bassin, 2 undervisningsbassiner og renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg - har været udbudt i projektkonkurrence som totalentreprise.

I overensstemmelse med EU’s udbudsregler er der gennemført en udbudsforretning med en indledende prækvalifikationsrunde, hvor der blev prækvalificeret 5 teams.

Der indkom tilbud fra 4 teams ud af de 5 prækvalificerede.

 

Den 4. juni 2014 afholdt bedømmelsesudvalget evalueringsmøde og vurderede på, hvilket af de afgivne totalentreprisetilbud der kan betegnes som det økonomisk mest fordelagtige, baseret på en række opstillede tildelingskriterier, jævnfør byggeprogrammet godkendt af KFU den 02. december 2013.

Projektet ”Svømme Taget” med C. C. Contractor a/s som totalentreprenør (og følgende rådgiverteam: Bayarch arkitekt, MOE rådgivende ingeniør og Aqua-teknik A/S) blev vurderet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Dette valg blev godkendt af KFU den 16. juni 2014.10.02

 

Efterfølgende har der være afholdt 8 workshops med entreprenøren og dennes rådgivere, samt repræsentanter fra Kommunale Ejendomme, Kultur & Fritid, Herning Svømmehal og repræsentanter fra vandsportsforeningerne.

Workshopsene har givet en del ønsker om tilkøb. Disse ønsker har styregruppen behandlet og udvalgt følgende:

Forlængelse af kørevej med asfaltbelægning til port,

udendørsskur til solstole med mere,

ændret belægning ved udendørsbassin,

gennemføringer i dækket til banetove,

rengøringsrum på 1. sal,

slidlag + vinduer i foreningslokale på 1. sal,

øget areal i livredderrum og tribune,

kloak + el + vand til dykkergarage,

samt kameraovervågning af alle bassiner.

 

Projektforslaget gav mulighed for etablering af ekstra m2 på 1. sal. Her laves der slidlag + etableres vinduer til foyer + bassinområde. Desuden er ventilationsrummet lavet så stort, at der er udvidelsesmulighed for ventilationsrummet. Vandsportsforeningerne skal selv færdiggøre lokalet på 176 m2 med gulvbelægning, maling, belysning osv.

Til opbevaring af dykkerklubbens både forberedes der med vaskeplads, vand, kloak og el, som føres frem til placering af dykkergarage. Dykkerklubben får 200.000 kr. til indkøb af materialer, og skal selv opføre garagen, efter forudgående godkende af forvaltningen.


Udendørs bassin

Det er tidligere foreslået at det ændres til et 21 x 12 m bassin med nye overløbsrender, nye indløbsdyser og en vanddybde på ca. 100 cm. Indvendig beklædes bassinet med bassinfolie med en forventet levetid på 10 år. Det resterende bassin opfyldes med jord fra udgravning til nyt 50 m bassin og arealet belægges med fliser.

Det har dog vist sig, at der kan etableres et nyt 12,5x 25 m stålbassin med en vanddybde på 1,1 m efter samme princip, som de nye indendørs bassiner. Det nye bassin kan derfor hæves, så det kommer i niveau med indendørsbassinerne, samtidig ændres belægningen omkring bassinet, så området bliver mere indbydende.

De udvalgte tilkøb, samt renovering af udendørsbassinet indarbejdes i entreprise-kontrakten med C.C. Contractor.

Arbejdet vurderes at koste ca. 1,2 mio. kr. som findes på forskellige driftsbudgetter for Kultur og Fritid for driftsårene 2014 og 2015. Budgetkorrektioner vedrørende renovering af udendørs bassin til 1,2 mio. kr. vil ske ved regnskabsafslutningen for 2014 eller ved en budgetopfølgning i 2015.

 

Parkeringspladser 
Byggesag er indforstået med, at det kun er ved stævner ca. 4 gange om året, at der er behov for yderligere p-pladser, og accepteret, at der etableres p-pladser på græsarealet syd for svømmehallen til midlertidige p-pladser. Udgiften hertil skønnes at kunne holdes inden for anlægsbudgettet til projektet.  
 
Indholdet i ovenstående vil blive skrevet ind i brugeraftalen med vandsportsforeningerne, således at de har ansvaret for at etablere disse p-pladser ved stævner.

Økonomi

Der er tidligere frigivet 1,400 mio. kr. til projektering samt 4,355 mio. kr. til indkøb af stålbassiner.

 

Til etablering af det valgte projekt bestående af tilbygning til Herning Svømmehal indeholdende 50 m-bassin og 2 undervisningsbassiner anmodes der om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 60,053 mio. kr. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til projektet på i alt 24,053 mio. kr. i 2014, 16 mio. kr. i 2015 og 20 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031095 Etablering af nyt 50-meter bassin.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de udvalgte tilkøb indarbejdes i kontrakten,

 

at kontrakten færdiggøres til underskrift,

 

at der til opførelse af tilbygning til Herning Svømmehal indeholdende 50 m-bassin og 2 træningsbassiner meddeles anlægsudgiftsbevilling på 60,053 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, på stednr. 031095: Etablering af nyt 50-meter bassin,

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 24,053 mio. kr. i 2014, 16 mio. kr. i 2015 og 20 mio. kr. i 2016 på samme stednr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.12-G01-1-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2014.
Sammenfattende viser opfølgningen, at der forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. vedr. driftsbudgettet og et mindreforbrug på 22,2 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet i forhold til det korrigerede budget inkl. de overførte uforbrugte midler fra 2013.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i to hovedområder: drift og anlæg.

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:    

 [image]

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter, og positive tal er mindre udgifter.

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 7,5 mio. kr. (mindre forbrug) som kan specificeres således:

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Der forventes et mindre forbrug på ca. 3,9 mio. kr., som kan henføres til flg. forhold:

 • 0,8 mio. kr. reserveret til ændringer af friluftsbadet ved Herning Svømmehal

 • 0,3 mio. kr. vedr. driftsmidler afsat til Timeline

 • 0,7 mio. kr. vedr. bevilgede men ikke udbetalte tilskud til planlagte aktiviteter og projekter.

 • 1,6 mio. kr. vedr. midler disponeret til fremtidige vedligeholdelsesopgaver

 • 0,5 mio. kr. på forventet samlet mindreforbrug vedr. diverse events i 2013 og 2014.
   

Serviceområde 14, Biblioteker:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,15 mio kr. vedr. disponerede men ikke betalte ydelser og materialekøb.

Serviceområde 15, Kultur:
Der forventes et mindre forbrug på ca. 3,4 mio. kr., som kan henføres til de normale overførsler vedr. kommunens kulturinstitutioner samt bevilgede, men ikke udbetalte, tilskud til planlagte kulturelle arrangementer og aktiviteter.
 
Med hensyn til sanktionslovgivningen og overholdelse af det oprindeligt vedtagne budget giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.
 
Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:    

 

 [image]

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindre udgifter.  

Det skal oplyses, at der i forlængelse af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 blev overført 60 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 til anlægsbudgettet for 2015 vedr. projekter, som man på daværende tidspunkt med sikkerhed vidste ikke ville blive gennemført i 2014 - se nedenstående oplistning.

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der
herudover samlet set et mindreforbug i 2014 på 22,2 mio. kr., som kan henføres til flg. projekter:

50-meter svømmebassin:
Forventet mindre forbrug på 10 mio. kr. vedr. etablering af nyt 50-meter bassin ved Herning Svømmehal, hvor størstedelen af anlægssudgiften først vil blive forbrugt i 2015.  

Biblioteket:

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3 mio kr. vedr. etableringen af det nye hovedbibliotek i Østergade.

Øvrige projekter:
Mindre forbrug på 9 mio. kr. kan henføres til projekter, hvor der er usikkerhed om igangsætning eller som først forventes gennemført/afsluttet i 2015:

 • Udbygning af Lind Hallen

 • Herning Fodboldeksp.

 • Vedligeholdelsespulje

 • Timeline

 • Uhre Motorsportscenter

 • Feldborg BMX

 • Haludvidelsesprojekt i Sdr. Felding

 • Boldbane ved Herning Gymnasium

 • Vedligeholdelse Herning Isstadion

 
De konkrete afvigelser fremgår af vedhæftede økonomioversigter på funktionsniveau for såvel drift som anlæg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2014 og i Byrådet den 11. november 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.09-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Renvovering af baneanlæg til modelflyvning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Modelflyveklub v/ fmd. Benny Furbo søger om tilskud til renovering af klubbens baneanlæg på Skinderholm 12, Herning Flyveplads.

Sagsfremstilling

Nye sikkerhedsregler og tekniske regler vedr. flyvning med linestyrede fly har medført at klubbes asfaltbane kun kan bruges i begrænset omfang.

 

For at gøre banen brugbar iht. nyt regelsæt kræves en flytning af sikkerhedshegn samt et tillæg på 1,5 m asfalt til den eksisterende asfaltring på indersiden og 0,75 m på ydersiden.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgettede anlægsopgaver anslået 148.000 kr. incl. moms. (billigste tilbud). Flytning af hegn og del af jordarbejdet vil evt. kunne udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

 

Klubben vil fortsat meget gerne have et anlæg som lever op til gældende krav og fortsat kunne træne og afvikle konkurrencer, herunder Nordisk mesterskab på banen. Med en renovering af banen vil kunne igen kunne afholde og udvikle sine aktiviteter under sikkerhedsmæssige forsvarlig forhold.

 

Herning Modelflyveklub tegner jf. seneste indberetning 69 medlemmer, heraf 56 over 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på ca. 18.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 74.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Udsat.

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Kunstforeningen Trehøje søger om tilskud til kunstkort

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kunstforeningen Trehøje fremsender den 23. september 2014 ansøgning om tilskud på 15.000 kr. til Trehøje Kunstkort 2015.

Sagsfremstilling

Kunstforeningen Trehøje søger om tilskud på 15.000 kr. til Trehøje Kunstkort 2015, som er et postkort påtrykt et værk af årets kunstner. Tilskuddet skal dække annoncering, tryk af kunstkort samt et honorar til kunstneren, Sara Behr Ludvig, på 5.000 kr.

 

Kunstforeningen har fået 15.000 kr. i tilskud til kunstplakat/kort i årene 2007-2013 samt 12.500 kr. i 2014.

 

Af det medsendte regnskab for 2013 fremgår det, at kunstforeningen havde udgifter for i alt 40.296 kr. hvoraf de nævnte poster, som der ansøges om tilskud til, udgjorde 16.854 kr. I 2013 havde kunstforeningen et underskud på 12.168 kr., hvor de i 2012 havde et overskud på 14.000 kr. Egenkapitalen (bankindestående) er pr. 31. december 2014 på 71.778 kr.

 

Til orientering kan det oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 26. november 2007 besluttede, at legatet ikke skulle føres videre i Herning Kommunes navn efter kommunesammenlægningen.

I stedet modtager Kunstforeningen Trehøje et tilskud, således at Kunstforeningen selv står for uddeling af legatet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 15.000 kr. til Trehøje Kunstkort 2015.

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 117.134 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-4-14 Sagsbehandler: Helle Baadsgaard  

Dansk Døve-Idrætsforbund søger om tilskud til World Deaf Handball Friendly Championships 10-17 maj 2015 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det Danske Døvelandshold i herrehåndbold vil som forberedelse til EM 2016 og OL 2017, gerne afholde en venskabsturnering i Herning.

De søger om et samlet tilskud på 20.000.- kr.

Sagsfremstilling

Det Danske Døvelandshold i herrrehåndbold vil som forberedelse til EM 2016 og OL 2017 gerne afholde en venskabsturnering i Herning fra den 10. til 17. maj 2015.
Dansk Døve-Idrætsforbund har store forventninger til landholdets deltagelse ved både EM 2016 i Tyskland og OL 2017 i Tyrkiet. De søger derfor om tilskud til afholdelse af en venskabsturnering i Herning, blandet andet for at få kvalificeret modstand frem mod EM og OL.

 

Forbundet har været i dialog med Centerleder Kaj Lodahl fra Sportscenter Herning, da de ønsker af afholde venskabsturneringen i Sportscenter Herning, hvor de forventer mellem 200 & 500 tilskuere.

 

Der vil være gratis adgang til kampene. Forbundet vil sørge for at sende indbydelser ud til skolerne, hvor skoleelever vil blive inviteret ud og se en eller flere af kampene, og hvis skolerne har interesse for at træne med Døvelandsholdet, evt. som en del af idrætsundervisningen, er der også mulighed for dette.

 

Der er pt. to herninggensere på landsholdet. Disse to spillere har meget gode chancer for at blive udtaget til EM og OL.


Der vil udover Danmark deltage fire andre lande, her i blandt de fire dobbelte OL, VM og EM guldvindere fra Kroatien, samt Rusland, Sverige, Tyrkiet eller Tyskland.
De deltagende lande vil overnatte på Danhostel Herning.

Hvert land bliver opkrævet en deltagerbetaling.

 

Døves Idræts Forbund forventer, at hvert hold stiller med 16 udøvere og 2 ledere.

Dansk Døve-Idrætsforbund søger om et tilskud på kr. 10.000,- til afholdelse af venskabsturneringen i Herning, samt 10.000,- til afholdese af Side-Events, hvor de blandet gerne vil på en guidet tur igennem Herning. De har til orientering deres egne tolke med.

Økonomi

Den enkelte deltager betaler selv for overnatning og bespisning på Danhostel Herning, hvor Døves Idrætsforbund har fået et tilbud på 290,-kr. pr. person pr. dag

Overnatning: 5 dage af 290,-kr. 1.450,00kr. pr. person x 18 deltager pr. hold
 
 
26.100,00kr.
Leje af Sportscenter Herning
 
 
10.000,00kr. 
Side-Events 
 
 
10.000,00kr. 

Dansk Døves-Idrætsforbund søger om tilskud til leje af Sportscenter Herning og Side-events, hvor de gerne vil på Guidet tur i Herning, på CHP&EA museet og evt. MCH. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på kr. 20.000,00

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 1. juni til 7. oktober 2014.
 
Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:  

 • #grafittiworkshop7400. Dan Ankersøn Hansen vil arrangere en grafittiworkshop med tre kunstnere (fra Kbh +Aarhus) d. 18. oktober. Kunstnerne laver deres værker på masonitplader, som kan hænge forskellige steder, f.eks. på Kontrast eller Kulturfabrikken. Målgruppen for arrangementet er subkulturmiljøet i Herning, men der åbnes også op med skilte i gågaden og direkte kontakt til TEKO, HIH og AU Herning med særligt fokus på de udenlandske studerende. Tilskuddet fra Ungepuljen skal dække omkostninger til plader, spraymaling, transport og forplejning. Der er bevilliget 5.000 kr. til Dan Ankersøn Hansen.

  
 
Der er i indeværende år tidligere bevilliget flg. tilskud:

 • "Krazy to the Kore", streetarrangement, Dennis Gram Pedersen, 5.000 kr.

 • Ungeindsats i forbindelse med Vildbjerg Revyen, 5.000 kr.

 • Produktion og release party for videoen ”Funk Me Up” af Splitting Bamboo, 5.000 kr.

 
Der resterer efterfølgende 30.000 kr. af Ungepuljen for 2014.

Beslutning

Til orientering.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget