Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. juni 2016
Mødested: Huset No7, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-6-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning i Nordvest Hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er rundvisning kl. 8.30 ved repræsentanter fra Nordvest Hallen.

Beslutning

Bortfalder.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-6-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Nordvest Hallen søger om tilskud til haludvidelsesprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Nordvest Hallen søger om tilskud til etablering af "VORES HUS" - et idræts- og trivselshus i tilknytning til de eksisterende idrætsfaciliteter på Gilmosevej i Tjørring.

Sagsfremstilling

Nordvest Hallen har igennem længere tid haft visioner om udvidelsesplaner. Allerede i forbindelse med opførelsen af opvisningshallen i 2005 blev der arbejdet videre med ideen til et viden og kulturcenter. I forlængelse af opførelsen af Tjørring ny skole i 2007 blev der igangsat en proces med at udvikle Nordvest Hallen fra et mere traditionelt idrætshus til et nytænkende idræts- og trivselshus "VORES HUS" med fokus på nye aktivitets- og samværsformer som "motor" for udviklingen af Herning Nord.

 

Gennem forskellige visions- og borgerinddragelsesprocesser med områdets brugere og interessenter er resultatet af processen at skabe et hus som matcher nuværende og fremtidige behov, og som spiller naturligt sammen med områdets øvrige institutioner og skoler, Regionssygehuset DNV, Baunekirken og Fuglsang Sø Centret. Et hus som først og fremmest er et supplement og ikke en konkurrent til øvrige idrætsfaciliteter som fx. Sportscenter Herning, men et hus, som kan være med til at genere trivsel og udvikling i lokalområdet.

 

Rum- og arealbehov på visionsplan samt forventet etapeopdeling er vedlagt som bilag. Selve lokalebehovet er analyseret af såvel Nordvest Hallen som Tjørring Idrætsforening. Der er i første etape primært indtænkt lokaler til styrke- og kredsløbstræning samt faciliteter til ophold, samvær og fællesspisning med tilhørende støttefaciliteter (omklædning, køkken, toilet, depot mm.). Endvidere er der ønske om ny hovedindgang, plads til handicapidræt og elevator. I etape 2 og 3 er der ønske om en ekstra håndboldbane, spinning, wellness, springgrav, klatrevæg/ rapelling samt teater/ auditorium. Etape 1 udgør ca. 2.090 m2, etape 2 udgør ca. 1.060 m2 og etape 3 udgør ca. 1.920 m2. I alt 5.380 m2, hvor samlede budgetterede udgifter anslået udgør 55,110 mio. kr. ex. moms og ex udgifter til inventar, p-pladser og arealoverdragelse.  Afledte årlige driftsudgifter er pt. ukendt.

 

Repræsentanter fra Nordvest Hallens bestyrelse deltager i forbindelse med fremlæggelse af dagordenspunktet og præsenterer tanker og ideer til projekt "VORES HUS".

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektet ikke imødekommes for nuværende
at projektet indgår på kultur- og fritidsudvalgets liste over mulige emner til de kommende års budgetdrøftelser.

Beslutning

Bortfalder.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Renovering af svømmebassin ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter fremsender ansøgning om tilskud til renovering af svømmehallens vandbehandlingsanlæg og bassin.

Sagsfremstilling

Svømmehallen er en del af Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og har et årligt besøgstal på ca. 13.000 entrébetalende gæster. Herudover benyttes svømmebadet til skolesvømning, SFO'er, institutioner til borgere med handicap og øvrige besøgende. Desuden udlejes svømmebadet til Midtvest Osteopati & Fysioterapi til genoptræning og hold-træning.

 

Svømmehallen består af et 25 m. bassin, et varmtvandsbassin samt en spa.

 

Pr. 1. juli 2017 kommer der nye lovkrav til omsætningstid og vandkvalitet i svømmebassiner. Den nuværende udformning og vandbehandling i Vildbjerg Sports- og Kulturcenters 25 m. bassin kan ikke overholde omsætningstiden. For at svømmebassinet kan leve op til de nye krav skal bassinet have flere indløbsdyser og et nyt vandbehandlingsanlæg. Renoveringen omfatter således både bassin og teknikrum.

  

Teknik og Miljø har besigtiget forholdende to gange det seneste år og vurderer, at renoveringen er nødvendig. Sammen med MidtConsult, Jysk Svømmebadsteknik og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har de gennemgået og drøftet oplægget til renoveringen.

 

Som følge heraf fremføres ønskede renoveringstiltag med henblik på at opfylde fremtidige lovkrav:

 

 • Nyt vandbehandlingsanlæg
 • Ændring af indløb og udløb i bassiner

 

Renoveringen omfatter desuden nedbrydning og bortskaffelse af materialer, klargøring af bassinbund, støbning af ny bund samt flisearbejde, hvilket er nødvendigt i forhold til ændring af indløb og udløb i bassinet.

Økonomi

Budgetterede udgifter i forbindelse med renoveringsopgaven udgør anslået 5,4 mio. kr. ex. moms.

  

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter modtager et årligt bloktilskud på 6.544.000 kr. (2015)

 

Vildbjerg Sports- og Kulturcenters formueforhold udgør pr. 31. december 2015:

 

 • Egenkapital: 43.076.211 kr.
 • Likvid formue (kassekredit): -2,6 mio. kr.

 

Årets resultat for 2015 var et underskud på 999.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag for nuværende
at ansøgningen indgår på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over emner til kommende års budgetdrøftelser

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-10-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til vedligeholdelse og forbedringer af Herning Golfbane

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Golfklub v/ golfmanager Bo West Møller søger om tilskud til vedligeholdelse og forbedringer af golfbanen.

Sagsfremstilling

Herning Golf Klub har til huse på Golfvej 24 i Herning.

 

Herning Golfbane er qua sin beliggenhed jævnligt præget af for meget vand og oversvømmelse, hvorfor der løbende er behov for forskellige dræningstiltag og terrænhævning mv.

 

Forvaltningen har sammen med Natur og Grønne Områder været i dialog med klubben om en vandplan 2, hvor klubben fremfører nødvendige nært forestående tiltag, så banen fortsat kan benyttes af klubbens mange medlemmer og gæster.

 

Herning Golf Klub fremfører følgende forslag til forbedringer:

 

 • Projekt 1 (hul 5, 6 og 7): Ændringer i forbindelsen mellem vandhullerne, en åben forbindelse mellem den gamle kanal og en åben forbindelse fra Hammerum Bæk.
 • Projekt 2 (hul 2 og 8): Dræn ved hul 2 og udvidelse af søen ved hul 8 samt den åben forbindelse til Hammerum Bæk.
 • Projekt 3 (hul 12 og 17): Dræn ved hul 12 og 17.
 • Projekt 4 (hul 15): Forhøjning af terræn på en stækning langs sydsiden af Herningsholm Å.
 • Projekt 5 (hul 16): Terrænhævning og nyt dræn.
 • Projekt 6 (hul 18): Terrænhævning kombineret med åben lavninger ved hul 18.
 • Projekt 7 (hul 18): Udvidelse af søen ved hul 18 og nye dræn.
 • Projekt 8 (hul 17): Udbedring af problemer med vandopstigning.

 

Samlede udgifter udgør anslået 698.500 kr.

 

Oversigtskort og Natur og Grønne Områders bemærkninger til projekterne er fremført i vedlagte bilag. Projekt 5, 6, 7 og 4 vedr. terrænhævning har højeste prioritet i anførte rækkefølge.

 

Klubben kan selv forestå en stor del af anførte ønsker til forbedringer, men søger om tilskud særligt til flytning af jord i forbindelse med terrænhævning vedr. hul 15, 16 og 18.

 

Udgifter til flytning af jord udgør anslået 307.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Golf Klub modtager et årligt lokaletilskud til drift af klubhusfaciliteter på 80.000 kr. Klubben lejer baneanlægget vederlagsfrit af Herning Kommune. Klubben drifter selv baneanlægget. Herning Kommune, Teknik og Miljø drifter offentlige stier på baneanlægget. Der ydes ikke tilskud til jordleje eller drift af banearealer.

 

Herning Golf Klubs formueforhold jf. regnskab 2014/15:

 

 • Årets resultat: 30.790 kr.
 • Egenkapital: 2.107.704 kr., heraf likvide midler på 1.671.797 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende
at det drøftes, om ansøgningen skal indgå på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over mulige emner til de kommende års budgetdrøftelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Forslaget tages ikke med ved budgetforhandlingerne for nærværende.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

I forlængelse af godkendelse af budgetforslaget for Kultur- og Fritidsudvalgets område på KFU-mødet den 23.05.2016 fremlægges liste over forhold, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforslaget for Kultur- og Fritidsudvalgets område, som blev godkendt på KFU-mødet den 23.05.2016, har forvaltningen udarbejdet en oversigt over tidligere behandlede sager med forhold og emner, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget.  

Hvert forhold er indarbejdet som et punkt med angivelse af mødedato for tidligere politisk behandling af punktet, en kort beskrivelse af selve sagen, og anlægs- eller driftsudgifter i forbindelse med punktet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager listen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Nordvest Hallens ansøgning bortfalder for nærværende.

 

Sagsnr.: 04.08.09-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Gjellerup Sogns Friluftsbad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2016-2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,1 mio. kr. til renovering af Gjellerup Sogns Friluftsbads vandbehandlingsanlæg og bassiner. Bestyrelsen for badet har i samarbejde med Herning Kommune udarbejdet renoveringsplan og sendt opgaven i udbud. Det anmodes om, at reserveret rådighedsbeløb frigives.

Sagsfremstilling

Gjellerup Sogns Friluftsbad er etableret i 1955. Badets anlæg består af et sundt og vel vedligeholdt murstenshus med nyt tag. Huset rummer kiosk og billetsalg, 2 istandsatte omklædningsrum og 4 helt nyrenoverede toiletrum. Hertil kommer kælder med depot og teknikrum. I tilknytning til bygningen er der 2 bassiner henholdsvis et stort 25 m. bassin med vipper samt et mindre børnebassin.

 

Jf. udarbejdet renoveringsplan trænger badets teknikrum i kælderen til renovering. Endvidere er vandbehandlingsanlægget nedslidt og utidssvarende. Endeligt er det store bassins glasfiberbelægning af ældre dato og mørnet.

 

Kommunale Ejendomme har besigtiget forholdende og har i samarbejde med badets bestyrelse i februar 2014 udarbejdet notat, som beskriver ovennævnte forhold og renoveringsbehov med henblik på at opfylde gældende og fremtidige lovkrav. Renoveringsbehov indbefatter nyt vandbehandlingsanlæg og ændring af indløb og udløb i bassiner samt separering af bassiner. Hertil kommer en række afledte ændringer på bassiner, bygning og installationer.

 

Jf. udarbejdet prisoverslag af februar 2014 udgør budgetterende udgifter i forbindelse renovering af friluftsbadet anslået 6,1 mio. kr. ex. moms. Jf. budgetforlig for 2016-2019 blev der afsat et rådighedsbeløb pålydende dette beløb

 

Der er i foråret 2016 udarbejdet udbudsmateriale, opgaven er sendt i udbud og der har været afholdt licitation. Det anmodes om, at reserveret anlægstilskud frigives med henblik på, at arbejdet igangsættes primo september 2016 med henblik på færdiggørelse og ibrugtagning i forbindelse med opstart af sommersæsonen 2017.

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 6,1 mio. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318079
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 6,1 mio. kr. på samme stednr. i 2016

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Rideklub søger om tilskud til renovering af udendørs ridebane

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Rideklub søger om tilskud til renovering af udendørs dressurbane, folde og indhegning.

Sagsfremstilling

Rideklubben har qua sin beliggenhed særlige udfordringer med oversvømmede folde og ridebaner. Denne udfordring kan bl.a. løses ved at etablere dræn på nordsiden af banen, som fyldes med knuste muslingeskaller til at optage overfladevand ved store regnmængder. Samtidig bør der etableres en stikledning mod vest.

 

Selve banen drænes med 3 strenge på langs, som forbindes til det nye dræn mod nord. Oven på disse dræn lægges en topbelægning af knuste muslingeskaller, som blandes med sand. Herved opnås en god bæreevne og en god vandafledning.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til renovering og dræning af dressurbanen jf. indhentet tilbud anslået 330.500 kr. ex. moms.

 

Klubben kan selv bidrage med oprydning/ optagning af gammelt hegn og sætning af nyt hegn incl. materialer kr. i alt ca. 86.500 kr. ex. moms.

 

Herning Kommune søges om et tilskud på 244.000 kr.

 

Klubben har et stort ønske om at opgaven udføres snarest muligt, så den kan stå klar til september 2016, hvor klubben er vært ved DM.

 

Herning Rideklub indgår i en konstruktion med den selvejende institution Herning Ridehal, hvor rideklubben betaler en årlig leje + forbrug mv. til Herning Ridehal svarende til de udgifter, som er forbundet med drift af ridehallerne.

 

Herning Rideklub modtager et årligt lokaletilskud på ca. 665.000 kr. (svarende til 75% af de tilskudsberettigede udgifter iht. folkeoplysningsloven, dog incl. særligt tilskud til vedr. tilsyn/ aflønning rideanlægsbestyrer) jf. udvalgsbeslutning af 18. maj 2005, pkt. nr. 62.

 

Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 210 medlemmer heraf 161 under 25 år.

 

Herning Rideklubs formueforhold jf. regnskab 2015:

 

 • Årets resultat: 4.552 kr.
 • Egenkapital: -107.449
 • Likvide beholdninger: 2.250 kr.

 

Herning Ridehals formueforhold jf. regnskab 2014:

 

 • Årets resultat jf. regnskab 2014: -31.511 kr.
 • Egenkapital: 2.129.952 kr.
 • Likvide beholdninger: 4.812 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 165.250 kr. svarende til 50% af de samlede budgetterede udgifter
at tilskuddet bevilges under forudsætning af tilsvarende egenfinansiering og under forudsætning af Skov- og Naturstyrelsens tilladelse
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, kontonr. 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Ansøgning om tilskud til Lege-, Sports-, og Aktivitetsområde i Vind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

Bestyrelserne i Vind Idrætsforening, Vind Sogns Borgerforening og LandsbyCenter Vind søger om tilskud til et Lege-, Sports-, og Aktivitetsområde ved LandsbyCenter Vind.

Sagsfremstilling

Et udvalg nedsat af bestyrelserne i Vind Idrætsforening, Vind Sogns Borgerforening og LandsbyCenter Vind er blevet dannet med henblik på at komme med idéer til ændringer og forbedringer af udendørsfaciliteterne øst for klubhuset på den vestlige del af sportspladsen i Vind.

 

Projektet består af følgende punkter:

 

 1. Ændring af arealmæssig placering af udendørsfaciliteter i legepladsområdet bag klubhuset ved LandsbyCenter Vind.
 2. Ny belysning i legepladsområdet samt udskiftning af eksisterende belysning til LED - ansøgt 52.100 kr.
 3. Løsning af drænmæssige udfordringer ifm. projektets gennemførsel - ansøgt 53.350 kr.
 4. Flytning af petanquebane - ansøgt 44.550 kr.

 

Af de nævnte punkter er det normalt kun petanquebaner, som anses for støtteberettigede under Kultur- og Fritidsudvalget, idet ny belysning og dræn vurderes til hovedsageligt at vedrøre legepladsområdet, som ikke hører under Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Udenoms arealerne ved LandsbyCenter Vind er områdets samlingspunkt, hvor man hele tiden sigter efter at fastholde og aktivere børn og unge. Derfor har det længe været et ønske i lokalområdet, at få aktivitetsområdet omkring LandsbyCenter Vind til at fremstå inspirerende, og have gode faciliteter for alle aldersgrupper.

 

I den forbindelse ønsker man ny belysning i området, da man i mange år har haft problemer med, at der har været mørke grundet manglende belysning på bagsiden af centeret. Dette giver blandt andet problemer for arrangementer i centeret, og for folk som ønsker at gøre brug af udendørsfaciliteterne efter solnedgang. I et forsøg på at foretage miljøforbedringer har man et ønske om at den øvrige belysning på ejendommen, sammen med den nye belysning skal være LED-belysning. Man forventer selv at kunne stille folk til rådighed til at udføre diverse praktiske opgaver i forbindelse med opsætning af den nye gadebelysning. Samtidig arbejder LandsbyCenter Vind på at optimere lyset i deres bygning, så det kan give et optimalt samspil med den nye udendørsbelysning.

 

I forbindelse med gennemførelsen af projektet er det forventet, at der vil komme nogle drænmæssige udfordringer. Det er målet, at disse udfordringer vil bliver løst hovedsageligt via nye tiltag. Man oplever på nuværende tidspunkt at vandet i perioder står højt i den sydlige brønd ved klubhuset, da der er dårlig afledning fra den nordlige brønd. Man vil derfor lægge ny dræn, som kan samle alle de eksisterende, og etablere nye brønde med riste til opsamling af overfladevand. For at sikre den bedste ledning af vandet vil man også etablere faste rør mellem de nye og eksisterende brønde.

 

I forbindelse med den planlagte udvidelse af legeområdet vil det blive nødvendigt at flytte petanquebanen for at imødekomme krav om sikkerhedsmæssige afstande. Desuden trænger banen til en renovering efter kraftig regn i efteråret. Dermed vil man kunne sørge for både at etablere og forbedre banen i samme ombæring, det er planen at petanquebanen flyttes mod syd, om på den anden side af det udendørs træningsanlæg.

Økonomi

De samlede udgifter for projektet er budgetteret til at løbe op i 436.442,50 kr. inkl. moms, hvor man forventer selv at kunne indsamle 75.000 kr. Man ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 44.550 kr. til flytning af petanquebanen, 53.350 kr. til nyetablering af dræn, 52.100 kr. til belysning omkring aktivitetsområdet, hvilket giver et samlet beløb på 150.000 kr. Samtidig ansøges der om restfinansiering af projektet, som lyder på 50.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges derfor samlet om 200.000 kr.

 

Projektet har allerede fået bevilliget 57.500 kr. af Landbykontaktudvalget til legepladsen. De resterende 103.942,50 kr. forventes finansieret af fonde, puljer, sponsorater og et overskud fra landsbyfestugen, som er afholdt i uge 22.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 44.550 kr. til flytning af petanquebane.
at udgiften afholdes fra kontoen for særligt lokaletilskud (374-00-203-06)

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Herning Kirkes Drengekor søger om tilskud til Skabelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kirkes Drengekor søger om tilskud til at opføre Haydns oratorium Skabelsen sammen med St. John´s Chapel fra Cambridge og Århus Symfoniorkester.

Sagsfremstilling

I anledningen af Herning 100 års købstadsjubilæum, opførte Herning Kirkes Drengekor i samarbejde med St. Johns Chapel Haydns Oratorium i April 2013. Koncerten blev en stor publikumssucces og en fantastisk opgave og inspiration for koret.

Denne succes vil de gerne gentage den 8. april 2017. Koncerten skal desuden opføres i Århus i anledningen af Århus Kulturby 2017.

Koncerten vil vise hvordan Herning også tænker internationalt og selv kan levere en høj kunstnerisk kvalitet.

Det er et dyrt projekt at gennemføre, men denne gang dækker Århus Symfoniorkester langt den største del.

Herning skal dække korets rejseudgifter, Kongrescenteret og markedsføring.

 

Forvaltningen bemærker, efter at have været i kontakt med korets ansøger, at det ikke er muligt at rykke datoen for rangementet fra den 8. til den 11. april - hvilket kunne have været belejligt, da Herning har et stort åbningsarrangement i Århus 2017 regi den dato. Koret har tilbudt at lave et andet arrangement den 11. april oven i.

Økonomi

Budgettet for Opførelsen af Skabelsen 2017 ser således ud

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen. Der henvises til Kulturelt Samråd med henblik på ansøgning om underskudsgaranti.

Beslutning

Der bevilges tilskud på kr. 5.000

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-4-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Off Road 2017 puljekriterier til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hermed sendes forslag til kriterier for puljer i forbindelse med Off Road 2017 til godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) behandlede Off Road 2017 åbningen og finansieringen heraf på møde 23. maj 2016.

Sagsfremstilling

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland (KSMV) gennemfører hvert fjerde år en kulturfestival, som foregår i Kultursamarbejdets medlemskommuner: Ringkøbing/Skjern, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Ikast/Brande og Herning. Festivalen er en samlende begivenhed, hvor mange af kunst- og kulturinstitutionerne disker op med ny kunst og kultur udviklet i samarbejde og på tværs af genrer og geografi.

I 2017 har medlemmerne besluttet, at temaet for festivalen skal være Off Road. Off Road 2017 er en festival, hvor nærheden er et stjerneskud, varmen en regnbue i havet og de vindformede træer forfædrenes sms til fremtiden. Det handler om at tage både kunsten, kulturen, scenen og publikum ud på afveje og overraskende oplevelser.

 

Bestyrelsen for Kultursamarbejdet har besluttet, at åbningen foregår i Herning den 11. april 2017.

 

Basisbudgettet for Off Road 2017 Åbning // Herning viser udgifter for i alt 2,9 mio. kr., som er finansieret. 

KFU besluttede på møde den 23. maj at bevillige i alt 1,1 mio. kr. plus diverse faciliteter via BrugByen til Off Road 2017 Åbning // Herning.

 

I forbindelse med tidligere festivaler har KFU afsat puljer, som kulturaktører kunne søge som medfinansiering til deres festivalaktiviteter.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres to puljer i forbindelse med Off Road 2017 - en pulje på 100.000 kr. som kan søges som medfinansiering af projekter, som allerede er en del af festivalprogrammet og en administrativ pulje på 100.000 kr., som kan søges af foreninger, kulturinstitutioner og andre specifikt til åbningsarrangementet den 11. april i Herning.

Det anbefales at finansieringen af de to puljer afholdes indenfor den allerede afsatte ramme til Off Road 2017 Åbning // Herning.

Efterfølgende forslag til puljebeskrivelse og -kriterier for de to puljer.

 

Off Road 2017 festivalpulje

Puljens størrelse er 100.000 kr., ansøgninger foreligges KFU

Institutioner, foreninger og ildsjæle i Herning Kommune kan alle søge midler fra puljen. Det er ikke nødvendigt at være medlem af Kultursamarbejdet.

 

Der kan søges til kulturelle aktiviteter / produktioner, der foregår i Herning Kommune i forbindelse med Off Road 2017 fra 11. april til 6. maj 2017.

Det er et krav, at projektet deltager i forbindelse med festivalåbningen den 11. april i Herning – enten med hele eller dele (teasere) af projektet. Projektet må ikke være kommercielt.

Der bevilliges maximum 20.000 kr. per projekt, og tilskuddet kan maximum udgøre 50 % af det samlede budget.

Hvis der opnås tilskud fra Off Road 2017 Festivalpuljen kan Off Road 2017 Åbning // Herning-puljen ikke søges.

 

KFU vil prioritere kulturelle aktiviteter der:

 • Har Off Road som tema
 • Er synlige og åbne for publikum
 • Er tværkunstneriske og / eller tværsektorielle og / eller tværgeografiske.
 • Har en international dimension
 • Profilerer Herning Kommune

 

Der er ansøgningsfrist den 15. oktober 2016, og KFU behandler ansøgningerne den 21. november.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af projektets / arrangementets indhold og aktivitet, (max 1 side), samt et budget med finansieringsplan (max 1 side). Projektbeskrivelse (fuld længde) kan vedlægges som bilag. Ansøgninger sendes til forvaltningen. 

Hvis ikke hele puljen fordeles, behandler KFU løbende herefter ansøgninger på ordinære udvalgsmøder.

 

 

Off Road 2017 Åbning // Herning-pulje

Puljens størrelse er 100.000 kr., og ansøgninger behandles administrativt.

Alle fra Herning Kommune kan søge midler fra puljen.

 

Der kan søges om tilskud til kulturelle aktiviteter og omkostninger forbundet hermed i forbindelse med deltagelse i Off Road 2017 Åbning // Herning den 11. april 2017.

Der bevilliges maximum 3.000 kr. per aktivitet. Puljen kan ikke bruges som medfinansiering til festivalpuljen, og der kan således ikke opnås tilskud fra begge puljer.

 

Administrationen vil prioritere kulturelle aktiviteter der:

 • Har Off Road som tema
 • Forløber over flere timer
 • Er synlige og åbne for publikum
 • Opfordrer til deltagelse og aktivitet
 • Er tværkunstneriske og / eller tværsektorielle og / eller tværgeografiske.
 • Gerne har en international dimension

 

Der er ingen ansøgningsfrist, men ansøgninger behandles løbende efter 1. september. Der ansøges via ansøgningsskema, som bliver tilgængeligt på herning.dk

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de to puljer inklusiv kriterier godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Oplæg til kommuneplanafsnit til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til nyt kommuneplanafsnit for Kultur, Idræt og Fritid til udvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

  

Jf. proces for udarbejdelse af kommuneplan har forvaltningen udarbejdet oplæg til nyt kommuneplanafsnit for Kultur, Idræt og Fritid jf. vedlagte.

 

Afsnittene er i tråd med tidligere godkendte perspektivnotater for Kultur, Idræt og Fritid.

 

I afsnittet vedr. Kultur er desuden indarbejdet elementer fra den kommende kulturpolitik.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender vedlagte oplæg til nyt afsnit for Idræt og Fritid
at udvalget godkender vedlagte oplæg til nyt afsnit for Kultur
at afsnittene videresendes til indarbejdelsen i kommuneplanen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ombygning af skydefaciliteter i Aulum Fritidscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Skytteforening og Aulum Fritidscenter søger om tilskud til ombygning og opgradering af skydefaciliteter i fritidscentret.

Sagsfremstilling

Aulum Skytteforenings nuværende faciliteter er af ældre dato og er stort set ikke renoveret siden skyttehuset blev bygget i 1986.

 

For at leve op til tidssvarende og lovmæssige krav er det nødvendigt at

 

 • forny bagvæggene, som er slidt efter mange års skydning og pt. kører på en dispensation fra politiet frem til 2017
 • renovere anlægget med hæve/ sænke borde og fast underlag ude på banerne, så alle overflader er vaskbare og lette at renholde for hagl
 • skifte til ny belysning, så banerne har den rette belysning/ lux
 • renovere udsugningen, som ikke lever op til Skydebane Danmarks krav
 • etablere elektronisk markering for at kunne afholde stævner i fremtiden
 • foretage en generel renovering af klublokalerne, nyt loft og gulvtæppe

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter i forbindelse med ovenstående renoveringsopgaver anslået 1,350 mio. kr.

 

Der foreligger tilsagn fra Skydebane Danmark på 350.000 kr. (gældende frem til 1. december 2017). Hertil kommer egenbetaling, værdi af eget arbejde og fonde/sponsorer på ca. 325.000 kr. Herning Kommune søges om et tilskud på 675.000 kr.

 

Aulum Skytteforening har rundet 100 medlemmer og forventer en markant stigning, såfremt anlægget moderniseres.

 

Aulum Fritidscenter modtager et årligt bloktilskud på 2.191.000 kr. (2016). Hertil kommer et årligt tilskud på 652.000 til drift af Aulum Friluftsbad.

Der er reserveret et supperende årligt tilskud på 453.000 kr. til drift af den nye hal, når denne tages i brug.

 

Formueforhold Aulum Fritidscenter:

 

Årets resultat: 20.885 kr.

Egenkapital: 9.245.250 kr.,heraf ca. 4,6 mio. kr. vedr. indsamling til multihal.

Likid kapital: 684.572 kr.

 

Formueforhold Aulum Skytteforening:

 

Årets resultat 2.981 kr.

Egenkapital 97.560 kr., heraf 60.234 kr. i likvid kapital

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen medtages i forbindelse med fordeling af bloktilskud til haller i 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Kulturprojekt - Born poet i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fasterholt Borgerforening fremsender ansøgning om tilskud til kulturprojekt "Born poet".

Sagsfremstilling

Fasterholt Borgerforening søger et tilskud på 6.000 kr. til rejseudgifter, kost og logi til i alt 11 personer, der indgår i kulturprojekt "Born poet" i forbindelse med Fasterholt Byfest.

 

Idéen bag projekt "Born poet" er opstået nogle år tilbage, da to kaospiloter, Stinne Vium og Viktoria Hammer-Jakobsen, arbejdede med iværksætteri i yderområderne af Cape Town i Sydafrika. I den forbindelse opdagede de, hvor stærkt et virkemiddel det er, at blande personlige historier med scenekunst og på den måde skabe rum for dialog og udvikling.

 

De to kaospiloter samarbejder med Center for Kultur og Interkultur - et nationalt videns-, kompetence- og formidlingscenter for kulturel mangfoldighed.

Sammen med deres team kommer de til Fasterholt fra den 22. - 24. juni og interviewer de lokale borgere om byen, hvorefter de genfortæller borgernes historier i form af et teaterstykke leveret af skuespillere og musikere.

Økonomi

Udgifter til kulturprojektet udgør i alt 7.000 kr., hvoraf størstedelen er rejseudgifter til kaospiloterne og deres team på 5.230 kr. Dernæst kommer 1.000 kr. til kost og logi samt 770 kr. til materialer.

 

Fasterholt Borgerforenings egenbetaling udgør 1.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 6.000 kr. til kultureventet "Born poet", som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 7. juni resterer 147.289 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om tilskud fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 15. marts til 10. juni 2016

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen udbetalt flg. i perioden 1. januar til 10. marts 2016.

 

Der er i perioden bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet:

 • Workshop om udvikling af synthesizer, og hvordan lyd er omkring og kan tvinges ud af alt. Workshoppen skal indeholde en byggedel, hvor deltagerne bygger deres egen synthesizer med kabler, tuber, rør og indpakning. Derudover kommer der et liveshow fra en kunstner, som har bygget hele sit liveshow op omkring hjemmelavede modulære systemer og synthesizers. Der kalkuleres med 15-20 deltagere til byggedelen, mens liveshowet åbnes for flere deltagere / publikummere. Arrangementet finder sted den 11. juni og afholdes på Kontrast. Der er bevilliget 2.000 kr. til afholdelse af omkostninger forbundet med kunstneren (honorar, rejse, overnatning). Derudover er der bevilliget op til 3.000 kr. til materialer. Tilskuddet er bevilliget til Morten Mandsberg.

 

Der er tidligere bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet:

 • Foredrag og dialog om ytringsfrihed af, for og med unge. Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Ejvind Hansen vil tale med de unge mennesker om sin nye bog "Kugleregn møder Kuglepen". Arrangøren regner med 50-100 deltagende unge, og han vil blandt andet besøge ungdomsuddannelserne for at reklamere for arrangementet, ligesom der vil blive aktivitet på de sociale medier. Foredrag og dialog finder sted i april, og det bliver sandsynligvis afviklet på biblioteket. Honorar og gebyr til forlag udgør 5.000 kr. Der er gratis adgang til arrangementet.Der er bevilliget 5.000 kr. til Max Pedersen.

 

 Der resterer efter udbetaling af tilskuddet 40.000 kr. af Ungepuljen for 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ber’ om at Herning Bibliotekerne og Herning Kommunens facebook side hjælper til med at udbrede budskabet omkring puljens eksistens.

 

Sagsnr.: 04.00.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering om drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgets foranledning jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 8. juni 2015 fremlægger forvaltningen i samarbejde med Center for Drift og Service en nærmere orientering om drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner.

 

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra driftsafdelingen deltager på mødet og gennemgår vedlagte rapport.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Kultur- & Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning, samtidig bedes forvaltningen vurdere om benyttelsesgraden på enkelte baner er så lav, så de kan anbefales afviklet. Herudover ønskes ikke organiseret og andre foreningers brug af boldbanerne belyst.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Musikskole - Årsregnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender d. 29. april årsregnskab 2015, revisionsprotokollat, samt budget 2017 og overslag 2018.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab til godkendelse, samt budget og bemærkninger til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Herning Musikskole har fået dispensation for at indsende ny virksomhedsaftale i år grundet deres situation p.t.

 

Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven, og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen.

 

Musikskolens formål er flg.:

 • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikudfoldelse såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
 • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevens personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
 • at virke til fremme af det lokale musikmiljø

 

Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højest.

 

Regnskab for 2015

 

Herning Musikskole havde i 2015 samlede indtægter (inkl. driftsbevilling og overført overskud fra tidligere år) for knap 11 mio kr. Den primære indtægtskilde er driftstilskuddet fra Herning Kommune. Dernæst elevbetalinger, kulturaftalen og diverse indtægter og tilskud.

 

I samme periode var der udgifter for i alt ca. 10,5 mio. kr., hvoraf langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale- og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger, samt IT, inventar og materiel.

 

Det giver et akkumuleret resultat på 480.957,87 kr. i overskud, som bestyrelsen foreslår overført til 2016.

 

Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 6.662.000 kr. i 2015, mens der via rammen til musikskoler i Kulturaftalen blev givet 1.144.818,91 kr. i statstilskud.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold

 

Budget for 2017-2018

 

Herning Musikskoles budget viser budgettal for 2017, samt overslag for 2018. Dette for at skabe overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden. Der er anvendt fremskrivninger på udgiftssiden, samt taget højde for at lærestaben er foranderlig, hvilket pt. betyder, at der er mange erfarne lærere, som aflønnes på de høje løntrin.

Der er foretaget besparelser i budgetterne for at undgå de tidligere forventede negative driftsresultater, hvilket gør at budgetterne for 2017 og 2018 nu går i nul.

 

Der er ud over kommunale og statslige tilskud, ikke foretaget fremskrivning på indtægtssiden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Musikskoles regnskab for 2015 godkendes.
at Herning Musikskoles budget tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

DSI Swinging Europe årsregnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender årsregnskab og revisionsprotokol for 2015 til orientering.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe er en selvejende institution, som siden 2009 har haft hjemsted i Herning Kommune.

 

Oprindeligt var projektet en årlig workshop/opøvning og turné med talentfulde musikere

fra hele Europa, med EBU som primær samarbejdspartner. Finansieringen kommer

primært fra Kulturfonde og foreninger samt Herning Kommune.

 

Med udgangen af 2015 var projektporteføljen og den medfølgende finansiering som følger:

 

 • Play!Ground
  Indtægter på 69.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er overført fra 2014. Indtægterne består af 40.000 kr. fra Statens Kunstråd, 15.000 kr. fra Tuborgs Grønne Fond og 14.000 kr. fra koncerter. Udgifterne til projektet udgør 88.122 kr., som består af løn til projektledelsen, persontransport og hotel samt køb/leje af udstyr. Resultatet i 2015 er et underskud på 19.122 kr.
 • Grænseløs

Projektet arbejder med integration gennem musik. Indtægter på 92.170 kr., som er overført fra 2014. Udgifterne til projektet udgør 60.676 kr., som blandt andet består af eksterne lønninger, mini tour i Danmark og markedsføring. Resultatet i 2015 er et overskud på 31.494 kr.

 • Ansøgning EU projekt Platform

Swinging Europe søgte i 2015 om deltagelse i EU projekt Platform. Ansøgningen blev afvist. Udgifterne til ansøgningen udgør 31.440 kr.

 • Melting Pot

Swinging Europe havde én repræsentant ved Melting Pot 2015. Udgiften til dette udgør 3.291 kr.

 

Samlet har projekterne i 2015 givet et underskud på 22.359 kr.

 

Der har fra 2014 til 2015 været et fald i projekt indtægter på ca. 1 mio. kr. Faldet skyldes primært, at Swinging Europe fik et afslag på ansøgning om EU projekt i 2015.

Det kan oplyses, at Swinging Europe sammen med 5 andre partnere har vundet EU projekt NIMPE - Network for the Internationalization of Music Producers in Europe i 2016. NIMPE er et projekt til knap 322.000 kr., hvoraf egenbetalingen er 40 %, altså ca. 128.500 kr. Swinging Europe begynder i efteråret at søge ekstern finansiering til at dække egenbetalingen.

Swinging Europe afventer svar på en ansøgning om EU projekt Erasmus+ senest 1. august 2016.

 

Samlet set udviser regnskabet et overskud på 6.038 kr., som er overført til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter -321.967 kr.

Trods et overskud i 2015 er det endnu ikke lykkes Swinging Europe at reetablere den negative egenkapitalen som de tabte tilskud i 2013 medførte. Swinging Europe arbejder på at opretholde den positive udvikling ved fortsat indtjening gennem nationale og internationale projekter, mens de samtidig skærer organisationen ind til benet. Swinging Europe forventer ifølge budgettet et overskud på 12.333 kr. i 2016.

 

Tilskuddet fra Herning Kommune udgør i alt 643.000 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for DSI Swinging Europe tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Den Jyske Sangskole - Årsrapport 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender årsrapport med bilag og revisionsprotokol for 2015 til orientering.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og den daglige ledelse den 14. april 2016.

 

Den Jyske Sangskole er en selvejende institution. Der er ingen driftsoverenskomst eller resultatkontrakt med Herning Kommune. Den Jyske Sangskoles formål er at udbrede sangen i Herning og i Danmark.

 

På sangskolen går primært børn og unge - fra 3. klasse og ældre. Eleverne udvælges i et samarbejde med folkeskolerne i Herning Kommune. De skal ud over at være musikalske også have en speciel lys klang i stemmen for at blive optaget på skolen. Den Jyske Sangskoles primære fokus er elitært, men med Sangens Hus (Sangkraftcentre i Danmark) har det også fået et breddeislæt.

 

Den Jyske Sangskole har udarbejdet følgende "Vision 2018", som de fremadrettet arbejder mod til få realiseret:

 • I 2018 er vi et fysisk sanghus i Herning, som rummer Sangens Hus, Den Jyske Sangskole, netværket SyngDanmark og andre sangaktører, der ønsker at fremme sangen i Danmark. Huset er anerkendt som et kreativt, attraktivt og visionært fællesmiljø for sang, fysisk såvel som organisatorisk.
  Sangens Hus: Vi har gennem et stærkt og fokuseret arbejde skabt et mærkbart løft af sangen i Danmark, der har ført til en forankring af Sangens Hus som en national institution.
  Den Jyske Sangskole: Vi er anerkendt som et talentmiljø i sang på internationalt niveau.
  SyngDanmark: Vi er et langtidsholdbart, inspirerende og energifuldt netværk af lokalt og regionalt forankrede sangkraftcentre, der tilsammen dækker Danmark bredt.

 

Regnskabet viser et overskud på 289.860 kr. i 2015.

 

Der var i alt indtægter for ca. 10,3 mio. kr., hvoraf de væsentligste var tilskud fra Herning Kommune på i alt 2,2 mio. kr., Kulturministeriet på 2,6 mio. kr., Oles Kirks Fond på 2 mio. kr. og Den Obelske Familiefond på 1,7 mio. kr.

 

Ud over økonomisk tilskud stiller Herning Kommune vederlagsfrit størstedelen af bygningen i Nørregade 7D til rådighed for Sangskolen.

 

Regnskabet viste i 2014 udgifter for ca. 10 mio. kr., som består af lønninger og undervisningsomkostninger på 4,5 mio. kr., markedsførings- og udviklingsomkostninger på 4,2 mio. kr. og administrationsomkostninger på 1,3 mio kr.

 

Både indtægts- og udgiftssiden var lidt lavere end forventet i budget 2015, men da der ses en fin sammenhæng, har det ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Egenkapitalen udgjorde per 31. december 795.144 kr., hvor der samme dato året før var en egenkapital på 505.284 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-7-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Autogalleriet - Årsregnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Autogalleriet Herning fremsender årsregnskab 2015 til orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Autogalleriet har på møde den 5. marts 2016 godkendt årsregnskab 2015.

 

Årsregnskabet udviser et overskud på 36.449 kr. og en egenkapital efter årets resultat er overført på 94.221 kr.

 

Der har i forhold til 2014 været en væsentlig indtægtsstigning på både medlemsskaber, standpladser, tilskud og sponsorater, samt entré. Dog er årets resultat for 2015 alligevel lidt mindre end året før, da der har været en stigning i udgifter til husleje inkl. forbrugsafgifter, samt udgifter til anskaffelse af hjertestarter og alarm.

 

Autogalleriet Herning er en forening med 203 medlemmer og en udstilling med ca. 120 biler, motorcykler samt andre transportmidler. Autogalleriet afholder jævnligt arrangementer for medlemmer og interesserede borgere.

 

Der har i 2014 været ca. 1.900 betalende besøgende samt ca. 1.000 besøgende i forbindelse med temadag, træf, åbent hus arrangementer m.v.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune ydede i 2015 et årligt driftsstilskud på 54.000 kr., samt et ekstraordinært tilskud på 25.000 kr., hvilket dog ikke fremgår særskilt af regnskabet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for Autogalleriet 2015 tages til orientering.
at Autogalleriet gøres opmærksom på, at driftstilskuddet fra Herning Kommune skal fremgå særskilt af regnskabet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Billedskole - Årsrapport 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender den 26. april årsberetning, årsrapport og revisionsprotokollat for 2015 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Billedskoles årsrapport, revisionsprotokollat og årsberetning for 2015 blev godkendt af bestyrelsen på møde den 11. februar 2016 og på generalforsamlingen den 17. marts 2016.

 

Regnskabet udviser et mindre overskud på 2.205 kr. mod et overskud på 85.530 kr. i 2014. Det beskedne overskud i 2015 skyldes primært en stigning i udgifter til personale, samt telefon og internetomkostninger og vedligeholdelse af maskiner og inventar.

Herning Billedskole havde pr. 31. december 2015 en egenkapital på 363.510 kr.

 

I 2015 havde Herning Billedskole indtægter for 1.405.336 kr., hvoraf driftstilskuddet fra Herning Kommune udgjorde 1.010.000 kr. (lederløn og ordinært driftstilskud). Herudover stiller Herning Kommune lokaler vederlagsfrit til rådighed.

Andre indtægter var elevbetalinger på 232.542 kr., arrangementer og kursus for 157.690 kr. og salg af materialer for 5.104 kr.

På udgiftssiden udgør lønninger/honorar inklusiv lederløn 1.096.716 kr. den væsentligste post. Andre eksterne omkostninger udgør 160.429 kr. og består af f.eks. småinventar, annoncer og brochurer, sekretærbistand, revision og ferniseringer.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Sommerferieaktiviteterne i samarbejde med Herning Kommune, har været en stor succes for Herning Billedskole, hvorfor de har udvidet med en dag i efterårsferien. Desuden er Herning Billedskole også kommet med i Kulturbussen, hvor de tilbyder undervisning i maleri, skuptur og tryk.

 

Herning Billedskole har igen i 2015 haft samarbejde med Huset no 7, Biblioteket, Musikskolen og Swinging Europe om afvikling af "Kultur i mørket".

 

I 2015 tilbød Herning Billedskole også gratis undervisning til skoleelever, samt underviste billedkunstlærerer blandt andet i samarbejder med Center for Undervisningsmidler. Herning Billedskole har fortsat et længerevarende forløb med Kildebakkeskolen.

 

Herning Billedskole er stadig med i "Liv i Sdr. Anlæg" og "Børneteaterfestivalen", ligesom man fastholder og udvider samarbejdet med en række kirker og konfirmandhold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport og beretning tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.00-K07-1-16 Sagsbehandler: Maria Blicher Jepsen  

Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune – Årsberetning 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Den kommunale indsats i forhold til de 14 lokalarkiver forvaltes inden for serviceområde 14. Lokalhistorisk Arkiv/Herning Bibliotekerne yder faglig rådgivning og vejledning, varetager koordinerende funktioner og kompetenceudvikling samt stiller IT-værktøjer og IT-infrastruktur til rådighed for de enkelte arkiver.

Sagsfremstilling

Årsberetning 2015 giver et indtryk af aktivitetsniveauet gennem antal besøgende og antal henvendelser på de lokalhistoriske arkiver i Herning. Beretningen viser de 14 arkivers aktiviteter.

 

Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Herudover har nogle af arkiverne tillige genstande. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, udstillinger, arrangementer og udgivelse af publikationer.

 

I 2015 har der været særlig fokus på digitalisering og digital formidling. I starten af året blev det landsdækkende website Arkiv.dk lanceret. Arkiv.dk bygger på arkivernes indtastninger i det bagvedliggende system Arkibas. Med lanceringen af Arkiv.dk har alle kommunens arkiver fået mulighed for at gøre deres arkivalier tilgængelige online. Statistikken i årsberetningen viser antal registrerede arkivalier i Arkiv.dk og antal visninger.

 

På arkivet i Herning og Aulum er der løbende tilknyttet seniorjobbere og personer i praktik/arbejdsprøvning, som arbejder med registrering i Arkibas af især fotos og avisartikler. På de øvrige arkiver er der ud over arkivlederen i varierende omfang tilknyttet frivillige og personer i arbejdsprøvning til at varetage digitaliseringsopgaven.

 

Lokalhistorisk arkiv i Herning har særligt fokuseret på at tage aktivt hånd om realiseringen af Historiens Hus. Arkivlederen her fik i 2015 funktion af daglig koordinator for Historiens Hus og er dermed ansvarlig for at få samarbejdet mellem foreningerne i Historiens Hus og de fælles fysiske rammer til at fungere.

 

IT-support

IT-supporten til Lokalarkiverne har i 2015 bestået i generelt vedligehold af eksisterende IT-udstyr.

 

Kompetenceudvikling

Der har været afholdt 3 kurser. 2 i Arkibas og et i modul 0 i arkivlederuddannelsen for alle arkivledere og frivillige tilknyttet arkiverne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget