Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af udvalgets formand og næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Det indstilles på denne baggrund, at der sker valg som følger:
 
at Johs. Poulsen (B) vælges til formand,


at Natascha Joof (V) vælges til næstformand.

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-3-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2014.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i forbindelse med budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Kultur- og Fritidsudvalget i 2014.


Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 08.30  ligesom i tidligere år.

 

Januar
20.
Februar
24.
Marts
17.
April
22.
Maj
12.
Juni
16.
August
18.
September
22.
Oktober
20.
November
17.
December
15.

 

Studietur for Kultur- og Fritidsudvalget:

Der er forslag til studietur fra den 17. til den 21. juni 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender mødedatoerne samt det foreslåede mødetidspunkt

 

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender datoerne for kommende studietur.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-A26-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalgets virke i perioden 2014-2017

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal for perioden 2014-2017 aftale den fremtidig praksis for dagsorden og bilag.

Udvalget drøfter brug af elektroniske dagsordner og bilag i størst mulig omfang.

 

Kultur og Fritidsafdelingen og samrådsstrukturen i Herning Kommune introduceres på dette møde. 

På møderne henholdsvis i februar, marts og april introduceres Serviceområdene 11 Idræt- og Fritid,14 Bibliotekerne og 15 Kultur.

 

Udvalget orieteres om igangværende sager:

  • Timeline

  • Fodboldgolf

  • Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt

  • Museum Midtjylland

  • Herning Svømmehal

  • Nørregade 7

  • Fastforward/Fritidspas

  • Haludvidelser: Sdr. Felding, Lind, Aulum, Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Feldborg BMX

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter den fremtidige praksis.

 

at udvalget tager orienteringen om igangværende sager til efterretning.

Beslutning


 

Sagsnr.: 21.07.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Deltagelse i bestyrelsen i Biblioteks- og Kulturforeningen i region Midtjylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Den 27. januar 2014 er der valg til bestyrelsen i Biblioteks- og Kulturforeningen i region Midtjylland. Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer bedes drøfte om et medlem skal stille op til bestyrelsen, og i så fald udpege en kandidat.

Sagsfremstilling

Herning kommune er pt. repræsenteret i bestyrelsen for Biblioteks- og Kulturforeningen i region Midtjylland via et fagligt medlem (Mikael Graaberg; Herning Bibliotekerne) og et politisk medlem (Birgit Jonassen.)
 
Foreningen er en regional del af den landsdækkende Danmarks Biblioteksforening, som gennem dialog sikrer kulturpolitikere, bibliotekspersonale og øvrige medlemmer indflydelse på den fremtidige udvikling og lovgivning indenfor biblioteksvirksomhed og tilgrænsende områder. Foreningen er inspirator og talerør for bibliotekerne og andre interessenter og fungerer som debatforum for kultur- og biblioteksinteresserede og som formidler af faglig viden.
 
Ved førstkommende generalforsamling i foreningen den 27. januar 2014 kl. 17.00-21.30 i Medborgerhuset i Silkeborg, vil der være valg til bestyrelsen. På generalforsamlingen kan KFU og biblioteket opstille nye kandidater til bestyrelsen. Der skal vælges et politisk medlem (valggruppe A) og fagligt medlem (valggruppe B), og Bibliotekschef Pernille Schaltz stiller op som bestyrelsesmedlem i valggruppe B.
 
Valgperioden er 4 år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger et medlem der ønsker at stille op til Biblioteks- og Kulturforeningens bestyrelse i region Midtjylland 2014-2018

Beslutning


 

Sagsnr.: 21.00.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering vedr. projekt Crowdfunding & Communities – medskabere og amatørfundraisere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Nørskov-Thomsen

Sagsresume

Nyt bibliotekstilbud gør det muligt for lokale kulturildsjæle at få realiseret deres arrangementsidé. Det sker via hjemmesiden www.folkevent.nu, hvor man kan søge finansiering, hjælp til realisering af arrangement, lokaler og markedsføring. Hjemmesiden administreres – og projektet ledes – af Herning Bibliotekerne.

Sagsfremstilling

Med støtte fra Kulturstyrelsen har bibliotekerne i Aarhus, Herning, Aalborg og Hjørring udviklet hjemmesiden www.folkevent.nu, der fokuserer på at gøre borgere til bidragsydere og kreative medskabere af det lokale arrangements- og kulturliv. Idégrundlaget hentes fra begrebet crowdfunding, hvor personer med idéer kan søge finansiering gennem en virtuel platform – og på den måde finde ressourcer og opbakning fra andre brugere til at få ført arrangementsidéen ud i livet. www.folkevent.nu er etableret i et samarbejde med boomerang.dk, der er Danmarks største site for crowdfunding. www.folkevent.nu har udvidet det klassiske crowdfundingkoncept og gør det muligt også at crowdfunde frivillige og kompetencer, så her kan du f.eks. ’søge’ efter chauffører og skribenter, grafikere – eller helt andre – der har lyst til at være en del af projektet i dets mange faser.
 
Målet med hjemmesiden er, fra bibliotekets side, at bakke op om det lokale kulturliv som en faciliterende faktor, en hånd-i-ryggen, på borgere med arrangementsinitiativer. Projektets ambition er at alle landets folkebiblioteker bliver en del af www.folkevent.nu og at bibliotekerne på landsplan bliver medudviklere af lokale kulturmiljø. www.folkevent.nu blev lanceret 4. november 2013 og lige nu markedsføres hjemmesiden lokalt med det formål at finde de lokale arrangementsildsjæle, der har lyst til at bringe platformen i spil ift. kommende arrangementer i de fire involverede byer. Her i Herning er vi i bred kontakt med det lokale kulturmiljø, med frivilligenheder, etablerede kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner samt undergrundssegmenterne indenfor ungekulturen.
 
Projektstart: juni 2012/ projektslut: juli 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-3-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturbus - Pilotprojekt fra HEART

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted, Morten Koppelhus, Bo Meldgaard

Sagsresume

HEART har taget initiativ til beskrivelse af et pilotprojekt med det formål at alle Herning Kommunes folkeskoleelever får mulighed for at møde kulturen på kulturinstitutionerne. Derfor anmodes Herning Kommune om støtte til projektet på ialt 100.000 kr. over to år.

Sagsfremstilling

HEART har kontaktet Kultur og Fritid for at undersøge mulighederne for at lave en ordning, hvor alle folkeskoleelever i Herning Kommune kunne få mulihed for at besøge kommunens kulturinstitioner.

 

Ordningen skal indeholde: transport af skolebørn, formidlingsmateriale, bookingmulighed og informationsmateriale.

 

Transporten foretages af ekstern leverandør (busselskab) og udføres to dage om ugen i to måneder per modul (ialt tre moduler afvikles i perioden).

Bookingen sker i Conventus, hvor der udvikles et modul netop til denne transport.

Hver kulturinstitution udvikler formidlingsmateriale, så f.eks. den medfølgende lærer kan starte formidlingen allerede i bussen. Materialet skal være målrettet elevernes alder og kompetencer.

HEART udarbejder informationsmateriale om ordningen.

 

Det har været vigtigt, at der ikke blot var tale om en "busordning", men at også tiden i bussen blev udnyttet fornuftigt til formidling. Den formidling, der skal foretages i bussen kan enten være specifik i forhold til den kulturinstitution, som klassen skal besøge, eller dreje sig om noget mere generelt, som f.eks. kulturens betydning for menneskers sundhed, hvorfor overhovedet kultur eller noget helt andet.

 

Perioden for afvikling af pilotprojektet bliver ialt tre gange to måneder i henholdsvis efterår 2014, forår 2015 og efterår 2015.

Når der foreligger evaluering af de første to perioder skal det vurderes, hvorvidt ordningen skal fremsendes til budgetforhandlingerne mhp drif i 2016 og frem.

 

I første periode kan bookes transport til CHPEA-Museum og HEART, mens ordningen bredes ud til øvrige kulturinstitutioner, når modul 2 starter.

Økonomi

Pilotprojektet har et totalbudget på 350.000 kr., hvoraf de 150.000 kr. er til udstyr og filmproduktion. Disse tiltage effektueres kun i tilfælde af, at der opnås yderligere ekstern finansiering.

Der er afsat 50.000 kr. til udvikling af et modul til Conventus (Herning Kommunes bookingsystem), 30.000 kr. til informationsmateriale/markedsføring og 120.000 kr. til bus/chauffør.

De enkelte kulturinstitutioner afholder omkostninger til udarbejdelse og produktion af formidlingsmateriale specifikt for deres instution. Det er et krav for at være med.

 

HEART har søgt Oticon Fonden om et beløb på 100.000 kr., ligesom der ansøges Herning Kommune om 100.000 kr.

HEART søger endvidere andre fonde mv. om yderligere midler til formidlingsdelen.

 

Børne og Familieforvaltningen og Kultur og Fritid anbefaler, at der bevilliges 100.000 kr., som afholdes med halvdelen i hver forvaltning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. til pilotprojektet, som løber over 2014 og 2015.
at midlerne udbetales med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015 (på grund af opstartsomkostninger).
at ialt 50.000 kr. afholdes af Kultur- og Fritidsudvalget - Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per. 1. januar resterer 599.145 kr.
at sagen oversendes til Børn og Familie Udvalget, som ansøges om det resterende beløb ialt 50.000 kr., fordelt med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015.  
at tilskuddet udbetales under forudsætning af, at der opnås ekstern finansiering for minimum yderligere 100.000 kr.

Beslutning


 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-4-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturfabrikken søger om tilskud til "Flytbart Galleri"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturfabrikken ved Allan Guldborg fremsender 19. december ansøgning om tilskud til "Flytbart Galleri" i skatehallerne.

Sagsfremstilling

Kulturfabrikken søger om tilskud på 10.000 kr. til "Flytbart Galleri", herunder workshop for og med street art kunstnere fra hele landet i forbindelse med åbningen.

 

Formålet med tiltaget er at skabe et forum, hvor kunstnere (især inden for street art) får mulighed for at præsentere deres værker, mødes, udveksle idéer og udvikle deres kunst.

Hensigten er at kunsten roterer i hallerne på Kulturfabrikken, således at der hele tiden kommer nyt til, ændres i det eksisterende og er grobund for udvikling og inspiration i miljøet.

For at skabe opmærksomhed om muligheden og få sat godt gang i tiltaget, ønsker Kulturfabrikken at afholde en workshop for kunstnere fra hele landet. Det tænkes, at den afholdes i forbindelse med åbningen.

 

Forvaltningen vurderer, at et rum for street kunst vil være gavnligt for det kreative ungemiljø, samt give mulighed for at dyrke nationale og internationale street art netværk og samarbejdsmuligheder.

Økonomi

Kulturfabrikken søger om tilskud på 10.000 kr. udelukkende til materialer i forbindelse med workshoppen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. januar resterer 599.145 kr.
at midlerne kan udbetales, når der er sikkerhed for, at workshoppen afholdes.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af anlægsbevilling til øvecontainere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet bevilligede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 og overslagsårene 933.00 kr. i 2014 til indkøb og etablering af to øvecontainere. Disse midler søges hermed frigivet.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole, Rytmisk Musik Herning og forvaltningen er på nuværende tidspunkt i proces vedr. indkøb af to øvecontainere. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse.

 

Der skal indkøbes to øvecontainere: en på ca. 25 m2 (det er den der på sigt skal på rundtur til centerbyerne i kommunen) og en på ca. 50 m2 (den skal placeres permanent i Nørregade 7, hvor den bliver en integreret del af det nye gårdrum.

Containerne vil opfylde krav fra gældende lovgivning, både med hensyn til støj, handicapvenlighed, toiletforhold, miljø/opvarmning, arbejdsmiljø osv.

I tilbuddet indgår endvidere diverse tilslutninger (el, vand, afløb, varme).

Økonomi

Der er i forbindelse med sagsbehandlingen af budgetønsket indhentet overslag på to containere svarende til ovenstående specifikationer, som også opfylder interessenternes ønsker. Overslaget er på 933.000 kr., og der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb i 2014.

 

Driftsudgifter for øvecontainerne afholdes af Herning Musikskole og Rytmisk Musik Herning indenfor deres eksisterende budgetrammer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 933.000 kr. til Serviceområde 15 Kultur, stednr. 363095, Øvecontainere

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb samme sted i 2014.

Beslutning


 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-10-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til udskiftning af lys i Herning Ridehal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Rideklub v/ Jeper Ejlersen søger om tilskud til udskiftning af lys på rideanlæg.

Sagsfremstilling

Rideklubben ønsker at gennemføre en udskiftning af rideanlæggets lyskilder, herunder udskiftning af lys i ridehaller, stalde og på udendørsanlæg. Der er tale om en investering i LED lys med en garanteret levetid på 50.000 timer (+ 20 år ved rideklubbens nuværende forbrugsmønster).


Jf. indhentet tilbud udgør anslåede udgifter vedr. udskiftning af lys 138.000 kr. med en årlig energibesparelse på ca. 100.000 kr. til følge. Tilbuddet er givet under forudsætning af, at Herning Rideklub selv stiller en lift til rådighed.


Herning Rideklub har forhandlet sig frem til en favorabel rabat på investeringen på 44.000 kr. (indregnet i ovenstående) i form af sponsorat fra leverandøren.
Klubben har herudover skaffet finansiering på yderligere 35.000 kr.
Der søges om et tilskud på 100.000 kr.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens bestemmelser kun ydes tilskud til ridehal og rytterstue. Udskiftning af lys i ridehaller udgør ca. 122.000 kr. mod en årlig energibesparelsen på ca. 88.000 kr.


Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 246 medlemmer, heraf 184 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 741.000 kr. (2012).


En evt. udskiftning af lys i ridehaller vil medføre en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på 73% af 88.000 kr., dvs. anslået ca. 64.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 61.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter ifm. udskiftning af lys i ridehaller mod en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på ca. 64.000 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til Teatermaraton 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rasmus Sommer fremsender 17. december ansøgning om tilskud på 33.000 kr. til gennemførelse af teaterprojekt for unge.

Sagsfremstilling

Teatermaraton søges i 2014 afholdt uden for Kulturelt Samråd Hernings regi, og organiseringen er i stedet to projektledere, der som et led i deres uddannelse til 2017Agenter, planlægger, markedsfører, styrer og afvikler Teatermaraton 2014.

Teatermaraton 2014 afholdes denne gang både i Herning og Aarhus, mens denne ansøgning og økonomien i den udelukkende vedrører Herning.

 

Formålet med Teatermaraton 2014 er at give unge (13+) en unik kulturel oplevelse, der går ud på at præsentere scenekunst gennem 12 timer. Derudover er det et mål at skabe et kulturelt samarbejdsnetværk på tværs af kommuner og institutioner. Der søges endvidere tilknyttet en Ph.D. studerende, som netop har skrevet speciale om kultur/kunsts påvirkning af hjernen under ekstreme forhold.

Derudover er der en række samarbejdspartnere: Ungdomshuset Kontrast, Team Teatret, Teaterforeningen Splyf, Huset No7, Herning Kirke, Agent2017, Frontløberne Aarhus, Bora Bora, Promus og natteravnene.

 

Natten kommer til at indeholde 5 proffesionelle forestillinger, som udvælges af en ungegruppe i samarbejde med kunstneriske vejledere. Derudover afholdes to workshops, som skal formidle/reflektere over nattens forestillinger og oplevelser.

 

Projektlederne forventer, der kommer 80 unge, mens der er et max. deltagerantal på 125 personer.

Økonomi

Det totale udgiftsbudget er på ca. 124.000 kr., hvoraf de væsentligste udgifter er 47.500 kr. til indkøb af forestillinger, 26.500 kr. til projektledelse/tekniker og 12.000 kr. til fortæring/mad. Derudover er der udgifter til teknik, PR, telefon, transport og lokaleleje.

På indtægtssiden bidrager Kulturelt Samråd Herning med betaling af forestillinger (-refusion) 22.500 kr., Team Teatret med 20.000 kr. og Moderne Dans på Turné med 20.000 kr. Derudover bidrager Splyf og Huset No7 med mindre bidrag.

Kulturelt Samråd Herning har ud over ovenstående bevilliget 7.500 kr. i underskudsgaranti.

 

For at budgettet hænger sammen søges Herning Kommune om 33.000 kr. i tilskud.  

 

Udvalget har tidligere år bevilliget tilskud til Kulturelt Samråd Herning til afvikling af teatermaraton (40.000 kr. i 2012 og 25.000 kr. i 2013)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 25.000 kr. til afvikling af Teatermaraton 2014
at tilskuddet udbetales fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. januar resterer 599.145 kr.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-1-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Hæderspris 2013

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2014

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget