Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. december 2016
Mødested: A Vinstouw, Krøjgaardvej 4, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-17-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Aktiv Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aktiv Timring søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Foreningen Aktiv Timring er etableret den 26. oktober 2016 og er en sammenlægning af idræts- og borgerforeningen i lokalområdet.

 

Foreningens formål er at skabe idrætslige og kulturelle aktiviteter samt varetage Timring og Tiphedes sognes interesser over for kommune og andre instanser.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes af den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger/ krav til vedtægten:

 

 • §§ 2 og 5 Formål og arbejdsområde: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå. Der skal være en tydelig opdeling af hhv. idræts- og kulturaktiviteter og borgeropgaver, idet der i henhold til folkeoplysningsloven kun ydes tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Dette skal afspejles i foreningens regnskab, som skal opdeles i særskilte aktivitetsområder.
 • § 6 Ledelse: Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år. På generalforsamlingen vælges ligeledes 1-2 suppleanter til bestyrelsen og 1-2 revisorsuppleanter.
 • § 8 Kontingent: Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
 • § 10 Generalforsamling: Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende. Kun aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance har stemmeret på generalforsamlingen. Børn og unge under 15 år kan stemme via forældre eller værge.
 • § 11 Dagsorden: Beretning, regnskab og budget fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Valg til bestyrelsen skal fremgå af dagsordenen. Der vælges kun én formand. Fastsættelse af kontingent skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden. Nedsættelse af aktivitetsudvalg og beretning fra udvalgene skal fremgå af dagsordenen jf. foreningens konstruktion.
 • § 13 Ansvar: Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån kræver generalforsamlingens godkendelse.
 • § 16 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilket almennyttigt formål i Herning Kommune foreningens eventuelle formue skal tilgå.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger/ krav til vedtægten
at foreningen herefter fortsat modtager tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-16-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Arbejdersangkor

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejdersangkoret (ASK)v/ fmd. Peder Bruun søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

ASK er etableret den 17. november 2016 og har til formål at bevare og anvende den danske arbejderbevægelses sangskat.

 

Foreningen tegner pt. 19 medlemmer, alle over 25 år. Hovedparten af foreningens medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamlingen.

 

ASK har et ønske om at få stillet kommunale lokaler med klaver til rådighed for foreningens koraktivitet.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå
 • §3 Ind- og udmeldelse: Henvis evt. til foreningens hjemmeside/ facebookside
 • §4 Generalforsamlingen: Beretning og regnskab skal fremlægges til godkendelse. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.
 • §10 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilket almennyttigt formål i Herning Kommune foreningens eventuelle formue skal tilgå.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for nærmere aftale om lån af kommunale lokaler

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Fodbold Eksperimentarium, 2. etape, frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2014-17 blev der afsat et supplerende anlægstilskud på 500.000 kr. til anlæggelse af Herning Fodboldeksperimentariums 2. etape, kunsten i anlægget. Bearbejdet skitseprojekt og samlet projektøkonomi er nu på plads. Afsat anlægsbevilling ønskes frigivet i forbindelse med realisering af "fodboldgolf-projektet".

Sagsfremstilling

Herning Fodbold Eksperimentarium (1. etape) blev indviet i juni 2011 på baggrund af et fælles initiativ mellem Herning Kommune, Boldklubben Herning Fremad, Lokale og Anlægsfonden og Realdania.

Nu er tiden kommet til at realisere fodboldeksperimentariets 2. etape. Der har været afholdt en lukket idekonkurrence med henblik på ideer til implementering af kunsten i anlægget. Ideer, der ligeligt prioriterer bevægelse, kunst, landskab og fodbold og sætter nye standarder for et innovativt bevægelseslandskab i en målrettet fritids- og kultursatsning.

Konkurrencen blev vundet af Rune Fjord jf. vedlagte ideoplæg og bearbejdede skitseforslag. Den bærende idé til kunstprojektet har været at implementere en ”fodbold-golf bane”, hvor ”hullerne” er kunstinstallationer, der fungerer både rent fodboldteknisk som en boldudfordring, men også som bevægelsesskulpturer, der appellerer til leg, læring, fantasi og bevægelse. Tilsammen giver kunstinstallationerne brugerne en sammenhængende rekreativ, æstetisk oplevelse.

Begrebet ”fodboldkunstner” blev i projektets første etape valgt som en styrende metafor for eksperimentariet. Visionen for 2. etape har derfor fortsat været at ”foldboldkunst – kunsten i anlægget” tilfører eksperimentariet en ekstra dimension, som knytter naturligt an til det eksisterende anlæg.

Tilrettet projekt samt budget er vedlagt som bilag.

Budgetterede udgifter ifm. realisering af 2. etape udgør jf. indhentet tilbud 1,5 mio. kr.

Finansiering: 

 Reserverede midler 1. etape (ex. reservation til evaluering)

    500.000 kr.

 Supplerende anlægsbevilling Herning Kommune jf. budgetforlig 2014-17

    500.000 kr.

 Supplerende egenfinansiering Herning Fremad/ fonde og sponsorer

    500.000 kr.

 I alt

 1.500.000 kr.

Der er tidligere bevilget tilskud til Herning Fodbold Eksperimentarium på 15 mio. kr. med hhv. 5 mio. kr. fra Herning Kommune, 5 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt 1 mio. kr. fra Herning Fremad. Realdania har tilbageholdt/ reserveret 250.000 kr. til udarbejdelse af en evaluering af det samlede projekt.

"Fodboldgolf-projektet" etableres i første kvartal 2017 og forventes indviet/ taget i brug primo april 2017.

Evaluering af hele fodboldeksperimentariet (etape 1 og 2) forventes gennemført i efteråret 2017 forventeligt i samarbejde med Syddansk Universitet.


 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 031091,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på samme stednr. i 2016, som overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af udforbrugte midler fra 2016 til 2017. 

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aflæggelse af mindre anlægsregnskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskaber for to anlægsprojekter med en bruttoudgift på under 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der fremsendes regnskaber for følgende anlægsprojekter:

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Difference

035092

Byråd 27.01.15

Uhre Motorsportscenter

Etablering af nyt klubhus.

513.000

425.790

87.210

364083

Byråd 28.04.15

Aulum Stationsbygning

Renovering af den gamle stationsbygning.

500.000

499.992

8

I alt

Mindreforbrug

 

 

87.218

 

035092 Uhre Motorsportscenter - Etablering af nyt klubhus. Regnskabet viser et mindreforbrug på 87.210 kr. som kan henføres til momsforhold.

 

364083 Aulum Stationsbygning - Renovering og omdannelse af den gamle stationsbygning. Regnskabet viser et forbrug, som svarer til det bevilgede beløb.

 

Idet anlægsregnskabet vedr. Uhre Motorsportscenter udviser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes

Beslutning


 

Sagsnr.: 18.15.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering om ændring af Folkeoplysningsloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger ændring af folkeoplysningsloven til udvalgets orientering.

 

Folketinget har den 6. december 2016 vedtaget en række ændringer af folkeoplysningsloven, som træder i kraft pr. 1. januar 2017.

 

Ændringerne beror på en række opstramninger og er en del af den aftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik 31. maj 2016 om initiativer mod religiøse forkyndere og parallelsamfund i Danmark.

 

Ændringerne vedrører primært opstramninger af lovens formålsparagraf og kommunernes tilsynspligt.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lovændringer som fremsat i juni 2016 med høringsfrist 15. august 2016:

 

1. Opstramning af betingelser for at opnå støtte til folkeoplysende foreninger. Det præciseres, at der ikke skal kunne ydes støtte til foreninger, der modarbejder demokrati eller grundlæggende friheds- eller menneskerettigheder.

 

2. Styrkelse af kommunal tilsynspligt, således at kommunerne kan standse udbetaling, kræve allerede udbetalt støtte tilbage eller fratage foreninger anviste lokale.

 

3. Kommunerne skal løbende offentliggøre en liste over foreninger, der modtager støtte eller får anvist lokale. Endvidere skal kommunerne offentliggøre de pågældende foreningers regnskaber for tilskud efter loven samt offentliggøre en liste over de foreninger, der får afslag på tilskud eller anvist lokale.

 

4. Kommunerne skal orientere SKAT, når der træffes afgørelse om manglende overholdelse af det foreslåede krav om ikke at modarbejde eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

 

5.  Lovforbud mod at yde støtte til gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

 

6. SKAT skal af egen drift underrette andre offentlige myndigheder om afslag på en ansøgning om — og tilbagekaldelse af — godkendelse som almennyttig eller almenvelgørende forening.

 

Bemærkninger jf. høringssvar

 

Jf. indkomne høringssvar er der fremkommet bemærkninger særligt vedr. at:

 

 • Ændring af formålsbestemmelsen bør følges af en tydeliggørelse af definitioner og sondringer (adfærd, demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder), der gør det lettere at afgøre, hvor vidt en forening er tilskudsberettiget eller ej

 

 • Kommunens tilsynspligt og offentliggørelse af regnskaber og foreningsfortegnelser over foreninger, der modtager tilskud og anvist lokaler samt afslag af samme, medfører en stigende bureaukratisering og tiltagende administration Dette er i modstrid med en ønsket regelforenkling og mindre administration.

 

Endelig vedtagelse af ændringsforslag

 

Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2016 og har været i første behandling den 13. oktober og 2. og 3. behandling henholdsvis den 1. og 6. december.

 

Der er foretaget mindre tekniske korrektioner/ justeringer i forhold til først fremsatte lovforslag.

 

Det endelige lovforslag som vedtaget er vedlagt som bilag.

 

Afledt ændring af forvaltningspraksis

 

Lovændringerne medfører en ændring af forvaltningspraksis på området og betyder blandt andet nye kriterier for tilsynspligten i kommunerne. KL efterlyser en klar vejledning fra lovgiver, så kommunerne er klædt på til at administrere lovændringerne. Så snart KL modtager ministeriets tilbagemelding om behovet for vejledning og ekspertrådgivning, vil KL formidle dette til kommunerne.

 

Fritidssamrådet i Midtjylland inviterer KL til næste samrådsmøde forventeligt i marts 2017, hvor lovændringerne og afledt praksis er på dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-1-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Udvidelse af KFUM og KFUK i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

KFUM og KFUK i Aulum ønsker at udvide foreningens lokaler i Møllestræde/Skolegade i Aulum. Der er i forhold til gældende lokalplan ikke mulighed for at udvide bebyggelsen, da bebyggelsesprocenten vil blive for høj.

Forvaltningen anbefaler, at foreningen køber eller tildeles et kommunalt ejet areal, der grænser op til foreningens matrikel, så bebyggelsesprocenten kan overholdes.

Sagsfremstilling

KFUM og KFUK i Aulum har stor medlemstilgang og har fordoblet deres medlemstal siden 2006. Derfor er der ønske om at udvide foreningens lokaler. Foreningen har hjemme på matrikel nr. 1æ, Kirkeby By, Aulum beliggende på Skolegade 6/ Møllestræde 10 i Aulum.

 

.  

 

Matriklen er omfattet af lokalplan nr. 8 for området omkring Danmarksgade. Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 75 og en baghusbebyggelse på 1½ etage.

Foreningen har bygget til flere gange og har nu et samlet bruttoetageareal på 686 m2. Matrikel 1æ har et areal på 865 m2, hvilket betyder, at den nuværende bebyggelsesprocent er på 80.

Foreningen ønsker at udvide bebyggelsen med 160 m2 i form af en 1. sal på matriklens nordligst beliggende bygning, hvilket vil give en bebyggelsesprocent på 98. Der vil ikke kunne dispenseres til så høj en bebyggelsesprocent. Derimod vil der forventeligt kunne dispenseres fra 1½ etager til 2 etager på den nordlige bagbygning, bl.a. fordi den sydligst beliggende bagbygning er i 2 etager, og det derfor vil give et arkitektonisk mere sammenhængende udtryk, hvis begge bagbygninger er i 2 etager. Endvidere er der på både nordsiden og vestsiden af den nordligste bagbygning åbne arealer, så den fremtidige fortætning vil ikke være til gene for omgivelserne. Der er endnu ikke søgt om byggetilladelse, og Teknik og Miljø har dermed ikke givet dispensation til byggeriet endnu.

 

KFUM og KFUK har en god, central beliggenhed i Aulum, der giver gode adgangsbetingelser for foreningens medlemmer. Det vil derfor være optimalt for foreningen at kunne forblive på matrikel 1æ.

Umiddelbart nord for matrikel nr. 1æ ligger matrikel nr. 4k med et areal på 355 m2 tilhørende Herning Kommune. Matriklen er del af en parkeringsplads. Pladsen er ikke offentlig parkeringsplads efter Vejloven. Matrikel 1æ og 4k har et samlet areal på 856+355=1211 m2. Forvaltningen anbefaler, at matrikel nr. 4k Kirkeby By, Aulum, overdrages til foreningen. Med et areal på 1211 m2 vil der opnås en bebyggelsesprocent på knap 70 med den ønskede udvidelse. Såfremt arealet tilskødes KFUM og KFUK nedlægges pladsen i princippet som offentlig parkeringsplads, idet den dog fortsat udlægges som parkeringsplads blot ikke offentlig.

 

Forvaltningen anbefaler, at matrikel nr. 4k sælges eller overdrages på et sædvanligt gaveskøde til KFUM og KFUK i Aulum med betingelse om, at matrikel 4k fortsat skal ligge som parkeringsplads og i øvrigt ikke ændre udformning og karakter. Der skal udfærdiges en deklaration om dette, som skal tinglyses på matriklen.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en vurering af arealet, hvilket vil ske ved en lokal mægler, såfremt arealet besluttes solgt til markedsprisen.

 

Samtlige udgifter i forbindelse med skødeudfærdigelse, udfærdigelse af deklaration samt tinglysningsafgift til skøde og deklaration bør afholdes af KFUM og KFUK.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at matrikel 4k sælges eller overdrages på et sædvanligt gaveskøde med tilbagefaldsklausul til KFUM og KFUK i Aulum med betingelse om, at matrikel 4k fortsat skal ligge som parkeringsplads, offentligt tilgængeligt og i øvrigt ikke ændre udformning og karakter. Der skal udfærdiges en deklaration om dette, som skal tinglyses på matriklen med Herning kommune som påtaleberettiget,
at KFUM og KFUK afholder samtlige omkostninger til ejendommens overdragelse og udfærdigelse af deklaration, herunder advokatomkostniner og tinglysningsafgifter.

Beslutning


 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-8-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning SceneKunstSkole - fremtidig drift

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Forvaltningen fremsender forslag til fremtidig drift af Herning SceneKunstSkole (HSKS) i samarbejde med Team Teatret.

Sagsfremstilling

HSKS blev etableret i 2012 og har base på Herning Højskole.

 

Bestyrelsen for HSKS har over en længere periode arbejdet med udvikling af skolen, særligt med fokus på indholdet i undervisningen og med ønske om at øge interessen for skolen generelt og specifikt øge antallet af elever.

 

Bestyrelsen arbejder desuden med muligheden for at gøre HSKS mere markant i folkeskolerne, især i forhold til Åben Skole.

 

For at styrke de nævnte indsatsområder, er det bestyrelsens opfattelse, at det giver god mening at indgå i et samarbejde med Team Teatret omkring den fremtidige drift af HSKS.

 

Ideen er blandt andet opstået på baggrund af Team Teatrets egen udvikling og etablering af eget ensemble, hvis formål er at bringe Team Teatret tættere på lokalmiljøet, og indebærer derfor en udnyttelse af deres eksisterende kompetencer.

 

Undervisningen på HSKS fortsætter i nuværende lokaler på Herning Højskole.

 

Bestyrelsen fortsætter som rådgivende organ i den fremtidige drift.

Økonomi

HSKS har tidligere modtagt et årligt driftstilskud på 310.000 kr., som hovedsageligt aflønner den daglige leder samt kursusunderviserne.

 

Fra 2017 overføres et tilskud på 250.000 kr. til Team Teatret, øremærket til driften af HSKS.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Team Teatret om den fremtidige drift af Herning SceneKunstSkole
at tilskuddet til drift af HSKS fra 1. januar 2017 er kr. 250.000

Beslutning


 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-6-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre mv. i 2017

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget