Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-856-08 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Udvikling af Museum Midtjylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland har foretræde for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på en dialog om museets udviklingsplaner herunder ideprospektet: "Transformation af Herning Klædefabrik".

 

Styrelsesformand Per Sørensen og Museumsdirektør Tinna Møbjerg deltager på mødet samt Kulturkonsulent Anne Juul Andersen.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget behandlede i juni 2011 tre mulige scenarier for udvikling af Museum Midtjylland til et moderne og tidsvarende kulturhistorisk museum. Den 21. november 2011 havde museet foretræde for udvalget, og der blev orienteret om status i udviklingsplanerne.

 

Siden museets foretræde for udvalget, har Museum Midtjylland i samarbejde med Årstidernes Arkitekter fået udarbejdet ideprospektet "Transformation af Herning Klædefabrik". Museum Midtjylland ønsker at flytte alle museets udstillingsaktiviteter i Herning Kommune til den tidligere Herning Klædefabrik i Vestergade. Udstillingerne skal fremover have fokus på tekstil og beklædning i fortid, nutid og fremtid.

 

Ideprospektet er godkendt af Museum Midtjyllands styrelse på møde 1. november 2012 samt af bestyrelsen for Fonden for Textilforum på møde den 31. oktober 2012.

 

Museum Midtjylland arbejder efter følgende tidsplan:

Indeværende år planlægger museet at bruge på at få valideret budgetterne for henholdsvis anlægsudgifter, bygningsdrift og udstillinger / kulturarvscenter samt få afklaret det fremtidige ejerforhold af bygningerne på Vestergade.

Overordnet vurderer museet at en modernisering af lokalerne i den tidligere Herning Klædefabrik og nye udstillinger tilsammen vil koste ca. 35 mio. kr.

2013 og 2014 planlægger museet skal bruges på foundraising, modernisering af bygningerne og flytning af kontorfaciliteter og genstande fra Museumsgade til Vestergade. Museet planlægger åbning af museets nye moderne udstillinger i 2015.

 

Styrelsesformand Per Sørensen og Museumsdirektør Tinna Møbjerg deltager på udvalgetsmødet, hvor de vil præsentere ideprospektet og ovennævnte tidsplan for udflytning af Museum Midtjylland til Herning Klædefabrik. Derudover vil museets overvejelser om den fremtidige anvendelse af Frilandsmuseet og hovedbygningen på Museumsgade 32 også være del af  præsentationen.

 

Der er afsat 20 minutter til dialogen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager Museum Midtjyllands fremlæggelse til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-I02-1-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Orientering om forslag til ændringer af Museumsloven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Oplæg ved Kulturkonsulent Anne Juul Andersen om Kulturministeriets forslag til revision af museumsloven.

Sagsfremstilling

Kulturministeriets lovforslag indebærer følgende ændringer, om har afsæt i udredningen om fremtidens museumslandskab, der blev fremlagt i april 2011:

 

 • Opdatering af lovens formål samt bestemmelserne om museernes opgaver og rolle.

 • Ny tilskudsstruktur, der forenkler og omfordeler statens tilskud på museumsområdet med henblik på at fremme en udvikling af øget økonomisk bæredygtighed.

 • Ophævelse og ændring af krav for at statsanerkendte museer kan opnå og bevare statsligt driftstilskud.

 • Ny rådgivningsstruktur for Kulturstyrelsen med henblik på styrket fokus på udvikling af museumsområdet.

 • Forenkling af krav vedrørende bestyrelser og museumsledere.

 

Derudover indeholder lovforslaget følgende ændringer, som ikke udspringer af udredningen om fremtidens museumslandskab:

 • Ajourføring af museernes indberetning til centrale registre.

 

Kulturministeriets forslag til ændringer af museumsloven har været sendt i høring, og ministeriet forventer at lovændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at oplægget tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.01-G01-1-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2013 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af beløbsrammen for 2013 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til § 2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.

Beløbsrammen er for 2013 på kr. 4.173.000, hvoraf kr. 600.000 er reserveret til pensionisttilskud og kr. 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten fordeles efter de samme kriterier som pensionisttilskud dvs. kr. 7,- pr. time.

 

Herudover er der afsat kr. 480.000 i tilskud til lokaleudgifter.

 

Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2013.

Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:

 

Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

AOF

FOF

Herning Aftenskole

Herning Husflid

Bytoftens Oplysningskreds

LOF

Haderup Koret

FOF-Holstebro

Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund

Vildbjerg Gospelkor

Hedens Husflid

 

 

Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:

 

Der er foretaget en gennemgang af aftenskolernes reelle lønudgifter i forbindelse med undervisningen, det tilskud der tidligere er udbetalt samt det beløb, der evt. ikke er forbrugt i forhold til bevillingen.

Det drejer sig om aftenskoler, der kun tilbyder foredrag. Disse aftenskolers tilskud er beregnet på grundlag af aftenskolernes faktiske lønudgifter.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

Folkevirke

Foreningen Norden

Herning Kirkehøjskole

Aulum Højskoleforening

Hedens Landboforening

Vinding Foredragsforening

 

Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling

 

Forslag til fordeling af budgetrammen for 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreds
Faktisk løntimetal
       2009
Faktisk løntimetal
       2010
Faktisk løntimetal
        2011
Bevilget løntimetal
       2013
Bevilget
tilskud
           2012
Bevilget
tilskud
            2013
AOF - Herning
       4.151
      3.890
       3.497
      3.846
   1.503.087
    1.438.895
FOF - Herning
       3.307
      2.950
       3.963
      3.407
   1.226.538
    1.274.653
Herning aftenskole
       1.366
      1.512
       1.401
      1.426
      463.230
       533.506
Folkevirke
            32
          34
            36
           15
          5.000
           5.500
Foreningen Norden
            18
          18
            18
           10
          3.750
           3.750
Herning Husflidsf.
            27
          45
            22
            33
        11.571
         12.346
Bytoftens Oplys.f.
          352
        313
          379
          348
      117.254
       130.196
LOF
            56
          36
            60
            51
        16.971
         19.081
Herning Kirkehøjs.
            16
          16
            16
            11
          4.000
           4.000
Haderup Koret
            19
          17
            15
            17
          6.943
           6.360
Aulum Højskolef.
            14
          14
            12
              5
          2.000
           2.000
Hedens Landbof.
              6
            8
              7
              7
          2.500
           2.500
FOF - Holstebro
            74
          11
            47
            44
        21.599
         16.462
Skibbild/NøvlingO.
            35
          22
            32
            30
        11.957
         11.224
Vinding Foredragsf.
            14
          16
            16
              7
          2.800
           2.800
Vildbjerg Gospelkor
 
 
            21
            21
          7.200
           7.857
Hedens Husfild
 
 
              5
              5
          2.600
           1.870
I alt
       9.487
     8.902
       9.547
       9.283
   3.409.000
    3.473.000

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender bestyrelsens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning inkl. udmøntningen af den i budgetforliget bevilligede ungdomsrabat.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.12-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

KLG Tennis søger om tilskud til lysanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KLG Tennis v/ fmd. Ole Krøjgaard søger om tilskud til etablering af lysanlæg på foreningens 4 tennis baner i tilknytning til Lind Skole og Lind Hallen.

Sagsfremstilling

KLG Tennis er en velfungerende forening med ca. 135 medlemmer, heraf 75 under 18 år. Klubben er en af de største omegnsklubber set i forhold til antallet af ungdomsspillere.

 

Klubben råder pt. over 4 tennsibaner. En kapacitet, som ikke helt står mål med antallet af medlemmer. Med et lysanlæg vil antallet af spilletimer kunne udvides betragteligt.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til lysanlæg incl. montage anslået 240.000 kr. incl. moms. Klubben bidrager selv med ca. 31.000 kr i egenbetaling hertil kommer eget arbejde til en værdi af ca. 55.000 kr. Herning Kommune søges om et tilskud på 154.000 kr.

 

Tennisanlægget bliver ikke berørt af de kommende haludvidelsesplaner i Lind.

 

Tennisbanerne er anlagt på lejet grund (Herning Kommune), hvor lejekontrakten i juni 2012 er forlænget til 2038.

 

Jf. vedlagte regnskab har klubben et bankindestående på 172.610,- kr., som forventes anvendt til nyivesteringer og til brug for renovering af de 25 år gamle baner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 120.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Speedway Klub søger om tilskud til sikkerhedshegn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Speedway Klub v/ fmd. Brian Espersen søger om tilskud til sikkerhedshegn på 500 cc banen som følge af nye lovkrav indført af DMU (Dansk Motor Union) 2012.

Sagsfremstilling

Herning Speedway Klub råder over nogle af landets bedste ungdomskørere (U18), som deltager både ved EM og VM. Klubben har i efteråret indgået aftale med ungdomslandsholdstræner Erik Gundersen om at bruge ungdomsbanen til talenttræning. Klubben har mange dygtige ungdomskørere, som deltager i holdturnering både i 80 cc og 500 cc. Klubben ønsker at dette positive arbejde kan fortsætte, hvilket kun kan lade sig gøre såfremt træningsforholdene er i orden herunder gældende lovkrav til sikkerhed/ sikkerhedshegn.
 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til lovpligtigt sikkerhedshegn anslået 742.000 kr. ex. moms. Hertil kommer 198.000 kr. vedr. anlæg af 80 cc bane på inderkreds. Samlede udgifter i forbindelse med opgradering af baneanlæg udgør i alt 940.000 kr.

 

Herning Speedway Klub søger henholdsvis Herning og Viborg Kommune om tilskud til 1/3 af udgifterne forbundet med de nye lovkrav, (svarende til 247.000 kr. pr. kommune) idet den sidste 1/3 samt anlæg af 80cc bane på inderkreds tilvejebringes via egenfinansiering, værdi af eget arbejde samt fonde og sponsorer.


Herning Speedway Klub er hjemmehørende i Herning Kommune og tegner pt. 68  medlemmer, heraf 16 under 18 år. Ud af de 68 kontingentbetalende medlemmer har klubben pt. 31 medlemmer med kørelicens, heraf 16 under 18 år.

Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 47.000 kr.

 

I budgetforliget for 2012 og overslagsåren er der afsat kr. 500.000 til ny klubhusbyggeri under forudsætning af, at Viborg Kommune bidraget med minimum tilsvarende beløb. Det kan oplyses, at Viborg Kommune har besluttet at bidraget med kr. 1.500.000.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 1/3 af udgifterne til lovpligtigt sikkerhedshegn på i alt 247.000 kr. med en forudsætning om et tilsvarende tilskud fra Viborg Kommune og en tilsvarende egenfinansiering

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sundhedsspor i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune er på baggrund af ansøgningsrunde til Naturstyrelsen blevet udvalgt til samarbejdskommune om Sundhedsspor i Løvbakke Skov.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen opfordrede i forsommeren landets kommuner til at byde ind som samarbejdskommune om etablering af Sundhedsspor. Styrelsen modtog rigtig mange gode forslag fra i alt 31 kommuner, heriblandt Herning, som er blandt de 15 udvalgte lokaliteter.

 
Sundhedsspor er et enkelt motionskoncept, som giver gode muligheder for samarbejde om natur og bedre folkesundhed.
 
Sporet består af en afmærket rute i naturen. En præcis opmålt rute, hvor man kan gå eller løbe og konkurrere med andre eller sig selv og aflæse kondital på tavler opstillet ved mål, når man kender sin alder, højde og vægt og hvor lang tid, der bruges på at gennemføre ruten.
 
Erfaringen viser, at sundhedsspor, der anlægges centralt, hvor folk færdes, og hvor der etableres et godt samarbejde med kommune og lokale foreninger, bliver brugt af mange forskellige brugergrupper, som eksempelvis skolebørn, motionister og ældre.
 
Naturstyrelsen stiller arealer, viden og medfinansiering til rådighed. Det betyder, at Herning Kommune betaler 1/3 af udgifterne (anslået 12.400 kr.) Beløbet er ligeligt fordelt mellem Kultur- og Fritid, Teknik- og Miljø og Forebyggelsesafd. Og Naturstyrelsen betaler resten, står for ruteopmåling og det fysiske anlæg og tilbyder undervisningsdage til lærere, fysioterapeuter mv.
 
Stien placeres i forbindelse med den asfalterede handicapsti i Løvbakkerne.

 

Der afholdes indledende uddannelsesdag for lærere, fysioterapeuter m.fl. den 30. oktober 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-17-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ving Tsun Herning søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Selvforsvars foreningen Ving Tsun Herning v/ David Ahle Andersen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Ving Tsun Herning er en nyetableret forening pr. 4. november 2012, som har til formål at fremme interessen for selvforsvar for her igennem at styrke fællesskabet og det sociale liv i klubben.

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål.

Foreningen tegner pt. 8 aktive medlemmer, heraf 50% under 25 år. Halvdelen af foreningens medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Den øvrige halvdel er bosiddende i Ringkøbing og Skjern Kommuner.

Foreningen forventer i løbet af det første år at tegne min. 15 medlemmer. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling (pt. 450 kr.)

 

Foreningen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §3 Medlemskab, stk. 2, udelukkelse og eksklusion: Et medlem kan udelukkes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal.

 • §3, stk. 4, Ved indmeldelse opkræves et depositum?

 • §4 Generalforsamlingen: Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering/ offentligt opslag på bibliotek el. lign.

 • §6 Bestyrelsen. Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøder. Der afholdes min. 2 årlige møder.

 • §7 Økonomi, regnskab og revision, stk. 2: Regnskabet revideres af revisor valgt på generalforsamlingen.

 • Stk. 3, kontingentbeløb bør ikke skrives ind i vedtægten.

 • §10 Opløsning: Bestemmelsen om foreningen opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at min. 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at min. 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 • Stk. 2: Evt. overskydende midler tilfalder almennyttige formål i Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 1.900 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger

 

at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for anmodning om lån af kommunale lokaler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.05-G01-1-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

DDS, 1. Hede Gruppe søger om tilskud til udskiftning af tag på foreningens spejderhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

1. Hede Gruppe, som er en del af Det Danske Spejderkorps, søger om tilskud til udskiftning af tag på foreningens spejderhus på Fenrisvej.

 

Sagen blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. oktober, hvor udvalget ønskede at få nærmere oplysninger omkring lejeindtægten.

Sagsfremstilling

DDS, 1. Hede Gruppe har foreningslokaler på Fenrisvej 22 i Herning. Huset er bygget i 1965 og er løbende blevet renoveret ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

 

Spejdergruppen består i dag af 50 aktive spejdere og 10 ledere.

 

Spejderhuset ligger nabo til børnehaven St. Blicher, som lejer sig ind i spejderhuset i dagtimerne. Spejderne benytter selv huset stort set hver aften. Denne daglige brug af lokalerne giver stor slid på lokalerne.

 

Foreningen ejer selv spejderhuset, hvorfor der kun ydes lokaletilskud til forsikringer, ejendomsskat og lejrudgifter. Dette tilskud beløber sig årligt til ca. kr. 15.000,-.

Spejdergruppen modtager herudover husleje fra børnehaven St. Blicher.

 

Taget på spejderhuset trænger til at blive udskiftet. I forbindelse med en sådan udskiftning stilles der i følge bygningsreglementet krav om efterisolering.

 

De budgetterede udgifter til nyt tag samt ekstra isolering beløber sig i henhold til indhentet tilbud på ialt 188.400 incl. 10% uforudsete udgifter. Beløbet er incl. moms. 

Kommunale Ejendomme har foretaget en byggeteknisk vurdering og konstateret, at tagbeklædningen har revne-dannelser og små huller fordelt over tagfladen, hvilket giver anledning til vandindtrængen forskellige steder i bygningen.

Prisen på det indhentede tilbud skønnes at være i overensstemmelse med de faktiske udgifter.


Forvaltningen har fået oplyst, at indtægten i regnskabet for 2011 på kr. 31.584,- udelukkende dækker husleje fra børnehaven St. Blicher. Spejdergruppen har ingen udlejning til private.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der beviles et tilskud på op til halvdelen af udgiften på 188.400 dvs. kr. 94.200. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

 

at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Teatermaraton 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender den 1. november 2012 ansøgning om støtte på 25.000 kr. til ungdomskulturprojektet "Teatermaraton 2013".

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Herning planlægger at afvikle deres ungdomskulturelle satsning Teatermaraton 2013 for fjerde og sidste år i træk natten mellem den 22. og 23. februar 2013. Projektet søges herefter afhændet til relevante sambarbejspartnere i kommunen, f.eks. byens egenproducerende teatre, teaterforeninger, amatørteatergrupper, Scenekunstskolen og Ungdomskolen.

 

Teatermaraton afholdes på den tidligere Herning Højskole, hvor de unge natten igennem præsenteres for professionelle teaterforestillinger, workshops, filmproduktion og -fremvisning, rollespil, happenings, konkurrencer og andre tilbud.

Målet med Teatermaraton er at præsentere unge fra 13 år for professionel scenekunst i bred forstand og af en høj kvalitet. Det er endvidere et formål at styrke Herning Højskoles profil som teatersted.

Visionen for Teatermaraton er at skabe en blivende kulturel ungeevent.

 

Organiseringen omkring Teatermaraton tager udgangspunkt i princippet "ung til ung", hvorfor Kulturelt Samråd Herning har udformet de overordnede rammer for projektet, som efterfølgende skal udfyldes af en gruppe på 6-8 unge bistået af en projektleder, som ansættes særligt til dette projekt.

 

I planlægningen denne gang er de 3 tidligere projektledere sat i stævne sammen med den nye projektleder til en fælles opsamling af de bedste initiativer og erfaringer, for at skabe bedst muligt afsæt for projektets fremtidige udvikling.

 

Teatermaraton har et samlet budget på 171.000 kr. Heraf udgør deltagergebyr, caféoverskud, sponsorindtægter og teaterrefusion 58.200 kr. Herning100's aktivitetspulje er søgt om 15.000 kr. til projektet. Ansøgningen bliver behandlet på møde den 15. november, hvor projektgruppen har indstillet, at der bevilliges 5.000 kr. til projektet. Kulturelt Samråd bidrager selv med 72.800 kr.

Herning Kommune ansøges om et tilskud til Teatermaraton 2013 på 25.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 19. september 2011 bevilligede 40.000 kr. til Teatermaraton 2012. Beløbet blev bevilliget fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 25.000 kr. til Teatermaraton 2013 fra Serviceområder 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb 2012, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 359.717 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Team Teatret - godkendelse af regnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Foreningen Team Teatret fremsender den 25. oktober 2012 regnskab, revisionsprotokollat og sæsonberetning for sæson 2011/2012 til godkendelse og orientering.

Sagsfremstilling

Foreningen Team Teatrets regnskab viser et overskud på 198.249 kr. før henlæggelser og en egenkapital på 1.715.930 kr. Egenkapitalen er i regnskabsåret steget med 198.249 kr.

Team Teatret har i dette regnskabsår henlagt i alt 300.000 kr. til fremtidige investeringer. Af væsentlige afvigelser i forhold til budgettet kan nævnes, at billetindtægterne har været 146.972 kr. mindre end forventet i budgettet. Til gengæld har turnéforestillingerne indbragt 219.577 kr. mere end der er budgetteret med.

Team Teatret har også modtaget 166.210 kr. mere i tilskud end forventet vedrørende "Mærkelig Kunst" (teaterprojekt for unge).

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Team Teatret har i 2011/2012 haft 5 egenproduktioner, heraf 3 voksenforestillinger og 2 børneforestillinger. I alt har egenproduktionerne spillet 49 gange på Team Teatret. Team Teatrets børneforestillinger har turneret i Danmark.

Generelt har Team Teatrets egenproduktioner høstet meget fine anmeldelser, og der har i sæsonen været en god publikumsbelægning.

Derudover har Team Teatret købt 11 gæstespil for voksne og 7 for børn.

 

 

Team Teatret overholder kravene i den gældende egnsteateraftale.

 

Herning Kommune støttede i regnskabsåret 2011/2012 Team Teatret med 6.096.422 kr. Herning Kommune støttede i 2012 (kalenderår) med 6.141.503 kr., hvoraf Herning Kommune modtog en statsrefusion på 41 %, hvilket giver en nettoudgift i 2012 på 3.623.487 kr. Kunststyrelsen støttede derudover Team Teatret med 2.478.538 kr. Der er tale om de gamle amtsmidler, som nu er i en speciel driftspulje til egnsteatre i Kunststyrelsen. Disse midler bevilliges i takt med egnsteateraftalernes indgåelse.

 

Regnskabet skal jf. aftalen godkendes af kommunen og indsendes til Kunststyrelsen sammen med en oversigt over teatrets produktioner med angivelse af de medvirkende skuespillere, instruktør, scenograf og koreograf.

 

Til orientering oplyses, at Team Teatret har fået ny bestyrelsesformand, som er Niels Peter Baadsgaard.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for 2011/2012 godkendes

 

at sæsonberetningen for sæson 2011/2012 tages til efterretning

 

at forvaltningen fremsender flg. til Kunststyrelsen: regnskab, revisionsprotokollat, sæsonberetning, samt Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om støtte til Teams "Dokumentaristen"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Team Teatret fremsender d. 2. november ansøgning om tilskud på op til 75.000 kr. til ekstraordinære omkostninger til scenografi i forbindelse med produktion af "Dokumentaristen".

Sagsfremstilling

Team Teatret har fremsendt ansøgning om tilskud på op til 75.000 kr. til scenografien i forbindelse med "Dokumentaristen".

"Dokumentaristen" er Team Teatrets bidrag i form af en unikt kunstnerisk værk i anledning af Hernings 100 års købstadsjubilæum. Det er Hernings sjæl og historie, der udgør råmaterialet for indholdet og de fysiske rammer bliver udviklet af den lokale kunstner Ingvar Cronhammer.

 

Temaet i forestillingen er Hernings identitet, hvor fortidens ildsjæle - og især hvad de har betydet for byen - sættes under lup. Det handler også om byen i dag, dens kendetegn og de ting borgerne er fælles om, ligesom fremtiden tegner sig i løbet af forestillingen.

 

Scenografien omfatter bl.a. en anderledes publikumsopbygning, hvor publikum placeres på balkonner som en integreret del af forestillingens scenografi, ligesom lys og projektioner anvendes som midler til at give publikum en helt særlig oplevelse.

Det er de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med scenografien og samarbejdet med kunstneren Ingvar Cronhammer, der søges om tilskud til.

Økonomi

Det samlede budget for "Dokumentaristen" viser omkostninger for 3.022.500 kr., hvilket er væsentlig højere end teatrets normale egenprodukter. 1.220.000 kr. af det samlede budget finansieres af Team Teatrets egen drift, jf. det normale udgiftsniveau for egenproduktioner.

 

Team Teatret har søgt/søger over 20 eksterne sponsorer og fonde.

Herning100s aktivitetspulje er søgt om 40.000 kr. i tilskud. Den administrative indstilling er en bevilling af det ansøgte beløb. Ansøgning behandles af komiteen den 15. november.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 75.000 kr. til den ekstraordinære scenografi.

 

at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364 02 112-01, hvor der pr. 1. november resterer 359.717,- kr.     

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til projektet Kultur på Hjul

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til projektet "Kultur på Hjul" på serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er ialt 450.000 kr. i 2012.

Sagsfremstilling

"Kultur på Hjul" er et projekt i regi af Kulturaftalen for Midt og Vestjylland 2011 - 2014.

Projektet administreres af Carl-Henning Petersen og Else Alfelt Museum.

 

"Kultur på Hjul" er en ny måde at formidle kulturinstitutioners særegenhed på. En specielt indrettet bus bemandes med 2 formidlere. Bussen kører ud og besøger andre kulturinstitutioner i kulturegionen og inviterer børn indenfor. Projektets formål er dels formidling i forhold til børnene, kompetencceudvikling af personale, men også udvikling af netværk mellem kulturinstitutioner på tværs i kulturregionen.

 

Totalbudgettet for "Kultur på Hjul" er 2.781.000 kr.

Herning Kommunes del af driftsbudgettet for "Kultur på Hjul" udgør 861.000 kr. over tre år (287.000 kr. i årene 2012, 2013 og 2014 fra de afsatte kulturmidler på serviceområde 15, Kultur).

 

I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der afsat et rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2012 til indkøb og indretning af bus til "Kultur på Hjul". Rådighedsbeløbet søges nu frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på 450.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr., Kultur på hjul,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2012 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099, rådighedsbeløb til diverse anlægsopgaver.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-5-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Simmelkær G & I søger om lokaletilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Simmelkær G & I søger om lokaletilskud til linedanceaktiviteter i Simmelkærhus beliggende Troldbjergvej 12 i Simmelkær.

Sagsfremstilling

Simmelkær G & I er en godkendt forening i henhold til Folkeoplysningsloven og er optaget under Idrætsrådet i Herning Kommune. Foreningen har aktiviteter inden for petanque, krocket, badminton og linedance, og har i dag 89 medlemmer.

 

Simmelkær G & I Linedance har tidligere benyttet sig af lokaler på Simmelkær Skole, som nu er nedlagt. Lokalerne på skolen er derfor ikke længere opvarmet, rengjorte og vedligeholdte, og der er lukket for vand til toiletter og bad.

 

Simmelkær G & I har derfor været nød til at finde et nyt lejemål. Foreningen har fået et tilbud om at leje sig ind i Simmelkærhus til det halve af den normale udlejningspris, nemlig 800 kr. pr gang(ca. 3 timer). Der er behov for ca. 45 aftener om året, hvorfor den endelige udgift til lokaler løber op i 36.000 kr. om året.

 

Foreningen søger om lokaletilskud til Simmelkærhus svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter.

 

Forvaltningen oplyser, at nye ansøgninger om lokaletilskud skal forelægges udvalget til godkendelse.

 

Der kan efter Folkeoplysningslovens §25 undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

 

Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens §26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et årligt lokaletilskud på 26.280 kr. i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser for idrætsområdet

 

at udgiften afholdes under SO 11, konto 374-00-206-08, lokaletilskud idræt

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.07.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Genbehandling - bevilling til Herning Musikskoles deltagelse i Young Care projekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender d. 2. november ansøgning om lov til at ændre i den tidligere bevilling til projekt Young Care.

KFU behandlede sagen første gang d. 18 juni 2012.

Sagsfremstilling

KFU bevilligede i juni 50.000 kr. fra rådighedsbeløbet i 2012, 2013 og 2014 til Herning Musikskoles deltagelse i samarbejdsprojektet "Young Care", hvor også Vejle Musikskole var en væsentlig samarbejdspartner.

Projektet kører i Vejle, hvor kommunen har valgt at finansiere hele den lokale del.

Det har ikke været muligt for Herning Musikskole at finde den resterende finansiering til realisering af projektet i Herning.

Herning Musikskole ansøger nu Kultur- og Fritidsudvalget om lov til at konverterer bevillingen til et helt lokalt projekt, nemlig en udvikling og udvidelse af det projekt, som Herning Musikskole og Brændgårdskolen i 2005 tog initiativ til - og finansierede af egne midler.

Musikskolen er i begyndende dialog med en række aktører for derigennem at udvikle andre tilbud som f.eks. strygerorkester, nye områder, nye klassetrin, intensiveret samarbejde omkring det hele barn og så videre.  

Aktørerne i projektet bliver musikskolen, skolerne, boligforeningerne, børnehave/fritidshjem/SFO, SSP, BUF og en sundhedskonsulent.

 

Jf. det fremsendte budget ønsker Herning Musikskole at anvende de tidligere bevilligede 50.000 kr. i 2012 til projektudvikling, herunder projektleder, ansøgningsarbejde, mødevirksomhed i projektgruppen, kørsel/transport og kontorhold.

De tidligere bevilligede midler til 2013 og 2014 ønskes anvendt til egentlig udfoldelse af projektet, musikundervisning og så videre.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på den ønskede ændring af bevilligen i 2012, og at bevillingen dermed bortfalder.

 

at der meddeles tilladelse til en omdefinering af projektet i 2013 og 2014, således at de tidligere bevilligede midler til Young Care projektet konverteres til en bevilling til det beskrevne projekt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget