Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. oktober 2020
Mødested: Kærbo Rideklub, Lundvej 36, Lund, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg hos Kærbo Rideklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Besøg og rundvisning hos Kærbo Rideklub

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Kærbo Rideklub.

Der vil være en rundvisning af lokaliteterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at besøget tages til efterrretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.02.00-K07-1-20 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune - Årsberetning 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Året 2019 har for lokalarkiverne været præget af digitalisering. Lokalhistorisk Arkiv i Herning har i 2019 endvidere arbejdet med at realisere en udviklende handleplan for hele arkivområdet i kommunen, samt varetage opgaven som daglig koordinator for Historiens Hus.


Sagsfremstilling

Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, registrering og digitalisering og dermed tilgængeliggørelse af arkivalier, samt udstillinger, arrangementer og udgivelse af publikationer. Arkivlederen i Herning er desuden arkivkoordinator for Arkivsamvirket, samt daglig koordinator i Historiens Hus, og har ansvar for at sikre en stabil drift og en udvikling af området som et hele.


I 2019 er der arbejdet med at realisere ”Handleplan for arkivområdet 2018-2022”; arkivlederen og bestyrelsen for arkivsamarbejdet har taget hul på en besøgsrunde til arkiverne i kommunen, der er udbudt kompetenceudvikling i bl.a. formidling på Facebook og scanning og der er udarbejdet en pjece til nye frivillige, der skal i gang med opgaven mv.


I Historiens Hus har der været afholdt en række velbesøgte formidlende aktiviteter og arrangementer. Endvidere har arkivet deltaget i EU-projektet ”Cultural Heritage” der handler om nye måder at formidle lokalhistorie. Hernings bidrag i projektet har bl.a. været skabelsen af en digital platform til indsamling af lokale livsfortællinger, og i forlængelse heraf afholdelse af workshops om kunsten at skrive en sådan.


Arkiverne har igen i 2019 haft fokus på digitalisering i Arkibas, og dermed tilgængeliggørelse af kommunens arkivalier på arkiv.dk. I 2019 blev der i alt indscannet 10.654 billeder, samt 526 billedserier. Der var 324.163 visninger i Herning Kommunes arkivers arkivalier på arkiv.dk, hvilket må siges at være et flot resultat af både arkivlederen, og andet tilknyttet personale fra biblioteket, samt ikke mindst gruppen af frivillige der dagligt har sin gang på arkiverne.
Besøgende


Mail og telefon

Herning

2.602

1.157

Aulum-Haderup

245

470

Skarrild-Karstoft

70

17

Kibæk

370

31

Sunds

146

33

Timring

100

4

Ørnhøj

282

61

Hammerum-Gjellerup

70

46

Vildbjerg

70

20

Skibbild-NøvlingVind

52

16

VindingSdr. Felding

95

25

Sinding-Ørre

56

15


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-P24-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Foreningen Fermatens vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRxx

x


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender ændrede vedtægter til godkendelse.


Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt nye vedtægter til godkendelse hos Herning Kommune.


Herning Kommune er tilsynsførende myndighed for det regionale spillested, og skal jf. gældende vedtægter godkende vedtægtsændringer efter, at disse er godkendt på Fermatens generalforsamling.

Fermatens generalforsamling har godkendt de nye vedtægter på deres ordinære, online, generalforsamling den 26. maj 2020.

Jf. gældende vedtægter skal generalforsamlingen godkende ændringer i vedtægter med 2/3 flertal, hvilket er opfyldt.


Der er følgende ændringer fra de gældende vedtægter til de nye vedtægter:


Tilføjelse til § 4, Medlemskab

Ny paragraf tilføjes:

§ 4.3 Fermatens frivillige er efter endt prøveperiode automatisk medlem af foreningen.


Ændringer til § 14, Institutionsregnskab

Tidligere § 14.2: Inden 10. januar skal regnskabsmaterialet være afleveret til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.


Den tidligere paragraf erstattes af en ny § 14.2: Regnskabsmateriale afleveres til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.


Til orientering har Byrådet i Herning Kommune senest godkendt vedtægter fra Fermaten på møde 18. december 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-4-20 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Model Air Games 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

Der ansøges om 75.000 kr. til gennemførelse Model Air Games (MAG) 2021. MAG skal gennemføres ved Herning Lufthavn i pinsen, 20.-24. maj 2021, og bliver den største danske og internationale modelflyvekonkurrence i Danmark. I løbet af de 4 dage skal der konkurreres i 22 officielle FAI-konkurrencer, hvoraf 10 tæller med i den internationale World Cup serie.


Der forventes deltagelse af 350 piloter, hvoraf 40% vil være udenlandske. Modelflyvning Danmark arbejder på at eventen bliver tilbagevendende.

Sagsfremstilling

Modelflyvning Danmark har henvendt sig til Herning Kommune for at søge tilskud til gennemførelsen af Model Air Games 2021. Det er første gang i Europa, at man vil samle så mange officielle Federation Aeronautique Internationale (FAI) konkurrencer til et stævne. Der samles 22 konkurrencer, hvoraf 10 vil tælle med i den internationale FAI World Cup serie.


Konkurrencerne skal gennemføres ved Herning Lufthavn i pinsen, 20.-24. maj 2021, og der forventes deltagelse af 350 piloter, hvoraf 150 vil være udenlandske. Der bliver oprettet midlertidig campingplads for nogle af deltagerne, og der er opbakning fra og samarbejde mellem alle luftsportsklubberne på Skinderholmvej og Dropzone Denmark. Derudover bliver der taget kontakt til øvrige idrætsforeninger i Sunds for hjælp til løsning af opgaver som catering og parkering.


Modelflyvning Danmark har tidligere gennemført VM F3K med 100 deltagere i 2013, hvor der var deltagere fra 29 lande, og det er erfaringer fra den event, der nu skal bygges videre på.

Det er også erfaringer fra 2013 der ligger bag tilskuerestimatet på 500 pr. dag samt fremmøde fra relevante medier.


Det er Modelflyvning Danmarks målsætning at gøre MAG til en tilbagevendende begivenhed. Modelflyvning Danmark vil samtidig benytte eventen til at teste, om de skal afgive et bud på VM 2025 i 3 FAI-klasser med 500 piloter fra hele verden.

Økonomi

Model Air Games 2021 har et samlet budget på 250.000 kr., og der ansøges om 75.000 kr.

De øvrige indtægter kommer via deltagergebyr, camping og billetsalg.

Modelflyvning Danmark har Covid19 sikret forberedelserne, hvormed det forstås, at projektet kan afsluttes medio marts 2021 uden økonomisk aktivitet.

Derudover kan eventen gennemføres på forskellige niveauer alt efter begrænsninger i forsamlingsforbuddet grundet Covid-19.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 75.000 kr. til Model Air Games 2021,
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, fælles formål, med 75.000 kr. i 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-12-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningen FRISK søger om lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen FRISK i Fasterholt ansøger om lokaletilskud til lejemål beliggende Brandevej 4, Fasterholt, 7330 Brande.


Sagsfremstilling

Foreningen FRISK ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om lokaletilskud til lejemål beliggende Brandevej 4, Fasterholt, 7330 Brande.


Foreningens formål er at støtte og fremme lokalinteressen, og at give børn og andre interesserede et aktivt tilbud i fritiden. Foreningen er opstået på baggrund af lukningen af den kommunale institution med børnehave og fritidsordning i Fasterholt den 1. marts 2019. Forud for lukningen har Børne- og Familieudvalget på møde den 24. oktober 2018 godkendt opstart af den private daginstitution Tusindfryd, der fungerer som daginstitution for 0-6 år. Der blev på Børne- og Familieudvalgets møde den 21. november 2018 besluttet, at man fastholder beslutningen om ikke at indgå aftale om privat fritidshjem. Denne målgruppe har Foreningen FRISK nu lavet et fritidstilbud til efter skoletid. Formanden for foreningen har tidligere oplyst til forvaltningen, at man ikke ønsker skolebørnene passet i den kommunale daginstitution i Arnborg, hvorfor foreningen holder til og laver aktiviteter lokalt.


Det ønskede lejemål dækker over ca. 100 kvm. lokaler i den gamle skole i Fasterholt på samme adresse, hvor den private daginstitution Tusindfryd holder til. Udover lokalerne har foreningen adgang til toiletfaciliteter, gymnastiksal og udearealer. Lokalerne udlejes af Udviklingsselskabet Fasterholt.


Foreningens aktive medlemmer tæller i øjeblikket 11 børn og unge mellem 6-11 år, der benytter lokaliteterne 13,5 time pr. uge.

Økonomi

Den årlige husleje udgør 40.000 kr. svarende til 3.333,33 kr. i måneden. Der ansøges om et lokaletilskud på 73% tilskud iht. folkeoplysningsloven samt gældende bestemmelser for lokaletilskudsordningen på området. Dette svarer til et årligt lokaletilskud på 29.200 kr.


Foruden udgift til husleje har foreningen jf. den indgåede lejekontrakt udgifter til el, vand og varme svarende til:

Vand: 1.500 kr. årligt

El: 13.500 kr. årligt

Varme: 25.000 kr. årligt


Foreningen har ikke søgt dækning for ovenstående driftsudgifter, men forvaltningen gør opmærksom på, at foreningen i tilfælde af bevilliget lokaletilskud, vil have krav på dækning for disse udgifter. Det vil årligt svare til et samlet tilskud på 58.400 kr., der dækker husleje samt driftsudgifter.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag af budgetmæssige årsager


Beslutning

Foreningen FRISK bevilges lokaletilskud som ansøgt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

FN's 17 Verdensmål: Præsentation af Børnefolkemødet 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Jonas Søgård Nielsen, Pernille Schaltz

Sagsresume

Der blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. juni 2020 besluttet at udvalget, som led i fagudvalgenes løbende arbejde med FN’s 17 Verdensmål, hvert kvartal skulle behandle særligt interessante aktiviteter eller projekter på udvalgets område. På baggrund af dette præsenteres tankerne bag Herning Bibliotekernes ”Børnefolkemødet 2020”. Sagen suppleres på Kultur- og Fritidsudvalgets møde af opsamlede erfaringer fra afholdelse af festivalen.

  

Sagsfremstilling

Budgetforliget 2020 fastslog, at alle fagudvalg minimum en gang i kvartalet skal arbejde med FN’s 17 Verdensmål. Det blev derfor besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. juni 2020, at udvalget hvert kvartal skal behandle særligt interessante aktiviteter eller projekter med udgangspunkt i verdensmålene på udvalgets område.


Herning Bibliotekerne afviklede, i samarbejde med Center for Børn og Læring, d. 7. og 8. oktober ”Børnefolkemødet 2020”. Formålet med festivalen er generelt at skabe en årligt tilbagevendende ramme, som præsenterer børn og unge for FN’s 17 verdensmål i nye og varierende udtryk med et særligt fokus på at udfordre og inspirere børnene til at tænke over bæredygtige løsninger på verdens problemer.


Festivalen skal i sit udgangspunkt oplyse børnene om verdensmålene, og være med til at spire deres interesse for at arbejde med en bæredygtig fremtid gennem både forskellige skoleforløb, hands-on-workshops, messer, debatter og foredrag. Det er hensigten, at Børnefolkemødet hvert år skal tage en eller flere tematikker op, som skal danne den tematiske ramme. I år var det klima, miljø og bæredygtighed. Herning Billedskole, Team Teatret og Huset no. 7 bidrog med forløb til Børnefolkemødet. Festivalen skulle have fundet sted på Hovedbiblioteket, i Kulturgården og i byrummet mellem kulturinstitutionerne, men blev i år lavet om pga. Covid-19.


Målgruppen i 2020 var børn og unge i folkeskolens mellemtrin og udskoling. Det er ambitionen, at festivalen i de kommende år vokser sig større og kommer til at omfatte flere målgrupper, f.eks. indskoling samt ungdomsuddannelser, ligesom den tematiske ramme udskiftes, så der sættes fokus på forskellige verdensmål fra år til år.


Børnefolkemødet havde i 2020 fire dele:

Skoleforløb: Op til festivalen udbød Herning Bibliotekerne en række skoleforløb, som på forskellige måder satte fokus på de verdensmål, der relaterer til klima, miljø og bæredygtighed. Her er tale om et grundforløb om verdensmålene, en kunstworkshop, en litteraturworkshop, et madforløb om bæredygtige fødevare og et designforløb med 3D-print.


Skoleaktiviteter: På Børnefolkemødet den 7. og 8. oktober afholdtes i tidsrummet kl. 9.00 – 14.00 aktiviteter for skoleklasser. På grund af den nuværende corona-situation, blev disse aktiviteter afviklet på de enkelte skoler, så skolebørnene ikke blev blandet. I stedet var der lavet en streamingløsning, så andre skoler også kunne få glæde foredragene. Her var tale om foredrag med Mogens Lykketoft, Kristian Jensen, Peter Tanev, Anders Bodin samt en paneldebat med byrådspolitikere fra Herning Kommune.


For familier: Den 7. og 8. oktober afholdtes i tidsrummet kl. 14.00 – 17.00 aktiviteter for børn og unge på Hovedbiblioteket i Herning. Her var musik, foredrag med youtuberne Maria Jarjis og Rasmus Brohave, samt forskellige boder, udstillinger og stande.


Daginstitutioner: På lokalbibliotekerne afholdtes der i uge 41 fællessang for daginstitutionerne, hvor professionelle musikere spillede og sang for til sange, der relaterer sig til verdensmålene. Børnene i daginstitutionerne har fået Herning Bibliotekernes verdensborgerpas, hvori børnene får et stempel, hver gang de gør en gerning, der kan relatere sig til et af verdensmålene.


For tidspunkt for sagsfremstilling har Børnefolkemødet haft tilmeldinger fra ca. 2.200 børn fra 13 forskellige skoler. Heri er ikke medregnet det antal, der forventedes at deltage i streamingen af skoleaktiviteterne, eller de børn der kunne møde op til eftermiddagsaktiviteterne.


Økonomi

Børnefolkemødet finansieredes i år inden for Herning Bibliotekernes økonomiske ramme sammen med Center for Børn og Læring, der finansierede bustransporten samt udgifterne til forløbene til daginstitutionerne.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning


Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.05-P27-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Godkendelse af udarbejdelse for rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen og Michelle Marie Johnsen

Sagsresume

Ensemble MidtVests (EMV) bestyrelse fremsender strategi og nøgletal til brug ved udarbejdelse af rammeaftale om drift af basisensemblet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 til godkendelse. Den endelige rammeaftale udarbejdes og godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (SKPM) i november 2020.


Sagsfremstilling

Ensemblet har udarbejdet et strategiudkast med tilhørende nøgletal til brug for en kommende 4-årig rammeaftale for drift af EMV i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Strategi og nøgletal er i efteråret 2020 blevet behandlet og godkendt af SKPM. Forvaltningen er sammen med EMV i løbende dialog med SKPM omkring den endelige rammeaftale, der behandles og forventeligt godkendes af SKPM i november 2020.


På baggrund af ovenstående fremlægges sagen til godkendelse som udkast for nuværende i de tre aftalekommuner, som er Herning, Holstebro og Struer. Sagen sendes ud med en indstilling om, at Herning Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, med sin rolle som tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen færdig. Godkendelsen i de tre aftalekommuner løber således parallelt med SKPMs godkendelsesproces.


På givende tidspunkt har SKPM og EMV udarbejdet en strategi med følgende overordnede målsætninger:


Formål

I overensstemmelse med SKPMs målsætning for basisensemblerne er det overordnede mål at øge antallet af kernepublikummer. Der arbejdes med dette formål gennem de tre formater:

 • Klassiske kammerkoncerter
 • Innovative og dialogbaserede koncerter som f.eks. i private hjem, boligforeninger og på uddannelsessteder
 • Unikke events og herunder to årlige kammermusikfestivaller samt koncerter, der går på tværs af kunstarter


Vision

 • Ensemblet vil engagere flest mulige i lokalområdet samt være et velkendt navn lokalt såvel som nationalt
 • Ensemblet vil gøre det klassiske repertoire nærværende for det 21. århundredes publikum
 • Ensemblet vil sikre en gensidig kulturel udveksling, og vil præsentere den danske basisensemble model i udlandet


Ud fra det overordnede formål og visionen, har ensemblet to kerneopgaver - koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Disse fremstilles med følgende mål:


Koncertvirksomhed

 • Ensemblet skal skabe musikoplevelser for borgerne af højeste kunstneriske kvalitet uanset opgaven samt udfolde en umiddelbart sværttilgængelig genre gennem en innovativ tilgang til repertoirevalget
 • Ensemblet skal være forandringsparate og iværksætte publikumsundersøgelser, der sikrer ensemblets relevans, samt derefter være i stand til at justere efter behov og efterspørgsel
 • Ensemblet skal sikre en balanceret geografisk fordeling, hvor både det lokale, nationale og internationale perspektiv sættes i spil - bl.a. ved lokale koncertformater og samarbejdsprojekter, nationale samarbejder med koncertsteder og kulturaktører samt international turnévirksomhed og indbringelse af verdenskendte solister til lokalområdet


Formidling og publikumsudvikling

Ensemblet vil repræsentere en musikalsk mangfoldighed og kvalitet, der bredes ud på et bredt alderssegment gennem:

 • 30 årlige skolekoncerter til elever i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, der blandt andet udbydes gennem tilbuddet "Klassisk i Klassen", som vil udrulles som en del af ensemblets overordnede skoleindsats.
 • Innovativ konceptudvikling og mindfulness koncerter målrettet unge mellem 16-25 år.
 • Talentudvikling der sikrer, at talenter i lokalområdet har mulighed for at deltage aktivt og være en del af et lokalt talentmiljø, hvilket blandt andet opnås gennem samarbejde med Holstebro Musikskole, OrkesterEfterskolen, Den Jyske Sangskole og MGK.
 • Nye formater målrettet særlige publikumssegmenter som sundhedssektoren og erhvervslivet.
 • Øget fokus på den digitale formidling med fokus på videreudvikling af den nuværende tilstedeværelse på sociale medier samt deltagelse i udviklingsarbejdet af en digital kammermusikkoncertsal.


I tilknytning til strategi og resultatmål har Ensemble MidtVest opstillet en række nøgletal, der illustrerer ensemblets nuværende virke samt den ønskede udvikling over aftaleperioden. Nøgletallene omhandler antallet af koncerter, publikumstal samt yderligere formidlingsaktiviteter. Der er i den nye aftaleperiode samlet set sket en regulering i både antallet af afholdte koncerter med hele og en del af ensemblet. Reguleringen består i færre koncerter med hele ensemblet, mens der vil afholdes markant flere med en del af ensemblet med ønsket om at være fleksibile i afprøvningen af nye koncertformater og den generelle publikumsudvikling. I alt betyder det en mindre forhøjelse i det samlede antal af afholdte koncerter i alt. Der forventes en samlet stigning i publikumsantal på 15.780 personer i forhold til den seneste aftaleperiode. Det bør dog her bemærkes, at stigningen i publikumsantal også reflekterer, at den nye aftaleperiode strækker sig over en 4-årig periode, hvor den seneste var 3-årig.


Økonomi

Det statslige tilskud udgør i den kommende aftaleperiode 5.585.654 kr. årligt (2020 priser).


Kommunernes tilskud vil i hele aftaleperioden årligt blive pris- og lønfremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2020 tal: 2,16%).


De kommunale driftstilskud beløber sig pr. 1. januar 2021 til et samlet beløb på 2.829.317 kr. (2020 priser).


Tilskuddene fordeles således:

- Herning Kommune: 1.493.000 kr.

- Holstebro Kommune: 988.055 kr.

- Struer Kommune: 348.262 kr.


Det bør bemærkes at den vedhæftede finansieringsplan for Ensemble MidtVest er ensemblets eget foreløbige overslag.


Herning Kommunes tilskud i aftaleperioden 2021-2024 afholdes af Serviceområde 15, Kultur. Der er afsat budgetmidler til formålet.


Udover det kommunale driftstilskud bidrager Herning Kommune også med 1.000.000 kr. til Ensemble MidtVests husleje på Heart.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forvaltningen, som den tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen på plads inden for den givne økonomiske ramme.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.02-P24-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender vedtægtsændringer til godkendelse ved Kultur- og Fritidsudvalget.


Sagsfremstilling

Ensemble MidtVest fremsender nye vedtægtsændringer i udkast til godkendelse ved Kultur- og Fritidsudvalget. Ændringerne baserer sig blandt andet på Ikast-Brande Kommunes udtræden af gruppen af ejerkommuner for Ensemble MidtVest.


Ændringerne består hovedsageligt af tilpasninger fra tidligere fire til nu tre ejerkommuner samt en række sproglige rettelser og opdateringer, så vedtægterne fremstår mere nutidige og retvisende. Dertil kommer følgende væsentlige ændringer:


§3 – Bestyrelsen:

Tidligere:

Ny:

Stk. 1

Ensemble MidtVest ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf:


4 udpeges af de fire aftalekommuner – Ikast-Brande, Herning, Holstebro og Struer, således at der vælges en repræsentant fra hver kommune.

3 udpeges af bestyrelsen med henblik på at udvide bestyrelsens faglige kompetencer på specifikke områder.

1 udpeges blandt ensemblets musikere.

1 kulturchef fra den tilsynsførende kommune.


Stk. 2

Der udpeges en suppleant for hver af bestyrelsens medlemmer.


Stk. 3

En repræsentant for Ensemblets Venner deltager som tilforordnet i bestyrelsen (uden stemmeret).


Stk. 4

De af aftalekommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, der følger den kommunale valgperiode.


De af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, forskudt 2 år af de kommunalt udpegede medlemmer.


Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 6

For afstemning og valg i bestyrelsen gælder reglerne i den til enhver tid gældende kommunale styrelseslov.


Stk. 1

Ensemble MidtVest ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf:


3 udpeges af de tre aftalekommuner – Herning, Holstebro og Struer, således at der vælges en repræsentant fra hver kommune.

4 udpeges af bestyrelsen med henblik på at supplere bestyrelsen med forskellige faglige kompetencer af relevans for ensemblet.

1 udpeges af og blandt ensemblets medarbejdere.


Stk. 2

Kulturchefen fra den tilsynsførende kommune deltager som tilforordnet i bestyrelsen (uden stemmeret).


Stk. 3

Der udpeges én suppleant for hver af de af aftalekommunerne udpegede medlemmer. Der udpeges desuden én suppleant for det af medarbejderne udpegede medlem.


Stk. 4

En repræsentant for Ensemblets Venner deltager som observatør i bestyrelsen (uden stemmeret).


Stk. 5

De af aftalekommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, der følger den kommunale valgperiode.


De af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, forskudt 2 år af de kommunalt udpegede medlemmer.


Stk. 6

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, valgt blandt de fire uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger desuden en næstformand.


Stk. 7

For afstemning og valg i bestyrelsen gælder reglerne i den til enhver tid gældende kommunale styrelseslov.


Stk. 8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.Omstrukturering af bestyrelsens sammensætning sker for at imødekomme Statens Kunstfonds ønske om, at Ensemble MidtVest lever op til kodekset for god ledelse i kulturinstitutioner. Dette betyder, at Kultur- og Fritidschefen i den hjemmehørende kommune fremadrettet sidder med i bestyrelsen som tilforordnet uden stemmeret.


Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger til de ønskede ændringer.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udkastet til nye vedtægter for Ensemble MidtVest godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Kvartborg Vestergaard

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.


Samlet set forventes et mindre forbrug på 18,865 mio. kr. vedrørende drift og et mindre forbrug på 31,908 mio. kr. vedrørende anlæg.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.


Driftsudgifter


Forventet regnskab 2020 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 18,865 mio. kr. (mindreforbrug) som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 på 14,091 mio. kr.

Det budgetterede mindreforbrug på 18,865 mio. kr. kan henføres til flg.

 • -0,6 mio. kr. vedr. Herning Svømmehal og udendørs idrætsanlæg
 • 1,9 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
 • 6,4 mio. kr. vedr. aflyste eller udsatte events, hvoraf 4,290 mio. kr. vedr. aflyste events forventes at blive tilbageført til eventpuljen (ØKE) ved regnskabsårets afslutning. Resterende 2,110 mio. kr. vil blive søgt overført til 2021 til gennemførelse af udsatte events eller arrangementer mv.,
 • 4,3 mio. kr. vedr. forenings- og idrætshalområdet,
 • 6,8 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer mv.


Afvigelserne dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring.Anlægsudgifter


Forventet regnskab 2020 - anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindre forbrug i 2020 på 31,908 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • 9,1 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
 • 8,2 mio. kr. vedr. Holing-projektet - halprojektet mv. gennemføres i 2020/2021,
 • 3,1 mio. kr. vedr. Det Blå Rum,
 • 3,0 mio. kr. vedr. halprojekter
 • 1,6 mio. kr. vedr. tag og fag,
 • 1,5 mio. kr. vedr. etablering af Tennishal,
 • 1,0 mio. kr. vedr. erstatningsbane ved Herning KFUM / Herning Gymnasium,
 • 0,8 mio. kr. vedr. Lind Outdoor,
 • 0,8 mio. kr. vedr. renovering af kunstgræsbane i Vildbjerg,
 • 0,6 mio. kr. vedr. MTB ruter,
 • 0,5 mio. kr. vedr. omklædningsrum Vildbjerg SF,
 • 0,5 mio. kr. vedr. øvecontainere,
 • 1,2 mio. kr. vedr. øvrige mindre projekter


Det skal bemærkes, at det forventede forbrug i 2020, vil bevirke, at overførslen fra 2019 på 52.613 mio. kr. derved forventes at blive nedbragt til 31,908 mio. kr. ved udgangen af 2020.Bevillingsmæssige ændringer:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:


 • I forbindelse med budgetforlig 2018 blev der på Serviceområde 20 (ØKE), Administration, Erhvervsudvikling, Turisme og Landdistrikter afsat 100.000 kr. til Åben Skole. Midlerne søges overført til Serviceområde 11 (KFU), Idræt og Fritid, Åben Skole i 2020 og fremover.
 • I forbindelse med at Kultur på Recept i budgetforlig 2020 overgik fra projekt til almindelig drift, søges 217.000 kr. overført fra Serviceområde 15 (KFU), Kultur, Kultur på Recept til Serviceområde 20 (ØKE), Administration, By, Erhverv og Kultur i 2020 og fremover.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-6-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Mødekalender for 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet har fastlagt sine møde for 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gør opmærksom på, at møderne skal fastsættes i forhold til budgetopfølgninger, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.


Møderne fastsættes primært til mandage kl. 8.30 til kl. 12.00.


Der gøres opmærksom på, at der ikke er møde i januar og november måneder. Møderne er placeret i forhold fristerne til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om bevilling fra Ungepuljen.

Sagsfremstilling

På baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen vedtaget af KFU på møde 18. marts 2013, har forvaltningen i perioden 10. august til 29. september bevilliget følgende:


Dub-Reggae Mashup, som et reggae arrangement med musik og talk. Formålet er at give publikum et indblik i, at reggae ikke bare er Bob Marley, men virkelig meget mere. Dub-reggae betyder, at det handler om det mere langsomme reggae lydbillede. Arrangementet indeholder en talk-del, hvor Henrik Bæk, som er reggae-skribent hos GAFFA vil holde et foredrag om reggae, dub-reggae og andre reggae undergenrer, samt en musikdel, hvor to upcomming DJs inden for genren DJ Byggemand Lass Dub og Wordshredder vil spille dub-reggaemusikken. Arrangementet afholdes på Kontrast. Det var planlagt til 19. september, men på grund af Corona-situationen er det - efter bevillingen er givet - udskudt til primo november. Der er begrænsning på deltagerantal på 35 personer. Der er bevilliget 4.500 kr. til Thomas Rask.


Der er i indeværende år tidligere bevilliget midler til Limbo Event, Electro Event, Hard Night event og produktion af filmen ”Når man elsker nogen”.


Der resterer herefter 27.000 kr. af Ungepuljen for 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget