Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. oktober 2015
Mødested: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning hos Søby Brunkulsmuseum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet starter med en rundvisning.

Beslutning

Taget til orientering.

 

Sagsnr.: 19.03.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Søby Brunkulsmuseum søger om midler til bygning af grovsmedje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen

Sagsresume

Søby Brunkulsmuseum søger om tilskud til bygning af grovsmedje.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Naturstyrelsen i foråret skulle rive nogle bygninger ned ikke langt fra Søby Brunkulsmuseum, blev museet tilbudt en intakt grovsmedje fra 1970. Da museet ønsker at bevare inventaret, fik de hele smedjen foræret. Den står nu opmagasineret i en garage og venter på at få en bygning at flytte ind i. Det er denne bygning museet søger midler til.

 

Grovsmedjen forventes at blive et trækplaster især for de mandlige besøgende, da der er flere tekniske ting, folkene bag museet ønsker at formidle. Investeringen ligger i god tråd med den fremdrift museet har. Museet er velbesøgt især af efterlønnere og pensionister og hvert år stiger besøgstallet. Investeringen går også fin i takt med at foreningens formål, ifølge deres vedtægter; §2: "orientere om brunkulsepoken i perioden 1939-1979" og "brunkullenes betydning for det danske samfund i en tid hvor importen af udenlandsk brændstof var stoppet" og "indsamle og registrere gamle fotos, genstande og værktøjer mv - med naturlig tilknytning til brunkulslejerne".

  

 

Økonomi

Bygningen, som bliver 96 kvadratmeter stor, kommer til at koste 300.000 kr at opføre. Museet har lavet flere tiltag for at finansiere projektet. De har sat billetprisen op, de har søgt fonde og virksomheder. Indtil nu har de modtaget positivt respons fra en enkelt lokal virksomhed. De forventer at kunne finansiere 150.000 kr selv på denne måde.

Desuden har museet søgt Ikast-Brande Kommune om midler. Ikast-Brande Kommune har ikke givet tilsagn endnu, men har meldt ud, at man ikke ønsker at give midler til drift, de vil udelukkende støtte med et anlægstilskud.

 

Det kan oplyses, at Søby Brunkulsmuseum modtager et årligt driftstilskud fra Herning Kommune på 40.300 kr (2015).

 

Museet formueforhold:

 

 • Årets resultat for 2014:   57.123 kr
 • Egenkapital:   2.082.407 kr.
 • Likvide beholdninger: 900.126 kr.

 

Forvaltningen foreslår at Herning Kommune støtter projektet med 75.000 kr under forudsætning af, at også Ikast-Brande Kommune støtter projektet og at udgiften på 75.000 kr finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 75.000 kr til bygning af grovsmedjen,

 

at udgifterne finansieres fra Kultur Udvalgets rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 14. september 2015 resterer 322.969 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med 100.000 kr. uden betingelser om medfinansiering fra andre kommuner. 

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Herning Kendo Klub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kendo Klub v/ Jesper Andersen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Herning Kendo Klub er en interessegruppe bestående af 5 personer over 25 år, alle bosiddende i Herning. Gruppen har i august 2015 stiftet en forening med henblik på at udbrede kendskabet til Kendo i Herning og omegn. Foreningen arbejder løbende på at gøre sig synlige i forbindelse med forskellige arragementer og rejse midler til materialer med henblik på at rekruttere flere medlemmer.

 

Kendo er en japansk kampstilart med fokus på fysisk og mental træning med stærk fokus på etikette og vilje. Formålet med Kendo er gennem træning og aktivitet at forme krop og sjæl og værdsætte høflighed og respekt.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt og har følgende bemærkninger:

 

 • §5 Generalforsamlingen: Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende.
  Dagsorden: Formandens beretning og regnskab skal forelægges til forsamlingens godkendelse. Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal, hvor formand og kasserer skal være myndige.

          Hemmelig erstattes af skriftlig afstemning.

 • §6 Ekstraordinær generalforsamling: Der skal fremsættes skriftlig begrundet anmodning over for bestyrelsen.
 • §7 Foreningens daglige ledelse, stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede incl. formanden eller næstformanden.
 • §8 Økonomi, regnskab og revision: Regnskabet skal underskrives af revisor og hele bestyrelsen.
 • §9 Tegningsregler og hæftelser: Lånoptagelse kræver generalforsamlingens godkendelse.
 • §10 Vedtægtsændring: Ændring af foreningens vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • §11 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Evt. overskydende midler skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.
 • §13-16 Anføres normalt ikke i en vedtægt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 2.000 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse Roj Ava

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Kurdiske Forening Roj Ava søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Roj Ava er etableret i april 2015 og er hjemmehørende i Herning Kommune. Foreningen tegner pt. 28 medlemmer, heraf 13 under 25 år.

 

Foreningens formål er at arbejde for integration af kurdere fra Syrien via sport-, sundheds og kulturaktiviteter samt undervisning i dansk og kurdisk. Foreningen ønsker at fremme samarbejdet med andre foreningsaktører og interessenter til fordel for en bedre integration i det danske samfund.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemsskab skal fremgå
 • §3 Medlemmer: Procedure for ind- og udmeldelse bør fremgå, evt. med henvisning til foreningens hjemmeside
 • §4 Generalforsamlingen: Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende
  Formandens beretning skal fremlægges til godkendelse. Det bør angives, hvor mange bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges. Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år.
 • §6 Foreningens daglige ledelse: Der føres protokol over bestyrelses beslutninger. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
 • §7 Økonomi: Låneoptagelse kræver generalforsamlingens godkendelse.
 • §9 Vedtægtsændringer: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • §10 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Evt. overskydende midler skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 2.800 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-212-05, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-6-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Dansk og Kurdisk Kulturforening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk og Kurdisk Kulturforening v/ formand Delbrin Hussein søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Dansk og Kurdisk Kulturforening er etableret i maj 2015 og har til formål gennem idrætslige, sociale og kulturelle aktiviteter at fremme samvær og integration i det danske samfund og kendskabet til den kurdiske kultur. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og tegner jf. fremsendte medlemsliste 49 medlemmer, heraf 18 under 25 år. Hovedparten af foreningens medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Der betales kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen holder pt. til i Herning Frivillig Center, men har ønske om låne faglokaler og idrætshaller, så medlemmerne kan udfolde sig med musik, dans, sport, leg og dans.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemsskab skal fremgå
 • §3 Medlemmer: Det bør fremgå, hvordan ind- og udmeldelse foregår evt. med henvisning til foreningens hjemmeside
 • §4 Generalforsamlingen: Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende. Formandens beretning fremlægges til godkendelse. Det bør fremgå, hvor mange bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges. Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år.
 • §5 Ekstraodinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet ønske herom.
 • §6 Foreningens daglige ledelse: Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger
 • §7 Økomomi: Lånoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen
 • §9 Vedtægtsændring: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget
 • §10 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvileket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Evt. overskydende midler skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godekendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 3.300 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning for området

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-212-05, aktivitetstilskud til foreninger

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Haludvidelse i Aulum, projektgodkendelse og frigivelse af reserveret anlægstilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fritidscenter v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen søger om godkendelse af haludvidelsesprojekt og frigivelse af reserveret anlægstilskud.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2013-2016 samt byrådsbeslutning af 3. marts 2015 er der i 2016 afsat et anlægstilskud 13,597 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Aulum mod, at fritidscentret selv indsamler 4 mio. kr.

 

Halprojektet beror på at imødekomme et behov for nye og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter og skabe gode muligheder for mere fleksibel haltid og mangfoldige udfoldelsesmuligheder.

 

Forvaltningen har løbende været i dialog med Aulum Fritidscenter, som i samarbejde med hallens brugere og lokale aktører har udviklet et fælles projekt og nu er i mål med indsamlede midler.

 

Aulum Fritidscenter fremsender vedlagte skitseprojekt på ca. 2.400 m2 haludvidelse til udvalgets godkendelse. Haludvidelsesprojektet indeholder:

 

 • Multihal med foldevæg og springgrav
 • Fitnesscenter
 • Omklædning, aktivitetsområde og depot mv.

 

Hal 2 udføres som en tilbygning til det eksisterende fritidscenter, hvor der via det nuværende indgangsparti skabes transparens og indkig til de nye aktivitets- og bevægelsesrum.

Haludvidelse kobles via et fælles opholds- og aktivitesareal på den sydlige ende af det nuværende cafeteria, som herved i endnu højere grad bliver hjerte og omdrejningspunkt for de mange brugere i centret.

 

For at tilgodese det faldende terræn placeres hallens niveau ca. 1-1,5 m lavere end cafeteriaets gulvniveau. Placering af omklædningsrum, depoter mv. placeres i samme niveau som hal 2. Motionscentret placeres i niveau 1 (over omklædningsfaciliteterne) med mulighed for indkig til hallen.

 

Adgangen til de forskellige niveauer sker via trapper samt elevator, så der er fri tilgængelighed for alle.

 

Selve idrætshallen udføres med mulighed for rumopdeling, så der kan etableres op til 3 selvstændige rum til hver sin aktivitet. I hallen etableres endvidere en springgrav.

 

Samlede anlægsudgifter udgør 17,597 mio. kr. ex. moms.

 

Finansieringsplan:

 

Indsamlede midler

4,000 mio. kr.

Herning Kommune

13,597 mio. kr.

I alt  

 17,597 mio. kr.

 

Aulum Fritidscenter har finansieringen på plads og fremsender endeligt projektforslag til godkendelse og anmoder om, at reserveret anlægstilskud frigives.

 

Arealoverdragelse

 

 Tilbygning til Aulum Fritidscenter går over matrikelgrænse, hvorfor der er behov for arealoverførsel/erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.

Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af Juridisk Kontor.

Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.

Samlede udgifter i forbindelse med arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre ca. 50.000 kr. og finansieres af halprojektets budgetramme.

 

Økonomi

 Anlægstilskuddet udbetales med 25% ved fundamentets færdiggørelse - 50% midtvejs - og 25% ved byggeriets afslutning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fremsendte haludvidelsesprojekt godkendes

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 13,597 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318 081

 

at anlægsudgiften på 13,597 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 11, idræt og Fritid, stednr. 318 081

 

at udgifter til arealoverdragelse afholdes inden for halprojektets budgetramme

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1296-09 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

KFUM og KFUK i Herning - Ansøgning om tilskud til udskiftning af tag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

KFUM og KFUK, Brændgårdvej 18 i Herning, ansøger om tilskud til udskiftning af tag

Sagsfremstilling

KFUM og KFUK i Herning ansøger om tilskud på 150.000 kr. inkl. moms, 50% af de samlede udgifter på 300.000 kr. til udskiftning af taget på foreningens ejendom, Brændgårdvej 18 i Herning.

 

Taget på huset trænger til udskiftning, da 25% af eternitpladerne er revnede, hvilket har medført en indtrængen af vand. En medarbejder fra Kommunale Ejendomme har besigtiget skaderne, og har vurderet, at en udskiftning af taget er nødvendigt. Der er således blevet indhentet tilbud på udskiftning af tagplader, montering af nye tagrender, deponering af tagplader og en ændring af sternen på nordsiden.

 

KFUM og KFUK i Herning modtager normalt et årligt lokaletilskud på ca. 132.000 kr. svarende til 73% af de tilskudsberettigede driftsudgifter vedr. lokalerne på Brændgårdvej 18.

Derudover kan oplyses, at foreningen i det seneste regnskabsår 2014 har haft et overskud på 1.108 kr., og at der pr. 31.12.2014 iflg. regnskabet er en likvid beholdning på 193.725 kr. samt værdipapirer på 2.585.729 kr.

Egenkapitalen er pr 31.12.2014 på 1.918.151 kr. samt henlæggelser på i alt 2.288.513 kr.

Økonomi

Den samlede udgift for udskiftningen af taget vil beløbe sig til 300.000 kr. i henhold til indhentede tilbud, hvoraf der ansøges om et tilskud på 150.000 kr (50%). Tilskuddet finansieres fra konto for særligt lokaletilskud i 2015

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på det ansøgte med henvisning til, at foreningen har økonomisk råderum til selv at afholde udgiften til udskiftning af tag.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Midtjysk Karting Klub - ansøgning om lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtjysk Karting Klub ansøger om lokaletilskud til lejede lokaler ved Fauerholtbanen, Ringstrupvej 14, 7430 Ikast. Der ansøges om tilskud til en årlig lejeudgift på i alt 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Midtjysk Karting Klub er hjemmehørende i Herning Kommune og har p.t. 150 medlemmer, hvoraf ca. 1/6 er bosidende i Herning Kommune. Banen er beliggende i Ikast-Brande Kommune. Klubben har i henhold til beslutning i Skole- og Kulturudvalget den 17. juni 1998 modtaget et mindre tilskud på ca. 20.000 kr. årligt til baneleje og har delt lokaler med en kommerciel aktør på anlægget.

Den kommercielle aktør har nu opsagt lejemålet, og foreningen Midtjysk Karting Klub ønsker herefter at indgå lejeaftaler vedr. faciliteterne, og der vil fremover kun foregå foreningsaktiviteter på banen.


Klubben oplyser, at lejen for klubhus (87 m
2), toiletter, værksted og dommertårn (161 m2) vil beløbe sig til i alt 150.000 årligt, hvortil der ansøges om lokaletilskud.
Forvaltningen har vurderet på lejeudgiften og finder en pris pr. m
2 på 605 kr. for værende meget høj i betragtning af beliggenhed, medlemstal og aktivitetsniveau.
Forvaltningen anser et rimeligt udgiftsniveau for det ansøgte at være på 50% af de opgivne priser, hvilket vil give en tilskudsberegning på 73% af en tilskudsberettiget leje på 75.000 kr., svarende til et årligt lokaletilskud på 55.000 kr.

 

Herudover vil der skulle betales baneleje på 100.000 kr. årligt, hvortil man fortsat vil modtage ca. 20.000 kr. i tilskud efter gældende regler.

Klubben er blevet forelagt denne vurdering og beregning, og vil kunne acceptere et sådant tilskudsniveau.

Det kan oplyses, at klubben i det seneste regnskabsår har investeret 675.000 kr. i forbedringer af baneanlægget, og at der pr. 31.10.2014 iflg regnskabet er en likvid beholdning på 196.703 kr. svarende til egenkapitalen.

 


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 8. juni 2015, pkt. 78:

at der bevilges et årligt lokaletilskud på 55.000 kr. svarende til 73% af en tilskudsberettiget lejeudgift på 75.000 kr.

 

at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for lokaletilskud, Idræt.Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2015, pkt. 78:

Udsat med henblik på en nærmere analyse af økonomien.

 

I forhold til tidligere vil der nu være mulighed for at drive udlejningsvirksomhed, selvom klubben har givet udtryk for, at det ønsker man ikke.

Der er efterfølgende taget kontakt til Ikast-Brande Kommune, som har meddelt, at man ikke kan/vil yde støtte til klubben, som er hjemmehørende i Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på det ansøgte, idet Herning Kommune ikke vil øge det nuværende tilskudsniveau og henstiller, at klubben udnytter mulighederne for udlejning af faciliteterne.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-3-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgs møder i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2016.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i forbindelse med budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Kultur- og Fritidsudvalget i 2016.


Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 08.30 ligesom i tidligere år.
Januar 25
Februar 29
Marts 29 - tirsdag efter påske
April 26 - tirsdag efter budgetkonferencen
Maj 23
Juni 20
August 15
September 12
Oktober 24
November 21
December 19

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 10. august til 1. oktober 2015

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen udbetalt flg. i perioden 10. august til 1. oktober 2015.

 

Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:

 • Beat 'Em Up event, som er en freestyle rap battle, hvor det gælder om verbalt at vinde over sin modstander med en hurtig tankegang, sprøde rim, humor og musikalitet. Arrangementet planlægges afholdt den 17. oktober, helst på Scene7, men alternativt på Kulturfabrikken eller i Kontrast. Ansøger har fundet sponsorer af præmier til vinderne og publikum. Subgenrene tilhører hiphopkulturen, og er i kraftig vækst i de lidt større byer i Danmark. Ansøger vil gerne introducere formatet for Herning og herningenserne, og han håber, at eventen kan være en årlig tilbagevendende begivenhed i det subkulturelle miljø i byen. Der er bevilliget 4.000 kr. til Patrick Jakobsen.

 

Der er i år tidligere bevilliget tilskud til:

 • Unges opsætning af "Slavepiskerens Datter" - 5.000 kr.
 • Danse- og musikevent, La Vida Loca - 5.000 kr.
 • Improvisationsteater om livet på landet i 1920erne - 2.500 kr.
 • Elektronisk DJ workshop - 3.000 kr. + 1.200 kr. - ialt 4.200 kr.
 • Madfestival i Gullestrup - 4.000 kr.

 

Der resterer efter udbetaling af tilskuddet 25.300 kr. af Ungepuljen for 2015.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. september 2015 og det forventede regnskab for 2015.

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften forventes et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2014 på 7,641 mio. kr.

Det skal dog bemærkes, at der efter denne sag vil blive tilbageført uforbrugte midler på 1,85 mio. kr. til beskæftigelsesområdet vedr. det nye Madværksted i Huset No7, idet igangsætningen af projektet blev forsinket.

Tilbageførelsen vil reducere det forventede mindreforbrug til 7,75 mio. kr.

 • at der vedr. anlæg forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2014 på 43,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer. 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 9,6 mio. kr. (mindreforbrug) som bl.a. kan henføres til flg. forhold:

 • Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. midler disponeret til fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg - overføres til anlægsbudgettet ved regnskabsafslutningen.
 • Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. fra budgetposter vedr. afledte driftsudgifter fra endnu ikke afsluttede anlægsprojekter (Herning Svømmehal og Timeline).
 • Der forventes et mindreforbrug på 1,85 mio. kr. vedr Madværskstedet i Huset No7 på grund af udskydelse af projektetstart - beløbet overføres til beskæftigelsesområdet.
 • Der forventes et mindreforbrug på 0,65 mio. kr. vedr. biblioteker med forbehold for diverse projektafslutninger.
 • Resterende mindreforbrug kan henføres til forventede normale overførsler vedr. projekter og decentrale institutioner.

  

Med hensyn til sanktionslovgivningen og overholdelse af det oprindeligt vedtagne budget giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.


Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbug i 2015 på 3,6 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2014 på 43,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter. De enkelte projekter fremgår af bilag vedlagt sagen.

Det skal bemærkes, at der er fremrykket 15 mio. kr. fra 2016 til 2015 i betalinger vedr. det nye 50-meter bassin ved Herning Svømmehal - tilsvarende budgetbeløb vil efter denne sag blive fremrykket og udligne forbruget.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 • Der overføres uforbrugte budgetmidler på 1,85 mio. kr. i 2015 vedr. Madværkstedet i Huset No7 fra Serviceområde 15, andre kulturelle opgaver (konto 364 15 512-00) til Serviceområde 17, Beskæftigelse og Forsørgelse (konto 581 00 025-08). De uforbrugte midler skyldes forsinket projektstart.
 • Der overføres 115.000 kr. i 2016 og fremover vedr. Stakroge Gl. Skole fra Serviceområde 10, Dagtilbud til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud (374 00 203-06), idet institutionen fremover vil høre under Kultur- og Fritidsudvalget.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der foretages budgetomplaceringer / tillægsbevillinger som beskrevet i sagen.

 

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. november 2015 og i Byrådet den 17. november 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.36-A00-1-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Godkendelse af vedtægtsændringer for Museum Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Museum Midtjylland ønsker vedtægtsændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland ønsker vedtægtsændringer til godkendelse.

For nemheds skyld er ændringerne markeret med rødt i bilaget med de nye vedtægter.

 

 

Der er tre grunde til vedtægtsændringerne

 

1: Museum Midtjylland har skiftet adresse

 

Herning Kommune har købt Museets bygning. Desuden køber Herning Kommune Museets grund med fremadrettet aftale om udmatrikulering til Museet.

 

2. Formelle ændringer i forhold til krav fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen har ændret retningslinjer og har krav om standardvedtægter

 

De formelle ændringer er i rækkefølge:

Krav om information om gældende lovgrundlag på forsiden

Krav om indholdsfortegnelse

Krav om tillæg med ejerforhold, lokaler og adresser (tillæg §6)

Nøjagtig krav ift bevaring, udskillelse, kassation, sikring mv (§9)

Krav om standard tekst om ophør (§12)

 

3. Småændringer

 

Eksempelvis hedder Kulturarvsstyrelsen nu Kulturstyrelsen.

 

 

 

 

Ændringerne i forhold til ansvarsområder er godkendt hos Kulturstyrelsen per 2.september 2015. Efter behandlling og godkendelse i Herning Kommune sendes godkendelsen til Kulturstyrelsen til information. Denne ansvarsfordeling skyldes, at Herning Kommune er hovedtilskudsyder. Desuden sendes godkendelsen til Ikast-Brande Kommune til kommentering og udtalelse.

Museets ejerforhold, lokaler og adresse ændringer i forhold til grunden Museumsgade 32 (tillægget §6) træder i kraft så fremt det bliver vedtaget, at Herning Kommune køber grunden til Museums gade 32, (Dagsorden punkt samme dag).

 

 

Økonomi

Herning Kommune er fortsat hovedtilskudyder til Museum Midtjylland - vedtægterne ændrer ikke på disse forhold.

 

Vedtægts ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Forslaget til vedtægtsændringer godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering

 

Sagsnr.: 19.03.00-G10-1-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Køb af grund

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget