Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. august 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.07.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Bibliotekernes tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), som p.t. er under etablering, er kommet til verden i et samarbejde KL, Kulturministeriet og Kulturstyrelsen imellem, og det indstilles hermed at Herning Bibliotekerne tilslutter sig det fælles digitale bibliotek, i første omgang som en forsøgsordning der skal evalueres efter 1 år i december 2014.

Sagsfremstilling

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) handler om at skabe en for alle landets biblioteker fælles og fleksibel platform på internettet, til formidling af bibliotekernes digitale materialer som e-bøger, e-lydbøger, e-musik, digital kulturarv mv., samt i halen af dette - til den digitale formidling indenfor kulturområderne. DDB vil dermed give borgerne en let, overskuelig og attraktiv adgang til bibliotekernes samlede univers af digitale materialer og formidling. For bibliotekerne er DDB en centralisering og professionalisering af netformidlingen, samt et rationale qva samarbejdet omkring produktionen, udvikling af teknikken og forhandling af rettigheder mv.
 
Endnu er samarbejdet under opbygning, og først i 2014 etableres den infrastruktur, der skal skabe den forbedrede formidlingsplatform. Men sekretariatet, som er organiseret under KL, ønsker at kommunerne allerede pr. 1. september 2013 tilkendegiver om man vil deltage eller ej.
 
DDB har haft en lang opstartsperiode, og der er stadig usikkerhed og stor debat om hvad der fremover skal omfattes af DDB. Det vil sige at bibliotekerne reelt ikke ved hvad de får ved at tilmelde sig til september. Dette uagtet er ideerne bag DDB så god, at vi bør tilslutte os, og imødeser en fælles formidlingsplatform for de digitale ressourcer, og kan desuden som centralbibliotek ikke stå udenfor samarbejdet. Men grundet usikkerhederne og implicit en bekymring for projektets fremtidsperspektiver, ønsker Herning Bibliotekerne at evaluere deltagelsen efter ét år i december 2014.
 
Prisen for deltagelse afhænger af tilslutningsgraden i kommunerne; ved 60 % koster det 3,91 pr. borger, ved 100 % 2,87 kr. pr. år fra 2014 for basispakken. Oven i kommer et beløb for brug af et fælles CMS-system: 0,55 øre. pr. borger ved 100% tilslutning, 0,74 kr. ved 60% tilslutning. Herning Bibliotekerne kan opsige andre aftaler mv. ved indgåelse af aftale med DDB som kan medvirke til finansieringen til DDB. Resten afholdes indenfor biblioteks drift.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Bibliotekerne tilslutter til Danskernes Digitale Bibliotek indledningsvist i en 1-årig prøveperiode, der evalueres pr. december 2014.

 

at Herning Bibliotekern afholder omkostningerne for Danskernes Digitale Bibliotek indenfor bibliotekets drifts ramme.

 

at Herning Bibliotekerne orienterer Kultur- og Fritidsudvalget når der foreligger mere information om indholdet i DDB.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
 
Med bemærkning om der skal arbejdes på en mere demokratisk og repræsentativ model.

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30.06.2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013.
 
Sammenfattende viser opfølgningen, at der vedr. driftsbudgettet forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og vedr. anlægsbudgettet et samlet mindreforbrug på 45,0 mio. kr.
 
Bemærkninger og specifikationer fremgår af nedenstående sagsfremstilling.

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.
 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:
[image] 

 

 

 

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 3,2 mio. kr. (mindreforbrug) i forhold til det korrigerede budget
Bemærkninger til afvigelserne:
 
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:
Det forventede mindreforbrug 0,6 mio. kr. kan henføres til bevilgede/ikke udbetalte tilskud til planlagte aktiviteter og renoveringsopgaver.
 
Serviceområde 14 - Biblioteker:
Det forventede mindreforbrug 0,367 mio. kr. er midler, som i forbindelse med købet af ejendommen Østergade 8 blev besluttet afsat specifikt til uforudsete udgifter vedrørende det nye hovedbibliotek og driften af ejendommen.
 
Serviceområde 15 - Kultur:
Det forventede mindreforbrug 2,2 mio. kr. kan henføres til de normale overførsler vedr. kommunens kulturinstitutioner samt bevilgede/ikke udbetalte tilskud til planlagte kulturelle arrangementer og aktiviteter. 
Sanktionslovgivning
I forhold til sanktionslovgivningen og overholdelse af det oprindeligt vedtagne budget, giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger
  
Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]
 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 45 mio. kr. (mindreforbrug), som kan henføres til flg. forhold:
 
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Mindreforbrug på 8,1 mio. kr. skyldes, at anlægsprojekterne vedr. Fodboldeksperimetariet 2. etape, Timeline, haludvidelse i Sdr. Felding og etablering af ny boldbane ved Gymnasiet ikke forventes gennemført/afsluttet i 2013.
 
Serviceområde 14 - Biblioteker:
Etableringen af det nye hovedbibliotek i Østergade 8 forventes først afsluttet i 2014, og det anslås, at der skal overføres 36,5 mio. kr. til 2014.
 
Budgetomplaceringer:
Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der vedr. Herning Bibliotekerne behov for budgetomplaceringer/tillægsbevillinger.
Der skal foretages budgetomplaceringer i forhold til den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen til Herning Bibliotekerne. Der er i forhold til det oprindelige budget tale om en merindtægt på 2,385 mio. kr., som modsvares af tilsvarende udgifter.
Punktet er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18.03.2013, og omplaceringerne er specificeret i vedlagte økonomiskema.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de i sagen beskrevne omplaceringer af budgetbeløb foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold. 

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. september 2013 og i Byrådet den 17. september 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning søger om tilskud til Børneteaterfestival 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender 12. juni ansøgning om tilskud på 35.000 kr. til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2013, som afholdes 8.-10. november 2013.

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Herning afholder i november 2013 igen børneteaterfestival med omkring 30 visninger af professionelle børneteaterforestillinger.

Festivallen afvikles fredag 8. november i Haderup, Skarrild, Kibæk, Aulum, Vildbjerg og Vind, mens det lørdag 9. november og søndag 10. november foregår i Nørregade 7, primært i Kulturhuset.

 

Formålet med festivallen er at præsentere proffesionelt teater for Herning Kommunes børn og deres forældre. Ud over proffesionelt teater tilbyder alle lokationer også forskellige kreative værksteder, så som boghule, ansigtsmaling, maling, ler, frugt, sokkedyr, gips og så videre (værkstederne skifter). Alle forestillinger og aktiviteter er gratis for publikum.

 

I 2012 deltog ca. 4.000 børn og deres voksne.

Herning Børneteaterfestival kan kun gennemføres i kraft af den store opbakning fra kulturaktører, foreninger og ca. 100 frivillige. I år ser Kulturelt Samråd Herning frem til at etablere samarbejdet med det nye kulturhus i Nørregade.

 

Budgettet for børneteaterfestivalen balancerer ved 234.000 kr., hvoraf udgiften til forestillinger andrager 170.000 kr., mens andre væsentlige poster er programmer, annoncering/radiospots og materialer.

På indtægtssiden er der refusion fra staten (50 % på godkendte teaterforestillinger) 85.000 kr., mens Kulturelt Samråd Herning selv disponerer 114.000 kr. til festivalen.

 

Kulturelt Samråd Herning søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på de manglende 35.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende år bevilliget 25.000 kr. til Teatermaraton (afholdt i februar) og 28.000 kr. til "På Sporet af Herning" (afholdt i maj, som begge er projekter afholdt af Kulturelt Samråd Herning.

Økonomi

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 35.000 kr. til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2013

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. august 2013 resterer 246.686 kr.  

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.12-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Spejdergruppen Kalabassen søger om tilskud til opkobling til den offentlige gadebelysning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesrådet for Kalabassen søger om et tilskud på kr. 29.000 til opkobling af gadelys på det offentlig net.

Sagsfremstilling

De grønne spejdere i Vildbjerg har foreningslokaler på Hjortsballevej 4 A i Vildbjerg, også kaldet Kalabassen.

 

Spejdergruppen har ca. 125 børn og ledere i foreningen.

 

Spejderhuset Kalabassen fik for 20 - 25 år siden sat gadelys op på et stykke offentlig vej, som i forvejen ikke var omfattet af den offentlige gadebelysning.

 

Kalabassen har hidtil stået for driften af disse gadelamper, men ønsker nu at Herning Kommune skal overtage driften fremover.

 

EnergiMidt har oplyst, at udgiften til at gøre gadelamperne brugbare i det offentlige net beløber sig til kr. 39.000.

 

Foreningen har meddelt, at de selv har mulighed for at bidrage med kr. 10.000.

 

Der søges om et tilskud på kr. 29.000.

 

Foreningen modtager ca. kr. 40.000 årligt i lokaletilskud. Dette beløb forventes fremover at blive mindre, som følge af den reducerede eludgift.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på kr. 29.000,-

 

at beløbet afholdes over kontoen for lokaletilskud til børne- og ungdomsorganisationer

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.07.11-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

MidtVest Pigekor - korrejse til Paris 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender den 31. juli ansøgning om tilskud på 7.000 kr. til gennemførelse af MidtVest Pigekors korrejse til Paris i oktober.

Sagsfremstilling

MidtVest Pigekor etablerede i oktober 2012 et samarbejde med det franske kor La Maitrise de Paris, som også arbejder eliært med sangerne for at underbygge deres muligheder for at blive professionelle sangere.

 

Korene planlægger igen i år en række fælles koncerter (turné) i Danmark og Frankrig.

MidtVest Pigekor drager til Frankrig i oktober i år, mens det franske kor kommer på genvisit i Herning i foråret 2014, hvor korene vil kunne opleves ved en række fælles koncerter og andre musikalske aktiviteter i Danmark - i særdeleshed i Herning.

 

Formålet med koncertturneen er dels at opnå musikalsk udvikling og inspiration, dels at understøtte mellemfolkelig udveksling i form af privat indkvartering. Derudover søges/ønskes kendskabet til dansk kormusik udbredet i Frankrig.

 

Budgettet for korrejsen balancerer ved 121.000 kr. Heraf udgør transport og forplejning de væsentligste udgifter, mens egenbetaling, korets egne midler, koncerthonorar i Paris og sponsorer/fonde udgør de væsentligste indtægter.

 

MidtVest Pigekor søger om tilskud på 200 kr. per deltager til rejsen - ialt 7.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at yde 200 kr. i tilskud per deltager til korrejser i Danmark og Europa.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 7.000 kr. til MidtVest Pigekors korrejse til Paris i oktober, som finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 2. august resterer 187.656 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-7-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Lyng Quilterne, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lyng Quilterne v/ fmd. Benthe Heldgaard søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Lyng Quilterne blev etableret for 11 år siden og har til huse i Nørregade 7, hvor de låner lokaler, som ramme om de foreningens aktivitet.
 
Foreningens formål er med udgangspunkt i aktiviteten og det sociale samvær at fremme interessen for patchwork mm.
 
Foreningen tegner pt. 38 medlemmer alle over 25 år og alle på nær 4 bosiddende i Herning. Lyng Quilterne tilbyder kontinuerlige aktiviteter og forskellige arrangementer og udstillinger i relation til aktiviteten.
 
Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
Foreningen er tilknyttet Dansk Patchwork Forening, hvor Herning i år er vært for landsorganisationens årlige Patchwork træf, som afholdes den 24-25. august i Herning Kongrescenter.
 
Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

  • §1. Hjemsted skal præciseres

  • §2. Foreningens formål skal uddybes i forhold til det aktive og forpligtende fællesskab

  • §3. Foreningen skal være åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der kan ikke stilles krav om medlemskab af landsforening. Det bør fremgå, hvordan ind- og udmeldelse foregår evt. med henvisning til foreningens hjemmeside.

  • §4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlig annoncering/ opslag. Indkaldelsesfrist er lige lovlig kort. Bør være min. 14 dage.

  • Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.

  • Foreningens regnskabsår skal følge kalenderår

  • §8. Opløsningsparagraf skal uddybes. Det skal fremgå, at evt. overskud ved ophør tilflalder almennyttigt formål i Herning Kommune.

  • Tegningsret skal fremgå.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremført bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr. jf. gældende tilskudsordning for området "Blandet foreninger"

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07
at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for evt. anmodning om lån af kommunale lokaler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-4-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Årsberetning 2012 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum fremsender årsberetning 2012 med nøgletal  til orientering.

Sagsfremstilling

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum er en integreret del af Herning Kommunes drift. Den egentlige regnskabsaflæggelse er foregået via Kultur og Fritids regnskab, som blev godkendt under Herning Kommunes regnskab på byrådsmøde den 14. maj 2013.

 

Af nøgletallene fremgår det, at udgifterne for Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i 2012 lyder på 2.531.934 kr og indtægterne lyder på 785.557 kr.. Herning Kommunes udgift kommer hermed til at udgøre 1.746.377 kr., hvilket er 60.377 kr. mere end budgetteret.

 

Ifølge museet skyldes årets underskud, at der i 2012 har været underskud på museets  særudstillingsprojekt med den islandske cobrakunstner Svavar Gudnasons værker. I 2012 har museet haft udgifter til særudstillingen på 314.675 kr. Udstillingsprojektets økonomi administreres af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, men afvikles i samarbejde med to andre institutioner. Da der er tale om et uafsluttet projekt, der løber over 3 budgetår, overføres eventuelle over- eller underskud fra år til år indtil projektet er færdigt medio 2013.

Hvis Svarvar Gudnason projektet blev holdt ude af regnskabet ville museet have haft et mindre overskud på ca. 4000 kr. i 2012.

 

I 2012 er museets besøgstal lidt lavere end de forudgående år. I 2012 havde museet 10.157 besøgende, heraf 5.572 betalende.

Museet har i 2012 lavet et intensivt formidlingsarbejde i museets mobile kunstbus - ArtiBus. Her har 1100 børn og voksne i 2012 besøgt bussen og bl.a. lavet kunstværker inspireret af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts kunst. Hvis de 1100 besøgende i kunstbussen medregnes museets besøgstal, så når det samlede besøgstal op på de forudgående års niveau.

 

Antallet af udstillinger har i 2012 været højt. Museet har vist 8 udstillinger, hvoraf de 4 af udstillingerne har været værker fra egen samling.

I årets løb har museet brugt en del ressourcer på at planlægge fremtidige udstillinger på museet. Det har bl.a. været tilrettelæggelse og administration af udstillingsprojektet med Svavar Gudnason og forberedelsen af den store Carl-Henning Pedersen 100 års fødselsdagsudstilling i 2013, " "Carl-Henning Pedersen 100 år".

I 2012 har museet igangsat formidlingsprojektet "Kultur på hjul", som er del af Kulturaftalen for Midt og Vestjylland. En ombygget bus - til et rullende atelier - vil køre rundt til skoler, kulturinstitutioner mv. i Midt og Vestjylland og tilbyde formidlingsaktiviteter. Bussen blev indviet 1. april 2012 og siden har bussen været flittigt brugt både til workshops med skoleklasser men også børnegrupper fra børnehaver SFO mv.

Bussen og formidlingsaktiviteter tilknyttet hertil har i 2012 med succes været brugt i forbindelse med Giro Start Herning, Liv i Sdr. Anlæg, Ikast Børnefestival, Hammerum Biblioteks Jubilæum, museets sommerferieworkshop, Arkitekturens Dag i Birk, Børneteater Festivalen m. fl.

I 2012 er der blevet skabt sikkerhed for, at udvidelsen af museet kan realiseres. Herning Kommune har påtaget sig rollen som bygherre og satte i 2012 gang i en proces, der skal klarlægge kontraktlige forpligtigelser og tekniske formaliteter. Udvidelsen er budgetteret til 15 mio. kr., og byggesummen skal tilvejebringes, inden byggeriet kan sættes i gang.  Udvidelsen af museet skal efter planen stå færdigt primo 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsberetning for Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget