Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: Abildå Brunkulsleje, Timringvej 8 B, 7480 Vildbjerg

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-3-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Abildå Brunkulsleje - renovering og nybygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Abildå Brunkulsleje fremsender ansøgning om tilskud til renovering af gravemaskiner samt nybygning af opbevaringsgarage og bygning med værksted, toiletter og undervisningslokale med tekøkken.

Sagsfremstilling

Abildå Brunkulsleje, som i 2016 fejrede 25 års jubilæum, er det eneste sted i Danmark, hvor man viser og demonstrerer, hvordan brunkul i sin tid blev brudt. Formålet er, at formidle den store betydning, som brunkullene havde for Danmarks brændselsforsyning under krigen og i efterkrigstiden.

 

Abildå Brunkulsleje virker gennem programsatte og bestilte levendegørelser med en guide, som fortæller om arbejdet med og historien bag brunkul. Desuden tilrettelægger Abildå Brunkulsleje særlige forløb for skoleelever, som understøtter intensionen for helhedsskolen.

 

I Abildå Brunkulsleje, kan man opleve 2 ud af Danmarks 3 sidste funktionsdygtige danskbyggede PM1 wiregravemaskiner.

For at fremtidssikre disse maskiner, samt Abildå Brunkulslejes fremtid som et levende kulturhistorisk tilbud, ønsker de at renovere gravemaskinerne, samt bygge en opbevaringsgarage til maskinerne i vinterperioden, og en bygning med værksted, handicaptoilet, toilet og undervisningslokale med tekøkken.

Økonomi

Renovering af gravemaskinerne er anslået til 545.000 kr. eksl. moms pr. stk., i alt 1,090 mio. kr. Desuden forventes udgifter til nybygning af opbevaringsgarage og bygning med værksted, toiletter og undervisningslokale.

 

Abildå Brunkulsleje forventer at stille frivillig arbejdskraft til rådighed, og der samarbejdes med Søren Toftegaard Poulsen om ansøgning af fonde.

  

Abildå Brunkulsleje havde pr. 31.12.2016 likvide beholdninger på 101.287,54 kr.

 

Der ydes ikke tilskud til Abildå Brunkulsleje fra Kultur- og fritidsområdet, men de modtager 15.000 kr. fra Natur og Grønne områder til drift af grønne områder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager ansøgninger til efterretning, men at den ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget bakker op om udviklingen i Abildå Brunkulsleje og bevilger kr. 50.000 fra rådighedsbeløbet, som projektudviklings midler.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Søby Brunkulsmuseum - restaurering af Voldsgaard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Søby Brunkulsmuseum fremsender den 1. juni ansøgning om tilskud til restaurering af Voldsgaard. Der ansøges om et anlægstilskud på 1,5 mio kr, og dertil et øget driftstilskud på 10.000 kr.

Sagsfremstilling

Søby Brunkulsmuseum åbnede den 22. juni 1977. Deres formål er at orientere om brunkulsepoken i perioden 1939 - 1970, brunkullets betydning for det danske samfund og vilkårene for folkene i lejerne. Dette gøres gennem levende fortællinger, udstillinger, film og billeder.

 

Søby Brunkulsmuseum havde i 2016 ca. 15.400 besøgende.

Med øget fokus på markedsføring omkring Søby Brunkulsmuseum i forbindelse med Herning Kommunes Helhedsplan for området samt turistinformationstavler og museets egen udvidede markedsføring via hjemmeside, nyhedsbreve, plakater, facebook og presseomtale, håber de på at kunne nå 20.000 gæster om året.

  

Søby Brunkulsmuseum har nu fået en unik chance for at inddrage Voldsgaard i den samlede fortælling om kulturlandskabets udvikling i tiden før, under og efter epoken med brunkul i Danmark. Det giver mulighed for først at kunne opleve kulturhistorie, og så naturhistorie, hvor man fortæller, hvad brunkul egentligt var, hvordan det er opstået, hvad det blev brugt til, osv.

  

Restaurering af Voldsgaard indebærer blandt andet etablering af klasseværelse, remedier til feltundersøgelser, handicaptoilet, bibliotek og arkiv, lokale til Hedelandsgruppen, briketfabrik, arbejdende værksted m.m.

Økonomi

Restaureringen er anslået til en samlet pris på 3 mio. kr. inkl. moms., hvoraf de væsentligste udgifter vedrører stuehuset, inkl. varmeanlæg (1,125 mio. kr.), stald og lade (0,5 mio. kr.), udenomsarealer (0,2 mio. kr), montre og plancher (0,190 mio. kr.), konsulentbistand og projektledelse (0,190 mio. kr.) samt uforudsete udgifter (0,175 mio. kr.).

 

Søby Brunkulsmuseum ansøger Herning Kommune om et krone-til-krone tilskud, altså et tilskud på 1,5 mio. kr.

 

Den afledte drift er anslået til 100.000 kr.

 

I 2016 hævede Søby Brunkulsmuseum billetprisen fra 35 til 40 kr., hvilket har givet en ekstra indtægt på 100.000 kr. Såfremt denne udvikling fortsættes, kan dette beløb anvendes til driften.

Desuden er der mulighed for indtægter gennem udlejning af stuehus og øget salg i kiosken efter udvidelsen. Samtidig ansøges Herning Kommune om forhøjelse af driftstilskuddet med 10.000 kr.

Herning Kommune yder et årligt driftstilskud til Søby Brunkulsmuseum på 40.600 kr. (2017)

 

Museets formueforhold:

 

 • Årets resultat for 2016: 306.562 kr.
 • Egenkapital: 2.586.693 kr.
 • Likvide beholdninger: 1.367.119 kr.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager ansøgninger til efterretning, men at den ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Der gives afslag for nuværende.

Ansøgningen indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget drøftelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Udkast til implementeringsplan for kulturpolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Jørgensen og Allan Boye Thulstrup

Sagsresume

Efter udarbejdelse af ny kulturpolitik for Herning Kommune foreligger hermed udkast til, hvordan kulturpolitikken kan implementeres. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) orienteres om og drøfter status og udkast til implementeringsplan med forslag til indsats.

Sagsfremstilling

Hermed foreligger projektgruppens opsamling af nuværende initiativer, forslag til implementeringsplan for den første overordnede indsats, samt forslag til hvordan det fælles afsæt fortsat kan være prægende for det kommende arbejde med politikken.

 

Det sker der allerede

Kulturpolitikken blev skabt i en inddragende proces, hvor mange interessenter var med til at sætte fingeraftryk. Det har medvirket til, at mange parter allerede er godt i gang med at implementere den og arbejde videre med de tanker og idéer, der kom frem i processen.

Det er primært de tre hovedtemaer, som kulturinstitutionerne har fokuseret på. 

 

Når kultur er løftestang

I politikken står "Det fælles liv – det fælles ansvar, Plads til forskellighed, Det favnende fællesskab, Kultur er godt for helbredet, Læring & læselyst, Kulturen danner hele livet"

Kultur på Recept samler flere forvaltninger og kulturinstitutioner for at give hjælp til selvhjælp for stressramte og flere andre primært psykiske klienter. Biblioteket har ”Tryk på Sproget” og fælles læsning, mens Den Jyske Sangskole har arbejdet med arbejsløses selvværd via korsang.

 

Når vi skaber kultur

I politikken står: "Når vi skaber sammen, Gør det selv og sammen, Vi dyrker talentet, Når skabertrangen smitter af, Når frivillige løfter i flok"

Mange Åben Skole forløb handler om at skabe kunst og kultur. Den Jyske Sangskoles målrettede arbejde med talentudvikling er bemærkelsesværdigt, og den helt nye indsats rettet mod bredden er deres nye indsatsområde. Hele frivilligindsatsen i kulturlivet er i høj grad favnende om det at lave og skabe kultur sammen – til glæde for den enkelte, fællesskabet og institutionen. Blandt andet Historiens Hus, Fermaten og Team Teatret har mange frivillige.

 

Når kultur rører os

I politikken står: "Fra fortid til nutid, Mødet med kunsten, Små og store events hver dag, Modige rum"

Der er rigtig mange små og store events hver dag – lige fra kulturfestivalåbning, til store koncerter i Jyske Bank BOXEN, de mindre forestillinger og arrangementer til de helt små ting som højtlæsning på biblioteket eller helt smalle upcoming koncerter på Scene 7. Både Biblioteket og Kulturelt Samråd Herning arbejder for, at kulturen kommer rundt i hele kommunen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de mange ting, der allerede er i gang i institutioner og forvaltninger fungerer godt og har udviklingspotentiale, som de både sammen og hver for sig kan arbejde videre med til gavn for mange borgere. Dette arbejde og fokus bør fortsættes.

 

Det kunne der sættes fokus på

Mens rigtig mange opgaver løses rigtig godt decentralt, er der en række af ambitionerne i den nye kulturpolitik, der løses bedst, hvis der gives en kommunal håndsrækning til at tænke på tværs.

 

Der hvor der er behov for ekstra opmærksomhed lige nu kunne være på de tværgående indsatser:

- Gode historier til flere – formidling og tiltrækning”

-  ”Vi lytter til hinanden – brugerinvolvering”

-  ”Vi lærer af erfaringer – forskning” og

-  ”Kultur for alle – borgere og lokaliteter”.

 

For at løfte sådane indsatser viser erfaringer, at udbyttet i form af øget samarbejde, kompetenceløft i kulturinstitutioner og foreninger, fællesskab aktører imellem og engagement både blandt aktører, forretningsliv og publikum bliver størst, når der er en konkret ramme at samarbjde indenfor. Med i afsæt i det, kan man forestille sig en etablering af en tilbagevendende kulturfest i Herning.

Med erfaringerne fra blandt andet Off Road festivalåbningen, anbefaler projektgruppen at der etableres en årligt tilbagevendende, men dog foranderlig kulturfest i Herning.

  

Det videre arbejde med kulturpolitikken

Forankringen af det videre arbejde omkring kulturpolitikken lægges i Kultur og Fritidsafdelingen som har en aktiv rolle i at tage initiativ til og ansvar for de fælles tværgående indsatser. Omvendt har kulturinstitutionerne hver især et ansvar for at løfte kulturpolitikken ind i deres daglige praksis og ind i udvikling af nye tilbud.

 

For at øge den fælles tværgående formidling etableres et kulturinstitutionsforum, hvor kulturinstitutionernes ledere og relevante medarbejdere 2-4 gange årligt inviteres til temabaserede workshops med fokus på de fælles tværgående indsatser i kulturpolitikken. Formålet er at skabe flere og mere aktive kulturbrugere, og nedenunder det et bedre samarbejde mellem kulturinstitutionerne, hvor institutionerne i højere grad end nu fletter deres tilbud ind i hinanden, giver dem sammenhæng og højde og markedsfører dem samlet overfor borgerne

 

Hvert andet år arrangeres en halvdags konference, hvor politikere primært fra KFU og kulturinstitutionerne mødes om et fælles emne. Formålet er, at skabe dialog på tværs, fælles viden og retning i forhold til at bevæge kulturpolitikken fremad.

Det er KFU, der beslutter retning og økonomisk prioritering af nye fælles initiativer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at KFU tager sagen til orientering og drøfter status, forslag til indsats og form for det videre arbejde.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder forvaltningen om et forslag til en tilbagevendende Kulturfest i Herning, her under beskrivelse af finansiering.

 

Sagsnr.: 19.03.11-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

CHPEA ansøger om midler til kunstformidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum søger om midler til en deltids kunstformidlerstilling.

Sagsfremstilling

CHPEA har de seneste år gennemgået en omfattende renoveringsproces med en udvidelse til nu 2000 udstillingskvadratmeter samt en forandring af museets profil. Profilen vil fremadrettet have et større fokus på interessante vinkler i museets samling samt på internationale kræfter og værker. Netop derfor er der nu ønske om at lave en målrettet indsats på museets formidlingspotentiale – bl.a. gennem ansættelse af en kunstformidler på 32 timer ugentligt, som museet dog ikke har midler til i deres nuværende driftsbevilling. Der ansøges derfor om en udvidelse heraf.

 

Siden museets udvidelse i 2015 har museet oplevet en flot stigning i besøgstallet, hvoraf den største gruppe af nye besøgende udgøres af børn og unge under 18 år. Dette skyldes ikke mindst, at museet har gratis adgang for denne målgruppe, har gratis omvisning for skoler og daginstitutioner samt er en del af Kulturbus-ordningen i Herning Kommune. Nedenstående findes en oversigt over den del af museets besøgstal der udgøres af børn under 18 år i forhold til det samlede besøgstal.

 

Årstal

Besøgstal CHPEA – Børn under 18 år

Besøgstal CHPEA - samlet

2014 – Inden udvidelsen

2227

35.721 (NB. Herning 100 trak besøgende til)

2015

3190

37.697 (NB. lukket 2 mdr. pga. ombygning)

2016

3079

31.991 (NB. lukket 1 mdr. pga. udstillingsskift)

2017 – til og med uge 19

642

Ca. 4000

 

 

Den nye kunstformidler skal primært arbejde med formidlingsarbejdet og -udviklingen til børn under 18. En ansættelse ville betyde at museet kan videreudvikle på deres ønske om, at være en stor del af de lokale børn og unges identitetsdannelse – både igennem den almene formidling samt åben skole samarbejder. Formidlingsarbejdet vil bl.a. tage udgangspunkt i specialet ”The Flipped Museum – Når eleverne formidler kunsten”, der er udviklet i samarbejde med CHPEA. Her skal didaktisk design skabe rammerne for undervisning og omvisning i åben skole regi. Se evt. mere i vedhæftede bilag.

 

Endvidere vedhæftes også en motiveret ansøgning fra museumsleder Lotte Korshøj.

 

Økonomi

Carl-Henning Pedersens Fond har indvilliget i at støtte denne stilling med 75.000 kr. årligt i en tre-årig periode.

Det ansøgte beløb fra Herning Kommune beløber sig til 300.000 kr. årligt.

 

Dette vil svare til en årsløn på 375.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag for nuværende

Beslutning

Der gives afslag for nuværende.

Ansøgningen indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget drøftelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.18.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Renovering og drift af Snejbjerg Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til fremtidig renovering og drift af Snejbjerg Svømmehal.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Svømmehal skal jf. gældende lovkrav pr. 1. juli 2017 overholde nye krav til vandkvalitet og omsætningstid.

 

Det kræver en ny godkendelse af anlægget, som i den nuværende stand medfører hygiejniske problemer, eftersom der er problemer med dårlig afløb fra mange gangarealer omkring bassin og ved vådrum. Der er problemer med vandpytter på gangarealerne, hvilket både er en sikkerhedsrisiko og et hygiejnisk problem. Vandpytterne omkring bassinet er fjernet ved at lave en rende i gulvet. Renden er meget smal og meget dyb og lavet direkte i den rå beton. Det er ikke muligt at holde renden tilstrækkelig ren. Desuden er der fare for korrosion af betonen i renden og vådrumsmembranen er nedbrudt. Anlægget kan ikke godkendes med den nuværende indretning af gulvarealet ved bassinet.

 

Jf. Niras rapport fra 2007 og statusrapport fra 2010 fulgt op af en nylig tilstandsvurdering foretaget af Kommunale Ejendomme står Snejbjerg Svømmehal over for et omfattende renoveringsbehov.

 

Følgende skal udbedres i 2017:

 

 • Udligningstank er utæt og skal tætnes
 • Afvandingsrenden for dryland skal ændres, så den kan rengøres

 

Følgende skal udbedres snarest muligt herefter:

 

 • Filteranlæg er nedslidt og har meget begrænset levetid
 • Niras Rapport fra 2007 beskriver bygningens tilstand 

Økonomi

Det samlede renoveringsbehov er jf. vedlagte bilag anslået til 6,375 mio. kr. ex. evt. meromkostninger til renovering af fliser og fuger i bassin, som ikke har været tømt de sidste 10 år. Der er ikke mistanke om, at selve betonen fejler noget.

 

Hertil kommer udvendige forhold, hvor der bl.a. skal tages stilling til parkering, forplads og fliser med ny skellinie, evt. nedrivning af cykelskure, udskiftning af rør og ny kloaktilslutning, idet eksisterende løber igennem skolens areal.

 

Budgetterede årlige driftsudgifter af anlægget anslås af Kommunale Ejendomme til ca. 1,2 mio. kr. jf. vedlagte bilag. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget er indstillet på at overtage driften af Snejbjerg Svømmehal, såfremt de nødvendige driftmidler følger med.

Sagen oversendes til Økonomi-  og Erhvervsudvalget til orientering.     

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Studietur Blå Rum, evaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte den 19. maj 2017 en studietur ud fra temaet ”Blå Rum”.

Det blev besluttet, at evaluering af turen sker på kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

På studieturen besøgte Kultur og Fritidsudvalget henholdsvis:

 

·         Jels Søbad, Rødding, Vejen Kommune

·         Byg det op Broen/ Multibro i Kolding Kommune

·         Det flydende Kajakhus i Vejle Kommune

 

Formålet med turen var at indhente viden og inspiration vedr. udviklingstendenser og aktivt udeliv i de blå rum ved blandt andet Fuglsang Sø og andre søer i Herning Kommune, og hvordan et aktivt udeliv kan understøttes og videreudvikles til gavn for såvel borgere, foreninger, institutioner og besøgende i kommunen. Programmet for turen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget evaluerer turen mhp. evt. videre tiltag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget beder forvaltningen om at arbejde videre og præsentere udvalget for et beslutningsgrundlag, herunder åbne dialog med fonde og andre forvaltninger i Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til skatepark i Hodsager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hodsager Idrætsforening v/ Didde Stenholt søger om tilskud til etablering af skaterpark ved Hodsager Skole.

Sagsfremstilling

Hodsager Idræts- og Ungdomsforening søger om tilskud til etablering af en ny skaterbane til byens unge, som et supplement til de eksisterende faciliteter i det rekreative område i tilknytning til skole og daginstitution.

 

Banen bygges op af forholdsvis små ramper, dels af hensyn til økonomien, dels så den kan bruges til både skateboards, løbehjul og rulleskøjter mhp. at imødekomme en bred målgruppe. Samtidig forskønnes området omkring banen med træer og bænke, så skaterparken bliver den del af en aktiv helhed med plads til motion, leg og socialt samvær. Herved understøttes et samlingssted for de unge, hvor de både har mulighed for at spille fodbold, basketball, skate, stå på løbehjul mm. Eksisterende lys på multibanen kan benyttes til skaterbanen og eksisterende stisystem giver nem adgang til området.

 

Skolen og beboerforeningen i området billiger projektet med den foreslåede placering.

 

Jf. vedlagte overslag udgør budgetterede udgifter til etablering af banen anslået ca. 236.000 kr. incl. moms (heraf 12.500 kr. til bænke og beplantning). Foreningen har pt. indsamlet 70.000 kr. til projektet og forventer at indsamle yderligere ca. 48.000 kr. svarende til 50 % af de budgetterede udgifter. Herning Kommune søges om tilskud til finansiering af de resterende 50% svarende til et tilskud på 118.000 kr.

 

Formueforhold Hodsager Idrætsforening jf. regnskab 2016:

 

Årets resultat: 11.47 kr.

Egenkapital: 49.871 kr.

Likvid kapital: 34.222 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 59.000 kr. under forudsætning af godkendt byggetilladelse
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-2-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Trehøje Museum søger om tilskud til ekstra bygningsvedligeholdelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Trehøje Museum søger om tilskud til ekstra bygningsvedligeholdelse ved Trehøje Museum.

Sagsfremstilling

Trehøje Museum ansøger om midler til ekstra bygningsvedligeholdelse ved Trehøje Museum, da bestyrelsen hen over vinteren har konstateret problemer med fugt (nærmest indtrængen af vand) i et af deres magasiner. Dette har medført, at tingene som opbevares i magasinet har taget skade. Derudover har træet optaget vand og dannet mug, finér er revnet og skallet og ting af metal er rustet. For at museets genstande ikke går til, har museet som reaktion lejet et eksternt depotrum.

 

Trehøje Museum har af Kjeld Rønnov fra Kommunale Ejendomme, murer og tømrer fået råd og vejledning til afhjælpning af problemerne, en bedre udnyttelse af rummet samt til sikring af genstandene, som museet har ansvaret for bevaring af.

Trehøje Museum er derved kommet frem til, at sydmuren skal beklædes udvendigt for at blive tæt, gulvet i magasinet skal hugges op og udskiftes med isolering og glat beton, væggene skal isoleres og beklædes med træplader og loftet skal udskiftes og isoleres.

 

Den samlede overslagspris for den ekstra bygningsvedligeholdelse er 101.135 kr. inkl. moms jf. det fremsendte tilbud.

 

Trehøje Museum havde 621 registerede gæster i 2016. Derudover var der gæster, hjælpere, husflidsfolk som besøgte museet uden at blive registreret. Der blev også afholdt møder og temaarrangementer, hvor museet ikke altid får det præcise antal registrerede.

 

I 2016 havde Trehøje Museum følgende aktiviteter: Fotoudstilling, udstilling omkring biavl, pædagogisk dag i samarbejde med forskellige foreninger samt Ørnhøj Skole, jubilæumsarrangement i Abildå Brunkulsleje, udflugt til Papirfabrikken i Silkeborg, NordvestKrafts markedsdag i Sørvad og Jule/Husflidsmarked.

 

Trehøje Museum får et årligt tilskud på 34.000 kr (2016). Herning Bibliotekerne betaler desuden 19.207 kr. (2016) til husleje.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 50.567,5 kr. (50 % af overslagsprisen) til ekstra bygningsvedligholdelse ved Trehøje Museum.
at tilskuddet finansieres fra midler til vedligeholdelse af kulturinstitutioner, stednummer 364079.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Hats and Boots Linedance søger om tilskud til nyt lejemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hats and Boots Linedance v/Joan Christensen søger om tilskud til nyt lejemål

Sagsfremstilling

Hats and Boots Linedance er en godkendt folkeoplysende forening optaget under Idrætsrådet. Foreningen har i øjeblikket lokaler på Cedervej 17 men er blevet opsagt. Foreningen har fået mulighed for at leje sig ind på Bornholmsvej 10, hvor DOF Herning Aftenskole også har foreningslokaler.

 

Foreningen har i øjeblikket 52 medlemmer fordelt på 4 hold.

 

Det nye lejemål består af et lokale på 166 m2. Herudover bliver der stillet et depotrum til rådighed til opbevaring af rekvisitter samt adgang til cafeområde.

Foreningen forventer, at de nye og bedre lokaleforhold vil styrke mulighederne for medlemstilgang samt for udvikling af foreningen.

 

Foreningen søger om et årligt lokaletilskud på 73% af 44.200 kr. = 32.266 kr.

 

Hats and Boots Linedance har i øjeblikket en årlig husleje på ca. 40.000 kr. svarende til et årligt tilskud på 30.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen om tilskud til nyt lejemål godkendes iht. folkeoplysningslovens bestemmelser

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, kontonr. 374 00 206 08, lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Kjeltringebal 2017 - ansøgning om tilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Kjeltringebal v. Musak søger et tilskud på 35.000 kr. til fremførelse af et projekt om fattighusene på heden, som afholdes den 1. og 2. september 2017 på Ørre Hede.

Sagsfremstilling

Foreningerne bag projektet er Kulturkompagniet, MuZak, Ørre-Sinding borgerforening, Abildå Brunkulsleje, Sinding Ørre idrætsforening og Vildbjerg Amatør Teater (VAT). Projektet er også en del af Kulturhovedstaden Aarhus 2017, hvor arrangementet er en del af Operation Salomon. Projektet har herfra modtaget økonomiske tilskud samt råd og vejledning.

 

Kjeltringebal tager afsæt i den lokale historie omkring Herning, og vil sikre, at kommunens borgere og andre interesserede bliver påmindet og oplever de barske forhold som kjeltringene levede under på heden. Projektet vil afdække mange formidlingsmetoder både gennem mad, scenekunst og historiefortælling. Kjeltringebal bliver afholdt i anledning af, at det er 200 år siden, Steen Steensen Blicher oplevede et kjeltringebal for første gang. En oplevelse som dannede grundlag for udgivelsen af "Kjeltringliv".

 

Projektet vil blive båret af frivillige fra lokalområdet, som alle har en interesse i at formidle lokalhistorien.

 

Kjeltringebal forventer at få ca. 400 besøgende publikummer gennem de 2 aftener. Derudover vil området blive besøgt af gæster i løbet af dagen til diverse mini-events afholdt af lokale foreninger og personer. 

Økonomi

Projektet er budgetteret med indtæger for 174.500 kr. og udgifter for ligeledes 174.500 kr. De væsentligste indtægter er billetindtægter, tilskud fra Operation Salomon, Natur og grønne områder samt Kulturskabet. De største udgifter er scene (lys, lys og sceneografi), projektledere, markedsføring og mad.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på 35.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 35.000 kr. til fremførelse af Kjeltringebal.
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 13. juni resterer 763.394 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.05-S55-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Ensemble MidtVest - Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender årsregnskab for 2016 samt budget for 2018 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVests bestyrelse godkendte årsregnskabet 2016 samt budget for 2018 den 4. april 2017.

Ensemble Midtvest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler. Ensemblet støttes af Statens Kunstråds Musikudvalg samt af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.

 

Regnskabet udviser et underskud på 7.345 kr., som kan henføres til et år med anciennitetsbestemte lønstigninger og tre store udenlandske rejser.

Egenkapitalen er, efter årets resultat er overført, på 201.679 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

  

Koncerter og Publikum

Ensemble MidtVest har i forhold til 2015 skruet lidt op på det samlede antal produktioner og koncerter. I alt 17 produktioner og 112 koncerter. Dette er meget højere end, hvad der er fastlagt i rammeaftalen (84 koncerter). Det høje aktivitetsniveau skyldes især en meget effektiv indsats i lokalområdet med mange borgernære og publikumsvenlige arrangementer. Trods det høje aktivitetsniveau er det dog kun lykkedes Ensemble MidtVest at spille 9 koncerter i udlandet (fastlagt i rammeaftalen: 10). Det er dog en stigning fra 7 koncerter i udlandet i 2015.

Der blev spillet 78 koncerter i de fire ejerkommuner.

 

Publikumstallet er samlet set højere end i 2015. Det er steget fra 9.889 i 2015 til 11.516 i 2016, hvilket skyldes de flere koncerter, samt at antallet af publikummer ved de almindelige koncerter i lokalområdet er steget fra gennemsnitligt 77 til 98. Skolebørn til skolekoncerter udgjorde 2.486 publikummer. Publikum til ensemblets formidlingsarrangementer, som ikke er skolekoncerter, ligger stabilt på samme niveau som de foregående år.

 

Budget 2018

Ensemble MidtVests fremsendte budget for 2018 balancerer med et lille overskud på 2.838 kr.

Budgettet er blevet lagt inden forhandlingerne om den nye fire års aftale mellem Staten, de fire kommuner og ensemblet er gået i gang. Der kan derfor opstå et behov for justeringer af især de offentlige tilskud.

 

Aktiviteter

Ensemble MidtVest har været aktive på flere områder for at brande i ind- og udland, lokalt og nationalt. Ensemblet har i løbet af 2016 blandt andet haft følgende aktiviteter:

Gæstet både Toronto, Elmau Slot (Tyskland), New York og Cardiff.

Koncerter med verdensnavne som Charles Neidich, Pekka Kuusisto og Christina Landshamer.

CD-Udgivelser: Niels W. Gades Kammermusik, Hans Abrahamsens orginale værker og arrangementer samt værker af Peter Bruun.

Samarbejdet med Carsten Dahl fortsatte på 10. år, og har inspireret et stort antal koncerter og andre indslag med fri improvisation i Danmark og i udlandet.

 

Økonomi

Herning Kommune ydede i 2016 et tilskud til Ensemble MidtVest på 1.346.000 kr. Udgifter ved drift af ensemblets lokaler på Heart er indarbejdet i det tilskud, som HEART modtager fra Herning Kommune.

 

Herning Kommune er tilsynsførende for Ensemble MidtVest, hvorfor indstillingen sendes til de øvrige kommuner og Kunststyrelsens Musikcenter til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for 2016 godkendes.
at budget for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

DSI Swinging Europe årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender årsregnskab og revisionsprotokol for 2016 til orientering.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe er en selvejende institution, som siden 2009 har haft hjemsted i Herning Kommune.

 

Oprindeligt var projektet en årlig workshop/opøvning og turné med talentfulde musikere fra hele Europa, med EBU som primær samarbejdspartner. Finansieringen kommer primært fra Kulturfonde og foreninger samt Herning Kommune.

 

Med udgangen af 2016 var projektporteføljen og den medfølgende finansiering som følger:

 

 • Play!Ground
  Der er indtægter på i alt 84.800 kr.
  Udgifterne til projektet udgør 71.954 kr., som består af løn til projektledelsen, kørsel og hotel samt køb/leje af udstyr. Resultatet i 2016 er et overskud på 12.846 kr.
 • InVITAtion Lab

Indtægter på 70.000 kr. fra Herning Bibliotekerne til projektledelse.

 • Festivaldag i Gullestrup

Swinging Europe var i 2016 facilitator på Festivaldagen i Gullestrup. Hertil komne indtægter på 3.669 kr. fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb, modsvarer den tilsvarende udgift til materialer og leje af bil og trailer til transport.

 

Tilskud til Nordic PlayGround, Erasmus+ og Sound becomes life periodiseres og er derfor overført til 2017.

 

Projekterne i 2016 resulterer i et overskud på 62.846 kr.

  

Samlet set udviser regnskabet et overskud på 32.373 kr., som er overført til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter -289.594 kr.

Trods et overskud i 2016 er det endnu ikke lykkes Swinging Europe at reetablere den negative egenkapitalen som de tabte tilskud i 2013 medførte. Swinging Europe arbejder på at opretholde den positive udvikling ved fortsat indtjening gennem nationale og internationale projekter, mens de samtidig skærer organisationen ind til benet. Swinging Europe forventer ifølge budgettet et overskud på 26.477 kr. i 2017.

 

Tilskuddet fra Herning Kommune udgør i alt 643.000 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2016 for DSI Swinging Europe tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-S55-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Herning Seminariums Kunstfond - Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Herning Seminariums Kunstfond fremsender årsregnskab 2016 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Seminariums Kunstfond skal i henhold til Fundats § 26 fremsende årsregnskaberne til Herning Kommune til orientering.

  

Bestyrelsen for Herning Seminariums Kunstfond godkendte årsregnskaberne på mødet den 23. marts 2017.

 

Årsregnskabet for 2016 viser et overskud på 44.043 kr.

 

I regnskabet ses en stigning i fondens indtægter. Fondens indtægter udgør 84.492 kr. i 2016 mod 23.439 kr. i 2015. Stigningen i indtægterne skyldes hovedsagligt, at der har været større kursgevinster i forbindelse med salg af obligationer. Fondens udgifter udgør 40.449 kr. i 2016 mod 59.535 kr. i 2015.

 

Fonden har i 2016 ikke foretaget investeringer i nye kunstværker, hvilket blandt andet forklarer overskuddet i året.

 

Herning Seminariums Kunstfond har pr. 31.12.2016 aktiver for 5.160.660 kr. Heraf udgør kunstsamlingen 3.553.000 kr. Kunstsamlingen er indregnet til den forsikrede værdi.

 

Egenkapital udgør pr. 31.12.2016 5.121.490 kr. hvoraf 5.025.299 kr. er bunden fondskapital.

 

Fondens formål er at eje og bevare kunstværker, som tidligere har tilhørt Herning Seminarium, samt at videreudvikle kunstsamlingens omfang og kvalitet ved nyanskaffelser eller ved at afhænde enkelte kunstværker.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab 2016 for Herning Seminariums Kunstfond tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om udbetaling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen godkendt flg. projekt i 2017.

 

Der er i perioden bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet:

 • Yoga- og bæredygtighedsevent i Herning. Et arrangement, hvor unge præsenterer unge for yoga, vegansk mad, boder hvor unge kan sælge deres kreative udfoldelser, workshops med meditation og indisk musik, elektronisk og akustisk musik, sitarspiller mv. Der er bevilliget op til 5.000 kr. til Ditte Lykke.

 

 Der resterer efter udbetaling af tilskuddene 45.000 kr. af Ungepuljen for 2017.

 

I juni-august markedsføres Ungepuljen via direct mail, sociale medier og herningerkultur.dk, så der kan iværksættes flere events for, af og med unge i Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget