Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. maj 2017
Mødested: Studietur - busafgang kl. 8.00 foran indgang C.

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Studietur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets studietur ”Blå Rum”.

 

Program:

 • Jels Søbad, Rødding, Vejen Kommune
 • Lyshøj Alle, Standhuse, Kolding
 • Det flydende Kajakhus, Vejle

Beslutning

Der sker en evaluering på kommende møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-10-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Haderup Kultur- og Idrætscenter søger om tilskud til haludvidelsesprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Haderup Kultur- og Idrætscenter søger om tilskud til haludvidelsesprojekt.

Sagsfremstilling

Haderup Kultur- og Idrætscenter har gennem længere tid haft visioner om udvidelsesplaner. Planerne er opstået som følge af et stigende lokalt ønske/ behov for forbedrede faciliteter og fælles udnyttelse af flere faciliteter dels i centret og dels på Haderup Skole, som ligger i tilknytning til centret. Planerne er gennem det seneste års tid blevet mere konkrete som følge af en brugerinddragelsesproces, spørgeskemaundersøgelser og nedsættelse af lokal arbejdsgruppe med involverede interessenter, herunder skolen og daginstitutionen Børnehuset, som dækker Haderup, Feldborg, Fårbæk og Grove området.

 

Der er et stort ønske om at udvide med en række multirum og opgradere centret til et mere tidssvarende idræts- og kulturhus med fokus på nye aktivitets- og samværsformer. Et naturligt møde- og værested, som indbyder til en mangfoldighed af udfoldelsesmuligheder og indbyder til socialt samvær, samler og tiltrækker alle interesser og aldersgrupper i lokalområdet under samme tag.

 

Udvidelsen skal således understøtte og styrke det fælles kraftcenter og mulighederne for fælles udnyttelse af institutionernes faciliteter og styrke sammenhængskraften i lokalområdet.

 

Selve centerudvidelsen består i hovedtræk af ca. 695 m2 fordelt på

 

 • Multirum til bl.a. motion, (folke)dans og billard
 • En række mindre møderum, som også kan bruges til bl.a. ungdomsklub, korsang, musik, teater, malerkunst
 • Kontor og depot
 • Vindfang, garderobe og gæstekøkken
 • Elevator/ lift (såfremt byggeriet opføres i 2 plan)

 

Projektet lægger vægt på, at der opleves sammenhæng mellem de mange forskellige tilbud, hvor cafeteriaet er det naturlige hjerte i centret.

 

Anlægsbudget udgør anslået 8,625 mio. kr. incl. moms. Hertil kommer udgifter til bygningsforbedringer af nuværende fitness rum, inventar, tilslutningsafgifter, p-pladser og arealoverdragelse. Haderup Kultur- og Idrætscenter forventer selv at bidrage med 2,125 mio. kr. via egenbetaling fra centret, lokale forerninger, husstandsinsamling og diverse fonde. Herning Kommune søges om et anlægstilskud på 6,5 mio. kr. samt et forventet driftstilskudsbehov på 120.000 kr.

  

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager ansøgningen til efterretning, men at den ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Afslag for nuværende.

Ansøgningen indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Kulturelt Samråd Herning - godkendelse af årsberetning og regnskab for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning (KSH) sender regnskab og årsberetning for 2016 til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) orientering.

Sagsfremstilling

KSH er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner og grupper, hvis hovedformål er at arrangere, formidle eller udøve kulturel aktivitet i Herning kommune. KSH stiller underskudsgarantier til kulturelle aktiviteter, koordinerer og arrangerer større kulturelle aktiviteter og deltager i debat og netværk.

 

Ved årsskiftet havde KSH 64 medlemmer i hele kommunen. Til det årlige repræsentantskabsmøde blev der afholdt valg, og efter mødet konstituerede forretningsudvalget sig sådan:

 • Kristina Kalhøj Sønderup, Herning SceneKunstSkole - formand: administrationsudvalg + Kulturprisudvalget + 100 års Jubilæumsfond
 • Else Egsgaard, Herning Billedskole - næstformand + administrationsudvalg
 • Marie Lilholt, DSI Swinging Europe
 • Hans Rostholm: Midtjysk Musikforening Dacapo +administrationsudvalget + Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark
 • Ole Vels Poulsen, Rytmisk Musik Herning: Administrationsudvalget + KMF 336
 • Anna Grethe Østergaard, Aulum Kunstforening
 • Christina de Laurent Andersen, Splyf: Børneteaterfestival-udvalget
 • Finn Nielsen, Historisk forening: Kulturprisudvalget
 • Kirsten Aastrup, Vildbjerg Amatørteater: Børneteaterfestival-udvalget

 

Som suppleanter blev valgt:

 1. Rikke Ramm Eberlein, Den Jyske Sangskole
 2. Kirsten Bjørn-Thygesen, FOF Herning
 3. Iben Østerbye, Folkeuniversitetet

 

Ny koordinator - Carsten Gjerløv - er ansat 1. marts 2016 i en fuldtidsstilling, idet tidligere stilling som rytmisk musikkonsulent med ansvar for øvelokalerne på Scene 7 er slået sammen med samrådets koordinatorstilling. Koordinatorens arbejdsplads er placeret på Scene 7 i Nørregade.

 

KSHs regnskab for 2016 er udarbejdet efter pengestrømsprincippet. Regnskabet viser indtægter for i alt 955.147 kr. Det er en nedgang på ca. 116.000 kr. i forhold til året før, dels fordi arrangementet "Liv i Sdr. Anlæg" ikke afholdes af Kulturelt Samråd fra 2016 og fremefter. De vigtigste poster på indtægtssiden er tilskud fra Herning Kommune på 607.000 kr. (rådighedssum) + 51.000 kr. (kontorhold). Der er også teaterrefusion på ca. 89.000 kr. til gode fra staten.

Ud over det direkte økonomiske tilskud til KSH stiller Herning Kommune også koordinator til rådighed.  Fra regnskabsåret 2015 blev der overført uforbrugte midler på 200.660 kr. til 2016.

 

Regnskabet for 2016 viser udgifter for i alt 689.467 kr., opdelt i følgende underposter:

Udgifter til drift og kontorhold på 57.334 kr.

Tilskud til diverse musikarrangementer på 178.013 kr.

Tilskud til teaterarrangementer på 243.411 kr.

Tilskud til diverse arrangementer på 210.708 kr.

 

Regnskabet viser et overskud på kr. 265.680 som overføres til 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kulturelt Samråd Hernings regnskab og årsberetning for 2016 tages til orientering

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.01.02-S55-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsregnskab 2016 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsregnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 27. marts 2017.

 

Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.

 

Årsregnskabet for 2016 udviser et overskud på 187.041 kr. og egenkapitalen er herefter positiv med 682.311 kr. ved årets afslutning. Overskuddet og egenkapitalen bliver af ledelsen betegnet som tilfredstillende.

  

I 2016 har 4.480 tilskuere overværet Operaen i Midtens 48 forestillinger, hvoraf de 40 har været afholdt i teatrets fire hjemstedskommuner. I 2016 blev der produceret to børneoperaer, "Er Gud Hjemme?" og "Mellem To Verdener", hvilket er første gang i teatrets 12-årige levetid. De to forestillinger var primært målrettet skoler som et gratis tilbud til de unge.

 

Antallet af forestillinger overstiger teatrets aftale med kommunerne om to produktioner årligt med minimum 10 forestillinger pr. produktion. På grund af stor efterspørgsel har ledelsen valgt at forestillingen "Er Gud Hjemme" genopføres i sæson 2018-2019.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Tilskuddet fra Herning Kommune til Operaen i Midten på 916.000 kr. i 2016 er korrekt medtaget i regnskabet.

 

Årsregnskabet for 2016 er godkendt af Holstebro Kommune, som er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2016 for Operaen i Midten tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Den Jyske Sangskole - Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender årsrapport med bilag og revisionsprotokol for 2016 til orientering.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og den daglige ledelse den 30. marts 2017.

 

Den Jyske Sangskole er en selvejende institution. Der er ingen driftsoverenskomst eller resultatkontrakt med Herning Kommune. Den Jyske Sangskoles formål er at udbrede sangen i Herning og i Danmark.

 

På sangskolen går primært børn og unge - fra 3. klasse og ældre. Eleverne udvælges i et samarbejde med folkeskolerne i Herning Kommune. De skal ud over at være musikalske også have en speciel lys klang i stemmen for at blive optaget på skolen. Den Jyske Sangskoles primære fokus er elitært, men med Sangens Hus (Sangkraftcentre i Danmark) har det også fået et breddeislæt.

 

Den Jyske Sangskole har udarbejdet følgende "Vision 2018", som de fremadrettet arbejder mod til få realiseret:

 • I 2018 er vi et fysisk sanghus i Herning, som rummer Sangens Hus, Den Jyske Sangskole, netværket SyngDanmark og andre sangaktører, der ønsker at fremme sangen i Danmark. Huset er anerkendt som et kreativt, attraktivt og visionært fællesmiljø for sang, fysisk såvel som organisatorisk.
  Sangens Hus: Vi har gennem et stærkt og fokuseret arbejde skabt et mærkbart løft af sangen i Danmark, der har ført til en forankring af Sangens Hus som en national institution.
  Den Jyske Sangskole: Vi er anerkendt som et talentmiljø i sang på internationalt niveau.
  SyngDanmark: Vi er et langtidsholdbart, inspirerende og energifuldt netværk af lokalt og regionalt forankrede sangkraftcentre, der tilsammen dækker Danmark bredt.

 

Regnskabet viser et overskud på 144.346 kr. i 2016.

 

Der var i alt indtægter for ca. 14,8 mio. kr., hvoraf de væsentligste var tilskud fra Herning Kommune på i alt 2,3 mio. kr., Kulturministeriet på 3,1 mio. kr., Oles Kirks Fond på 2,25 mio. kr., Den Obelske Familiefond på 2 mio. kr. og A.P. Møller Fonden på 1,4 mio. kr.

 

Ud over økonomisk tilskud stiller Herning Kommune vederlagsfrit størstedelen af bygningen i Nørregade 7D til rådighed for Sangskolen.

 

Regnskabet viste i 2016 udgifter for ca. 14,6 mio. kr., som består af lønninger og undervisningsomkostninger på 6,3 mio. kr., markedsførings- og udviklingsomkostninger på 6,2 mio. kr. og administrationsomkostninger på 2,1 mio. kr.

 

Både indtægter og udgifter var lidt højere end forventet i budget 2016. Da der ses en fin sammenhæng, har det ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 939.490 kr., hvor der samme dato året før var en egenkapital på 795.144 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapporten 2016 for Den Jyske Sangskole tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Heart - Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsregnskab og revisionsprotokol fra 2016 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HEARTs årsregnskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 23. marts 2017.

Årsregnskabet for 2016 udviser et overskud på 171.229 kr. og der er ikke foretaget henlæggelser. Overskuddet på 171.229 kr. er tæt på det budgetterede på 200.000 kr. HEART har aktiver for 3.719.512 kr. og en egenkapital på 1.186.565 kr. efter årets resultat er overført. Sidste års aktivmasse udgjorde 3.819.000 kr. og egenkapitalen udgjorde 191.000 kr. Forbedringen ses i en væsentlig stigning i de likvide beholdninger, som ender på 1.617.979 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

HEART modtager i en 4-årig periode fra 2015 et forhøjet kommunalt driftstilskud på 500.000 kr. Herudover har Det Obelske Familiefond sikret en flerårig realisering af udstillingsprogrammet HEARTfuture.

 

Udstillinger

I 2016 blev der afholdt følgende udstillinger:

Lort eller Guld: Historien om et af verdens mest provokerende kunstværker fra det 20. århundrede blev udfoldet gennem værket Merda d' Artista (1961).

Grand Danois: Samlingens malerier i stort format af danske kunstnere som John Kørner, Per Kirkeby, Erik A. Frandsen og Kirstine Roepstorff.

HEARThistory blev repræsenteret ved en udstilling med Troels Wörsel.

HEARTfuture blev repræsenteret ved en udstilling med Kasper Sonne og en udstilling med Alex Da Corte.

Andy Warhol - The Man Behind the Myth: Udstillingen omfattede mere end 80 værker fra The Warhol Museum i Pittsburgh og 10 værker fra Louisiana.

 

Formidling

Formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge har vist et mindre fald i 2016; der har været 2.480 børn og unge på besøg i undervisningstilbud, sammenlignet med 2.668 i 2015. Det mindre fald begrundes med, at Birk-museerne i 2015 alene havde glæde af Kulturbussen, hvor alle kulturinstitutioner havde gavn af Kulturbussen i 2016.

Der har været fokus på tre projekter:

Alle børn på vej til kunst og kultur, pilotprojektet, der giver gratis transport for folkeskoler til kulturinstitutionerne i Herning Kommune.

På sporet af Kunsten - aktiv kunstoplevelse i Birk - som er målrettet elever på mellemtrinnet og i udskolingen.

Museet i den åbne skole - som er et nationalt projekt, men i HEART regi. Flere kommuner og institutioner arbejder sammen om at udvikle læringsaktiviteter til brug på museerne.

 

Besøgstal

Årets besøgstal var 29.662 gæster mod 27.380 gæster i 2015. Det er en stigning på ca. 8 %. Antallet af børn og unge er faldet.

Økonomi

Herning Kommune har i 2016 ydet et driftstilskud til HEART på 7.838.000 kr.

Driftstilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder drift af Socle Du Monde, lokaler til Ensemble Midtvest, inklusiv udearealerne samt vedligeholdelse af udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2016 for HEART godkendes.
at HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Kulturstyrelsen inden den 1. juli. 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Billedskole - Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender den 18. april årsberetning, årsrapport og revisionsprotokollat for 2016 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Billedskoles årsrapport, revisionsprotokollat og årsberetning for 2016 blev godkendt af bestyrelsen på møde den 9. februar 2017 og på generalforsamlingen den 15. marts 2017.

 

Regnskabet udviser et overskud på 78.848 kr. mod et overskud på 2.205 kr. i 2015. Det større overskud i 2016 i forhold til 2015 skyldes primært et fald i udgifter til vedligeholdelse af maskiner og inventar og småanskaffelser. Overskuddet er øremærket til løn til Billedskolens nye medarbejder.

Herning Billedskole havde pr. 31. december 2016 en egenkapital på 442.357 kr.

 

I 2016 havde Herning Billedskole indtægter for 1.456.060 kr., hvoraf driftstilskuddet fra Herning Kommune udgjorde 1.010.000 kr. (lederløn og ordinært driftstilskud). Herudover stiller Herning Kommune lokaler vederlagsfrit til rådighed.

Andre indtægter var elevbetalinger på 288.026 kr., arrangementer og kursus for 157.819 kr. og salg af materialer for 215 kr.

På udgiftssiden udgør lønninger/honorar inklusiv lederløn 1.129.770 kr. den væsentligste post. Andre eksterne omkostninger udgør 102.054 kr. og består af f.eks. småinventar, annoncer og brochurer, sekretærbistand, revision og ferniseringer.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Sommer- og efterårsferieaktiviteterne i samarbejde med Herning Kommune, har været en stor succes for Herning Billedskole, og derfor fortsætter de i 2017. Desuden er Herning Billedskole med i Kulturbussen, hvor de tilbyder undervisning.

 

Herning Billedskole har igen i 2016 haft samarbejde med Huset No 7, Biblioteket, Musikskolen og Swinging Europe om afvikling af "Kultur i mørket".

 

I 2016 tilbød Herning Billedskole også gratis undervisning til skoleelever, samt underviste billedkunstlærere blandt andet i samarbejde med Center for Undervisningsmidler. Herning Billedskole har fortsat et længerevarende forløb med Kildebakkeskolen.

 

Herning Billedskole er med i Kulturspirerne, som er et treårigt forløb, hvor Musikskolen, Sangskolen, Operaen i Midten, Balletskolen, Tryllestaven og Herning Billedskole samarbejder med 6 børneinstitutioner. De har holdt kurser for pædagogerne, og fortsætter nu med de enkelte institutioner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapport og beretning 2016 for Herning Billedskole tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Musikskole - Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender d. 1. maj årsregnskab 2016, revisionsprotokollat, samt budget 2018 og overslag 2019.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab og virksomhedsplan til godkendelse, samt budget og bemærkninger til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

 

Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven, og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen.

 

Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.

 

Musikskolen opfylder sit formål ved bl.a.:

1. at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i et fællesskab, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent

2. at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen

3. at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere

4. at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø

 

Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højest.

 

Herning Musikskole har følgende mål for sæsonen 2017/2018:

 • Samarbejde: Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde mellem Musikskolen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Skoleforvaltningen
 • Forældre: Dialogen med forældrerne søges optimeret
 • Skolen: Understøttende undervisning og samarbejdet med folkeskolen skal igangsættes
 • Afslutning: Alle musikskoler i Danmark afventer lige nu Slots- og Kulturstyrelsens rapport fra tænketanken. Det er højst tænkeligt, at resultatet af tænketankens rapport vil påvirke virksomhedsplanen

 

Herning Musikskole indgår i Det Midtjyske Strygersamarbejde, som er et regionalt strygerprojekt til og med 2019.

 

Herning Musikskole deltog i Off Road både til åbningen den 11. april, hvor de havde en workshop, samt den 21. april med en "Streetparade", hvor yamahablæserene deltog sammen med Musikskolens trommeelever. Derudover har de i samarbejde med Center for børn og læring etableret sangskrivningsvideoer til inspiration og afviklet Herning Skole MGP på Musikskolen. Dette var en stor succes, og der ser ud til at blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Musikskolen er også med i Kultur på recept.

 

Taksterne for elevbetaling er steget med 1 % i sæson 2017/2018.

 

Regnskab for 2016

 

Herning Musikskole havde i 2016 samlede indtægter (inkl. driftsbevilling og overført overskud fra tidligere år) for ca. 11,2 mio kr. Den primære indtægtskilde er driftstilskuddet fra Herning Kommune. Dernæst elevbetalinger, kulturaftalen og diverse indtægter og tilskud.

 

I samme periode var der udgifter for i alt ca. 10,8 mio. kr., hvoraf langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale- og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger, samt IT, inventar og materiel.

 

Det giver et akkumuleret resultat på 399.806 kr. i overskud, som bestyrelsen foreslår overført til 2017.

 

Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 6,654 mio. kr. i 2016, mens der via rammen til musikskoler i Kulturaftalen blev givet godt 1,1 mio. kr. i statstilskud.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Herning Musikskoles regnskab er optaget i Herning Kommunes regnskab, selvom Herning Musikskole er en selvejende institution. En overførsel fra Herning Musikskole påvirker dermed Herning Kommunes regnskab.

 

Budget for 2018-2019

 

Herning Musikskoles budget viser budgettal for 2018, samt overslag for 2019. Dette for at skabe overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden. Der er anvendt fremskrivninger på udgiftssiden, samt taget højde for at lærestaben er foranderlig, hvilket pt. betyder, at der er mange erfarne lærere, som aflønnes på de høje løntrin.

Der er foretaget besparelser i budgetterne for at undgå de tidligere forventede negative driftsresultater, hvilket gør at budgetterne for 2018 og 2019 nu går i nul.

 

Der er ud over kommunale og statslige tilskud, ikke foretaget fremskrivning på indtægtssiden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2016 for Herning Musikskole godkendes.
at virksomhedsplan 2017/2018 for Herning Musikskole godkendes.
at budget 2018-2019 for Herning Musikskole tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Danmarks Fotomuseum - Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Danmarks Fotomuseum fremsender årsrapport samt revisionsprodokol for 2016 til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Fotomuseums regnskab for 2016 blev godkendt på bestyrelsesmøde den 7. februar 2017.

 

Regnskabet viser et overskud på 219.630 kr. Det store overskud skyldes salg fra samlingen, som man allerede begyndte med i 2015, hvor overskuddet var på 37.674 kr.

 

Danmarks Fotomuseum havde ved årets udgang en egenkapital på 802.330 kr.

 

Museet havde 3.298 besøgende i 2016, hvilket er ca. 450 færre end året før.

 

Da museet i foråret 2015 erfarede, at Herning Kommune ville foretage en væsentlig reduktion i fotomuseets tilskud i 2016 og fremefter satte man i gang med at finde en anden kommune. Der har været mange positive tilkendegivelser, men den økonomiske forpligtigelse ved en overtagelse har holdt de interesserede kommuner tilbage. Fotomuseet har fået bevilget 150.000 kr. til fotoudstillinger og stillet bygningen vederlagsfrit til rådighed i 2017, såfrem der holdes åbent. Museets bestyrelser har accepteret dette tilbud og udarbejdet en afviklingsplan, med lukning af fotomuseet med udgangen af 2017.

  

Der har i 2016 været afholdt 5 udstillinger i galleriet:

I begyndelsen var Lyset - fotografiske fortolkninger af bibelske citater.

Til kanten... - Danmarks Fotomuseums censurerede fotoudstilling.

Årets Pressefoto - de bedste billeder fra danske pressefotografer.

NaturFotografer i Danmark - jubilæumsudstilling med foreningen bedste billeder.

STATUS:15 - et øjebliksbillede af professionel dansk fotografi.

 

I 2016 afviklede man tredje udgave af den censurerede fotoudstilling "Til kanten...". Arrangementet havde en stor deltagelse fra ind- og udland. Kvaliteten på de indleverede vlrker har efter publikums vurdering været den højeste hidtil.

 

Fotomuseets fortsatte i 2016 sit brochuresamarbejde i Vestjyllands Attraktioner samt annoncering i enkelte turistaviser på vestkysten rettet mod vestkystturisterne.

 

Fotomuseum har af økonomiske årsager ikke haft mulighed for at holde åbent for skoleklasser udenfor museets normale åbningstid. Dette har været medvirken til en nedgang i besøgstallet især fra kommunens skoler. Udstillingen "Årets Pressefoto" har været den udstilling, som har trukket flest skoleklasser til besøg.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune ydede i 2016 et driftstilskud til på 200.000 kr. samt et tilskud til udstillinger på 150.000 kr. til Danmarks Fotomuseum.

Herning Kommunes ejendomskontor drifter bygningen, der huser museet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2016 for Danmarks Fotomuseum tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.10.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Foreningen Stationen, Aulum - Vedtægtsændring til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Foreningen Stationen, Aulum søger om godkendelse af nye vedtægter.

Sagsfremstilling

 Foreningen Stationen, Aulum har i deres vedtægter, der er vedtaget på generalforsamling den 5. februar 2014, ændret nedenstående:

 

 Gamle vedtægter

Nye vedtægter

§5: Generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og budget til orientering

4. Fastsættelse af medlemskontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

I § 5 er der foretaget følgende ændringer:

 

Pkt. 7: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

§ 12 Foreningsregnskab:

 

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med de betingelser, de er bevilget under.

 

Stk. 3

Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

 

Stk. 4

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

I § 12 er der foretaget følgende ændringer:

 

Stk. 4: Regnskabet revideres af 2 revisorer, som vælges på den årlige generalforsamling.

 

Ændringen er udelukkende af økonomiske hensyn, idet honoraret til en statsautorisret revisor er meget stort i forhold til de få udgifter, som foreningen selv afholder nu, hvor istandsættelsen af Stationen er afsluttet.

 

Foreningen Stationen, Aulum modtager et årligt driftstilskud på 141.000 kr. (2017)

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til nye vedtægter godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Kunstforeningen Trehøje søger om tilskud til kunstkort, annoncering og legat

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Kunstforeningen Trehøje fremsender den 30. marts 2017 ansøgning om tilskud til annoncering, kunstkort og legat.

Sagsfremstilling

Kunstforeningen Trehøje søger om tilskud til Trehøje Kunstkort 2017, som er et postkort påtrykt et værk af årets kunstner. Tilskuddet skal dække annoncering, tryk af kunstkort samt et legat til årets kunstner, Tove Andreassen, Vroue på 5.000 kr.

 

Kunstforeningen har fået tilskud til kunstkort, annoncering og legat årligt i årene 2007 til 2016. Sidste år fik foreningen et tilskud på 10.000 kr. til kunstnerlegat og postkort.

 

Af det medsendte regnskab fremgår det, at kunstforeningen i 2016 havde et underskud på 12.350 kr. Foreningens egenkapital pr. 30. december 2016 var 44.294 kr.

 

Til orientering kan det oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 26. november 2007 besluttede, at legatet ikke skulle føres videre i Herning Kommunes navn efter kommunesammenlægningen. I stedet modtager Kunstforeningen Trehøje et tilskud således, at Kunstforeningen selv står for uddeling af legatet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 10.000 kr. til Kunstforeningen Trehøjes årlige kunstnerlegat og postkort.
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 26. april resterer 492.494 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.12-Ø00-2-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Vildbjerg Borgerforening søger om støtte til udgivelse af bog om Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Vildbjerg Borgerforening fremsender den 21. marts 2017 ansøgning om støtte til trykning og udgivelse af bog om Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Borgerforeningen, Vildbjerg Handelsforening, De Aktive 60’ere og Vildbjerg Lokalarkiv søger om støtte til trykning og udgivelse af bog om Vildbjerg.

 

Det er et projekt man har arbejdet på i et par år med hjælp fra frivillige. Der er blevet brugt mange timer på research i gamle dage, at tage billeder og scanne billeder m.v.

 

Bogen vil indeholde en masse billeder og omtaler, også af Vildbjergs industri i dag. Desuden vil der være forskellige fortællinger af bl.a. afdøde politiassistent N. C. Petersen og gartner Mads C. Lindvig. På bogens forside vil der være et billede af ”Den der venter” og byens kirke samt teksten: ”Kend din by, ta’ med på en tur i fortiden og få et kig ind i nutiden”.

 

Lars Krarup har sagt ja til at skrive et indlæg forrest i bogen.

 

Det forventes, at udgifter til trykning og udgivelse vil være ca. 130.000 - 150.000 kr.

 

Bogen bliver trykt i april og maj 2017.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til trykning og udgivelse af bog om Vildbjerg.
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 26. april resterer 492.494 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. april 2017 og det forventede regnskab for 2017.

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften forventes et merforbrug på 1,231 mio. kr. efter overførsel af bevilgede 6,342 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.
 • at der vedr. anlæg forventes et mindreforbrug på 32,746 mio kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer. 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 7,573 mio. kr. (merforbrug) som kan henføres til flg. forhold:

-10,100 mio. kr. vedr. events før overførsel af 6,342 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets konto til events - foretages senere i 2017.

-1,673 mio. kr. vedr. Herning Bibliotekerne - se nedenstående bemærkninger vedr. bibliotekerne

+1,100 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.

 

Herning Bibliotekernes merforbrug fordeler sig med 2,178 mio. kr. i netto mindreindtægter og 0,505 mio. kr. i netto mindreudgifter

Mindreindtægten på -2,178 mio. kr. vedrørende bibliotekets projekter, skyldes alene likviditetsforskydninger, da finansieringen af projekterne først kan hjemtages, når der foreligger godkendt regnskab for de enkelte projekter. Det betyder at indtægten, som skal modsvare de udgifter der forventes i 2017, først kommer foråret 2018.

 

+3,1 mio. kr. vedr. genbevillinger på kulturområdet, decentrale institutioner mv. 

 

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbug i 2017 på 32,746 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter, bl.a. 11,3 mio. kr. vedr. Holing-projektet, 5,2 mio. kr. vedr. Timelineprojektet, 6,7 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv. og 9,5 mio. kr. vedr. øvrige projekter.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilsagn om tilskud på i alt 1,519 mio. kr. til 5 udviklingsprojekter i 2017. Indtægterne forventes udbetalt i henholdsvis 2017 og 2018 og modsvares af udgifter, der afholdes i 2017. Jf. udvalgets beslutning 20/2 2017 og 13/3 2017 søges der om indtægtsbevilling på 0,230 mio. kr. i 2017 og 1,289 mio. kr. i 2018 og udgiftsbevilling på 1,519 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03.32.50.

 

 • I 2016 er der efter ansøgning modtaget tilsagn om tilskud til projekter i 2016-2018. Til disse projekter er der givet såvel udgifts- som indtægtsbevilling i årene 2016- 2018. Da projektregnskaberne for 6 af disse projekter først kan færdiggøres foråret 2018, anmodes om at indtægtsbevilling på -1,610 mio. kr. og udgiftsbevilling på 0,72 mio. kr. flyttes fra 2017 til 2018 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03.32.50.

 

 • Herudover giver den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen er merindtægt på 1,519 mio. kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1,519 mio. kr. på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03.32.50.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni og i Byrådet den 20. juni 2017.
at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb vedr. Herning Bibliotekerne foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

Beslutning

Tiltrådt.

Det undersøges om, der kan undgås periodeforskydning på biblioteksområdet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding. 

Mappe med bilag udleveres på mødet.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2018-2021 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 9. juni 2017 fremsende budgetforslaget til Koncern Økonomi med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2017-priser, 1.000 kr.):

 

Serviceområde 11 - 14 - 15

Regnskab 2016

Budget 2017

Budget 2018

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

93.840

93.815

93.346

Serviceområde 14 - Biblioteker

40.837

40.475

39.856

Serviceområde 15 - Kultur

50.434

50.624

49.985

I alt

185.111

184.914

183.187

 

 

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2017 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden, herunder vedtagelse af mulighedskataloget.

Budgetforslaget indeholder:

 • Kommentarer til budgetforslaget (behandles på KFU-mødet den 19. juni 2017)
 • Mål
 • Driftsbemærkninger
 • Takster
 • Ændringsskemaer

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2018-2021, og at forslaget herefter fremsendes til Koncern Økonomi til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Dansk og Kurdisk Kulturforening i Herning søger om tilskud til nyt lejemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk og Kurdisk Kulturforening i Herning søger om tilskud til nyt lejemål.

Sagsfremstilling

Dansk og Kurdisk Kulturforening i Herning er en godkendt folkeoplysende forening optaget under De Blandede Foreninger. Foreningen har i øjeblikket 80 medlemmer, hvoraf de 40 er under 25 år. Foreningen afvikler p.t. deres aktiviteter på skolerne i Herning, men ønsker at få deres egne foreningslokaler.

 

Foreningens aktiviteter består af sociale aktiviteter, sportsaktiviteter for børn, modersmålsundervisning for børn samt at fremme kendskabet til den kurdiske kultur og integration i det danske samfund.

 

Foreningen har fået mulighed for at leje sig ind i Bredgade 11, 7400 Herning. Lokalet er på 140 m2 samt en kælder med adgang til toiletter på 56 m2. Den årlige husleje ligger på 140.000 + moms ialt 175.000 kr. Hertil kommer udgiften til el på ca. 9.800 kr. årligt.

 

Foreningen søger om et årligt lokaletilskud på 73% af 175.000 kr. + el. Der gøres opmærksom på, at foreningen bliver reduceret for medlemmer over 25 år pt. ca. 50%. Ved den årlige regnskabsafslutning korrigeres for den faktiske procentsats. Det årlige lokaletilskud beløber sig herefter til 73% af (175.000 kr. + 9.800 kr.) x 50% =  ca. 67.400 kr. .

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-8-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Relancering af Herning SceneKunstSkole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Team Teatret fremsender på vegne af Herning SceneKunstSkole den 28. april 2017 ansøgning om tilskud på 30.000 kr. til relancering af skolen.

Sagsfremstilling

Team Teatret vil, med en stærk og tydelig scenekunstskole for børn og unge, sikre at der i Herning Kommune er et tilbud om undervisning i scenekunst til alle, fra de alleryngste og op til de professionelle. Samtidig vil man bidrage positivt til fritidsmulighederne for børn og unge, men selvfølgelig også styrke det kunstneriske arbejde inden for scenekunsten generelt.

 

For at opnå dette er det nødvendigt at Herning SceneKunstSkole bliver synlig for målgruppen og at man sikrer den gode fortælling om skolen.

 

Derfor ønsker Team Teatret at relancere Herning SceneKunstSkole ved at etablere en web-integration med den eksisterende side for Team Teatret samt at etablere en ny visuel identitet, som både finder anvendelse ved online og offline kommunikation.

Den nye visuelle identitet indebærer blandt andet et logo samt genre- og stemningsbilleder.

Økonomi

Team Teatret bidrager med en egenfinansiering til relanceringen i form af arbejdstimer til web-integrationen med den eksisterende side for Team Teatret.

 

Herudover udgør den anslåede udgift til etablering af en ny visuel identitet ca. 30.000 kr. eksl. moms.

 

Team Teatret modtager årligt 250.000 kr. ud af det oprindelige driftstilskud til Herning SceneKunstSkole på 310.000 kr.

 

Forvaltningen foreslår at tilskuddet på 30.000 kr. til relancering af Herning SceneKunstSkole finansieres af det resterende tilskud for 2017 på 60.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud til relancering af Herning SceneKunstSkole på 30.000 kr., som finansieres af det resterende driftstilskud for 2017 til Herning SceneKunstSkole, uden præjudice.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Filmværksted søger om tilskud til undervisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Filmværksted fremsender den 4. maj 2017 ansøgning om tilskud på 41.250 kr. til lærerløn på undervisningsforløb fra sommeren 2017 til foråret 2018.

Sagsfremstilling

Herning Filmværksted har siden opstarten i efteråret 2013 fungeret dels som et åbent værksted, hvor alle har adgang, dels som en filmskole, hvor primært unge har modtaget undervisning. Derudover bruger Herning Ungdomsskole også Filmværkstedets tekniske udstyr (indkøbt i fællesskab). Herning Filmværksted hører til i Huset No7, sammen med blandt andre Herning Fotoklub.

Herning Filmværksted er stadig i opstartsfasen, men dog på vej mod en mere organiseret form. Filmværkstedet har hele tiden anvendt honorerede undervisere, mens der også er almindelig privat sparring omkring film, når medlemmerne mødes.

 

Filmværkstedet søger om tilskud til lærerhonorar til seks undervisningsforløb fra sommeren 2017 til foråret 2018. Undervisningsforløbene retter sig mod børn og unge - og handler om både filmproduktion og animation.

Økonomi

Herning Filmværksted afholder selv øvrige udgifter, herunder udgifter til materialer, udstyr og administration.

 

Herning Filmværksted modtager ikke driftstilskud fra Herning Kommune.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2015 et tilskud på 25.000 kr. til et lignende undervisningsforløb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud til lærerløn til Herning Filmværksteds undervisningsforløb på 25.000 kr.

 

at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-01-112-02, hvor der per 5. maj resterer 492.494 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb

 • Oversigt pr. 24.04.17


Rådighedsbeløb på serviceområde 11 - Idræt og Fritid

 • Oversigt pr. 16.05.17

 

Historiens Hus

 • I anledningen af, at der i seneste budgetforlig er afsat 150.000 kr., ligeligt fordelt over 2017 og 2018, til den videre etablering af Historiens Hus samt information vedrørende historiske seværdigheder, er der nedsat et udvalg bestående af én repræsentant fra Lokalhistorisk Arkiv, én fra Museum Midtjylland, én fra Historisk Forening og én fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, samt Kultur- og Fritidschefen. Udvalget har besluttet at midlerne for 2017 skal gå til fælles skiltning i Historiens Hus. Der indhentes i øjeblikket tilbud.
  2018 midlerne afsættes til mindre forbedringer i huset. Alle foreningerne har mulighed for at indsende forslag inden den 1. juni 2017, som herefter prioriteres. Udvalget afholder næste møde ultimo august.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag