Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. april 2021
Mødested: TEAMS-MØDE

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.00.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Kvartalsmæssig opfølgning på bæredygtighedsindsatsen: Status på Herning Bibliotekernes særlige indsats "Kultur for alle" under arbejdet med FN's Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

På biblioteksområdet er folkeoplysningen som bekendt et centralt element i arbejdet med at udfolde FN’s Verdensmål. Dertil kommer arbejdet under overskriften ”Kultur for alle”, der har som mål at gøre biblioteket relevant for flere forskellige grupper af borgere, som i dag ikke oplever eller ved, at biblioteket har noget at tilbyde dem. Herning Bibliotekerne arbejder både på lokalt og nationalt plan med indsatsen, hvor der er iværksat en række initiativer og flere er på vej.

Sagsfremstilling

På biblioteksområdet er folkeoplysningen et centralt element i arbejdet med at udfolde FN’s Verdensmål. Dertil kommer arbejdet med "Kultur for alle", som både er et nationalt og lokalt indsatsområde. Her arbejdes målrettet og kvalificeret med at være inviterende og inkluderende overfor de borgergrupper, som af sociale, kulturelle eller andre årsager ikke oplever eller ved, at bibliotekerne har noget at tilbyde dem, og som derfor ikke benytter sig af dem. At have lige adgang til viden og kulturelle fællesskaber, uanset baggrund, er basalt for mulighederne for demokratisk deltagelse og dannelse. Kulturen gør os klogere og lærer os nyt, skaber medborgere med mod på at tackle livet, udvise handlekraft og engagere sig.


Lokalt er der iværksat en række initiativer for voksne målgrupper bl.a.:

 • Der er etableret en række læsegrupper, hvor der bl.a. laves guidet fælleslæsning for unge på Skovlyset, guidet fælleslæsning og fællessang på et plejecenter, samt fælleslæsning for mænd. Der samarbejdes med Koloritten m.fl. for at opstarte flere læsekredse under overskriften ”Mental sundhed” ligesom ”Kultur på recept” p.t. er under planlægning
 • Biblioteket afholder ordblindeuge
 • Biblioteket afholder Sindets dag med foreningen SIND, og sætter derud over løbende fokus på f.eks. børn og angst

For børnene og de unge hvor også flere initiativer er på vej bl.a.:


 • Gaming-tilbud med særligt fokus på tosprogede i et samarbejde med SSP og UngHerning
 • Samarbejde om gaming med UngHernings autismeklasser i et fast tilbud
 • Holtbjerg under Herningsholmsskolen er ”Læseskole”, hvor der sættes fokus på læsning og læselyst, ligesom skolen er med i et læselyst-projekt, hvor der formidles litteratur og læseoplevelser i skolens SFO
 • Sommerskole/fortællerskole på Holtbjerg: vi etablerer læsemakkere, hvor tosprogede børn får hjælp af tosprogede unge til at åbne litteraturen op i læsninger sammen
 • Biblioteket og UngHerning samarbejder om et tilbud for unge, hvor vi laver et escape room. Der vil være fokus på integration og samarbejde på tværs af byens ungemiljøer
 • Jf. Herning Bibliotekernes nye formidlingsstrategi på børneområdet vil børnebiblioteket arbejde målrettet for at gøre sig mere gældende blandt socialt udsatte børnefamilier og sårbare børn i bl.a. udsatte boligområder. Børnebiblioteket vil ligeledes rette opmærksomheden mod de børn, der står udenfor fællesskabet. Børn, som enten af fysiske, psykiske eller sociale årsager oplever en ensom hverdag, indtænkes i højere grad i kommende arrangementer og klubtilbud.


På nationalt plan arbejder Herning Bibliotekerne sammen med de andre centralbiblioteker om det af kulturministeren strategisk udpegede indsatsområde ”Kultur for alle”. Her udvikles koncepter til alle landets biblioteker som bl.a. kan bruges til at udvikle mere inkluderende praksis, sikre mangfoldighed i materialesamlingen og tilgængelighed for fysisk handicappede. Derud over udvikles der et særligt koncept for guidet fælleslæsning for sårbare unge, og der etableres et videnspanel på området.


Økonomi

Indsatsen vedr. FN’s verdensmål finansieres indenfor serviceområde 14 Biblioteker, ved centralbiblioteksbevillingen, samt ved eksterne puljeansøgninger og partnerskaber med interessenter.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter status vedr. ”Kultur for alle”

Beslutning

Udvalget kvitterede for gennemgangen og tog orienteringen til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.01.00-Ø00-1-21 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Herning Bibliotekerne - Centralbibliotekstilskud 2021 fra Slots- og Kulturstyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland for staten. Rammerne for Centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i rammeaftale gældende for perioden 2021-2024.


Herning Bibliotekerne modtager i 2021 et samlet tilskud på 13.130.000 kr. I budgettet for 2021 er der indarbejdet acontobeløb på 12.927.000 kr., hvorfor der vil være en merindtægt og tilsvarende merudgift i 2021 på 203.000 kr. Budgetterne for 2022-2025 ønskes samtidig reguleret.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Slots- og Kulturstyrelsen og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland.


Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er som udgangspunkt 4 årig og gælder for perioden 2021-2024. Centralbiblioteksbevillingen tildeles for et år ad gangen, når Finansloven er vedtaget.


Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Herning Bibliotekerne.

Økonomi

For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Slots- og Kulturstyrelsen i 2021 et øremærket driftstilskud på 13.130.000 kr. til drift af centralbiblioteksvirksomheden i 2021.


Der er i det vedtagne budget for 2021 afsat acontobeløb på 12.927.000 kr. til centralbiblioteksvirksomheden. Det betyder en merindtægt på 203.000 kr. i 2021. Indtægten fra staten modsvares af tilsvarende udgifter, hvorfor der i 2021 vil være en tilsvarende merudgift på 203.000 kr. Budgettet for 2021 og 2022-2025 tilrettes i overensstemmelse hermed.


Der aflægges årligt regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende centralbiblioteksvirksomheden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til centralbiblioteksvirksomheden meddeles indtægtsbevilling på 203.000 kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på 203.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 30 i 2021 og i overslagsårene 2022-2025
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Mette Skærbæk  

Orientering om udvikling i idrætsforeningernes medlemstal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

DGI og Danmarks Idrætsforbund har offentliggjort nye medlemstal for idrætsforeningerne i Danmark. I Herning Kommune er 1369 medlemmer af idrætsforeningerne faldet fra under det seneste års coronanedlukning.

Sagsfremstilling

Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene. I Herning kommune har Corona medført en samlet tilbagegang på 1369 medlemmer fra 2019 til 2020, så der nu er 39.525 medlemmer i kommunens 229 idrætsforeninger.


Både på landsplan og i Herning Kommune er faldet størst hos indendørsidrætterne, særligt gymnastik og svømning. Herning Idrætsråd har været i kontakt med de klubber med størst frafald, og enslydende er de positive over for, at medlemmer vender tilbage. Også fodbold oplever relativt stort frafald. Her er Herning Kommune sammen med DBU i gang med at understøtte genåbningen via initiativer i det allerede eksisterende samarbejde, velfærdsalliancen.


Frafaldet af medlemmer i Herning Kommune er mindre end landsgennemsnittet, og på landsplan falder Bevæg Dig For Livet kommunerne generelt mindre end de øvrige kommuner.


Det faldende medlemstal betyder også, at kontoen for medlemstilskud i Herning Idrætsråd (HIR) har en saldo på ca. 500.000 kr. når det sædvanlige medlemstilskud på 165 kr. pr. medlem under 18 år i idrætsforeningerne er udbetalt. Forretningsudvalget i HIR indstiller til bestyrelsen, at det resterende beløb udbetales forholdsmæssigt til alle foreninger, svarende til yderligere 13 kr. i tilskud pr. medlem i idrætsforeningerne. I 2020 er tilskud til turneringer mv. også naturlig begrænset. I 2020 har HIR desuden udbetalt ca. 200.000 mindre end normalt i turneringstilskud. De penge foreslår forretningsudvalget disponeret til at understøtte genåbningen i foreningslivet. Der udestår en drøftelse af hvordan.


På udvalgets møde gennemgås de væsentligste udviklinger i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Rytmisk Musik Herning søger om tilskud til Rock the Region 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rytmisk Musik Herning søger Kultur- og Fritidsudvalget om 20.000 kr. til deltagelse i det regionale talentudviklingsprojekt Rock the Region 2021.


Sagsfremstilling

Rock the Region er et regionalt talentudviklingsprojekt for rytmisk musik. Formålet med projektet er at skabe en karriereudviklende platform for ambitiøse amatørbands på tværs af regionen, samt at skabe konstruktive samarbejder på tværs, der bringer de forskellige kommuners rytmiske vækstlag tættere på det professionelle musikmiljø i Aarhus.


Det første Rock the Region forløb blev afviklet i 2016, og blev med Aarhus2017 udviklet til et fuldt program med også deltagelse på SPOT festivalen. I alt deltog seks bands fra seks forskellige byer i projektet, hvilket gentager sig i 2021.


Når et band deltager i Rock the Region inkluderer det følgende elementer:

 • DIY Basic workshop på Promus i Aarhus
 • Individuel coaching I - fokus på karriereudvikling
 • Live Performance Workshop
 • Optagelse af Live Video Sessions i MONORAMA
 • Koncertturné med de andre bands i de deltagende byer i Region Midtjylland
 • Individuel coaching II - fokus på repræsentation på SPOT Festivalen
 • Meet The Talent - Speedmeetings med booking-, management- og pladeselskabsfolk
 • Koncert/showcase på SPOT Festivalen


Projektet tager udgangspunkt i skabelsen af et bredt netværk mellem de deltagende bands og venues i de seks byer samt den turné, hvor hvert band sammen med det lokale venue har ansvaret for at skabe et event i netop deres hjemby. I Herning bliver det et samarbejde mellem Rytmisk Musik Herning og Scene7. Det lokale band er Public Buffalo, der er udvalgt til at deltage efter en bred ansøgningsrunde på tværs af alle deltagende byer.


Rock The Region er udviklet i et tæt samarbejde mellem en række midtjyske foreninger. Partnergruppen består frem mod afviklingen i 2021 af Kult'en i Skive, Rytmisk Musik Holstebro, Musikstedet/Kulisselageret i Horsens, Kedelhuset i Silkeborg, Lydfabrikken i Viborg, Værket/Turbinen i Randers, Rytmisk Musik Herning og Scene7 samt Musikforeningen MONO i Aarhus.

Økonomi

Rock the Region 2021 har et budget på 210.000 kr.


Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 20.000 kr. til finansieringen af Rytmisk Musik Hernings deltagelse i projektet. Rytmisk Musik Herning oplyser til forvaltningen, at foreningens likvide midler efter Covid-19 og den medfølgende nedlukning i øjeblikket udgør lige knap 20.000 kr., hvorfor en egenfinansiering af deltagelsen ville tømme foreningens kasse.


Indtægterne i projektet består af 120.000 kr. i egenfinansiering fra de seks projektbyer (20.000 kr. pr. by), 30.000 kr. fra ORA – landsorganisationen for rytmiske amatørmusikere, 40.000 kr. fra Region Midt samt 20.000 kr. fra Musikpuljen ved Aarhus Kommune.


Udgifterne til projektet dækker over administration, markedsføring og PR til 10.100 kr., coaching til DIY workshop til 25.000 kr., forplejning til alle samlede arrangementer til 18.000 kr., live session optagelser til 30.000 kr., lydtekniker og bearbejdning af lyd til 11.000 kr., turné i regionen til i alt 67.900 kr. samt liveoptagelse og facilitering under SPOT festival til 48.000 kr. Rytmisk Musik Herning oplyser, at den udvalgte lydtekniker til projektet er fra Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 20.000 kr. til Rytmisk Musik Hernings deltagelse i Rock the Region 2021
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 14.04.2021 resterer 584.786 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-3-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Formandsbeslutning vedr. kulturaktiviteter på plejehjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har 25. marts, efter tilsagn fra samtlige udvalgsmedlemmer, besluttet at afsætte en pulje på 70.000 kr. til kulturaktiviteter på plejehjem i forbindelse med den delvise genåbning af samfundet efter nedlukning på grund af Covid-19.

Sagsfremstilling

Corona-krisen har haft en stor påvirkning på alle borgeres hverdag, men i særlig grad for en af de mest sårbare grupper i samfundet; de ældre på plejehjem. Der har i en lang periode været en øget frygt for smittespredning og de ældres helbred, og de har derfor måtte lide et stort afsavn uden besøg fra pårørende eller særlige oplevelser i hverdagen.


I forbindelse med den delvise genåbning præsenteret den 23. marts 2021, er aftalepartierne blevet enige om, at kommunerne sammen med de lokale kulturinstitutioner opfordres til at finde kreative løsninger for kulturaktiviteter til plejehjemsbeboerne, der har været isolerede igennem længere tid. Forvaltningen har i forlængelse af beslutningen igangsat dette arbejde, og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har 25. marts besluttet, at der afsættes en pulje på 70.000 kr. til formålet. Beslutningen er afstemt pr. e-mail med Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer. Midlerne kan dække besøg på alle kommunens 16 plejehjem samt Bytoften og rehabiliteringscenteret, hvoraf i alt 14 plejecentre samt Bytoften og rehabiliteringscentret har takket ja til tilbuddet.


Kommunens kulturinstitutioner og -aktører har været inviteret til at byde ind med kulturelle oplevelser, der kan afvikles fra den 21. april til og med den 5. maj 2021. Følgende aktører har budt ind og er blevet fordelt mellem de forskellige lokationer:

 • Team Teatret: Nana Schwartslose "Sange fra hjertet"
 • Duoen: Musik med Claus og Morten
 • Morten Moesgaard og Sofie Ancher: "Sange om kærlighed"
 • Den Jyske Sangskole: Mozart med lokale opera-talenter eller klaverkoncert med pianist Kirsten Najbjerg


Alle kommunens plejehjem er forskellige, hvorfor en aktivitet skal kunne tilpasses den enkelte lokation efter nærmere aftale. Det kan fx være en mindre forestilling eller optræden i tre opholdsstuer, eller behov for en lidt længere samlet aktivitet i en samlingssal. Aktiviteterne kommer som udgangspunkt til at foregå indendørs, men skal planlægges efter nærmere vejledning fra KL og i samråd med den enkelte lokation.

Økonomi

Aktiviteterne skal som minimum honoreres med tarif samt transport til professionelle kulturaktører. Tariffen er pt. på 2.195,06 kr. inkl. feriepenge og forplejning for professionelle musikere, og denne tarif vil benyttes i aftalen med alle kulturaktører.


Siden formandsbeslutningen er der i Folketinget indgået politisk aftale om udmøntning af midler til stimulering af oplevelsesindustrien gennem kommunernes og regionernes indsatser for ældre og udsatte borgere, herunder mennesker med handicap. Aftalen retter sig blandt andet, men ikke alene, til aktiviteter for beboere på plejehjem. Det forventes derfor, at dette initiativ vil kunne dækkes økonomisk af den nationale aftale, når udmøntning og retningslinjer falder på plads.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orientering om at afsætte 70.000 kr. til kulturaktiviteter på plejehjem i forbindelse med den delvise genåbning tages til efterretning
at puljen finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 14.04.2021 resterer 584.786 kr. Udgiften søges dækket gennem den nationale aftale om stimulering af oplevelsesindustrien gennem kommunens indsats for ældre og udsatte borgere.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Anlægsregnskab - Pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner i 2019.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 364098 "Vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2019" på Serviceområde 15, Kultur.


Byrådet bevilligede på møde den 2. april 2019, pkt. 83, 700.000 kr. til diverse vedligeholdelsesarbejder jf. vedligeholdelsesplan for de kommunale kulturinstitutioner i Nørregade 7. Byrådet bevilligede ligeledes på møde den 25. juni 2019, pkt. 122, yderligere 299.000 kr. til vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner, samt renovering af korsalen på Den Jyske Sangskole, i alt 999.000 kr.

På møde den 27. august 2019, pkt. 181, afsatte Byrådet 200.000 kr. af de frigivne midler til renovering af tag på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, som overførtes til stednr. 360052 CHPEA renoveringsarbejder, således at den samlede anlægsudgiftsbevilling på stednr. 364098 er 799.000 kr.


For bevillingen er der udført følgende vedligeholdelsesarbejder:

 • Renovering af korsal på Den Jyske Sangskole
 • Malerbehandling af træværk og gesimser ved Den Jyske Sangskole
 • Omfugning af gavl ved Den Jyske Sangskole
 • Udskiftning af varmestyring i Huset No7
 • Udskiftning af vinduesparti i gavle ved Huset No7
 • Omfugning af læmur ved Huset No7
 • Malerbehandling af vinduer ved Herning Billedskole
 • Reparation af murværk og sålbænke ved Herning Billedskole
 • Udskiftning af nedløb og rens af tagrender på Herning Musikskole
 • Etablering af sti bag Herning Musikskole

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

364098

Pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2019

U

799.000

796.734

2.266


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.08-S00-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx
x


x


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.


Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 316.000 kr. i 2021.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har udarbejdet forslag til vedligeholdelsesplan over bygningerne i Nørregade 7, og forvaltningen er samtidig i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.


Der er på nuværende tidspunkt jævnfør vedligeholdelsesplanen og i øvrigt indkomne ansøgninger og opgaver registreret følgende:


Institution

Opgave

Kr.

Huset No 7

Betonsøjler - rep. af skader ydervægge


15.000

Huset No 7

Fundamenter - betonskader på fortrappe


15.000

Huset No 7

Udvendige vægoverflader - Murværk overflade behandles

15.000

Huset No 7

Tage kompl. (Udhæng, tagrender, nedløb m.v.) - Tagrende over indgang

6.000

Den Jyske Sangskole

Ydervægge - Behandling af 2 stk. facadedøre i hårdttræ

1.500

Den Jyske Sangskole

Kompl. Udv. vægge (Vinduer, yderdøre og porte) - Udskiftning af vinduer

169.000

Herning Musikskole

Tage kompl. (Udhæng, tagrender, nedløb m.v.) - Algebehandling af ovenlys

1.500

Scene 7

Tagoverflader og tagbelægning - Algebehandling af tagflade

2.000

Scene 7

Tagoverflader og tagbelægning - Gennemgang af tag AKUT

20.000

Scene 7

Kompl. Udv. vægge (Vinduer, yderdøre og porte) - Facadedøre

30.000

Scene 7

Tage kompl. (Udhæng, tagrender, nedløb m.v.) - Tagrender

5.000


I alt


280.000 kr.


I alt ansøgninger for 280.000 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2021.


For at undgå en række mindre enkeltsager til politisk behandling i løbet af året, ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 316.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.


Forvaltningen gør opmærksom på, at Kommunale Ejendomme planlægger en gennemgang af de tekniske installationer i bygningerne i Nørregade 7, som kan forskyde prioriteringen af midlerne i 2021.


Grundet travlhed i håndværkerbranchen var det ikke muligt at igangsætte de planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2020. Disse igangsættes derfor sammen med vedligeholdelsesarbejderne for 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 316.000 kr. i 2021 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.04.01-P24-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Genbehandling af Herning Kommunes udtræden af bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 15. marts 2021 forvaltningens anbefaling om godkendelse af Herning Kommunes udtræden af Danmarks Fotomuseums bestyrelse. Udvalget besluttede at udsætte sagen for at undersøge nærmere omkring Herning Kommunes fremtidige involvering i museets vedtægter. Sagen fremsendes nu til genbehandling.


Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 26. april 2016 Danmarks Fotomuseums ansøgning om afvikling af museets drift. Det blev på mødet vedtaget, at museet kunne videreføre museets drift frem til udgangen af 2017.


Museet fik stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed, og modtog derudover et tilskud på 150.000 kr. til gennemførelse af fotoudstillinger. Efterfølgende behandlede Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2017 en række vedtægtsændringer på baggrund af den tidligere sag. Ændringerne bestod hovedsageligt af, at Herning Kommune på alle måder blev udskrevet af vedtægterne. Blandt andet omfattede det to politiske udpegninger til museets bestyrelse. Det blev dog på mødet besluttet, at Herning Kommune fortsat skulle optræde med minimum et medlem i bestyrelsen, da der var usikkerhed omkring museets ophør, og der dermed fortsat blev ydet tilskud og stillet lokaler til rådighed.


Danmarks Fotomuseum har nu i en årrække ikke eksisteret som fysisk museum, og er dermed også fraflyttet de tidligere kommunale lokaler. Ligeledes ydes der ikke længere tilskud til museets drift, da de ikke er hjemmehørende i Herning Kommune.


Forvaltningen anbefaler derfor, at der henstilles til den nuværende bestyrelse, at Herning Kommune træder ud af bestyrelsen. Det samme gælder for en række andre paragraffer på nær opløsningsparagraffen samt paragraf vedrørende vedtægtsændringer. Da Herning Kommune i en længere årrække har ydet tilskud til museet og dets samling, er det ikke hensigtsmæssigt, at Herning Kommune skrives ud af paragraffen omhandlende ophør og disponering over museets eventuelle formue og heller ikke omkring vedtægtsændringer, der fortsat vil skulle godkendes ved Herning Kommune. Såfremt museet får hjemmehørende i en anden kommune, kan der indgås dialog om nærmere adskillelse fra Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anbefalingen om udtrædelse af Danmarks Fotomuseums bestyrelse samt bestemmelser om vedtægtsparagrafferne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-2-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Snejbjerg Snudebils søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Snejbjerg Snudebils v./ Rico Lundager søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal sportsforening med fokus på boldspil og i særdeleshed fodbold.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Snudebils er stiftet på etablerende generalforsamling den 16. marts 2021.


Foreningen har til formål at fremme motion og socialt samvær gennem boldspil som eksempelvis fodbold. Foreningen ønsker blandt andet godkendelse for at kunne indgå i officielle stævner.


Foreningen er åben for enhver over 18 år, som kan tilslutte sig foreningens formål.


Foreningen tegner pt. 24 medlemmer, der alle er over 25 år og bosiddende i Herning Kommune.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§3 Foreningens formål:

Det bør i paragraffen tydeliggøres, at foreningen bygger på aktivt medlemskab og et forpligtigende fællesskab. Derudover bør en folkeoplysende forening have til formål at udvikle medlemmernes lyst til at udvikle sig og tage et medansvar i foreningen. Dette bedes tilrettet.


§5 Generalforsamlingen:

5.2-5.3: Forvaltningen anbefaler, at der indkaldes til generalforsamling med fire ugers varsel. Ligeledes anbefales det, at forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og at dagsordenen udsendes med indkomne forslag senest 8 dage før. Dette kan overvejes ændret. Desuden skal generalforsamlingen være afholdt inden udgangen af marts måned, da regnskabsåret følger kalenderåret. Dette bør tilrettes.


5.7: Foruden de angivne punkter bør der også vælges referent samt revisor suppleant, og desuden tilføjes et særskilt punkt med fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse. Dette bedes tilrettet.


§6 Ekstraordinær generalforsamling:

Det anbefales jf. gældende praksis, at en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 20% (1/5) af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom til bestyrelsen med begrundelse for indkaldelsen. De nuværende 70% vanskeliggør en indkaldelse, da langt over halvdelen af medlemmerne skal være enige om dette. Dette bør tilrettes.


§7 Bestyrelsen:

7.3: Da bestyrelsen vælges for to år, bør kasserer og formand ikke være på valg samme år. Dette kan med fordel tilføjes til vedtægterne for at sikre, at bestyrelsen ikke lider et videns tab.


7.5: Det bør overvejes, om ikke formand eller næstformand som minimum skal være til stede for at være beslutningsdygtig.


§11 Opløsning af foreningen:

11.1: Opløsning af foreningen skal ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Forvaltningen anbefaler følgende formulering:


"Foreningen kan opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Mindst 3/4 af disse skal stemme for. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer".


11.2: Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud som udgangspunkt tilfalde et almennyttigt eller alment velgørende formål i den hjemmehørende kommune. Dette bør tilrettes.


Foreningen falder ind under idrætsforeninger, og bør derfor opfordres til optag under Herning Idrætsråd.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Snejbjerg Snudebils godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremsatte bemærkninger
at foreningen anbefales at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften til opstartstilskud afholdes af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-3-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Flomme IF søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Flomme IF v./ Max Jensen søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en sportsforening med fokus på fodbold.

Sagsfremstilling

Herning Flomme IF er stiftet på etablerende generalforsamling den 22. marts 2021.


Foreningen har til formål at give alle interesserede mulighed for at dyrke idræt og at deltage i et foreningsfællesskab via fodbold. Foreningen ønsker blandt andet godkendelse for at kunne bruge kommunale lokaliteter. Foreningen har indtil nu spillet på Herning Fremads baner.


Foreningen er åben for enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.


Foreningen tegner pt. 5 aktive medlemmer. Derudover tæller foreningen to passive medlemmer, der endnu ikke har indbetalt kontingent. Fem medlemmer er under 25 år. To medlemmer er bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune, mens de resterende er bosiddende i Herning Kommune.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§3 Foreningens formål:

Der forekommer i denne paragraf en sproglig fejl, da foreningsaktiviteten er for borgere i Tilst. Dette skal rettes til Herning.


§5 Generalforsamlingen:

5.7: Foruden de angivne punkter bør der også vælges referent samt revisor suppleant, og desuden tilføjes at det særskilte punkt med fremlæggelse af budget for det kommende år er til godkendelse. Dette bedes tilrettet.


§7 Bestyrelsen:

7.3: Da bestyrelsen vælges for to år, bør kasserer og formand ikke være på valg samme år. Dette kan med fordel tilføjes til vedtægterne for at sikre, at bestyrelsen ikke lider et videns tab.


7.5: Det bør overvejes, om ikke formand eller næstformand som minimum skal være til stede for at være beslutningsdygtig.


§11 Opløsning af foreningen:

11.1: Opløsning af foreningen skal ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Forvaltningen anbefaler følgende formulering:


"Foreningen kan opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Mindst 3/4 af disse skal stemme for. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer".


11.2: Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud som udgangspunkt tilfalde et almennyttigt eller alment velgørende formål i den hjemmehørende kommune. Dette bør tilrettes.


Forvaltningen bemærker, at det fremgår af det fremsendte referat fra stiftende generalforsamling samt ansøgningsskemaet for foreningsgodkendelse, at formanden også fungerer som kasserer og revisor. Det er ikke hensigtsmæssigt, at formand også påtager sig rollen som kasserer, og det bør bringes i orden. Derudover kan et bestyrelsesmedlem ikke være revisor, da denne ikke må være medlem af bestyrelsen. Dette skal bringes i orden.


Foreningen falder ind under idrætsforeninger, og bør derfor opfordres til optag under Herning Idrætsråd.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Flomme IF godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremsatte bemærkninger
at foreningen anbefales at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften til opstarts- og medlemstilskud afholdes af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse vedr. vinterbaderforeningen Den Gule Badeand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Gule Badeand v/ Heine Bo Hansen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Den Gule Badeand er en interessegruppe for vinterbadere, som holder til ved Fuglsang Sø i Herning. Gruppen er pt. organiseret via en facebookgruppe med 361 medlemmer og har via 3 repræsentanter været med omkring udviklingsarbejdet vedr. Det Blå Rum ved søen sammen med Herning Kommune og en række øvrige brugere, interessenter og fonde.


Foreningens formål er gennem vinterbadning (primært i vinterhalvåret fra september til april) at fremme
sundhed, velvære og socialt samvær og kammeratskab blandt medlemmerne. Herudover ønsker foreningen også at fremme helårsbaderes muligheder for vandaktiviteter ved Fuglsang Sø.


Foreningen er åben for alle over 18 år, som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmernes børn kan deltage i særskilte arrangementer.


Der betales et årligt kontingent på 500 kr. pr. medlem, som bl.a. går til betaling af drift og nyanskaffelser, som ligger ud over det, som kommunen stiller til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven. Dvs. saunaovn, tilsyn med ovn, elforbrug specifikt anvendt til saunaovnen samt nyanskaffelser af ovn. Herning Kommune oplyser hvert år niveauet for udgifterne, som pålægges foreningen, idet foreningen kun opkræves for den forholdsmæssige brug af den samlede saunadrift. Niveauet reguleres hvert år ift. niveauet for sidste års forbrug samt forventede udgifter til nyanskaffelser.


Foreningen kan ikke opspare formue over 20.000 kr. Medmindre der er tale om opsparing til indkøb af et på generalforsamlingen besluttet aktiv. Denne opsparing skal holdes adskilt fra foreningens øvrige økonomi, men indgår stadig i foreningens formue.


Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægt, som ikke har givet anledning til bemærkninger.


Den Gule Badeand forventes at afholde stiftende generalforsamling i foråret 2021, idet vinterbaderne ønsker at etablere sig som en frivillig folkeoplysende forening forud for indvielsen af Det Blå Rum.


Foreningen ønsker at indgå som fuldgyldig medlemsforening under paraplyforeningen Det Blå Rum, som forventes at bestå af de primære brugerklubber ved søen. Frivillige folkeoplysende foreninger, som alle har spillet en stor rolle for udviklingen af det aktivitetsskabende samlingssted ved søen, og som alle påtager sig en vigtig rolle som ambassadører for udvikling af stedets vision og værdier, herunder "husværter", som sørger for at udbrede kendskabet til stedet og byde nye interesserede velkommen, afholdelse af tværgående aktivitetsskabende arrangementer, årlige arbejdsdage mm.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Den Gule Badeand godkendes som en frivillig folkeoplysende forening iht. folkeoplysningsloven under forudsætning af foreningens etablering
at der herefter bevilges et opstartstilskud på 500 kr.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto xx
at foreningen optages som medlemsforening under Fællesudvalget for de Blandede Foreninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-S55-2-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - Årsrapport 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsrapport 2020 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsrapport er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 22. marts 2021. Holstebro Kommune er tilsynsførende for Operaen i Midten.


Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner; Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Struer.


Regnskabet udviser et overskud på 65.674 kr. Egenkapitalen er pr. 31. december 2020 på 838.581 kr.

Den høje egenkapital skyldes blandt andet aflysningen af produktionen "Song of the child", fondsmidler fra produktionen af "La Boheme" i 2019, som først er indregnet i regnskabet for 2020, indtægter fra statslige kompensationsordninger som følge af Covid-19 (lønkompensation og aktivitetspulje), samt minimale honorarudgifter grundet samarbejdet med Det Jyske Konservatorium.


Teatret arbejder med budgetterede over- og underskud indenfor rammerne af egnsteateraftalen med henblik på at bevare størst muligt kunstnerisk fleksibilitet i forhold til nye produktioner m.v.


I henhold til egnsteateraftalen, gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020, skulle teatret hvert år producere 2 professionelle scenekunstforestillinger indenfor opera og/eller musikdramatik. Der er indgået ny egnsteateraftale for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Det er et mål for teatret at arbejde ud fra kriterier om originalitet, relevans og tilgængelighed. Overordnede mål herudover er at styrke og udvikle teatrets position som førende indenfor opera for børn og unge, at understøtte og gentænke publikumsrelationer og at tiltrække et nyt publikum til opera.


I 2020 har Operaen i Midten gennemført to produktioner; "Den stundesløse" af Lorentzen/Holberg og "Operakarrusellen" af Moberg/Rosenbaum. En tredje produktion "Song of the child" måtte aflyses grundet den nationale situation omkring Covid-19. Staten og kommunerne har alle skriftligt givet dispensation for aflysningen.


"Den stundesløse" blev opført 4 gange i januar/februar 2020 og man planlægger at genopføre den i 2021. Denne forestilling blev til i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium med en ambition om at involvere sangtalenter i den kunstneriske fødekæde. "Operakarrusellen" blev opført 15 gange i august/september 2020, blandt andet under Herning Opera Festival, og blev skabt som et dannelsesprojekt, hvor man ønskede at synliggøre operaens historie gennem en forestilling.


Tilskuddet fra Herning Kommune på 932.000 kr. i 2020 er korrekt medtaget i regnskabet.


Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Operaens i Midtens årsrapport for 2020 tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-21 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget