Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: Herning Biblioteket, Kørner2, Østergade 8, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Generel orientering om Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Gennemgang af udvalgets 3 områder.

Sagsfremstilling

I løbet af årets første 3 udvalgsmøder, vil udvalgets 3 områder blive gennemgået.

 

Fritidsområdet blev gennemgået på mødet den 22. januar.

Kulturområdet blev gennemgået på mødet den 19. februar.

Denne gang gennemgår Pernille Schaltz biblioteksområdet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager gennemgangen af biblioteksområdet til efterretningen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø39-2-18 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Bevilling vedrørende ekstern tilskud til projekt Læringscirkler - e-læring i fællesskab ved Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har søgt om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Der er modtaget foreløbigt tilsagn om tilskud på 134.223 kr. til projekt Læringscirkler - e-læring i fællesskab. Indtægten modsvares af tilsvarende merudgifter.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne har modtaget foreløbigt tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud på 134.223 kr. til projekt Læringscirkler - e-læring i fællesskab. Tilskuddet er fordelt med 94.816 kr. i 2018 og 39.407 i 2019. Der er en samlet egenfinansiering på 96.927 kr.

 

Projektets formål er at øge bibliotekernes relevans som læringsrum for voksne. Dette gøres ved at udvikle og teste en ny model for fysisk og digital læring, kaldet læringscirkler. Læringscirkler er faciliterede studiegrupper for mennesker, som ønsker at gennemføre et online kursus. Konceptet har oprindelse i organisationen P2PU (Peer 2 Peer University) og fungerer med stor succes i flere biblioteker især i USA.

 

Der er indgået samarbejdsaftale med Randers, Silkeborg og Ålborg bibliotekerne om at indgå som samarbejdspartner i projektet med en egenfinansiering på 50 timer pr. bibliotek.

 

Økonomi

Projektbevillingen på 134.223 kr. er givet med henholdsvis 94.816 kr. i 2018 og 39.407 kr. i 2019. Projektet kan først regnskabsmæssigt afsluttes i 2019, hvorfor tilskuddet først forventes udbetalt i 2019. Indtægten modsvares af tilsvarende merudgifter i de to år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til udviklingsprojektet meddeles udgiftsbevilling på Serviceområde 14, Biblioteker på 95.000 kr. i 2018 og 39.000 kr. i 2019
at der til udviklingsprojektet meddeles indtægtsbevilling på Serviceområde 14, Biblioteker på 134.000 kr. i 2019
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Status på Kulturfest Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede på møde 22. februar 2018, at udvalget på de kommende møder skulle modtage en status på Kulturfest Herning 2018.

 

Status fremlægges under mødet.

 

Kulturkonsulent Pia Worm deltager på mødet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Status taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Mette Nielsen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2017 er der for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.
Der ansøges samtidig om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2017 til 2018 vedrørende drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedr. drift og anlæg til det efterfølgende regnskabsår. 
I forbindelse med regnskabsafslutning for 2017 har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigt og forslag til overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2017 til 2018. 

 

Driftsregnskab:

 

 

 

 Bemærkninger til overførsler vedr. driftsbudget: 

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Et samlet mindreforbrug på 12,130 mio. kr., hvoraf 11,121 mio. kr. søges overført til 2018.

 • 3,121 mio. kr. af mindreforbruget kan henføres til selvforvaltningsaftaler vedr. svømmeanlæg og Kousgaards Plads.
 • 5,602 mio. kr. kan henføres til Team Danmark eliteaftale og events, herunder VM i Ishockey.
 • 2,398 mio. kr. kan henføres til ikke udbetalte bevillinger vedr. idrætshal- og foreningsområdet.

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Herning Bibliotekerne har et samlet nettomindreforbrug i regnskabsår 2017 på 1,390 mio. kr., som søges overført til 2018.

Af mindreforbruget vedrører 0,522 mio. kr. driften og 0,868 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering. Der er givet tillægsbevillinger på 2,161 kr. primært til projekter og genbevillinger fra 2016 på 0,631 mio. kr. i 2017. Tillægsbevillingerne til projekteudgifter i 2017 modsvares af indtægtsbevillinger og forventede projektindtægter i 2018 fra eksterne givere.

 

Serviceområde 15, Kultur:
Et samlet mindreforbrug på i alt 3,235 mio. kr., og der søges om overførsel af 4,244 mio. kr. til 2018.

Overførslerne vedrører Musikskolen, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Huset No7, Kulturama, Alhuset, Stationen i Aulum samt andre mindre kulturelle opgaver. Der skal gøres opmærksom på, at der hovedsageligt er tale om decentrale institutioner, som har automatisk overførselsret vedr. uforbrugte budgetbeløb.

Der har været underskud på konti vedr. teaterrefusion, bygningsdrift af Nørregade 7 og Højskolen m.v. - underskuddene er finansieret af den samlede budgetramme under Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

Anlægsregnskab:

 

 

 

Bemærkninger til overførsler vedr. anlæg: 

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Der ansøges om overførsel på 46,816 mio. kr.

Der overføres bl.a. beløb vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg, renovering af Herning Isstadion, etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, Timelineprojektet, diverse haludvidelsesprojekter, kunstgræsbane i Hammerum samt renovering af tage.

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Ingen anlægsprojekter

 

Serviceområde 15, Kultur: 
Der ansøges om overførsel på 7,094 mio. kr.

Der foretages væsentlige overførsler vedr. Museum Midtjylland (Textilforum), CHP-museet, øvecontainere, Skovsnogen Artcenter (køb af skovareal) og midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.

 

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser:

De i sagen anførte overførsler foretages med bemærkning om, at overførsler vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg mv. overføres til anlægskonti.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet og de ansøgte overførsler godkendes med henblik på viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet,

 

at mindreforbrug på stednr. 031079, opgradering og renovering af idrætscentret på Holing (anlæg) overføres med 7,453 mio. kr.  til 2018 og 19,114 mio. kr. til 2019.

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Perspektivnotater for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Mette Nielsen

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2019, og i forhold til den overordnede tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen i april 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har således udarbejdet forslag til perspektivnotater for Kultur- og Fritidudvalget:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker
Serviceområde 15 - Kultur

 

Hvert perspektivnotat indeholder 5 afsnit med hovedoverskrifterne:

 • Faktaoplysninger - fakta om serviceområdet i punktform
 • Fremtidsperspektiver - fremtid, historik, ny lovgivning, nye tiltag/målsætninger
 • Nøgletal - relevante nøgletal for området
 • Økonomi - regnkabs- og budgettal 2017-2019 i tabelform
 • Effektiviseringsmuligheder - beskrivelse af evt. effektiviseringspotentialer

 

 Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte forslagene og overveje, om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til perspektivnotater for Kultur- og Fritidsområdet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkninger, dog således at der til perspektiv notatet for serviceområde 14 tilføjes: ”Dertil kommer Slots- og Kulturstyrelsens tilskud på kr. 12,112 mio. til drift af Centralbiblioteksvirksomhed i 2018”.

 

På Serviveområde 11, tilføjes at 25-50-75 at det kaldes ”Bevæg dig for livet”.

”Det blå rum” og ”MTB rundt om byen” skrives ind.

 

På Serviceområdet 15 skrives i indledning ind en opmærksomhed på ændringen af demografien og at ældregruppen bliver større.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Opfølgning på mål for 2017 samt forslag til nye mål for 2019 på Kultur- og Fritidsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Mette Nielsen

Sagsresume

Kultur og Fritid har i forbindelse med regnskabsafslutning foretaget opfølgning på de politiske årsmål for 2017 og i forlængelse heraf udarbejdet forslag til nye mål for 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning for følgende serviceområder:
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker
Serviceområde 15 - Kultur

 

Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man har opfyldt langt hovedparten af de opstillede mål, og at det er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer.
Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2017.
Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets område bliver behandlet i særskilt sag.

 

Med hensyn til nye mål for 2019 er der udarbejdet forslag for de tre serviceområder, og der henvises til bilag vedlagt sagen.

Udvalget bedes gennemgå forslagene og godkende dem med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2019-2022

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2017 godkendes  
at forslag til nye mål for 2019 godkendes med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2019-2022

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkning.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-3-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningsgodkendelse af Semerkand Ungdom Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Semerkand Ungdom Herning er etableret den 18. december 2012, og har til formål gennem socialt og kulturelt virke at forberede medlemmerne til at tage medansvar i et demokratisk samfund med afsæt i gensidig tolerance, forståelse og respekt for sine medmennesker.

 

Foreningen arbejder med afsæt i sufismens idealer på at få de unge væk fra gader og stræder, at oplyse om uddannelse og arbejde samt at forebygge kriminalitet og misbrug.

 

Semerkand Ungdom tegner pt. 24 medlemmer heraf 15 under 25 år. Af de 24 medlemmer er 22 bosiddende i Herning Kommune. Der betales et årligt kontingent på 100,- kr. pr. år. Foreningen har til huse i lejede lokaler på Hammershusvej 3F i Herning.

 

Foreningens bestyrelse består af 3 bestyrelsesmedlemmer, som er bosiddende i Herning Kommune.

 

Foreningen er medlem af landsorganisationen Semerkand Ungdom. Organisationen arbejder på at give de unge et bedre liv gennem en række aktiviteter - lige fra spirituelle foredrag til lektiecafeer og familieaktiviteter. Semerkand Ungdom blev stiftet i 2008 og har rod i sufismen, som er en spirituel fortolkning af islam. Semerkand Ungdom er tilsluttet Dansk Ungdoms Fællesråd, som betragter foreningens virke som idébestemt og dermed hjemmehørende under folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§4 - Medlemskab:

Stk. 1: Det bør fremgå, hvordan indmeldelse foregår med henvisning til foreningens hjemmeside eller facebookside.

Stk. 2: Formand og kasserer skal være myndige, og medlemmer under 18 år er derfor ikke valgbare til disse poster.

Stk. 4: Vedr. repræsentantskab i bestyrelsen af forældre til medlemmer under 16 år, skal alderen ændres til 18 år. Repræsentation af et medlem under 18 år kræver underskrift af forældre eller værge.  

 

§5 - Generalforsamling:

Paragraffen bør ved tilretning opdeles i generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når 1/5 af medlemmerne har indgivet skriftligt ønske herom til bestyrelsen med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 3: Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende.

Stk. 5: Dagsordenen skal udover de oplistede punkter også indeholde et punkt omhandlende ”Eventuelt”.

 

§6 - Bestyrelse:

Stk. 1: Bestyrelsen vælges på generalforsamling. Der vælges som minimum formand, kasserer og sekretær. Jf. §4, stk. 2 skal formand og kasserer være myndige. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.

 

§7 - Eksklusion:

Stk. 2: Bestyrelsens afgørelse om ekskludering skal efter medlemmets ønske bringes op på generalforsamling, som et særligt punkt. Ekskluderingen kræver 2/3 stemmeflerhed fra de fremmødte medlemmer.

 

§11 - Foreningens opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes efterfølgende til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forening godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der efter tilretning af vedtægter med fremsendelse til forvaltningen herefter bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. og et medlemstilskud på 1.500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-4-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Speedway Klub søger om tilskud til barrierebeskyttelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Speedway Klub v/ fmd. Lars Jepsen søger om tilskud til sikkerhedsforanstaltninger på klubbens baneanlæg.

Sagsfremstilling

Herning Speedway Klub har til huse på baneanlæg i Uhre, hvor den selvejende institution Uhre Motorsportscenter stiller baneanlæg til rådighed for 2 brugerklubber hhv. Herning Motocross og Herning Speedway Klub. Uhre Motorsportscenter er ejer af matr. nr. 1, UR Gårde, Karup. Matriklen er erhvervet ved tilskud fra hhv. Herning og tidligere Karup Kommuner og overdraget gældfri til motorsportscentret. Jf. gældende vedtægter udpeger Herning og Viborg Kommune på skift et medlem til bestyrelsen. Pr. 1. januar 2018 er det Nicolai Kølbæk fra Herning Kommune, som sidder i bestyrelsen i indeværende byrådsperiode, mens Anders Bertel fra Viborg Kommune har observatørposten.

 

Uhre Motorsportscenter råder over 2 speedwaybaner og et motocross anlæg, hvor alle plan- og miljømæssige forhold er i orden. Baneanlægget lever op til sportslige krav, dog er der netop kommet skærpede sikkerhedskrav fra det internationale motorsports forbund om, at baneanlægget skal leve op til nye krav om stødabsorberende barrierebeskyttelse (airfence og startgrid) jf. fremsendt ansøgning, som ligeledes er tilsendt Viborg Kommune.

 

Det betyder, at klubben for at kunne afholde internationale events, skal forbedre det eksisterende sikkerhedshegn på speedwaybanen.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter hertil anslået 58.500 kr. incl. moms. Beløbet er excl. materialer som klubben selv sørger for. Klubben bidrager ligeledes med frivillig arbejdskraft til nedtagning af den gamle startgrid.

 

Herning Speedway Klub råder over nogle af landets bedste ungdomskørere (U18), som deltager både ved EM og VM. Klubben har indgået aftale med ungdomslandsholdstræner Erik Gundersen om at bruge ungdomsbanen til talenttræning. Klubben har mange dygtige ungdomskørere, som deltager i holdturnering både i 250 cc og 500 cc. Klubben ønsker at dette positive arbejde kan fortsætte, hvilket kun kan lade sig gøre, såfremt træningsforholdene er i orden herunder gældende lovkrav til sikkerhed/sikkerhedshegn.

 
Herning Speedway Klub er hjemmehørende i Herning Kommune og tegner jf. seneste indberetning 50 medlemmer, heraf 14 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på ca. 47.500 kr.

 

 Klubbens formueforhold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat:-133.627 kr.
 • Egenkapital: 406.381 kr.
 • Likvid kapital: -50.000 kr. (Fuldt træk på kassekredit på 50.000 kr. Beløbet indgår i regnskabet under skyldige omkostninger)

 

Forvaltningen oplyser, at KFU tidligere har bevilget 513.000 kr. til nyt klubhus i 2015 og 75.000 kr. til reparation og dræning af banebelægning i 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til 29.500 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter under forudsætning af, at Viborg Kommune bevilger med tilsvarende beløb
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-3-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til Get2Sport 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boldklubben Herning Fremad fremsender evaluering vedr. 2014-17 og fremlægger forslag/søger om tilskud til aftalegrundlag for 2018-21 vedr. integrations-projektet Get2Sport.

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Boldklubben Herning Fremad, Ringkøbingvej 78 i Herning har i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) for perioden 2006-09, 2010-13 og 2014-17 søgt og fået tilskud fra Integrationsministeriet til et større integrationsprojekt i tilknytning til regeringens strategi mod ghettoisering.


Hernings projekt er et ud af nu 16 projekter (2017) på landsplan. Alle projekter som på forskellig vis sigter mod at lette adgangen til den etablerede idræt for børn og unge med vanskeligt stillede forældre bosiddende i de såkaldte ”mest udsatte områder”. DIF har det overordnede ansvar for afvikling af alle projekter, som går under navnet Get2sport.

 

Formålet med projektet er dels at få flere nydanske børn og unge integreret i foreningsregi, dels at sikre den fornødne kompetenceudvikling og opbakning blandt frivillige trænere og ledere samt forældre. Målet er at iværksætte et udviklingsarbejde og gennem en koordineret indsats via forskellig fokusområder at udgøre pilotprojekt og agere som fødselshjælper for igangsætning af initiativer i andre områder som fx Gullestrup og Holtbjerg og være med til at understøtte det arbejde, som allerede pågår med at få børn og unge til at dyrke idræt.

 

I løbet af de første perioder har Get2sport i Herning primært haft fokus på:

 

 • Aflastning, back-up og sparring for trænere og ledere
 • Rekruttering af unge trænere med anden etnisk baggrund end dansk
 • Kontingent og stævnetilskud til etniske spillere
 • Inddragelse af etniske forældre i klublivet
 • Samarbejde med Holtbjerg og Gullestrup, katalysator for opstart af bl.a. børnefodbold
 • Fællesprojekter og ferieaktivitetstilbud, opsøgende indsats i samarbejde med Herning Kommune og SSP
 • Fortsættelse af udviklings-/ samarbejdet med bl.a. fodboldklubben på Holtbjerg
 • Etablering af samarbejde med lærere og pædagoger på hhv. Brændgård- og Holtbjergskolen
 • Etablering kontakt til etniske foreninger
 • Videreudvikling af ferieaktiviteter til kommunens børn og unge
 • Samarbejde med Produktionsskolen og Knudmoseskolen


Projektet har fået bevilget et årligt tilskud på 250.000 kr. fra Integrationsministeriet i hhv. 2006-09 og 2010-13. Herning Kommune har i 2006-09 bevilget et årligt tilskud på
100.000 kr. og i 2010-13 et årligt tilskud på 50.000 kr. I 2014-17 er der bevilget et årligt tilskud på 50.000 kr. fra hhv. DIF og Herning Kommune.

 

Status og evaluering 2014-2017

 

Jf. vedlagte projektstatus er der i 2014-17 bygget videre på tidligere tiltag, hvor målgruppen primært har været børn af anden etnisk herkomst end dansk. Primært drenge, der alle har haft et ønske om at gå til fodbold, men hvor familien ikke har haft økonomisk råderum hertil.

 

Der er bl.a. sat ind i forhold til at få styrket samarbejdet med Brændgårdskolen og tilhørende SFO, herunder udvikling og implementering af praksis for samarbejdet. Endvidere er der etableret et mere formaliseret samarbejde/ netværk med nøgleaktører i lokale foreninger/ integrationsprojekter. Endeligt er der igangsat en række nye, fleksible aktiviteter og projekter, herunder ferieaktiviteter.

 

Den seneste periode har haft fokus på en fortsættelse af igangværende tiltag ift.:

 

 1. Videreudvikling af samarbejdet med Produktionsskolen og Knudmoseskolen i Herning
 2. Videreudvikling af perspektiver i forhold til den nye skolereform og et tættere samarbejde med hhv. Brændgårdskolen og Vestervangskolen
 3. Videreudvikling af fremtidig strategi og projektorganisering i tæt samarbejde med DIF og Herning Kommune

  

Produktionsskolen og Knudmoseskolen stiller ca. 30-40 frivillige til rådighed ifm. Herning Rocker, hvor de opsætter hegn, hjælper til med at bygge pladsen op og indgår i et arbejdsfællesskab. Samarbejdet med klubben fungerer rigtig godt, hvor de unge løfter sig socialt, oplever øget selvværd og får lyst til at være mere aktive.

 

Samarbejdet med Brændgårdskolen og Vestervangskolen er udvidet med Gullestrup- og Herningsholmskolen, hvor der i fællesskab arrangeres forskellige idrætsaktiviteter og arrangementer på Herning Fremads anlæg samt på Brændgårdskolen.

 

Videreudvikling af fremtidig strategi og projektorganisering har bevirket, at der fortsat er fokus på Get2Sport indsatserne. Der er i satspuljeaftalen for 2018-21 afsat støttemidler, som dels understøtter igangværende indsatser og forventeligt udvides med Get2Sport projekter i yderligere 14 kommuner.

 

Nyt aftalegrundlag for 2018-21

 

DIF støtter fortsat Get2Sport i Herning Kommune forankret i Herning Fremad med 50.000 kr. årligt over de næste 4 år under forudsætning af kommunal medfinansiering.

 

I den kommende periode vil der være fokus på at understøtte igangværende indsatser og fastholdelse af eksisterende tiltag herunder:

 

 • Understøtte trænere/ ledere i Herning Fremad ifm. arbejdet med 2. generations indvandrer børn og deres forældre
 • Samarbejdet med Produktionsskolen og Knudmoseskolen
 • Samarbejde med by skolerne og Gullestrup Skole vedr. afholdelse af fælles idrætsarrangementer, netværk og sparring
 • Deltagelse i landsdækkende Get2Sport aktiviteter, projektudvikling, vidensdeling og netværk

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at aftalegrundlag for 2018-21 godkendes
at der bevilges et årligt tilskud på 50.000 kr. i 2018-21 under forudsætning af, at der opnås en tilsvarende ekstern finansiering
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt, dog således at tilskuddet finansieres af midlerne afsat til EDANS.

Samt at aktørerne – om ca. et år – inviteres til dialog med udvalget.  

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Rock i Aulum Lystanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:- Mette Nielsen

Sagsresume

Rock i Aulum Lystanlæg søger et tilskud på 10.000 - 20.000 kr. til videreudvikling af arrangementet.

Sagsfremstilling

Arrangementets målsætning er at udbrede musikalske og kulturelle oplevelser, herunder både at give børn og unge mulighed for at vise, hvad de kan til et større og anderledes publikum. Derved ønsker arrangøren en erfaringsdannelse hos den enkelte deltager og publikum, som styrker kendskabet til det musikalske og kulturelle fællesskab og dets potentiale. Arrangøren håber, at flere børn, unge og familier samt lokalsamfundet aktivt vil tilvælge musikken og kulturen.

 

Rock i Aulum Lystanlæg er et arrangement for et bredt publikum med navne som Katrine Bille fra lille nørd, Smukke Møller, Pegani trylleshow, Kjurious, SaveSum, UngHerning, Aulum-Holdsager skoles børnekor og ungdomskonkurrence og Herning Musikskoles Spirelinje. Herudover vil der være ungdomskonkurrence for bands fra 7. - 10. klasse, hvor vinderen får både studietid og en plads på den store scene til det efterfølgende års Rock i Aulum Lystanlæg.

 

Det er 7. gang arrangementet afholdes og det forventes der bliver solgt omkring 770 billetter, hovedsagligt til borger fra Aulum. Arrangøren ønsker stadig at udbrede kendskabet, samt publikumsdeltagelsen til resten af kommunen. Sidste år var der fremgang - og de fornemmer at interessen og kendskabet til arrangementet vokser.

Arrangøren vil reklamere for arrangementet via Facebook, artikler i Herning Folkeblad, reklamespots, flyers og plakater på kommunens biblioteker, gymnasier m.fl.

Herning kommune vil blive nævnt som samarbejdsspartner og logo vil blive påført alle reklameprodukter.

 

Yderligere har arrangøren ansøgt Kulturelt samråd om underskudsgaranti på 50.000 kr.

Kulturelt samråd indstiller 10.000 kr. i underskudsgaranti som sidste år.

Økonomi

Arrangøren har budgetteret med projektet balancer med et lille overskud på 850 kr. De væsentligste indtægter er entréindtægter, salg af mad og drikke samt sponsorater. De største udgifter er honorar til kunstnere og leje af lys, lyd og anden teknik.

 

Antallet af tilskuere kan varierer afhængigt vejret, derfor er det usikkert med indtægt i salg og entre.

Diverse Sponsorater er ligeledes usikre så derfor kan der potentielt mangle op til 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives et tilskud på 10.000 kr. med henblik på markedsføring og med afsæt i arrangementes kunstneriske profil. Tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalget rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1 februar resterer 576.374 kr.

Beslutning

Tiltrådt dog således der gives et tilskud på kr. 15.000

Bilag

 

Sagsnr.: 25.02.01-G01-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Holing Ridecenter / Kærbo Rideklub - stigning i grundskyld

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holing Ridecenter / Kærbo Rideklub anmoder om kompensation for stigning i grundskyldsudgiften på 79.475 kr. fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelse af ny lokalplan for Holingknuden i Herning ændrede SKAT grundværdien for Rideklubben til 20,517 mio. kr. fra den tidligere vurdering på 2,279 mio. kr.

Herning Kommune v/landinspektør Sti Herman Stisen påklagede vurderingen, hvilket bevirkede, at SKAT pr. 30. oktober 2017 nedsatte grundværdien til 4,629 mio. kr.

Skat oplyser, at grundværdien nu er nedskrevet til et absolut minimum.

 

Den nye vurdering på 4.629.000 kr. udløser en grundskyldsopkrævning fra Herning Kommune på 95.318 kr. i 2018 i forhold til en opkrævning på 15.843 kr. for 2017 - en stigning på 79.475 kr.

Rideklubben har meddelt Kultur- og Fritidsafdelingen, at klubben ikke har økonomi til at imødekomme en sådan stigning i grundskyldsbetalingen, og anmoder om kompensation/tilskud til udgiften.

 

Økonomi

Herning Kommune kan i henhold til reglerne for lokaletilskud bevilge et tilskud på 73% af udgiften.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et yderligere lokaletilskud på 73% af stigningen i grundskyldsbetalingen på 79.475 - i alt 58.017 kr. som finansieres fra lokaletilskudskontoen på Serviceområde 11, Idræt og Fritid.

Beslutning

Tiltrådt idet at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

DSI Swinging Europe søger tilskud til internationalt partnerskabsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DSI Swinging Europe søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud til afholdelse af et internationalt partnermøde i forbindelse med deltagelse i projektet Network for the Internationalization of Music Producers in Europe (NIMPE).

 

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe skal i samarbejde med institutioner fra fem andre europæiske lande samt Creative Europe Programme of the European Union frem til 2019 løfte opgaven omkring NIMPE. Projektet sigter mod at støtte internationaliseringen af levende musik med fokus på management, produktions-, lyd- og lysfolk. Gennem NIMPE ønskes der at udvikle på redskaber til disse aktører, for at skabe nemmere adgang til det internationale marked og promovering af internationale aktiviteter. Med deltagelsen i projekt NIMPE åbnes Swinging Europes målgruppe således op fra et udelukkende fokus på de unge musikere, til nu også at involvere de aktører, der understøtter og udvikler de unges talenter og musikudøvelse.

 

I forbindelse med udviklingen af projektet afholdes der partnermøder i de respektive lande - Italien, England, Slovenien, Spanien, Frankrig og Danmark. Swinging Europe står for afholdelsen af næste partnerskabsmøde den 16.-18. april 2018. Repræsentanter fra henholdsvis Assomusica (IT), Root Music LTD (UK), Drustvo Studentski Kultur - SKUC (SI), M.E.S.O Music Events (ES) og Technopole Quimper-Cornou (FR) vil deltage.

 

Under partnerskabsmødet vil Swinging Europe lave et offentligt gratis arrangement, hvor alle interesserede kan få en viden omkring og en fornemmelse af, hvad der sker på musikscenen i Europa. Ved Round Table diskussioner, foredrag og workshops kan den enkelte internationale partner formidle sine betragtninger og visioner omkring NIMPE. Desuden arbejdes der på at arrangere et besøg i et lokalt indspildningsstudie, for at give et billede af de udfordringer, der kan være for unge musikere med at nå ud i Europa. Derudover har Swinging Europe mulighed for at lave en koncert med musikere, kor eller solister med tilknytning til Herning.

 

Med udgangspunkt i det midtjyske vil Swinging Europe frem til partnermødet bestræbe sig på at etablere flere samarbejder med musikmanagere og producenter, der kan tilføre NIMPE flere upcoming bands eller solister, hvis musik også skal præsenteres til partnermødet.

 

Der søges om et tilskud på 23.230 kr.

 

 

Økonomi

Budgettet for partnermødet forholder sig som følger:

 

 

Swinging Europes egenfinansiering dækker over projektledelse og administration. Det søgte tilskud på 23.230 kr. dækker over transport i Danmark, overnatning samt forplejning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 23.230 kr. til afholdelse at NIMPE partnermøde

at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. februar 2018 resterer 571.774 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Frigivelse af anlægsmidler til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA)

 

Sagsfremstilling

Flere områder på museet er nu så nedslidte, at de ikke længere kan repareres med midlertidige løsninger, da de ikke længere fungerer efter hensigten.

Følgende områder på museet har brug for udskiftning, grundig reparation eller opdatering:

 

Udskiftning af indgangsparti m. automatiske døre:

Museets indgangsparti med automatiske glasdøre er skabt sammen med museet i 1976. Der er behov for udskiftning pga. vedvarende nedbrud i automatikken. Derudover lukker dørene ikke længere helt til. Samtidig udskiftes gulvtæppet i indgangspartiet, da det gamle er nedslidt. Ydermere skal betongulvet ved indgangspartiet males på ny med grov struktur pga. risiko for at falde.

 

Kassesystem-indkøb:

Museets kasseapparat fra 1976 skal udskiftes. Herning Kommune har besluttet, at de kommunale institutioner skal anvende samme udbyder, og valget er faldet på "Ajour". Herning Kommunes IT-afdeling medfinansierer med samme andel som det ansøgte beløb.

 

Udbedring af vandskade:

I 2017 var der oversvømmelse på museet grundet en defekt pumpebrønd. Erik Larsen v. Kommunale Ejendomme har meldt sagen til forsikringsselskabet, som har accepteret skaden. Det ansøgte beløb dækker over den gældende selvrisiko.

 

Udskiftning af lamper i museets ældste magasin:

Lysstofrørene i museets ældste magasin er så nedslidte, at de nu ikke længere kan udskiftes. I trappeopgangen til selve magasinet er der heller ikke lys længere, da lampen i opgangen er placeret i 5 meters højde over en trappeskakt, hvilket har gjort udskiftning af pærer til en bekostelig affære, da museet ikke selv kan foretage udskiftningen fra gang til gang. Der skal derfor etableres nye LED-lamper i magasinet samt laves lampe i passende højde i trappeopgangen.

 

Udskiftning af ruder i ovenlys:

Allerede i 2015 blev to af ruderne i museets nye ovenlyssal ødelagt. Den første rude blev ødelagt ved hærværk, og den anden har der været tvivl om. Erik Larsen v. Kommunale Ejendomme har kørt en sag med CC Contractor. Der er tale om en forsikringssag, men da Herning Kommune er selvforsikrede på glas, er der ikke mulighed for dækning.

 

Facade med udvendige kakler:

Museets signatur består af den kakelbeklædte bygning fra 1976 samt prismen fra 1993. For fortsat at bevare museets kendetegn, er museet nødsaget til hvert 5. år at lave eftersyn på kaklernes stand og udbedre skader, revner eller afskalninger. Det er nu mere end fem år siden sidst, og eftersynet skal derfor foretages inden udgangen af sommer 2018.

  

Økonomi

Der er indhentet tilbud på følgende:

 

 

Der er på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat et beløb til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på CHPEA.

Rådighedsbeløbet for 2018 er på 190.000 kr. Inklusiv en overførsel på uforbrugte midler fra 2017 på 191.000 er rådighedsbeløbet i 2018 i alt på 381.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 320.000 kr. til ovenstående renovations- og vedligholdelsesopgaver på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052
at anlægsudgiften på i alt 319.844 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af svømmehal ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,497 mio. kr. til renovering af Vildbjerg Svømmehals vandbehandlingsanlæg og bassin. Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har i samarbejde med rådgiver udarbejdet renoveringsplan og sendt opgaven i udbud.

Det anmodes om, at 5,1 mio. kr. frigives til projektet.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Svømmehal er en del af Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og har et årligt besøgstal på ca. 13.000 entrébetalende gæster. Herudover benyttes svømmebadet til skolesvømning, SFO'er, institutioner til borgere med handicap og øvrige besøgende. Desuden udlejes svømmebadet til Midtvest Osteopati & Fysioterapi til genoptræning og hold-træning.

 

Svømmehallen består af et 25 m. bassin, et varmtvandsbassin samt en spa.

 

I forhold til de nye lovkrav til omsætningstid og vandkvalitet i svømmebassiner kan man ikke med den nuværende udformning og vandbehandling overholde omsætningstiden. For at svømmebassinet kan leve op til de nye krav skal bassinet have flere indløbsdyser og et nyt vandbehandlingsanlæg. Renoveringen omfatter således både bassin og teknikrum.

  

Teknik og Miljø har besigtiget forholdende flere gange og vurderet, at renoveringen er nødvendig. Sammen med MidtConsult, Jysk Svømmebadsteknik og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har man gennemgået og udarbejdet oplæg til renoveringstiltag med henblik på at opfylde fremtidige lovkrav:

  

Renoveringen omfatter desuden nedbrydning og bortskaffelse af materialer, klargøring af bassinbund, støbning af ny bund samt flisearbejde, hvilket er nødvendigt i forhold til ændring af indløb og udløb i bassinet.

Projektet forventes igangsat umiddelbart efter Byrådets godkendelse med genåbning af svømmehallen 1. juli 2018.

Økonomi

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er momsregistreret på projektet, og Centrets eget personale udfører en del af nedbrydningsarbejdet, hvilket nedbringer udgifterne som bliver mindre end det afsatte rådighedsbeløb.

Den samlede udgiftssum jf. tilbud og overslag samt afsat beløb til uforudsete udgifter beløber sig til i alt 5,1 mio. kr. som søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 5,1 mio. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. i 2018
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,497 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 08 i 2018

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget