Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: Huset No7, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Rundvisning i Huset No7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Inden mødet vil der være rundvisning i Huset No7 ved Morten Koppelhus.

Beslutning

Rundvisningen udsat.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Generel orientering om Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Gennemgang af udvalgets 3 områder.

Sagsfremstilling

I løbet af årets første 3 udvalgsmøder, vil udvalgets 3 områder blive gennemgået.

 

Fritidsområdet blev gennemgået på mødet den 22. januar. Denne gang gennemgår Morten Koppelhus kulturområdet.

Pernille Schaltz vil gennemgå biblioteksområdet på mødet den 19. marts.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager gennemgangen af kulturområdet til efterretningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.01.00-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Centralbibliotekstilskud 2018 fra Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland for staten. Rammerne for centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i en rammeaftale gældende for perioden 2016-2019. Herning Bibliotekerne modtager i 2018 et samlet tilskud på 12.111.750 kr. Herning Bibliotekerne har i budgettet for 2018 et acontobeløb på 11.755.000 kr. hvorfor der vil være en merindtægt og tilsvarende merudgift i 2018 på 356.750 kr.

 

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Slots- og Kulturstyrelsen og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland. Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er som udgangspunkt 4-årig og gælder perioden 2016-2019. Den suppleres af årlige handleplaner. Centralbiblioteksbevillingen tildeles for ét år af gangen, når Finansloven er vedtaget.

 

Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Herning Bibliotekerne.

 

Økonomi

For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Slots- og Kulturstyrelsen i 2018 et øremærket driftstilskud på 12.111.750 kr. til drift af centralbiblioteksvirksomheden i 2018.

 

Der er i det oprindelige budget for 2018 afsat et acontobeløb på 11.755.000 kr. til centralbiblioteksvirksomheden. Det betyder en merindtægt på 356.750 kr. i 2018. Indtægten fra staten modsvares af tilsvarende udgifter, hvorfor der i 2018 vil være en tilsvarende merudgift på 356.750 kr. Budgettet tilrettes i overensstemmelse hermed.

 

Der aflægges årligt regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende centralbiblioteksvirksomheden.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

atder til centralbiblioteksvirksomheden meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på kr. 357.000 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018.
atde bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgnings sagen pr. 31. marts 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø39-1-18 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Bevilling vedrørende ekstern tilskud til projekt SprogStavLæs ved Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har i sin egenskab som Centralbibliotek fået tilsagn om tilskud på 924.000 kr. i 2018 til projekt SprogStavLæs fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler til centralbiblioteksvirksomhed.

Sagsfremstilling

Projekt SprogStavLæs fik i efteråret 2016 tildelt 153.350 kr. fra Puljen til nationale biblioteksformål til projektmodning i 2017. I modningsfasen skulle der arbejdes med at udvikle sammenhængende og færdige sprogstimuleringskoncepter til udrulning til landets biblioteker og samtidig arbejdes med at tilvejebringe yderligere finansiering til videre udvikling og udrulning.

 

Slots- og Kulturstyrelsen har nu givet tilsagn om tilskud til, at projektet vil kunne færdigudvikle et biblioteksbåret sprogstimuleringskoncept, teste det i 7-10 pilotkommuner, knytte en effektmåling til udrulningen i pilotkommunerne - og på baggrund af alt dette, have et sammenhængende og velafprøvet sprogstimuleringskoncept klar til udrulning i hele landet i starten af 2019.

 

Overordnet set vil konceptsporet indeholde præsentation af og grundlaget for SprogSporet. Dette vil blive udbygget af en række understøttende indhold, (fx henvisninger til eksterne inspirationssider, det kunne være til andre koncepter der med fordel kan supplere SprogSporets indhold, Læremiddel.dk, forskningsinspiration, nyheder, diskussionsfora og mere almen viden og inspiration). Samtidigt vil det også være denne platform der kommer til at fungere på I-PAD og mobiltelefoner.

 

Projektperioden er fra 1. januar 2018 til 30. november 2018.

 

Økonomi

Slots- og Kulturstyrelsen yder et samlet tilskud på 924.000 kr. til projekt SprogStavLæs i 2018. Bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen udbetales når der foreligger revideret regnskab i 2019.

 

Budgettet indeholder ingen krav om egenfinansiering.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til projekt SprogStavLæs gives udgiftsbevilling på kr. 924.000 i 2018 og indtægtsbevilling på kr. 924.000 i 2019 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018 og
atde bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgnings sagen pr. 31/3 2018 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Oplæg til ny praksis for opstartstilskud til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

På udvalgets foranledning jf. drøftelser på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 22. januar 2018 fremlægges oplæg til ny praksis for opstartstilskud til nye folkeoplysende foreninger til udvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Jf. gældende praksis er der hidtil bevilget opstartstilskud til nye godkendte foreninger svarende til gældende aktivitetstilskudsordning for de blandede foreninger. Dvs.

 

 • Et grundtilskud på 1.500 kr.
 • Et medlemstilskud til børn og unge mellem 5 og 19 år på 150 kr.
 • Et medlemstilskud til unge mellem 19 og 25 pr på 100 kr.

 

Med afsæt i folkeoplysningslovens rammer iht. udarbejdelse af lokalt regelsæt for tilskud mv. i Herning Kommune fremlægges oplæg til ny praksis. Ny praksis beror på, at nye foreninger fortsat ud fra et lighedsprincip og uafhængigt af foreningskategori ved udvalgets godkendelse fremover modtager et opstartstilskud på hhv.

 

 • Et grundtilskud på 500 kr.
 • Et medlemstilskud til børn og unge mellem 5 og 25 år på 100 kr.

 

Reserveret opstartstilskud udbetales efter nærmere aftale med forvaltningen, når formalia i forhold til evt. tilretning af vedtægt mm. er på plads.

 

Ansøgninger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven behandles løbende i Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Med opstartstilskuddet jf. ny praksis har foreningen fortsat mulighed for at komme i gang med arbejdet og efterfølgende søge ind under relevant fællesudvalg. Herefter modtager foreningen aktivitetstilskud via det enkelte fællesudvalgs aktivitetstilskudsordning jf. gældende ansøgningsfrister (typisk en gang om året).

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ny praksis for opstartstilskud til nye godkendte folkeoplysende foreninger godkendes med virkning fra og med 2018
at udgiften til opstart af nye foreninger afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål, konto 370-01-309-07

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-2-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningsgodkendelse af Fotoamatørerne Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fotoamatørerne Herning v./ Bruno Nissen søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Fotoamatørerne er en lokal fotoklub.

 

Sagsfremstilling

Fotoamatørerne Herning er etableret på stiftende generalforsamling den 16. november 2017.

 

Foreningen har til formål at dyrke det sociale fællesskab gennem fotografering. Fællesskabet omhandler både det sociale og det faglige aspekt i fotograferingens verden, og lægger op til erfaringsdeling og tilegnelse af ny viden på området sammen med andre.

 

Foreningen er åben for alle personer over 18 år, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter og som betaler kontingent.

 

Foreningen tegner pt. 8 medlemmer, der alle er bosiddende i Herning Kommune. Alle medlemmer er pt. over 25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§3 - Medlemskab og kontingent for aktive medlemmer

 • Det bør indskrives, at optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve klubformålet, men er valgbare til bestyrelsen.  
 • Det bør tilføjes, at medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
 • Det bør tilføjes, hvordan indmeldingsproceduren er. Det anbefales, at indmeldelse sker skriftligt til kasseren.
 • Det bør tilføjes, hvordan udmeldingsproceduren er. Det anbefales, at udmelding sker ved skriftlig henvendelse til kasseren.

 

Stk. 6: Bestyrelsen kan afvise et ønske om medlemskab, eller afbryde et eksisterende medlemskab, hvis bestyrelsen finder det er til skade for foreningen, uden tilbagebetaling af betalt kontingent. Det bør indskrives, at medlemmet har ret til høring ved bestyrelsen på generalforsamling.

 

§5 - Anvendelse af foreningens midler ved ophør

Stk. 1: Det bør præciseres, hvordan foreningen kan bringes til ophør. Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 3/4 af disse skal være for forslaget. Opnås et sådant flertal på en almen generalforsamling, indkaldes der herefter til en ny, hvor beslutningen kan træffes med 3/4 stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

§6 - Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling

Stk. 2: Ang. valg af bestyrelse, bør det præciseres, at der udover formand og kasserer tillige skal vælges sekretær samt yderligere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bør altid bestå af et ulige antal, og vi anbefaler, at man vælges for to år af gangen for at sikre kontinuitet.

 

Stk. 2: Ang. indkaldelse er der skrevet bestyrelsesmøde i stedet for ekstraordinær generalforsamling. Dette skal rettes til. Derudover bør det indskrives, at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske når bestyrelsen ønsker det, eller når 1/5 af foreningens medlemmer indgiver skriftligt ønske til bestyrelsen herom.

 

Stk. 3: Forslag til generalforsamling skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, og forslag til behandling skal udsendes sammen med dagsordenen.

 

Stk. 4: Dagsordenen skal udover det oplyste også indeholde valg af referent.

 

Stk. 6: Det bør indskrives at revisor kan være menigt medlem af foreningen men er uafhængig, hvorfor revisor ikke vil kunne indgå i bestyrelsen.

  

§7 - Regnskab

Det bør tilskrives paragraffen, at årsregnskabet skal forlægges revisoren til påtegning og underskrift. Regnskabet skal fremsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§8 - Tegningsret for foreningen

Formand og kasserer kan kun købe, sælge eller pantsætte fast ejendom samt optage lån ved godkendelse af generalforsamlingen.

Det bør fremgå, at der ikke påhviler foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som alene påhviler foreningen.

 

§9 - Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

Det anbefales, at der tages kontakt til forvaltningen i forbindelse med tilretningen af ovenstående bemærkninger.

 

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering under de blandede foreninger.

 


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 22. januar 2018, pkt. 15:

at foreningens godkendes med de af forvaltningen anførte bemærkninger

at der bevilliges et opstartstilskud på 1.500 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning

at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreningerKultur- og Fritidsudvalget, 22. januar 2018, pkt. 15:

Udsat.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningens godkendes med de af forvaltningen anførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på kr. 500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning jf. dagsordenspunkt 27
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 370-01-309-07, Fælles formål.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningsgodkendelse af Reflex Drumcore

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Reflex Drumcore v./ Jan Kjærsgaard Jensen søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen er en musikforening.

 

Sagsfremstilling

Reflex Drumcore er etableret på stiftende generalforsamling den 5. november 2017.

 

Foreningen har til formål at inspirere medlemmerne samt at opnå succes igennem et aktivitetsgrundlag og en sociale rammer, der muliggør optræden med trommemusik og bevægelse. Dermed er målet at opnå et stærkt socialt bånd, dannelse og et højere musikalsk niveau. Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 7 medlemmer, hvoraf 2 er bosiddende i Herning Kommune. Yderligere 3 medlemmer er bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune og 1 medlem i Aarhus Kommune. Der er ønske om at gøre Herning Kommune til hjemsted for foreningen, da beliggenheden er central i forhold til foreningens nuværende medlemmer. Herudover er der et ønske om på sigt, men gerne hurtigst muligt, at rekruttere nye medlemmer i Herning og omegn, så foreningen får et endnu tydeligere bånd til Herning Kommune. Foreningen tegner pt. 5 medlemmer på 25 år eller derunder.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§1 - Navn og hjemsted

Stk. 3: Afsnittes vedr. foreningens adresse skrives ud, da der i stk. 2 er oplyst, at foreningen har hjemsted i Herning Kommune. Derfor er yderligere oplysning overflødig og kan desuden være foranderlig.

 

§2 - Formål

Det bør fremgå tydeligere, at foreningen også skal have til formål at styrke folkeoplysningen gennem det forpligtigende fællesskab samt styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og engagere sig i det omkringliggende samfund.

 

§3 - Medlemsforhold

Stk. 9: Ved beslutning om at ekskludere et medlem, bør det indskrives, at medlemmet har ret til at blive hørt ved bestyrelsen på generalforsamling.

 

§5 - Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1: Der skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag til behandling sendes ud sammen med dagsordenen.

Stk. 4: Der forekommer stavefejl i afsnittet. Afsnittet bør lyd: "Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år, på nær til posten som formand og kasserer, hvor aldersgrænsen er 18 år."

 

§5 - Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 3: Dagsordenen bør udover de angivne punkter indeholde et punkt omhandlende forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

 

§6 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsender ønske herom.

 

§7 - Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal personer.

Stk. 2: Formand og kasserer bør ikke være på valg i samme år, og forvaltningen anbefaler derfor, at man vælges for en toårig periode.

Stk. 3: Bestyrelsen skal udover formand og kasserer også bestå af en sekretær samt yderligere bestyrelsesmedlemmer.

 

§8 - Tegningsregler

Stk. 1: Lånoptag samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.  

 

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering under de blandede foreninger.

 

 Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 22. januar 2018, pkt. 16:

at foreningen godkendes med de af forvaltningen godkendte bemærkninger

at der bevilliges et opstartstilskud på 2.000 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning 

at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreningerKultur- og Fritidsudvalget, 22. januar 2018, pkt. 16:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen godkendte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på kr. 500 og et medlemstilskud på kr. 500 i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning  jf. dagsordenspunkt 27,
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 370-01-309-07, Fælles formål.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-3-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningsgodkendelse af Vestjylland Angels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vestjylland Angels v./ Kasper Beck Pedersen søger om godkendelse som idrætsforening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen har fodbold som formål.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Vestjylland Angels er etableret på stiftende generalforsamling den 13. oktober 2017.

 

Formålet med foreningen er et socialt fællesskab med fodbold som omdrejningspunkt. På sigt er ønsket at deltage i turneringer.

 

Foreningen er i sit udgangspunkt åben for alle, men det beskrives i ansøgningen som, at der er optagebegrænsning i henhold til at kunne stille med et helt fodboldhold pga. turneringsregler. I indendørssæsonen er der et krav på 6 spiller pr. hold. Nye medlemmer vil derfor kunne risikere at vente på optag, til der kan stilles med endnu et hold under samme forening.

 

Foreningen tegnes pt. af 6 medlemmer, der alle er bosiddende i Herning Kommune. Samtlige medlemmer er pt. under 25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§1 - Formål

Det bør fremgå tydeligere, at foreningen også skal have til formål at styrke folkeoplysningen gennem det forpligtende fællesskab samt styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og engagere sig i det omkringliggende samfund.

 

§2 - Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Herning Kommune. Yderligere informationer i dette afsnit skrives ud.

 

§3 - Nye Medlemmer

Åbenhedspolitikken skal understreges. Afsnittet bør omskrives, så det understreger at enhver mand over 18 år kan optages som aktivt medlem. Beskrivelsen af holdstørrelse mv. bør ikke stå i vedtægten. Foreningen skal være åben for alle, der kan tilskrive sig foreningens formål.

 

§4 - Ekskludering

Det bør indskrives, at et passende grundlag for ekskludering opstår, når et medlem handler til skade for foreningen eller såfremt medlemmet ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt af bestyrelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§5 - Kontingent

I den fremsendte vedtægt fremgår det, at der ikke skal betales kontingent. Det skal indskrives, at der skal betales kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

§6 - Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen skal udover de fremsendte punkter også indeholde følgende:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af formand, kasserer, sekretær samt øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af medlemmerne indgiver skriftligt ønske herom. Generalforsamlingen skal derefter holdes senest 4 uger efter begæringen.

 

§7 - Bestyrelsen

Bestyrelsen skal som minimum bestå af formand, kasserer og sekretær samt et fastsat antal andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bør altid bestå af et ulige antal. Valg af bestyrelse sker på den årlige generalforsamling. Formand og kasserer bør ikke være på valg i samme år.

 

§8 - Økonomi

Navnet på revisor bør ikke fremgå af vedtægterne. Regnskabsåret følger kalenderåret, og der skal derfor godkendes årsregnskab på den årlige generalforsamling. Det bør fremgå tydeligt, at der i afsnittet også er beskrevet tegningsret og hæftelse. Foreningen tegnes af formanden. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen. Lånoptag, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§9 - Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede er for forslaget.

 

§10 - Opløsning af forening

Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 3/4 stemmeflerhed uanset fremmøde.

 

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering under kategorien idrætsforeninger.

 

 Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 22. januar 2018, pkt. 17:

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

at der bevilliges et opstartstilskud på 2.100 iht. gældende aktivitetstilskudsordning

at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreningerKultur- og Fritidsudvalget, 22. januar 2018, pkt. 17:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på kr. 500 og et medlemstilskud på kr. 600 i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning  jf. dagsordenspunkt 27,
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 370-01-309-07, Fælles formål.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-4-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningsgodkendelse af Lind Madklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lind Madklub v./ Claus Ibsen søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal madklub.

 

Sagsfremstilling

Lind Madklub er etableret ved stiftende generalforsamling den 21. december 2017.

 

Foreningen har til formål at skabe et rum for mænd med passion for madlavning på alle niveauer, hvor fællesskab og lyst til at indgå engageret i foreningen er i fokus.

 

Foreningen er åben for alle mænd, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 14 medlemmer, der alle er bosiddende i Herning Kommune. Samtlige medlemmer er pt. over 25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§4 - Generalforsamling:

Stk. 2: Der skal indkaldes med mindst fire ugers varsel.

Stk. 3: Der forekommer en ufuldstændig sætning i dette afsnit. Dette bringes i orden.

Stk. 4: Der skal yderligere også vælges referent, og dette skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Forslag til behandling skal fremgå af den udsendte dagsorden.

 

§5 - Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom.

 

§6 - Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1: Bestyrelsen skal udover formand og kasserer også bestå af sekretær samt yderligere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bør altid bestå af et ulige antal. Formand og kasserer bør ikke være på valg i samme år.

 

§7 - Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 4: Det bør bemærkes, at revisoren ikke kan indgå i bestyrelsen.

 

§8 - Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1: Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse med godkendelse fra generalforsamlingen.

 

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering under de blandede foreninger.

 

 Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 22. januar 2018, pkt. 18:

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

at der bevilliges et opstartstilskud på 1.500 kr.  

at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreningerKultur- og Fritidsudvalget, 22. januar 2018, pkt. 18:

Udsat.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på kr. 500 i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning jf. dagsordenspunkt 27 
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 370-01-309-07, Fælles formål.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningsgodkendelse af In the Club

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen In the Club v./ Zafer Süzme søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal aktivitets- og sportsklub.

 

Sagsfremstilling

In the Club er etableret på stiftende generalforsamling den 17. februar 2014.

 

Foreningen har til formål at supplere et tilbud af aktiviteter i Herning Kommune, og herigennem fremme de sociale relationer hos medlemmerne. Foreningen er opstået med særlig fokus på de sociale relationer som skabes for indvandrere og deres efterkommere, som har brug for et aktivt foreningsliv - specielt med fokus på sport. Der er ønske om at skabe sit eget fodboldhold, hvor seniormedlemmerne går forrest. På sigt er ønsket også at kunne aktivere en stor gruppe unge med fodbold som formål. Foreningen udsprang i sin tid af de tidligere fodboldhold Herning Egemen og det tidligere FC Efes.

 

Foreningen er åben for alle personer, der ønsker at benytte foreningens tilbud og aktiviteter, og som kan tilskrive sig foreningens formål og reglement.

 

Foreningen tegner pt. 19 medlemmer, der alle er bosiddende i Herning Kommune. Alle medlemmer er pt. over 25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§2 - Formål:

Det bør indskrives, at foreningens formål udspringer af et forpligtende medlemskab med aktivt ansvar.

 

§3 - Medlemskab:

Det anbefales at der indskrives, at medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser. Dertil bør det nævnes, at passive medlemmer kan optages uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til klubaktiviteter, men er valgbare til bestyrelsen.

 

§6 - Bestyrelsen:

Udover de oplistede bestyrelsesmedlemmer, skal bestyrelsen også have en sekretær.

I afsnittet omhandlende protokollen bør det bemærkes, at sekretæren udpeges på generalforsamling og ikke af bestyrelsen.

 

Det anbefales, at afsnittet om tegningsret og hæftelse får sin egen paragraf. I denne bør det tilføjes, at foreningens medlemmer ikke hæfter for de forpligtigelser, som alene påhviler foreningen. Lån samt pantsætning/salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Det anbefales, at man vælges til bestyrelsen for to år ad gangen for at sikre kontinuitet i foreningen. Formand og kasserer bør ikke være på valg i samme år.

 

§7 - Generalforsamling:

Punkt to skal omskrives til forelæggelse af foreningens årsberetning og ikke formandens beretning.

 

Udover de oplistede punkter bør dagsordenen ydermere også indeholde følgende:

 • Valg af referent
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af sekretær
 • Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Ændringer af foreningens vedtægter kræver 2/3 stemmeflerhed.

 

Sætningen omkring ophør af foreningen bør enten fjernes, da ophør af foreningen har sin egen paragraf allerede, eller der kan henvises til denne paragraf.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag til behandling fremsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen.

 

§8 - Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan udover ved bestyrelsens ønske også afholdes ved 1/5 af medlemmernes skriftlige begæring herom.

 

§9 - Regnskabsår:

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret hos valgte revisor.

 

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering under de blandede foreninger for nuværende.

 

 Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 22. januar 2018, pkt. 19:

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

at der bevilliges et opstartstilskud på 1.500 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning 

at udgiften afholdes af SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreningerKultur- og Fritidsudvalget, 22. januar 2018, pkt. 19:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på kr. 500 i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning jf. dagsordenspunkt 27
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 370-01-309-07, Fælles formål.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.10.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Aktivitetshuset Stakroge Skole - Godkendelse af vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Aktivitetshuset Stakroge Skole har fremsendt vedtægtsændringer til godkendelse. Ændringerne består primært af sprolige opdateringer i forhold til tidligere kommunesammenlægning samt opdateringer vdr. klarhed omkring Aktivitetshuset som selvejende institution.

 

Sagsfremstilling

Der ønskes en opdatering af vedtægterne, da de gamle vedtægter stadig henviser til Aaskov Kommune, hvorfor de trænger til opdatering. På ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2017 blev forslag til nye vedtægter godkendt. De nye vedtægter er behandlet i Aktivitetshusets regi ved advokat Søren Kokkenborg.

 

Der er primært tale om sproglige rettelser i forbindelse med skift fra Aaskov Kommune til Herning Kommune men også et skift fra generalforsamling til repræsentantskab. Dette for at understrege, at Aktivitetshuset er en selvejende institution og ikke en forening.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§5 - Bestyrelsen:

I de fremsendte vedtægter fremgår det, at bestyrelsen er selvsupplerende, og bestyrelsen skal høre repræsentantskabet, inden den træffer afgørelse om optagelse af nye medlemmer. Repræsentantskabets høringsret fremgår igennem hele afsnittet.

 

Aktivitetshuset Stakroge udtrykker ønske om, at repræsentantskabet skal kunne vælge bestyrelsen. Derfor er høringsret et misvisende begreb. Hvis repræsentantskabet kun har høringsret, har de reelt ikke indflydelse. Paragraffen skal omskrives, så den lever op til det ønske, som Aktivitetshuset har. Det anbefales, at paragraffen gennemarbejdes, så det tydeliggøres, at repræsentantskabet faktisk er institutionens højeste myndighed i kraft af dens indflydelse på bestyrelsen, der varetager den daglige drift.

 

Dertil kommer, at posterne som kasserer og sekretær bør besættes internt i bestyrelsen.

 

§6 - Repræsentantskabet:

Jf. ovenstående rettelse omkring repræsentantskabets høringsret, skal rettelsen også bringes i orden i denne paragraf. Det bør også fremgå af paragraffen, hvorledes forslag til behandling på repræsentantskabsmøde skal indsendes. Forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage inden mødet. Forslag til behandling skal sendes ud med dagsorden for mødet.

 

Der skal indskrives i paragraffen, at der kan indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom til bestyrelsen med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

 

Der bør indskrives, hvad en dagsorden som minimum skal indeholde. Som minimum skal følgende punkter tages til behandling:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens årsberetning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  • Formand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Suppleanter
  • Yderligere bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

 

Det bør endvidere bemærkes, at revisor godt kan være alment medlem hos institutionen, men er uafhængig og kan derfor ikke sidde i bestyrelsen.

 

§8 - Kapital:

Det bør her bemærkes, at den selvejende institution ejer bygningen. Det bør tilskrives, da bygningen er anden kapital.  

 

§9 - Protokol:

Det bør beskrives, at repræsentantskabet har adgang til bestyrelsens protokol.

 

§13 - Opløsning af institutionen:

Det bør præciseres, at institutionens midler i tilfælde af opløsning skal gå til alment nyttige/almenvelgørende formål, og man på ekstraordinær generalforsamling beslutter hvilke.

 

Ovenstående bemærkninger er gennemarbejdet i samarbejde med Jura, Herning Kommune.

 

Det anbefales, at institutionen kontakter forvaltningen i forbindelse med tilretningen af ovenstående vedtægtsændringer.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 4. december 2017, pkt. 136:

at vedtægterne godkendes under forudsætning af at forvaltningens bemærkninger tages til efterretning

 

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2017, pkt. 136:

Sagen udsættes.

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ikke økonomisk betydning for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne godkendes under forudsætning af at forvaltningens bemærkninger tages til efterretning
at vedtægterne godkendes under forudsætning af godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.13.00-P24-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Forenede Håndboldklubber - Vedtægtsændringer til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Forenede Håndboldklubber har fremsendt vedtægtsændringer til godkendelse. Ændringen består primært i valgperiode for bestyrelse samt klubbens formål.

 

Sagsfremstilling

Herning Forenede Håndboldklubber ønsker en opdatering af deres gældende vedtægter på grund af problemer i forhold til kontinuitet i bestyrelsen.

Desuden ønskes der en opdatering af klubbens formålsparagraf, så den bliver mere omfangsrig og fyldestgørende.

 

Vedtægtsændringerne er godkendt på bestyrelsesmøde, og skal efterfølgende godkendes på førstkommende generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§4 - Optagelse af medlemmer

Stk. 1: Foreningen skal være åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Forslaget til nye vedtægter vil udelukke alle, der tidligere er ekskluderet af en klub under DHF eller DGI. Det bør understreges, at klubben er åben for alle.

Stk. 2: Det er indskrevet, at indmeldelse er gyldig, når kontingentet er betalt. Hertil bør det indskrives, at optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

 

§5 - Foreningens kontingent

Stk. 1: Som noget nyt er der tilføjet, at foreningen kan fastsætte differentierede kontingenter. Det bør præciseres, hvad der menes med differentierede kontingenter. Derudover er sætningen indsat to gange, hvilket skal bringes i orden.

 

§6 - Udmeldelse - Eksklusion

Stk. 3: Den endelige beslutning kræver, at 2/3 af generalforsamlingens medlemmer stemmer for eksklusionen.

 

§7 - Generalforsamling

Stk. 2: Generalforsamlingen skal indkaldes med minimum 4 ugers varsel.

Stk. 3: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag til behandling udsendes med dagsordenen.

 

§8 - Dagsorden

På trods af ønske om at bestyrelsesmedlemmer kun vælges for 1 år ad gangen, anbefaler forvaltningen dog, at bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Kasserer og formand bør ikke være på valg i samme år.

 

§10 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/5 stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen.

 

§11 - Bestyrelse

Stk. 1: Forvaltningen anbefaler, at bestyrelsen altid består af et ulige antal.

Stk. 4: Jf. ovenstående rettelse i stk. 1.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne godkendes under forudsætning af de af forvaltningen anførte bemærkninger
at vedtægterne godkendes under forudsætning af godkendelse på førstkommende generalforsamling

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-24-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   

   

 

   X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 23. januar udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet og sendes til høring i alle fagudvalg inden andenbehandlingen den 17. april.

Sagen fremsendes til fagudvalgene som godkendt af byrådet.

 

Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet. Baggrunden for ændringerne skyldes bl.a. ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje.

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune.

 

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

 

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

 

Dispensation til lokalplaner

Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19 - model 1.

 

Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget (model 2).
Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

 

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt

 

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget

19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget

19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

19. februar 2018 Byplanudvalget

21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget

28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget

19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget

 

 

9. april 2018 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. april 2018 2. behandling i Byrådet

 

Ultimo april 2018 Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrædes i det alle udvalgsmedlemmer tager et generelt forbehold

for Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.01-S49-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til udstilling af Københavns Internationale Teater

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Københavns Internationale Teater søger i samråd med Kultur og Fritid et tilskud på 25.000 kr. ved Kultur- og Fritidsudvalget til udstillingen "100 % Fremmed?"

 

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 blev forvaltningen kontaktet af Københavns Internationale Teater, der tilbød et samarbejde omkring at udstille deres landsdækkende udstilling "100% Fremmed?".

 

Udstilling er et dokumentarisk kunstprojekt med 100 portrætter og 100 tekster af 100 borgere, der statistisk repræsenterer de 161.000 mennesker, der har fået asyl i Danmark i tiden fra 1956-2017. Projektet kredser om spørgsmålet "Hvornår er man dansk, og hvornår er man fremmed"? De forskellige fortællinger omhandler temaer som for eksempel tilhørsforhold, drømme, køn, kultur, religion m.m.

 

Alle portrætter er skabt i Tivoli, og de 100 tidligere flygtninge tager aktivt del i historiefortællingen. De mange forskellige fortællinger forbindes så vidt muligt med Tivoli som både scenografisk og mentalt landskab, hvor "fremmede" nationaliteter med deres personlige historier spiller op mod et dansk nationalklenodie.

 

Selve udstillingen består af 13 fritstående kuber (2x2 meter) med i alt 216 foto- og tekstplader, en gulvudstilling med 216 plader i størrelsen 1x1 meter eller en vægudstilling på rammer - i alt 108 meter. Det er muligt at vælge kubeudstillingen alene eller lave en kombinationsløsning med en af de to andre udstillingsforme.

 

Udstillingen blev vist for første gang på Københavns Rådhus i april 2017, og har efterfølgende været placeret fem forskellige steder i Storkøbenhavn og omegn. I 2018-2019 tager udstillingen på en landsdækkende "vandreturné", hvor en lang række kommuner på både Fyn og i Jylland allerede er blevet inddraget, og har givet tilsagn om samarbejde.

 

Sammensætningen af tekst og billeder bliver bearbejdet i forhold til placeringen og den pågældende kommune. Forvaltningen anbefaler, at man inddrager bymidten med henblik på at fremvise den nye gågades muligheder, eller laver en opdeling af udstillingen, der binder forskellige dele af kommunen sammen. Udstillingen befinder sig i hver kommune i 2-4 uger, inden den drager videre.

 

Det kunne være en oplagt mulighed at tænke udstillingen ind som et supplement til Kulturfest Herning 2019, hvor en udstilling i byen ville kunne understøtte alle de andre kulturelle oplevelser og begivenheder i perioden. Temaet for Kulturfest Herning 2019 er endnu ikke fastlagt, men tanken er generelt, at des mere byen bugner af kultur under festivalens afvikling des bedre. Udstillingen vil altså betragtes som synergiskabende, uanset hvad temaet lander på.

 

Københavns Internationale Teater blev i december 2017 godkendt til et større økonomisk tilskud fra Nordea Fonden. Tilskuddet er givet med henblik på udvikling af en aktivitetspakke, der vil tilbydes alle samarbejdskommunerne under turnéen. Pakken omfatter et undervisningsforløb til folkeskoler og gymnasier, mindre formater af udstillingen til brug på lokale biblioteker samt aktiv inddragelse af tidligere flygtninge i en levendegørelse af udstillingen.

 

Økonomi

Der søges om et tilskud på 25.000 kr. til dækning af faste udgifter i forbindelse med udstillingen.

 

Graffitisikring ved værkets ankomst

3.500 kr.

Generelt forsikringsbidrag

2.500 kr.

Transport samt opsætning og nedtagning – forudsat inddragelse af lokal arbejdskraft

10.000 kr.

Løbende vedligehold

5.000 kr.

Stabilisering af kuber

1.500 kr.

PR og markedsføring

2.500 kr.

I alt

25.000 kr.

 

Herudover kan der beregnes mindre ekstraudgifter i forbindelse med tilvalg af følgende:

 

-          1. Undervisningsforløb á 3 timer med formidler (750 kr. pr forløb)

-          2. Arrangementer med deltagerne fra portrætterne (500 kr. pr. deltager + transport)

-          3. Bøger/kataloger til f.eks. biblioteker og skoler (300 kr. pr. stk.)

-          4. Postkortpakker pakke med hele udstillingen (75 kr. pr. pakke)

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på kr. 25.000 til udstilling af "100% Fremmed?"
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1 februar 2018 resterer kr. 663.774

 

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

EDANS - 'En Del Af Noget Større'

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Elo Christensen

Sagsresume

Dansk Boldspil Union (DBU) og Herning Kommune har indgået en velfærdsalliance gældende 2016-2020, som indeholder forskellige elementer.

Et af elementerne er EDANS-projekter (En Del Af Noget Større).

Med henvisning til byrådsbelutning 1. marts 2016 er der årlig afsat kr. 200.000 til projekterne.

 

Sagsfremstilling

Velfærdsalliancen mellem DBU og Herning Kommune gældende 2016-2020, indeholder forskellige elementer:

 

 • Afvikling af Herre A-landskampe
 • Afvikling af U-landskampe
 • Afholdelse af et DBU's repræsentantskabsmøde
 • Afholdelse af Dansk Fodbold Award Show
 • Afvikling af et årligt DBU-tour
 • Afvikling af EDANS-projekter

 

Velfærdsalliancen skal genforhandles i 2020.

 

DBU har i andre kommuner skabt nye EDANS-projekter indenfor områderne sundhed, børn og unge og social indsats. Projekterne er skabt i samarbejde mellem lokale klubber, kommunerne og DBU.

Eksempler på projekter er "Fodbold Fitness For Ikke-Aktive Borger", "Foreningslivet Ind I Folkeskolen" og "Bevægelse På Erhvervsskoler". Se Bilag.

Vores mål er i perioden 2018-2020 at starte et eller flere EDANS-projekter i Herning Kommune.

Sundhed, Idræt og Forebyggelses (SIF)-udvalget under Center for Børn og Læring (CBL) har nedsat en arbejdsgruppe, som vil realisere et EDANS-projekt med seneste opstart august 2018.

Projektet kommer til at tage udgangspunkt i udsatte børn fra Brændgaardskolens SFO, 2. - 4. klasse, og det skal hjælpe børnene med at blive foreningsparate i forhold til en fremtid som fodboldklubmedlem.

Det er samtidig en mulighed at give børnene første del af en idrætslederuddannelse, så de også kan hjælpe andre børn godt på vej til foreningsdeltagelse.

Økonomi

I byrådsbeslutningen af 1. marts 2016 blev de bevillingsmæssige konsekvenser udmøntet og indberettet for årene 2016-2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker løbende orientering om projekterne.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Orientering om partnerskabsaftale ml. Kultur og Fritid og Red Barnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid ved Herning Kommune indgår samarbejde med Red Barnet om projektet ’Plads til Alle’.

 

Red Barnet har i flere kommuner stor succes med projektet ’Plads til Alle’. Projektets formål er at finde og administrere frivillige, som i en midlertidig periode er fritidsvenner for børn og unge, som starter i en fritidsaktivitet.

 

Projektet tænkes ind som en ekstra indsats i Herning Kommunes allerede etablerede tilbud om fritidspas til børn og unge, som er fritidsinaktive. ’Plads til Alle’ vil tage afsæt i fritidspas projektets strukturer, men vil også være suppleret af en frivillig håndholdt indsats ved Red Barnets lokalforening i Herning.

 

En fritidsven laver fritidsvejledning for barnet, følger barnet til og fra en fritidsaktivitet og laver praktiske aftaler med foreningen. Målet er, at vi i fritidspas projektet vil opleve et lavere frafald i aktiviteten, når barnet får en tryg start med støtte og opbakning fra en fritidsven.

 

Den primære målgruppe er ligesom ved fritidspas projektet børn mellem 6 og 18 år. Den sekundære målgruppe er barnets forældre, som motiveres til at deltage aktivt i barnets fritidsaktivitet.

 

Herning Kommune forpligter sig på at stille med en repræsentant til en arbejds- og styregruppe. Disse poster besættes af henholdsvis projektleder for fritidspas Majken Skræddergaard og Kultur- & Fritidschef Morten Koppelhus.

 

Projektperioden løber fra d. 01.01.2018 til d. 01.01.2020.

 

For yderligere information henvises til partnerskabsaftalen, som er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, i god tid inden projektet afsluttes, at orienteres om forløbet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om status for Kulturfest Herning 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede på møde 22. februar 2018, at udvalget på de kommende møder skulle modtage en status på Kulturfest Herning 2018.

Status fremlægges under mødet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Pia Trab Worm deltog under punktet.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab vedr. Tjørring idrætsanlæg 2. etape flytning af boldbaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Pia Colstrup, Mette Nielsen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Tjørring Idrætsanlæg 2. etape, flytning af boldbaner fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende projektering af baneanlæg i Tjørring Idrætsanlæg etape 2.

Projektet vedrørende flytning af de 8 baner er opdelt i to ertaper og 1. etape er afsluttet i 2010 ved anlægget af 3 naturgræsbaner.

2. etape omfattede 2 kunstgræsbaner og 3 naturgræsbaner. Projektet omfattede også afsluttende beplantning.

 

Med hensvisning til  bevilling givet af Byrådet den 28.08.2012, pkt. 229, fremsender forvaltningen anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

318090

 

Tjørring idrætsanlæg 2. etape, flytning af boldbaner

6.750.000

 

6.648.574

 

101.426

 

Herudover er der en prisfremskrivning på 52.000 kr. som ikke er frigivet.  

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 101.426 kr. som skal ses i sammenhæng med et underskud på etape 1 i 2010. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab vedr. Museumsgade 32

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen

Sagsresume

Anlægsregnskabet vedrørende Museumsgade 32 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende Museumsgade 32.

 

Anlægsregnskabet omfattede:

 

 • Køb af del af Muserumsgade 32. (555.000 kr.)
 • Køb af hele grunden. (500.000 kr.)
 • Renovering. (2.636.000 kr.)

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet den 16.12.2014, pkt. 371, og den 17.11.2015, pkt. 301 - 302, fremsender forvaltningen hermed et anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

364080

Muserumsgade 32

 3.691.000

 3.690.592

 408

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 408 kr.

  

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-4-17 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2018

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-17 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Hæderspris 2017

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget