Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: AutoGalleriet, Industrivej Syd 1A, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 19.00.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Herningsholmfonden ansøger om støtte til vedligeholdelsesarbejde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden for Blichermuseet på Herningsholm (”Herningsholmfonden”) ansøger om støtte til vedligehold af Herningsholm.

Sagsfremstilling

Herningsholmfonden er en selvejende institution, der er stiftet af foreningen Herningholms Venner i 1976. Herningsholmfonden har til formål at stille Herningsholm til rådighed for Blichermuseet og for andre kulturelle og repræsentative aktiviteter.
 
Eftersom fondens økonomi lider under manglende renteindtægter samt en oparbejdelse af gæld til Museum Midtjylland, har fondsbestyrelsen taget initiativer til at finde anden indtægtsgivende anvendelse af herregården. Disse initiativer har bragt fonden i dialog med Realdania, Midtmarketing, Herning-Ikast Håndværker og Industriforening samt Herning Kommune. Der har ligeledes været flere aktiviteter på Herningsholm, såsom Herregårdskoncert og vielser. Ingen af disse initiativer har dog ført til et nyt økonomisk grundlag.
 
På møde den 29. oktober 2012 tilkendegav Kultur- og Fritidsudvalget, at de var positive over for en reinvestering af fondens bundne kapital på ca. 1 mio. kr. til at sikre fondens fremtidige drift. Fondsbestyrelsen ønskede, at placere kapitalen til en højere rente, men det viste sig efterfølgende ikke var muligt, da den betragtes som almindelig fondskapital og kan derfor ikke undtages gældende regler.
 
Fonden har de seneste år haft et driftsunderskud, men i 2013 var årsresultatet 10.166 kr. Efter årsresultatet er overført, er saldoen for fondens disponible kapital pr. 31. december 2013 på 20.776 kr.
 
Grundet de manglende indtægter har fondsbestyrelsen udskudt vedligeholdelsesudgifter på bygningen, men finder det nu nødvendigt at påbegynde et vedligeholdelsesarbejde for at undgå alvorlige skader. Det er særligt bygningens træværk, hovedsagelig vinduerne samt døren ved sydgavlen, som er truet. Træværket på disse trænger til en overfladebehandling, så det kan afgive fugt og afvise regnvand og dermed ikke blive angrebet af råd og svamp. Noget af træværket trænger mere end andet, hvorfor man kan opdele arbejdet over nogle år.
 
Der er indhentet overslag vedrørende de største opgaver:
Vedr. vinduer: 192.000 kr.
Vedr. facade: 122.000 kr.
(Priserne er inkl. moms)
 
Herningsholmfonden ansøger om støtte fra Herning Kommune til vedligeholdelse af bygningen på 75.000 kr. årligt over de næste fire år, idet arbejdet iværksættes etapevis.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 50.000 kr. om året fra 2015 til 2017 i alt 150.000 kr.
under forudsætning af at Hernigsholmfonden rejser et tilsvarende beløb.
Beløbet hæves fra Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb konto nr. 364 02 112-01

Beslutning

Der bevilges 65.000 kr. om året fra 2015 til 2017 i alt 195.000 kr.
Under forudsætning af at Herningsholmfonden rejser et tilsvarende finansiering
f. eks. ved aftaler med tekniske skoler.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.09-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Renovering af baneanlæg til linestyrede fly

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Modelflyveklub v/ fmd. Benny Furbo søger om tilskud til renovering af klubbens baneanlæg på Skinderholm 12, Herning Flyveplads.

 

Sagen har senest været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 20. oktober 2014, pkt. nr. 147, hvor sagen blev udsat grundet ønske om supplerende belysning af klubbens formueforhold.

Sagsfremstilling

Nye sikkerhedsregler og tekniske regler vedr. flyvning med linestyrede fly har medført at klubbes asfaltbane kun kan bruges i begrænset omfang.
 
For at gøre banen brugbar iht. nyt regelsæt kræves en flytning af sikkerhedshegn samt et tillæg på 1,5 m asfalt til den eksisterende asfaltring på indersiden og 0,75 m på ydersiden.
 
Jf. indhentet tilbud udgør budgettede anlægsopgaver anslået 148.000 kr. incl. moms. (billigste tilbud). Flytning af hegn og del af jordarbejdet vil evt. kunne udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft.
 
Klubben vil fortsat meget gerne have et anlæg som lever op til gældende krav og fortsat kunne træne og afvikle konkurrencer, herunder Nordisk mesterskab på banen. Med en renovering af banen vil kunne igen kunne afholde og udvikle sine aktiviteter under sikkerhedsmæssige forsvarlig forhold.
 
Herning Modelflyveklub tegner jf. seneste indberetning 20 medlemmer, heraf 1 under over 25 år. Klubben modtager ikke lokaletilskud, men medlemstilskud iht. gældende aktivitetstilskudsordning for de blandede foreninger.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2013:

 

 • Årets resultat 2.876 kr.

 • Likvid beholdning 45.618 kr.
   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 74.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter    

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Efter konkret vurdering af ansøgningen bevilges 25.000 kr. til renovering af baneanlæg.

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af midler til rådgivning vedr. Madværkstedet i Huset No7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med kulturhuset i Nørregade, Huset No7. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten i 2015. Arbejdstitlen for caféen er "Madværkstedet".

 

Hermed søges frigivet 200.000 kr. til rådgivning, projektering mv. af byggeriet.

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem afsat midler til etablering af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med kulturhuset i Nørregade, Huset No7.

Huset No7 gennemgår jf. tidl. beslutninger om renovering af bygningen en større ombygning, så både indretning og udtryk bliver tidssvarende og funktionel i forhold til kulturhusdrift. Denne ombygning forventes afsluttet i april 2015, hvorefter byggeriet af Madværkstedet planlægges igangsat.

 

Hele afsættet for etablering og drift af Madværkstedet er, at det skal være en kulturhuscafé, som samtidig er arbejdsplads for ca. 30-35 sygemeldte og -ledige flexjobbere. Det kræver særlige hensyn i indretningen af køkkenet. Det gælder afskærmning, antallet af arbejdsstationer (det er en fordel i det arbejde med så mange manuelle funktioner som muligt), samt flexibilitet i indretningen.

 

Madværkstedet placeres jf. tidligere planlægning hovedsageligt i stueplan i den nye skolebygning.

Byggeriet indeholder flg. elementer:

 • Indretning af produktionskøkken, som er dimensioneret under hensyntagen til den medarbejdergruppe, som skal arbejde der, samt at det skal være muligt at servicere caféens gæster og andre arrangementer i Huset No7. Produktionskøkkenet indeholder salgsområde, varmkøkken, koldkøkken, grovkøkken, køl- og frostrum, depot, opvask og evt. vaskeri.

 • Kontor til køkkenchefen.  

 • Personalerum (på anden etage)

 • Pesonaletoilet

 • Tekniske installationer (kælder)

 • Caféområde til ca. 40 gæster.

 • Terrasseservering - det lille repos uden for indrettes til udeservering, ligesom der bliver mulighed for udgang.

 • Ny indgang/vindfang, som dels skærmer mod vind, men også "åbner" Huset No7 ud mod gården.

 • Etablering af vareindlevering (fysisk lastbilholdeplads foran Nørregade 7 (nuværende grønt areal). Det samtænkes med nedgravede affaldsbeholdere - molokløsning. Kastanjetræet bevares.  

 

Flg. arbejder indgår i det fysiske byggeri og i dette byggeprogram, men økonomisk indgår de ikke i anlægget af Madværkstedet:

 • Stueplan i den nye skolebygning vil også indeholde administration og reception, som afholdes af anlægsmidler afsat til renovering af Huset No7.

 • Molokker til affaldshåndtering vedr. alle gårdens aktører. Molokkerne vil blive etableret via vedligeholdelses- og driftskonto til gården. Den underjordiske affaldshåndtering forventes at have tjent sig selv ind i løbet af 5 år.

 

Da funktionerne i Madværkstedet (produktionskøkken og caféområde) tidligere har været i huset og blot flyttes, udløser det ikke krav til etablering af nye p-pladser.

Det samlede byggeri planlægges afleveret 1. september 2015.

Økonomi

Der er i alt afsat 3,5 mio. kr. til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 15 Kultur i 2015. Heraf ønskes 200.000 kr. frigivet til rådgivning, projektering mv.

 

Der er afsat driftsmidler til driften af caféen på Serviceområde 15, Kultur i 2015 og fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 364082 til rådgivning, projektering mv. i forbindelse med madværkstedet i Huset No7,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 364082, Madværkstedet i 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-3-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Autogalleriet søger om ekstraordinært tilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Autogalleriet fremsender d. 28. november ansøgning om ekstraordinært tilskud på 45.000 kr. til istandsættelse og udsmykning af den nye hal, samt øget markedsføringsindsats i 2015.

Sagsfremstilling

Autogalleriet har siden 2010 modtaget tilskud fra Herning Kommune. KFU besluttede 19. april 2010 at bevillige 75.000 kr. til konsolidering og markedsføring, samt at en fremtidig driftsbevilling kunne indgå i budgetdrøftelserne. I budgetforliget for 2011 og fremadrettet bevilligede BYR et ordinært driftstilskud på 50.000 kr. årlig fra 2011 og frem. Autogalleriet har derudover modtaget mindre tilskud til særarrangementer eller -udstillinger i lighed med andre kulturinstitutioner og foreninger.

Autogalleriet har 215 medlemmer, ca. 120 biler i galleriet og ca. 3.500 besøgende per år. Der er åbent hver weekend og efter aftale (rundvisninger mv.).

 

KFU tog d. 17. nov. 2014 Autogalleriets regnskab for 2013 til orientering. Heri blev det bl.a. oplyst at regnskabet udviste et underskud på 79.513 kr., samt at egenkapitalen efterfølgende udgjorde 4.522 kr.

Autogalleriet oplyset baggrundene for underskuddet, men redegjorde også for en række initiativer for at genetablere en fornuftig egenkapital, således at Autogalleriet har en vis likviditetsmæssig handlefrihed.

 

Autogalleriet har fremsendt revideret budget, som viser et overskud af driften for 2014 på ca. 42.000 kr., hvilket signalerer, at Autogalleriet er tilbage på sporet økonomisk set. 

 

Autogalleriet søger på den baggrund om et ekstraordinært tilskud på 45.000 kr. i 2015 til istandsættelse og udsmykning af den nye hal, samt en øget national markedsføringsindsats.   

Initiativer som skal danne grundlaget for en bæredygtig økonomi for Autogalleriet i årene fremover (flere medlemmer og flere publikummer).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et ekstraordinært driftstilskud til Autogalleriet på 45.000 kr. i 2015.
at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, som ved årets begyndelse udgør 967.000 kr., hvoraf 207.000 kr. er disponeret jf. tidl. beslutninger. Der resterer derfor per 1. januar 760.000 kr.

Beslutning

Der bevilges 25.000 kr. til markedsføring.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning fremsender projektoplæg til godkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 og fremadrettet afsatte Byrådet 100.000 kr. til fejring af jubilæet for Danmarks befrielse i 2015.

Kulturelt Samråd Herning fremsender projektoplæg for fejringen af 70-året for Danmarks befrielse.

Samrådet ønsker Udvalgets godkendelse til at arbejde videre med projektet.  

Sagsfremstilling

I maj 2015 er det 70 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelse, og i den  forbindelse har Byrådet ved budgetforhandlingerne for 2015 og frem afsat 100.000 kr. til en fejring i Herning Kommune.

Kulturelt Samråd Herning har efterfølgende udarbejdet et projektoplæg, som indeholder tre elementer; fortid, nutid og fremtid. De tre elementer har forskellige samarbejdspartnere og vinkler på befrielsen.

 

Fortiden er den historiske vinkel, hvor Historisk Forening, lokalhistoriske forening, lokalarkiver, museer og privatpersoner er samarbejdspartnere.

 

Nutiden har børnene i centrum, hvor der arbejdes med krig dengang og nu, samt mødet mellem generationer. Samarbejdspartnere er folkeskolerne, Herning UNICEF by 2015, Dansk Røde Kors, Herning Filmskole m.fl.

 

Fremtiden handler om at huske fortiden, når der tænkes fremtid, samt om kunsten som dokumentation i forhold til krige gennem tiderne. Samarbejdspartnerne er kunstnere inden for alle genrer, samfundsdebatører m.fl.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektoplægget godkendes, således at Kulturelt Samråd Herning kan videreudvikle og kvalificere projektet yderligere.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Dagmar Bio søger om ekstraordinært tilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dagmar Bio fremsender 4. januar ansøgning om 50.000 kr. til udbygning af nuværende garage "Dagmar Baren" til fremover at indeholde foyer/pauseareal/skoletjenesteområde mv. og flere toiletfaciliteter, herunder etablering af handicaptoilet.

Sagsfremstilling

DSI Dagmar Bio blev oprindeligt bygget som en tilbygning til ejerens private bolig i Sdr. Felding, blev drevet helt kommercielt i årene fra 1954 til 1986. Da var driften ikke mere rentabel og ejeren lukkede og slukkede helt bogstaveligt biografen. Både operatørrum og biograf stod urørt indtil lokale ildsjæle fra byen køber bygningerne i 2010. De sikrer bevarelse af en vigtig lokalhistorisk bygning - og dansk biografhistorisk klenodie, da det er den eneste af sin art i Danmark.  

Den selvejende institution dannes og folkene bag går i gang med planer om renovering af bygningen og med at skabe indhold i huset.

 

I 2013 opnås finansiering til en støre ind- og udvendig renovering af selve "hovedhuset", samt etablering af haveanlæg med terrasse - også kaldet etape 1 af "bevaring og udvikling af Dagmar Bio". Det sker primært med støtte fra Realdania kampagnen "Byggeriets Ildsjæle" (610.000 kr.) og LAG Herning med 250.000 kr., hvoraf de 100.000 kr. kommer fra Herning Kommunes "medfinansieringspulje".

Dagmar Bio blev genindviet i juni 2014, og modtog i øvrigt Herning Kommunes Kulturpris for 2013 for deres helt unikke indsats.

 

Folkene bag Dagmar Bio er nu klar med etape 2, som indeholder flg.:

Fysisk udbygning:

Udvidelse af den nuværende garage plus fjernelse af midlertidig tilbygning. Der udvides fra 42 til 100 m2. Udbygningen udføres i 50er stil med glasparti mod syd og med niveauforskelle. Udbygningen kommer til at rumme:

 • pauseareal/foyer i forbindelse med koncerter. Rummet bliver derudover funktionelt i forhold til andre aktiviteter så som skoletjenesteophold, atelier, møde-/konferencested mv.

 • bar/depot

 • to toiletter, heraf et handicaptoilet.

 • sammenbygning med biografsal for sikring af adgang

Udviklingsproces:

Lokalområdet vil sætte Dagmar Bio endnu mere i spil som sted at udfolde sig. Der iværksættes en proces for at generere flere anvendelser af den nye bygning, ligesom der også udarbejdes informations- og skolemateriale

 

Efter udbygningen vil Dagmar Bio fremstå funktionel og brugbar for lokale, gæster og publikummer.

 

Økonomi

Der er udarbejdet budget for etape to, som i alt viser udgifter på 925.000 kr. ex. moms (Dagmar Bio er momsregistreret). Dagmar Bio søger Realdania kampagnen "Underværker bygningsarvens ildsjæle" om 725.000 kr. og Herning Kommune om 50.000 kr.. Derudover har Dagmar Bio modtaget en anonym donation på 50.000 kr., mens de manglende 100.000 kr. søges fondsfinansieret bl.a. via lokale fonde.

 

Realdania afholdt et af fem nationale informationsmøder om kampagnen i Dagmar Bio - for at vise et godt eksempel fra den foregående kampagne.

Dagmar Bio er opfordret til at søge den nye kampagne.

 

Der uddeles ikke længere LAG midler i Herning Kommune, ligesom "medfinansieringspuljen" har fået andet formål.

Dagmar Bio modtager et årligt driftstilskud på 46.000 kr. fra Herning Kommune.  

 

En kommunal medfinansiering signalere nødvendig opbakning til huset i forhold til fondssøgning.

Det vægtes, at kommunen har ejerskab til selve projektet, hvilket kunne gøres som i  etape 1, hvor en medarbejder fra Kultur og Fritid i projektgruppen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. til udbygning af Dagmar Bio under forudsætning af at den øvrige finansiering til udbygningen opnås og udbygningen realiseres.

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, som ved årets begyndelse udgør 967.000 kr., hvoraf 207.000 kr. er disponeret jf. tidl. beslutninger. Der resterer derfor per 1. januar 760.000 kr.

 

at Kultur og Fritid stiller en medarbejder til rådighed til at indgå i projektgruppen.

 

at Dagmar Bio opfordres til fra næste år at søge Herning Kommunes Jubilæumsfonds medborger- og kulturhuspulje i forbindelse med renovering, vedligehold og indkøb af inventar.

Beslutning

Sagens oversendes til Jubilæumsfonden med anbefaling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Orientering om procesplan for budget 2016 vedr. mulighedskatalog og perspektivnotater mv.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
     
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Sagsresume

På baggrund af budgetproceduren fremsendes til orientering en mere detaljeret procesplan for arbejdet med mulighedskatalog og perspektivnotater på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for 2016 er præget af, at der med vedtagelsen af budget 2015 er forudsat en proces, hvorefter der samlet set skal udarbejdes forslag til initiativer, der kan skabe finansieringskraft for 85 mio. kr. fra 2016 på servicedriftsudgiftsområdet.


Kultur- og Fritidsudvalget skal levere forslag til en værdi af 3 % af servicedriftsudgifterne på Serviceområderne 11 Idræt og fritid, 14 Biblioteker og 15 Kultur. Det svarer til samlet 5,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.


Forslagene opsamles i et såkaldt "Mulighedskatalog", der behandles på 1. budgetkonference.


I Budgetprocedurens bilag 3 er tilgang til og proces for arbejdet med mulighedskataloget beskrevet. Heraf fremgår, at den enkelte direktør er ansvarlig for at producere mulighedskataloget for egne fagudvalg. Direktionen er samlet ansvarlig for det endelige samlede katalog på tværs af alle fagudvalg.


Med en budgetproces præget af mulighedskataloget bliver perspektivnotaterne centrale, idet de bliver afsæt for mulighedskataloget. I perspektivnotaterne indgår faktaoplysninger, status for mål og økonomi, nøgletal og overordnede muligheder for at finde forslag til en værdi på 3 % på serviceområdet.  


Den detaljerede plan bygger på følgende overordnede proces for fagudvalgsbehandlinger.

 

[image]

 

Direktøren for BEK har ligesom de øvrige direktører tilrettelagt processen jvf. vedlagte bilag under hensyn til den samlede proces, herunder inddragelse af Direktionen, lederkæden, medarbejdere, bestyrelser og MED-udvalg. Som minimum skal der ske en orientering og drøftelse i ForvaltningsMED, inden forslagene behandles i fagudvalgene.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at procesplanen for arbejdet med mulighedskataloget på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Hæderspris 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd uddeler hvert år hæderspriser for særlige idrætspræstationer i det foregående år.

Uddelingen finder sted i byrådssalen onsdag, den 4. marts 2015.

Sagsfremstilling

Betingelserne for at kunne opnå hædersprisen er, at den pågældende idrætsudøver er medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.  

Indstillingerne uddeles efter følgende kriterier: 

 • Dansk mesterskab (senior) eller nordisk mesterskab (junior)

 • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.

 • Dansk rekord (senior) forudsat at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.

 • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 meter baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller i hold (senior).

 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men kun den pågældende idræts egentlige danske mesterskab.

 

Nedenstående er af idrætsforeningerne indstillet til at modtage hæderspriserne:

 

Rikke Mæng, Ørre Skytteforening, deltagelse ved VM

Rasmus Ørskov, Herning Svæveflyveklub, deltagelse ved VM

Thomas Laugesen, Herning Svæveflyveklub, deltagelse ved VM

Arne Boye-Møller, Herning Svæveflyveklub, deltagelse ved VM

Mogens Hoelgaard, Herning Svæveflyveklub, deltagelse ved VM

Knud Erik Sørensen, Lind Skytteforening, dansk mesterskab,

Richars Davis, Lind Skytteforening, dansk mesterskab,  

Michael Brandt, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Mogens Bertelsen, Lind Skytteforeningdansk, mesterskab

René Sloth Kandelsdorff, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Poul Nykjær, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Per Jacobsen, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Kim Bitsch, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Kirsten Bitsch, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Peter Davis, Lind Skytteforening, deltagelse på landsholdet

Casper Honoré Holm, Herning Motocross, dansk mesterskab,

Mikkel Krogh, Midtjysk Drageflyverklub, dansk mesterskab

Morten "Duncan" Rasmussen, FCM, deltagelse på landsholdet

Jakob Poulsen, FCM, deltagelse på landsholdet

Jesper Lindorf Juelsgård, FCM, deltagelse på landsholdet

Ulrik Sørensen, Svæveflyveklubben SG-70, deltagelse ved VM

Henrik Gormsen, Svæveklyveklubben SG-70, dansk mesterskab

Peter Slot, Herning Bueskyttelaug, deltagelse på landsholdet

Mathias Falkenberg, Gjellerup Sdr. S.G. & I, vundet EM

Frederik Bertelsen, Gjellerup Sdr. S.G. & I, vundet EM

Jeppe Nørh, Gjellerup Sdr. S.G. & I, vundet EM

Kristoffer Hayes,Gjellerup Sdr. S.G. & I, vundet EM

Anthon Khorami, Gjellerup Sdr. S.G. & I, vundet EM

Eske Kiel, Gjellerup Sdr. S.G. & I, vundet EM

Kristoffer Krüger, Gjellerup Sdr. S.G. & I, vundet EM

Andreas Rahbek, Gjellerup Sdr. S.G. & I, vundet EM

Simon Bjørnholt, Gjellerup Sdr. S.G. & I, vundet EM

Mads Pind, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Rasmus Thomsen, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Dennis Andersen, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Christian Søndergaard, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Emil Johansen, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Lasse Smedegaard, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Sune Engholm, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Anders Kibæk Nielsen, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Andreas Stokholm, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Bent Ole Hvid, Gjellerup Sdr. S.G. & I, dansk mesterskab

Rikke Møller Pedersen, Herning Svømmeklub, dansk mesterskab

Laust Moesgaard, Herning Svømmeklub, nordisk mesterskab

Trine Kjøngerskov, Herning Svømmeklub, nordisk mesterskab

Chris Christensen, Herning Svømmeklub, vundet VM

Simon B. Jeppesen, Herning Svømmeklub, nordisk juniormesterskab

Stinne Sørensen, Herning Svømmeklub, nordisk juniormesterskab

Jens Fredsgaard, HC Midtjylland, deltagelse ved VM

Vignir Svarvarsson, HC Midtjylland, deltagelse på det islandske landshold

Kristian Thomsen, Trehøje Skytteforening, deltagelse ved VM

Alexander Helleskov, Trehøje Skytteforening, dansk mesterskab

Diana Henriksen, Trehøje Skytteforening, dansk mesterskab

Michael Christensen, Trehøje Skytteforening, dansk mesterskab

Anders Poulsen, Blue Fox, deltagelse på landsholdet

Lasse Lassen, Blue Fox, deltagelse på landsholdet

George Sørensen, Blue Fox, deltagelse på landsholdet

Bjørn Uldall, Blue Fox, deltagelse på landsholdet

Rasmus Nielsen, Blue Fox, deltagelse på landsholdet

Kristoffer Lauridsen, Blue Fox, deltagelse på landsholdet

Trine Østergaard, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Susan Thorsgaard, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Stine Jørgensen, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Line Jørgensen, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Sabina Jacobsen, FCM Håndbold, deltagelse på det svenske landshold

Ida Alstad, FCM Håndbold, deltagelse på det norske landshold

Nycke Groot, FCM Håndbold, deltagelse på det hollandske landshold

Frederik Bjerrehus, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Rajbek, Bisultanov, Herning Brydeklub, nordisk juniormesterskab

Ib Wienberg, Jysk Aero Sport, dansk rekord

Frans Rasmussen, Midtjysk Sportsskytte Klub, dansk mesterskab

Michael Bang Pedersen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Kuno Danielsen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltagelse på landsholdet

Pernille Pedersen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltagelse på landsholdet 

 

  

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender ovenstående idrætsudøvere som prismodtagere

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2015

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget