Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 18. august 2014
Mødested: Kibæk Krydsfelt, Velhustedvej 12, Kibæk

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Krydsfelt Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rundvisning af repræsentanter fra Krydsfelt Kibæk fra kl. 8.30 til 8.45

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

DGI Midtjylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DGI Midtjylland har ønsket foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

DGI Midtjylland har ønsket foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget for at drøfte aktuelle idrætspolitiske emner så som foreningsudvikling, idræts- og motionsfaciliteter og skolereformen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Der arbejdes videre i henhold til de faldne bemærkninger.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Dansk Idræts Forbund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Idræts Forbund har ønsket foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Dansk Idræts Forbund har ønsket foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget for at drøfte aktuelle idrætspolitiske emner så som foreningsudvikling, idræts- og motionsfaciliteter og skolereformen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Der arbejdes videre i henhold til de faldne bemærkninger.

 

Sagsnr.: 21.02.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Ændret biblioteksreglement

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birte Bornæs og Rasmus Carsøe

Sagsresume

Det eksisterende reglement for Herning Bibliotekerne trådte i kraft den 16. september 2008. Udviklingen efterfølgende har nødvendiggjort enkelte justeringer. Det opdaterede reglement er ændret sprogligt og redaktionelt og der er foretaget præciseringer af brugers ansvar i forbindelse med lån af bibliotekets materialer. En ændring i forhold til nuværende reglement er, at hidtil har bruger kunnet aflevere erstattet materiale og få erstatningsbeløbet tilbagebetalt inden for en periode på 5 måneder. Denne praksis foreslås at bortfalde i det nye reglementsforslag.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om biblioteksvirksomhed § 35 skal fastsættes et reglement for benyttelsen af biblioteket.

Reglementet beskriver forhold vedr.:

 • Oprettelse som bruger

 • Lånetid og låneret

 • Fornyelser

 • Reserveringer

 • Registrering af lån

 • Regninger og påmindelser

 • Ansvar for lånte materialer

 
Ud over de gennemgribende sproglige og redaktionelle ændringer er der sket præciseringer i afsnittene om regninger og påmindelser og brugers erstatning for beskadiget eller bortkomne materialer. Præciseringerne er et forsøg på at skabe fuldstændig klarhed over, hvad der er brugers ansvar i forbindelse med brug af bibliotekets tilbud.
 
Tilbagebetaling af erstatningsbeløb for bortkomne eller beskadigede materialer betyder, at biblioteket gentagne gange har måttet tilbagekøbe materialer som allerede var genanskaffet. Den administrative proces i forbindelse med tilbagebetalingen er tidkrævende. Andre biblioteker, f.eks. Ålborg Bibliotekerne tilbagebetaler ikke erstatningsbeløb til bruger, hvis materialet afleveres. Den nuværende praksis på Herning Bibliotekerne betyder, at en bruger kan kræve at få erstatningsbeløbet på et materiale tilbage, fremskaffet i Ålborg og udlånt fra Herning Bibliotekerne, såfremt materialet afleveres. Herning kan ikke efterfølgende sende materialet til Ålborg og få erstatningsbeløbet refunderet.
 
Bibliotekschefens bemyndigelse til at fastsætte en kortere eller længere lånetid for visse materialetyper, begrænsninger i antallet af udlånte materialer samt antalsbegrænsninger for fornyelse af udlån ønskes bibeholdt.
 
Der lægges ikke op til takstændringer.
 
Det foreslås, at det ændrede reglement træder i kraft fra 1. september 2014. Erstatningsbeløb for materialer lånt før 1. september 2014 tilbagebetales.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Bibliotekernes forslag til reglement godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget med den foreslåede ændring, at erstatningsbeløb for erstattede materialer, som efterfølgende afleveres ikke tilbagebetales.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.09-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Renovering af Gjellerup Sogns Friluftsbad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Gjellerup Sogns Friluftsbad v/ fmd. Ursula Aadahl søger om tilskud til renovering af badets vandbehandlingsanlæg og bassiner.

Sagsfremstilling

Gjellerup Sogns Frilusbad er etableret i 1955. Badets anlæg består af et sundt og velvedligeholdt murstenshus med nyt tag, som indeholder kombineret kiosk og billetsalg, 2 istandsatte omklædningsrum og 4 helt ny renoverede toiletrum. Hertil kommer kælder med depot og teknikrum.  

I tilknytning til bygningen forefindes 2 bassiner henholdsvis et stort 25 m. bassin med vipper samt et mindre børnebassin.

 

Badets teknikrum i kælderen trænger til renovering.

 

Vandbehandlingsanlægget er nedslidt og utidssvarende. Såfremt anlægget ikke renoveres vil det ikke kunne opfylde nye lovkrav, som træder i kraft pr. 1. juli 2017.

Allerede i dag opfylder anlægget ikke gældende krav jf. arbejdsmiljøloven eller vandgennemstrømning. Badet har de sidste 10 år fået dispensation fra gældende bekendtgørelse.

 

Det store bassins glasfiberbelægning er ligeledes af ældre dato og mørnet.

 

Kommunale Ejendomme har besigtiget forholdende og har i samarbejde med badets bestyrelse udarbejdet vedlagte notat, som uddyber ovennævnte forhold.

Som følge heraf fremføres ønskede renoveringstiltag med henblik på at opfylde gældende og fremtidige lovkrav:

 

 • Nyt vandbehandlingsanlæg

 • Ændring af indløb og udløb i bassiner samt separering af bassiner

 

Disse tiltag inkluderer en række ændringer på bassiner, bygning og installationer.

 

Som erstatning for ny glasfiberbelægning i bassin anbefales en løsning med stålpladebeklædning, som godt nok er dyrere end en løsning med bassinfolie, men har en væsentlig længere levetid og er meget robust for evt. skader på beton.

 

Budgetterende udgifter i forbindelse med ovennævnte renoveringsopgaver udgør anslået 6,133 mio. kr. ex. moms.  

 

Ved en løsning med bassinfolie som alternativ til stålpladebeklædning vil der være en nettobesparelse på anslået 700.000 kr. ex. moms. 

 

Gjellerup Sogns Friluftsbad har et årligt besøgstal på ca. 25.000 gæster pr. sæson (4 mdr. maj-august). Badet er beliggende ca. 600 m. fra Hammerum Hallen og er et stort aktiv for de lokale foreninger, skoler og institutioner.

 

Friluftsbadet modtager et årligt bloktilskud på 575.000 kr. (2014).

 

Friluftsbadets formueforhold udgør pr. 31. december 2013:

 

 • Egenkapital: 575.000 kr.

 

 • Likvid formue:214.701 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen søges indarbejdet i anlægsbudgettet for 2016, alternativt opføres på listen over budgetønsker, der ikke kunne indarbejdes.

Beslutning

Ansøgningen søges indarbejdet i anlægsbudgettet for 2016.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Motorflyveklub søger om nyt lokaletilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Motorflyveklub søger om nyt lokaletilskud i forbindelse med nye klublokaler på Herning Flyveplads.

Sagsfremstilling

Herning Motorflyveklub v/ Torben Christensen søger om tilskud til nyt lejemål på Skinderholm, Herning Flyveplads.
 
Klubben har hidtil boet i lejede lokaler i terminalbygningen på Herning Flyveplads, men ønsker at etablere sig i nye og bedre klublokaler i form af opsætning af lejet pavillon på matr. 6r, Skinderholm 21, hvor Herning Motorflyveklub ejer rund hangar på lejet grund jf. fremlejeaftale med Herning Flyveplads.

 

Den selvejende institution Herning Flyveplads har godkendt opsætning og placering af pavillon.
 
Herning Motorflyveklub har i henhold hertil søgt Herning Kommune om byggetilladelse og afventer endelig godkendelse heraf.
 
Pavillon udgør 84 m2. Årlig leje udgør 101.250 kr. incl. moms. Hertil kommer årlige forbrugsudgifter.
 
Klubben søger om et årligt lokaletilskud på 74.000 kr. + forbrug svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter iht. folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende lokaletilskudsordning for idrætsområdet.
 
Klubben afholder selv alle afledte anlægsudgifter, tilslutningsbidrag og kloakring mv.
 
Der forefindes offentligt parkeringsareal i umiddelbart tilknytning til området.
 
Herning Motorflyveklub har hidtil modtaget et årligt lokaletilskud på 88.000 kr. til tidligere lejemål (årlig leje incl. forbrug).


Klubben tegner jf. seneste indberetning 91 medlemmer, heraf 14 under 25 år.
Formuefold jf. regnskab 2013: Egenkapital: 788.198 kr. Likvid kapital: 456.241 kr.
 
Herning Motorlyveklub kan i august 2014 fejre 50 års jubilæum.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et årligt lokaletilskud på 73.913 kr. + forbrug svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter under forudsætning af godkendt byggetilladelse

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til foreninger  

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-5-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ørre Skytteforening søger om tilskud til støjsluser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ørre Skytteforening v/ fmd. Kim Ibsen og bestyrelsesmedlem Preben Sørensen søger om tilskud til støjsluser på skydeanlægget i Ørre som følge af miljøkrav.

Sagsfremstilling

Ørre Skytteforening har i samarbejde med Herning Kommunes miljøafdeling det sidste 1½ års tid arbejdet på at sikre opbygningen af støjvold rundt om skydeanlæggets 100 m og 200 m riffelbane som følge af øget skydeaktivitet med nye miljøkrav til følge.

 

Klubben har ligeledes været i løbende dialog med De Danske Skytteforeninger (DDS), som har foretaget beregninger i forhold til etablering af optimal støjdæmpning og samtidig formidlet kontakten til selskabet RGS 90. Et selskab, som i samarbejde med DSV Miljø leverer 40.000 m3 jord og opbygger støjvoldene uden omkostninger for klubben.

 

DDS har imidlertid lavet en beregningsfejl, der gør at jordvolden ud mod naboarealet ikke får den rette højde, da grundfladen på jordvolden kun er 12 meter mod de fornødne 18, eftersom klubben ikke har mere jord ud til naboarealet. De manglende 6 meter og deraf manglende højde gør, at støjvoldene ikke opfylder de rette miljøkrav.

 

For at råde bod på fejlberegning etableres en godkendt løsning ved hjælp af støjsluser. Budgetterede udgifter udgør jf. indhentet tilbud anslået 120.000 kr. Der er givet 50% tilsagn om støtte fra DDS, som har vedkendt sig anførte beregningsfejl. Ørre Skytteforening søger Herning Kommune om 45.000 kr. De sidste 15.000 kr. dækkes via tidligere bevilget tilskud til støjvold.

 

Forvaltningen oplyser, at Ørre Skytteforening er optaget som medlemsforening under Idrætsrådet i Herning. Foreningen tegner jf. seneste indberetning 55 medlemmer heraf 32  over 25 år.
 
Klubben modtager et årligt lokaletilskud på ca. 22.000,- kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 45.000 kr.

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt tilskud til lokaler

Beslutning

Det undersøges, hvor vidt det kan lade sig gøre at gøre rådgiveransvar gældende for hele opgaven.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-641-11 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aulum Fritidscenter - leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fritidscenter fremsender ansøgning om forlængelse af aftale om leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole for sæsonen 2014-2015.

Sagsfremstilling

Aulum Fritidscenter har i en årrække arbejdet med et haludvidelsesprojekt, der indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af halprojekter, og der er i budgettet for 2015-2016 afsat penge til haludvidelsesprojektet i Aulum.  

Aulum Fritidscenter har derfor i samarbejde med Aulum Gymnastikforening og Aulum Håndboldklub udarbejdet en midlertidig løsning af behovet for yderligere haltid ved at leje lokaler ved Aulum Kristne Friskole.  

På møde den 29. august 2011 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget første gang ansøgning fra Aulum Fritidscenter om tilskud til leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole, samt indgåelse af 1-årig aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 800 timer i minihallen. Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende to gange godkendt forlængelse af aftalen, og Aulum Fritidscenter søger hermed om forlængelse af aftalen for endnu et år (sæson 2014-15) indtil 30. juni 2015.  

Den årlige udgift ved 800 timer á 92,30 kr. bliver 73.840 kr., og ved tilskud på 73 % i henhold til lokaletilskudsreglerne bliver udgiften i alt 53.903 kr. for Herning Kommune.   Der ansøges således om et årligt tilskud på 53.903 kr. for ovennævnte periode.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Aulum Fritidscenter kan indgå 1-årig aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 800 timer i minihallen i perioden 01.09.2014 - 30.06.2015

 

at der bevilges et tilskud på 53.903 kr. til lejeudgiften finansieret fra konto for særligt lokaletilskud (374 00 203 06)

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.12-G01-1-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30.06.2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014.

Sammenfattende viser opfølgningen, at der forventes et mindre forbrug på 5,9 mio. kr. vedr. driftsbudgettet og et mindre forbrug på 60,0 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet i forhold til det korrigerede budget inkl. de overførte uforbrugte midler fra 2013.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i to hovedområder: drift og anlæg. 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:
 [image]
 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter, og positive tal er mindre udgifter.
 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 5,9 mio. kr. (mindre forbrug) som kan specificeres således:
 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr., som kan henføres til flg. forhold:

 • 0,8 mio. kr. reserveret til ændringer af friluftsbadet ved Herning Svømmehal

 • 0,7 mio. kr. vedr. bevilgede men ikke udbetalte tilskud til planlagte aktiviteter og projekter.

 • 1,0 mio. kr. vedr. midler disponeret til fremtidige vedligeholdelsesopgaver (Vandkulturhuset m.fl.).  

 

Serviceområde 14, Biblioteker:
Der forventes et forbrug svarende til det korrigerede budget.
 
Serviceområde 15, Kultur:
Der forventes et mindre forbrug på ca. 3,4 mio. kr., som kan henføres til de normale overførsler vedr. kommunens kulturinstitutioner samt bevilgede, men ikke udbetalte, tilskud til planlagte kulturelle arrangementer og aktiviteter.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen og overholdelse af det oprindeligt vedtagne budget giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 


Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:
 [image]
 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindre udgifter.  

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindre forbug i 2014 på 60,0 mio. kr., som kan henføres til flg. projekter:
 
50-meter svømmebassin:
Forventet mindre forbrug på 36 mio. kr. vedr. etablering af nyt 50-meter bassin ved Herning Svømmehal, hvor godt halvdelen af etableringsudgiften først vil blive forbrugt i 2015.
 
Øvrige projekter:
Mindre forbrug på 24 mio. kr. kan henføres til projekter, hvor der er usikkerhed om igangsætning eller som først forventes gennemført/afsluttet i 2015:

 • Udbygning af Lind Hallen

 • Herning Fodboldeksp.

 • Vedligeholdelsespulje

 • Timeline

 • Uhre Motorsportscenter

 • Feldborg BMX

 • Haludvidelsesprojekt i Sdr. Felding

 • Boldbane ved Herning Gymnasium

 

De konkrete afvigelser fremgår af vedhæftede økonomioversigter på funktionsniveau for såvel drift som anlæg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhversudvalget den 8. september 2014 og i Byrådet den 16. september 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Tilskud til KMF 336 - Klassisk Musik Festival 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejdsgruppen bag KMF – Klassisk Musik Festival 2014 ansøger om tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af festivalen for 5. gang i tidsrummet fra den 2.-16. november 2014.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag KMF 336 er et samarbejde mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner, idet den består af repræsentanter fra de kulturelle samråd i begge kommuner. Arbejdsgruppen sørger for en fælles markedsføring, ligesom den er arrangør af åbnings- og afslutningskoncerterne.
Der planlægges et program for de 14 dage – 336 timer – som sikrer musiske aktiviteter så mange steder som muligt i de to kommuner.
 
Klassisk Musik Festival er med succes blevet afholdt i 2004, 2006, 2009 og 2012.
 
Åbningskoncerten – Asiatiske Klange – afholdes den 2. november 2014 i Quben i Ikast. Der medvirker klassiske musikere fra Tyrkiet, Afghanistan, Kina og Sri Lanka. I pausen afholdes workshops med de medvirkende musikere samt med deltagelse fra de lokale etniske foreninger fra begge kommuner.
Afslutningskoncerten – Operaklange – afholdes den 16. november 2014 i MCH Herning Kongrescenter. Hovedaktørerne er et stort FOF kor etableret til lejligheden samt andre korsangere. Dirigent er Frans Rasmussen, og Ulrich Stærk står for musikken. Programmet omfatter populær operamusik, bl.a. Fangekoret fra Nabucco og Kehraus fra Maskarade. De 4 solister – Elsebeth Dreisig, Andrea Pellegrini, Jens Krogsgaard og Jesper Buhl – er lokale sangere eller har tilknytning til Unge Sangere i Ikast.
 
Arbejdsgruppen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 100.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne og den fælles markedsføring.

 

Budgettet for KMF 336 2014 er på 967.000 kr. Til sammenligning var det i 2012 på 590.000 kr., hvor Herning Kommune bevilgede 75.000 kr. Fra KMF 336 2012 var der et overskud på 79.949,27 kr.

 

Til gennemførelsen af KMF 336 2014 bidrager Kulturelt Samråd Herning med 75.000 kr. af egne midler, Kulturelt Samråd Ikast-Brande bidrager med 25.000 kr. og Ikast-Brande Kommune har bevilget 150.000 kr. Derudover bidrager Herning Kommune med midler fra Overgangsordningen fra Ringkjøbing Amts kulturstøtte på 112.000 kr.   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne og den fælles markedsføring fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 261.221 kr.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.10-P20-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

CHPEA ansøger om tilskud til markedsføring af Svend Wiig Hansen GIGANT

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum (CHPEA) fremsender 20. juni 2014 ansøgning om økonomisk tilskud til markedsføring på 30.000 kr. af den forestående udstilling Svend Wiig Hansen GIGANT, der åbner 5. september 2014.

Sagsfremstilling

I et samarbejde med HEART og Kunstmuseet Brundlund Slot har CHPEA i mere end et år arbejdet på udstillingen Svend Wiig Hansen GIGANT. Den omfangsrige udstilling kan opleves på alle tre udstillingssteder på samme tid. Samarbejdet har foruden udstillingen udmøntet sig i et omfattende forskningsbaseret katalog og en dokumentarfilm om kunstneren.

Udstillingen sætter fokus på en af de store mestre i moderne danske kunst, som var særligt kendt for sine karakteristiske menneskeskildringer og kunstneriske eksperimenter. Formålet med dette forskningsbaserede udstillingsprojekt er, at gennemføre det første komparative studie af Svend Wiig Hansens værk, hvor han både sættes ind i en dansk og en europæisk sammenhæng.


Det samlede budget for udstillingsprojektet er 1.630.000 kr. Heraf udgør museernes samlede egenfinansiering til projektet 150.000 kr., altså 50.000 kr. fra hver.
 
Udstillingen vil strække sig fra Aabenraa til Herning, hvilket kræver en solid markedsføring.. Der er budgetteret med udgifter til kommunikation og markedsføring på 68.000 kr., hvor der ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om 30.000 kr. til den samlede markedsføring. Ansøgningen sendes på vegne af alle tre museer og pengene tilgodeser det samlede projekt og ikke den enkelte institution.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 30.000 kr. til markedsføring af udstillingen Svend Wiig Hansen GIGANT fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 261.221 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-3-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Museum Midtjylland årsregnskab 2013 samt budget 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender den 9. juni 2014 årsregnskab og revisionsprotokol for 2013 samt budget for 2015 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands regnskab for 2013 er blevet godkendt på styrelsesmødet den 6. marts 2014.
 
Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner og består af afdelingerne: Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter samt Palsgaard Skovmuseum.
 
Årsregnskabet for 2013 udviser et overskud på 129.104 kr. før henlæggelser. I løbet af 2013 er der anvendt 368.550 kr. af henlæggelserne til projektet Kvindeliv før Kristi fødsel, Herning 100, kulturundervisning samt konsulentbistand med Mercuri Urval. Samtidig er der i 2013 foretaget henlæggelser på 497.654 kr. til udgravninger, formidlingsseminar samt stråtag til Frilandsmuseet. Dette giver en nettohenlæggelse på 129.104 kr., hvorefter årsregnskabet går i 0.  
Museet har aktiver for 6.378.882 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 4.746.770 kr. inklusiv henlæggelser.
 
Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således i t.kr.:

 

[image]


Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men det påpeges dog, at det er vigtigt at iværksætte rutiner, der kompenserer for den manglende funktionsadskillelse, idet hvervet som bogholder og kasser varetages af samme person.
 
I 2013 blev der ligeledes ført samlingsrevision, som viste at ikke alle museets genstande er registreret i museets registreringssystem. Samlingsrevisionen henstiller til, at museet får foretaget korrekt registrering af samtlige genstande.
 
Herning Kommune har i 2013 ydet et ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 3.683.000 kr. samt et tilskud på 50.000 kr. til Herningånden i forbindelse med Købstadsjubilæet.

 
I 2013 havde Museum Midtjyllands 5 afdelinger et samlet besøgstal på 28.288.
 
Transformationen

Herning Museum og Textilforum smelter sammen til Det Nye Textilforum (også omtalt i regnskabet som Herning Klædefabrik), som bliver et internationalt center for forskning og formidling af tekstil og beklædning i fortid, nutid og fremtid. Denne igangværende transformation fik de første større bevillinger i 2013. Status på indkomne beløb til transformationen var pr. 26. juni 2014 på 3.554.000 kr. Herning Kommune har bevilget 5.000.000. kr. i 2015 og 5.000.000 kr. i 2016 til projektet jf. budgetforliget for 2014-2017.
 
Museum Midtjylland fraflytter bygningerne på museumsgade 32 (det tidligere Herning Museum) og samler personale på Vestergade 20 ved Textilforum. Nedpakningen og flytningen blev påbegyndt i slutningen af 2013 og forventes afsluttet i slutningen af 2014.

 

Budget 2015

Museum Midtjylland fremsender desuden budget for 2015. Der er intet at bemærke og budgettet balancerer omkring 0.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for 2013 godkendes.

 

at budgettet for 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1272-08 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Den gl. Skolehal i Vildbjerg - driftstilskud 2014/15

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøger om fortsat tilskud til drift af Vildbjerg Gl. Skolehal for sæsonen 2014/15.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har siden 2007 forestået driften og administrationen af Vildbjerg Gl. Skolehal på 1-årige bevillinger, der udbetales i to rater.  

Centret er villig til fortsat at drifte hallen på de nuværende vilkår, og med den almindelige fremskrivning på halområdet vil udgiften beløbe sig til 172.000 kr. i tilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og 252.000 til forbrugsafgifter, ejendomsskatter og forsikringer - i alt 424.000 kr. som er reserveret på halkontoen.

 

Når ny hal i Vildbjerg Sports - og Kulturcenter tages i brug, stopper drift af Gl. Skolehal. Dermed tilbageføres det ekstraordinære driftstilskud til halkontoen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der for sæsonen 2014/15 bevilliges 172.000 kr. til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter for drift af Vildbjerg Gl. Skolehal.

 

at der for sæsonen 2014/15 bevilliges 252.000 kr. til forbrugsafgifter og ejendomsskatter m.v. som Herning Kommune afholder.

 

at udgiften på i alt 424.000 kr. finansieres fra serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen (374 00 221-04).

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.02.05-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Filmskole søger om tilskud til opstart af undervisning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Filmværksted ved Knud Rønn fremsender 23. juni ansøgning om tilskud på 40.250 kr. i alt til opstart af flere undervisningsforløb i efteråret 2014 og foråret 2015.

Sagsfremstilling

Herning Filmværksted har siden efteråret 2013 været i en opstartsfase, hvor der bl.a. er fundet lokaler i Huset No7, der er indkøbt udstyr (hvortil KFU i december bidrog med 61.000 kr., mens et lignende beløb blev fundet hos samarbejdspartnere og sponsorer), og i efteråret planlægger filmværkstedet at etablere sig som en forening.

 

Visionen for Herning Filmværksted er at give børn og unge en mulighed for at lege med og fordybe sig i filmmediets muligheder.

For at komme et skridt videre, søger Herning Filmvæksted om et økonomisk tilskud til igangsætning af seks kursusforløb for børn og unge i målgrupperne 9-12 år, 9-15 år og 12-15 år. Kurserne omhandler henholdsvis filmproduktion og animation. Hvert forløb varer mellem 15 og 20 timer.

 

Aktiviteten og indholdet passe meget fint til Kulturministerens nye Børn og Unge strategi.

Økonomi

Udgifterne til de seks forløb budgetteres til 55.850 kr. Den primære omkostning er 41.250 kr., mens der er afsat 9.000 kr. til annoncering, 3.200 kr. til administration og 2.400 kr. til materialer.

Indtægterne, som udelukkende er deltagerbetaling er budgetteret til 15.600 kr. (hver elev betaler 250-300 kr. per forløb).

Herning Filmværksted ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om differencen: 40.250 kr.

 

Forvaltningen vurderer, at Herning Filmværksted bør kunne udføre administration som frivilligt arbejder - på linje med foreningslivet i Herning Kommune i øvrigt. Derudover vurderes 9.000 kr. i annonceomkostninger som værende et højt beløb, især i betragtning af målgruppen, som erfaringsmæssigt ikke nås via ordinær markedsføring, men derimod via facebook, skoleintra mv. Der kunne overvejes markedsføringsfællesskab med en etableret samarbejdspartner, som f.eks. Herning Billedskole (som også bor i Huset No7).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 30.000 kr. til opstart af seks kursusforløb for de beskrevne målgrupper (afholdes i 2014/2015)

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 23. juni resterer 261.221 kr.

 

at bevillingen ikke kan danne præcedens for yderligere ansøgninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Dacapo Midtjysk Musikforening søger om tilskud til symfonikoncert

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dacapo Midtjysk Musikforening fremsender 30. juni ansøgning om 30.000 kr. i tilskud til symfonikoncert i MCH Kongrescenter den 5. september.

Sagsfremstilling

Dacapo Midtjysk Musikforening (Dacapo) har gennem de senere år afholdt symfonikoncerter i MCH Kongrescenter. Indtil for fire år siden afholdt foreningen to koncerter per år, men bl.a. på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i 2010 om fremadrettet kun at ville støtte en symfonikoncert i Herning, afholder Dacapo nu en koncert per år.

Dette år er det med Aarhus Symfoniorkester, og der forventes i lighed med tidligere år mellem 500 og 600 tilhørere.  

Symfonikoncerten, som afholdes fredag 5. september, har flg. program:

Dirigent: Michael Schønwandt

Solist: Mathias Kjøller, klarinet

Program:

 • Carl Nielsen/Hans Abrahamsen: Commotio, bearbejdet for symfoniorkester af Hans Abrahamsen

 • W.A. Mozart: Koncert for klarinet og orkester

 • Antonìn Dvoràk: Symfoni nr. 8

 

Budgettet for koncerten balancerer ved ca. 89.000 kr.
På udgiftssiden udgør honorar 65.000 kr., mens MCH Kongrescenter modtager det resterende beløb til delvis dækning af lokaleomkostninger.
Herning Kommune støtter koncerten med 32.908 kr. fra Overgangsordningen fra Ringkjøbing Amt kulturstøtte. Derudover yder Kulturelt Samråd tilskud på 12.000 kr. og Billetkøb, Herning Teater 10.000 kr. MCH bidrager med mandskab, opstilling, forplejning mv. således at regnskabet går i nul under forudsætning af, at udvalget vælger at støtte afholdelse af symfonikoncerten med det ansøgte beløb.  

Dacapo søger om 30.000 kr. i støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 30.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 23. juni resterer 261.221 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Musikskole søger om tilskud til rejse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender 4. juli ansøgning om tilskud på 18.200 kr. til orkesterrejse til Berlin.

Sagsfremstilling

Herning Musikskoles marimbaorkester blev i forbindelse med kommunesammenlægningen rigere i det "El Rico Mambo", som var tilknyttet Trehøje Musikskole blev en del af Herning Musikskole.

El Rico Mambo er et tværkommunalt samarbejde - nu mellem Herning og Vejle musikskoler.

Marimbaorkestret er meget brugt, både lokalt i Herning Kommune, men også i hele kulturregionen, nationalt og internationalt. Bl.a. skal nævnes at El Rico Mambo er udtaget til TV2s Talent 2015 audition (produktionsselskabet kontaktede selv musikskolen).

Orkestret har gæstet både Italien og Spanien. Den 4.-7. september går turen så til Berlin.

Orkestret vil i løbet af turen optræde forskellige steder i Berlin, ligesom turen naturligvis også indeholder sociale elementer.

Der deltager både lærere, elever og forældre fra Herning og Vejle i turen.

 

Budgettet for hele rejsen er 109.000 kr., hvoraf der kalkuleres med 50.000 kr. fra støtteforeningen, 20.000 kr. fra de to musikskoler, 15.000 kr. fra Egefonden og 5.600 kr. i deltagerbetaling fra voksne og forældre. Det betyder, at der er 18.200 kr. som endnu ikke er finansieret. Herning Musikskole søger Kultur- og Fritidsudvalget om dette beløb.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at yde 200 kr. i tilskud per elev til korrejser i Danmark og Europa.

 

Der deltager 12 elever fra Herning Musikskole på rejsen, hvilket efter normal praksis giver et tilskud op 2.400 kr.

De 9 elever fra Vejle Musikskole modtager ikke tilskud fra Herning Kommune  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 2.400 kr. til El Rico Mambos orkesterrejse til Berlin i september.

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 23. juni resterer 261.221 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-6-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Dagcenter aktiviteter i Ørre Skytteforenings klublokaler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ørre Skytteforening v/ fmd. Kim Ibsen søger om fritagelse for modregning i lokaletilskud i forbindelse med ønsket om at udleje foreningens lokaler i dagtimerne til Rosenholm Dagcenter, Kridthuset.  

Sagsfremstilling

Ørre Skytteforening har haft nogle indledende drøftelser med det kommunale dagcenter Rosenholm, idet Kridthuset gerne vil leje foreningens lokaler i dagtimerne. Dette med det formål at afhjælpe at 4-5 dagcenterbrugere m. personale kan opholde sig og lave forskellige indendørs og udendørs aktiviteter i ugens 5 hverdage i tidsrummet mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-13. Ørre Skytteforening bruger fortrinsvis lokalerne i de sene eftermiddagstimer, aftentimer og weekends.


Lejeaftalen omhandler 100 m2 fordelt på et stort fællesrum med køkkenfaciliteter, gang og toilet mv. Endvidere kan tilhørende udendørsarealer/-faciliteter benyttes.


Forventet lejeniveau udgør 3.000 kr. pr. måned, dvs. en årlig leje på ca. 36.000 kr. svarende til 360 kr./ m2, som forventes at modsvare de øgede udgifter klubben har ved at stille lokalerne til rådighed for dagcentret.


I henhold til gældende lokaletilskudsregler modregnes foreningen for evt. lejeindtægt i forbindelse med beregning af det årlige lokaletilskud jf. folkeoplysningsbekendtgørelsen §15, stk. 2: ”Evt. lejeindtægter fradrages inden beregning af lokaletilskud”. Der er dog mulighed for at tilføre det reducerede beløb via det ikke lovbestemte lokaletilskud, således at foreningen fortsat modtager dette via konto for særligt lokaletilskud.


Ørre Skytteforening søger om at få tilført modregning via særligt lokaletilskud i forbindelse med den fælles lokaleudnyttelse.


Der er tidligere godkendt lignende sager vedr. fælles lokaleudnyttelse i forbindelse med etablering af daginstitutionstilbud i henholdsvis Herning Fremad's og Sunds IF’s foreningslokaler. Godkendt lejeniveau: 375 kr./ m2 (1998-niveau)


Det er forvaltningens opfattelse, at anførte lejeniveau på 360 kr./m2 modsvarer de øgede udgifter, klubben har ved at stille lokalerne til rådighed for dagcentret.


Ansvaret for Kridthusets aktiviteter i Ørre Skytteforenings lokaler er placeret hos dagcentret.
 

Ørre Skytteforening er optaget som medlemsforening under Idrætsrådet i Herning. Foreningen tegner jf. seneste indberetning 55 medlemmer, heraf 32 over 25 år.
 
Klubben modtager pt. et årligt lokaletilskud på ca. 22.000,- kr. svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter iht. folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende tilskudsordning for området.

Ørre Skytteforening søger hermed om fritagelse for modregning af lejeindtægten fra Rosenholm, således at der ikke sker en ændring af det årlige lokaletilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der foretages en mindre reduktion på 5.000 kr. i det årlige lokaletilskud til Ørre Skytteforening således, at det årlige lokaletilskud herefter udgør anslået 17.000 kr.

 

at ordningen er gældende forudsat at samarbejdsaftalen opretholdes  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Orientering: Fredning af De Geometriske Haver

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 18. juni 2014 modtaget Kulturstyrelsens endelige afgørelse med beslutning om fredning af De Geometriske Haver. Fredningen er derfor nu er en realitet.
 
Herning Kommune har anbefalet fredningen på vilkår af, at fire punkter blev indarbejdet i fredningen.
 
Kulturstyrelsen har i afgørelsen svaret med følgende bemærkninger til vikårene:
 
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at bygningsfredningsloven ikke giver mulighed for at knytte betingelser til en fredning.

 

 • Kulturstyrelsen er bekendt med, at der i C.Th. Sørensens plan indgik et vandbassin i cirklen. Men for at Kulturstyrelsen kan tage stilling til forslaget, kræves der imidlertid et konkret projekt. Der kan blive behov for udtalelse fra Det særlige bygningssyn, hvor af et af medlemmerne er indstillet af Danske Landskabsarkitekter.
   

 • Etablering af strøm- og vandforsyning i haverne kræver ligeledes, at der fremsendes en konkret ansøgning til styrelsen.

 

 • Kulturstyrelsen har ingen myndighed til at kræve den eksisterende stilleplads fjernet eller flyttet.

 

 • Almindelig vedligeholdelse af et fredet landskabsarkitektonisk værk kræver ikke styrelsens tilladelse. I henhold til deklarationen på ejendommen, har styrelsen ingen bemærkninger til dens retningslinjer for anlæggets pleje.

 
Forvaltningen fremsender ansøgning til Kulturstyrelsen om etablering af strøm- og vandforsyning i haverne, og forventer, at fremføring af strøm- og vandforsyning kan udføres inden årets udgang.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 11. august 2014, pkt. 170:

at sagen tages til orientering.Teknik- og Miljøudvalget, 11. august 2014, pkt. 170:

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget