Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 18. juni 2018
Mødested: Museum Midtjylland, Vestergade 20, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg hos Museum Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rundvisning i den nye udstilling "Made in midtjylland" i Museum Midtjylland.

Beslutning

Til orientering.

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af midler til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 1.258.000 kr. pr. 1. januar 2018 inklusiv overførsel fra 2017.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.

 

Der er på nuværende tidspunkt registreret følgende ansøgninger og opgaver:

 

 • Fugtskade på Den Jyske Sangskole - 87.700 kr.
 • Skimmelsvamp i Headspace - 178.500 kr.
 • Beskæring af træ, der vokser ind i bygningen ved Den Jyske Sangskole - 10.000 kr.

 

I alt ansøgninger for 276.200 kr., og det forventes at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 500.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.
at udgiften finansieres af der til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-G01-4-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Studsgård Minihal søger om tilskud til lysarmatur i hallen, gangarealer og baderum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Mette Nielsen

Sagsresume

Studsgård Minihal søger om 67.050 kr. i tilskud til udskiftning af belysning.

Sagsfremstilling

De eksisterende lysarmaturer i Studsgaard Minihal er mere end 30 år gamle, hvilket betyder at der ofte er behov for reparation af enkelte armaturer. Disse reparationer kræver, at der hver gang gang skal opbygges et stillads for at kunne gennemføre reparationen, hvilket er meget omkostningskrævende. 

Installatøren vurderer, at inden for kort tid skal de resterende armaturer også repareres. Studsgård Minihal forudser at udgifterne til stilladsopbygning og reparation mv. vil overstige udgifterne i forhold til en total udskiftning af alle armaturer på én gang.

 

Minihallen har ikke mulighed for at dække udgiften til udskiftningen og søger derfor udvalget om tilskud.

Økonomi

Studsgård Minihal har indhentet to tilbud med billigste udgift på 67.050 kr. incl. moms.

Minihallen modtager et årligt bloktilskud på 135.000 kr. fra Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at at der bevilliges et tilskud på 67.050 kr. til udskiftning af belysning
at tilskuddet finansieres fra SO11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med kr. 67.500.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sportscenter Herning søger om tilskud til udskiftning af gulve i idrætshaller/ sale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sportscenter Herning søger om tilskud til omfattende renovering/ udskiftning af halgulve hhv. i sportscentrets multihal (svarede til 3 stk. 20 x 40 m haller), håndboldhallen og centrets 4 kampsportslokaler.

Sagsfremstilling

Gulvene i Sportscenter Herning stammer fra etablering af byggeriet i 2000. Gulvene er lavet af pulastic (flydende vinyl), hvor multihallen er lagt på beton og uden et korrekt affjedret sportsgulv. Vinylbelægningen er efterhånden nedslidt, hvor gulvenes strækningsevne er aftaget så meget, at der opstår revnedannelser ved belastning. Revnedannelserne bevirker, at der sker vandnedsivning ved gulvvask, som accelererer nedbrydningen af gulvet og undergulvet.

 

Gulvenes restlevetid er jf. besigtigelse af Herning Kommunes Ejendomsafdeling vurderet til ca. 2-3 år for hallerne og 4-6 år for kampsportslokalerne.

 

Det er et stort ønske at få udskiftet gulvene og få lagt et korrekt affjedrende sportsgulv i multihallen mhp. at minimere risiko for overbelastningsskader hos de mange aktive udøvere. Budgetterede udgifter i forbindelse hermed udgør 550 kr. pr. m2 incl. opstregning. Håndboldhallen og kampsportslokalerne har den fornødne sportsopbygning/ stødabsorbering, hvorfor der her kun er behov for en ny overflade et såkaldt "facelift", hvor budetterede udgifter udgør 200 kr. pr. m2. Hertil kommer udgifter til opstregning på 30.000 kr. pr. 20x40 meter bane.

 

Budgetterede udgifter:

  

Hal/ lokale

Antal m2/ pris

Udgift, ex. moms

Multihal, nyt gulv incl. opstregning

3.000 m2 x 550 kr.

1,650 mio. kr.

Håndboldhal, facelift

1.060 m2 x 200 kr.

0,212 mio. kr.

Håndboldhal, opstregning

20 x 40 m. bane á 30.000 kr.

0,030 mio. kr.

Kampsportslokaler, facelift

1.148 m2 x 200 kr.

0,230 mio. kr.

I alt

 

2,122 mio. kr.

    

Sportscenter Herning forventer selv at kunne bidrage med ca. 100.000 kr. ifm. en udskiftning/ renovering af idrætsgulve i multihal, håndboldhal og kampsportslokaler, hvor multihallen har den højeste prioritet.

 

Sportscenter Hernings formueforhold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat:    -66.104 kr.
 • Egenkapital: 814.335 kr.
 • Likvide beholdninger: 1.981.163 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der ifm. frigivelse af anlægsbevilling af fase 1 Projekt Ny Holing, jf. byrådsbeslutning af 15/11-2016, pkt. nr. 293, blev afsat 0,327 mio. kr. til renovering af halgulve i badmintonhallen og opvisningshallen. Renoveringen er gennemført i 2017.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.10-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning KFUM Idrætscenter og Fodbold søger om tilskud til kunstgræs/ hybridbane

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning KFUM Idrætscenter og Herning KFUM fodbold søger om tilskud til anlæggelse af en kunstgræs/ hybridbane med lys på klubbens eksisterende baneanlæg.

Sagsfremstilling

Herning KFUM Idrætscenter er beliggende H.P. Hansensvej 10 i Herning. Idrætscentret er en selvejende institution, som ejer klubhuset, som lejes ud til Herning KFUM Fodbold. Herning Kommune yder et årligt driftstilskud på 609.000 kr. svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter iht. folkeoplysningsloven. Klubben tegner jf. seneste indberetning 290 aktive medlemmer, heraf 200 under 25 år. Klubben benytter kommunalt baneanlæg i tilknytning til klubhuset.

 

Klubben har i de senere år haft et øget medlemstilgang og ønsker i takt hermed fortsat at styrke aktivitetsudviklingen og en udvidelse/ forbedring af eksisterende træningsfaciliteter/ baneanlæg, hvor vejrliget vanskeliggør spilbare baner en stor del af sæsonen.

 

Klubben har derfor et stort ønske om at etablere en kunstgræs/ hybridbane, som kan afhjælpe baneforholdene væsentligt og forlænge brugstimerne på anlægget, som udover klubben benyttes af Herning Gymnasium og de nærtliggende skoler og friskoler m.fl.

 

Budgetterede udgifter ifm. anlæg af kunstgræs/ hybridbane incl. lysanlæg, hegn mm. udgør anslået 4 mio. kr. ex. moms. Herning Kommune søges om et tilskud på 2 mio. kr. De resterende 2 mio. forventes tilvejebragt via tilskud fra skoler/ institutioner, fonde og sponsorer mm.

Afledt driftsudgift vil være på ca. 0,130 mio. kr. årligt.

 

Formueforhold KFUM Fodbold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets reslutat: 29.295 kr.
 • Egenkapital: 53.124 kr.
 • Likvid kapital: 12.523 kr. 

 

Formueforhold KFUM Idrætscenter jf. regnskab 2017:

 

 • Årets reslutat: 68.876 kr.
 • Egenkapital: 569.635 kr.
 • Likvid kapital: 384.001 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sunds IF søger om tilskud til renovering og udvidelse klubhus mm.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds Idrætsforening (Sunds IF) søger om tilskud til renovering og udvidelse af klubhusfaciliteter og færdiggørelse af kunstgræsbaneanlæg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en fremtidssikring af Sunds IF og for fortsat at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer arbejder fodboldklubben med en samlet vision om en udbygning af Idrætscenter Sunds Vest i flere faser. Fase 1 med en ny kunstgræsbane er etableret og indviet i 2017 med et tilskud på 1,5 mio. kr. fra Herning Kommune i budget 2016.

 

Fase 2 og 3 består af udbygning af kunstgræsbane anlægget med et multianlæg og grønne opholdsområder, ude-fitness, cykelparkering mm., som kan fremme udvikling og samarbejde mellem skoler, institutioner og foreninger.

 

Fase 4 vedrører en omfattende renovering af de eksisterende klubhusfaciliteter og en større udbygning med flere omklædningsrum, større fællesarealer og møderum samt depotrum mm.

 

Anlægsbudget fase 2, 3 og 4

Beløb

Fase 2-3: Multianlæg, grønne opholdsområder, ude-fitness, cykel parkering mm.

0,750 mio. kr.

Fase 4: Renovering og udvidelse af klubhus, incl. ny struktur og ejerforhold/ fusion med Sunds Multicenter på anslået 1,5 mio. kr.

7,900 mio. kr.

I alt

8,650 mio. kr.

 

Forslag til finansieringsplan

Beløb

Herning Kommune

(der søges om hhv. 0,600 mio. kr. til multianlæg mm. og 6,320 mio. kr. til klubhusudvidelse/ renovering)

6,920 mio. kr.

Egenbetaling

(hhv. 0,150 mio. kr. til multianlæg mm og 1,582 mio. kr. til klubhusudvidelse/ renovering)

1,730 mio. kr.

I alt

8,650 mio. kr.

 

Ifm. til-/ ombygningsprojektet udvides idrætscentret fra de nuværende ca. 500 m2 til ca. 750 m2. Omklædningsfaciliteterne opgraderes og udvides fra de nuværende 6 til 12 omklædningsrum. Fællesarealerne omfatter en udvidelse af møderum på 1. sal og en udvidelse af fællesrum ved kantinen. Samtidig sker der en gennemgribende renovering af de eksisterende nedslidte klublokaler, herunder nyt tag og isolering.

 

Der søges om et afledt forøget driftstilskudsbehov på ca. 210.000 kr.

 

Indtægter

Nuværende driftsbudget for Idrætscentret jf. regnskab 2017

Oplæg til nyt driftsbudget

Herning Kommune

435.000 kr.

645.000 kr.

Skalmejegården

205.000 kr.

205.000 kr.

Sunds IF, lokaleleje

97.000 kr.

100.000 kr.

Sunds IF, leje af kunstgræsbane

 -

  75.000 kr.

Total

737.000 kr.

1.025.000 kr.

 

Ifm. udvidelsen/ renoveringen af idrætscentret arbejdes der på en ny struktur/ ejerforhold for idrætscentret i form af en fusionering med Multicenter Sunds. Der er en igangværende dialog herom, og begge parter forholder sig positivt til en evt. fusion.

 

Sunds IF tegner jf. seneste indberetning 668 medlemmer, heraf 488 under 25 år. Idrætscentret modtager et årligt lokaletilskud fra Herning Kommune på 435.000 kr. (2017) svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter iht. folkeoplysningsloven.

 

Formueforhold Sunds IF Center jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat:-22.364 kr.
 • Egenkapital: 1.094.548 kr.
 • Likvid kapital: 181.647 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.02-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Elite søger om forøget tilskud til styrkelse af talentmiljøer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Elite søger om tilskud til at løfte talenttræningen i hhv. Herning Ishockey Klub og Vildbjerg Sportsforening Kvindefodbold.

Sagsfremstilling

Herning Elite ønsker at styrke/ satse yderligere på udvalgte talenttræningsmiljøer i at være stabilt producerende toptalentmiljøer, som kan gå hele vejen fra ungdomstalent til senior elite atleter.

 

De 2 udvalgte talentmiljøer drejer som om hhv. Herning Ishockey Klub og Vildbjerg Sportsforening Kvindefodbold, som er udvalgt på baggrund af et stærkt fundament og potentiale.

 

For HIK's vedkommende vurderer Herning Elite, at ansættelse af en talentchef vil bane vejen for at sikre, at arbejdet fra U13 til Blue Fox A-landsholdet er struktureret og baseret på den nyeste viden inden for ishockey. Indsigt og viden, som kan bidrage til et fortsat udvikling af HIK og talentudviklingen i mange år frem og udvikle talenter, som kan gå hele vejen.

 

I Vildbjerg SF vurderes behovet at være en sportslig ansvarlig, som kan udvikle og sikre en sammenhængende talentudviklingsstrategi, som styrker klubbens fundament og videreudvikler samarbejdet med lokale samarbejdsklubber. Vildbjerg SF har et stort potentiale, hvor klubbens talenter kan fortsætte i klubbens senior miljø. Pt. spiller Vildbjerg om at rykke op i 3F ligaen, som er den bedste række i Danmark.

 

Ifm. genforhandling af den nuværende Team Danmark aftale for en ny 4 årig periode fra 2019-2022 søger Herning Elite om et forøget tilskud på 400.000 kr. svarende til 2 halvtidsstillinger, hhv. 200.000 kr. til ansættelse af talentchef i HIK og 200.000 til sportslig ansvarlig i Vildbjerg SF. Klubberne forventer selv hver at bidrage med en kvart til en halv stilling, så der kan blive tale om op til en fuldtidsstilling i hver af de 2 klubber.

 

Herning Kommune yder i 2015-2018 et årligt tilskud til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling på 2,442 mio. kr. jf. indgået samarbejdsaftale med Team Danmark. Herudover yder Team Danmark et årligt tilskud på 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende

Beslutning

Sagen tages af dagsordenen.

 

Sagsnr.: 04.08.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Snejbjerg SG&I - ansøgning om lysanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Snejbjerg SG&I Fodbold ansøger om tilskud til nyt lysanlæg på eksisterende fodboldbane.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Fodbold har i dag kun lys på kunstgræsbanen, hvilket giver en del udfordringer med at gennemføre kampe og træninger i de mørke måneder. Klubben ansøger derfor om tilskud til etablering af nyt lysanlæg på eksisterende 11-mandsbane ved siden af kunstgræsbanen.Banen er i god stand, og der er aldrig problemer med vand eller lignende.

Klubben har i dag 372 medlemmer fordelt på ca. 15 hold, som har 4,5 11-mandsbaner til rådighed, hvoraf det ene er stadion. På længere sigt anser klubben det for nødvendigt at etablere flere baner i Snejbjerg, men første prioritet er at få etableret lys på den eksisterende bane.

 

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra to installatører med billigste tilbud på ca. 402.125 kr. inkl. moms / 321.700 ekskl. moms, og klubben kan præstere en egenbetaling på 80.000 kr.; således at der ansøges om 242.000 kr. ekskl. moms fra Herning Kommune.

Forvaltningen oplyser, at hvis man vælger et LED-lysanlæg, vil udgiften være ca. 684.000 inkl. moms / 547.200 ekskl. moms som har en forventelig levetid på 25-30.000 timer i forhold til et halogen-lysanlæg med en forventelig levetid på 2.500 timer. Der vil ligeledes være en driftsbesparelse på eludgiften ved LED-lys.

Forvaltningen tilføjer, at LED-lys kan fokuseres mere præcis, med mindre nabogener til følge.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager ansøgningen til efterretning
at ansøgningen ikke kan imødekommes på nuværende tidspunkt

Beslutning

Indstillingen tiltrådt –

Udvalget ønsker beløb på driftsbesparelsen.

 

Sagsnr.: 20.00.00-S49-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Præsentation af projektbeskrivelse for kulturel iværksætterskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er fremsendt foreløbig projektbeskrivelse for en eventuel kulturel iværksætterskole v. Amir Rehman til præsentation for udvalget jf. tidligere behandlet sag på møde den 22. januar 2018, pkt. 13.

 

Sagsfremstilling

Udvalget har på møde d. 22 januar 2018 behandlet sag om tilskud til fremstilling af projektbeskrivelse for en eventuel kulturel iværksætterskole i Herning med start i 2019. Udvalget besluttede at bevillige 20.000 kr. til at skabelse af en projektbeskrivelse med beskrivelse af indhold i projektet, køreplan til aktørerne, forberedelse af didaktik og retningslinjer samt besøg hos relevante inspirationskilder.

 

Projektbeskrivelsen tager udgangspunkt i idéen om iværksætterskolen "Herning Happens", hvor unge i Herning Kommune (VIA-, HIH-, gymnasie- samt HF-elever) for et mindre beløb kan købe 32 timers undervisning i kulturelt iværksætteri. Her kan de blive klogere på processen omkring eventskabelse, afvikling af specifikke events samt administration og økonomistyring. Didaktisk læner projektbeskrivelsen sig op mod Fonden for Entreprenørskabs beskrivelse af iværksætteri samt Anne Kirketerps SKUB-metode, hvor man gennem viden og færdigheder samt visualisering kan skabe forandrende handling.

 

Undervisningen (et færdigt forløb) fordeler sig ud over fire moduler á otte timers varighed pr. stk.:

- Basismodul: En introduktion til eventmanagement samt introduktion til de kommende tre moduler

- Modul 1: Økonomistyring, budget og fondssøgning

- Modul 2: Promovering - redskaber til PR som eksempelvis sociale medier, videoproducering, plakatmateriale osv.

- Modul 3: Eventafvikling - redskaber til afvikling af events som eksempelvis konceptudvikling, koordinering af frivillige, booking af aktører, søgning om tilladelse m.m.

 

Forløbsplanen tilbyder henover et kalenderår opstart på fire basismoduler samt mulighed for at vælge modul 1-3 i enten første eller andet halvår. Rækkefølgen af modulerne kan derfor planlægges efter de unge deltageres uddannelse og private omstændigheder.

 

Udover undervisning vil der også være fokus på henholdsvis virksomhedsbesøg og praktisk erfaring. De unge deltagere inviteres med på virksomhedsbesøg hos lokale eller nationale aktører for at skabe en bedre forståelse for, hvordan eventmanagement foregår i virkelig praksis. I forhold til den praktiske erfaring er ønsket, at de unge deltagere sættes i kontakt med en lokal kulturel aktør, og hos dem kan hjælpe med opsætning af et virkeligt event. Der foreslås evt. samarbejde med Fermaten, Team Teatret, HEART eller Herning Bibliotekerne.

 

Som en del af forløbet ønskes det, at deltagerne tilbydes 1-1 vejledning med en mentor. Eksempler på mentorer inkluderer personer som Line Hillerup fra Huset No7 og Thomas Østergaard fra VIA "The Garage" Iværksætterhus.

 

Som afslutning på et opstartet forløb afholdes en såkaldt Creative Idea Festival, hvor de unge deltagere får lov til at pitche en personlig idé for et dommerpanel sammensat med udgangspunkt i eventmageri. Den bedste idé kåres, og vinderen vil modtage et beløb, en mentorordning samt grafisk assistance til at søsætte sit event.

 

Det forventes som udgangspunkt, at iværksætterskolen kan rumme 40 deltagere pr. halvår - og således er succeskriteriet 80 deltagere årligt. Der er ønske om at tildele pladserne, så 20 pladser pr. halvår går til VIA-studerende og de resterende 20 fordeles til andre studerende. Derudover er ønsket at kunne uddele to wildcards pr. forløb til unge, der ikke på tænkelig vis kan fremskaffe midler til betaling af forløbet.

 

Ud fra projektbeskrivelsen er Amir Rehman den gennemgående underviser på det fulde forløb i samarbejde med inviterede oplægsholdere.

 

Den fremsendte projektbeskrivelse er første udkast til modellen for projektet, og vil gennemarbejdes yderligere.

 

Økonomi

Der vil opkræves et deltager gebyr på 5.600 kr. for et samlet forløb (32 timers undervisning - fire moduler á otte timer pr. stk.)

 

Der fremsendes følgende foreløbige budget for den kulturelle iværksætterskole:

 

 

Indtægt

Udgift

Deltager betaling for halvt års kursus pr. mand – et hold af ca. 40 deltager

 Pr. mand 5.600 kr. x 40 deltagere

= 224.000,-

 

VIA betaling til Amirs løn

25.000,-

 

Incubator + elever + Thomas Østergaard

50.000,-

 

En dags intensiv kursus ved fundraiseren.dk

 

 

Pr. mand 3.125,- x 40 deltagere x 2 halvårs kurser

= 250.000,-

Løn til Amir før skat

 

28.000,- pr. md. X 12 mdr.

= 336.000,-

Materialer til elever

 

 

Promovering af projektet

 

 

Ekskursioner

 

 

Domaine udgifter

Herning Happens hjemmeside

 

 

Bundlinjen

523.000

586.000,-

 

 

 

 

Forvaltningen bemærker, at budgettet forekommer mangelfuldt endnu. Der er brug for nærmere afklaring omkring bl.a. udgifter til løn, udgifter til ekskursioner m.v.

Derudover det virker til, at hele projektet er bundet op på én person alene og kvaliteten i undervisningen betvivles.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag for nuværende. Der skal arbejdes videre med indholdet i projektbeskrivelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt – der skal arbejdes videre med projektbeskrivelsen dog således at der ikke anvendes budgetmidler.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Tjørring IF Fodbold - ansøgning om nyt lysanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tjørring IF ansøger om tilskud til nyt lysanlæg på eksisterende fodboldbane.

Sagsfremstilling

Tjørring IF har i dag lys på klubbens to kunstgræsbaner, men finder ikke dette tilstækkeligt i de mørke måneder. Klubben foreslår derfor, at der etableres nyt lysanlæg på en af deres græsbaner.

Klubben har pr. 31.12.2017 - iflg. medlemsindberetningen - 421 aktive medlemmer.

Økonomi

Klubben har indhentet tilbud på et LED-lysanlæg, som har en forventelig levetid på 25-30.000 timer i forhold til et halogen-lysanlæg med en forventelig levetid på 2.500 timer. Der vil ligeledes være en driftsbesparelse på eludgiften ved LED-lys. Tilbuddet for LED-lysanlægget er på 684.000 kr. incl. moms / 547.000 kr. ekskl. moms.

Forvaltningen tilføjer, at LED-lys kan fokuseres mere præcis, med mindre nabogener til følge.

Man har ansøgt og fået bevilget 20.000 kr. fra en fond, og klubben vil påtage sig alt gravearbejde til en anslået værdi af 60.000 kr. ekskl. moms samt nedlægning af kabler.

Forvaltningen oplyser, at hvis man vælger et halogen-lysanlæg, vil prisen være ca. 402.000 kr. incl. moms / 321.600 ekskl. moms

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag på ansøgning, idet Tjørring IF allerede har 2 belyste kunststofbaner.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-4-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningen Ven-tigration søger godkendelse som forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Ven-tigration v./ Mehmet Simsek søger om optagelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal aktivitetsklub.

 

Sagsfremstilling

Ven-tigration er etableret på stiftende generalforsamling den 14. november 2015.

 

Foreningen har til formål at skabe rum for integration og et større fællesskab mellem tyrkisk og dansk kultur - specifikt med fokus på aktiviteter for børn. Der tages udgangspunkt i dansk pædagogik til lektiehjælp samt arrangeres flere forskellige aktiviteter for børn og familier, hvilket er det primære formål. Aktiviteterne omfatter sociale arrangementer, sportsaktiviteter mv.

 

Foreningen er åben for alle personer, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 29 aktive medlemmer samt 7 passive medlemmer. Af de aktive medlemmer er 24 personer under 25 år.

 

Af de aktive medlemmer er 23 medlemmer bosiddende i Herning Kommune, 3 i Ikast-Brande Kommune, 2 i Ringkøbing-Skjern Kommune og 1 i Holstebro Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§1- Foreningens navn, territoriale tilhørsforhold og adresse:

Stk. 1.2: Foreningens primære aktiviteter skal foregå i Herning Kommune for at kunne godkendes

 

§3 - Medlemskab og kontingent:

Der bør indskrives en paragraf der omhandler en forældre eller værges forhold i forbindelse med medlemsskab, når et medlem er under 16 år og derfor bl.a. ikke har stemmeret til generalforsamling

 

§5 - Foreningens bestyrelse:

Stk. 5.4: Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg på generalforsamling - formandspost og posten som kasserer kan ikke varetages af samme person

 

§10 - Foreningens opløsning:

Foreningen kan opløses på enten to ordinære generalforsamlinger der efterfølger hinanden, eller ved indkaldelse til en i dette øjemed særligt ekstraordinær generalforsamling. Ved den ekstraordinære generalforsamling skal 2/3 af foreningens medlemmer være til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 stemmer for forslaget. Hvis et sådant stemmeflertal opnås på den første ordinære generalforsamling, kan foreningen på den efterfølgende generalforsamling opløses med 3/4 stemmeflerhed uanset fremmødte antal medlemmer.

 

Foreningen falder ind under de blandede foreninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen anførte bemærkninger
at der bevilliges et grundtilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 2400 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-3-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Vildbjerg Netværks Cafe søger om lokaletilskud og foreningsgodkendelse i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Netværks Cafe (VNC) v./ Hans Henrik Bertelsen søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven samt om lokaletilskud. Foreningen er en lokal IT- og E-sportsklub.

 

Sagsfremstilling

Foreningsgodkendelse:

 

Vildbjerg Netværks Cafe er etableret på stiftende generalforsamling den 16. maj 2018.

 

Foreningen har til formål at skabe mødested og socialt samvær for enhver person over 16 år, der har interesse for IT og E-sport. Gennem faglige og sociale aktiviteter skabes der rum for fællesskab. Der afvikles aktiviteter som IT-support for ældre, E-sport, kreative aktiviteter, fællesspisning m.m.

 

Foreningen er åben for alle over 16 år, der kan tilslutte sig foreningens formål, og som har indbetalt kontingent. Kontingentet er fastsat til 150 kr. pr. kvartal.

 

Foreningen tegner pt. 11 medlemmer, der alle er bosiddende i Herning Kommune. Der er fire medlemmer under 25 år.  

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§8 - Ekstraordinær generalforsamling:

Indkaldelse til ekstrarordinær generalforsamling skal ske, når 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske til bestyrelsen herom med oplysning af emnet, der ønskes behandlet.

 

§13 - Opløsning af cafeen:

Stk. 1: For at VNC kan opløses, skal det ske på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves det, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. For at forslaget vedtages kræves det, at 3/4 af stemmerne er for. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig i dette øjemed, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan beslutningen træffes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Stk. 2-5: Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt, at der hensættes 50% af foreningens formue på en lukket konto ved en eventuel opløsning. En fastfrysning af økonomiske midler tegner ikke foreningen som opløst men nærmere i dvale. Der kan være økonomiske tiltag som regnskabsførelse, der stadig skal tages hensyn til. Paragrafferne og forvaltningens henstilling er afstemt med Juridisk Afdeling, Herning Kommune.

 

Foreningen falder ind under de blandede foreninger.

 

Lokaletilskud:

 

Foreningen er nyopstartet, og tegner derfor på nuværende tidspunkt 11 medlemmer. Der er givet tilsagn fra en lang række unge og voksne i Vildbjerg med ønske om at deltage i foreningen. Foreningen har på nuværende tidspunkt modtaget flere henvendelser med forespørgsler på reel opstart i faste lokaler. Der arbejdes derfor målrettet på at etablere en fast base for foreningen, der også vil benyttes i rekrutteringen af nye medlemmer.

 

Foreningen søger om lokaletilskud iht. folkeoplysningsloven til lejemål beliggende Jernbane Allé 3, 7480 Vildbjerg. Den månedlige leje er fastsat til 5.000 kr. Forvaltningen estimerer et månedligt forbrug til el, vand og varme på 800 kr ud fra en betragtning om, at en IT og E-sportsforening bruger mere strøm til computere og teknik end gennemsnittet.

 

Jernbane Allé 3

90 m2

 

Årlig leje: 60.000 kr.

Årlige udgifter: 9.600 kr.

Årlige lokaleudgifter i alt: 69.600 kr.

 

73% lokaletilskud til medlemmer under 25 år:

69.600 kr. x 73% x 36% = 18.290 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til folkeoplysningslovens §26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningens godkendes.
at der bevilliges et grundtilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 400 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften til grund- og medlemstilskud afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Fælles Formål
at det undersøges, om der kan findes egnede kommunale lokaler 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Musikskole og Dansk Musikerforbund søger tilskud til koncertkoncept

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole og Dansk Musikerforbunds Herning-afdeling fremsender ansøgning om tilskud til koncertkonceptet "12 koncerter - 12 byer - 12 timer".

 

Sagsfremstilling

Herning Musikskole og Dansk Musikerforbunds Herning-afdeling vil indgå i et samarbejde omkring et koncertkoncept, der vil fusionere klassisk og rytmisk musik samt bringe musikken ud til borgerne på en ny og anderledes måde.

På 12 timer vil en til formålet indrettet lastvogn kører rundt til 10 steder i kommunen samt to uden for kommunen, hvorfra der vil spilles 12 koncerter. Musikken bliver spillet af lokale rytmiske musikere og elever fra Herning Musikskole, og vil tage udgangspunkt i dansk rytmisk og klassisk musik.

 

Projektet afvikles den 24. oktober 2018.

 

Der påtænkes at hver enkelt koncert strækker sig over 20 min. og den foreløbige arbejdsplan ser ud som følger:

 

Kl. 07.00: Egetæpper i Hammerum

Kl. 08.00: Produktionsskolen i Herning

Kl. 09.00: Bytoften i Tjørring

Kl. 10.00: Rema1000 i Aulum

Kl. 11.00: Vildbjerg Skole

Kl. 12.00: Brugsen i Sørvad

Kl. 14.00: Vind Forsamlingshus

Kl. 15.00: Torvet i Ørnhøj

Kl. 16.00: Bregninggaard Efterskole i Spjald

Kl. 17.00: Stjernetorvet i Videbæk

Kl. 18.00: Snejbjerg Bageri

Kl. 19.00: Kibæk Torv

 

Herning Musikskole og Dansk Musikerforbunds Herning-afdeling vil forestå alt promoveringsarbejde, søgning af diverse tilladelser, koordinering af musikere og transport, kontakt og administration i forhold til KODA o.l.

 

 

 

 

Økonomi

Der ansøges om et tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 10.000 kr.

 

Budgettet for arrangementet forholder sig således:

 

 

Udgifter

Indtægter

Egefonden

 

30.000 kr.

Gramex midler

 

15.000 kr.

Herning Kommune (KFU)

 

10.000 kr.

DMF-Herning

 

10.000 kr.

Leje af lastbil + chauffør

8.700 kr.

 

KODA-afgift

5.950 kr.

 

Tarif til 8 musikere

32.304 kr.

 

Forplejning

2.600 kr.

 

Leje af lys og lyd m. tekniker

9.000 kr.

 

Diesel til lastbil

1.000 kr.

 

PR-materialer

5.446 kr.

 

 

 

 

I alt:

65.000 kr.

65.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen imødekommes med kr. 5.000 fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb under forudsætningen af Herning Musikskole bidrager med tilsvarende beløb. Der resterer kr. 425.282 af Kulturudvalgets rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Trehøje Modeljernbane Klub - tilskud til opbygning af modeljernbaneanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Trehøje Modeljernbane Klub fremsender ansøgning om støtte til opbygning af modeljernbaneanlæg.

Sagsfremstilling

Trehøje Modeljernbane Klub blev stiftet i 2016 og har til formål at opbygge et større modeljernbaneanlæg med digital styring. Klubben fik sit afsæt da afdøde Knud Verner Jensen donerede sin modeljernbane til en værdi af 150.000 kr. til klubben. Anlægget er i dag på 50 kvm med en samlet skinnelængde på 300 m.

 

Foreningen ønsker løbende at udvide anlægget med digital styring samt opbygning af landskab, veje og bygninger omkring skinnerne.

 

Foreningen optager både aktive og passive medlemmer, og har i øjeblikket 10 aktive, samt 30-50 passive medlemmer.

 

Klubben markedsfører sig gennem PR-virksomhed overfor nyhedsmedier og Facebook samt med uddeling af flyers, og afholder jævnligt åbent hus.

 

Økonomi

Projektet har udgifter for 450.000 kr. til materialer. Indtil videre er der indtægter fra sponsorer samt I.S.H. Ellehammers Fond og Colstrup Fonden for i alt 120.000 kr. Dertil kommer en egenfinansiering på 175.000 kr. I alt indtægter for 295.000 kr. Den resterende udgift søges dækket af Herning Kommune samt andre fonde, herunder C. Bendix Fond, Grontmij Fonden, C.A.C. Fonden, Ole Kirks Fond og Scandinavian Tobacco Fond.

 

Herning Kommune, søges om tilskud på 15.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen imødekommes med kr. 10.000 fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb under forudsætning af, at der i faste intervaller bliver offentligt adgang til modeljernbaneanlægget. Der resterer kr. 425.282 af Kulturudvalgets rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om forlængelse af øget driftstilskud til HEART

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Der fremsendes ansøgning om forlængelse af det øgede driftstilskud til HEART (Herning Museum of Contemporary Art). Den nuværende bevilling udløber ved årets udgang.

 

Sagsfremstilling

Museumsdirektør Holger Reenberg fremsender ansøgning om forlængelse af det øgede årlige driftstilskud til HEART. I budgetforliget 2014 blev der bevilliget et øget driftstilskud på 500.000 årligt i perioden 2015-2018, og den nuværende aftale udløber således ved årets udgang.

 

Det øgede tilskud er i perioden 2015-2018 blevet brugt til at implementere museets strategiplan. Det har medført følgende:

 

 • Via målrettet indsats er HEARTS besøgstal øget med rekordbesøg i de første fem måneder af 2018
 • Tilskuddet har fungeret som signalværdi, der har hjulpet HEART i forhold til ekstern finansiering
 • Tilskuddet ydede støtte til afholdelse af Socle du Monde Biennalen 2017 i forbindelse med Aarhus Kulturby 2017
 • I samarbejde med VIA er der lanceret konceptet HEARTBeat - en blandning af musik, mad, marked, workshops og kunst
 • Formidlingen til børn er kvantitativt og kvalitativt forbedret - bl.a. ved hjælp af Kulturbussen
 • Det samlede udstillingsprogram har fået et kvalitativt og folkeligt løft

 

 

HEART skal i 2018 udarbejde en ny strategiplan for 2019-2021. De største udfordringer tegner sig til følgende:

 

 • Udstillingen Salvador Dali 2019 og Socle du Monde 2020 samt den fulde udfoldelse af HEARTBeat programmet vil kræve at den eksterne finansiering løftes markant
 • Besøgstallet skal nå 40.000 inden 2021
 • Socle du Monde 2020 skal udover Birk også inddrage Herning Midtby med ca. 100 deltagende kunstnere
 • HEARTBeat programmet skal i løbet af 2019-2021 udvikles til et åbent og folkeligt forum, der strækker sig over hele året. Desuden skal programmet sammenkobles med Socle du Monde 2020, således at der også tilbydes underholdning og livsstilsarrangementer som supplement til kunsten
 • "Kultur for alle" og "På sporet af kunsten", der er de store satsninger i forhold til skolerne, skal udbygges yderligere tillige med de øvrige formidlings- og undervisningstilbud

 

 

 

Økonomi

Der ansøges om forlængelse af det forhøjede driftstilskud på 500.000 kr. til udarbejdelse af ny strategiplan for 2019-2021. Beløbet er afsat i budgetrammen på Serviceområde 15, Kultur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ordningen gøres permanent.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt – i det udvalget beder om en afrapportering på implementeringen af strategiplanen hvert 2. år.

Lone Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen. 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Facilitetsudnyttelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget