Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 18. juni 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.04.00-S05-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Herning Svømmehal - renovering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Knudsen, Kjeld Rønnow, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Svømmehal ansøger om 680.000 kr. til akutte renoveringsopgaver vedr. stålbassiner og betonkonstruktioner, som nødvendigvis skal udføres i en lukningsperiode juli 2012 af hensyn til vandtæthed og risiko for nedbrud.

Sagsfremstilling

Herning Kommune og Herning Svømmehal har I forbindelse med opståede problemer med stålbelægningen i 25 meter bassinet anmodet Midtconsult om at udarbejde en gennemgående tilstandsvurdering, og der blev den 08.03.2012 afholdt opstartsmøde med repræsentanter fra Midtconsult, Force Technologi, Kommunale Ejendomme, Herning Svømmehal samt Kultur og Fritidsafd.


Midtconsult har i forlængelse heraf foretaget en komplet gennemgang af svømmehallens bygninger og installationer, således at der er skabt et overblik over evt. skader og problemer, som nødvendigvis må prioriteres til renovering inden for en 5 årig periode.
Rapporten konkluderer, at der er behov for en ”her og nu” renovering af stålbassiner og betonkonstruktioner med en anslået udgift på 680.000 kr., og at der inden for en 5 årig periode skal renoveres for yderligere 3,5 mio. kr. (evt. i forbindelse med etablering af nyt 50 m bassin).

Det skal bemærkes, at det udvendige 50 m bassin ikke er omhandlet af tilstandsrapporten, som er gennemgået og afleveret til Kultur- og Fritidsafdelingen den 09.05.2012.

 

De "her og nu nødvendige reparationer" vil skulle gennemføres i en lukningsperiode juli 2012 og skal varsles hurtigst muligt.

Udgiften i 2012 vil kunne finansieres med 100.000 kr. fra Kommunale Ejendommes budget til vedligeholdelse af Svømmehallen og 580.000 kr. fra resterende Kulturkabale-driftsmidler, som ikke vil blive forbrugt i 2012 (afhængig af Kolorittens udflytning).

 

Projektet foreslås gennemført som et anlægsprojekt.

 

Punktet blev behandlet af Erhvervs- og Økonomiudvalget den 11. juni 2012.

Erhvervs- og Økonomiudvalget besluttede at tiltræde instillingen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der medeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 680.000 kr. i 2012 til nyt stednr. på serviceområde 11, Idræt og Fritid, til gennemførelse af prioriterede renoveringsopgaver i Herning Svømmehal i lukningsperiode juli 2012.

 

at udgiften finansieres med 100.000 kr. fra serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, (konto 031 03 718-07) og 580.000 kr. fra serviceområde 15, Kultur, kulturkabale-driftsmidler (konto 364 04 310-07)

 

at Kultur- og Fritidsudvalget tager Erhvervs- og Økonomiudvalgets beslutning af 11. juni 2012 til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.06-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Museum Midtjylland søger om støtte til prospekt vedr. arkæologisk center

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Morten Koppelhus

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender den 1. juni ansøgning om 100.000 kr. i støtte til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af et prospekt for et nyt arkæologisk center ved Museum Midtjylland.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland ønsker at fastholde arkæologien i Herning og dermed også at sikre placeringen af et af de fremtidige arkæologiske centrene i byen. Derfor har museet fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på 100.000 i forbindelse med udarbejdelse af et prospekt.

 

Kulturstyrelsen har fremsat nye kvalitetskrav til museerne, som de fremadrettet skal opfylde for at kunne bevare deres arkæologiske ansvarsområder, ligesom styrelsen har lagt op, til at der skal være færre arkæologiske centre i Danmark.

Kravene fra styrelsen går ud på, at ansvaret for de fem søjler indenfor det arkæologiske område placeres i ét center med én leder, som har det faglige, juridiske og økonomiske ansvar overfor Kulturstyrelsen.

 

Kulturstyrelsen har fastlagt en tidsplan for processen med at identificere fremtidens arkæologiske centre. Den 1. oktober 2012 er der frist for indsendelse af tilkendegivelser fra museerne. Tilkendegivelsen skal indeholde information om, hvorvidt museet ønsker at varetage den arkæologiske virksomhed fremadrettet, hvem det ønsker at samarbejde med, samt hvordan forudsætninger og kvalitetskrav planlægges opfyldt.

Til at kvalificere denne tilkendegivelse - prospekt - ønsker Museum Midtjylland at tilknytte en ekstern konsulent.

 

Forvaltningen vurderer, at det er af yderste vigtighed, at Museum Midtjyllands tilkendegivelse er gennemarbejdet og kvalificeret for at optimere museets chancer for fremadrettet at blive et af de omtalte arkæologiske cent

 

Et evt. tilskud vil kunne finansieres fra resterende Kulturkabaledriftsmidler - restbudget 140.000 kr. som ikke vil blive forbrugt i 2012 (afhængig af Kolorittens udflytning).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ydes støtte til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af prospekt på 75.000 kr.
at beløbet finansieres fra serviceområde 15, Kultur, kulturkabaledriftsmidler (konto 364 04 310-07)

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Rideklubber i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til temadrøftelse vedr. rideklubber i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på udvalgets foranledning gennemgået samtlige godkendte rideklubber i Herning Kommune.

 

Der bevilges pt. tilskud til 12 rideklubber jf. vedlagte oversigt. Der ydes i udgangs- punktet 73% lokaletilskud til leje af ridehal/rytterstue samt tilhørende tilskudsberettigede forbrugsudgifter (lys, vand og varme, rengøring og fornødent tilsyn) jf. folkeoplys- ningslovens bestemmelser/ gældende tilskudsordning på idrætsområdet.

 

Tilskudsgrundlaget for den enkelte rideklub er dog vurderet og bevilget på baggrund af individuelle forhold. Der er sat loft på tilskud til hhv. Hammerum, Herning og Rind Rideklub.

 

Samlede tilskudsdata fremgår af vedlagte bilag.

  

Strategi for udvikling af ridesporten i Herning Kommune 

Mhp. at afdække status og fremtidige udviklingsmuligheder for ridesporten i Herning Kommune har Idrætsrådet i samarbejde med Herning Kommune inviteret alle rideklubberne til dialogmøde den 12. april 2012 mhp. en fælles drøftelse.

 

I den forbindelse blev der udarbejdet et spørgeskema, som rideklubberne har besvaret. Dette mhp. at danne et overordnet billede af aktuelle og forestående udfordringer set i lyset af ny lov om hestehold. Et overblik over "rigets tilstand" som fundament for fremadrettede anbefalinger ifm. udviklingen af den lokale ridesport og prioritering af opgaver, der skal løses de kommende år.

 

Ressonnement som følge af klubbernes besvarelser 

Klubberne tegner til sammen 1.173 medlemmer heraf 770 under 25 år og langt de fleste under 18 år. Der er et spænd fra 192 medlemmer i den største forening (Herning Rideklub) til 45 medlemmer i den mindste klub (Ørnhøj Rideklub).

 

Klubberne har generelt en dårlig økonomi, hvor der er et samlet underskud på 22.100 kr. i 2011. Samlet set er der en negativ egenkapital og hos enkelte klubber endda med store sekscifrede beløb. Finansieringen af den daglige drift er besværlig og løses i mange tilfælde med velvilje fra udlejer.

 

I gennemsnit ydes der et lokale- og aktivitetstilskud på 2.143 kr. pr. medlem svarende til et samlet tilskud på ca. 2,5 mio. kr.

 

Set i lyset af ovenstående vil det være relevant med en nærmere vurdering af, om der reelt er basis for en fremtidig drift i nogle af klubberne, og i givet fald under hvilke vilkår.

Det skal dog samtidig bemærkes, at klubbernes eget syn på fremtiden generelt er meget optimistisk. De fleste klubber svarer ja til, at de opflyder kravene til lov om ny hestehold. Klubberne er positive overfor et øget samarbejde klubberne imellem.

 

Drøftelse af fremtidsudsigter for rideklubberne i Herning Kommune

Jf. dialogmøde den 12. april blev det drøftet, hvordan fremtiden for klubberne ser ud og givet indspark til ny struktur.

 

Hovedkonklusioner kan sammenfattes i nedenstående punkter:

 

 • Der skal være plads til ridesportens mange nicher, der skal være plads til alle

 • Idrætsmiljø, vigitigt at få det sociale element med men også mulighed for talentudviklingsmiljøer, de dygtige ryttere trækker niveauet op

 • Tilgængelighed og geografisk placering, nærhedspricippet er vigtigt

 • En forventning om, at folk gerne vil køre efter noget særligt/ en speciel ydelse

 • Tænke mere regionalt, opmærksomhed på evt. at samarbejde med klubber på den anden side af kommunegræsen

 • Fusion af klubber fx. ud fra 4 områder hhv. Herning nord, syd, vest og midt med et ridecenter i hvert område og et elitecenter i Herning midt, fordel at samle nogle kompetencer

 • Samarbejde fx. låne undervisere af hinanden/ samarbejde om beridder-elever el. lign., flere klubber om samme faciliteter, samarbejde om indkøbsaftaler, administration mm.

 

Der blev på mødet fremsat ønske fra klubberne om en klar politisk udmelding ift. kommuneplan/ byudviklingsstrategi og ønske om formalisering af samarbejdet i fællesskab med forvaltningen og med Idrætsrådet som tovholder.

 

Evt. opstilling af fremtidsscenarier som følge af videre proces sendes til høring i klubberne.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen drøftes mhp. tilbagemedling til klubberne mht. hvordan der arbejdes videre
at forvaltningen tager initiativ til den videre proces

Beslutning

Indstillingen tiltrådt
Inden sommeren 2013 fremlægger forvaltningen forslag til ny struktur på området.
KFU vil arbejde for at den nuværende samlet ramme til ridesporten i Herning Kommune fastholdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-G01-174-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Rideklub søger om lokaletilskudsforhøjelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Sagsresume

Herning Rideklub v/ fmd. Jesper Ejlersen søger om lokaletilskudsforhøjelse som følge af huslejestigning fra Herning Ridehal.

Sagsfremstilling

Baggrund 

Ifm. opførelse af ny ridehal i 2005 blev det besluttet at sætte loft på Herning Rideklubs tilskudsberettigede årlige husleje til Herning Ridehal.
 
Tilskudsberettiget niveau på 270.000 kr. dækkede jf. indgået lejekontrakt udgifter forbundet med drift af den selvejende institution fratrukket afdrag på lån på ca. 75.000 kr.
 
Faktiske husleje overfor rideklubben blev fastsat til 345.000 kr., hvor Herning Rideklub selv skulle afholde den ikke tilskudsberettigede merudgift på 75.000 kr. via gennemførelsen af flere undervisningstimer som følge af ekstra halkapacitet.
 
Beslutning om loft på tilskudsberettigede lokaleudgift blev truffet i lyset af, at Herning Rideklubs husleje i årene forud for haludvidelsesprojektet (ligeledes 270.000 kr.) ikke var blevet reguleret i takt med afviklingen af gæld. Derfor blev hidtidige huslejeniveau på 270.000 kr. bibeholdt ifm. ny låntagning ud fra en samlet økonomisk vurdering.
 
Ny ansøgning 

Herning Rideklub har i de senere år haft en fornuftig økonomi med et mindre overskud i 2010 på 4.000 kr. Klubbens bestyrelse arbejder kontinuerligt på at forbedre økonomien og forsøger at kombinere en stram styring med satsning på tiltag, som giver økonomisk og sportsligt afkast på længere sigt.
 
Overfor dette står, at den selvejende institution Herning Ridehal pr. august i år har set sig nødsaget til at hæve huslejen over for Rideklubben med 64.000 kr. pr. år. Dvs. 345.000 + 64.000 = 409.000 kr. årligt, hvilket der ikke er dækning for i rideklubbens budget.
 
Rideklubben anmoder således Herning Kommune om lokaletilskud til dækning af udgift til huslejestigning, som følge af forhøjede udgifter forbundet med drift af den selvejende institution begrundet stigning i udefrakommende skatter og afgifter.
 
Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 158 medlemmer, heraf 27 over 25 år.
 
Klubben modtager et årligt lokaletilskud på ca. 643.000 kr. (2010).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at en tilskudsberettigede husleje fra 2012 udgør kr. 334.000 svarende til en forhøjelse på kr. 64.000
at merudgiften på ca. kr. 47.000 svarende til 73% af kr. 64.000 afholdes under SO 11, Idræt- og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud Idræt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Arnborg Hallen søger om tilskud til etablering af nyt fitnesscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arnborg Hallen v/ Lars Christiansen genfremsender ansøgning om tilskud til etablering af nyt fitnesscenter i tilknytning til hallen. Projektet er tidligere blevet præsenteret ifm. halprioriteringssagen jf. KFU den 15. marts 2010, pkt. nr. 36 

Projektet er uændret. Dog er finansieringsplanen tilrettet, idet hallens egetbidrag ifm. halinspektørens barsel øges som følge af hallen i barelsperioden drives på frivillig basis. Udgifter til aflønning af halinspektør i barselsprioden på 275.000 kr. indgår således i projektets finansering. Herudover er egne midler forøget med 60.000 kr. I stedet for ansøgning om låneopgagelse på 1,3 mio. kr. og behov for afledt drift til finansiering heraf søges der i stedet om et anlægstilskud på 860.000 kr. Behov for forøgede driftsudgifter er således reduceret fra 105.000 kr. til ca. 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Arnborg Idrætsforening og Arnborg Hallen har på baggrund af stor lokal opbakning undersøgt mulighederne for at opføre et motionscenter som tilbygning til hallen, idet hallen ikke rummer lokaler, som med fordel vil kunne indrettes til fitnesscenter.

 

Jf. vedlagte skitsetegninger fremlægges planer for tilbygning af 194 m2 i tilknytning til
de eksisterende omklædningsrum.

 

Budgetterede udgifter i forbindelse med byggeriet udgør anslået 1,75 mio. kr. Hertil
kommer inventar, adgangskontrol, arkitekthonorar mv., i alt 2,4 mio. kr.

 

Jf. medsendte finansieringsplan forventes der et eget bidrag på 245.000 kr. Hertil
kommer frivillig arbejdskraft anslået til 300.000 kr. og provenue ifm. frivillig afløsning under halinspektørens barsel anslået 275.000 kr. Der er bevilget tilskud fra LAG på
300.000 kr., og der søges om optagelse af rentefrit lån i DGI på 300.000 kr. og rentefrit lån i Arnborg Invest på 100.000 kr. Der søges Herning Kommune om et anlægstilskud på 860.000 kr. samt et årligt supplerende driftstilskudbehov på ca. 50.000 kr.

Fitnesscentret drives på foreningsbasis med frivillige instruktører og som en selvstændig afdeling tilknyttet Arnborg Idrætsforening.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages ifm. budgetdrøftelser for 2013-16

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter søger om tilskud til haludvidelsesprojekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter v/ fmd. Frank B. Petersen og direktør Klaus S. Andersen genfremsender ansøgning om tilskud til haludvidelsesprojekt.

 

Projektet er tidligere blevet præsenteret ifm. halprioriteringssagen jf. KFU den 15. marts 2010, pkt. nr. 36. Projektet er reduceret fra 3.583 m2 (35, 5 mio. kr. ex. moms) til 1.660 m2, som udgør 1. etape af samlet 2.762 m2. Anlægsudgift 1. etape udgør 15,9 mio. kr. ex. moms. Herning Kommune søges om et anlægstilskud på 10 mio. kr.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter begrunder ansøgningen i følgende argumenter:

 

 • Hallens nuværende faciliteter er fuldt udnyttet

 • Den gamle skolehal er nedslidt og uenget til større stævner (særligt omklædningsfaciliteter er af meget ringe standard)

 • Den nuværende hal ved sportscentret er ikke egnet til afvikling af stævner, da gulv og faciliteter ikke lever op til bl.a. DHF's krav

 • Elite arrangementer i fx. volley og basket kan ikke gennemføres med de eksisterende forhold

 

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ser store muligheder i at udvikle nye sportsevents, herunder samarbejde med MCH ift. afholdelsen heraf.

 

Ved en nært forestående investering i haludvidelsesprojektet vil centret kunne omsætte planer til handling. Centret er villig til at overtage den gl. skolehal i den kommende helhedsplan, som er med til at understøtte udviklingen af Vildbjerg som et attraktivt event- og lokalområde i Herning. 

 

Vedlagte skitseforslag beror på en udvidelse af den eksisterende hal med en dobbelthal med foldevæg og med  tilskuerfaciliteter Hertil kommer omklædningsfaciliteter og depot.

 

Nærværende ansøgning udgør 1. etape, som består af en enkelthal på 1.448 m2 og indskudt dæk på 212 m2. I alt 1.660 m2 forberedt til senere udvidelse af dobbelthal.

 

Det samlede projekt sigter mod at skabe fleksible muligheder i forhold til sportscentrets fremtidige anvendelsesmuligheder med store sportsevents mv.

 

Projeketet indtænker opgradering/renovering af foyer, som pt ikke er tidssvarende.

Samtidig arbejdes der på en transperant i mellem de to haller ved delvis nedrivning af mellemvæg. Ligeledes tages der højde for parkeringsudvidelse, som er et stort behov. Parkeringsudvidelsen vil samtidig give nem adgang til alle hallerne via et nyt vindfang.

 

"Dobbelthallen" sammebbygges med den nuværende sportshal, hvor åbenhed og transparens er nøgleord.

 

Anlægsbudget 1. etape udgør 15,9 mio. Herning Kommune søges om et anlægstilskud på 10 mio. kr. Egenfinansiering, fonde mm. udgør forventeligt 5,9 mio. kr.

 

Det nuværende samlede driftstilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter samt Skolehallen forbliver uændret, idet der påregnes stigning i lejeindtægter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen medtages ifm. budgetdrøftelserne for 2013-16.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.02-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Center for Sundhed og Eliteidræt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til projekt Center for Sundhed og Eliteidræt i sammenhæng med opførelse af ny tilbygning til opvarmning i Sportscenter Herning.

Oplægget er udarbejdet i et tværgående samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Eliteidræt (CSE) er et fyrtårnsprojekt, som har til formål at fremme det tværfaglige samarbejde ifm. innovation, udvikling og forskning inden for sundhed og forebyggelse samt i forhold til kommunens talent- og elitesatsning på idrætsområdet.


Centret varetager bl.a. følgende indsatser:

 • Viden og testmuligheder ifm. udredning og forskning på talent- og eliteidrætsområdet i regionen

 • Borgerrettede forebyggelsesprojekter og forebyggelse af mere generel karakter

 • Patientrettede forebyggende indsatser

 

CSE forankres i Herning Elite og huses i sammenhæng med opførelse af ny tilbygning til opvarmning i Sportscenter Herning, hvor testcentret indrettes på første sal i tilbygning på 560 m2 fordelt på 2 plan. Tilbygningen placeres mellem hhv. gymnastiksal og håndboldhal.


Anlægsbudget for tilbygning/træningslokale samt testcenter og kontormiljø udgør anslået 2,2 mio. kr. Hertil kommer etablering af sportsgulv i træningslokale på ca. 300.000 kr. Testudstyr og inventar anslås til ca. 500.000 kr. Samlet etableringsudgift i alt ca. 3 mio. kr.

 

Driften forventes at være selvfinansieriende via indtægter fra testcenter og lejeindtægter fra klubber og øvrige brugere.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen videresendes til budgetdrøftelserne for 2013-16

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-3-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Ultimate Klub søger om tilskud til afholdese af DM 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Ultimate Klub v/ fmd. Matthias Zaccarin søger om tilskud til afholdelse af DM 2013 i Herning.

Sagsfremstilling

Herning Ultimate Klub er en godkendt folkeoplysende forening og godkendt af Dansk Freesbee Union til afholdelse af Danmarksmesterskaber i ultimate frisbee i Sportscenter Herning den 16-17 marts 2013.

 

Klubben oplyser, at mesterskabet egentlig var tiltænkt en klub fra København, men at Herning Ultimate Klub havde imponeret med et grundigt forarbejde og derfor fik tildelt arrangementet

 

Der forventes 150 deltagere til arrangementet. Ansøgningen er vedlagt budget på 65.910 kr. vedr. udgifter til halleje og forplejning mm. Deltagerbetaling udgør anslået 33.750 kr. Der søges om et tilskud på 32.160,- kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen meddeles afslag da Herning Kommune som udgangspunkt ikke støtter afholdes af DM.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Dacapo Midtjysk Musikforening søger om tilskud til symfonikoncert

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dacapo Midtjysk Musikforening fremsender den 25. april ansøgning om 30.000 kr. i støtte til afholdelse af symfonikoncert d. 7. september 2012.

Sagsfremstilling

Dacapo Midtjysk Musikforening (Dacapo) har gennem de senere år afholdt symfonikoncerter i MCH Kongrescenter.

Indtil for et par år siden afholdt foreningen to koncerter per år, men bl.a. på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i 2010 om fremadrettet kun at ville støtte en symfonikoncert i Herning, afholder Dacapo nu en koncert per år.

Sidste års symfonikoncert havde 538 tilhørere.

 

Symfonikoncerter, som afholdes den 7. september, har flg. program:

Dirigent: Joshua Weilerstein

Solist: Stanislav Pronin, violin

Værker:

Carl NIelsens Pan og Syrinx, opus 48

Stostakovitjs Violinkoncert nr. 1

Mozarts Symfoni nr. 41, C-dur, "Jupiter", KV551

 

Budgettet for koncerten balancerer ved ca. 80.000 kr. Herning Kommune støtter i forvejen koncerten med 32.908 kr. (den tidligere overgangsordning). Derudover yder Kulturelt Samråd tilskud på 12.000 kr. og Billetkøb, Herning Teater 10.000 kr. MCH bidrager med mandskab, opstilling, forplejning mv. således at regnskabet går i nul under forudsætning af, at udvalget vælger at støtte afholdelse af symfonikoncerten med det ansøgte beløb.

 

Dacapo søger om 30.000 kr. i støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 30.000 kr. i fra kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. juni 2012 resterer 723.043 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-9-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Arbejderhistorisk Støttekreds, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejderhistorisk Støttekreds i gl. Ringkøbing Amt (ASRA) v/ Adreas Jacob Iversen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

ASRA er etableret den 9. april 1983 og har til formål at formidle kendskab til og sikre øget interesse for arbejdernes og arbejderbevægelsens historie. Foreningens arbejdsormåde er Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent på 125 kr. Hovedparten af medlemmerne er bosiddende i Herning Kommune.

 

Foreningen forestår følgende aktiviteter:

 

 • Driver og støtter arbejderhistorisk arkiv

 • Indsamler og registrerer arkivalierne

 • Laver udstillinger over arkivalierne

 • Formidler viden om de indsamlede arkivalier

 • Holder foredrag

 • Udgiver bladet ASRA-Nyt 4 gange om året.

 
Foreningen holder til på adressen Ålykkevej 3 i Herning. Foreningen tegner pt 144 medlemmer, heraf 95 aktive personlige medlemskaber alle over 25 år. De personlige medlemmer er fordelt som følger:

 

 • 46 i Herning kommune

 • 43 i de øvrige kommuner i det tidligere Ringkøbing amt

 • 6 i det øvrige land

 • 49 foreninger jævnt fordelt i det tidligere Rinkøbing amt

 

ASRA søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægt og har følgende bemærkninger:

 

 • Det aktive og forpligtende medlemsskab skal fremgå

 • § vedr. vedtægtsændring skal fremgå

 • Opløsningsparagraf skal uddybes. Kræver kvalificeret flertal. Evt. oveskydende midler skal ved opløsning tilfalde almennyttigt formål.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et årligt aktivitetstilskud på 2.000 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning for området
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud blandede foreninger

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-7-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Midtvest Børneteater og Scenekunst, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtvest Børneteater og Scenekunst v/ Louise Volsing søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Midtvest Børneteater og Scenekunst (MBS) er etableret den 30. december 2011 og er hjemmehørende i Herning Kommune.

 

MBS tegner pt. 16 medlemmer heraf 3 over 25 år. Hovedparten er bosiddende i hjemkommunen.

 

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og udøvelsen af teater og anden scenekunst fx. dans, cirkus og nycirkus i Haderup og omgen og herigennem fremme udviklingen af medlemmernes personlige og kreative kompetencer, samarbejde og demokratiforståelse.

 

Foreningen holder til i teatersalen i sognegården, Haderup Kultur- og Idrætscenter samt Haderup Skole. MBS er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningen formål.

 

Der betales et årligt kontingent på pt 200 kr. fordelt på hhv. et basismedlemskab på 100 kr. og et projektkontingent på 100 kr.

 

Foreningen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 3b:  Bør strammes op og gøres mere klar. Fmd. og kasserer bør ikke være på valg samme år. Fmd. og kasserer skal være myndige.

 • § 5b: Bør strammes op og gøres mere klar. Der indtages ikke alkohol i regi af MBS

 • § 6: Info vedr. sideprojekter bør strammes op, hvor der evt. henvises til uddybende beskrivelse i bilag til vedtægten

 • §9: Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at min. 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at min. 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Midtvest Børneteater og Scenekunst godkendes som en tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 3.450 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning for området
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud blandede foreninger
at foreningen opfordres til at kontakte for forvaltningen for evt. ønske om lån af kommunale lokaler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.13.00-Ø00-2-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Den Jyske Sangskole søger om øget driftsstøtte

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender den 23. maj ansøgning om en øget driftsstøtte på 500.000 kr. per år for 2013 og fremadrettet.

Sagsfremstilling

Med et ønske om at være i stand til at fastholde momentum, så Den Jyske Sangskoles (DJS) store og nationale projekter ikke overtages af konservatorier eller professionsskolerne, men derimod forankres på DJS, ansøger sangskolen om en forøgelse af det nuværende drifttilskud med ialt 500.000 kr. per år for 2013 og frem.

Alternativt foreslås en gradvis forøgelse med 200.000 kr. i 2013, 350.000 kr. i 2014 og 500.000 kr. i 2015 og fremadrettet.

 

DJS ønsker med ovennævnte forøgelse at få mulighed for at fokusere yderliger på flg. tre områder:

 • Markedsføring og Branding - 150.000 kr. per år

 • Tiltrækning af stævner, masterclasses, koncerter, musik verdensnavne og konferencer - 300.000 kr. per år

 • Sangens Hus - 50.000 kr. per år

 

DJS ønsker at øge fokus på markedsføring og branding for at cementere den stærke placering i det lokale og regionale mediebillede, men også udvikle denne profilering til at brede sig til i højere grad også at gælde nationale og internationale medier. Til dette kræves en professionalisering af sangskolens kommunikation og mere tid / yderligere indsats af sangskolens kunstneriske leder Mads Bille.

 

DJS' førerposition indenfor dansk sang, samt tovholderfunktionen på flere nationale sangprojekter ønskes udviklet, således at der er yderligere fokus på tiltrækning af stævner, masterclasses, koncerter, musik verdensnavne og konferencer. DJS ønsker at arbejde målrettet med talentudvikling bl.a. i samarbejde med Team Danmark og musikkonservatorierne. Disse aktiviteter kræver konstant opsøgende arbejde og en stor indsats i forhold til afvikling af arrangementer, hvilket DJS vurderer ligger ud over den daglige drift af sangskolen og de primære kor.

 

Sangens Hus, hvor alle sangaktører uanset alder, baggrund, niveau og tilhørsforhold, ønskes som en realitet i Herning. Et hus, hvor der er plads til elite og amatører, således at der dannes grundlag for talentarbejde og inspiration på tværs. Overskriften for Sangens Hus skal være DJS mission: fremme af sangen i Danmark.

 

DJS har haft en positiv fremgang i forhold til fonde og sponsorater - især siden 2007.

 

Herning Kommune støttede i 2011 Den Jyske Sangskole med 1,6 mio. kr. (ordinært driftstilskud på godt 1,4 mio. plus 161.000 af midlerne vedr. overgangsordningen plus kulturaftaleprojektpenge: 200.000 over fire år). Derudover stiller Herning Kommune vederlagsfrit hovedparten af bygningen Nørregade 7d til rådighed for Den Jyske Sangskole.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Den Jyske Sangskoles ansøgning om en forøgelse af driftstilskuddet på 500.000 kr. per år oversendes til budgetforhandlingerne for 2013 og overslagsårene.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Musikskole søger om støtte til Young Care projekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole søger om støtte på 120.000 kr. per år i tre år til projektet "Young Care".

Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender ansøgning vedr. Young Care projektsamarbejde med Vejle Musikskole og Vejle Kommune.

Young Care projektet bliver et samarbejdsprojekt mellem Herning og Vejle Kommuner (musikskoler og kommunale medarbejdere), hvor man ved hjælp af det afprøvede koncept "Young Care Orkester" søger at give børn fra lavressourcefamilier og belastede miljøer en ressourcestærk opvækst ved at forankre dem i et menneskeligt og socialt netværk, de ellers ikke har adgang til, samt give børnene mulighed for at udnytte egne ressourcer optimalt i deres uddannelsessituation og sociale relationer. Børnene inkluderes med andre børn i forløbet, hvor projektet understøtter børnene der, hvor andre børns forældre normalt understøtter.


Det samlede projekt indeholder instrumenter, undervisning i skoletiden, lejr/camp, samspil mellem børnene i de to byer, mentorordning og alt det praktisk og pædagogisk nødvendige i forbindelse med det. Det betyder, at begreber som mad, sundhed og hygiejene sammen med kokkeskole, motion og bevægelse også er en naturlig del af projektet, både i det løbende samvær med børnene, men også under de to årlige lejrskoleophold.


Formålet med projektet er:
· at styrke børnenes vilje og formåen til at gennemføre en uddannelse
· at styrke børnenes faglige og sociale kompetencer, større selvværd og selvtillid via accept og anerkendelse.
· at børnene gennem musik får en samhørighed med andre børn og voksne i hele landet
· at børnenes sociale kompetencer udvikles i et fællesskab med en gruppe ressourcestærke frivillige voksne fra forskellige miljøer, som børnene typisk ikke har kontakt med.
· Projektets primære mål er sociale, mens musikken og instrumenterne bruges som værktøjer/redskab for at give børnene større muligheder for at blive velfungerende voksne.

Projektet er specielt tilpasset Herning/Vejle, da det er det første projekt på tværs af kommunegrænser, ligesom der er tænkt større frivillighed ind i mentorordningen i Herning i forhold til de tidligere afviklede projekter. Dette ikke blot for at spare penge, men især for at udvikle mentorbegrebet indenfor musikverdenen.

 

De deltagende børn (ca. 15 fra Herning Kommune) visiteres til projektet i et samarbejde mellem kommunen, Young Care og Musikskolen. Projektet koster for Hernings vedkommende 420.000 kr. pr. år og projektet skal som minimum løbe over tre år. Herning Kommune søges om 120.000 kr. pr. år i tre år med projektstart i aug. 2012 og slut juni 2015 (tre skoleår) - i alt 360.000 kr.

 

Young Care er etableret i flere danske byer, veldokumenteret, støttet af flere fonde (bl.a. Mærsk, Tryg, Oticon, Augustinus m.fl.) og stiller ud over selve projektet også midler til rådighed.

 

Herning Musikskole har givet tilsagn om at ville reservere midler til medfinansiering udover de allerede reserverede lærerresourcer, ligesom der påregnes sponsor/fondsstøtte til indkøb af instrumenter, transport mv.

 

Børn og Unge har givet tilsagn om deltagelse i projektet med hensyn til visitering og identifikation af deltagere til projektet.

Under forudsætning af at Fritidspasordningen bliver vedtaget, kunne kontingentbetalingen naturligt søges fra denne pulje (på linje med idrætstilbud).

 

Forvaltningen vurderer, at projektet vil kunne gennemføres for 50.000 kr. per år i tre år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Musikskole bevilliges støtte på 50.000 kr. per år i tre år (2012, 2013 og 2014).
at beløbet for 2012 finansieres af kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. juni 2012 resterer 723.043 kr.
at beløbet for 2013 og 2014 finansieres af samme konto, idet der årligt jf. budgettet tilføres 741.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Bo Eyro  

Frigivelse af anlægsbeviling til Tjørring idrætsanlæg 2. etape.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Tjørrings bestående 8 boldbaner skal indgå i arealet til den kommende Holling Sø. Det er derfor nødvendigt, at starte 2. etape vedr. flytningen af boldbaner.

Sagsfremstilling

Tjørring Idrætsforenings bestående foldboldbaneanlæg, 8 baner, vil blive nedlagt i forbindelse med etableringen af Holling Sø. Projektet vedr. flytningen af de 8 baner er opdelt i to etaper og 1. etape er afsluttet i 2010 ved anlægget af 3 naturgræsbaner. Det forventes, at udgravningen af Holling Sø i gangsættes medio 2013. 2. etape vedr. flytningen af fodboldbaner skal derfor påbegyndes.
 
Der er indgået en aftale med firmaet Orbicon om projekteringen af 2. etape bestående af 2 kunstgræsbaner og 3 naturgræsbaner. Projektet omfatter også hegnsfærdiggørelse vedr. etape 1. Der er onsdag den 6. juni afholdt licitation. Laveste bud, inkl. afsatte midler til uforudsete udgifter, udfylder den afsatte ramme.
 
Der er på investeringsoversigten på Serviceområde 11, Idræt og Fritid afsat i alt 6,750 mio. kr. til projektet i årene 2012-2014. Der anmodes nu om frigivelse af hele beløbet ved kontraktunderskrivelsen ifm. licitationen.
 
Driftsudgiften vedrørende boldbanerne afholdes indenfor det nuværende budget på Serviceområde 11, Idræt og Fritid.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. på 6,750 mio. kr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på hhv. 3,775 mio. kr. i 2012, 2,375 mio. kr. i 2013 og 600.000 kr. i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, udendørs idrætsanlæg.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Den Jyske Sangskole - regnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender den 22. maj årsrapport for 2011 til orientering.

Sagsfremstilling

Den Jyske Sangskoles årsrapport for 2011 med regnskab, revisorpåtegning og ledelsesberetning foreligger til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

 

Regnskabet viser et underskud på 138.088 kr. i 2011. I de to foregående regnskabsår har der været mindre overskud på henholdsvist 26.000 og 36.000 kr.

Egenkapitalen udgjorde pr. 1. januar 2012 240.072 kr. mod sidste års 594.888 kr. Der er udover en overførsel af det negative resultat fortagent en regulering af egenkapitalen på 216.728 kr.. Denne relativ store regulering er en konsekvens af, at feriepengeforpligtelser ikke tidligere har være medtaget i regnskabet. Den praksis er ændret fra regnskabsåret 2011, og det har en negativ indvirkning på egenkapitalen.

Den Jyske Sangskole har indtægter for ialt 5.528.592 kr., hvilket er ca. 1,1 mio kr. mere end i 2010. Herning Kommunes tilskud udgør ialt ca. 1,6 mio. kr. plus lokalerne på Nørregade 7d stilles vederlagsfrit til rådighed for Den Jyske Sangskole.

Den største bidragyder er fortsat Ole Kirk's fond med 2,05 mio. kr. i 2011.

 

Den Jyske Sangskole har en mission, som er at fremme sangen i Danmark. Der arbejdes med fire fokusområder: undervisning af unge unge sangere, udvikling af kor og kormiljøer, Genklang projekter og støttefunktíoner.

Der blev i 2011 undervist ialt 180 børn, unge og enkelte voksne i solo- og ensemblesang, hørelære, klaver og korsang på Den Jyske Sangskole, og det er ca. 20 mere end det foregående år.

Fra august 2011 har sangskolen 2 MGK-årgange med ialt 7 elever. Dette i samarbejde med MGK MidtVest, Holstebro.

Der arbejdes med udvikling af de to tilknyttede kor (Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekorene). Der har været arbejdet med strukturen omkring korene, ligesom der ud over den kunstneriske udvikling har været fokus på finansiel bæredygtighed.

Genklang projekterne har fortsat fokus på skolesang (kulturaftaleprojektet: Find din Stemme), kirkesang og talentudvikling (masterclasses).

Der har i løbet af 2011 været arbejdet på forskellige støttefunktioner, bl.a. identifikation af potentielle kraftcentre inden for sang i Danmark ("7 sangmiljøer"), pleje af relationer til sponsorer mv., samt øget fokus på kommunikation og synliggørelse af sangskolens aktiviteter og resultater.

Organisatorisk er sangskolen i løbet af 2011 blevet styrket indenfor især sangkonsulenterfaring, idet der er ansat to sangkonsulenter. Der samarbejdes med ekstene konsulenter vedr. udvikling af "7 sangmiljøer".  

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelse og direktion den 27. februar 2012.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for Den Jyske Sangskoles driftsår 2011 tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Herning Musikskoles årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender årsregnskab 2011 med revisionsprotokol, notat samt virksomhedsplan til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Musikskoles årsregnskab 2011 blev godkendt på bestyrelsesmøde 16. april 2012.  
Regnskabet udviser et overskud på 712.500 kr. efter at Musikskolen har afdraget den resterende gæld til Herning Kommune på 302.740 kr. Herning Musikskole er hermed pr. 31.12.2011 gældfri over for Herning Kommune.

Musikskolens aktiver er opgjort til 793.967 kr., egenkapitalen er på 794.077 kr. og
årets overskud på 712.500 kr. har skolens bestyrelse valgt at overføre til 2012.
 
Herning Musikskoles bestyrelse er yderst tilfredse med årets positive resultat, og overskuddet er ligeledes resultatet af en stram økonomisk styring med henblik på at få afdraget den resterende gæld til Herning Kommune hurtigst muligt.
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 
I Herning Musikskoles virksomhedsplan skitseres musikskolens virke, aktiviteter og planer for 2012/13. Virksomhedsplanen skal efter godkendelse i Herning Kommune, godkendes af skolens bestyrelse indenfor de af kommunalbestyrelsen afstukne økonomiske rammer.
 
Herning Musikskole tilbyder undervisning for alle i Herning Kommune.
Undervisningen finder primært sted i Nørregade 7 i Herning, men skolen tilbyder derudover undervisning 15 andre steder rundt omkring i hele Herning Kommune.
En stor del af undervisningen foregår på kommunens skoler enten som almindelig musikskoleundervisning eller som projekter i samarbejde med den enkelte folkeskole.
 
Herning Musikskoles overordnede vision er:
Musikskolen er med, hvor der udvikles og tænkes i musikundervisning, musikfrembringelse og musikaktiviteter i det hele taget – i hele kommunen. Dermed fremstår Herning Musikskole som en seriøs og troværdig samarbejdspartner for hele musiklivet i Herning Kommune.

1. juni 2011 havde Herning Musikskole 40 års jubilæum. Planlægningen og afviklingen af festlighederne i anledning af jubilæet satte sit præg på musikskolens arbejde det første halvår af 2011.
 
Herning Musikskole planlægger i 2012 og 2013 at arbejde med:

 • at etablere en talentlinie på Herning Musikskole

 • at skabe en bred rekrutteringsbase til musikskolens orkesterinstumenter via undervisningsprojekter i samarbejde med folkeskolens musiklærere

 • at gennemføre et dagsarrangement for skolens ansatte og bestyrelse

 • at afholde en gallakoncert årligt/hvert andet år - første gang forår 2013  

 • at oprette holdfag for nuværende elever - bredere supplement til sammenspilstilbud

 • at etablere et YC-orkester for udsatte børn og unge

 • at etablere musikundervisning på en folkeskole i skoletiden baseret på orkester

 • at gennemføre cafekoncerterne i nyt koncept, og der afholdes planlægningsmøder med de involverede lærere

 • at få oprettet mange flere hold på baggrund af reelle tilmelinger

 • at gøre Musikskolen endnu mere kendt og sikre flere tilmelinger - særligt på området af førskole-børn

 • at skabe frirum for undervisere, som planlægger alternative undervisningstilbud som supplement til det "almindelige"

  
Herning Kommune har i 2011 ydet et tilskud til Herning Musikskole på 6.345.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Musikskoles årsregnskab 2011 godkendes.

 

at Herning Musikskoles virksomhedsplan for 2012/13 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Ensemble MidtVest fremsender årsregnskab 2011 samt budget 2013 til godkendelse.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender årsregnskab 2011 samt budget 2012 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVest årsregnskab 2011 samt budget for 2013 blev godkendt på bestyrelsesmøde den 20. marts 2012.

 

Regnskabet udviser et underskud på kr. 107.843 og en egenkapital på kr. 432.516 efter årets resultat er overført.

 

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer eller forbehold.

 

Årets driftresultat, et underskud, der kun er kr. 26.569 større end det, der efter regnskabsaflæggelse for 2010 var blevet budgetteret med (kr. 78.274), anses for tilfredsstillende, set i lyset af et samlet antal koncerter/forestillinger og produktioner, der for begges vedkommende er ca. 30% højere end aftalt imellem Kunstrådets Musikudvalg, tilskudskommunerne og ensemblet og på trods af, at det er 1. år, hvor Musikrådets nedskæringer slår fuldt igennem.

 

Ensemblet har i 2011 konstateret en fortsat støt voksende fremgang.

Aktiviteterne har været fordelt på 18 større produktioner, og der blev i alt spillet 99 koncerter og forestillinger som f.eks. skolekoncerter, lokale og regionale koncerter samt nationale og internationale koncerter.

 

Aktivitetsniveauet ligger markant højere end aftalen mellem stat, kommune og ensemblet.

  

Ensemble MidtVest's egne koncerter blev suppleret med 8 gæstekoncerter på HEART og i de øvrige tilskudskommuner, gennemført i ensemblets regi.

 

Publikumstallet har i 2011 været konstant i forhold til 2010 og er dermed fortsat langt højere end det i rammeaftalen mellem Kunstrådets Musikudvalg, de fire støtekommuner og ensemblet fastsatte mål. Resultatet for 2011 (8.235)er særdeles tilfredsstillende, da antallet af publikummer har kunnet opretholdes.

 

Ensemble MidtVest's synlighed samt efterspørgslen i udlandet forventes at udvikle sig betydeligt, idet ensemblet den 17. februar 2012 debuterer i Carnegie Hall. Desuden er EMV "Ensemble in Residence" på Vale of Glamorgan-festivalen i Wales samt inviteret til at spille på Musikfestspiele Mecklenburg-Vorpommern den 6. juli 2012, en af hele Europas største festivaler for klassisk musik.

 

Improvisation vil fortsat være i højsædet som fokusområde nr. 2 i den kunstneriske udvikling. Særligt vil det handle om at integrere den med det klassiske virke, hvilket dog må forventes bliver en længere proces, før koncerter med traditionelt kammermusikrepertoire og improvisation, side om side med hinanden, vil kunne opleves regelmæssigt og på en naturlig, kunstnerisk meningsfyldt måde.

 

Hele tre jubilæer bliver fejret i 2012:

Den 10 udgave af Nørre Vosborg Kammermusikfestival (med stjernefagottisten Sergio Azzolini som gæst) i juni/juli, Ensemblets Venners 25-års jubilæum i august og endelig EMVs 10-års jubilæum i november (med baritonen Morten Frank Larsen som solist).

 

Derudover afvikles følgende aktiviteter:

EMV spiller den 1. juni 2012 Editin Wilhelm Hansens officielle fødselsdagskoncert på Louisiana i anledning af Per Nørgårds 80-års fødselsdag.

Serien af koncerter med musik fra Wien fortsættes, programmet med wienermusik af Johann Strauss m.fl. indgår i Ensemblets Venner jubilæumsfejring.

Skolekoncertaktiviteterne fortsætter på samme niveau som før.

Der vil fortsat være samarbejde med andre ensembler.

 

Herning Kommune skal som tilsynsførende for Ensemble MidtVest godkende regnskabet på aftalekommunernes vegne, hvorefter årsregnskab 2011 sendes til Kunststyrelsen og til aftalekommunerne.

 

Herning Kommune ydede i 2011 et tilksud på ensemble MidtVest på kr. 1.203.000. Udgifter ved drift af ensemblets lokaler på HEART er indarbejdet i det tilskud, som HEART modtager fra Herning Kommune.

 

Herning Kommune er tilsynsførende hvorfor indstillingen sendes til de øvrige tilskudskommuner til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Ensemble MidtVest årsregnskab for 2011 godkendes
at Ensemble MidtVest budget for 2013 samt budgetbemærkninger godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Projekt TimeLine

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status og procesplan for projekt TimeLine.  

 

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 19. september 2011, pkt. nr. 106, hvor forvaltningen blev bemyndiget til at arbejde videre med projektet, og der blev afsat 100.000 kr. til udviklingsproces med inddragelse af eksterne professionelle. Dette med en forventning om, at Natur og Grønne Områder bevilger 50.000 kr.

Projektet ønskedes genfremsat, når skitseprojekt foreligger, hvorefter det indgår i budgetforhandlingerne for 2013

 

Jf. budgetforlig for 2012-2015 blev der i budget 2012 afsat 450.000 kr. til anlæggelse af de første elementer.

Sagsfremstilling

Projekt TimeLines omdrejningspunkt er at forbinde midtbyen med en revitalisering af Hernings sydlige bydel, hvor den nedlagte vejstrækning Gl. Vejlevej ønskes anvendt til idrætslige og kulturelle aktiviteter, der kan tilføre byen nye kvaliteter i et helstøbt anlæg, der knytter naturligt an til omgivelserne. Særligt forbindelse til MCH og det kommende TimeWorld projekt (oplevelsesattraktion med afsæt i tid), hvor TimeLine indgår i naturlig sammenhæng og synergi hermed.

 

Projektets fokus er rettet mod transportåren Herning-MCH/ TimeWold og Herning – Lind og med afsæt heri at få skabt et unikt rekreativt område, som er såvel socialt som økonomisk bæredygtigt. Et byudviklingsprojekt, som skaber optimale rammer for et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som fremmer livskvalitet og udfoldelsesmuligheder for alle borgere i kommunen.

 

På baggrund af et indledende analysearbejde/ borgerinddragelsesproces munder den igangsatte proces ud i udarbejdelsen af et skitseprojekt/ forprojekt til opgavens løsning.

 

I sammenhæng hermed udvikles og implementeres en "teaser", som starter fortællingen om projektet, som er på vej. En "teaser", skabt på baggrund af en brugerinddragelsesproces, hvor lokale aktører involveres i udformningen af "spor", der lægges ud, som en aktivitetsøjenåbner til fremtiden.


Nedsatte tværgående projektgruppe har udarbejdet kommissorium og procesplan for udarbejdelse af et skitseprojekt.


Projektet er efterfølgende drøftet med eksterne parter bl.a. Lokale- og Anlægsfonden og Realdania, som finder projektideen meget interessant og indgår foreløbig i det videre udviklingsarbejde. Realdania har endvidere bevilget 300.000 kr. til projektudviklingsfasen, som gennemføres i samarbejde med rådgivningsfirmaet Hausenberg (hausenberg.dk), som med udgangspunkt i etnografiske, antropologiske og samfundsvidenskabelige metoder yder ekspertrådgivning og analyser med fokus på bl.a. byliv, strategisk planlægning, byrum, integration, kulturarv, brugerdreven innovation, bæredygtighed og social mangfoldighed.


Jf. indledende dialogmøder arbejdes der på udvikling af projektplan, som har fokus på:

 • Stedets forskellige temaer (hverdagstransport til/ fra Lind) eventtransport (til/ fra MCH), nye rum for bevægelse og koblingen til midtbyen.

 • Udvikling af nytænkende aktivitetssteder

 • Drift og nye former for drift, evt. foreningsbaseret

 • Temaerne: Hjul, dimensioner, tid, kontraster

 • Brugerinddragelse med fokus på særlige grupper

 • Brugerinddragelse med udgangspunkt i udvalgte temaer og stedets kvaliteter

 • Demonstrationsværdi, inspiration til udvikling af nye nedlagte vejrum, som kan inspirere til aktiviteter og koblinger mellem aktiviteter, foreningsliv, events og hverdagsliv

 

Anlægsbudget udgør anslået 15 mio. kr.

 

Forslag til finansieringsplan:

 • Realdania                            5 mio. kr.

 • Lokale- og Anlægsfonden   5 mio. kr.

 • Herning Kommune              5 mio. kr

 • I alt                                    15 mio. kr.

 

Afledt drift udgør anslået 0,5 mio. kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projekt og procesplan godkendes
at sagen videresendes til budgetdrøftelserne for 2013-16

Beslutning

Procesplanen godkendt, idrætsråd og evt. andre indrages.
Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetforslag 2013-2016

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget