Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 18. april 2017
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.02.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Ændret biblioteksreglement

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det eksisterende reglement for Herning Bibliotekerne trådte i kraft den 1. september 2014. Begrundelsen for, at reglementet nu revideres er primært, at efter vi pr. 6. februar 2017 har taget det nye bibliotekssystem Cicero i brug, er systemets opsætning i forhold til, at afleverede materialer efter lånetidens udløb og erstatninger for beskadiget eller bortkommet materiale, anderledes end tidligere. Det opdaterede reglement er ændret i forhold til disse opsætninger og der er foretaget præciseringer af tidligere praksis. En væsentlig ændring i forhold til det nuværende reglement er, at låneren kan opleve, at få flere gebyrer på trods af, at der ikke er ændret på gebyr taksterne.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om biblioteksvirksomhed § 35 skal fastsættes et reglement for benyttelsen af biblioteket.

 

Reglementet beskriver forhold vedr.:

 • Låner identifikation
 • Lånetiden
 • Opkrævning af depositum
 • Misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand
 • Opkrævning af gebyrer og vederlag
 • Udpantning

 

På baggrund af at Herning Bibliotekerne fra 6. februar 2017 har taget Cicero, det nye bibliotekssystem i brug, er der primært ændret i afsnittene om "Misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand" og "Opkrævning af gebyrer og vederlag". Ændringerne er foretaget for at skabe fuldstændig klarhed over, hvad der er låners ansvar i forbindelse med brug af bibliotekets tilbud.

 

Det opdaterede reglement er ændret sprogligt og redaktionelt og der er foretaget præciseringer af tidligere praksis og brugers ansvar i forbindelse med lån af bibliotekernes materialer.

 

En væsentlig ændring er, at det kan give låneren flere gebyrer, hvis:

 • Materialerne har forskellig afleveringsdato, idet hvert materiale udløser gebyr
 • Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de fx efter en fornyelse af lånetiden, har fået samme afleveringsdato
 • Materialerne ikke afleveres samlet, selvom de er lånt på samme dato.

 

Disse ændringer er de samme for landes 96 kommuner, som har taget det nye bibliotekssystem Cicero i brug, og er således system afhængig.

 

Ved Herning Bibliotekerne er det, for at imødegå de ændrede regler, samtidig besluttet, at der udover den nuværende påmindelse 2 dage før afleveringsfristen, som noget nyt, udsendes hjemkaldelse 14 dage efter afleveringsfristens udløb.

 

Der lægges ikke op til takst ændringer på gebyrer.  


Det foreslås, at ændringerne af reglementet træder i kraft fra 1. maj 2017.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Bibliotekernes biblioteksreglement godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-6-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Nordvest Hallen søger om tilskud til haludvidelsesprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Nordvest Hallen søger om tilskud til haludvidelsesprojekt.

 

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 20. februar 2017, pkt. nr. 10. Det blev besluttet, at sagen udsættes med henblik på en nærmere bearbejdning af det forelagte projekt. Sagen genbehandles på kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget, dog senest i april 2017.

 

Hallen fremsender bearbejdet haludvidelsesprojekt jf. vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Nordvest Hallen har igennem længere tid haft visioner om udvidelsesplaner. Allerede i forbindelse med opførelsen af opvisningshallen i 2005 blev der arbejdet med ideen til et viden og kulturcenter. I forlængelse af opførelsen af Tjørring ny skole i 2007 blev der igangsat en proces med henblik på at udvikle Nordvest Hallen fra et mere traditionelt idrætshus til et nytænkende moderne idræts- og trivselshus med fokus på nye aktivitets- og samværsformer. 

 

Gennem forskellige visions- og borgerinddragelsesprocesser med områdets brugere og interessenter er resultatet af processen at skabe et hus som matcher nuværende og fremtidige behov. Et hus som åbner sig op mod omgivelserne og spiller naturligt sammen med nærliggende skoler, institutioner, faciliteter og naturområder og fungerer som det naturlige mødested i lokalområdet for såvel børn som voksne. Et åbent og involverende hus, som tilgodeser udvikling, tiltrækning, høj tilgængelighed, fleksibilitet og sammenhængskraft. Der skal være plads til de eksisterende traditionelle idrætter men også rum til nye brugergrupper og mere spontane og legende bevægelsesformer samt forskellige former for motion og fællesskab.

 

Aktivitets- og lokalebehovet omfatter bl.a. lokaler til styrke- og kredsløbstræning samt faciliteter til ophold, samvær og fællesspisning med tilhørende støttefaciliteter (omklædning, køkken, toilet, depot mm.). Endvidere er der ønske om en ny synlig hovedindgang, plads til handicapidræt og elevator.

 

Haludvidelsen forventes at udgøre ca. 1.700 m2 fordelt på:

 

 • 450 m2 fitness (placeret på 1. sal over eksisterende bygning i den gamle afdeling)
 • 450 m2 multisal
 • 450 m2 café, ophold og samvær
 • 350 m2 møde, kontor, gang og depot

 

Haludvidelsen etableres på østsiden af det eksisterende byggeri og binder de 2 eksisterende haller sammen med et centralt og synligt indgangsparti, som inviterer til samvær og bevægelse. Der etableres et stort fælles cafe- og opholdsområde, som danner hjerte i centret med synlighed og transparens til tilstødende aktivitetsarealer. Der indtænkes fuld fleksibilitet og en digital platform som drivkraft og særlige tilbud med lav adgangsbarriere for "outsiders".

 

Jf. fremsendte anlægsbudget udgør budgetterede udgifter anslået 15 mio. kr. incl. 1 mio. kr. til inventar. Hallen bidrager selv med 3 mio. kr. (heraf 1 mio. kr. til inventar) og søger Herning Kommune om et anlægstilskud på 12 mio. kr. Det skal bemærkes, at hallen selv har afholdt 1,9 mio. kr. til etablering af det eksisterende "first floor".

 

Jf. vedlagte overslag udgør budgetterede driftsudgifter ifm. drift af 1.670 m2 haludvidelsesprojekt anslået 712.900 kr. Fratrukket 450 m2 fitness areal udgør budgetterede driftsudgifter anslået 521.000 kr.

Der søges om tilskud til afledt drift af det samlede haludvidelsesprojekt.

 

Projektet er uddybet i vedlagte præsentation og fremsendte bilag herunder konsekvensanalyse.

 

Arealoverdragelse

 

 Tilbygning til Nordvest Hallen går over matrikelgrænse, hvorfor der er behov for arealoverførsel/erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.

Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges via Udbud og Jura.

Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.

Samlede udgifter i forbindelse med arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre ca. 20--50.000 kr. og bør finansieres af halprojektets budgetramme.  

 

P-pladser

 

I henhold til gældende regler er der krav om at etablere 1 p-plads for hver nye 50 m2 byggeri. Dvs. at der er krav om etablering af 34 nye P-pladser, plus erstatning for inddragelse af eksisterende p-pladser i forbindelse med byggeriet.

 

Krav til ekstra P-pladser kan løses ved at udpege og befæste et område i tilknytning til hallen.

 

Der er i ovenstående anlægsbudget ikke medtaget udgifter til etablering af ekstra p-pladser. Budgetterede udgifter i forbindelse hermed anslåes til en merudgift på ca. 450.000 kr. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager ansøgningen til efterretning
at sagen ikke imødekommes for nuværende

Beslutning

Afslag for nuværende.

Ansøgningen indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget drøftelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.09-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til renovering af Ilskov Friluftsbad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Ilskov Friluftsbad fremsender ansøgning om tilskud til renovering af friluftsbadet.

Sagsfremstilling

Ilskov Friluftsbad har eksisteret i 40 år, og badet bliver flittigt brugt hvert år af ca. 3.000 besøgende. Det afstedkommer nogle renoveringsbehov.

 

En arbejdsgruppe på ca. 30 frivillige har lavet en handlingsplan og udførte sidste år et stort arbejde for at badet fortsat skulle bestå grundet en kraftig udfordret økonomi og overvejelser om lukning af badet.

 

Det er lykkedes at rette op på økonomi og drift bl.a. ved hjælp af frivillig arbejdskraft, hvor badet i sæson 2016 stort set kun blev drevet ved hjælp af frivillige arbejdskraft.

  

Badet har dog fortsat behov for vedligeholdelse og fremfører forestående renoveringsopgaver, som bør udbedres inden åbning af sæson 2017:

 

 • Renovering af indgangsparti
 • Materialer til nyt kemikalierum
 • 4 stk. kemitanke
 • Reparation af fliser i baderum
 • Div. materialer mm.

 

Samlede materiale udgifter udgør i alt anslået 100.000 kr. incl. moms. Badets frivillig gruppe bidrager med frivillig arbejdskraft.

Værdi af frivilligt arbejde anslås til 48.000 kr.

 

Lovkrav til vandkvalitet beror på bekendtgørelse om svømmebadsanlæg nr. 918 af 27. juni 2016. Der er ingen ændrede/ nye lovkrav til vandkvalitet i 2017, da friluftsbade op til og med 25 meter ikke er underlagt nye lovkrav.

 

Ilskov Friluftsbad modtager et årligt driftstilskud på 170.000 kr. (2017).

 

Formueforhold Ilskov Friluftsbad jf. regnskab 2016:

 

 • Årets resultat: -34.582 kr.
 • Egenkapital: 352.203 kr.
 • Likvid kapital: 287.134 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et ekstraordinært engangstilskud på 100.000 kr. til materialer ifm. forestående renoveringsopgaver
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ombygning af skydefaciliteter i Aulum Fritidscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Skytteforening og Aulum Fritidscenter søger om tilskud til ombygning og opgradering af skydefaciliteter i fritidscentret.

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. juni 2016, pkt. nr. 92, hvor det blev besluttet, at ansøgningen medtages i forbindelse med fordeling af bloktiskud til haller i 2017. Ansøgningen blev ikke imødekommet, men udsat med henblik på en nærmere drøftelse af projektøkonomien.

 

Sagsfremstilling

Aulum Skytteforenings nuværende faciliteter er af ældre dato og er stort set ikke renoveret siden skyttehuset blev bygget i 1986.

 

For at leve op til tidssvarende og lovmæssige krav er det nødvendigt at

 

 • forny bagvæggene, som er slidt efter mange års skydning og pt. kører på en dispensation fra politiet frem til 2018
 • renovere anlægget med hæve/ sænke borde og fast underlag ude på banerne, så alle overflader er vaskbare og lette at renholde for hagl
 • skifte til ny belysning, så banerne har den rette belysning/ lux
 • renovere udsugningen, som ikke lever op til Skydebane Danmarks krav
 • etablere elektronisk markering for at kunne afholde stævner i fremtiden
 • foretage en generel renovering af klublokalerne, nyt loft og gulvtæppe

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter i forbindelse med ovenstående renoveringsopgaver anslået 1,350 mio. kr.

 

Der foreligger tilsagn fra Skydebane Danmark på 350.000 kr. (gældende frem til 1. december 2018). Hertil kommer egenbetaling, værdi af eget arbejde og fonde/sponsorer på ca. 325.000 kr. Herning Kommune søges om et tilskud på 675.000 kr.

 

Aulum Skytteforening har rundet 100 medlemmer og forventer en markant stigning, såfremt anlægget moderniseres.

 

Aulum Fritidscenter modtager et årligt bloktilskud på 2.646.000 kr. (2017). Hertil kommer et årligt tilskud på 657.000 til drift af Aulum Friluftsbad.

 

Formueforhold Aulum Fritidscenter:

 

Årets resultat: 40.738 kr.

Egenkapital: 31.916.947 kr., heraf likvid kapital 7.613.603 kr. (5.711.830 kr. vedr. indsamling til multihal)

 

Formueforhold Aulum Skytteforening:

 

Årets resultat -1.869 kr.

Egenkapital 95.559 kr., heraf 59.792 kr. i likvid kapital

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 500.000 kr. i 2017
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-221-04, rådighedsbeløb på hallejekontoen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Rock i Aulum Lystanlæg 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Rock i Aulum Lystanlæg søger et tilskud på 15.000 kr. til videreudvikling af arrangementet.

Sagsfremstilling

Arrangementets målsætning er at udbrede musikalske og kulturelle oplevelser, herunder både at give børn og unge mulighed for at vise, hvad de kan til et større og anderledes publikum. Derved ønsker arrangøren en erfaringsdannelse hos den enkelte deltager og publikum, som styrker kendskabet til det musikalske og kulturelle fællesskab og dets potentiale. Arrangøren håber, at flere børn, unge og familier samt lokalsamfundet aktivt vil tilvælge musikken og kulturen.

 

Rock i Aulum Lystanlæg er et arrangement for et bredt publikum med navne som Sigurd Barrett, Smukke Møller – Kim Larsen og Gasolin kopi, Henrik Bank – The Journey, Tryllekunstner – Mr. Magic og Piraten Long John på plakaten. Herudover vil der være ungdomskonkurrence for bands fra 7. - 10. klasse, hvor vinderen får både studietid og en plads på den store scene til det efterfølgende års Rock i Aulum Lystanlæg.

 

Arrangementet tiltrækker hvert år mellem 1100 og 1300 publikumsdeltagere, hovedsageligt fra Aulum. Arrangøren ønsker nu at udbrede kendskabet, samt publikumsdeltagelsen til resten af kommunen.

Arrangøren vil reklamere for arrangementet via Facebook, artikler i Herning Folkeblad, reklamespots, flyers og plakater på kommunens biblioteker, gymnasier m.fl., samt mulig reklame på digitale skærme i Herning by.

 

Arrangøren har budgetteret med et overskud på ca. 21.500 kr. De væsentligste indtægter er entréindtægter, salg af mad og drikke samt sponsorater. De største udgifter er honorar til kunstnere og leje af lys, lyd og anden teknik.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives et tilskud på 10.000 kr. med henblik på markedsføring og med afsæt i arrangementes kunstneriske profil. Tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalget rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 30. marts resterer 552.294 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til mountainbike spor ved Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Cykelmotionsklubben De Små Klinger v/ Finn Lau Nielsen søger om tilskud til videreudvikling af mountainbike spor ved Lind.

 

Sagsfremstilling

De Små Klinger, Lind og omegns cykelmotionsklub, er i samarbejde med Herning Kommune startet på etableringen af et Mountainbike (MTB) spor på støjvolden ved motorvejen ved MCH Messecenter Herning.

 

Klubben ønsker i bredt samarbejde på tværs af alle lokale cykelklubber, DGI og Herning Kommune at videreudvikle sporet til et bynært fuldt udbygget og attraktivt MTB spor. Et spændende og visionært tilbud til alle interesserede borgere og gæster i kommunen. Et spor som tiltrækker og udfordrer mange forskellige brugere uanset alder og niveau og giver mulighed for læring og progression, kursusvirksomhed, stævner og arrangementer mv.

 

Mountainbike som motionsform er i markant fremgang og en af de hurtigst voksende motionsformer i Danmark. De Små Klinger har i samarbejde med DGI udarbejdet forslag til at imødekomme faciliteter, som modsvarende denne tendens. Jf. vedlagte er der udarbejdet et skitseforslag til anlæggelsen af et ca. 6 km. sammenhængende MTB spor af høj kvalitet kun 2,5 km fra Torvet i Herning. I forbindelse med sporet etableres en samlingsplads med p-plads og cykelvask.

 

Budgetterede udgifter i forbindelse med anlæggelse af sporet udgør jf. vedlagte budget anslået 416.295 kr. Klubben forventer selv at bidrage med frivillig arbejdskraft anslået til ca. 78.795 kr. Herudover søges der om tilskud fra diverse fonde og sponsorer. Der foreligger pt. tilsagn om 77.500 kr.

Herning Kommune søges om et tilskud på 110.000 kr. til etablering af sporet og samlingspladsen. Projektet kan evt. etableres i etaper.

 

Der etableres et sporlaug, som varetager driften, vedligeholdelse af spor mm. Sporet vedligeholdes ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Der søges et mindre tilskud til årlige driftsomkostninger på 5.000 kr. til dækning af el og vand.  

 

De Små Klinger blev stiftet i april 2001 og blev godkendt som en selvstændig forening i marts 2016. Foreningen tegner pt. godt 100 medlemmer. Klubben er de seneste 2 år vokset fra 60 til over 100 medlemmer. Der er fællestræning onsdag og søndag året rundt, hvor alle kan være med uanset alder og niveau. Herudover er der seniortræning tirsdag formiddag og mange ture, som aftales ad hoc via foreningens facebookside.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2016:

Årets resultat:

16.792 kr.

Egenkapital:

51.470 kr.

Likvid kapital:

18.020 kr.

 

 

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller,

at der bevilges et tilskud på 100.000 kr.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud
at der bevilges et årligt driftstilskud på kr. 5.000 kr.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt for så vidt angår de to første at’er - bevilling af tilskud på kr. 100.000

Afslag på årligt driftstilskud på kr. 5.000

 

De Små Klinger anmodes om, at udbrede kendskabet til sporet for eksempel via VisitHerning o.a.

 

Jørgen Krogh deltog ikke under behandling af punktet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Spil Dansk 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Spil Dansk 2016 i Herning er gennemført. Her foreligger kort evaluering, ligesom forvaltningen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om midler til deltagelse i Spil Dansk 2017.

Sagsfremstilling

KFU besluttede i januar 2016, at Herning Kommune skulle være Spil Dansk Kommune i 2016. Der blev bevilliget 55.000 kr. til køb af en Spil Dansk Kommunepakke, fejring af titlen som Årets Spil Dansk Kommune 2015 plus diverse andre omkostninger.

 

Spil Dansk Herning organiseres via en styregruppe, som har repræsentanter fra Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Fermaten, Ensemble MidtVest, DSI Swinging Europe, Herning Bibliotekerne, Kulturelt Samråd Herning, Dansk Musiker Forbunds lokalafdeling, Staben Kommunikation og med Kultur og Fritid som projektleder.

 

I marts blev der afholdt et lille arrangement på Biblioteket, hvor der blev holdt taler, var musikalske indslag og spist spil-dansk-kager. I maj var styregruppen inviteret til at fortælle de øvrige Spil Dansk kommuner om, hvordan Spil Dansk var løbet af stablen i Herning. Styregruppen valgte i stedet at få skrevet og fremført en sang om Spil Dansk Herning. Det blev modtaget godt til Spil Dansk Konferencen.

 

Målet med Spil Dansk Herning 2016 var OGSÅ at overraske med dansk sang og musik andre steder, end publikum forventede.

 

Med 34 arrangementer i uge 44 holdes det høje aktivitetsniveau fra 2015 (36 i 2015, 19 i 2014). Spil Dansk Kommunepakken indeholdt i 2015 forskellige elementer som hjemmekoncert, skolekoncert, lokal samarbejdskoncert, seniorkoncert, talentforløb, mentorforløb og masterclasses. Arrangementer som ikke nødvendigvis er synlige i et program, men ikke desto mindre vigtige for at Spil Dansk ugen gør en forskel for mange. Styregruppen valgte på grund af forskellige omstændigheder at få ændret i kommunepakken, så den passede bedre til Herning. En mulighed som øvrige kommuner for i øvrigt får fremadrettet fra i år.

 

Styregruppen anbefaler, at man igen køber en af de udbudte Spil Dansk Kommunepakker og at den tilpasses Herning. Derudover vil styregruppen foreslå, at der i 2017 fokuseres på at få den danske musik ud i hele kommunen. Det vil styregruppen gøre ved at samarbejde med lokale foreninger, men også ved at bruge "kunstbussen" som kørende koncertsted. Den skal i løbet af ugen besøge lands- og centerbyer.

Styregruppen ønsker i øvrigt at igangsætte udvikling af et musikalsk samarbejdsprojekt, som på sigt skal være en årlig tilbagevendende begivenhed i Herning.

 

Økonomi

Herning Kommune har siden 2013 købt guldkommunepakken hos Spil Dansk for ca. 35.000 kr. per år, ligesom der siden 2014 også har været bevilliget midler til andre udgifter.

I 2016 bevilligede KFU 55.000 kr. i alt til afholdelse af udgifter i forbindelse med Spil Dansk. Pengene er brugt til køb af kommunepakken, kodaafgift, fejring af pris, fejringssang, transport og annoncering.

Styregruppen for Spil Dansk Herning anmoder om, at KFU bevilliger et lignende beløb til afholdelse af Spil Dansk i Herning i 2016. Spil Dansk Pakkerne koster ca. 35.000 - 38.000 kr. De er ikke offentliggjort endnu.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen vedrørende Spil Dansk 2016 tages til orientering
at der bevilliges 55.000 kr. til Spil Dansk 2017, som skal anvendes til køb af Spil Dansk Kommunepakke, transport, koda, forplejning, aktivering af kunstbussen og markedsføring.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 30. marts 2017 resterer 552.294 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermatens regnskab for 2016 til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Foreningen Fermaten sender den 24. marts årsregnskab inkl. årsberetning, samt revisionsprotokollat. Årsregnskabet foreligges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt årsregnskab inkl. opgørelse over koncerter fordelt på kategori, ledelsesberetning og revisionsprotokol for 2016.

Årsregnskabet for 2016 er godkendt af den samlede bestyrelse på bestyrelsesmøde d. 22. februar, samt på Foreningen Fermatens ordinære generalforsamling d. 14. marts 2017. 

Fermatens mål for 2016 var: "Koncertkatapulten" med 8. klasse på Herning Friskole, Ø-tur for de frivillige, inddragelse af lejlighed i Fermaten, stram økonomisk styring og Fermaten Outdoor (koncert i Sdr. Anlæg). Jf. ledelsesberetningen er inddragelse af lejlighed i Fermaten ikke opfyldt, men byggeprocessen forventes at blive igangsat i løbet af foråret 2017. Alle andre punkter er opfyldt.

 

I 2017 er Fermatens mål: inddragelse af lejlighed til administration, igangsætning af etablering af en lounge, fortsat stram økonomisk styring, forbedret markedsføringsstrategi og konstant udvikling af Fermaten, herunder bestyrelse, personale og frivillige.

 

Fermaten havde i 2016 indtægter på i alt 9.097.346 kr., hvilket er ca. det samme som i 2015 og ca. 1.4 millioner kr. mere end budgetteret. De væsentlige poster er entréindtægter på ca. 3,2 millioner kr., tilskud fra Herning Kommune på 1,759 millioner kr., tilskud fra Kunstrådet på knap 1,7 millioner kr. og bardrift på ca. 1,3 millioner kr. De øvrige indtægter kommer fra sponsorer, medlemskontingenter, udlejning af lokaler og øvrige aktiviteter.

 

I 2016 havde Fermaten udgifter på i alt 8.847.865 kr. Heraf udgør direkte kunstnerrelaterede udgifter 3.304.604 kr., hvilket er ca. 0,6 millioner kr. mindre end i 2015, og ca. 0,7 millioner mere end budgetteret.

 

Både indtægter og udgifter er væsentligt højere end budgetteret, men der ses dog en fin sammenhæng mellem de to. Afvigelserne giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

 

Årets resultat inden hensættelser er 249.482 kr., mens årets resultat er 33.496 kr.

 

Fermatens egenkapital udgør pr. 31. december 2016 2.967.285 kr., mens der er hensat 1.234.594 kr. til udstyr/vedligehold jf. vedligeholdelsesplanen. Revisor vurderer, at den nuværende egenkapital udgør et sikkert grundlag for den fortsatte drift under forudsætning af, at der stadig opnås de statslige og kommunale tilskud.

 

Den regionale spillestedsaftale, som er indgået mellem Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune for årene 2013-2016, forpligter Fermaten til per år at afholde 125 koncerter, heraf 35 små koncerter (under 50 solgte billetter), 62 mellemstore koncerter (50-300 solgte billetter) og 28 store koncerter (over 300 solgte billetter).

Fermaten har afholdt 140 koncerter i 2016, hvilket er 19 flere end året før. Der er i 2016 afholdt 56 K1 koncerter, 64 K2 koncerter og 20 K3 koncerter. Antallet af K1 og K2 koncerter overholder den regionale spillestedsaftale, mens antallet af K3 koncerter er 8 færre end aftalen.
Fermaten forklaring hertil er, at de altid sigter efter at overholde rammeaftalen, når de lægger programmet. Fordelingen af K1, K2 og K3 koncerter er defineret ved antal gæster, og en K3 koncert er derfor defineret som en koncert med 300 gæster eller derover. De har dog oplevet, at hvad der på forhånd var forventet at være en K3 koncert, ender med at blive en K2, grundet et lavere billetsalg. De har i 2016 haft flere koncerter, hvor antal gæster ligger lige under 300, og derfor bliver kategoriseret som en K2, og ikke en K3, som det var forventet.

De hæfter sig dog ved, at både det samlede antal koncerter og det samlede antal gæster er steget i forhold til tidligere.

 

Det samlede antal publikummer i 2016 udgjorde 22.037, hvilket er et fald på ca. 1.200 publikummer i forhold til 2015. De 3.944 gæster var i forbindelse med en outdoor-koncert med Kim Larsen i Sdr. Anlæg. Fratrækkes publikum ved outdoor-koncerten samt personale og fribilletter, var der i alt 15.254 betalende gæster på Fermaten i Smallegade i 2016. Dette er ca. 250 færre betalende gæster end det fastlagte i rammeaftalen. Fermatens bestyrelse vurderer, at det kan forklares med almindeligt og forventeligt udsving.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 

Herning Kommunes godkendelse af regnskabet skal sammen med regnskab, ledelsesberetning og en række andre opgørelser fremsendes til Kulturstyrelsen senest 30. juni 2017.
Herning Kommune er ansvarlig for, at indsendelsen sker rettidigt. Fermaten fremsender de krævede dokumenter i en samlet pdf-fil, henholdsvis til forvaltningen og til Kulturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen Fermatens årsregnskab inkl. årsberetning godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Ukrainsk Sportsforening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ukrainsk Sportsforening v/ Inna Pedersen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Ukrainsk Sportsforening er etableret den 6. marts 2017. Foreningen har til formål gennem forskellig idrætsaktivitet og socialt samvær at fremme medlemmernes sundhed og fremme et godt kammeratskab og sammenhold blandt foreningens medlemmer.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen tegner pt. 15 medlemmer, heraf 6 fra Herning Kommune, 4 fra Ikast-Brande og resten fordelt på forskellige øvrige omegnskommuner.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2 Formål: Foreningen ønsker at samarbejde med andre ukrainske sportsforeninger i Danmark pt. bl.a. i Vejle og København. Foreningen er ikke en paraplyforening. Formålsparagraffen skal ændres, så dette tydeliggøres.
 • §4 Indmeldelse: God ide at henvise til evt. hjemmeside eller facebookside, hvor man kan finde relevant kontaktperson
 • §6 Kontingent: Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling
 • §7 Generalforsamling: Generalforsamlingen er åben for alle, kun aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Beretning, regnskab og kommende års budget fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Det bør fremgå, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der vælges. Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal. Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende.
 • Ekstraordinær generalforsamling bør have en selvstændig paragraf. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når min. 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
 • §8 Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 personer og ikke 8.
 • §9 Opløsning: Ifm. ekstraordinær generalforsamling vedr. foreningens ophør, skal der træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål i Herning Kommune foreningens evt. formue skal tilgå.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 1.800 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget