Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 18. marts 2019
Mødested: Terminalen, Godsbanevej 7, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg hos Terminalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Introduktion til Terminalen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø39-1-19 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Bevilling vedrørende eksternt tilskud fra Danskernes Digitale Bibliotek til projekt Aula - ny kanal for læseinspiration.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har modtaget tilsagn fra Danskernes Digitale Bibliotek om tilskud på 300.000 kr. i 2019-2020 til projekt Aula - ny kanal for læseinspiration og søger om tilhørende indtægts- og udgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

 Aula bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. Med kommende 2 mio. brugere og 4200 skoler og dagtilbud tilknyttet er Aula en yderst interessant kommunikationsplatform for bibliotekernes indsats med at pushe læseinspiration til lærere samt pædagogisk personale og fremme læselyst blandt børn og forældre. Målet i dette projekt er at afdække hvordan, på hvilke måder og med hvilken type af læseinspiration, folkebibliotekerne kan være tilstede på Aula med det formål at styrke bibliotekernes tilstedeværelse i børn og deres voksnes hverdag med inspiration til børns læsning. Som resultat af projektet vil DDB og bibliotekerne desuden på et tidligt tidspunkt få afdækket, hvilke udfordringer og muligheder, der ligger for bibliotekerne i at benytte Aula som kommunikationskanal både for det enkelte bibliotek og i forhold til et tværkommunalt samarbejde omkring produktion og distribution af indhold.

 

Projektperioden er fra 1. marts 2019 til 30. juni 2020 og primær samarbejdspartner er Silkeborg Bibliotekerne. 

Økonomi

Danskernes Digitale Bibliotek har givet tilsagn om et samlet tilskud på 300.000 kr. til projekt Aula - ny kanal for læseinspiration i 2019-2020. Tilskuddet forventes udbetalet med 202.000 kr. i 2019 og med restbeløbet på 98.000 kr., når der foreligger revideret regnskab i 2020.

 

Der er ingen egenfinansiering i projektet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til projekt Aula - ny kanal for læseinspiration gives indtægts- og udgiftsbevilling på 202.000 kr. i 2019 og 98.000 kr. i 2020 til serviceområde 14 Biblioteker, funkion 03 32 50
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i næst kommende budgetopfølgning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Bevilling af tilskud til prøvehandling med Levende Musik i Skolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jeanette Lauridsen

Sagsresume

Kultur og Fritidsforvaltningen har sammen med Center for Børn og Læring arbejdet med muligheden for at implementere forløbet Levende Musik i Skolen, og anbefaler at der afsættes midler til en prøvehandling med forløbet.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningerne har henover 2018 været i løbende dialog med Levende Musik i Skolen (LMS) omkring muligheden for at afprøve deres koncept i Herning Kommune.

 

LMS er et nationalt kompetencecenter, der arbejder med kultur, kunst og læring gennem et udbud af skolekoncerter. De har til formål at sørge for, at børn og unge i hele landet får mulighed for at opleve levende musik af høj kunstnerisk kvalitet i løbet af deres skolegang. LMS har pr. 1. januar 2018 indgået en ny 4-årig aftale med Statens Kunstråd. Den statslige støtte er blandt andet med til at finansiere over halvdelen af skolekoncerternes endelige omkostninger, så prisen pr. enkelt elev kan holdes så lav som muligt.

 

Når en kommune køber ind i konceptet, da sikres kommunen et udbud af skolekoncerter med kvalitetsgaranti, og der medfølger tilhørende undervisningsmateriale til samtlige koncerter. Kataloget for koncerter spænder bredt indenfor musikgenrer, og det er muligt for skolerne at udvælge efter genrer, orkestre og bands med specifikke målgrupper eller koncertformer. Alle tilknyttede orkestre og bands har gennemgået en ansøgningsproces hos LMS. Derudover har de haft en producent tilknyttet, der har sørget for at optimere koncertproduktionen, og som har udviklet undervisningsmateriale baseret på den enkelte koncert.

 

Hvert år afholdes en musikfestival eller showcase, hvor kommunale repræsentanter samt kontaktlærere får mulighed for at opleve de forskellige bands og orkestre på forhånd. Der udbydes konferencer og kurser under festivalen, der kan være relevant i forhold til netværk og udvikling af kompetencer inden for arbejdet med det musiske felt. Dermed sikres, at forløbet ikke blot giver eleverne en god oplevelse. Det bidrager også til en opkvalificering af lærerne.

 

Ved indgåelse af en aftale med LMS forpligtiger kommunen sig til at udpege en kontaktlærer på hver skole samt en eller flere kommunale repræsentanter. De kommunale repræsentanter har til ansvar at koordinere og informere skolerne i samarbejde med LMS, sikre udvælgelsen af kontaktlærere på skolerne samt understøtte kontaktlærerne i deres arbejde med LMS.

 

Administrativt er konceptet forsøgt sammensat, så den enkelte kontaktlærer på hver skole har et minimum af administrativt arbejde. En kontaktlærer fungerer som bindeled mellem skole og LMS. Kontaktlæreren indgiver skolens koncertønske, indgår i kommunens netværk for kontaktlærere, har kontakt til skolens valgte band eller orkester omkring forplejning, parkering og afklaring angående opsætning, booker et egnet lokale på skolen og sørger for, at der bliver taget godt imod band eller orkester på dagen for koncerten. Derudover sørger kontaktlæreren for, at koncerten efterfølgende evalueres, hvilket gøres gennem LMS' hjemmeside.

 

Alle resterende opgaver som eventuel overnatning, koordinering af turnéplan, transport og formidling af materialer er LMS' opgave.

 

Økonomi

I skoleåret 2019/2020 koster det 33 kr. plus moms og KODA pr. elev for en kommune at være med i skolekoncertordningen. En del af landets skoler har allerede KODA-aftaler på plads. Ved indgåelse af en aftale, vil antallet af skoler i Herning Kommune med eksisterende aftaler skulle afklares, da skoler uden aftale vil udgøre en mindre merudgift på 6,38 kr. pr. elev pr. koncert.

 

Der udbydes én koncert pr. 120 elever. Det nøjagtige antal forhandles mellem kommune og LMS, og planlægges herefter ud fra de enkelte skolers elevtal.

 

LMS har udarbejdet tre eksempler angivet ud fra elevtallene i skoleåret 2017/2018 på de 30 regulære kommunale folkeskoler i Herning Kommune. Priserne er udregnet ud fra pris pr. elev fra 2019/2020:

 

Eksempler

Samlet udgift

Antal koncerter i alt

 

 

 

1) Koncert for alle elever i indskoling, mellemtrin og udskoling

295.020 kr.

75 koncerter

 

 

 

2) Koncert for alle elever i indskoling og mellemtrin

212.091 kr.

54 koncerter

 

 

 

3) Koncert for alle elever i indskolingen

118.701 kr.

30 koncerter

 

 

 

 

Forvaltningerne anbefaler, at der afsættes 100.000 kr. fra både Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget, så der samlet er 200.000 kr. til en et-årig prøvehandling.

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 100.000 kr. til en et-årig prøvehandling med Levende Musik i Skolen under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget bevilliger et tilsvarende beløb
at den et-årige prøvehandling efter afholdelse evalueres og resultaterne præsenteres for udvalgene
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 5. marts 2019 resterer 480.204 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.07.11-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Tilskud til huskunstnerprojektet Verdens Vinde i samarbejde med Morsø Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Musikskolerne i Herning og på Mors fremsender ansøgning om tilskud til projektet Verdens Vinde.

 

Sagsfremstilling

Musikskolen på Mors har fremsendt ansøgning om tilskud til samarbejdsprojektet Verdens Vinde. Projektet er et huskunstnerprojekt i samarbejde mellem Musikskolen på Mors, Herning Musikskole, Morsø Kommune og Herning Kommune. Samarbejdet involverer yderligere huskunstnere, orkestre og ensembler samt folkeskoler.

 

Verdens Vinde er fire musikalske fortællinger, som hver består af en historie og seks originale sange. Materialet er et resultat af to huskunstnerforløb gennemført i 2016 og 2017. Det er skabt af forfatter Cecilie Eken og komponist Kirsten Juul Seidenfaden sammen med 425 skolelever på tværs af landet. Fortællingerne handler om børn fra henholdsvis Danmark, Kina, Ghana og Syrien.

 

I 2020 og 2021 vil der afholdes to nye huskunstnerforløb med i alt 24 skoleklasser - 16 klasser i Herning Kommune og 8 klasser i Morsø Kommune. Projektet retter sig mod 4. klassetrin. De 24 klasser deles op i fire grupper med fire klasser fra Herning og to klasser fra Morsø i hver gruppe. En gruppe tildeles en af de fire musikalske fortællinger, som de i en periode skal arbejde indgående med. Hver klasse i en gruppe får særligt ansvar for en af fortællingens seks sange. Arbejdet med fortælling og sang foregår i fagene dansk og musik, men der kan også inddrages fag som historie og geografi. Det forventes at et forløb med en fortælling strækker sig over en periode på seks måneder.

 

Igennem forløbet vil klasserne mødes med de to kunstnere fra tidligere forløb, komponisterne Daniel Fladmose eller Mikkel Gomard samt en af følgende orkestre eller ensembler alt efter tildelte fortælling - Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Jazz Orchestra, Syddansk Musikkonservatorium og Ensemble MidtVest.

 

Målet med projektet er, at eleverne gennem arbejde med lydunivers, tekst og tematikker får mulighed for at sætte deres eget præg på de allerede skabte fortællinger, så der skabes seks helt nye sange. Eleverne skal til slut arbejde i fem uger med indstudering af de nye sange fra deres tildelte fortælling sammen med en sangpædagog, der kommer på besøg i alle klasser. Hele projektet afsluttes med en fælles workshop-koncert, hvor de seks klasser fra en fortælling mødes med hinanden og deres eget orkester eller ensemble, og afprøver den nye fortælling i sin helhed.

 

Musikskoleleder ved Musikskolen på Mors, Peter Frost, påtager sig opgaven som projektleder. Peter har været projektleder for de tidligere to huskunstnerforløb, og kender derfor indgående til projektet.

 

Økonomi

Der er fremsendt budget for projektet sammen med ansøgningen. Budgettet balancerer ved 697.100 kr. for det samlede projekt henover 2020 og 2021.

 

De væsenligste udgifter går til aflønning under huskunstnerordningen, hvor den totale udgift løber op i 482.100 kr for et to-årigt projekt. Dette dækker også over en mindre lønudgift til musikere fra orkestre og ensembler, der dog lægger en større andel timer ind i projektet omkostningsfrit. I alt kan Statens Kunstfond søges om dækning svarende til 361.305 kr. af udgifterne til huskunstere. Øvrige omkostninger kan ikke søges dækket gennem Statens Kunstfond.

 

Der er fra Musikskolen på Mors den 5. marts 2019 fremsendt ansøgning til Statens Kunstfond på finansiering til den første halvdel af projektet (2020). Det er tydeliggjort i ansøgningen, at Herning Kommune på tidspunkt for fremsendelse endnu ikke har behandlet sagen, og at der ikke på forhånd kan forventes tilskud. I efteråret 2019 vil der fremsendes en ansøgning til Statens Kunstfond på finansiering til den anden halvdel af projektet (2021).

 

Herning Kommune ansøges om et tilskud på 88.000 kr. dækkende for både 2020 og 2021. Tilskuddet dækker deltagelse af 16 skoleklasser, hvilket svarer til en udgift på 5.500 kr. pr. skoleklasse. Morsø Kommune har bevilliget 44.000 kr. dækkende for deltagelse af 8 skoleklasser. Derudover bidrager Herning Musikskole med 18.000 kr., og Musikskolen på Mors bidrager med 35.795 kr. svarende til projektlederens løn.

 

Gennem dialog med Musikskolen på Mors er det oplyst, at der vil være mulighed for at skalere i tilskuddet, hvilket dog også vil medføre tilsvarende skalering i skoleklasser fra Herning Kommune. Hvis tilskuddet skaleres vil andre kommuner på tværs af landet inviteres ind i projektet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 44.000 kr. til samarbejdsprojektet Verdens Vinde i 2020 og 44.000 kr. i 2021 betinget af, at den resterende finansiering til projektet kan opnås
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 5. marts 2019 resterer 480.204 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Snejbjerg SG&I - Ansøgning om lysanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Snejbjerg SG&I Fodbold ansøger om tilskud til nyt lysanlæg på eksisterende fodboldbane.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Fodbold har i dag kun lys på kunstgræsbanen, hvilket giver en del udfordringer med at gennemføre kampe og træninger i de mørke måneder. Klubben ansøger derfor om tilskud til etablering af nyt lysanlæg på eksisterende 11-mandsbane ved siden af kunstgræsbanen. Banen er i god stand, og der er aldrig problemer med vand eller lignende.

Klubben har i dag 372 medlemmer fordelt på ca. 15 hold, som har 4,5 11-mandsbaner til rådighed, hvoraf det ene er stadion. På længere sigt anser klubben det for nødvendigt at etablere flere baner i Snejbjerg, men første prioritet er at få etableret lys på den eksisterende bane.

Ansøgning om tilskud til nyt lysanlæg har tidligere været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 18. juni 2018, pkt. 100, hvor der blev besluttet at tage ansøgningen til efterretning, men at det ikke kunne imødekommes på daværende tidspunkt.

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra to installatører med billigste tilbud på 267.110 kr. ekskl. moms, og klubben kan præstere en egenbetaling på 150.000 kr.; således ansøges der om 117.110 kr. eksl. moms fra Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 117.110 kr. til etablering af et nyt lysanlæg på eksisterende fodboldbane hos Snejbjerg Fodbold
at tilskudet finansieres af Serviceområde 11, Idræt- og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

KFUM og KFUK i Aulum søger om tilskud til udvidelse og ombygning af foreningshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KFUM og KFUK i Aulum v/ fmd. Niels Kjær Nørgaard søger om tilskud til udvidelse og ombygning af eksisterende foreningshus beliggende Møllestrædet 10 i Aulum.

Sagsfremstilling

Aulum KFUM og KFUK har til huse i KFUM-huset i centrum af Aulum, som ramme om foreningens mange klub- og familieaktiviteter.

 

Over de seneste 8 år har foreningen oplevet en stor medlemstilgang og tegner pt. 322 medlemmer, heraf 237 under 25 år. En positiv udvikling, som stiller nye krav til mere plads og indretning af eksisterende faciliteter.

 

Foreningen har derfor arbejdet med et om- og tilbygningsprojekt bestående af en tilbygning på 160 m2 i 2 plan, som arkitektonisk tilpasses og bygges sammen med de eksisterende faciliteter via en ny fælles indgang og toiletfaciliteter. På 1. sal etableres 2 store klubrum. Med klubhusudvidelsen skabes der plads til nye aktivitetsmuligheder og flere samtidige aktiviteter for mere end en aldersgruppe, drenge-/ pigeaktiviteter samt musik, samspil og sangaftener mm.

 

Budgetterede anlægsudgifter udgør anslået 2,741 mio. kr. incl. moms. Aulum KFUM og KFUK har tilsagn om 2,641 mio. kr. via forskellige fonde og egenfinansiering. Restfinansiering udgør 0,100 mio. kr. Herning Kommune søges om tilskud hertil.

 

Forvaltningen oplyser, at Aulum KFUM og KFUK modtager et årligt lokaletilskud på 33.000 (2017).

 

Formueforhold jf. regnskab 2018:

 

 • Årets resultat: 51.187 kr.
 • Egenkapital: 1.742.340 kr.
 • Likvid beholdning: 365.835 kr.

 

Aulum KFUM og KFUK har pga. udfordringer vedr. bebyggelsesprocent ansøgt Herning Kommune om dispensation til at opføre en ekstra etage på den eksisterende bygning uden for byggefeltet i lokalplanen. Der er samtidig ansøgt om dispensation fra kravet om etablering af p-pladser på egen grund. Jf. møde i byplanudvalget den 26. november 2018 har Herning Kommune givet dispensation til det ansøgte. Endelig udformning af projektet er ikke godkendt. Projektet kræver fortsat en byggetilladelse med deraf følgende sagsbehandling.

 

Herning Kommune har overdraget tilstødende grund til Aulum KFUM og KFUK på et gaveskøde, således at byggeriet kan gennemføres uden at overskride den gældende bebyggelsesprocent for området.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 100.000 kr. under forudsætning af godkendt byggetilladelse
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud
at årligt lokaletilskud fastholdes på nuværende niveau.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Tilskud til nyt doseringsanlæg ved Sørvad Svømmebad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Refsgaard Burkarl

Sagsresume

Som følge af nye krav i bekendtgørelsen om svømmebadsanlæg ansøger Sørvad Svømmebad om dækning af udgifter til et automatisk styret doseringsanlæg og flowmålere.

Sagsfremstilling

Nye krav i bekendtgørelsen om svømmebadsanlæg betyder, at det ikke længere er lovligt at tilsætte syre og klor manuelt til svømmebadet. Sørvad Svømmebad har dispensation til og med 2020, hvilket vil sige, at de inden åbning i 2021 skal have installeret automatisk tilsætning af syre og klor for at styre desinfektion og PH-justering.

 

Ud over dette har Herning Kommune i det seneste tilsynsbrev fremsat krav om, at der skal kunne foretages løbende flowmålinger.

 

Svømmebadet har desuden et ønske om, at tilgodese de ansattes sikkerhed. Derfor ønsker de snarest muligt at leve op til kravene, så personalet ikke længere manuelt skal omgås kemikalierne.

Økonomi

Svømmebadet har indhentet to tilbud på udførelse af opgaven, hvoraf det billigeste lyder på 160.000 kr. incl. moms.

 

Sørvad Svømmebad er en del af Sørvad Kultur- og Idrætscenter, der i 2017 præsenterede et underskud på 134.032 kr. og en egenkapital på 8.822.147 kr. (bygninger), og en likvid formue på 2.278 kr. Resultatet for Sørvad Svømmebad viste et underskud på 138.252 kr.

 

Sørvad Svømmebad er ikke momsregistreret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges kr. 160.000 til Sørvad Svømmebad vedr. doseringsanlæg og flowmålere
at udgiften på 160.000 kr. finansieres fra særligt lokaletilskud

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-5-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Fordeling af talentmidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af talentmidler bevilliget i seneste budgetforlig.

 

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget 2019-2022 blev der bevilliget 1,5 millioner årligt til styrkelse af talentarbejdet i Herning Kommune. På den baggrund har forvaltningen modtaget ansøgninger fra Herning Elite, Den Jyske Sangskole og Skovsnogen - Deep forest artland, der alle ansøger om tilskud til løft af talentarbejdet på deres pågældende område.

 

Herning Elite:

Herning Elite tilbyder talenter fra mange idrætsgrene optimale betingelser for at kombinere skolegang og idræt. Helt konkret har Herning Elite ønske om at løfte arbejdet med fire stabile talentmiljøer, der har potentiale for at komme helt i top på nationalt plan; Herning Ishockey Klub, Vildbjerg SF kvindefodbold, Herning FH og Herning Cykle Klub. I forbindelse med fornyelse af deres Team Danmark-aftale har Herning Elite evalueret på de fire miljøer, og har identificeret en række tiltag, der kan styrke talentarbejdet i den enkelte forening og aktivitet.

 

Et tilskud til styrkelse af talentarbejdet, vil bruges til at sikre Herning Elites bidrag til en talentchef i Herning Ishockey Klub, sportsansvarlige i Vildbjerg SF, en talentudvikler til Herning FH samt en fysisk træner for morgen- og eftermiddagstræning i Herning Cykle Klub. Tilskuddet er målrettet helt konkrete funktioner, hvor de tætte relationer og partnerskaber mellem Herning Elite og de pågældende foreninger får et markant løft til gavn for de unge talenter.

 

Den Jyske Sangskole:

Den Jyske Sangskole er et talentmiljø, som både nationalt og internationalt har udviklet sig til et referencested for talentarbejdet med unge sangere. I slutningen af 2019 forventes Den Jyske Sangskole adskilt fra Sangens Hus, og et tilskud til styrkelse af talentarbejdet vil derfor benyttes til at fastholde og videreudvikle på Den Jyske Sangskoles nuværende talentarbejde. Derudover vil det ikke mindst kunne bruges til at styrke skolens, Herning Kirkes Drengekors og MidtVest Pigekors relationer ind- og udenlands. Den Jyske Sangskole har beskrevet fire nye initiativer, der er essentielle for talentarbejdets udvikling; morgendagens ledere, styrket faglighed, juniorundervisere og sommercamp.

 

De fire initiativer kommer rundt om etablering af uddannelsesforløb for unge talenter med fokus på dannelse og ledelse, styrkelse af sangernes musikalske færdigheder og tilknytning af internationale lærerkræfter, udvikling på ordning hvor unge talenter lærer fra sig samt udvikling af en sommercamp, hvor de forskellige kor kan fordybe sig i faglighed og det sociale fællesskab, og hvor dirigenter og undervisere får mulighed for at udvikle på det vigtige teamsamarbejde.

  

Skovsnogen:

Siden opstarten i 2010 har Skovsnogen haft særligt fokus på den kunstneriske fødekæde. En del af Skovsnogens DNA er at lade unge talentfulde kunstnere udvikle, producere og præsentere værker på lige fod med mere etablerede kunstnere. Med et tilskud til talentudvikling med base i Skovsnogen vil der blive sat aktiviteter, projekter og initiativer i værk med det formål, at åbne endnu mere op til de unge talenters proces for derigennem at inspirere andre unge til at arbejde med kunstnerisk skabelse og forfølge en kunstnerisk karriere.

 

Konkret vil Skovsnogen arbejde med den røde tråd fra spirende talent i samarbejde med lokale billedskoler evt. med henblik på etablering af talentlinje på folkeskoleniveau, via samarbejde med MGK /  DTA, kunstakademiets elever og undervisere og de professionelle kunstnere fra ind- og udland. Skovsnogen vil være en rampe for talenter og nye udtryksformer.

 

 

Økonomi

Forvaltningen fremlægger forslag om en årlig bevilling på 350.000 kr. til Skovsnogen og Den Jyske Sangskole samt 450.000 kr. til Herning Elite. Dette beløber sig samlet til en årlig bevilling på 1,15 mio. kr.

 

De resterende 350.000 kr. årligt foreslås lagt i en talentpulje, som disponeres af Kultur- og Fritidsudvalget. Pengene øremærkes til aktiviteter som støtter eksisterende talentudvikling, og enkeltstående talentaktiviteter, som kan understøtte opbygningen af talentmiljøer. Det kan både være inden for de eksisterende satsninger eller på nye områder, som for eksempel parasport.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 350.000 kr. til Den Jyske Sangskole, 350.000 kr. til Skovsnogen og 450.000 kr. til Herning Elites projekter for talentudvikling, under forudsætning af, at Herning Elite gennemfører alle de beskrevne akviteter inden for den bevilgede ramme
at de resterende 350.000 kr. disponeres af Kultur- og Fritidsudvalget, til aktiviteter som understøtter talentudvikling

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-3-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Flugtskytte Club søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Flugtskytte Club v./ Ulrich Løcke søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven.

 

Sagsfremstilling

Herning Flugtskytte Club er etableret på stiftende generalforsamling den 16. december 2018.

 

Foreningens formål er at dyrke skydning som sport samt på anden måde at virke for skydesportens fremme.

 

Foreningen er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og som i øvrigt kan godkendes til at opnå jagttegn og våbenpåtegning.

 

Foreningen tegner pt. 40 medlemmer, hvoraf 26 medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. De resterende medlemmer er bosat i henholdsvis Silkeborg Kommune (2), Ringkøbing-Skjern Kommune (3), Kolding Kommune (1), Århus Kommune (1), Holstebro Kommune (2), Varde Kommune (2), Esbjerg Kommune (1), Åbenrå Kommune (1) og Viborg Kommune (1). Der er seks medlemmer mellem 5-25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§2. Formål:

Det er ikke fyldestgørende blot at oplyse foreningens aktivitet. Det skal tilføjes en formulering, hvor det tydeliggøres, at en del af foreningens formål tager udgangspunkt i styrkelsen af folkeoplysningen og det forpligtigende fællesskab, og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

§5. Medlemskab:

Det anbefales at sætningen "Foreningen kan som aktivt medlem optage enhver uberygtet person, der er fyldt 6 år" omformuleres, så det tydeliggøres hvad der menes med uberygtet. På baggrund af dialog med foreningen er det oplyst, at der menes personer, som kan godkendes til at opnå jagttegn og våbenpåtegning. Der skal yderligere også tilføjes, at foreningen er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål så længe jagttegn og våbenpåtegning kan opnås.

 

§11. Ordinær generalforsamling:

Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen have modtaget skriftlig henvendelse om forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Dette tilrettes fra det nuværende "10 dage".

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Dette tilrettes fra det nuværende "21 dage".

 

§12. Dagsorden:

Der bør tilføjes et punkt omkring forslag til budget for det kommende år til godkendelse.

 

§13. Generalforsamlingens ledelse:

Det er angivet i de fremsendte vedtægter, at samtlige medlemmer der er fyldt 12 år er valgbare til bestyrelsen. Forvaltningen anbefaler, at denne aldersgrænse hæves til minimum 14 år. Uanset skal formand og kasserer altid være myndige, hvilket skal tilføjes vedtægterne. Der kan med fordel tilføjes en formulering, der gør det muligt at oprette underudvalg som eksempelvis et juniorudvalg, hvor medlemmer fra 12 år kan være med.

 

§14. Ekstraordinær generalforsamling:

En ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom til bestyrelsen. Dette tilrettes fra det nuværende "75%".

 

§15. Bestyrelse - valg og ledelse:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 er til stede - herunder enten formand eller næstformand. Dette tilføjes i paragraffen.

 

§19. Vedtægtsændringer:

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslag, der er modtaget rettidigt. Dette tilrettes fra det nuværende "3/4 af de fremmødte stemmebrettigede".

 

§20. Foreningens opløsning:

Det bør præciseres, at en eventuel formue, der er i behold ved foreningens opløsning, skal gå til almentnyttige eller alment velgørende formål i foreningens hjemstedkommune. Det kan tilføjes, at det påtænkes at tilgodese aktiviteter i tråd med foreningens eget formål.

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering under idrætsforeninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 600 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Fælles formål

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-4-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kurderne i Herning søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kurderne i Herning v./ Noureddin Mahmoud søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven.

 

Sagsfremstilling

Kurderne i Herning er etableret på stiftende generalforsamling den 26. november 2018.

 

Foreningens formål er at skabe sociale aktiviteter og netværk med udgangspunkt i forskellige kulturer på tværs. Der vil laves generelle sociale aktiviter og sportsaktiviteter for børn såvel som voksne. Målet er at skabe engagement og medansvar hos medlemmerne, således at der opstår et forpligtigende fællesskab.

 

Foreningen er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og som har indbetalt kontingent.

 

Foreningen tegner pt. 54 gyldige medlemmer. Alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune.

Der er oplyst 17 medlemmer under 5 år, der ikke medregnes. Ud af de 54 gyldige medlemmer er 25 medlemmer under 25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§4. Generalforsamling:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Dette tilrettes fra det nuværende "3 uger".

Stk. 4. Dagsordenen bør udover de angivne punkter også indeholde punktet "Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse". Dette skal tilføjes.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, da de skal udsendes med dagsordenen for generalforsamlingen. Dette tilrettes fra det nuværende "8 dage".

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder under de blandede foreninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at foreningen bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 2.500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at tilskuddet finansieres af SO11, Idræt og Fritid, Fælles formål

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Skitse til gavlmaleri i Midtbyen til udtalelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Det er på Byplanudvalgets møde den 7. januar 2019 godkendt, at der arbejdes videre med tre placeringer og seks kunstnere til udvikling af tre nye gavlmalerier over tre år. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) er orienteret om beslutningen på møde 18. februar). Der er i samarbejde med en borger, som også er initiativtageren til projektet, udarbejdet et skitseforslag til et grafisk motiv på ejendommen Bredgade 24F (ved Bethaniasgades Parkeringsplads).

 

Forvaltning anbefaler, at der til det første gavlmaleri i 2019 arbejdes videre med et grafisk udtryk på Bredgade 24F, samt at der i 2020 arbejdes videre med kunstneren Rasmus Balstrøm på ejendommen Østergade 5.

Sagsfremstilling

Første gavlmaleri i 2019

Forvaltningen har i forlængelse af godkendelse af placeringer og kunstnere arbejdet videre med borgeren for at finde en god sammensætning af lokalitet og grafisk udtryk til det første gavlmaleri. Det anbefales derfor, at arbejde videre med et grafisk udtryk på ejendommen Bredgade 24F, som initiativtager til projektet Steen Mikkelsen har udarbejdet. Der skal arbejdes med et grafisk udtryk med udgangspunkt i nedenstående visualisering / skitse, som forholder sig til bygningens udtryk, døre og vinduer. Der er dialog med ejendomsejeren, som er meget begejstret for projektet, og gerne vil indgå i en aftale om klargøring og istandsættelse af facaden.

 

 

Placering

Placeringen af gavlmaleriet på ejendommen Bredgade 24F, som er en bagbygning ud mod Bethaniagades Parkeringsplads, harmonerer godt med intentionerne om synlighed samt forskønnelse af bymidtens parkeringsarealer. Ejendommen har to eksponerede facader ud mod parkeringspladsen, og kustværket kan derfor have en stor effekt i området ved at benytte begge facader. Bethaniasgades Parkeringsplads står ligeledes over for en spændende udvikling, da området bliver en del af forbindelsen mellem gågaden og det nye byudviklingsområde Herning+. Det er derfor et oplagt sted at male et flot, markant og grafisk gavlmaleri.

 

Andet gavlmaleri i 2020

Til det andet gavlmaleri i 2020 er det valgt at arbejde med kunstneren Rasmus Balstrøm og placeringen på ejendommen Østergade 5. Nedenstående visualisering / skitse viser placeringen på Østergade 5, men ikke den valgte kunstner.

 

Den valgte kunstner er den anerkendte københavnske kunstner, Rasmus Balstrøm, som gennem sine mange år som street art-kunstner har forfinet og udviklet sin helt egen stil. Han er verdenskendt for sin teknik og sit mangfoldige udtryk, som kan være alt fra fantasifulde universer til diverse statements. Balstrøm føler, at det er hans ansvar at sætte spørgsmålstegn ved det, alle går og snakker om, og få folk til at grine i stedet for at pege fingre. Balstrøms kunst kan have et humoristisk og til tider rebelsk og provokerende udtryk, som skubber publikums grænser. Balstrøm var for nyeligt repræsenteret ved verdens største street art-museum i Amsterdam, og han har tidligere arbejdet sammen med nogle af de største legender som f.eks. OBEY og Jeff Hammilton.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der i 2019 arbejdes videre med et grafisk udtryk på ejendommen Bredgade 24F
at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der i 2020 arbejdes videre med kunstneren Rasmus Balstrøm på ejendommen Østergade 5
at sagen overføres til Byplanudvalgets drøftelse og beslutning.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tager skitserne til efterretning, men synes det kunne være interessant at se alternative bud på løsninger (på gavlen Bredgade 24F)

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-5-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Perspektivnotater for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2020, og i forhold til den overordnede tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen i april 2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har således udarbejdet forslag til perspektivnotater for Kultur- og Fritidudvalget:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker
Serviceområde 15 - Kultur

 

Hvert perspektivnotat indeholder 5 afsnit med hovedoverskrifterne:

 • Faktaoplysninger - fakta om serviceområdet i punktform
 • Fremtidsperspektiver - fremtid, historik, ny lovgivning, nye tiltag/målsætninger
 • Økonomi - regnkabs- og budgettal 2018-2020 i tabelform
 • Effektiviseringsmuligheder - beskrivelse af evt. effektiviseringspotentialer

 

 Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte forslagene og overveje, om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til perspektivnotater for Kultur- og Fritidsområdet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2018 er der for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.
Der ansøges samtidig om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2018 til 2019 vedrørende drift og anlæg

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedr. drift og anlæg til det efterfølgende regnskabsår. 
I forbindelse med regnskabsafslutning for 2018 har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigt og forslag til overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2018 til 2019.

 

Driftsregnskab:

 

 

 

Bemærkninger til overførsler vedr. driftsbudget:

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
I forhold til et samlet korrigeret budget på 107,738 mio. kr., har der været et mindreforbrug på 12,659 mio. kr. , hvoraf 12,566 mio. kr. søges overført til 2019.

 • 3,065 mio. kr. kan henføres til selvforvaltningsaftaler vedr. svømmeanlæg og Kousgaards Plads, hvoraf 1,681 mio kr. overføres til anlæg.
 • 6,130 mio. kr. kan henføres til Team Danmark aftale og events, herunder Regionstilskud til VM i Håndbold (3,895 mio. kr.), som er modtaget i 2018, men anvendes i 2019.
 • 3,371 mio. kr. kan henføres til endnu ikke udbetalte bevillinger vedr. idrætshal- og foreningsområdet.

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Herning Bibliotekerne har samlet et nettomindreforbrug i forhold til korrigeret budget 2018 på 1,073 mio. kr., som søges overført til følgende de kommende tre år:

 • 2019: -0,121 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekter
 • 2020:  0,600 mio. kr. til aktiviteter og indretning på bibliotekerne, herunder IT og inventar på biblioteket på Lindbjergskolen
 • 2021:  0,594 mio. kr. til aktiviteter og indretning på bibliotekerne

Af mindreforbruget vedrører 1,201 mio. kr. driften, imens der har været et overforbrug på 0,121 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering. Tillægsbevillingerne til projekteudgifter i 2018 modsvares af indtægtsbevillinger og forventede projektindtægter i 2019 fra eksterne givere.

 

Serviceområde 15, Kultur:
Et samlet mindreforbrug på i alt 4,709 mio. kr., og der søges om overførsel af 4,801 mio. kr. til 2019.

Overførslerne vedrører Musikskolen, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Huset No7, Kulturama, Alhuset, Stationen i Aulum samt andre mindre kulturelle opgaver. Der skal gøres opmærksom på, at der hovedsageligt er tale om decentrale institutioner, som har automatisk overførselsret vedr. uforbrugte budgetbeløb.

Der har været underskud på konti vedr. bygningsdrift af Nørregade 7 og Højskolen m.v. - underskuddene er finansieret af den samlede budgetramme under Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Anlægsregnskab

 

 

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Der ansøges om overførsel på 37,800 mio. kr.

Der overføres bl.a. beløb vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg, renovering af Herning Isstadion, etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, Timelineprojektet, Herning Tennishal, kunstgræsbaner og hybridbane samt renovering af tage.

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Ingen anlægsprojekter

 

Serviceområde 15, Kultur: 
Der ansøges om overførsel på 2,213 mio. kr.

Der foretages væsentlige overførsler vedr. CHP-museet, øvecontainere, Skovsnogen Artcenter (køb af skovareal) og midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser:

De i sagen anførte overførsler foretages med bemærkning om, at overførsler vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg mv. overføres til anlægskonti.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. februar 2019, pkt. 11, blev det besluttet, at mindreforbrug fra en række anlægsregnskaber på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, og Serviceområde 15, Kultur, i alt 0,624 mio. kr. overføres til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud. Det indstilles, at beløbet overføres.

 

I forbindelse med opførelsen af Lindbjergskolen er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat budgetbeløb, som søges overført til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, og frigivet.

Der indstilles flg.:

 • at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,187 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01,
 • at anlægsudgiften finansieres delvist med 0,487 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099, rådighedbeløb vedr. diverse anlægsarbejder,
 • at anlægsudgiften finansieres delvist med 1,000 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318097, Kunstgræsbaner,
 • at anlægsudgiften finansieres delvist med 1,700 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 09, Hammerum Hallen. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,700 mio. kr. på samme stednr..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet og de ansøgte overførsler godkendes med henblik på viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet,
at de i sagen beskrevne bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Opfølgning på mål for 2018 samt forslag til de nye mål for 2020 på Kultur- og Fritidsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm, Michelle Ø. Johnsen, Helle Rasmussen

Sagsresume

Kultur og Fritid har i forbindelse med regnskabsafslutning foretaget opfølgning på de politiske årsmål for 2018.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning for følgende serviceområder:
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker
Serviceområde 15 - Kultur

 

Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man har opfyldt langt hovedparten af de opstillede mål, og at det er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer.
Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2018.
Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område bliver behandlet i særskilt sag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2018 godkendes

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 999.000 kr. pr. 1. januar 2019 inklusiv forventet overførsel fra 2018.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et forslag til vedligeholdelesplan over bygningerne i Nørregade 7 og forvaltningen er samtidig i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

Der er på nuværende tidspunkt jævnfør vedligeholdelsesplanen og iøvrigt indkomne ansøgninger og opgaver registreret følgende:

 

Institution

Opgave

Kr.

Den Jyske Sangskole

Omfugning af gavl

98.000

Den Jyske Sangskole

Afrensning og maling af gesimser

67.000

Den Jyske Sangskole

Malerbehandling af træværk op kviste

5.000

Herning Billedskole

Malerbehandling af vinduer

24.000

Herning Billedskole

Reparation af murværk og sålbænke

45.000

Huset no7

Udskiftning af vinduesparti i gavle

129.000

Huset no7

Renovering af loft, vægge og gul i sal

70.000

Huset no7

Omfugninf af læmur

25.000

Scene 7

Reparation af skader i murværk

8.000

Scene 7

Kontrol/omlægning af tagsten på bagbygning

7.500

Herning Musikskole

Etablering af sti bag bygningen

24.000

I alt

502.500

 

I alt ansøgninger for 502.500 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2019.

 

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 700.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på 700.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-100-04 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Godkendelse af nyt regulativ for færdsel på Knudmosesøerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Thomsen, Monica K. Hansen, Dan Overgaard, Helle Rasmussen

Sagsresume

Herning Jetski Klub sejler i dag på Holtbjerg Sø, som er en bynær badesø, og som ønskes fredeliggjort til fordel for fx. badende. Herning Jetski Klub ønsker at flytte deres sejlads til Knudmosesøerne.

 

Prøveperiode med sejlads på Knudmosesøerne blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2018, pkt. 140.

 

Prøveperioden viste, at der i dagtimerne mandag-fredag samt lørdag ikke forventes problemer med overholdelse af den vejledende støjgrænse i forhold til de nærmeste naboer ved samtidig drift af Herning Vandski og Wakeboard Klub og Herning Jetski Klub i Knudmosesøerne. Denne udvalgssag har til formål at muliggøre flytning af Herning Jetski Klubs aktiviteter fra Holtbjerg Sø til Knudmosesøerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Jetski Klubs aktiviteter flyttes fra Holtbjerg Sø til Knudmosesøerne, og at forslaget til nyt reulativfor færdsel på Knudmosesøerne og driftsscenarie godkendes.

Sagsfremstilling

Knudmosesøerne kan anvendes til støjende fritidsaktiviteter. Herning Vandski og Wakebord Klub sejler allerede i dag på Knudmosesøerne (sø 1, se figur 2), og det er muligt, at de to klubber fremadrettet kan have samdriftsfordele i fx. fælles klubfaciliteter.

 

Regulativ for færdsel på Knudmosesøerne foreskriver i dag bl.a., at der kun må sejle en af Herning Kommune, godkendt klub. Dette ændres i Forslag til revideret regulativ for sejlads på Knudmosesøerne (bilag 1) til at sejlads er tilladt for "vandsportsforeninger godkendt af Herning Kommune".

Desuden ændres regler for badning og fiskeri i sø 1 og 2. 

 

 

Figur 1: Kort med Holtbjerg Sø og Knudmosesøerne

 

Figur 2:  Oplæg til sejlads i Knudmosesøerne.

Sø 1 Herning Vandski og Wakeboard Klub.

Sø 2 Herning Jetski Klub.

Sø 3 Ingen aktivitet

 

Der er boliger i umiddelbar nærhed af søen, og der er udarbejdet en støjrapport og efterfølgende støjmålinger i en prøveperiode (1.sep-30.okt 2018).

 

Reaktioner på prøveperioden

I løbet af prøveperioden indkom to naboklager fra to af de nærmeste naboer.

 

1.

Naboklage omhandlede den 10. oktober 2018, hvor Herning Jetski Klub sejlede med to vandscootere og tre jetski. Sejladsen gav ikke anledning til alarmer fra støjloggeren.

 

2.

Naboklage omhandlede den 27. oktober 2018, hvor der i følge begge klubber ikke har været sejlads på søerne. Den oplevede støj har ikke givet anledning til alarmer fra støjloggeren.

 

Støj i prøveperioden

Sejladsen har i prøveperioden ikke på noget tidspunkt givet anledning til alarmer. Den 21. september 2018 blev alarmen aktiveret af meget kraftigt blæsevejr, og der var ingen sejlads på søerne. Støjmålingen viste, at der ikke kan forventes problemer med overholdelse af den vejledende støjgrænse i forhold til de nærmeste naboer for så vidt angår sejlads i dagtimerne fra 8-18 mandag til fredag og lørdag fra 8-14. Dette gælder også ved samtidig brug af båd, kabelbaner og jetski/vandscootere. Der kan være et potentielt problem ved sejlads med jetski/vandscooter onsdag kl. 18-20 og lørdag kl. 14-18, da beregninger ud fra støjmålingen viser, at støjen kan nærme sig den vejledende støjgrænse, som i disse tidsrum er skærpet.  

 

Naturhensyn

Forvaltningen vurderer, at sejlads med jetski/vandscootere i Knudmosesøernes sø 2 ikke ændrer søens tilstand. Det vurderes, at sejlads i vinterhalvåret i sø 2 vil være af minimal betydning for fuglelivet, da vandfugle vil søge til andre nærliggende fredeligholdte søer. 

 

Driftscenarie 

På baggrund af prøvesejladsen opstillede forvaltningen mulige driftsscenarier og præsenterede disse for klubberne på et møde 1. februar 2019. Der blev fra forvaltningens side fremlagt et forslag om at holde to halve dage fri for sejlads fx søndag formiddag og tirsdag eftermiddag/aften. Forvaltningen blev gjort opmærksom på, at det vil have stor økonomisk betydning for Herning Vandski og Wakeboard Klub, da de så i flere tilfælde bliver nødt til at sige nej til eksterne sejlere, langvejs fra, som lejer sig ind ad hoc.

 

Begge klubber har ytret ønske om at have stor fleksibilitet i, hvornår de må sejle, så de afhængig af arbejdstider, vejrlig og andet kan tilrettelægge deres reelle brug af søerne. Herning Vandski og Wakeboard Klub har i 2018 benyttet deres båd i ca. 60 timer og kabelbanerne i 458 timer ud af 2982 mulige timer. Sæson 2018 var en god sæson for sejlads med vandski og wakeboard på grund af det solrige og vindstille vejr.

 

De to klubber adskiller sig fra hinanden ved, at Herning Jetski Klubs aktiviteter ikke er vejrafhængige, de kan således sejle hele året og i al slags vejr. Herning Vandski og Wakeboard Klub sejler ikke, hvis det blæser, og er ikke interesseret i at sejle i vintersæsonen.

 

Her under ses klubbernes aktuelle drifttider

Herning Jetski Klub sejler på Holtbjerg Sø i perioden 1. april-15. oktober

Drifttider: Mandag kl. 15-20, onsdag kl. 15-20 og lørdag kl. 10-17.

 

Herning Vandski og Wakeboard Klub sejler i Knudmosesøerne sø 1 i perioden 1. april-15. oktober

1. april-15. maj: Hverdage kl. 12-20, weekend kl. 10-20.

16. maj-15. juni og 16. august-15. oktober: Alle dage kl. 9-21

16. juni-15. august: Hverdage kl. 8-21, weekend kl. 9-21.

 

Scenarie udarbejdet i samarbejde med de to klubber: Driftsperioden vil for Herning Vandski og Wakeboard Klub være fra 1. april til og med 31. oktober og for Herning Jetski Klub hele året.

 

Her under ses forslaget til de fremtidige drifttider.

 

 

Stævner

Begge klubber har mulighed for årligt at afholde op til to stævner, som ligger ud over brugsaftalens vilkår. Der skal søges særskilt tilladelse til stævner. Ansøgning skal foreligge mindst 8 uger før afholdelsen af stævnet. Der vil i forbindelse med stævner blive stillet krav om naboorientering.

 

Brugsaftaler

Forvaltningen indgår brugsaftaler med begge klubber for sæsonen 2019. Sæsonen for Herning Jetski Klub løber frem til 31. marts 2020. Undervejs evalueres forløbet, og der tages politisk stilling til en eventuel forlængelse af brugsaftalerne. I brugsaftalen med Herning Jetski Klub stiller forvaltningen krav, om at der føres løbende kontrol af støj via et logningssystem.

  

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 11. marts 2019, pkt. 44:

at sejlads med jetski flyttes fra Holtbjerg Sø til Knudmosesø nr. 2

at revideret regulativ for sejlads på Knudmosesøerne godkendes

at driftsscenarie for sejlads på Knudmosesøerne godkendes. 


Teknik- og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 44:

Indstillingen tiltrådt.

 

Økonomi

Udgiften til støjlogning påhviler Herning Jetski Klub.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Principiel drøftelse af rammer og retningslinier for tilskud til e-sport

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Michelle Marie Østergaard Johnsen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg og hovedproblematikker i forbindelse med udvalgets drøftelse af rammer og retningslinier for tilskud til e-sports aktiviteter i Herning Kommune og en evt. etablering af en fremtidig e-sports strategi.

Sagsfremstilling

E-sport (elektronisk sport) er en betegnelse, der refererer til udøvelsen af computerspil på konkurrenceplan. Aktiviteten finder sted via internettet eller over LAN (lokalt netværk).

 

E-sport i dansk regi såvel som på verdensplan er inde i en eksplosiv udvikling. E-sporten har de senere år udviklet sig og vokset markant, ikke mindst i forhold til store events, og der arbejdes på at e-sport i 2024 bliver en olympisk sportsgren.

 

De senere år er der kommet flere efterskoler med fokus på e-sport, der styrker børns indlæring, kreativitet og strategiske tænkning. Flere danske e-sportsorganisationer arrangerer computerspil turneringer, også kendt som LAN events. Her mødes deltagerne eksempelvis i haller eller idrætscentre, hvor de dyster mod hinanden i forskellige computerspil over et lokalt netværk.

 

Den hastigt tiltagende e-sports aktivitet har også en afsmittende effekt lokalt, hvor flere og flere e-sportsforeninger vinder frem og søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

 

Der er stor forskel på den tilgang de enkelte foreninger har til e-sport, og afsættet for forenings-aktiviteten er meget forskellig. Nogle steder er foreningen funderet i en lokal interesse og lyst fra nærområdets børn og unge til e-sport som en vedvarende aktivitet forankret fx i den lokale idrætshal. Andre steder startes e-sport som en form for foreningsaktivitet, der bygges op over en række computer events/ LAN parties. Opstarten er også ofte funderet i en lokal hovedforening/ eksisterende flerstrenget forening, som står bag for at få e-sportsforeningen på benene. Endelig er der interessegrupper, som kun ønsker at dyrke aktiviteten virtuelt uden lokal forankring.

 

Det kalder på en drøftelse af, hvordan man kommunalt set kan og vil støtte e-sports aktiviteter fremadrettet, idet e-sporten i sin natur opererer med nye organiseringsformer og udfordrer de traditionelle samværsformer og forpligtende fællesskaber, som er bærende i vores nuværende fortolkninger.

 

Samtidig er e-sport en forholdsvis dyr sport at starte op med indkøb af computere og IT udstyr (ca. 12.000 kr. pr. udstyrspakke, dvs. PC, skærm og stol). Der er ikke afsat særlige budgetmidler hertil udover de aktivitetstilskudsmidler, som kan søges fx via Herning Idrætsråd vedr. tilskud til indkøb af relativt dyrt idrætsmateriel.

 

Erfaringsudveksling med andre kommuner

 

Forvaltningen har været i dialog med nabokommuner og andre kommuner, som også har mærket den tiltagende interesse for e-sport.

 

Viborg Kommune har etableret et netværk for e-sport via det lokale idrætsråd og i samarbejde med de lokale idrætsforeninger, praktikcenter Mercantec og Esport Danmark lavet en særlig indsats for udbredelse af e-sport som aktivitet forankret i de lokale foreninger. Der er pt. etableret 12-13 foreninger som aktivitet under de flerstrengede foreninger i Viborg. Der ydes lokaletilskud til de timer, hvor foreningerne har hold (typisk et par gange om ugen) i de lokaler haller. Der ydes ikke tilskud til materiel. På elitesiden har Viborg Kommune afholdt temamøde i Viborg Elite med deltagelse af repræsentanter fra Esport Danmark.

 

Holstebro Kommune har haft en principiel drøftelse af e-sport i deres folkeoplysningsudvalg. Dette er mundet ud i, at e-sport støttes på linie med andre folkeoplysende aktiviteter i kommunen, dvs. mulighed for at søge aktivitets- og lokaletilskud samt tilskud fra udviklingspuljen. Der ydes ikke tilskud til IT-udstyr. Der kan ydes tilskud eller underskudsgaranti til events via kommunens sports- og eventspulje. Der er nedsat et udviklingsforum for e-sport, hvor udviklingen på e-sports området følges tæt mhp. evt. justeringer i kommunens muligheder for at yde hjælp til e-sporten fremover. Kommunen har pt. 4 godkendte e-sportsforeninger/ underafdeling af foreninger. E-sportsforeningerne holder til i de lokale haller/ skoler, hvor de mødes på ugentlig basis.

 

Roskilde Kommune har med foreningen Roskilde eSport været pioner inden for e-sporten. Med støtte fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Roskilde Festival, DGI og den kreative bydel Musicon er der i bydelen Musicon etableret et e-sports hus til 1,5 mio. kr. i tilknytning til den eksisterende skatehal. Huset er Danmarks første specialbyggede e-sportshus og rummer 110 m2 opført i 2 etager med gennemtænkt arkitektur, indretning og digitale løsninger. Målet er sammen med naboerne i skatehallen at skabe et fælles ungdomsmiljø omkring e-sport og streetaktiviteter. Et eksempelprojekt på, hvordan man kan samtænke et sundt spilmiljø med en høj grad af brugerinddragelse, fællesskab og engagement blandt de unge, som selv har sammensat undervisnings- og træningsforløb, og hvor der er mulighed for også at spille brætspil mm. Roskilde Kommune støtter e-sportsforeninger på linie med andre folkeoplysende akiviteter i kommunen.

 

Odense Kommune, der er hjemsted for det professionelle e-sports hold Astralis, arbejder på at tiltrække en stor international e-sports festival og blive et fyrtårn inden for e-gaming. E-sports vækstlaget understøttes med en årlig udviklingspulje på 200.000 kr. i 2 år til støtte til etablering af e-sports foreninger både i eksisterende foreninger/ underafdelinger og i nye foreninger. Udstyr til e-gaming er ikke personligt udstyr, og det er ikke hensigtsmæssigt, at medlemmer selv medbringer udstyr, idet det er for økonomisk krævende. Det er derfor foreningerne, der anskaffer udstyret. Det er en betingelse for støtte fra udviklingspuljen, at foreningerne i deres budgetter afsætter midler til udskiftning af udstyr, og at udstyr, der er forældet, så vidt muligt sælges/ genanvendes til fortsat brug andre steder. Der ydes kun aktivitets- og lokaletilskud til aktiviteter, der afvikles på faste tidspunkter for en fast deltagerkreds, dvs. foreningernes medlemmer/ deltagerkreds.

 

Drøftelse af rammer og retningsliner for tilskud til e-sport i Herning Kommune

 

Med afsæt i en Herning kontekst og erfaringer fra andre kommuner og e-sport Danmark har forvaltningen sammenfattet nogle hovedproblematikker til nærmere drøftelse ifm. retningslinier for tilskud til e-sports aktiviteter i Herning Kommune og en evt. etablering af en fremtidig strategi for e-sport i Herning.

 

Forvaltningen oplyser, at Kultur- og Fritidsudvalget jf. møde den 4/12-2017, pkt. nr. 141, har godkendt e-sport som folkeoplysende aktivitet i Herning Kommune, og der er pt. godkendt 2 foreninger hhv. Hydro Hodsager E-sport, som holder til i Hodsager Multicenter, og Terminalen 7400 e-sport i regi af Kulturfabrikken i Herning. Begge foreninger modtager aktivitetstilskud iht. folkeoplysningsloven. Der ydes ikke særskilt lokaletilskud til foreningerne, idet Herning Kommune støtter idrætscentret og Kulturfabrikken via bloktilskud til haller.

 

Herning Idrætsråd har i 2019 startet netværksmøder omkring e-sport.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter vedlagte oplæg og hovedproblematikker i forbindelse med rammer og retningslinier for tilskud til e-sports aktiviteter i Herning Kommune og en evt. etablering af en fremtidig e-sports strategi.

Beslutning

Udvalget drøftede oplægget, og beder forvaltningen tage kontakt til de væsentligste interessenter på området, med henblik på at skabe en fælles fortolkning af hvordan vi skal håndtere esport.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kontraktmæssige forhold

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritdsudvalget