Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 18. marts 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.00.15-Ø04-1-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Herning Bibliotekernes centralbiblioteksvirksomhed 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birte Bornæs, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager for staten centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland. Rammerne for centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i en rammeaftale gældende for perioden 2010-2013. De budgetmæssige virkninger på ind/udgiftbevillinger ønskes medtaget i næste budgetopfølgning. Nettovirkninger er neutral.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Styrelsen for Bibliotek og Medier og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland.
 
Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er 4-årig og gælder perioden 2010-2013. Den suppleres af årlige handleplaner.

 

Centralbiblioteksbevillingen tildeles for ét år af gangen, når Finansloven er vedtaget. Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Herning Bibliotekerne.
 
For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Styrelsen for Bibliotek og Medier i 2013 et tilskud på: 

 

Generelle opgaver
11.828.644 kr.
Sortering af materialer og kørsel
     577.059 kr.
I alt
12.405.703 kr.

 
Der er i det oprindelige budget for 2013 afsat 10.021.000 kr. til centralbiblioteksfunktionen. Det betyder en merindtægt på 2.385.000 kr. i 2013. Indtægten fra staten til centralbiblioteksfunktionen modsvares af tilsvarende udgifter, hvorfor der også i 2013 vil være en merudgift på 2.385.000 kr. Budgettet skal tilrettes i overensstemmelse hermed.
 

De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31.03.2013 til Byrådet. Der skal til centralbiblioteksfunktionen meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 2.385.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2013.  

 

Der aflægges regnskab til staten vedr. centralbiblioteksfunktionen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2013 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt
Det bemærkes at der er indgået ny central biblioteks aftale med staten for 2014 og 2015.

 

Sagsnr.: 21.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Valg af rådgivere til nyt Hovedbibliotek for Herning Bibliotekerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Øvrige Sagsbehandlere: Rasmus Cassøe

Sagsresume

Arkitektfirma Kristian H. Nielsen i samarbejde med SPP Arkitekter A/S og Ingeniørfirmaet Rambøll er valgt som rådgivere på det nye Hovedbibliotek i Østergade 8.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne har, efter udbud blandt de leverandører, som Herning Kommune har rammeaftaler med, valgt rådgiverne til ombygningen af Østergade 8.
 
De valgte rådgivere er:

 • Arkitekter: Arkitektfirma Kristian H. Nielsen i samarbejde med SPP Arkitekter A/S.

 • Ingeniører: Rambøll

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til indendørs BMX bane

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Sagsresume

DSI Feldborg Hallen og Feldborg BMX søger om tilskud til etablering af indendørs BMX bane som et tilbygningsprojekt til Feldborg Hallen.

Sagsfremstilling

DSI Feldborg Hallen har gennem længere tid haft et ønske om aktivitetsudvidelse, som nu er blevet konkretiseret med et unikt indhold i et samarbejde med Feldborg BMX.

 

Jf. vedlagte skitsetegninger består projektet i en uopvarmet hal med tilhørende tilskuer- og klubfaciliteter. Hallen indrettes med en BMX bane med tilhørende 3 meter rampe og værksted. Banen opbygges af stampet jord med topping af knust granit. Svingende belægges med asfalt.


Projektgruppen har indledningsvist været i dialog med Feldborg Børneunivers (skole og daginstitution) omkring muligheden for kunne tilbyde BMX som en aktivitet i fm. idrætsundervisning og fritidsaktiviteter. Børneuniverset finder tanker om en BMX hal meget interessant og ser nogle spændende muligheder for både skolen og fritidshjemmet, såfremt projektet bliver en realitet.

 

Under idéfasen har de foreningen der står bag DSI Feldborg ligeledes været involveret. Alle har haft positive tilkendegivelser overfor projektet, som kan være med til at sætte Feldborg (og dermed Herning Kommune) på BMX landkortet.

 

Etablering af en indendørs BMX bane vil endvidere give mange BMX klubber i hele landsdelen bedre muligheder for træning i vinterhalvåret, hvilket vil højne niveauet blandt kørere. Bl.a. har projektgruppen været i dialog med Bjerringbro BMX, som ser positivt på muligheden for vintertræning og opretholdelse af klubbens aktiviteter i vinterhalvåret.

 

Samtidig har BMX klubben været i forbindelse med landstræneren for BMX, som er meget positiv indstillet. Ikke mindst i forhold til at flytte nogle af træningerne for såvel landshold som kraftcenter til en ny bane, der kan tilbyde bedre faciliteter. Nærmeste indendørs BMX bane findes i dag i Harlev i Århus i ombygget ridehal, hvor der alene er minimale faciliteter til såvel ryttere som tilskuere. Det er ligeledes her, at elitetræning og kraftcentertræning pt. foregår.

 

Den nye BMX hal tænkes opført som en tilbygning til Feldborg Hallen. Hallens størrelse gør det muligt at etablere en banelængde på 305 m., hvilket opfylder mindstekravet til en udendørs BMX bane. Der findes pt. intet reglement for indendørs BMX baner.

 

Etableringen af hallen vil ske i umiddelbar forbindelse med Feldborg Hallen. Hallerne vil blive forbundet, så de fremstår som en samlet enhed og i synergi med eksisterende faciliteter. BMX hallen indrettes med omklædnings-, tilskuer- og klubfaciliteter.

 

Den påtænkte placering inddrager en boldbane, som Feldborg Haderup Idrætsforening har tilkendegivet, at de godt kan undvære. Der skal således ikke etableres erstatningsbane.

 

Jf. fremsendte budget fra DSI Feldborg og Feldborg BMX udgør anslåede udgifter i fm. nyt halprojekt ca. 6 mio. kr.. Egenfinansiering udgør 1,46 mio. incl. indtægter fra fonde, sponsorer og indsamling. Herning Kommune søges om et anlæsgstilskud på 4, 6 mio. kr. jf. nedenstående finansieringplan.

 

Finansieringplan:

 

Egenfinansiering
  400.000 kr.
Værdi af frivillig arbejdskraft
  350.000 kr.
Fonde, sponsorer, indsamling
  700.000 kr
Herning Kommune
4.600.000 kr.
I alt    
6.050.000 kr.

 

Forøget driftsomkostninger forventes at udgøre ca. 166.000 kr. til forbrug, vedligehold og forsikring. Indtægter til udlejning mv. udgør anslået 80.000 kr. Der søges om et øget bloktilskudsbehov på ca. 86.000 kr.

 

Arealerhvervelse:

 

Tilbygning til Feldborg Hallen går over matrikelgrænsen, hvorfor der er behov for arealoverførsel/ erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.

 

Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af Juridisk Kontor.

 

Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.

 

Samlede udgifter ifm. arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre anslået 30.000 kr.

 

Beløbet kan afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages i budgetdrøftelserne med henblik på en eventuel indarbejdelse i  2016 eller senere.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

AutoGalleriet søger om tilskud til Herning100 karavane

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Gaardssted

Sagsresume

AutoGalleriet ansøgning om tilskud på 10.000 kr. til levendegørelse af karavane i forbindelse med Herning100.

Sagsfremstilling

AutoGalleriet søger om tilskud på 10.000 kr. til levendegørelse af Herning100 karavane  den 13. april 2013 fra AutoGalleriet i Birk, gennem gågaden i midtbyen og retur til AutoGalleriet.

 

AutoGalleriet laver i forbindelse med Herning100 en særudstilling af historiske køretøjer, der illustrerer 100års motorhistorisk og samfundsmæssig udvikling, samt en karavane af 100års udvikling på hjul.

 

AutoGalleriet vil gerne supplere karavanen med tidstypisk musik i form af musikgrupper, der ledsager karavanen med levende musik på turen gennem gågaden i midtbyen. Denne del kræver ekstra ressourcer, og det er til dette tiltag, at AutoGalleriet søger tilskud.

 

Særudstillingen og karavanen er gratis at deltage i, og arrangementet genererer derfor ikke nogen indtægter. AutoGalleriet afholder selv udgifterne vedrørende transport af biler, markedsføring og træfafholdelse.


AutoGalleriet søger om 10.000 kr. til levendegørelse af Herning100 karavanen. De 10.000 kr. skal dække basisudgifterne i forbindelse med levendegørelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 10.000 kr. til levendegørelse af AutoGalleriets Herning100 karavane

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 428.804 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-570-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Status for pilotprojektet "Sundere mad i hallerne"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Christmann Ramsgaard

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger statusnotat for pilotprojekt Sundere mad i haller til udvalgets orientering.

 

Kultur og Fritidsudvalget vedtog den 19. september 2011, punkt 105, at afsætte midler til pilotprojektet i samarbejde med Forebyggelsesudvalget. Begge udvalg har bevilget 125.000 kr. over en 2 årig periode. Dvs. et samlet tilskud på 250.000 kr. i alt.  

 

Statusnotatet er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Kultur og Fritid samt hallerne i pilotprojektet.

Sagsfremstilling

Pilotprojekt sundere mad i haller tager afsæt i Herning Kommunes sundheds- og fritidspolitiske målsætninger i forhold til aktuelle udfordringer med stigende fedme, inaktivitet og livsstilssygdomme bl.a. som følge af usund kost. Projektet sigter mod at skabe og understøtte gode rammer for sundhed og trivsel for derved at styrke især børn og unges evne til og mulighed for at træffe sunde kostvalg i kommunes idrætshaller og cafeteriaer.  

 

Pilotprojektet "Sundere mad i haller" har nu været i gang i et år. Med denne status sikres dels en løbende opsamling af erfaringer samt udfordringer, dels et fokus på hvilke områder der skal arbejdes videre med.

 

I pilotprojektet indgår seks haller: Kibæk Krydsflet, Hammerum Hallen, Alpi Hallerne, Haderup Kultur- og Idrætscenter, Vildbjerg Sports- og Kulturcenter samt Feldborg Hallen. Fra projektets start var det meningen, at kun tre haller skulle indgå, men det lykkedes at inkludere seks haller inden for den økonomiske ramme ved at købe udstyr ind sammen. Det indkøbte er udstyr til produktion, fremvisning samt køling af mad, salatbarer og nyt inventar til caféområder, hvilket har været en vigtig faktor i at kunne tilberede og sælge sundere mad og desuden har givet caféerne et visuelt løft.  

 

Ved at inkludere seks haller i pilotprojektet sikres erfaringer fra vidt forskellige haller. I pilotprojektet indgår nogle af Herning Kommunes større haller, som har mange ansatte i køkkenet, og der indgår mindre haller, hvor halinspektøren egenhændigt er ansvarlig for køkken og café. Herudover arbejdes der i en enkelt hal med frivillig bemanding i dele af caféens åbningstid.  

 

Projektdeltagerne har ifm. projektstart forpligtet sig på 8 overordnede punkter. Status for opfyldelsen af punkterne ses nedenfor.  

 

1.   Hensigtserklæring

Pilothallernes bestyrelser har underskrevet hensigtserklæring, som betyder, at den enkelte pilothal forpligter sig til at forholde sig aktivt til punkterne 2-8.  

 

2.   Kostpolitik/cafepolitik/sundhedsprofil

I forbindelse med projektet forpligter hallerne sig til at udarbejde en cafepolitik. Alle hallerne har arbejdet med cafépolitik.  

 

3.   Cafémiljøet

Der er i alle hallerne arbejdet på at skabe mere indbydende rammer for cafémiljøet, eksempelvis med levende lys og planter på bordene, computere til fri afbenyttelse og storskærme. Der arbejdes på at lave menukort mm.

 

4.   Udvalget af fødevarer

 • Fedtreducerede, fiberholdige produkter og menuudarbejdelse

Der bliver generelt indkøbt fiberholdige produkter. Siden projektstarten er der kommet et langt større fokus på disse varer ved grossisterne, hvilket gør indkøb nemmere for de enkelte haller. I fem ud af de seks pilothaller tilberedes der ikke længere mad i fritureolie.  

 

Pasta, brød og ris indkøbes, så det indeholder anbefalede mængder fuldkorn. Kun i enkelte haller sælges færdigretter, der ikke lever op til de officielle anbefalinger.  

I projektet arbejdes der desuden med at udvikle nye retter for at tiltrække andre kundegrupper.  

 

 • Sukkerreducerede produkter

I pilothallerne er fx bland-selv–slikket og issalget afskaffet flere steder. Der tilbydes sukkerfrie alternativer til slush-ice, sodavand og kage.  

 

 • Prisdiffentiering

Det er endnu småt med erfaringer omkring prisdiffentiering, hvor den sunde mad sælges billigere end den usunde. De sundere fødevarer er ofte dyrere i indkøb, hvorfor pilothallerne så vidt muligt sørger for at holde prisen på de sundere fødevarer på niveau med de usundere. Der arbejdes derfor stadig på at indsamle erfaringer med prisdifferentiering.

 

5.   Markedsføring

Der er udarbejdet fælles materiale i form af bannere, flag og menukort. Enkelte haller har sendt materiale ud til foreningerne, men primært har information om "Sundere mad i haller" været via mundtlig kontakt. I enkelte haller anvendes storskærm eller lokal hjemmeside.

 

6.   Fælles indkøbsaftaler

Det har indtil videre vist sig at være svært at benytte pilotprojektet til at lave indkøbsaftaler med grossisterne. Dels arbejder de enkelte haller sammen med forskellige grossister, og dels har hallerne i forvejen personlige aftaler, som sikrer rabatter. Der er dog fortsat interesse fra alle pilothallerne for at afsøge mulighederne for at indgå fælles indkøbsaftaler.  

 

7.   Brugerinddragelse

Der har været afholdt en fælles workshop med deltagelse af pilothallerne, bestyrelser, foreninger samt brugere af hallerne. Herudover var de øvrige haller i Herning Kommune indbudt for at få indblik i projektet og blive inspireret af mulighederne for at lave sundere mad. I de enkelte haller er der ved flere lejligheder givet smagsprøver på sundere mad til forskellige hold og foreninger. I pilothallerne er der arbejdet med servering af sundere mad til møder.

 

8.   Vidensdeling

Generelt deltager pilothallerne i løbende projekt-/ styregruppemøder. Alle pilothaller var repræsenteret ved afholdt workshop.  

 

Opsamling
Generelt er de seks haller inde i en god udvikling i retning af servering af sundere mad end tidligere. Nogle haller er længere i processen end andre. Fremover vil der i projektet fokuseres på: 

 

 • markedsføring, både fælles samt i den enkelte hal

 • at sikre erfaringer med prisdifferentiering

 • at minimere mængden af sukkersødede fødevarer samt finde alternativer til snacks

 • at udvalget af sundere mad videreudvikles efter kundernes og nye målgruppers behov iht. kravene i hensigtserklæringen

 • fortsat vidensdeling og erfaringsopsamling

 


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-481-11 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Ansøgninger til Herning Kommunes aktivitetespulje i regi af Kulturfestival Bølgen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Sagsresume

Fremlægning af modtagne ansøgninger om midler til støtte til aktiviteter i forbindelse med Kulturfestival Bølgen 18. august til 19. oktober 2013.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Herning Kommunes budget for 2013 blev der afsat 250.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med Kulturfestival Bølgen.

 

På Kultur og Fritidsudvalgsmøde den 29. oktober 2012 blev kriterier for støtte fra Herning Kommune til aktiviteter i forbindelse med festivalen godkendt med forventning om, at ansøger i videst mulig omfang skulle kunne opfylde kriterierne.

 

Der var ansøgningsfrist 1. marts 2013, og forvaltningen har modtaget 4 ansøgninger.

 

Følgende institutioner har ansøgt om midler:

 • Herning Musikskole i samarbejde med Ensemble MidtVest ansøger om 25.000 kr. Projekt: Bølgen blæserklasse

 • Herning Musikskole i samarbejde med Herning Billedskole ansøger om 55.000 kr.  Projekt: Aquarium.

 • DSI Swinging Europe og Ensemble MidtVest ansøger om 30.000 kr.
  improvisationsfestival "Oprørte Vande".

 • Herning Billedskole ansøger om 28.000 kr.
  Projekt: Billedbølge over Midt og Vestjylland

 

Forvaltningen har udarbejdet bilag med forslag til fordeling af midler ud fra de modtagne ansøgninger. Se vedlagte bilag.

 

Forvaltningen anbefaler at der ud af de 250.000 kr. afsættes:

 • 75.000 kr. til afslutningen på Kulturfestival Bølgen den 19. oktober på ArtEpi ved Præstbjerg Naturcenter i Herning Kommune.
  Herning Kommune samarbejder med Ikast-Brande Kommune og Per Bech Jensen, projektleder på ArtEpi om afslutningsdagen d. 19. oktober.
  Afslutningen vil i en fortællende form vise dele af de mangfoldige aktiviteter, som kulturfestivalen har budt på.
  Det samlede budget for afslutningen er på 185.000 kr.
  Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland har bevilget 60.000 kr. fra Kultursamarbejdets festivalpulje. Derudover er der afsat 50.000 kr. til afslutningen af Kulturfestivalen fra Kulturaftalen i Midt og Vestjylland.    

 

Total ansøgt beløb til aktivitetspuljen inklusiv anbefalet bevilling til afslutningen af festivalen: 213.000 kr.  

 

I henhold til godkendte kriterier for støtte kan restmidler fra puljen ansøges løbende ved Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at følgende indstillinger til tilskud fra Herning Kommunes aktivitetspulje godkendes:

 

at der bevilges 25.000 kr. til Herning Musikskole og projektet "Bølge blæserklasse".

 

at der bevilges 55.000 kr. til Herning Musikskole og projektet "Aquarium"  

 

at der bevilges 30.000 kr. til DSI Swinging Europe og Ensemble MidtVest og improvisationsfestivalen "Oprørte Vande".

 

at der bevilges 28.000 kr. til Herning Billedskole og projektet  "Billedbølge over Midt og Vestjylland".

 

at der afsættes 75.000 kr. til afslutningen af Kulturfestival Bølgen 19. oktober i ArtEpi.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Tilskud til DM i DBU's Street Challenge Tour

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Sagsresume

DBU søger om tilskud på kr. 10.000,- til danmarksmesterskaberne i streetfodbold, som afvikles på Torvet i Herning.

Sagsfremstilling

DBU afvikler for 3. år i træk danmarksmesterskaber i streetfodbold. De indledende runder af turneringen foregår i 15 forskellige byer i hele landet, hvoraf Herning er den ene. Vinderne fra hver by kvalificerer sig til finalestævnet, der spilles på Rådhuspladsen i København den 29. juni.

Der spilles i 4 rækker: U15-drenge, U15-piger, U18-drenge og U18-piger. Der er fri tilmelding for alle unge i området.

 

Formålet er:

 • at give mulighed for at prøve ny/anderledes form for fodbold

 • at henvende sig til unge, der ikke pt. spiller i klub

 • at imødekomme ungdomsfrafaldet i foreningsidræt

 • at møde de unge på deres præmisser

 

Herudover vil der være forskellige forlystelser, som er gratis for alle.

 

Herning Kommune videreformidler invitationer fra DBU til kommunens skoler, opsætter plakater og uddeler flyers.

 

Arrangementet afvikles på ca. 6 timer. DBU sørger selv for opsætning og nedtagning af baner og forlystelser.

 

Det forventes, at Herning Kommune stiller toiletter, strøm m.v. gratis til rådighed.

Økonomi

Der søges om et tilskud på kr. 10.000,- til afvikling af arrangementet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud pår kr. 10.000,-.

 

at Torvet stilles til rådighed incl. toiletfaciliteter, strøm m.v.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Verdensbilleder i bevægelse: Utopia

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Sagsresume

Center for kultur og udvikling (CKU) har henvendt sig til Herning Kommune angående deltagelse i projektet Verdensbilleder i bevægelse: Utopia.

I Verdensbilleder i bevægelse: Utopia tilbydes Herning Kommune fem workshops til 50.000 kr.  

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 25.000 kr. til projektet fra serviceområde 15, Kultur, Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb.

Verdensbilleder i bevægelse:Utopia er et fællesprojekt med Center for Børn og Læring i Herning Kommune, der administrativt har bevilget 25.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Verdensbilleder i bevægelse: Utopia består af fem internationale workshopprojekter indenfor afrobeat, hiphop, gadekunst, genbrugs-kunst, rap, lommefilm og teater for unge i alderen 14 - 18 år.

 
Der inviteres kunstnere fra Cambodja, Myanmar, Vietnam, Haiti, Egypten, Afghanistan, Zambia, Benin, Sudan, Etiopien og DR Congo til at udvikle projekterne i samarbejde med danske kunstnere.

Verdensbilleder i bevægelse: Utopia afvikles i perioden 9. til 21. september 2013.

De internationale og danske kunstnere kommer ud på en folkeskole og afholder en workshop i samarbejde med en klasse fra skolens overbygning - (7. - 10. klasse).


De enkelte workshops belyser emner som bæredygtighed, fred og forsoning, grøn udvikling, miljøbevidsthed, solidaritet, retfærdighed, kvindesyn og kønsroller, ytringsfrihed og social forandring.  

Verdensbilleder i bevægelse: Utopia har udviklet forskelligt undervisningsmateriale, der kobler projektets workshops til skolernes fællesmål, lærerplaner og faghæfter i fagene dansk, engelsk, samfundsfag og de kunstneriske fag. Undervisningsmaterialet er udformet således at workshoppenes kunstneriske indhold og kvalitet supplerer og nuancerer elevernes undervisning.

 

Center for Kultur og Udvikling tilbyder Herning Kommune enten tre workshops for 35.000 kr. eller alle fem workshops for 50.000 kr.

 

De to beløb dækker udgifter til kunstnerhonorarer til de internationale og danske kunstnere, transport, forplejning (overnatning mv), materialer til brug i den enkelte workshop.

 

Forvaltningen og Center for børn og læring i Herning Kommune samarbejder om Verdensbilleder i bevægelse:Utopia. Det ønskes, at der afvikles fem workshops i Herning Kommune.

 

Verdensbilleder i bevægelse: Utopia falder fint i tråd med de kulturpolitiske målsætninger om at sikre en god kulturformidling for børn og unge. 

I projektet arbejder børn og unge med deres kreative kompetencer, identitets- og holdningsdannelse  samt kulturforståelse i et tæt samspil med de internationale og danske kunstnere, der præsenterer dem for nutidig samfundsrelevant kunst og kultur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 25.000 kr. til Verdensbilleder i bevægelse: Utopia fra serviceområde 15, Kultur, Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 428.804 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ungepuljen - retningslinjer for administration af kulturpulje for unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Sagsresume

Forslag til retningslinjer og administration af "Ungepuljen", som blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget for 2013 og overslagsårene foreligger til behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2013 og overslagsårene blev det beslutttet, at der skal oprettes en særskilt "ungepulje", som en del af kulturudvalgets rådighedsbeløb.

Puljen skal være på 50.000 kr. pr. år, og formålet med puljen er at understøtte initiativ blandt unge kulturskabere, som ikke nødvendigvis har en organisation bag sig, prioriterer indhold frem for administration eller har en meget kort planlægningshorisont.

Derfor oprettes en pulje, som har enkle, smidige og hurtige retningslinjer, og hvor der stilles færre krav til budget, regnskab, markedsføringsplan, evaluering og så videre.

 

Ungepuljen har flg. retningslinjer:

 

For at opnå støtte fra puljen skal ansøger/projektet opfylde flg.:

 • Det skal være nytænkende kulturaktivitet

 • Målgruppen er unge under 30 år

 • Der skal være offentlig adgang

 • Der kan maksimum søges om 5.000 kr. pr. gang

 • Foreninger og institutioner mv. kan ikke søge på egne vegne

 

Krav til ansøgning/afrapportering/udbetaling

 • Der er ingen formelle krav til ansøgning. Ansøgning kan være en samtale med en medarbejder fra Kultur og Fritid (medarejderen har notatpligt)

 • Der er ingen krav om skriftlig afrapportering. Der opfordres til mundtlig afrapportering til sagsbehandler, som har notatpligt.

 • Støtten kan udbetales, når den er bevilliget

 

Administration af puljen

Puljen på 50.000 kr., som er en del af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, reserveres hvert år ved årets start.

Midlerne bevilliges administrativt, og ansøgninger/bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering efterfølgende i forbindelse med de ordinære møder.

 

Forvaltningen vurderer, at der bør iværksættes en markedsføringsindsats over for målgruppen med henblik på oplysning, igangsætning og implementering af ovenstående initiativ. Det kan være information via de sociale medier, viral markedsføring og evt. en workshop for de unge, hvor de dels informeres om puljen og hvordan den virker, men endnu vigtigere bliver en del af en kreativ udviklingsproces, som sætter idégenereringen i gang.

Der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe (1-3 møder) med et par unge mennesker med henblik på planlægning af markedsføringsindsatsen, således målgruppen bliver afgørende for valg af fremgangsmåde, medier osv.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslaget til retningslinjer og administration af ungepuljen vedtages

 

at der iværksættes markedsføringsindsats med opstart af arbejdsgruppe i april.

 

at markedsføringstiltaget finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. marts resterer 428.804 kr. med et beløb op til 15.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Danmarks Gade Teater Festival

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning, Herning Teater og Team Teatret har rettet henvendelse til forvaltingen med henblik på afvikling af Danmarks Gade Teater Festival 2013 i Herning.

Sagsfremstilling

Danmarks Gade Teater Festival 2013 er fornyende international gadeteaterfestival der tager højde for Danmarks demografiske udfordring og tilbyder samtidskunst af højeste kvalitet over hele landet. Hovedprincippet bag festivalen er, at når vi gør noget sammen, koster det mindre – og på den måde kan endnu flere få adgang til teateroplevelser af høj international kvalitet lokalt.

 

Festivalprogrammet rummer 1 dansk og 9 internationale forestillinger, der spilles i mindst 10 danske byer over en periode på ca. 3 uger i august 2013. En gadeteaterfestival i Herning kan være med til at skabe et helt unikt liv i byen og vil kunne trække både børn og voksne til fra hele kommunen. Den tidsmæssige placering vil formentlig blive 21-22/8 2013, og festivalen vil således også komme gæsterne ved de samtidige Europamesterskaber i spring, dressur og para-dressur til gode og vise Herning frem fra sin bedste side. Festivalens størrelse har allerede vakt opmærksomhed hos bl.a. DR, hvor to journalister er interesserede i at følge festivalen med henblik på at lave en dokumentar.

 

Bag bookingen af forestillingerne står en central organisation, der også varetager hotelbooking, transportlogistik, teknikindleje, landsdækkende markedsføring m.m. De involverede byer skal således udelukkende stå for lokal markedsføring, tilladelser til at benytte byrummet lokalt og andre helt lokale opgaver som placering af forestillingerne såvel tidsmæssigt som fysisk.

 

Festivalen tænkes gennemført i et samarbejde mellem Herning Kommunes bykoordinator, Kulturelt Samråd, Herning City, Team Teatret og Herning Teater. Den ene af de ni forestillinger påtænkes placeret i en af centerbyerne med station, da festivalen tager udgangspunkt i jernbanenettet som et samlende element i den danske demografi.

 

Den centrale organisering betyder at festivalens udgifter for den enkelte by er minimeret til 300.000 kr. for forestillingerne samt den dertil hørende logistik. Da alle forestillingerne er omfattet af den statslige refusionsordning, vil den endelige udgift efter refusion beløbe sig til kun 150.000 kr. pr. by involveret i projektet.

 

Team Teatret og Herning Teater har hver tilbudt at bidrage til festivalen med 25.000 kr. Der tages initiativ til Herning City og Visit Herning vedrørende den lokale markedsføring. Kulturelt Samråd Herning har tilkendegivet at ville bevillige 25.000 kr. og kultur- og fritidsudvalget ansøges således om at dække den resterende andel i festivalen på 75.000 kr.

 

Forvaltningen vurderer, at festivalen vil understøtte implementeringen af "brug byen", samt de strategiske målsætninger om mere liv i Midtbyen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 75.000 kr. til gennemførelse af Danmarks Gade Teater Festival 2013 i Herning

 

at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. marts resterer 428.804 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt
Med forventning om at Herning City Forening og Visit Herning bidrager til markedsføring.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

"Herning Festival"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Frank Hyldgaard

Sagsresume

Kulturlederne og flere samarbejdspartnere har i to år gennemført "kulturnatten" i Herning med deltagelse af Cityforeningen og nogle kulturinstitutioner.

Dette har ført til en drøftelse - og efterfølgende et ønske om en udvikling af dette koncept til en egentlig "kulturens nat" eller en "Herning Festival" (arbejdstitel).  

Sagsfremstilling

Med baggrund i kulturledernes drøftelser og erfaringerne fra to år med kulturnat i Herning ønskes en satsning på en egentlig festival i Herning.

 

En Herning Festival med afsæt i kultur og fritidslivet i Herning Kommune ønskes afviklet første gang i september 2014, og dernæst udviklet i de følgende år.

 

Formålet med festivalen er:

 • at sætte fokus på den store mængde kultur, idræts og fritidsaktiviteter der i forvejen er i Herning Kommune

 • at sætte nye initiativer og især samarbejder i søen

 • at bygge bro mellem kultur, idræt, fritid og erhverv, at understøtte en event med sammenhæng og kontinuitet for at skabe bedre platforme for engagement og samarbejde i forbindelse med de enkeltstående sportevents

 • at profilere Herning primært internt, men også eksternt

 • at understøtte implementeringen af "Brug Byen"

 • at styrke samarbejdet med City Foreningen endnu mere, således der opnås mest mulig synergi i forhold til de forskellige satsninger og tiltag i Midtbyen.

 

De erfaringer, der er opnået i arbejdet med Herning100, tages naturligvis med videre i en "Herning Festival".

 

Festivalen tænkes som udgangspunkt afviklet over en 7-10 dages periode i september måned (samme weekend, som der er HI messe hvert andet år).

 

Herning Kommune bidrager med projektledelse/koordinering og et budget, som primært anvendes til markedsføring.

 

Budgetønske: 300.000 kr. pr. år i 2014 og overslagsår

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetønsket overføres til budgetforhandlingerne

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Perspektivnotater for Kultur- og Fritidsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe,

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning og overordnede tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalget senest marts måned behandle forslag til nye mål, indsatsområder og effektiviseringstemaer og direktionen har den 7. februar 2013 besluttet, at der for hvert serviceområde skal udarbejdes et perspektivnotat til brug i budgetlægningen og budgetkonferencen i april 2013.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har således udarbejdet forslag til perspektivnotater for:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

Serviceområde 14 - Biblioteker:

Serviceområde 15 - Kultur

 

Hvert perspektivnotatet indeholder 5 afsnit med hovedoverskrifterne:
Faktaoplysninger - fakta om serviceområdet i punktform
Fremtidsperspektiver - fremtid, historik, ny lovgivning, nye tiltag/målsætninger
Nøgletal - relevante nøgletal for området
Økonomi - regnkabs- og budgettal 2011-2014 i tabelform
Effektiviseringsmuligheder - beskrivelse af evt. effektiviseringspotentialer

 

Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte forslagene og overveje, om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til perspektivnotater for Kultur- og Fritidudvalgets område gennemgås og drøftes med evt. tilføjelse af andre emner.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Opfølgning på mål for 2012 samt forslag til nye mål for 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Sagsresume

Kultur og Fritid har i forbindelse med regnskabsafslutning foretaget opfølgning på de politiske årsmål for 2012 og i forlængelse heraf udarbejdet forslag til nye mål for 2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning og udarbejdet forslag til nye mål for følgende serviceområder:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

Serviceområde 14 - Biblioteker

Serviceområde 15 - Kultur

 

Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man har opfyldt langt hovedparten af de opstillede mål, og at det er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer.

Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive fremsendt til Koncern Økonomi til kommunens samlede regnskab.

Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning 2012 for Kultur- og Fritidsudvalgets område vil blive behandlet på næste møde den 15. april 2013.

 

Med hensyn til nye mål for 2014 er der udarbejdet en række forslag for de tre serviceområder, og der henvises til bilag vedlagt sagen.

Udvalget bedes gennemgå forslagene og godkende dem med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2014-2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2012 godkendes med henblik på fremsendelse til Koncern Økonomi.

 

at forslag til nye mål for 2014 godkendes med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2014-2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-2-12 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Fagudvalgsbehandling af indkomne bemærkninger til forslaget til kommuneplan 2013-2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

De indkomne høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013 -2024 fremsendes til behandling i de respektive fagudvalg. Fagudvalgenes indstillinger vil ligge til grund for den endelige behandling af Forslag til kommuneplan 2013-2024 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
 
Der er i alt indkommet 103 høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Heraf er to ledsaget af underskriftsindsamlinger vedrørende ny skole i øst.

Sagsfremstilling

Høringssvarene er nummererede og opdelt på emner eller geografi.
 
Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger fra fagudvalg er samlet i bilag 1, ” Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2. 
Af sammenfatningen fremgår at Kultur- og Fritidsudvalget skal indstille til punkterne 78b, 78c, 79, 80, 82e, 87, 91.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at høringssvar vedr. punkterne 78 b, 78 c, 79 og 80 ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanforslaget

 

at der vedr. høringssvar pkt. 82 e tages stilling på baggrund af konkret ansøgning. Høringssvar giver pt. ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget

 

at der vedr. høringssvar pkt. 87 tages hensyn til areal til rekreative områder i tråd med fremførte kommuneplanforslag

 

at høringssvar vedr. pkt. 91 ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanforslag. Forslag til rammeafgrænsning fastholdes

Beslutning

Høringssvar vedr. punkterne 78 b, 78 c, giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget. For 79 og 80 bemærkes det at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til Snejbjergs Svømmehals fremtid.

Vedr. høringssvar pkt. 82 e tages stilling på baggrund af konkret ansøgning. Høringssvar giver pt. ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget
 
Vedr. høringssvar pkt. 87 bemærkes det at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen, da området er udlagt til offentlige formål og at forslaget indgår ved eventuelle fremtidige overvejelser om ændret anvendelse af området.
 
Vedr. høringssvar pkt. 91 bemærkes det at det ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanforslag, men at det henset til evt. vækst i boliger og muligheder for øget behov for boldbaner anbefales, at der i fremtidig planlægning for boliger i rammeområd B15 reserveres areal til 2-3 nye boldbaner.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orienterer om status og fremtidige planer

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget