Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 18. februar 2019
Mødested: Scene 7, Nørregade 7, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Generel orientering om Scene 7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rundvisning og præsentation af Scene 7 ved Carsten Gjerløv.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.11.00-I00-1-19 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Ekstern bevilling til Herning Bibliotekerne til formidling af lokalhistorie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne deltager som partner i projektet “Cultural Heritage for the Future” på dansk "Formidling af lokalhistorie". Projektet er finansieret af Erasmus+ og hvorfra der tilfaldet Herning Bibliotekerne €28.080 svarende til ca. kr. 211.000.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne indgår som projektpartner i EU projektet Cultural Heritage for the Future. Projektet ledes af Vilnius County Adomas Mickevicius Public Library (Litauen). Øvrige projektdeltagere er folkebibliotekerne i henholdsvis Kranj (Slovenien), Hiiu (Estland) og Vaggeryd (Sverige).

 

Projektets overordnede formål er at udvikle nye metoder til at bruge kulturarv som middel til at engagere fællesskaber. Målet er at bruge den sociale og uddannelsesmæssige værdi i kulturarven til at motivere voksne til at indgå i læringsprocesser og dele deres viden med andre. Projektet har desuden som mål at udvikle bibliotekernes kompetencer og metoder til at formidle kulturarven og bruge den aktivt til at skabe givende læringsprocesser for voksne. Projektet fokuserer især på at nå udsatte voksne i de mindre lokalsamfund, fx voksne som er særligt udsatte i forhold til ensomhed og isolation.

 

I projektet indsamles best-practice blandt bibliotekerne i de involverede lande. Der udvikles guidelines for bibliotekernes arbejde på området og der udvikles et online værktøj, som bruges til at afvikle konkrete læringsforløb i deltagerlandene.

 

Projektet er 2 årigt og strækker sig fra 1/9 2018 til 31/8 2020.

Økonomi

Herning Bibliotekernes andel af bevillingen er på 28.080 EUR svarende til 211.000 kr. Den samlede finansiering af projektet er på 124.510 EUR svarende til 934.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til projekt Formidling af lokalhistorie gives udgiftsbevilling på 155.000 kr. i 2019 og 56.000 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på 126.000 kr. i 2019 og 85.000 kr. i 2020 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i næst kommende budgetopfølgning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.06-A00-1-19 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Behandling af Sinding-Ørre lokalhistoriske arkivs flytteønske, samt oprettelse af fjerndepoter til lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sinding-Ørre Lokalhistoriske arkiv ønsker at flytte fra de kommunalt anviste lokaler på grund af pladsmangel, og ønsker at få dækket nye forbrugsafgifter i denne forbindelse. Herning Bibliotekerne indstiller, at der i stedet oprettes fjerndepoter for arkiverne i vest for at afhjælpe pladsmanglen.

Sagsfremstilling

De 14 Lokalhistoriske Arkiver i Herning Kommune er godkendte folkeoplysende foreninger og har hjemme i kommunalt egnede og anviste bygninger rundt om i kommunen. Herning Bibliotekerne varetager den koordinerende funktion for arkiverne og stiller internet, kommunalt netværk og - maskinel, foruden vejledning og kompetenceudvikling på området til rådighed for arkiverne. Biblioteket afholder ikke tilskud til husleje eller forbrugsafgifter for arkiverne. To undtagelser er Vind og Ørnhøj Lokalhistoriske Arkiver i den gamle Vildbjerg Kommune, hvor der i henholdsvis 2007 og 2008 i forbindelse med kommunesammenlægningen blev bevilliget et årligt tilskud til huslejen på henholdsvis kr. 12.000 og kr. 15.000.

 

I 2018 ønskede Skarrild-Karstoft Lokalhistoriske Arkiv og Sinding-Ørre lokalhistoriske arkiv at flytte til andre lokaler efter eget valg. Skarrild-Karstoft på grund af at den bygning de bor i trængte til vedligehold og fordi man efterspurgte mere plads. Sinding-Ørre ønsker at flytte, fordi de efterspørger mere plads, hvilket de vil få i Ørre Naturskole, hvor de af husets ejer Center for Børn og Læring under Børn og Unge, har fået lovning om at bo huslejefrit i en ikke-defineret periode. Arkiv-koordinatoren er løbende i kontakt og dialog med arkivlederne i kommunen og de er alle bekendte med, at der som udgangspunkt ikke er afsat midler til husleje og forbrugsafgifter mv. Disse omkostninger er skønnet til kr. 15-20.000 årligt.

 

Skarrild-Karstoft Lokalhistoriske Arkiv fik administrativt afslag på dækning af forbrugsafgifter i sommeren 2018 med begrundelse i, at arkivet allerede har hjemme i kommunalt anvist og passende bygning, og at der ikke var nye midler til at udvide dette lejemål.

 

Det er vurderingen, at Herning Bibliotekerne, i fald der åbnes op for at de Lokalhistoriske Arkiver kan vælge adresse uden om de kommunalt anvist egnede lokaler, må imødese flere arkiver, der ønsker at flytte til andre adresser, som ikke er anvist af kommunen, og som dermed vil ansøge om at få tilskud til at få dækket huslejen og/eller forbrugsafgifter.  

 

Herning Bibliotekerne ønsker i stedet for at afhjælpe arkiverne med deres pladsmangel, som anvises som primær årsag til at ville flytte adresse, ved at oprette tre fjerndepoter på henholdsvis Aulum Bibliotek, Vildbjerg og Kibæk Bibliotek, hvor alle arkiver kan opmagasinere de arkivalier, som allerede er scannet samt meget sjældent benyttet arkivmateriale. Dette vurderes som fagligt ansvarligt og praktisk muligt og acceptabelt. Endvidere vil Bibliotekskoordinatoren hjælpe nogle af arkiverne med vejledning omkring udskillelse af genstande – faner, bibler, bøger, salmebøger og andre ikke-arkivalier, som nogle også opbevarer. Begge dele kan frigøre plads på de lokalhistoriske arkiver.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.  

 

Økonomi

En eventuel omkostning på kr. 15-20.000 kan findes indenfor bibliotekets eget budget med deraf serviceforringelse på andre områder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter om, Sinding-Ørre Lokalhistoriske arkiv skal blive boende i deres kommunalt anviste bygning eller tilbydes lokaler på Ørre Naturskole.
at Herning Arkiverne tilbyder arkiverne i den vestlige del af kommunen adgang til fjerndepoter, samt vejledning og hjælp til kassation

Beslutning

Sinding-Ørre Lokalhistoriske arkiv tilbydes lokaler på Ørre Naturskole. Udvalget beder direktionen tage en principiel drøftelse af betalingen mellem forvaltningerne.

 

Lokalarkiverne tilbydes desuden plads i fjerndepoterne, samt vejledning og hjælp til kassation.

 

Lone Nielsen kan tiltræde beslutningen, dog således at Kultur- og Fritidsudvalget skal være indstillet på at overtage driften af de konkrete forbrugsudgifter, såfremt dette bliver nødvendigt.

 

Sagsnr.: 20.03.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Sange til Verden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I regi af Europæisk Kulturregion har Kulturprinsen iværksat et børnekulturprojekt, som skal få børn i hele Region Midtjylland til at arbejde med FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling gennem kunst og kultur. Projektet er en del af Europæisk Kulturregions festival "Genopdag", som afvikles i juni 2019. I Herning er der planer om både kunsterisk udfoldelse, sang og koncert.

Sagsfremstilling

Kulturprinsen stod i forbindelse med Aarhus 2017 bag børneåbningen "Ønskelandet", som Herning Kommune også deltog i. I forbindelse med det nye regionale samarbejde, Europæisk Kulturregion, og "Genopdag" festivalen, som afholdes i uge 23 og 24 i 2019, står Kulturprinsen igen bag et børnekulturprojekt på tværs af hele Region Midtjylland med deltagelse af alle 18 kommuner.

 

Projeketet hedder "Sange til Verden, og har som mål at børn i hele regionen med afsæt i kunst og kultur arbejder med FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. MGK-elever fra regionen har skabt 7 nye sange (Sange til Verden), som alle børn (3-15 år) i Region Midtjylland får mulighed for at synge, arbejde med og fremføre ved koncerter og events i alle kommuner og lokalområder i festivalperioden.

 

Formålet er at sætte FNs verdensmål på dagsordenen, og give børn i kommunerne mulighed for at arbejde med bæredygtig udvikling igennem æstetiske læreprocesser. Indholdet i projektet er dels sangene, noder, lydfiler og undervisningsmaterialer om de 17 verdensmål, men også kursusrækker for undervisere (i hvordan man kan bruge sang og kunst generelt i læringsprocesser og workshops for børnene. På længere sigt er forventningen, at endnu flere lærere og pædagoger til at kaste sig ud i at arbejde med æstetiske læreprocesser, der engagerer børnene.

 

Projektet har to ben, dels "Sange til Verden", som i store træk er undervisningsmaterialer, koncerter og kurser for kommunens undervisere og pædagoger, og dels de lokale værksteder / workshops med kunstnere for børn.

 

Alle kommuner, som er med i projektet, får stillet materialer, kurser og inspiration til rådighed, ligesom der også er bevilliget 10.000 kr. til hver kommune fra projektet til lokale arrangementer for og med børnene. Der er desuden fem koncerter, hvor Aarhus Jazz Orchestra (AJO) spiller sammen med elever fra lokale skoler og kulturskoler. Koncerterne fordeles ud i hele regionen. Dette er finansieret bl.a. med tilskud fra Europæisk Kulturregion, men også med en del af de tilbageblevne midler fra Aarhus 2017 fonden. De kommuner, der får tildelt koncert med AJO og kommunens egne elever skal selv afholde udgifter til koncertvenue lokalt (Fx Kongrescentret eller Fermaten) og evt. transport af skoleelever. Herning Kommune har tidligere tilkendegivet ønske om at modtage en gratis koncert med AJO. Det koster ikke noget at deltage i denne del af projektet, men Herning Kommune modtager 10.000 kr. fra projeket til lokal implementering.

 

Som et tillæg til ovenstående er der mulighed for at deltage i "Værksteder med Verdensmål", som går ud på, at kunstnere og kulturformidlere (gerne lokale kulturintitutioner) laver værksteder og workshops med børnene og deres lærere/pædagoger på skolerne og institutionerne med de 17 verdensmål som tema. I disse værksteder skabes kunstværker, visuals, dans og øvrige produkter, som senere skal indgå i arrangementer og koncerter med sangene. Alle midler i dette delprojekt går til kunstnernes og kulturformidlernes arbejde direkte med børnene lokalt i kommunen (honorar og materialer). Finansieringen kommer primært fra Regional Udvikling / Region Midt. De har bevilliget 25.000 kr. per kommune til lokale værksteder, mod at den enkelte kommune medfinansierer 6.250 kr. kontant, samt timer svarende til yderligere 6.250 kr.

 

Forvaltningen har samlet en gruppe bestående af repræsentanter fra Swinging Europe, Den Jyske Sangskole og Herning Bibliotekerne til at planlægge projektet i Herning Kommune. Playmakeren i Herning Kommune deltager også i arbejdet, ligesom både skoler og daginstitutioner inddrages og engageres, så snart der foreligger noget mere konkret.

 

 

Økonomi

Kulturprinsen har primært via Fonden Aarhus 2017 finansieret skabelse af sangene, udvikling af materialer, produktion af materialer og koncerter, honorar / transport til musikere, administration og de 10.000 kr. i tilskud per kommune.

Derudover har Regional Udvikling bevilliget 510.000 kr. til Værksteder med Verdensmål, som anvendes til workshops / værksteder med kunstnere. De uddeles direkte til aktiviteter i de enkelte kommuner, 25.000 kr. per kommune under forudsætning af lokal medfinansiering på 6.250 kr., samt timer svarende til et samme beløb.

 

Forvaltningen oplyser, at alle nævnte midler administreres af Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at den kontante, lokale medfinansiering på 6.250 kr. afholdes af Herning Kommune, samt at timerne i forbindelse med planlægning og afvikling afholdes af samarbejdspartnere og tovholder. Derved opnås tilskuddet på 25.000 kr. til lokale værksteder / workshops.

 

Det anbefales i øvrigt at afsætte 50.000 kr. til udgifter til lokaler i Herning i forbindelse med afholdelse af koncert med AJO og skoleelever i tilfælde af, at det lykkes at få en af koncerterne til Herning. De 50.000 kr. kommer kun til anvendelse, hvis der afholdes AJO-koncert i Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 6.250 kr. til afvikling af aktiviteter i Herning Kommune i forbindelse med Sange til Verden projektet.
at der bevilliges op til 50.000 kr. til afholdelse af lokale udgifter til lokaler / venue i Herning samt støtte til tilskuer-transport i forbindelse med afvikling af en eventuel koncert med AJO og lokale skoleelever i Herning Kommune.
at beløbene finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 21. januar 2019 resterer 561.854 kr..

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til udstyr til musikprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rytmisk Musik Herning og Fermaten er gået sammen for, med basis i vækstlaget, at lave musikprojektet Frekvens. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om projektet skal have et tilskud på 10.000 kr. til indkøb af baggear i forbindelse med afvikling af projektets arrangementer på Scene 7.

Sagsfremstilling

Musikprojektet Frekvens' formål er at opkvalificere, supportere og udvikle det musikalske vækstlag i Herning Kommune. Det er Rytmisk Musik Herning og det regionale spillested Fermaten, som er gået sammen om at gøre en ekstraordinær indsats for upcome musikken i kommunen.

Vækstlaget i den rytmiske musik i Herning får med projektet et løft, idet både Rytmisk Musik Herning og Fermaten tilbyder at indgå som sparringpartnere og fødselshjælpere for upcome bands med henblik på at øge mulighederne for, at endnu flere bands får mod på og kompetencer til at drive deres passion for musikken til næste step. Sparring og kompetenceløft tilpasses de deltagende bands, men det kunne for eksempel være med hensyn til teknisk viden, afprøvning af produktioner / koncerter, markedsføring, kontakter / netværk og så videre. Formålet er, at de deltagende bands via deltagelse bliver i stand til selv at drive det videre.

En del af projektet er afholdelse af Frekvens // Scene7, som er koncerter med de deltagende upcome bands på Scene7 i en professionel ramme med henblik på, at udvalgte bands på sigt er klar til at står på Fermatens scene. Derfor er det vigtigt, at forholdene og udstyret på Scene7 har en vis standard. Det sker bl.a. ved at Scene7 sørger for professionel behandling af de deltagende bands, både med hensyn til modtagelse og hjælp til udstyr mv., ligesom Fermaten er med omkring lyd- og lysteknikere med videre. Med hensyn til udstyr, så stiller parterne selvfølgelig det, de har til rådighed, men der mangler lidt baggear (sceneudstyr som kan bruges af flere bands) for, at det bliver en reel professionel oplevelse for deltagerne. For eksempel mangler der enkelte dele for at trommesættet er komplet. Derfor ønsker parterne at søge udvalget om støtte til indkøb af det mest nødvendige baggear.

Der er foreløbig planlagt 9 Frekvens arrangementer på Scene7 i 2019, og det er en ung, lokal musiker, der har påtaget sig rollen som tovholder for projektet.

Økonomi

Selve projektets økonomi afholdes af Rytmisk Musik Herning og Fermaten, samt eventuelle fondsmidler. Det, der søges Kultur- og Fritidsudvalget om, er udelukkende til indkøb af baggear (instrumenter, monitor mv.) for dermed at undgå en større løbende udgift til indleje af udstyr, som Scene7 ikke har - og Fermaten ikke har ekstra af.

Parterne søger om 10.000 kr. til indkøb af baggear til afvikling af Frekvens-projektets arrangementer på Scene7. Til orientering indkøbes instrumenter af en god kvalitet (der er budgetteret med 1.100 kr. per instrument), så oplevelsen bliver god og professionel for de medvirkende bands.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. til projektet Frekvens til indkøb af baggear i forbindlese med afvikling af arrangementer mv.
at ejerskabet over det indkøbte udstyr efter projektets afvikling overgår til Rytmisk Musik Herning / Scene 7 til anvendelse til andre arrangementer i foreningen og på Scene7.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 21. januar 2019 er 561.854 kr. til rådighed. 

Beslutning

Ansøgningen er trukket tilbage, idet der er opnået finansiering på anden vis.

 

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Trehøje Kunstforening søger tilskud til kunstkort, annoncering og legat

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kunstforeningen Trehøje fremsender ansøgning om tilskud til kunstkort, annoncering og legat.

 

Sagsfremstilling

Kunstforeningen Trehøje søger om tilskud til Trehøje Kunstkort 2019, der er et postkort påtrykt et værk af årets udvalgte kunstner. Tilskuddet skal dække annoncering, tryk at kunstkort samt et legat på 5.000 kr. til årets kunstner, Lone Birgitte Bavnhøj, Struer.

 

Af det medsendte regnskab fremgår det, at kunstforeningen i 2018 havde et overskud på 4.369 kr. Foreningens egenkapital pr. 31 december 2018 var 63.632 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 26. november 2007 besluttet, at legatet ikke skulle føres videre i Herning Kommunes navn efter kommunesammenlægningen. I stedet modtager Kunstforeningen Trehøje et tilskud således, at foreningen selv står for uddeling af legatet. Kunstforeningen har fået tilskud til kunstkort, annoncering og legat årligt i årene 2007 til 2018. Sidste år fik foreningen et tilskud på 10.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. i tilskud til Kunstforeningen Trehøjes årlige kunstnerlegat og kunstkort.
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der den 21. januar 2019 resterer 561.854 kr.

Beslutning

Kunstforeningen Trehøje bevilges 7.500 kr. i tilskud.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Operaen i Midten søger om godkendelse af vedtægtsændring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Operaen i Midten anmoder tilskudskommunerne Holstebro, Ikast-Brande, Struer og Herning om at godkende fremsendte forslag til vedtægtsændring.

 

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har, som tilsynsførende kommune, på vegne af egnsteatret Operaen i Midten den 11. januar 2019 fremsendt anmodning om godkendelse af forslag til vedtægtsændring.

 

Ændringen omhandler den gældende §2 - Institutionens formål. I denne paragraf ønskes tilføjet "Instituionens midler kan udelukkende anvendes til opfyldelse af institutionens formål."

 

Baggrunden for vedtægtsændringen er, at Folketinget med virkning fra den 1. januar 2018 har vedtaget en ændring i Selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 21, hvorefter "producerende teatre, der er selvejende institutioner eller foreninger, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål", er undtaget for skattepligt under forudsætning af, at dette fremgår af teatrets vedtægt.

 

Vedtægtsændringen er godkendt af teatrets bestyrelse den 12. september 2018.

 

Ændringen har den 17. december 2018 været til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune, hvor ændringen blev godkendt samt fremsendt med anbefaling til godkendelse i kommunens Økonomiudvalg samt Byrådet.

 

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringen også er sendt til godkendelse i de to øvrige aftalekommuner, Ikast-Brande og Struer, samt at vedtægtsændringen skal godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Økonomi

Ændringen har ikke økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægtsændringen godkendes
at sagen fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Denmark Open Air 2019 - ansøgning om tilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elo Christensen

Sagsresume

Talentcenter Vest under Trehøje Skytteforening ansøger om tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af Denmark Open Air i dagene 8.-10. marts 2019

Sagsfremstilling

Talentcenter Vest har den 8-10 marts 2019 planlagt et nyt dansk internationalt pistol- og riffelstævne i Vildbjerg, som man håber vil udvikle sig til et større tilbagevendende stævne over de næste år. Stævnet er det første internationale stævne af sin art i Jylland, og der er samtidig mulighed for deltagelse af para-skytter.

I år er der på nuværende tidspunkt tilmeldt 70 deltagere med skytter fra Danmark, Norge, England og Frankrig, herunder det franske landshold, og målet er over de kommende år at komme op på over 200 deltagere og blive et af de mest eftertragtede internationale stævner i Danmark.

Økonomi

Man forventer, at økonomien i fremtiden vil balancere, men her i opstartsåret har man behov for at ansøge om et tilskud på 20.000 kr.

Et tilskud på 20.000 kr. kan fiansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fremtid, Fælles Formål

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 20.000 kr. til afholdelse af Denmark Open Air 2019
at udgiften på 20.000 finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Projekt Ny Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til videre forløb af projektet opvisningshal i Holing, som samtænkes med talentskolen.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 5,0 mio. kr. til igangsætning af de næste faser samt afslutning af fase 1.

 

Blandt andet:

- Bygherrerådgivning - samt endelig opgørelse af fase 1

- Byggemodning - heri finansering af museumsundersøgelse

- Færdiggørelse af dele af ankomstarealet

 

Økonomi

Anlægsudgift til videre forløb af projektet talentskole og opvisningshal i Holing på 5,0 mio. kr. Beløbet er excl. moms.

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing er der budgetteret med i alt 96,471 mio. kr. til Projekt Ny Holing i 2016-2021, hvoraf der nu ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. afsat i 2018. Rådighedsbeløbet overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Der er tidligere frigivet 50,927 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftbevilling på 5,0 mio. kr. til igangsætning af de næste faser samt afslutning af fase 1 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing, 
at anlægsudgiften finanseres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018. Rådighedsbeløbet overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-9-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der kan afsluttes anlægsregnskaber på en række sager på Kultur- og Fritidsudvalgets Serviceområde 11 Idræt og Fritid, samt på Serviceområde 15 Kultur.

Sagsfremstilling

Følgende anlægsregnskaber vedrørende Serviceområde 11 Idræt og Fritid, samt Serviceområde 15 Kultur, er nu klar til at blive afsluttet.

 

Stednr.

Anlægsprojekt

Bevilling

Forbrug

Forskel

031077

Byråd 19.06.18, pkt. 144

Udskiftning af topforsegling på løbebanen ved Herning Atletikstadion

1.053.000

1.097.886

-44.886

031078

Byråd 17.04.18, pkt. 87

Byråd 28.08.18, pkt. 189

Renovering af Vildbjerg Svømmehals vandbehandlingsanlæg og bassin

5.497.000

5.497.000

0

031096

Byråd 06.03.18, pkt. 46

Renovering af ejendom ved Åskov Golfklub

125.000 

103.750

21.250

031097

Byråd 13.12.16, pkt. 321

Terrænhævning på Herning Golfbane

305.000

305.000

0

318079

Byråd 11.10.16, pkt. 275

Renovering af Gjellerup Sogns Friluftsbads vandbehandlingsanlæg og bassin

6.100.000

5.962.911

137.089

318086

Byråd 31.10.17, pkt. 247

Renovering af tag på Snejbjerg Hallen

600.000

599.260

740

318087

Byråd 16.12.14, pkt. 368

Renovering af tag på Sdr. Felding Hallen

700.000

699.814

186

318098

Byråd 04.04.17, pkt. 84

Etablering af motoriklandskab og ungdomsmiljø i Sørvad Kultur- og Idrætscenter

1.700.000

1.411.000

289.000

360096

Byråd 17.05.16, pkt. 161

Byråd 29.08.17, pkt. 190

Transformering af Herning Klædefabrik til Det Nye Textilforum

10.431.000

10.431.320

-320

364079

Byråd 03.03.15, pkt. 73

Diverse vedligeholdelesesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner

472.000

471.639

361

364092

Byråd 17.11.15, pkt. 271

Køb af skov i forbindelse med stiftelsen af Fonden Skovsnogen

1.300.000

1.079.000

221.000

 

I alt

 

 

 

28.283.000

 

27.658.580

 

624.420

 

Som det kan læses af det ovenstående skema, så ender ingen af anlægsprojekterne med et væsentligt merforbrug

 

Bemærkninger til de enkelte projekter:

 

031077 - Udskiftning af topforsegling på løbebanen ved Herning Atletikstadion

Topforseglingen blev sidst udskiftet i 2008 og skal udskiftes ca. hvert 10. år. - Merforbrug på 44.886 kr. kan henføres til udbedring af ustabile jordbundsforhold.

  

031078 - Renovering af Vildbjerg Svømmehals vandbehandlingsanlæg og bassin

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 5,497 mio. kr. i 2018 til renovering af Vildbjerg Svømmehals vandbehandlingsanlæg og bassin. Der blev i første omgang på Byrådets møde den 17.04.2018 frigivet 5.100.000 kr. på baggrund af indhentede tilbud, men på grund af ekstraomkostninger blev det resterende budgetbeløb frigivet på Byrådets møde den 28.08.2018.

 

031096 - Renovering af ejendom ved Åskov Golfklub.

Renovering af nyerhvervet ejendom med henblik på indretning til klub- og ungdomsaktivitet samt Åben Skole aktivitet i samarbejde med Sdr. Felding Skole - Mindreforbrug på 21.250 kr. kan henføres til momsmæssige forhold.

 

031097 - Terrænhævning på Herning Golfbane

I budgetforliget for 2017-2020 blev der i budget 2017 afsat et anlægstilskud på 305.000 kr. til terrænhævning på Herning Golfbane.

 

318079 - Renovering af Gjellerup Sogns Friluftsbad.

I budgetforliget for 2016-2019 blev der afsat 6.100.000 mio. kr. til renovering af Gjellerup Sogns Friluftsbads vandbehandlingsanlæg og bassiner.

Mindreforbrug på 137.089 kr. kan henføres til, at projektet blev billigere end budgetteret.

 

318086 - Renovering af tag på Snejbjerg Hallen - ingen bemærkninger

 

318087 - Renovering af tag på Sdr. Felding Hallen - ingen bemærkninger

 

318098 - Etablering af motoriklandskab og ungdomsmiljø i Sørvad Kultur- og Idrætscenter

Omforandring af Idrætscentrets hjerte, hvor ankomst og foyer blev opgraderet til at rumme dels et motoriklandskab for børn og et samværs- og aktivitetsområde for ungdommen.

Mindreforbrug på 289.000 kr. kan henføres til momsmæssige forhold.

 

360096 - Museum Midtjyllands transformation af Herning Klædefabrik til Det Nye Textilforum

I budgetforliget for 2014-2017 blev der afsat 10.431.000 kr. til skabelsen af Det Nye Textilforum. Projektet blev opdelt i 2 etaper med 4.000.000 kr. til etape 1 vedr. renovering af museets udvendige facader, indvendig renovering af den vestlige del af bygningen samt et nyt ventilations- og varmesystem for hele klædefabrikken - og 6.431.000 kr. til etape 2 vedr. opsætning af den helt nye udstilling i en af museets store haller til åbning i juni 2018.

 

364079 - Diverse vedligeholdelse af kulturinstitutioner

Der er bl.a. anvendt 185.000 kr. til brandforebyggende foranstaltninger på Huset No. 7 samt 54.000 kr. vedr. udskiftning af vinduer og døre.

  

364092 - Anlægstilskud til køb af Døvling Meldgaard Skov i forbindelse med stiftelse af Fonden Skovsnogen.

Mindreforbrug på 221.000 kr. kan henføres til momsmæssige forhold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.
at det samlede mindreforbrug fra anlægsprojekterne på i alt 624.000 kr. overføres til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud.
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i næst kommende budgetopfølgning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Flytning og reetablering af Kulturfabrikken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Kulturfabrikken anmoder om tilskud til færdiggørelse og reetablering af nye lokaler på Godsbanevej 5 i Herning.

Sagsfremstilling

Kulturfabrikken blev etableret i 2013 år haft til huse i gamle nedlagte fabriksbygninger på Mørupvej 1-5, som de måtte fraflytte i 2018, idet lejemålet ophørte. Foreningen tager sit afsæt i 3 foreninger hhv. Herning Skateforening, Parkour Herning og Herning Klatreklub, som sammen har skabt Kulturfabrikken med det formål, at sætte Herning på street kulturens landkort og skabe et urbant idrætsmiljø.Ved stiftelsen i 2013 talte Kulturfabrikken 55 medlemmer. I dag har de over 500 medlemmer, som betaler et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling, pt. 1.000 kr., dog 600 kr. for unge under 18 år. Kulturfabrikken har ud over de daglige medlemmer også godt besøg af en række dagsgæster, skoler og institutioner mv.

 

I forbindelse med ophøret af lejemålet på Mørupvej 1-5 søgte Kulturfabrikken om støtte til at flytte aktiviteterne fra de ca. 4500 m2. I budgetforliget for 2018-2021 blev der bevilget 2,040 mio. kr. til flytning og reetablering af Kulturfabrikken.

 

Efterfølgende har Kulturfabrikken indgået nyt lejemål i den gamle godsterminal på Godsbanevej 5 i Herning. Her indrettes ca. 10.000 m2, herunder 2 store postproduktionshaller, med løbehjulsramper, skaterramper, klatrefaciliteter, fællesarealer, e-sport-faciliteter og meget mere. Der er etableret samarbejde med nye foreninger, som også får til huse i lokalerne.

 

De nye lokaler kræver en omfattende istandsættelse, som påhviler Kulturfabrikken. Istandsættelsen er først påbegyndt efter godkendt lokalplan ultimo 2018 og forud for indgåelse af ny lejekontrakt pr. 1. januar 2019 (ikrafttrædelsestidspunkt), og med godkendt byggetilladelse på plads. På nuværende tidspunkt mangler den sidste færdiggørelse af blandt andet klatrevægge og fællesarealer mm.

 

Samlede udgifter til flytning, reetablering og færdiggørelse udgør anslået 3-4 mio. kr.

 

Herning Kommune søges om et supplerende tilskud på 875.000 kr. ud over de bevilgede ca. 2 mio. kr. Kulturfabrikken bidrager selv med den resterende finansiering via egenbetaling, så den nye Kulturfabrikken "Terminalen" kan stå klar til brug med forventet åbning for de mange brugere pr. 1. marts 2019. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 875.000 kr. til færdiggørelsen af Kulturfabrikken etape 1 på Godsbanevej 5 i Herning
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud (374 00 203-06)

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 1. januar til 29. januar 2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen, vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget på møde 18. marts 2013, i perioden bevilliget følgende:

 

Muay Thai, art and music event. Muay Thai er en traditionel kampsport (kick boxing-lignende), og eventen har da også sit udspring i en form for turnering i sporten. Det er en sport, som har opnået stor succes hos især unge mennesker i de større byer. Fokus er der primært selvforsvar, men også de events, som ofte udspringer af sporten. Eventen i Herning kommer ud over turneringen med professionelle sportsudøvere også til at indeholde kunst, musik og dans med basis i Muay Thai kulturen. Det er en studerende fra Herning, der er optaget af sporten og kulturen omkring den, der står bag eventen, som er planlagt til at finde sted 6. april. Foreløbig sted for afvikling er Biblioteket i Herning, men det er ikke endeligt endnu. Målgruppen er primært unge mennesker, som også vil blive mål for markedsføringen, men alle er velkomne. Midlerne fra Ungepuljen skal bruges til honorar til de professionelle udøvere, dommer og musikere.

Bag arrangementet står Dakota Post (21 år). Der er bevilliget 5.000 kr. til Dakota Post til afholdelse af arrangementet.

 

For Those About To Rock er et arrangement for alle lyttere af klassisk hård rock og lidt mere populær metal musik. Der er tre bands på programmet, som hver især spiller kopi materiale af nogle af de største rock og metal ikoner fra henholdsvis 70erne, 80erne og 90erne. Aftenen er en hyldest til en tid, hvor guitaren var højere end alt andet indenfor rockmusik. De medvirkende bands, som alle har deres oprindelse i England, er Black Sabbath Experience, Touch og Judas og Mötörizer. De tre bands vurderes af arrangøren til at have tilfør deres eget præg til den oprindelige lyd. Hensigten med arrangementet er at skabe en årlig tradition indenfor hård rock og heavy metal cover musik, som man med stor succes finder i hovedstaden. Arrangementet er planlagt til at finde sted 2. marts på Scene7. Det er Amir Rehman, der står bag arrangementet, og der er dispenseret i forholdt til retningslinjerne for Ungepuljen. Amir Rehman opfylder ikke alderskriterierne og målgruppen er ikke primært unge. Begrundelsen for dipensationen er, at der er tale om et subkulturarrangement, som er med til at skabe mere mangfoldigt og forskelligartet kulturmiljø i Herning - også for unge.

Der er bevilliget 5.000 kr. til Amir Rehman til afholdelse af arrangementet.

 

Galleriudstilling for store og små. Med udspring i et opgør med alkohol- og stofmisbrug afholdes en galleriudstilling med egne kunstværker, live musik, meet & greet med Kenno (tidl. Djames Braun), JUP dartskive til børnene, madbod ved Møltrup Optagelseshjem og meget mere. Formålet med arrangementet er dels at lave en lokal begivenhed, men også i høj grad at sætte fokus på de udfordringer et misbrug fører med sig - ikke mindst for børn og pårørende til misbrugere. Arrangøren vil donere et eventuelt overskud til foreningen "De Små Skuldre", som hjælper børn af misbrugere. Bag arrangementet står Jens Andersen (26 år), som selv er tidligere misbruger. Gennem sin egen kunst og kreativitet fejrer han en vigtig milepæl som tidligere misbruger i forbindelse med arrangementet. Arrangementet finder sted i Aulum 2. marts.

Der er bevilliget 3.000 kr. til Jens Andersen til materialer i forbindelse med arrangementet.

 

Der resterer herefter 37.000 kr. af Ungepuljen for 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-4-18 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Hæderspris 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd uddeler hvert år hæderspriser for særlige idrætspræstationer i det foregående år.

Uddelingen finder sted mandag, den 11. marts 2019.

Sagsfremstilling

Betingelserne for at kunne opnå hædersprisen er, at den pågældende idrætsudøver er medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforund under Danmarks Idrætsforbund.

 

Indstillingerne uddeles efter følgende kriterier:

  • Dansk mesterskab (senior) eller nordisk mesterskab (junior)
  • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.
  • Dansk rekord (senior) forudsat, at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.
  • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 m baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller i hold (senior)

 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men den pågældende idræts egentlige danske mesterskab.

 

Nedenstående er af idrætsforeningerne indstillet til at modtage hæderspriserne:

 

Esben Køhler, Sunds Sea Hawks, deltagelse på landsholdet

Anders Holm, Sunds Sea Hawks, deltagelse på landsholdet

Mikkel Skov Nielsen, Sunds Sea Hawks, deltagelse på landsholdet

Simon Lauridsen, Sunds Sea Hawks, deltagelse på landsholdet

Morten Handgaard, Sunds Sea Hawks, deltagelse på landsholdet

Mathias Bust, Sunds Sea Hawks, deltagelse på landsholdet

Kristoffer Handgaard, Sunds Sea Hawks, deltagelse på landsholdet

Jesper Faurschou, Herning Løbeklub, dansk holdmesterskab

Søren Palshøj, Herning Løbeklub, dansk holdmesterskab

Stefan Stilou Klausen, Herning Løbeklub, dansk holdmesterskab

Arne Boye-Møller, Herning Svæveflyveklub, dansk mesterskab

Rasmus Ørskov, Herning Svæveflyveklub, vundet VM

Mogens Hoelgaard, Herning Svæveflyveklub, deltagelse ved VM

Birgitte Ørskov, Herning Svæveflveklub, dansk rekord

Bjarne Sørensen, Herning Svæveflyveklub, dansk rekord

Hans Christian Petersen Kolb, Herning Svæveflyveklub, dansk rekord

Flemming Andersen, Herning Svæveflyveklub, dansk rekord

Jørgen Thomsen, Herning Svæveflyveklub, dansk rekord

Alexander Munksgaard, FCM, dansk mesterskab

Andrè Rømer, FCM, dansk mesterskab

Andreas Poulsen, FCM, dansk mesterskab

Artem Dovbyk, FCM, dansk mesterskab

Bill Hamid, FCM, dansk mesterskab

Bozhidar Kraev, FCM, dansk mesterskab

Bubacarr Sanneh, FCM, dansk mesterskab

Erik Sviatchenko, FCM, dansk mesterskab

Frank Onyeka, FCM, dansk mesterskab

Gustav Wikheim, FCM, dansk mesterskab

Jakob Poulsen, FCM, dansk mesterskab

Janus Drachmann, FCM, dansk mesterskab

Jesper Hansen, FCM, dansk mesterskab

Kian Hansen, FCM, dansk mesterskab

Kristian Riis, FCM, dansk mesterskab

Kaan Kairinen, FCM, dansk mesterskab

Mads Døhr Thychosen,FCM, dansk mesterskab

Marc Dal Hende, FCM, dansk mesterskab

Markus Halsti, FCM, dansk mesterskab

Michael Baidoo, FCM, dansk mesterskab

Mikael Anderson, FCM, dansk mesterskab

Mikkel Duelund, FCM, dansk mesterskab

Nicolas Madsen, FCM, dansk mesterskab

Oliver Ottesen, FCM, dansk mesterskab

Paul Onuachu, FCM, dansk mesterskab

Rafael Van der Vaart, FCM, dansk mesterskab

Rasmus Nicolaisen, FCM, dansk mesterskab

Rasmus Nissen Kristensen, FCM, dansk mesterskab

Rilwan Hassan, FCM, dansk mesterskab

Simon Kroon, FCM, dansk mesterskab

Tim Sparv, FCM, dansk mesterskab

Victor Torp, FCM, dansk mesterskab

Zsolt Korcsmar, FCM, dansk mesterskab

Mayron George, FCM, dansk mesterskab

Awer Mabil, FCM, dansk mesterskab

Per Andersen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltagelse ved NM

Thomas Fogh, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Rene Hansen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Kuno Danielsen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Rami Majidi, Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub, dansk mesterskab

Simon Nielsen, Herning Blue Fox, deltaget på landsholdet

Daniel K. Nielsen, Herning Blue Fox, deltaget på landsholdet

Nicolai Weichel, Herning Blue Fox, deltaget på landsholdet

Lasse Lassen, Herning Blue Fox, deltaget på landsholdet

Mads Østergaard Kristensen, Herning Cykle Klub, deltagelse på landsholdet

Silas Zacharias Clemmensen, Herning Cykle Klub, deltagelse på landsholdet

Michael Brandt, Lind Skytteforening, deltaget på landsholdet

Knud Erik Sørensen, Lind Skytteforening, deltaget på landsholdet

Richard Davis, Lind Skytteforening, deltaget på landsholdet

Peter Davis, Lind Skytteforening, deltaget på landsholdet

Rene Sloth, Lind Skytteforening, deltaget på landsholdet

Martin Erni, Lind Skytteforening, deltaget på landsholdet

Andreas Rahbek, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Christoffer Scherrebeck, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Joakim Vilhelmsen, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Kenneth Randeris, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Kristoffer Hayes, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Kristoffer Krüger, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Lui Slot-Tygesen, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Mads Lang, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Mikkel Schertz, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Morten Seeberg, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Simon Bjørnholdt, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Steven Nash,Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Joakim Sass, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Anthon Khorami, Gjellerup Sdr. S.G. & I., deltagelse ved EM

Fredrik Bjerrehus, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Rajbek Bisultanov, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Sarah Iversen, Herning-Ikast Håndbold, deltagelse på landsholdet

Louise Burgaard, Herning-Ikast Håndbold, deltagelse på landsholdet

Ib Wienberg, Jysk Aero Sport, dansk rekord 

Rikke Mæng, Ørre Skytteforening, dansk holdmesterskab

Emil Grønbæk, Ørre Skytteforening, dansk holdmesterskab

Rene Kristiansen, Ørre Skytteforening, dansk holdmesterskab

Kim Ibsen, Ørre Skytteforening, dansk holdmesterskab

Mikkel Damholt, Trehøje Skytteforeningen, deltagelse på landsholdet

Kristine Rødsgård Christensen, Trehøje Skytteforening, dansk mesterskab

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender ovennævnte idrætsudøvere som prismodtagere.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-5-18 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2019

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritdsudvalget