Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 18. februar 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fermaten - optagelse af lån

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Fermaten har henvendt sig med en udfordring i forhold til finansiering af køb af nabolejligheden. Fermaten ønsker at få lov at optage et lån på 720.000 kr. svarende til 60 % af handelsværdien.

Sagsfremstilling

Fermaten har henvendt sig til forvaltningen med en anmodning om hjælp til lånoptagelse i forbindelse med købet af nabolejligheden.

 

Fermaten har tidligere fået tilladelse til at købe nabolejligheden med henblik på at løse udfordringerne med lydniveauet. I den forbindelse gav Fermaten udtryk for selv at kunne løfte opgaven med at finde finansiering for købet. Dette med baggrund i et tilsagn fra et realkreditinstitut, som havde lovet at ville yde et lån på 60 % af købssummen, som var aftalt til 1,2 million kr. - altså et lån på 720.000 kr.

 

Fermaten har købt lejligheden over driften medio 2012 under denne forudsætning.

Der er efterfølgende opstået problemer med at optage realkreditlån med begrundelsen: at Fermaten er registreret som erhvev, og derfor ikke kan belåne en privatbolig. Fermaten har efterfølgende kontaktet yderligere tre realkreditinstitutter, og det har ikke været muligt at opnå tilbud fra nogen af dem.  

 

Fermaten havde en egenkapital pr. 1. januar 2012 begyndelse på 1,4 million kr.

I 2012 har driften været mærket af finanskrisen, hvorfor resultatet ikke forventes at udvise noget stort overskud. Der foreligger endnu ikke regnskab for 2012.

 

Udfordringen for Fermaten er primært at skulle afholde yderligere omkostninger i forbindelse med lejligheden (lydisolering, gøre lejligheden anvendelig for Fermaten) ca. 400.000 kr, som ikke vil kunne finansieres. Sekundært at foreningens likviditet presses voldsomt, hvis der ikke kan optages det forventede lån, ligesom vedligeholdelsesplanen for spillestedet også vil blive presset.

 

Muligheden for finansiering via ordinært banklån er også undersøgt med negativt resultat.

 

Forvaltningen vurderer, at det kunstneriske niveau på Fermaten kan påvirkes negativt, hvis likviditeten presses jf. ovennævnte.

Økonomi

Det indstilles, at der ydes et 10-årigt lån på 720.000 kr. til Fermaten i 2013. Lånet forrentes med 2 % i rente, hvilket til sammenligning svarer til det nuværende renteniveau for et 10 årigt aftalelån med fast rente i Kommunekredit.

 

Lånet tilbagebetales over årene 2013-2023. Den årlige ydelse udgør 80.000 kr., hvoraf det årlige afdrag gennemsnitligt udgør ca. 72.000 kr. Første års renteudgift udgør ca. 14.000 kr., hvorefter den årlige renteudgift er faldende frem mod udløbstidspunktet i 2023. Der betales 3 terminer i opstartsåret 2013.

 

Der oprettes et pantebrev med sikkerhed i ejendommen. Udgifter til tinglysning og advokat udgør ca. 15.000 kr. Udgiften afholdes af Fermaten. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kommune i 2013 yder Fermaten et 10 årigt lån på 720.000 kr., som forrentes med 2% i rente,

 

at der, såfremt anmodningen om et lån imødekommes, meddeles en bevilling på 720.000 kr. i 2013 til Serviceområde 26, Udlån, langfristede tilgodehavender. Lånet finansieres af de likvide midler i 2013,

 

at der til afdrag på lånet i perioden 2014 -2022 meddeles en bevilling på 72.000 kr. årligt til Serviceområde 25, Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender. Afdragene tilfalder de likvide midler,

 

at der til afdrag på lånet meddeles en bevilling på 54.000 kr. i 2013 og 18.000 kr. i 2023 til Serviceområde 25, Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender. Afdragene tilfalder de likvide midler,

 

at renteindtægter fra lånet indeholdes i afsat budget til renteindtægter på Serviceområde 21, Renteindtægter,

 

at der oprettes et pantebrev for lånet med sikkerhed i ejendommen,

 

at udgifter til tinglysning og advokat ifm. oprettelse af pantebrevet på ca. 15.000 ex. moms afholdes af Fermaten.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Orientering om: Børn og bevægelse - herunder fritidspas

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Ramsgaard

Sagsresume

Ved behandling af forebyggelseshandleplanen den 30. april 2012, punkt nr. 23, ønskede Forebyggelsesudvalget, at indsatserne "Mere bevægelse i skolernes frikvarterer" og "Mere bevægelse i Fritidshjem og SFO" skulle sammenskrives. Disse indsatser skulle desuden tænkes sammen med fritidspasordningen. I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der givet ekstra midler til fritidspasordningen i 2013.
 
Der fremlægges forslag til udformning af fritidpasordningen samt til indsatser, som understøtter hinanden og samlet vil stimulere børn til at bevæge sig mere i daginstitutioner, skoler, SFO’er samt i fritiden.

 

Dagsordenspunktet blev vedtaget af Forebyggelsesudvalget den 3. december 2012, punkt 51 med beslutning om sende punktet til orientering i Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Eftersom indsatserne om "Mere bevægelse i skolernes frikvarterer", "Mere bevægelse i Fritidshjem og SFO", samt "Fritidspas for børn og unge" ønskedes sammenskrevet og sammentænkt har en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne drøftet behovet for konkrete indsatser, som vil kunne stimulere børn til at bevæge sig mere i dagligdagen. Deltagere i arbejdsgruppen har været en pædagogisk konsulent fra Børn- og Ungeforvaltningen, en skoleleder, en institutionsleder, en konsulent fra Kultur- og Fritidsforvalningen, lederen af sundhedsplejen samt sundhedskonsulenter fra Sundhed og Ældre.

Indsatserne vil blive implementeret i samarbejde med DGI-Midtjylland og i samarbejde på tværs af forvaltninger i Herning Kommune.

 

Alle indsatserne er med til at opfylde flere anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Der vil være synergieffekt med andre tiltag i Herning Kommune, og eksempelvis vil erfaringerne fra skoleprojektet "Ta' Pulsen" og andre bevægelsestiltag på børneområdet blive inddraget.


1. Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn

Formålet med "Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn" er at introducere børn, der af forskellige sociale årsager ikke deltager i en frivillig fritidsaktivitet, til en aktivitet og blive "sluset" ind i denne. Dette gøres ved at skabe et match på så lokalt plan som muligt mellem udsatte børn og en foreningsbaseret fritidsaktivitet, så barnet starter på og fortsætter i aktiviteten. Dette opnås gennem vejledning af forældre og frivillige i foreningslivet, samt ved at yde økonomiske støtte til kontingent og udstyr.

 

Projektet vil blive implementeret i 3-4 skoledistrikter, som vil blive valgt på baggrund af kommunale nøgletal, som viser stor koncentration af udsatte børn og unge.

"Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn" har naturlig sammenhæng med nedenstående indsatser, der skal stimulere børn til mere bevægelse.

 

2. Indsatser til fremme af bevægelse blandt børn og unge

Nedenstående indsatser kan bidrage til at løfte mulighederne for mere bevægelse i børns dagligdag. De beskrevne indsatser skal forstås differentieret, således at den enkelte skole og daginstitution kan prioritere ud fra aktuel situation og behov. For eksempel kan skoler med eksisterende og velfungerende legepatruljer foretrække deltagelse i cykelkursus.

 

Skoledistrikter som indgår i "Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn" vil efter anbefaling fra Center for Børn og Læring blive prioriteret, således at bevægelses-

indsatserne støtter alle børn i de pågældende skoledistrikter og skaber mulighed for at "sluse" udsatte børn ind i fritidspasordningen.


2. 1. Legepatruljer
Skolernes arbejde med legepatruljer skal styrkes ved at tilbyde kommunens skoler uddannelse af legepatruljer for både de mindre og de ældste klassetrin eller efteruddannelse af de allerede eksisterende legepatruljer i 2013. Tilsvarende vil kursus blive tilbudt i 2014 bl.a. med henblik på nyrekruttering af elever til legepatruljerne.

Til uddannelsen inviteres også medarbejdere fra alle SFO'er og fritidshjem i kommunen. Medarbejderne skal være tovholdere og har en betydningsfuld rolle i processen, da det er vigtigt for legepatruljeeleverne, at læreren/pædagogen er engageret og bakker op om eleverne både før, under og efter kurset. Legepatruljerne bliver udstyret med legeudstyr i en taske, en mappe med legeidéer samt tøj, som identificerer børnene som ansvarlige for legepatruljen.


2. 2. Cykelindsats
Cykling stimulerer både motorikken, sanserne, intellektet, sundheden og selvtilliden hos barnet. Og på cyklen kan børn træne både balancen, orienteringsevnen, fornemmelsen for rum og retning og finde ud af, hvor mange kræfter de skal bruge i forskellige situationer. Alt sammen evner, som har betydning for, hvor godt de ellers klarer sig.

I Danmark er der tradition for, at cykeltræningen foregår i familierne, men denne indsats giver mulighed for at børn, der ikke får cykeltræning hjemme, også lærer at cykle.


Herning Kommune er blevet udnævnt til cykelby i 2012, og cykling er eller bør være central i alle børns hverdag og skal læres så tidligt som muligt. Cykling er ikke en naturlig transportform for alle børn, da mange børn eksempelvis i dag køres til skole i bil.

 

Der foreslås en flerstrenget indsats:

  • At udbyde cykelkurser til medarbejdere i institutioner/SFO’er/ fritidshjem med henblik på, at disse efterfølgende arbejder med forskellige cykeltemaer for børn i alderen 2-12 år.

  • At lave tiltag direkte målrettet børn og unge og deres forældre.

  • Indkøb af løbecykler og cykelhjelme til udvalgte børnehaver.

  • Pilottest brug af el-ladcykler i dagplejen, således disse kan transportere børnene til oplevelser samt selv få motion.

 
Understøttelse af cykling vil desuden medvirke til at løfte Herning Kommunes klimaplan.


2. 3. Afdækning af ruter i lokalområdet
Herning Kommune har etableret sit første ”Sundhedsspor” i Løvbakkerne, og de omkringliggende skoler har udvist stor interesse for at bruge dette ”Sundhedsspor”.
Daginstitutioner og skoler skal i samarbejde med medarbejdere i Natur og Grønne Områder identificere gang- og cykelruter i lokalområderne, som kan bruges på flere måder: Sikre skoleveje, som træning i skoleregi, som oplevelsesture for institutioner og skoler.

 
Det forventes at lave 5 ruter i 2013. I 2014 bliver disse ruter justeret efter afprøvning og nye ruter udarbejdet i forhold til økonomi.


2. 4. Bevægelsescertificering af institutioner for børn og unge.
På baggrund af erfaringer med bevægelsescertificering af børnehaver og fritidhjem tilbydes flere institutioner bevægelsescertificeringsforløb. Baggrunden er ønsket om at sætte fokus på det sunde og aktive liv blandt børn. Ved at stimulere bevægelse i institutioner tages udgangspunkt i nogle grundlæggende overvejelser om aktiviteter med børn: Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, der skal skabes sunde bevægelsesrammer for børnene, og motivation, begejstring og involvering er centrale begreber.

 
På kursusforløbene er der mulighed for deltagelse af max. 25 medarbejdere, og afhængigt af institutionens størrelse er der plads til flere institutioner på hvert kursus.
At blive bevægelsescertificeret tager ca. ét år med en efterfølgende recertificering. Uddannelsen sker gennem et forløb på 4 til 5 moduler. Det forventes, at hele personalegruppen deltager.

 

2. 5. DGI-karavane

DGI har en mobil enhed, ”DGI-karavanen”, som bringer idræt, leg og bevægelse ud til børn og unge. Formålet er at inspirere børn, medarbejdere, forældre og foreninger ved hjælp af et højt aktivitetsniveau, bevægelsesglæde og idéer til undervisningen ved hjælp at enkeltstående arrangementer.

 

DGI-karavanen består at en stor mobil enhed med udstyr til at introducere nye lege og aktiviteter, samt to instruktører, som over 3 timer laver aktiviteter for én eller flere grupper af børn og unge. Ca. 50 børn kan deltage ad gangen.


Det foreslås at tilbyde DGI-karavanen 6 gange i 2013 og 3 gange i 2014. Programmet sammensættes således, at det passer ind i institutionens, skolens og foreningens verden og understøtter aktuelle og fremtidige aktiviteter.  

 

Forebyggelsesudvalget behandlede sagen den 3. december 2012, pkt. 51: 

Direktøren for Social-, Sundhed og beskæftigelse indstillede at at de beskrevne indsatser godkendes, samt at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget


Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger:

 

På Forebyggelsesudvalgets næste møde forelægges til stillingtagen forslag til, hvordan udbredelsen af fritidspasordningen på tværs af skoledistrikter kan tilrettelægges.

 

Herudover forelægges status for udvalgets økonomi incl. de midler, der blev afsat ved budgetforliget for 2013 og overslagsårene.

 

Lone Nielsen kan alene tiltræde indsats 1, "Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn" og ønsker de øvrige midler tilført denne indsats, så dette kan udbredes til hele kommunen.


Børn- og Fmilieudvalget behandlede dagsordenspunktet den 30. januar 2013 punkt 15, hvor orienteringen blev taget til efterretning

Økonomi

Fritidspas
2013
2014
Ialt
Fritidspas (Herning Kommune)
700.000,-
700.000,-
1.400.000,-
Fritidspas (DGI)
 
150.000,-
150.000,-
   300.000,-
Ialt
850.000,-
 
850.000,-
1.700.000,-

 

Bevægelses-
indsatser
2013
2014
I alt
Legepatruljer, inkl materiale
  41.700,-
  43.100,-
    84.800,-
Cykelindsats, inkl. cykler (heraf DGI)
 
306.000,-
(75.000,-)
  70.000,-
(25.000,)
  376.000,-
(100.000,-)
Ruter i lokalområdet
 
  37.500,-
  22.500,-
    60.000,-
Bevægelsescertificering af institutioner
 258.000,-
  73.500,-
  331.700,-
DGI-karavane
 
   31.800,-
  15.900,-
    47.700,-
I alt til rådighed  
 675.000,- 
 225.000,- 
  900.000,- 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

DSU søger om nyt lokaletilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Sagsresume

Dansk Socialdemokratisk Ungdom, DSU i Herning-Ikast-Brande v/ fmd. Søren Bjerregaard Johannesen og kasserer Ida Lundgaard Jensen søger om nyt lokaletilskud.

Sagsfremstilling

DSU er en godkendt som en folkeoplysende forening og godkendt til at modtage lokaletilskud til lejemål på Vestergade 51, 1. i Herning jf. kultur- og fritidsudvalgsmøde den 26. oktober 2009, pkt. nr. 139.  

 

DSU er blevet opsagt af tidligere lokaler (ifm. at LO ikke længere er ejer af lokalerne), hvorfor foreningen har fundet alternativt lejemål på adressen Haraldsgade 19 i Herning, hvortil der søges om lokaletilskud iht. folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende tilskudsordning for området.  

 

Gl. lejemål Vestergade 51, 1.
Nyt lejemål Haraldsgade 19
66 m2
70 m2
Årlig leje incl. forbrug: 40.000 kr.
Årlig leje: 48.000 kr.         
Forbrug inkluderet i husleje jf. kontrakt
Forventet årligt forbrug  9.600 kr.
Lokaleudgifter i alt 40.000 kr.
Lokaleudgifter i alt: 57.600 kr.        
73% lokaletilkud 29.200 kr.
73% lokaletilskud: 42.048

 

Foreningen tegner pt. 48 medlemmer og har den seneste tid haft en stigende medlemstilgang. Foreningen har startet nye aktiviteter, kampagner og samarbejdsinitiativer bl.a. med Herning Ungdoms Fællesråd og initiativer ifm. Herning 100.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et årligt lokaletilskud op til kr. 42.048 i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser

Beslutning

Udsat med henblik på vurdering af huslejeniveau.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Gjellerup Friluftsbad søger om tilskud til renovering af toiletter mm.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Sagsresume

Gjellerup Sogns Friluftsbad v/ Ursula Aadahl søger om tilskud til renovering af badets toiletter, klor- og syreopbevaring samt kloakering/ sandopfyldning af septiktank.

Sagsfremstilling

Iht. badets forestående renoveringsplan (jf. tilsynsrapport 2012) står badet over for store udfordringer ift. at kunne opretholde gældende krav til badets vandkvalitet, opbevaring af syre og klor samt indendørs toiletter, hvor især dørene er stærkt medtaget. Endvidere ønskes badets septiktank afviklet og erstattet af en renoveret kloakering.

 

Friluftsbadet har tidligere ansøgt fået dispensation på vandgennemstrømningstiden. Denne dispensation forventes forlænget for en ny 5-10 årig periode af Teknik og Miljø i foråret 2013. Teknik og Miljø vurderer, at dispensation fortsat kan bevilges set i lyset af nye lovkrav i 2017.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter ifm. toiletrenovering, klor og syreopbevaring samt kloakering ifm. sløjfning af septiktank anslået 204.000 kr.

 

Gjellerup Sogns Friluftsbad søger Herning Kommune om et ekstraordinært tilskud på 50% af de budgetterede udgifter, idet badet selv bidrager med de resterende 50% via egenfinansiering. 

 

Gjellerup Sogns Friluftsbad modtager et årligt driftstilskud på 570.000 kr. (2013).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 102.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifte. Beløbet tages fra konto til "Særlige lokaletilskud"

 

at tilskuddet bevilges under forudsætning af, at der opnås den forventede 5-10 årige forlængelse af dispensation på vandgennemstrømningstiden.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-G01-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Aulum Kirkes kor søger om tilskud til korrejse til Frederikstad i Norge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Sagsresume

Aulum Kirkes kor ansøger om tilskud til korrejse til Frederikstad i Norge 8. maj til 12. maj 2013.

Sagsfremstilling

Aulum Kirkes kor har planlagt en korrejse til Frederikstad i Norge for at deltage i det nordiske korstævne Norbussang fra onsdag den 8. maj til søndag den 13. maj 2013.

 

Formålet med at deltage i korstævnet er at være sammen, synge sammen med og lære af sangere fra hele Norden.

Koret har tidligere deltaget i Norbussang på Island, i Norge, Sverige og Danmark og det har haft stor betydning både sangligt og musikalsk for korsangerne samt styrket sammenholdet i koret, der tæller sangere fra 2 skoler i Aulum samt gymnasiet i Herning.

 

13. sangere, en forældre og en korleder har tilmeldt sig korrejsen.

 

Det samlede budget for korrejsen er på 54.717 kr.

 

Aulum Kirkes kor har foreløbigt samlet 36.600 kr. ind til turen. Hvoraf de væsentligste indtægter består af korets egen opsparing: 26.600 kr.  samt 10.000 kr. i tilskud fra Aulum Kirke.

Kultur og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at yde 200 kr. i tilskud pr. deltager til korrejser i Danmark og Europa.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 2.800 kr. til Aulum Kirkes kors rejse til Frederikstad i Norge fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 503.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-563-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Organisatorisk placering af Minihøjskolen samt AOF's og FOF's kompenserende specialundervisning for voksne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 
 X
 X
 X
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

I forbindelse med et løbende behov for omstilling i tilbud har det vist sig, at Minihøjskolens rent administrative, organisatoriske placering i Børn og Unge ikke længere findes hensigtsmæssig. Det skyldes især, at det budgetmæssige grundlag for Minihøjskolens ydelser på voksenområdet overvejende ligger i Social, Sundhed og Beskæftigelse og dermed også er her, der er den største viden om et løbende behov for tilpasning af ydelserne og den nødvendige beslutningskompetence og dermed en større indflydelse på at skabe et mere sikkert driftsgrundlag for Minihøjskolen fremover.

 

Efter den seneste omstrukturering findes der desuden ikke længere lignende tilbud på serviceområde 16, Børn og Familie, idet Knudmoseskolen er overgået til serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler. Ved en flytning fra Børn og Unge til voksenregi sikres Minihøjskolen faglig sparring med andre, der arbejder med samme målgruppe.

 

Den administrative organisering af AOF- og FOF- Hernings kompenserende specialundervisning for voksne søges ligeledes overført til voksenregi.

 

Herudover samles budgetterne til kompenserende specialundervisning for voksne inkl. køb i andre kommuner på  serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Ved strukturomlægningen i 2007 overgik Minihøjskolen fra Ringkjøbing Amt til Herning Kommune. Minihøjskolen som driftstilbud blev rent administrativt organiseret under den nu nedlagte Afdeling for Specialtilbud, nu hørende under Center for Børn og Forebyggelse (CBF).

 

Minihøjskolen er en selvejende institution, der udbyder undervisning til sindslidende over 18 år med henblik på at styrke elevernes personlige forudsætninger i relation til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse.

 

Minihøjskolens ydelser hører under forskellig lovgivning og budgetgrundlaget/-kompetencen for disse ydelser ligger i forskellige forvaltninger/afdelinger. Det er kun det rent administrative ansvar, der ligger i Børn og Unge.

 

Et notat om den organisatoriske placering af Minihøjskolen har været forelagt Minihøjskolen til kommentering. Notatet samt høringssvaret fra Minihøjskolen er vedlagt.
 
Ændringen i Minihøjskolens organisatoriske tilknytning har ikke nogen konsekvenser juridisk set, ift. gældende regler omkring udbud og rammeaftaler.

Økonomi

Der er ingen økonomiske mellemværender mellem Minihøjskolen og Serviceområde 16 under Center for Børn og Forebyggelse, som skolen administrativt hører ind under.

 

Der er imidlertid budgetmæssige bevillinger under henholdsvis:

 

  • Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalget (Kultur- og Fritidsafdelingen), Budget 2013-16, tilskud til daghøjskole, årligt 884.000 kr.

  • Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) Budget 2013-16, Kompenserende specialundervisning, årligt 676.000 kr.

  • Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) Budget 2013-16, Plan B (aktivering), årligt 2.649.000 kr. (uændret serviceområde)

  • Herudover er der på: Serviceområde 17, Forsøgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) Budget 2013-16, Kompenserende specialundervisning, Betaling til kommuner m.v., ialt  årligt 616.000 kr.

  • Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Social- og Sundhedsudvalget, (afdelingen for Handicap og Psykiatri). Budget 2013-16, Kulturhuset (aktivitetstilbud), årligt 361.000 kr. (uændret serviceområde).

For at skabe et mere sikkert driftsgrundlag for Minihøjskolen fremadrettet søges de respektive budgetter overført til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri pr. 1. januar 2013, dog undtaget budget vedrørende køb af aktiveringsydelser under LAB-loven, der stiger og falder med behovet.

 

Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med FOF Herning og AOF Herning om kompenserende specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og personer med autismespektrumsforstyrrelser. Hele området er fuldt takstfinansieret og afregnes direkte med bestiller i voksenregi.

 

Den årlige budgetmæssige bevilling til kompenserende specialundervisning for voksne under: Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) udgør samlet for FOF/AOF 504.000 kr. (uændret serviceområde).

Indstilling

Direktionen indstiller,

at den administrative organisering af Minihøjskolen flyttes organisatorisk fra Center for Børn og Forebyggelse til afdelingen for Handicap og Psykiatri med virkning fra 1. januar 2013

 

at det årlige budget (tilskud til daghøjskole, funktion 03.38.77) på 884.000 kr. på Serviceområde 15, Kultur overføres til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013

 

at det årlige budget (kompenserende specialundervisning, funktion 03.22.17) på samlet 1,292 mio. kr. til henholdsvis internt køb på 676.000 kr. og 616.000 kr. til køb i andre kommuner m.v. på Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse overføres til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013

 

at der i Handicap og Psykiatri arbejdes videre med at få udarbejdet driftsoverenskomster med Minihøjskolen som ønsket i deres høringssvar

 

at den administrative organisering af AOF- og FOF- Hernings kompenserende specialundervisning ligeledes overføres fra Center for Børn og Forebyggelse til afdelingen for Handicap og Psykiatri

 

at sagen sendes til godkendelse i henholdsvis Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget

 

at den kommunale styrelsesvedtægt tilpasses ændringerne.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

DSI Swinging Europe søger om tilskud til IASJ Jazz Meeting

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender d. 8. januar ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af det internationale jazzmøde: IASJ Jazz Meeting fra lørdag d. 29. juni til fredag d. 5. juli 2013.

Sagsfremstilling

IASJ Jazz Meeting afholdes en gang årligt, og værtsskabet går på tur. I 2011 var det i Rio de Janeiro, i 2012 blev det afholdt i Graz, Herning er værtsby i 2013, mens mødet flytter til Cape Town i 2014.

Mødet i 2013 afholdes primært i Herning, som er værstbyen. Der afholdes også en koncert og workshop i Aarhus, hvor samarbejspartneren Det Jyske Musikkonservatorium har hjemsted.

 

IASJ Jazz Meeting er for repræsentanter, undervisere og studerende fra hele verden, og der er pt tilmeldte fra Israel, USA, Brasilien, Portugal, Østrig, Spanien, Grækenland og Estland.

Alle deltagere bor, spiser og arbejder på bedste danske højskolevis sammen på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, hvor de også møder en engageret lokalbefolkning og et eksempel på et multicenter i Herning Kommune.

I forbindelse med de offiecielle møder og workshops for deltagerne vil der også blive afholdt et antal offentlige koncerter. European Jazz Orchestra vil afholde en koncert, men også den legendariske Dave Liebman (bl.a. kendt fra Miles Davis' orkester og mange solo- og orkestersammenhænge) vil give koncert sammen med strygere fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Ensemble MidtVest deltager også, bl.a. med en koncert med deres improvisationsmusik, mens de også holder oplæg i den diciplin, som de efterhånden er kendte for.

Ensemble MidtVest deltager sammen med Blod, Sweat, Drum + Bass, som er en del at DSI Swinging Europe, i en koncert med den verdenskendte trompetist Palle Mikkelborg.

Ud over dette arrangeres 6 mindre koncerter i løbet af ugen.

 

DSI Swinging Europe ønsker at European Jazz Network (europæiske musikproducenter, musikere og spillesteder inden for rytmisk musik), European Broadcasting Unions European Jazz Competition (biennale for unge talenter) og andre væsentlige spillere på den internationale musikscene bliver en del af deres netværk, således at DSI Swinging Europe kan blive det internationale samlingspunkt for formidling og netværksdannelse for højt kvalificeret musik.

DSI Swinging Europe ønsker at udvikle og udbrede European Jazz Orchestra, således at hele verden bliver scenen - ikke blot Europa.

 

DSI Swinging Europe knytter deres internationale netværk og virke sammen med det lokale kulturliv i Herning via samarbejde og udadvendte aktiviteter i forbindelse med mødet, ligesom mødet understøtter det brand, som Herning har som afvikler af internationale koncerter, konferencer, kultur- og sportsbegivenheder.

 

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af IASJ Jazz Meeting ikke er en del af DSI Swinging Europes normale driftsområde.

Projektet vurderes at være både udviklingsorienteret og fremsynet i sær med et godt blik for den europæiske dimention og det internationale mindset, som bl.a. er en integreret del af Kulturaftalen og Århus2017.

Økonomi

Det fremsendte budget viser udgifter for 425.760 kr. Det indeholder bl.a. udgifter til kunstnerisk direktør (honorar, kørsel og hotel), leje af teknik og lydmand, buskørsel/instrumenttransport og udgifter til kunstnere.

DSI Swinging Europe bidrager med projektledelse (værdisat til ca. 70.000 kr.), mens Det Jyske Musikkonservatorium bidrager med projektkoordinator, personale og lokaler (værdisat til 62.000 kr.), mens deltagerbetalingen andrager 89.400 kr.

 

Udover ansøgningen til Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune søges om tilskud fra Scanthor, Aarhus Kommune og Kulturelt Samråd.

 

DSI Swinging Europe ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 100.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. til gennemførelse af IASJ Jazz Meeting

 

at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto
364 02 112-01, hvor der pr. 1. februar resterer 503.140 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning søger om tilskud til projektet "På Sporet af Herning"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender d. 28. januar ansøgning om tilskud på 28.000 kr. til projektet "På sporet af Herning - en kulturel rejse gennem 100 år".

Sagsfremstilling

"På sporet af Herning - en kulturel rejse gennem 100 år" er Kulturelt Samråd Hernings store og ambitiøse satsning i forbindelse med HERNING100, fejringen af Hernings 100 års købstadsjubilæum.

 

Formålet med projektet er at tage Hernings borgere med på en rejse igennem 100 års kulturel udvikling i byen, hvor indslag og stemninger fra de forskellige årtier kan opleves i Midtbyen/gågaden i Herning.

Borgerene tilbydes en oplevelse i lyd, ord, billeder, smag osv., og får derved muligheden for at blive klogere på deres egen by, reflektere over, hvordan fremtidens kulturliv mon ser ud - og naturligvis blive underholdt.

 

Gågaden inddeles i 10 felter, som hvert repræsenterer et årti- og deltagerne bidrager så i de felter, som har en naturlig relevans for dem. F.eks. det år de blev oprettet, startede, tog del i en væsentlig begivenhed, havde en ekstraordinær succes eller lignende. Institutionerne, som ikke "bor" i gågaden inviteres på besøg af byen og dens handlende, som også deltager i begivenheden.

 

Projektet har en høj grad af inddragelse, idet både byens kulturinstitutioner og erhvervsdrivende er aktive deltagere.

Økonomi

Projektet har udgifter for 270.000 kr., hvoraf de væsentligste er til projektleder ialt 140.000 kr., markedsføring 40.000 kr. og Scene, udstyr mv. 40.000 kr.

Projektet er finansieret dels fra Kulturelt Samråd Hernings egne midler (155.000 kr.) og Herning100 (40.000 kr.).

Derudover søges lokale banker (26.000 kr.) og fonde (21.000 kr.).

Kulturelt Samråd Herning søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på 28.000 kr., således at budgettet er i balance. Beløbet vil blive anvendt til den midlertidige indretning af gågaden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på det ansøgte beløb, 28.000 kr.

 

at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364 02 112-01, hvor der pr. 1. februar resterer 503.140 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aflæggelse af mindre anlægsregnskaber

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskaber for 4 anlægsprojekter med en bruttoudgift enkeltvis på under 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

 Der fremsendes anlægsregnkaber for følgende projekter:

 

Stednr.
Anlæg
 
Bevilling
 
Forbrug
 
Forskel
 
 
 
 
 
 
 
 
031083
BYR 19.06.2012
Herning Svømmehal - renovering af Stålbassiner og Betonkonstruktioner
 
 
680.000
 
679.000
 
  1.000
350094
BYR 08.05.2012
Etablering af delvis selvbetjente biblioteker i Hammerum, Vildbjerg og Aulum
 
 
1.350.000
 
1.320.620
 
29.380
318093
BYR 08.05.2012
Aulum Hallen - udskiftning af halvgulv med egenfinansering
 
 
850.000
 
850.000
 
0
318098
KFU 26.04.2012
Sunds Hallen - haludvidelsesprojekt
 
1.000.000
 
830.000
 
170.000
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
Mindreforbrug
 
 
 
 
 
200.380

 

Mindreforbruget på 170.000 kr. vedr. Sunds Hallens udvidelsesprojekt (stednr. 318098) kan henføres til momsmæssige forhold.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskaberne alene for Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes af Byrådet sammen med det samlede årsregnskab for 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 21.10.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indtægtsbevilling til tilskud til forlængelse af projektet e-kurser.nu

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Cassøe og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget et tilskud på 453.996 kr. i 2013 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til ovennævnte projekt.


Projektets formål er at sikre den fortsatte drift af bibliotekernes nye e-læringsportal samt forankre den i Danskernes Digitale Bibliotek.

Sagsfremstilling

Projektet har til formål, med udgangspunkt i den allerede udviklede e-læringsportal, at sikre borgerne en samlet adgang til e-læringsressourcer, som gør dem i stand til at udnytte de digitale muligheder på nettet, der er vedkommende i hverdagen. Samtidig udgør portalen en platform, hvor bibliotekerne i samarbejde med andre myndigheder kan koordinere indsatsen for et bredt og opdateret grundlag, som kan øge borgernes digitale kompetencer og mere overordnet kan understøtte de nationale læringsstrategier. E-læringsmaterialerne kan stå alene, men kan også indgå som et element, der supplerer fysiske kurser.


Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Bibliotekerne i Aalborg, Vejle, Odense, Roskilde, Randers og København.

Økonomi

Indtægterne fra Kulturstyrelsen til projektet modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges et revideret regnskab ved afslutningen af projektet.


Den samlede egenfinansiering er 328.000 kr. i 2013 for Herning Bibliotekernes vedkommende. Beløbet afholdes indenfor de godkendte budgetter på Serviceområde 14, Biblioteker.

 

Da servicedriftsudgifterne netto forventes uændrede i 2013 medfører det ikke en sanktion for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til projektet e-kurser meddeles en indtægtsbevilling samt tilsvarende udgiftsbevilling på 454.000 kr. i 2013 på Serviceområde 14, Biblioteker.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-1-13 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Modelflyvning Danmark søger om tilskud til gennemførelse af VM for Modelfly 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Sagsresume

Modelflyvning Danmark søger om tilskud på kr. 100.000 til gennemførelse af VM for modelfly 2013 på Herning Flyveplads, Skinderholmvej.

Sagsfremstilling

Modelflyvning Danmark, som er medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) skal i august 2013 være vært for VM i F3K, som er en række af forskellige flyveopgaver.
 
VM-konkurrencerne foregår i perioden 20. – 27. juli med konkurrence flyvninger hver dag.
 
Der kommer 150 deltager fra 25 forskellige nationer, og dertil kommer 30 officials og et antal frivillige. Nogle vil overnatte på campingplads, som opbygges ved stævneområdet, men størstedelen vil overnatte på hotel eller vandrerhjem i Herning.
 
VM-konkurrencerne finder sted på Herning Flyveplads, Skinderholmvej og der er nogle facilitetsmangler i forhold til at kunne huse så mange gæster over 10 dage.
 
For at sikre konkurrenceafviklingen skal der opbygges midlertidige pavilloner til materialetjek og –opbevaring, opstilles lyd og tidtagningsanlæg og der skal etableres toilet og badeforhold til gæster og tilskuere.
 
Der er indhentet tilbud fra Herning Kommunes normale leverandører af disse ydelser til Torvet, og det viser et behov for finansiering på kr. 100.000.
 
Forvaltningen vurderer, at det er en lille og god event, som endnu en gang understreger, at Herning Kommune har de faciliteter, der kræves for at kunne være vært for internationale mesterskaber. Denne event hører, som tidligere anført, ikke til de store, men Herning Kommune er heller ikke kun for de store, men også små og gode. Ved denne event er det dog nødvendigt at opgradere de eksisterende faciliteter ved Herning Flyveplads.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at bevillingen på kr. 100.000 tiltrædes. Beløbet finansieres fra "Fælles formål"

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-366-09 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Udlejning af areal i Herning

 

Sagsnr.: 85.11.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  
 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget