Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. december 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-8-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning KFUM Idrætscenter og Herning KFUM fodbold søger om tilskud til jordbundsundersøgelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning KFUM Idrætscenter og Herning KFUM fodbold søger om tilskud til gennemførelse af jordbundundersøgelser på klubbens baneanlæg på H.P. Hansensvej.

Sagsfremstilling

Herning KFUM Fodbold har i de senere år haft en øget medlemstilgang og ønsker i takt hermed fortsat at styrke aktivitetsudviklingen og en forbedring af eksisterende træningsfaciliteter/ baneanlæg, hvor vejrliget vanskeliggør spilbare baner en stor del af sæsonen.

 

Klub og center har derfor et stort ønske om at etablere en kunstgræs/ hybridbane, som kan afhjælpe baneforholdene væsentligt og forlænge brugstimerne på anlægget, som ud over klubben også benyttes af Herning Gymnasium og de nærliggende skoler og friskoler m.fl.

 

Inden der arbejdes videre med planerne har forvaltningen har været i dialog med klub og center om foretagelse af jordbundsundersøgelser af klubbens baneanlæg for at afdække om og hvor forholdene er bedst egnede for evt. anlæggelse af en fremtidig kunstgræs/ hybridbane.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter hertil anslået 60.000 kr. incl. moms. Der arbejdes på at indhente et tilbud mere.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op 60.000 kr. incl. moms. til foretagelse af jordbundsundersøgelser
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Blå Rum, bearbejdning af skitseprojekt til forprojektsniveau

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2019-2022 er der i budget 2020 afsat 7,5 mio. kr. til Blå Rum ved Fuglsang Sø på baggrund af fremsat skitseprojekt. Anlægstilskuddet forudsætter væsentlige fondsbidrag.

I forbindelse med den videre proces med bearbejdning af skitseprojekt til forprojektsniveau anmodes om beløbsramme til den videre proces i samarbejde med brugere og rådgivere.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har løbende været i dialog med Lokale og Anlægsfonden i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt til Blå Rum ved Fuglsang Sø. Fonden forholder sig positivt til projektet og især at understøtte at børn og unge kommer mere ud i naturen, herunder et særligt fokus på at få børn og unge ind i vandsporten.

 

Fondens idrætsteam har givet feedback på skitseprojektet, hvor følgende punkter bør kvalificeres i forbindelse med den videre proces med bearbejdning af skitseprojekt til forprojektsniveau:

 

 • Disponering af faciliteten: Den opvarmede foreningszone bør ligge helt i front af hensyn til herlighedsværdi og udkig ud over vandet. Der bør tænkes i en bedre kontakt mellem møde- og uderum og aktivering af bygningens facader. Forhold vedr. vindpåvirkning af rummet mellem bygningerne bør undersøges nærmere
 • Det grønne: Hele udearealet er relativt ubearbejdet og skal kvalificeres. Det gælder både høj- og lavintense aktivitetsmuligheder (idræt, ophold, madlavning, friluftsliv mv.). Det skal synliggøres, hvad bygningens facader kan bruges til i denne sammenhæng.
 • Offentlig tilgængelighed: Det skal præciseres hvilke dele af huset, der er offentlig tilgængelig. Der skal sikres støttepunkt for de selvorganiserede brugere, herunder offentlig adgang til fx. toilet
 • Tilgængelighedsadgang til vandet: Der skal skabes adgang til vandet og de blå aktiviteter for bevægelseshæmmede fx. kørestolsbrugere
 • Børnene ud i naturen: Børnenes aktivitetsmuligheder skal tydeliggøres og dyrkes, da de er en væsentlig del af projektets særlige kvalitet
 • Events: Det skal synliggøres, hvordan anlægget kan bruges i eventsituationer, og hvordan det blår rum understøtter dette. Dvs. skitsering af eventsituationer og aktivitetsflow mm.

 

I forbindelse med den videre proces skal der i samarbejde med brugere og rådgiver ske en bearbejdning af skitseprojektet til forprojektsniveau/ fondsniveau jf. ovenstående feedback forud for behandling i Lokale og Anlægsfondens bestyrelse. Under forudsætning af, at projektet fortsat udvikler sig positivt, kan der forventeligt indstilles et tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på op til 20% af den samlede anlægsudgift.

 

I forbindelse med den videre proces med bearbejdning af skitseprojekt til forprojekts-/fondsniveau anmodes om en budgetramme på 350.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges en beløbsramme på 350.000 kr. til bearbejdning af skitseprojekt til forprojektssniveau
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt

 

Lone Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Flytning af skulptur fra Kibæk Bibliotek til Alhuset

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Kibæk Bibliotek har på vegne af tidligere borgmester i Aaskov Kommune, Christian Rahbek, fremsendt ønske om, at en skænket skulptur flyttes fra biblioteket til Alhuset.

 

Sagsfremstilling

Den tidligere borgmester i Aaskov Kommune, Christian Rahbek, skænkede sammen med sin hustru i 2001 en skulptur til den tidligere Aaskov Kommune. Forvaltningen er ikke bekendt med titel eller navn på skulptøren. Kibæk Bibliotek overtog skulpturen i 2007, da de flyttede ind i de nuværende lokaler. Skulpturen har tidligere stået på Aaskov rådhus.

 

Christian Rahbek har gennem Kibæk Bibliotek fremsendt ønske om, at denne skulptur flyttes til Alhuset. Både Kibæk Bibliotek og Alhuset er indforstået med flytningen.

 

Økonomi

Forvaltningen har indhentet tilbud om flytning ved Herning Kommunes driftafdeling, der oplyser, at skulpturen kan flyttes for 1.500 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at flytningen af skulpturen godkendes

 

at udgiften på maksimalt 1.500 kr. afholdes på SO15, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 5. december resterer 266.601 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-9-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Dagmar Bio søger om godkendelse af vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Sagsfremstilling

Dagmar Bio har den 26. november 2018 fremsendt ønske om ændringer af deres vedtægter. Der er tale om henholdsvis en tilføjelse i vedtægterne samt en ændring af en paragraf.

 

Tilføjelsen drejer sig om, at Dagmar Bio i forbindelse med deres ansøgning om alkoholbevilling, har modtaget krav fra politiet om, at der tilføjelse af en paragraf til vedtægterne med ordlyden: "Foreningen må ikke lade sig finansiere helt eller delvist at nogen som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer". Forvaltningen har ikke nogen bemærkninger hertil.

 

Den ændrede formulering omhandler §8 - Regnskab, hvor der ønskes følgende ændring:

 

Nuværende:

Ny:

Dagmar Bios regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor

Dagmar Bios regnskab revideres af en revisor udpeget af bestyrelsen. Denne må ikke være medl. af bestyrelsen

 

Denne ændring er i tråd med kommunens revisionsregler på folkeoplysningsområdet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægtsændringerne godkendes

 

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Hardsyssel Historisk Samfund søger tilskud til folkeoplysende aktivitet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Hardsyssel Historisk Samfund af 1906 har fremsendt ansøgning om øget tilskud til foreningens folkeoplysende virksomhed.

 

Sagsfremstilling

Hardsyssel Historisk Samfund af 1906 er det nye navn for den folkeoplysende forening Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.

 

Foreningens virksomhed består i kulturelle aktiviteter med fokus på Midt- og Vestjyllands særlige kulturhistorie. Foreningen har omtrent 700 medlemmer, og er hjemmehørende i Holstebro Kommune. Medlemmerne fordeler sig i kommunerne med omtrent 35% i Ringkøbing-Skjern (ca. 245 medlemmer), 20% i Herning (ca. 140 medlemmer), 3% i Ikast-Brand (ca. 21 medlemmer), 25% i Holstebro (ca. 175 medlemmer), 10% i Lemvig (ca. 70 medlemmer) og 7% i Struer (ca. 49 medlemmer).

 

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til egnens historie ved historiske foredrag, udarbejdelse af historiske artikler samt rundvisninger på historiske steder. Hvert år udgiver foreningen Hardsyssel Årbog, hvor man får et samlet billede af historien i Midt- og Vestjylland. Her kan der læses om alt lige fra arkæologi til kendte slægter, redningsvæsen, besættelsestid, hedeopdyrkning, købstadshistorier, fortællinger om herregårde og mange andre historiske emner.

 

I 2017 iværksatte foreningen projekt "Hardsyssel Tidende", der skal være en gratisavis om alle frivillige og professionelle kulturarvs-aktiviteter i kommunerne i Midt- og Vestjylland. Foreningens arrangementer afholdes løbende i kommunerne fra det tidligere Ringkøbing Amt.

 

Foreningen har gennem tidligere år modtaget et årligt tilskud til foreningens fortsatte virke, hvilket søges forøget.

 

Økonomi

Hadsyssel Historisk Samfund har fremsendt et regnskab for 2017 samt budget for 2018 og 2019.

 

Regnskabet for 2017 viser et underskud på 24.099,73 kr. Tillige viser budgettet for 2018 og 2019 et årligt underskud på henholdsvis 14.750 kr. og 16.000 kr. Tidligere underskud er afdækket af foreningens opsparede midler. Underskud for kommende år forventes blandt andet yderligere dækket ved at hæve medlemskontingentet med 35 kr.

  

I 2017 var tilskud fra offentlig myndighed som følger:

Herning Kommune - 4.000 kr.

Holsebro Kommune - 800 kr.

Ringkøbing-Skjern Kommune - 5.000 kr.

Struer Kommune - 1.000 kr.

Ikast-Brande Kommune - intet bidrag

Lemvig Kommune - intet bidrag

 

I alt: 10.800 kr.

 

I 2018 ansøges om følgende tilskud fra offentlig myndighed:

Herning Kommune - 5.000 kr.

Holstebro Kommune - 4.000 kr.

Ringkøbing-Skjern Kommune - 5.000 kr.

Struer Kommune - 1.000 kr.

Ikast-Brande Kommune - 2.000 kr.

Lemvig Kommune - 1.000 kr.

 

I alt: 18.000 kr.

 

Der foreligger tilsagn fra Struer Kommune, mens der endnu ikke er tilsagn fra de resterende kommuner.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har gennem en længere årrække givet et årligt tilskud på 4.000 kr., hvilket søges øget til 5.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 5.000 kr.

 

at udgiften afholdes på SO15, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 5. december resterer 266.601 kr.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Vestjyske Folkekor søger tilskud til arrangementet "Gyldne Toner"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Vestjyske Folkekor har den 30. oktober 2018 fremsendt ansøgning om tilskud til arrangementet "Gyldne Toner".

 

Sagsfremstilling

Vestjyske Folkekor søger tilskud til et korstævne for 105 deltagere med tilhørende åben koncert, der tager udgangspunkt i musikken fra en lang række danske film som "Mød mig på Cassiopeia", "Midt om natten" og "Så længe jeg lever".

 

Arrangementet omfatter et korstævne med dirigent Niels Rahbech, hvor korenes dirigenter og sangere får inspiration og nyt materiale med hjem. Derudover inkluderer det musikledsagelse af professionelle musikere efter komponist og organist Erling Lindgrens valg. Stævnet afsluttes med en offentlig koncert den 23. februar 2019 i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

 

Økonomi

Vestjyske Folkekor har fremsendt et budget for arrangementet.

 

Udgifterne beløber sig til 31.500 kr., hvilket dækker over 11.500 kr. i løn til Niels Rahbech, 9.500 kr. i lokaleomkostninger, 4.500 kr. til nodematerialer, 3.500 til forplejning mv. og 2.500 kr. til PR/marketing.

 

Indtægterne beløber sig til 23.625, der kommer fra deltagerbetaling fra de 105 deltagere.

 

Arrangementet har pt. et underskud på 7.875 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 5.000 kr.

 

at udgiften afholdes på SO15, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 5. december resterer 266.601 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø39-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Modelflyveklub søger om tilskud til renovering af asfaltbane

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Modelflyveklub søger om tilskud til renovering af klubbens baneanlæg på Herning Flyveplads, Skinderholmvej 12 i Herning.

Sagsfremstilling

Herning Modelflyveklub arbejder løbende på at forbedre eksisterende trænings- og turneringsforhold på klubbens anlæg på Skinderholm.

 

Klubben har en aktuel udfordring i forhold opretning af diverse lunker og nyt slidlag på asfaltbanen.

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 68.250 kr. incl. moms.

 

Modelflyvning Danmark støtter forventeligt klubben med 20.000 kr.

Herning Kommune søges om et tilskud på 48.250 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at klubben i 2015 har modtaget et tilskud på 25.000 kr. til at renovere anlægget ift. nye sikkerheds- og tekniske regler.

 

Klubben tegner pt. 21 medlemmer, heraf 2 under 25 år.

Klubben modtager ikke lokaletilskud, men medlemstilskud i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning for de blandede foreninger.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat 13.683 kr.
 • Likvid beholdning 55.327 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 34.125 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter til asfaltbanen
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Tiltrådt med op til kr. 34.125, idet der indhentes et yderligere tilbud

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Gullestrup Kulturhus, projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Gullestrup Hallen søger om endelig godkendelse af om- og tilbygningsprojekt og frigivelse af anlægsbevilling på 14,281 mio. kr.

 

Skitseprojekt er fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget hhv. den 7. april 2015, pkt. nr. 40 og den 29. marts 2016, pkt. nr. 25.

 

Sagsfremstilling

Jf. indgået budgetforlig for 2017-2020 er der i budget 2019 afsat et anlægstilskud på 13,7 mio. kr. til etablering Gullestrup Kulturhus mod en egenfinansiering på 1,5 mio. kr. Der er afsat et årligt supplerende driftstilskud på 200.000 kr. ifm. haludvidelsesprojektet.

 

Gullestrup Hallen har egenfinansiering på plads og fremsender endeligt projektforslag til udvalget godkendelse og anmoder om frigivelse af afsat anlægstilskud.

 

Gullestrup Hallens udvidelsesprojekt har til formål at opgradere eksisterende halfaciliteter til et moderne idræts- og kulturcenter, som imødekommer nye og tidssvarende behov for samvær og aktivitetsudfoldelse. En opgradering, som sker i størst mulig synergi med skole og daginstitution, og som åbner sig mod byen og byens borgere.

Halbestyrelsen ser hallen som en vigtig aktør i arbejdet for styrkelsen af den sociale sammenhængskraft i området og borgenes sundhed og livskvalitet.

 

Projektet består i hovedtræk af en af ny multihal på ca. 400 m2 med tilhørende støttefaciliteter. Hertil kommer en udvidelse af det nuværende cafeteria og et samlende indendørs bytorv.

Der er endvidere indtænkt en ny og markant hovedindgang plus lys og transparens i den eksisterende halgavl ud mod vejen, hvor ved hallen fremstår mere åben og indbydende.

 

De nye rammer indrettes fleksibelt og multianvendeligt med henblik på at tilgodese mange forskellige behov og give rum for såvel organiserede som selvorganiserede brugergrupper.

Samtidig giver en naturlig sammenhæng med skole og daginstitution gode muligheder for implementering af den nye skolereform og mere bevægelse i børnenes dagligdag.

 

For at understøtte de nye intentioner i projektet tiltænkes halinspektøren i højere grad en rolle som samlende aktivitetskoordinator og omdrejningspunkt for de mange aktive i hallen, multisalen og bytorvet. Hallen ændrer navn til Gullestrup Kulturhus for at understrege en bredere anvendelse.

 

Anlægsøkonomi

 

Tidligere godkendt skitseprojekt med tilhørende økonomioverslag på 15,2 mio. kr. incl. moms tager afsæt i 2015-priser.

 

Med baggrund i prisudviklingen i perioden 2016-2018 udgør det samlede anlægsbudget jf. 2019 priser 16,5 mio. kr. incl. moms. Dvs. en prisstigning på 1,3 mio. kr.

 

For at holde projektet inden for oprindeligt (ikke fremskrevet) budget er følgende reduktioner foreslået:

 

Reduktionsforslag/ ændring

Besparelse, beløb incl. moms.

Der spares på konstruktionen og graden af transparens på facaden mod øst. Dele af den eksisterende facade bevares, og vinduerne er lidt mindre

 300.000 kr.

Den transparente facade og vinduer mod vest spares væk

300.000 kr.

Åbningen mellem kantine og eksisterende hal spares væk

 

648.000 kr.

Øvrige mindre besparelser

 52.000 kr.

Besparelser i alt

1,3 mio. kr. incl. moms.

  

Det er forvaltningens vurdering, at anførte projektreduktioner forringer projektet væsentligt i forhold til åbenhed og transparens, som var det oprindelige projekts særlige kvalitet. Det anbefales, at projektet tilføres 581.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til fremskrivning af anlægsprojektet mhp. at kunne realisere det oprindelige projektforslag i videst muligt omfang, særligt ift. åbenhed og transparens mellem kantine og hal.

 

 

Økonomi

Der er afsat 13,7 mio. kr. i 2019 til formålet på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318099 10.

 

Med baggrund i prisudviklingen for 2016-2019 anmodes der om at få tilført 581.000 kr. til projektet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til fremskrivning af anlægsprojekter med henblik på at kunne realisere det oprindelige projektforslag.

 

Hallen har fremsendt projektforslag med tilhørende tegninger, tidsplan og økonomi, herunder dokumentation for egenfinansiering på 1,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fremsendte projektforslag til om- og tilbygning af Gullestrup Hallen godkendes, idet åbning mellem kantine og hal bibeholdes i projektet
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 14,281 mio. kr. i 2019 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318099 10 Gullestrup Hallen,
at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,581 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 005077 pulje til prisfremskrivninger

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 18.15.15-G00-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Sunds Sejlklub - ansøgning om tilkud til nyt tag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Sunds Sejlklub ansøger om tilskud til udskiftning af tag på klubhuset, da der flere steder er registreret vandgennemtrængning ned i konstruktionen.

Sagsfremstilling

Sunds Sejlklubs klubhus er et træhus, hvor tagkonstruktionen er opbygget med kraftige træbjælkespær. Taget består af eternit bølgeplader og har en alder på 30 år (taget er uden asbest).

Der er nu konstateret vandgennemtrængning genem utætheder, som er blevet midlertidigt repareret, men taget vurderes til at skulle udskiftes snarest muligt.

Der er indhentet tilbud på arbejdet, og udgiften beløber sig til 100.156 kr.

Økonomi

Sunds Sejlklub havde i 2017/18 et overskud på 898 kr. efter afskrivninger, og en egenkapital på 988.788 kr., hvoraf 219.463 kr. var likvid kapital.

Klubben modtager et årligt lokaletilskud på ca. 20.000 kr. fra Herning Kommune.

Forvaltningen opfordrer til at der indhentes mindst et yderligere tilbud, og indstiller, at der bevilges et tilskud på 50% af udgifterne for det billigste tilbud, max. 50.078 kr.

Udgiften finansieres fra konto for særligt lokaletilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at klubben anmodes om at indhente mindst et yderligere tilbud på arbejdet

 

at der bevilges et tilskud på 50% af udgifterne, dog max. 50.078 kr.

 

at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 18.15.15-G00-2-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Karstoft IF - ansøgning om tilskud til nyt tag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Karstoft IF ansøger om tilskud til udskiftning af tag på foreningens klubhus.

Sagsfremstilling

Karstoft IF har konstateret, at taget på foreningens klubhus er utæt og at tagpladerne er møre.

På baggrund af tagets tilstand vurderes det at taget skal udskiftes, og der er indhentet to tilbud på arbejdet, hvor billigste udgift beløber sig til 96.750 kr.

Foreningen bidrager selv med frivillig arbejdskraft.

Økonomi

Karstoft IF havde i 2017 et underskud på 7.963 kr. og en likvid formue på 82.375 kr.

Foreningen modtager et årligt lokaletilskud på ca. 35.000 kr. fra Herning Kommune.

Forvaltningen indstiller, at der bevilges 50% af udgifterne, max. 48.375 kr., som finansieres fra konto for særligt lokaletilskud

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 50% af udgifterne, dog max 48.375 kr. til udskiftning af tag.

 

at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Øget tilskud til foreningsdrevne kunstgræsbaner og tilpasning af driften på de grønne idrætsområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til harmonisering af tilskud til foreningsdrevne kunstgræsbaner samt udmøntning af besparelser på vedligeholdelse af de grønne idrætsområder.

 

I budgetforliget for 2019-2022 blev budgettet tilført 650.000 kr. til at imødegå de økonomiske udfordinger på budgettet for de grønne områder, hvor der i 2018 forventes et driftsunderskud på ca. 878.000 kr., og til harmonisering af tilskud til kunstgræsbaner, hvor det er klubberne selv, der har påtaget sig opgaven med at drifte banerne.

Sagsfremstilling

Kunstgræsbaner:

Klubberne i Aulum og Sunds har hidtil selv driftet deres foreningsetablerede kunstgræsbaner og årligt modtaget ydelser for 23.000 kr. i henhold til indgåede samrbejdsaftaler med Herning Kommune i forbindelse med etableringen af banerne. De 23.000 kr. svarer til driftsudgiften for en naturgræsbane. Klubberne har bl.a. driftet banerne ved hjælp af frivillig arbejdskraft, men har undervejs anmodet om yderligere økonomisk tilskud til opgaven.

Forvaltningen foreslår, at der bevilges yderligere 50.000 kr. årligt pr. bane til drift af kunstgræsbanerne i Aulum og Sunds, således at der udbetales i alt 73.000 kr. pr. bane.

Der reserveres tilsvarende 50.000 kr. pr. bane til nye kunstgræsbaner i Kibæk og Lind, som forventes etableret i 2019/20.

 

Driftsunderskud på de grønne idrætsområder:

I 2018 forventes et underskud på 878.000 kr. vedr. driften af de grønne idrætsområder. Driftsunderskuddet kan i store træk tilskrives en markant i stigning i dækningsafgiften på de udendørs idrætsanlæg og drift af nye kunstgræsbaner. Hvorfor der fra 2019 er tilført 650.000 kr., hvoraf der resterer 450.000 kr. (650-200). Derfor skal der fra 2019/20 og frem findes ca. 400.000 kr. i driftsbesparelser, og der er udarbejdet katalog over mulige besparelser på området som fremgår af nedenstående. 

 

Besparelse

Konsekvens

Beløb

Mål og net

 • Beløb til indkøb nedsættes

 

Forringelse af mål og net. Klubberne skal selv være med til at flytte mål.

Besparelse på indkøb og service:

 

55.000 kr.

Tennisanlæg

 • Nedsættelse af tilskud til forårsklargøring  

Forringet service og klargøring af baner

Besparelse på forårsklargøring:

80.000 kr.

Atletikstadion:

 • Ingen fast personale i vinterhalvåret fra 1. november til 1 marts

 

Ingen servicering og vedligeholdelsesopgaver i vintermånederne. Ophobning af vedligeholdelsesopgaver i foråret.

Besparelse på drift af atletikstadion:

50.000 kr.

Lukning af baner:

 • Lukning af baner i Kølkær, Kibæk, Sdr. Felding og Ørnhøj 

Forringer vilkårene for foreningsaktivitet i lokalsamfundet.

Besparelse ved lukning af baner:

100.000 kr.

Gødning:

 • Nedsættelse af gødning

 

Forringet græsvækst og forøget ukrudt og mos i banerne.

 Besparelse på indkøb og udkørsel:

65.000 kr.

Vertikal skæring:

 • Nedsættelse af vertikalskæring 

Forringet græsvækst og forøget ukrudt og mos i banerne.

Besparelse på vertikal skæring:

60.000 kr.

Græsklipning:

 •  Nedsættelse af græsklipning

Langt græs.

Besparelse på græsklipning:

70.000 kr. 

Græsopsamling:

 • Nedsættelse af græsopsamling 

Store mængder afklippet græs til gene for fodboldspillet.

 Besparelse på græsopsamling:

40.000 kr.

Kunstgræsbaner:

 • Nedsat vedligeholdelse 

Dårligere baner at spille på. Banernes levetid afkortes. Ikke spilbare baner i perioder med frost og sne.

Besparelser på drift af kunstgræsbaner:

140.000 kr.

Beplantning:

 • Vedligehold nedsættes

 

På sigt problemer med våde baner og baner, hvor græsset går ud.Grene der hænger ind over baner.

 Besparelse på vedligehold og ny/ genplantning:

215.000 kr.

 

I alt

 

 

                                                   875.000 kr.

 

Ovennævnte besparelser er en markant indgriben i eksisterende serviceniveau.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges yderligere 50.000 kr. (i alt 73.000 kr.) pr. bane til drift af kunstgræsbaner i henholdsvis Aulum og Sunds

 

at der reserveres 50.000 kr. pr. bane til nye kunstgræsbaner baner i Kibæk og Lind

 

at udgiften på 200.000 kr. finansieres af de afsatte midler på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Idrætsområder

 

at udvalget vælger reduktioner for 400.000 kr. ud fra fremlagte katalog

Beslutning

Tiltrådt idet reduktionen udmøntes med: Mål og net kr. 55.000, tennisanlæg kr. 80.000, Atletikstadion (ingen fast vinterpersonale) kr. 50.000, lukning af baner kr. 100.000, beplantning kr. 115.000.

 

I 2019 skal der udarbejdes et overblik over fodboldbanerne i kommunen, deres brug og vedligeholdelse.

 

Lone Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til kunstprojekt i Skovsnogen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Sagsresume

Skovsnogen - Deep Forest Artland (Skovsnogen) sender 26. november ansøgning om tilskud på 150.000 kr. til kunstprojekt "Campfire" i 2019. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Skovsnogen vil sammen med De Grønne Pigespejdere og en række kunstnere via kunstneriske greb gentænke den måde, man laver spejderlejr på. Anledningen er pigespejdernes 100-års jubilæum, og projektet kommer til at kulminere med en spejderlejr for 100 piger i Skovsnogen i den første uge af juli 2019.

Projektets indhold er dels gentænkningen af lejrkonceptet, dels kunstnerisk produktion, herunder også af et monumentalværk af René Schmidt og formidling17 billedkunstnere vil sammen med 100 pigespejdere i alderen 13-20 år give nye bud på fremtidens spejderlejr. Pigerne skal sammen med kunstnere innovere den traditionelle spejderlejr, finde på nye løsninger og muligheder, samt afprøve egne idéer og tanker. Skovsnogen vil integrere kunst, workshop og spejderlejr i en flydende form, og lejren vil efterfølgende udgøre en total-installation af kunst, objekter, lys, lyd og tekst i Skovsnogen.

Inden lejren afvikles i juli vil de 17 professionelle kunstnere have installeret nogle "vilde" bud på, hvad en spejderlejr kan indeholde. Det skal hjælpe og inspirere pigerne til at se på spejderlejren med friske øjne.

I løbet af selve lejren er Skovsnogen åben for publikum og interesserede, ligesom der også vil blive lavet sommerferieaktivitet for børn i Herning Kommune i forbindelse med projektet.

Lokalsamfundet omkring Skovsnogen levere frivillige til afviklingen, ligesom der i høj grad anvendes lokale leverandører, når det er muligt.

Efter projektet er slut vil installationen stå tilbage, monumentet vil fortsat være et vigtigt værk i Skovsnogen, og der vil i løbet af processen med pigerne blive produceret videoer med deres egne fortællinger, som også vil være tilgængelige efterfølgende.

 

Skovsnogen oplyser til forvaltningen, at placeringen af "Campfire" sandsynligvis bliver i sydskoven med adgang og parkering via Sdr. Ommevej.

Økonomi

Budgettet for "Campfire" inklusiv monumentet "Spejderpigen" af René Schmidt balancerer ved 1.446.350 kr. Udgifter til produktion af kunst (produktion, honorar, formidling, kuratering og projektstyring) udgør 390.000 kr., rejseomkostninger ca. 30.000 kr. og overnatning på B&B ca. 37.000 kr. Dertil kommer teknisk udstyr og transport af kunst på i alt ca. 120.000 kr., mens Spejdermonumentet derudover koster 284.350 kr. Udgiften til kuratering og projektstyring udgør 120.000 kr. Udgifterne til kunstnerisk produktion kommer samlet til at andrage godt 1 mio. kr. Der er derudover afsat 70.000 kr. til formidling og markedsføring, mens der er afsat 374.000 kr. til opbygning af den fysiske lejr, administration, møder og projektledelse.

På indtægtssiden er de 467.000 kr. finansieret, heraf 125.000 kr. i egenfinansiering fra De Grønne Pigespejdere. Endvidere er der bevilliget tilskud fra Ole Kirks Fond, Bikuben Fonden, Friluftsrådet og Finn Poulsen. Der er sendt ansøgning om tilskud til Knud Højgaards Fond, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, Den Obelske Familiefond, Nordea-fonden lokalt, samt nærværende ansøgning om 150.000 kr. til Herning Kommune.

 

Skovsnogen oplyser til forvaltningen, at de i nær fremtid søger yderligere fonde om de resterende godt 240.000 kr., herunder søges Billund Kommune om 25.000 kr. i tilskud til projektet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 100.000 kr. til kunstprojektet "Campfire" i 2019.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. januar 2019 tilgår 993.000 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-5-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til jazzfestival i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Sagsresume

DSI Swinging Europe (Swinging Europe) tager 5. november 2018 kontakt til forvaltningen for på egne og Fermatens vegne at søge om tilskud til en ny jazzfestival i Herning. Der søges om 100.000 kr. til 2019-udgaven, og 50.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om udvalget vil imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Swinging Europe, Moor Jazz og Fermaten ønsker at etablere en årlig tilbagevendende jazzfestival på den tidligere Herning Højskole.

Siden 2002 har Fermaten sammen med foreningen Moor Jazz årligt afholdt en række jazzkoncerter. Et koncept som i 2012 udviklede sig yderlige, idet der hvert år er præsenteret jazzkunstnere af højeste kvalitet. Det arbejde ønsker Fermaten og Moor Jazz nu at løfte yderligere til en årlig international jazzfestival i Herning. For at løfte projektet er kredsen udvidet med Swinging Europe, som også arbejder med jazz i en international kontekst.

 

Ambitionen med en jazzfestival i Herning er at det bliver en festival i samme klasse som Tampere Jazz Happening (Finland), Umeå Jazzfestival (Sverige) og London Jazz Festival (England).

 

Den første udgave af jazzfestivalen afholdes en lørdag i november i 2019 på Herning Højskole. Det er tanken at tage forskellige dele af Herning Højskole i brug, herunder penthouse/kunstnerlejligheden, pejsestuen, dansesalen, 6-kanten, foredragssalen med videre. De unikke rum og scener i bygningen vil skabe en helt særlig ramme om festivalens koncerter, in-between arrangementer, masterclasses, workshops, artist talks, DJ sessions, pladesalg, P8-corner og så videre. Der kan ses et eksempel på, hvordan programmet kunne se ud i vedhæftede bilag.

 

Festivalen skal afvikles i november måned, da internationale jazzorkestre har kutyme for at turnere i Europa på det tidspunkt, hvilket kan spare rejseomkostninger, og dermed gøre det muligt at engagere højt profilerede bands / kunstnere inden for et rimeligt budget.

I 2019 planlægges festivalen at vare en enkelt dag, mens det er planen at udvide festivalen til to dage allerede fra 2020.

 

Forvaltningen bemærker, at de tre primære partnere etablerer et samarbejde, som i høj grad sætter de forskellige kompetencer i spil, hvilket vil medføre god synergi og større muligheder. Det er også vigtigt for projektets succes, at der indgås mange samarbejder med øvrige aktører (f.eks. ejere af Herning Højskole, salg af mad, overnatning og i øvrigt deltagende aktører). Begge dele giver god mening i forhold til flere af indsatserne i kulturpolitikken.  

Økonomi

Budgettet balancerer ved 551.000 kr i 2019, hvoraf 175.000 kr. er afsat til musikerhonorarer. Derudover er der afsat 100.000 kr. til in-between arrangementer, mens store dele af det resterende budget skal gå til selve afvikling og opbygning. Der er afsat 50.000 kr. til markedsføring, hvilket er essentiel - især det første år.

På indtægtssiden bidrager Swinging Europe med projektledelse (værdisat til 50.000 kr.), mens Fermatens egenfinansiering er booker og tekniker (værdisat til 35.000 kr.). Dertil kommer, at Fermaten placerer udvalgte jazz koncerter på festivalen i stedet for i Fermatens program (for 25.000 kr.). Det betyder, at Fermaten afholder en del af musikerhonoraret. Der vil også fremadrettet blive afholdt jazzkoncerter på Fermaten, så der er ikke tale om at hele Fermatens jazzprogram flytter til festivalen.

DSI Swinging Europe søger om et tilskud på 100.000 kr. i 2019, 50.000 kr. i 2020 og 50.000 kr. i 2021 til afholdelse af jazzfestival i Herning.

Begrundelsen for at søge om et større beløb i 2019 er, at det vurderes af ansøgere, at det vil være nemmere at søge yderligere fondsstøtte, når festivalen har været afviklet første gang.

Ansøgere søger ligeledes om lov til at bruge de dele af Herning Højskole, som Herning Kommune råder over. I den forbindelse har forvaltningen gjort opmærksom på, at Herning Kommunes lejemål på Herning Højskole udløber med udgang af 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. i 2019, 50.000 kr. i 2020 og 50.000 kr. i 2021 til etablering af en jazzfestival i Herning.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. januar 2019 tilgår 993.000 kr.
at ansøger i 2019 kan anvende de dele af Herning Højskole, som Herning Kommune råder over fra fredag-søndag i den weekend, festivalen foregår under forudsætning af, at det er ledigt. Det understreges overfor ansøger, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at finde andre egnede lokaler eller på anden måde afholde fremtidige omkostninger i forbindelse med venues til jazzfestivalen.

Beslutning

Tiltrådt, idet der i 2019 bevilges kr. 75.000

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø39-3-18 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Bevillinger vedrørende eksterne tilskud til to biblioteksprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har i sin egenskab af Centralbibliotek fået tilsagn om tilskud på 1,1 mio. kr.  i 2018 og 2019 til projekterne Behovsanalyse på materialeoverbygningsområdet og Bibliotekernes ProcesHub fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler til centralbiblioteksvirksomhed.

 

Sagsfremstilling

Behovsanalyse på materialeoverbygningsområdet 2018-2019

Projekt Behovsanalyse på materialeoverbygningsområdet 2018-2019 er bevilget 450.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler til centralbiblioteksvirksomhed.

 

Materialeoverbygningen har gennem de seneste år udviklet sig løbende med nye måder og tilbud. Ønsket er nu at lave en national analyse af status på området – samt at kigge fremad for at se, om der er behov og/eller potentiale for endnu mere udvikling af og på området. Formålet er at udrede bibliotekssektorens meninger om den måde materialeoverbygningen fungerer anno 2018-2019, samt at få ideer til eventuelle ændringer eller nye tiltag til forbedringer på området. 

Analysen dækker både det fysiske og det digitale materialeoverbygningsområde, og det dækker alle elementer her indenfor: materialevalget, opbevaring, prioritering af de tilstedeværende overbygningsressourcer, samarbejde på tværs etc. 

Analysen sikrer, at al viden om, holdning om, og ønsker til materialeoverbygningen er kendt af SLKS og CB’erne, og kan bruges i det videre fælles arbejde med området.

 

Projektperioden er fra 1. november 2018 til 1. april 2019.

 

Bibliotekernes ProcesHub 2018-2019

Projekt Bibliotekernes ProcesHub 2018-2019 er bevilget 650.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler til centralbiblioteksvirksomhed.

 

Idéen bag Bibliotekernes ProcesHub er at skabe et nyt online baseret lærings- og udviklingskoncept indenfor procesledelse, som både indeholder hjælp til (f.eks.) visionsarbejde – men også til hvordan man realiserer og implementerer en ny vision/strategi/tiltag osv. i organisationen. 

Værktøjet vil kunne anvendes af alle chefer, mellemledere og procesledere på tværs af biblioteksdanmark til alle biblioteksprocesser i mange år fremover. Konceptet vil have adresse på centralbibliotek.dk, som også vil komme til at fungere som en Hub indeholdende f.eks. toolbokse for både ledere og procesledere, men også med mulighed for erfaringsudveksling mv. Centralbibliotekerne tilbyder allerede en bred vifte af e-læringstilbud som webinarer og som det sidste et akademiforløb i biblioteksdidaktik. ProcesHub’en repræsenterer endnu en nyudvikling indenfor online læringen, idet man hér udvikler ét fælles onlinebaseret lærings- og metodeværktøj, som kan anvendes af chefer til alle de processer de måtte ønske at lave lokalt i mange år frem. 

Formål er at der udvikles et online baseret didaktisk koncept for procesledelse og (kompetence)udvikling på bibliotekerne på tværs af regionerne, og at der etableres en online hub for learning og sharing på tværs af kommuner og regioner.

 

Projektperioden er fra 1. november 2018 til 1. december 2019.

 

Økonomi

Slots- og Kulturstyrelsen yder et samlet tilskud til de to projekter på 1,1 mio. kr. Bevillingerne udbetales, når der foreligger revideret regnskab i henholdsvis 2019 og 2020.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til projekt Behovsanalyse på materialeoverbygningsområdet 2018-2019 gives udgiftsbevilling på 450.000 kr. i 2019 og indtægtsbevilling på 450.000 kr. i 2019 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50,
at der til projekt Bibliotekernes ProcesHub 2018-2019 gives udgiftsbevilling på 650.000 kr. i 2019 og indtægtsbevilling på 650.000 kr. i 2019 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 og
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31/3 2019 til Byrådet.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P05-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kommunenotat

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Bloktilskudssag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget